(vhds.baothanhhoa.vn) - Bác sỹ Vũ Văn Thoan, Quyền Trưởng khoa Răng hàm mặt, Bệnh viện Nhi Thanh Hóa là bác sỹ được bệnh nhi vô cùng yêu mến, bởi anh đã hồi sinh nụ cười cho hàng nghìn trẻ em bị dị tật sứt môi hở vòm.
YcO04bq34bqvw63hu6Niw73DvV3Eg3fhu7Lhu5Hhu7Phu6Phu4nEg8OhYWnDoeG7oMO14bqg4bux4buR4bqvaWPDreG6r8O94bqq4bqvw7Thu6Xhu5Hhuq/DveG7keG7ocO04bqv4buhQeG6r8Ot4bqg4bux4buR4bqv4buzeWvhuq/hu7PDtOG7qWEvacOhYS/DtOG6t8OhYXfhuq/DreG7o2LDvcO9XcSDd8OU4buJYsOsxIPDoUljw63huq/DveG6quG6rzvDgOG6rzvhurnhu6Hhuq/hu7LDtHBi4buhNeG6r1jhu7XDgm/hu6Hhuq/hu7J54bqg4buv4buhw7Xhuq/hu53DtHBi4bqvWeG6ueG7ocO14bqvw7Rk4buf4bqv4bufw6rhu7M14bqvScOz4buhw7Thuq/hurbhu5HDs+G7oeG6r+G7oMO04buR4bqv4buyw7Ri4buhw7Thuq/DlHFi4bqv4bujZOG6r2ljw63huq/DveG6quG6r+G7i+G6oOG7rcOt4bqvacOz4buhw7Thuq/hu6HDtOG7keG6r+G6tsO64bqvw63hu7nhu6HDteG6r8OCbeG7teG6r+G7n27hu6E14bqvaeG7r+G7keG6r2Lhu6HDtOG6r+G7i8Op4bqvw7Thu6Xhu5Hhuq/DveG7keG7ocO04bqv4buhQeG6r8Ot4bqg4bux4buR4bqvw63DtHDhuq/DtGThu6HDteG6r+G7ocO1w7Thu5nhu6Hhuq/hu7N5a+G6r+G7ieG7n+G6r2nhu5Xhuq/DrOG7leG6r+G7s2bhu7Phuq/DveG6ouG7s+G6r+G7n8O64buR4bqvw7Thu6/huq/hurZy4bufNmEvd8OhYXfhuq/DreG7o2LDvcO9XcSDd0lww6zDgsSDw6Fh4buR4bufw7Xhuq/DreG7o2LDvcO9XcSD4buRw43hu4nhu6Hhu7Phu4l54bqvw6zhu7PDtOG7teG7n2nEg+G6r8O94buzw4Lhu6Phu4ldxIPhurLhu5HDrOG7s8O0M+G6r+G6qeG6seG6sXfhurQ04bqvw7Thu4nhu5HDtcO04buzM+G6r+G6peG6teG6tXfhurQ0xIPhuq/DvXnDrV3Egy8vw63DrOG7oTZpYnDhu7PDtGLhu6HDtMO0cGI24bq24buhL8Os4buJw73hu53hu7Nwdy/hu6Hhu4nhurLDvS/hurPhurPDouG6tS/hurPhurHhuqXDrOG6seG6t+G6seG6t+G6peG6peG6q+G7s+G6peG6t+G6p+G6peG6qeG7o+G6sTbhu5t3w7UyeV3huqvhurXhuq3Eg+G6r2Lhu6Phu7NdxIPhu6DDteG6oOG7seG7keG6r2ljw63huq/DveG6quG6r8O04bul4buR4bqvw73hu5Hhu6HDtOG6r+G7oUHhuq/DreG6oOG7seG7keG6r+G7s3lr4bqv4buzw7Thu6nEg+G6r+G6suG7kcOs4buzw7RdxIPhuqnhurHhurHEg+G6r8O04buJ4buRw7XDtOG7s13Eg+G6peG6teG6tcSD4bqvL8OhYS93w6Fhd+G6r8Ot4bujYsO9w71dxIN3w41id+G7s+G7kXDhu6HEg8OhSWPDreG6r8O94bqq4bqv4buyw7RwYuG7oeG6r+G6tuG7teG7keG6r+G6tmvhuq9pbeG7oeG6r2nDs+G7ocO04bqv4buhw7Thu5Hhuq/DvWLhu7Xhuq/hu5/hu6fhu7Phuq/DrWLhuq93w7Ro4bu14bqv4buzw7Thu7Vm4buz4bqv4buzw7Rk4buhw7Thuq/DrcO64buhw7U2YS93w6Fhd+G6r8Ot4bujYsO9w71dxIN3SXDDrMOCxIPDoUnDs+G7ocO04bqv4bq24buRw7Phu6Hhuq/hu6DDtOG7keG6r+G7ssO0YuG7ocO04bqvw5RxYuG6r+G7o2Thuq/hu5/hu6fhu7Phuq/hu7N5cOG7ocO14bqv4buhw7ThurDhu6HDteG6r2nDs+G7ocO04bqv4bq24buRw7Phu6Hhuq/hu7Phu7XDgm7hu6Hhuq/hu7Phu5fhu6HDtOG6r+G7i+G7keG6r+G7i+G7heG7teG6r+G7s3lw4buhw7Xhuq/hurbhu5HDs8Ot4bqv4buzw7TEgsOt4bqvw7Thu5HDs+G7oeG6r8OtY8Ot4bqv4bud4bqq4bqv4buzw7Thu7Vm4buz4bqv4budw7RxNeG6r3fDtOG6osOt4bqv4buzxJF34bqv4buj4buRbeG7oeG6r3jhu7Vi4buh4bqv4buLbuG7oeG6r+G7ncO04buJ4bqvw7Thu6/huq/hu5/DuuG7keG6r+G6tnLhu5/huq/hurZk4bqvw7XDtMSpd+G6r+G6tOG6oOG7qeG7ocO14bqvxanhuq954bq54buhw7Xhuq/DrcO0cOG6r2nDs+G7ocO04bqv4buhw7Thu4fhu6E24bqv4buyeXDhu6HDteG6r+G7i3E14bqvaWPDreG6r8O94bqq4bqvO8OA4bqvO+G6ueG7oeG6r+G7ssO0cGLhu6Hhuq/hu6Nk4bqv4buhw7XhuqDhu7Hhu5Hhuq/hu7N5xILDreG6r+G7s+G7kW534bqvw63DtOG7l+G6r+G7i8SRcDXhuq/hu7PDtGLhu5/huq/DteG7kWLhuq/hu6HDtOG7kW/hu7Xhuq/DrWLhuq93w7Ro4bu14bqv4buzw7Thu7Vm4buz4bqvw61x4bqv4buL4bun4bqv4budw7Rx4bqvw61icDZhL3fDoWF34bqvw63hu6Niw73DvV3Eg3dJcMOsw4LEg8Oh4bq34bql4bqv4buh4bq54buf4bqvw7Xhurvhu6Hhuq9pceG6r+G6tuG7q+G7keG6r+G7ocO1w7RvNeG6r2ljw63huq/DveG6quG6rzvDgOG6rzvhurnhu6Hhuq/hu7LDtHBi4buh4bqv4bq2aOG7oeG6r+G7o+G7tcO64buh4bqv4buzeeG6ueG7oeG6r+G7s3nhu6814bqv4buhxrDhuq/hu6PEgsOt4bqv4buLw7Lhuq/DteG7keG7t3fhuq/hu6HDtOG6sOG7ocO14bqv4buzeWvhuq/hu4nhu5/huq/hu53DtMO64buhw7Xhuq/hu59iw4Lhuq9p4buV4bqvw6zhu5Xhuq/hu7Nm4buz4bqvw73huqLhu7Phuq/hu5/DuuG7keG6r8O04buv4bqv4bq2cuG7n+G6r8OtceG6r+G7s8O0w7Lhuq/hu7Phu5nhu5/huq/hu6PEkeG7keG6r+G7i+G6oOG7rcOt4bqvw61B4bqvw63huqDhu7Hhu5Hhuq/hurZk4bqv4buLw7rhu5Hhuq/hu53DtOG7keG6r+G7o2Thuq/DreG7qeG6r8O04bun4buR4bqvw73DueG7ocO1NuG6r0Lhu6HDtOG6r8OtcuG7oeG6r+G7ocO04bur4bqv4bufw6nhu5Hhuq/DtOG7meG7ocO04bqvZeG7ocO04bqv4buf4bun4buz4bqvw7rhu6HDteG6r2nDueG6r+G7s3lr4bqvw4Hhuq95w4Dhuq/DreG7heG7n+G6r+G7s3lt4buh4bqv4buzYsOC4bqvw7Thu5nhu6HDtOG6r2Xhu6HDtOG6r8O94buRbeG7teG6r+G7h+G7n+G6r8Otw4Fi4bqv4buL4bqiYuG6r8OtcOG7oeG6r8O94bq7d+G6r8Otw7RkcOG6r+G7i+G7seG7keG6r+G7s+G7meG7n+G6r8O1w6p34bqv4buf4buZ4buhw7Q24bqvw43DtOG6oGLhuq/hu53hu5V34bqv4budw7Lhuq95deG6r8Ot4buH4bu14bqvw63DtOG7tcOCw7Phu6E14bqv4buhw7XhuqDhu7Hhu5Hhuq9pw7nhuq/hu4vDqeG6r3Ji4bqv4budw7Rxw63huq/hu6HhuqLDreG6r+G7oeG7rzbhuq/hu6DDtOG7meG7oeG6r8O04buZ4buhw7Thuq9l4buhw7Thuq/DveG7kW3hu7Xhuq/hu4fhu5/huq/hu7PDtGLhu5E14bqvaWPDreG6r8O94bqq4bqv4buyw7RwYuG7oeG6r2nhu5Fu4buz4bqv4buL4bqiYuG6r+G7s3lr4bqvaeG7leG6r8Os4buV4bqv4buzZuG7s+G6r8O94bqi4buz4bqv4bufw7rhu5Hhuq/hu6HDquG7ocO1NuG6r0Lhu6HDtOG6r+G7i8Op4bqvw7Xhu5Fl4buR4bqv4buzw7Thu5PDrcO04bqv4buz4bqg4bux4buhw7Xhuq/hu7Nm4buh4bqv4bq2b+G6r+G7ncO0ZeG6r+G7oeG6ueG7ocO14bqv4buL4buRb+G7teG6r+G7s3nhu5U14bqvw73huq5i4bqvw63DtOG6sGLhuq/hu6NwxJHhu5Hhuq/DrOG7keG6r+G7s2bhu7Phuq9pZ+G7n+G6r8O94buR4buhw7Thuq/hu6Fkw4I14bqv4buzw4Phuq/hu4tx4bqvw7Xhu5Hhu7d34bqv4buhw7XhuqDhu7Hhu5Hhuq9pw7nhuq/DrXHhuq/hu7PDtG3hu5/huq/hu6Hhu5Fv4buf4bqvw7TDguG6r+G6tnPhu6HDteG6r+G6tmThuq944bu1w4Ju4buz4bqv4buz4buH4buf4bqvw7Xhu5HhurDhuq/hu4nhu5/huq9pxKk24bqvO2Thuq/hu4tx4bqvw63DgOG7ocO14bqv4bujZOG6r+G7n+G7p+G7s+G6r+G7s3lw4buhw7Xhuq/hu6HDtOG6sOG7ocO14bqv4buJ4buf4bqvacSp4bqv4buLw6nhuq/hu4vhuqDhu63DreG6r2ljw63huq/DveG6quG6r+G7ssO0cGLhu6Hhuq93w7Ro4bu14bqv4buzw7Thu7Vm4buz4bqvw71i4bu14bqv4budw7Thu5Hhuq/DrcO0ZHDhuq/hu4vhu7Hhu5E2YS93w6Fhd+G6r8Ot4bujYsO9w71dxIN3SXDDrMOCxIPDoWHhu5Hhu5/DteG6r8Ot4bujYsO9w71dxIPhu5HDjeG7ieG7oeG7s+G7iXnEg+G6r8O94buzw4Lhu6Phu4ldxIPhurLhu5HDrOG7s8O0M+G6r+G6p+G6seG6sXfhurQ04bqvw7Thu4nhu5HDtcO04buzM+G6r+G6qeG6seG6sXfhurQ0xIPhuq/DvXnDrV3Egy8vw63DrOG7oTZpYnDhu7PDtGLhu6HDtMO0cGI24bq24buhL8Os4buJw73hu53hu7Nwdy/hu6Hhu4nhurLDvS/hurPhurPDouG6tS/hurPhurfhurHDrOG6peG6t+G6peG6teG6pcOi4bq34buz4bq34bq34bqx4bqr4bql4buj4bqxNuG7m3fDtTJ5XeG6q+G6seG6t8SD4bqvYuG7o+G7s13Eg+G7oMO14bqg4bux4buR4bqvaWPDreG6r8O94bqq4bqvw7Thu6Xhu5Hhuq/DveG7keG7ocO04bqv4buhQeG6r8Ot4bqg4bux4buR4bqv4buzeWvhuq/hu7PDtOG7qcSD4bqv4bqy4buRw6zhu7PDtF3Eg+G6p+G6seG6scSD4bqvw7Thu4nhu5HDtcO04buzXcSD4bqp4bqx4bqxxIPhuq8vw6FhL3fDoWF34bqvw63hu6Niw73DvV3Eg3fDjWJ34buz4buRcOG7ocSDw6Hhu57hu6fhu7Phuq/DrWLhuq93w7Ro4bu14bqv4buzw7Thu7Vm4buz4bqvw63DgWLhuq9pY8Ot4bqvw73huqrhuq/hu7LDtHBi4buhNmEvd8OhYXfhuq/DreG7o2LDvcO9XcSDd0lww6zDgsSDw6Hhu7LDtOG7iXDhuq9pY8Ot4bqvw73huqrhuq/hu7LDtHBi4buhM+G6r+KAnOG7nuG7p+G7s+G6r8OtYuG6r3fDtGjhu7Xhuq/hu7PDtOG7tWbhu7Phuq/hu7PDtGThu6HDtOG6r8Otw7rhu6HDteG6r+G7ncO0w7rhu6HDteG6r8Otw7Thu5fhuq/DteG7keG7t3fhuq/hu4vhuqJi4bqvacSp4bqv4buz4buZ4buf4bqv4bujxJHhu5Hhuq/hu6FB4bqvw63huqDhu7Hhu5Hhuq/hu59k4bqvw61y4buh4bqvw7Rk4buh4bqvw7Xhurvhu6Hhuq/DtMSR4buhw7Thuq93w7Thu7fDreG6r8O14buRYuG6r+G7i+G7meG7ocO0NeG6r2nhu6/hu5Hhuq/hu6HDtOG7kW/hu7Xhuq/DteG7kWLhuq/hu4vhu5nhu6HDtOG6r8Otw7Thu5fhuq/hurbhu5nhuq/DtMSR4bqvw73hu5Hhu6HDtOG6r+G7n+G7p+G7s+G6r+G7ieG7n+G6r2nEqeG6r2nhu5Xhuq/DrOG7leG6r+G7s2bhu7Phuq/hu59k4bqv4buLw7nhu5Hhuq/DrOG7kcOz4buh4bqv4bq24bur4buR4bqvaeG7seG6r+G6tsSCw63huq/hu6PDguG6r+G7s2Phu6HigJ024bqvQuG7ocO04bqvaeG7kW7hu7Phuq/hu6HDtOG7kW/hu7Xhuq/DrcOqd+G6r+G6tuG7reG6r8Otw7Thu6Xhu6HDteG6r8Otw7Thu5Fi4bqv4buzYsOC4bqv4bq24buZ4bqvY3fhuq/hu6PEgsOt4bqv4budw7Thu5Hhuq/hu6Hhu7XDuuG7keG6r8Os4bqgduG7ocO1NeG6r8Otw7Thurnhu5/huq/DvXHDreG6r+G7n+G7p+G7s+G6r+G7i+G6omLhuq/hu7N5a+G6r8Os4buV4bqv4buzZuG7szXhuq/hu6Hhu6fhu5Hhuq/hu6HDtXDEkeG7keG6r+G7n+G7h+G7teG6r+G7s8O04bu1aOG7oeG6r+G6tuG7meG6r+G7ncO0w7rhu6HDteG6r+G7s8O0w7Lhuq/hurbhuqDhu63hu7Phuq944bu1YuG6r+G7i+G6oOG7rcOt4bqv4buhw7ThurDhu6HDteG6r+G7i+G7leG7ocO04bqv4bud4buRbuG7oTXhuq/hu51u4buz4bqveOG7tWXhuq/hu6Nk4bqv4buL4bqiYuG6r2nEqeG6r2nhu5Xhuq/DrcO0w7nhu5Hhuq9pdDZhL3fDoWF34bqvw63hu6Niw73DvV3Eg3dJcMOsw4LEg8Ohw43DtOG7k+G7ocO04bqvw73EguG6r+G7s+G7keG7oeG6r+G7s+G6oOG7r+G7ocO14bqvw63DgWLhuq/hu6HDtOG6sOG7ocO14bqvacOz4buhw7Thuq/hu6HDtOG7h+G7oTXhuq/hu6HDteG6oOG7seG7keG6r+G7ocO0ZOG6r2nDs+G7ocO04bqv4buhw7Thu4fhu6Hhuq/hu6Nk4bqv4buL4bun4buhw7Xhuq/hu6PEgsOt4bqv4buzw7TDuuG7keG6r+G7s8O04bu3w63huq9pY8Ot4bqvw73huqrhuq/hu7LDtHBi4buh4bqv4budw7TDuuG7ocO14bqv4buhw7XDg+G7ocO14bqv4buhxrDhuq/hu6PEgsOtNeG6r8Otw7nhuq/DteG6u+G7ocO14bqvw7Thu6nhu6Hhuq/hu6HhurBi4bqv4buLw7Lhuq/hu6Hhu4fhu6HDteG6r8OtYnDhuq/hu7Niw4Lhuq/hu6HDtcO0bzXhuq/hu7N54buZ4buhw7Thuq/hu4vhu6c24bqvQuG7ocO04bqv4buzw7ThuqDhu7Hhu6HDteG6r+G6tOG7tcOCbeG7oeG6r+G7s8O0YuG7n+G6r8O14buRYuG6r8OtY8Ot4bqv4buj4burd+G6r2nhu6Xhu5Hhuq/DrOG6oHbhu6HDtTXhuq/hu7Nmd+G6r8O04bu14buD4buhNeG6r+G7i8Oqw63huq9p4buRw7Phu7Phuq/hu53DtOG7keG6r+G7s+G7kW534bqvw61m4buh4bqv4bq24bur4buR4bqv4buf4bun4buz4bqv4bud4bqq4bqv4buzw7Thu7Vm4buz4bqv4buf4bur4buRNeG6r+G7ncO0ceG6r2Lhu6HDtOG6r+G7s2Z34bqv4buzeeG7teG7ocO14bqvw61icOG6r+G7i+G7p+G6r8O1w7Thu5Hhuq/hu6HDtOG7q+G6r8O0cMSR4buz4bqv4buL4bun4buhw7U14bqv4buzw7Ri4buf4bqv4bq24buD4buh4bqv4buzw7Rt4buf4bqv4bud4buRbuG7oeG6r+G7s8O04bqiw63huq/DrcOBYuG6r+G7ocO04bqw4buhw7Xhuq/hu6HDteG6oOG7seG7keG6r+G7i+G7keG6r+G7s3nhuqDhu6vDrTZhL3fDoWF34bqvw63hu6Niw73DvV3Eg3dJcMOsw4LEg8Oh4bugw7Thu7Hhuq/hu4txNeG6r+G7s2LDguG6r+G7ocO1w7Rv4bqv4bq2ZOG6r+G7s3nhu5nhu6HDtOG6r+G7i+G7p+G6r8Otw4Fi4bqvYuG7ocO04bqv4buhw7Vkw4Lhuq/hu5/hu6fhu7Phuq/hu6Hhu4fhu6HDteG6r8OtYnA14bqv4buL4bqg4butw63huq9pw7Phu6HDtOG6r+G6tuG7kcOz4buh4bqv4bq2ZOG6r2nDs+G7ocO04bqv4buhw7Thu4fhu6Hhuq/hu7Phu5Hhu6Hhuq/hu7PhuqDhu6/hu6HDtTbhuq/hu4rDqeG6r8OtceG6r+G7ocO04bqw4buhw7Xhuq/DteG7kWLhuq/hu4vhu5nhu6HDtDXhuq9i4buhw7Thuq/hu5/FqeG6r8Otw7Rw4bqv4buhw7XhuqDhu7Hhu5Hhuq/hu59qNeG6r+G7ocO14bqg4bux4buR4bqvw61w4buh4bqvw71i4bu14bqv4buLceG6r8Otw4Dhu6HDteG6r2nhu5Xhuq/DrOG7leG6r+G7s2bhu7Phuq/DveG6ouG7s+G6r+G7n8O64buRNeG6r8Os4bu54bqv4buLYuG7ocO14bqv4bujYnDhuq/hu4vhu6fhu6HDteG6r+G6tmThuq/DveG7keG7ocO04bqvw73DueG7ocO14bqv4buv4bqv4buyV+G6r8OU4bul4bqvw43DtOG7k+G6r+G7nuG7keG7ocO0NeG6r+G7ocO04bqg4buhw7Xhuq/DteG7kWLhuq/hu4vhu5nhu6HDtOG6r+G6tmjhu6Hhuq944bu1w4Ju4buz4bqv4buz4buH4buf4bqv4buzeeG7r+G6r+G6tm/huq9Jw7Phu6HDtOG6r+G6tuG7kcOz4buh4bqv4bugw7Thu5Hhuq/hu7LDtGLhu6HDtOG6r8OUcWI14bqv4buhw7Thu7Hhuq9pY8Ot4bqvw73huqrhuq/hu7LDtHBi4buh4bqvd8O0aOG7teG6r+G7s8O04bu1ZuG7szZhL3fDoWF34bqvw63hu6Niw73DvV3Eg3dJcMOsw4LEg8OhYeG7keG7n8O14bqvw63hu6Niw73DvV3Eg+G7kcON4buJ4buh4buz4buJecSD4bqvw73hu7PDguG7o+G7iV3Eg+G6suG7kcOs4buzw7Qz4bqv4bqp4bqx4bqxd+G6tDThuq/DtOG7ieG7kcO1w7Thu7Mz4bqv4bql4bq14bq1d+G6tDTEg+G6r8O9ecOtXcSDLy/DrcOs4buhNmlicOG7s8O0YuG7ocO0w7RwYjbhurbhu6Evw6zhu4nDveG7neG7s3B3L+G7oeG7ieG6ssO9L+G6s+G6s8Oi4bq1L+G6s+G6t+G6scOs4bql4bq34bql4bq14bqn4bqz4bqz4buz4bqt4bql4bq14bq1w6Lhu6PhurE24bubd8O1Mnld4bq34bq34bqpxIPhuq9i4buj4buzXcSD4bugw7XhuqDhu7Hhu5Hhuq9pY8Ot4bqvw73huqrhuq/DtOG7peG7keG6r8O94buR4buhw7Thuq/hu6FB4bqvw63huqDhu7Hhu5Hhuq/hu7N5a+G6r+G7s8O04bupxIPhuq/hurLhu5HDrOG7s8O0XcSD4bqp4bqx4bqxxIPhuq/DtOG7ieG7kcO1w7Thu7NdxIPhuqXhurXhurXEg+G6ry/DoWEvd8OhYXfhuq/DreG7o2LDvcO9XcSDd8ONYnfhu7Phu5Fw4buhxIPDoeG7smZ34bqv4buzw7TDsuG6r8OCNeG6r2ljw63huq/DveG6quG6r+G7nMO0cGLhuq9Z4bq54buhw7Xhuq/DtGThu5/huq/hu5/DquG7szXhuq9Jw7Phu6HDtOG6r+G6tuG7kcOz4buh4bqv4bugw7Thu5Hhuq/hu7LDtGLhu6HDtOG6r8OUcWI2YS93w6Fhd+G6r8Ot4bujYsO9w71dxIN3SXDDrMOCxIPDocOU4buRw7Phu6Hhuq/hu6Fiw4I14bqvScOz4buhw7Thuq/hurbhu5HDs+G7oeG6r+G7oMO04buR4bqv4buyw7Ri4buhw7Thuq/DlHFi4bqv4buzw7ThuqDhu7Hhu6HDteG6r+G6tOG7tcOCbeG7oeG6r3fDtMO54buR4bqvw7Thu6134bqv4bq24bur4buR4bqvw61jw63huq/hu7PFqeG6r8Otw7ThuqLDreG6r+G7oeG6oOG7q8Ot4bqv4buhw7VwZOG7keG6r+G7s8Wp4bqvw63DtOG6osOt4bqvw63DtOG6oOG7qeG7ocO14bqv4buzeeG7meG7ocO04bqvd8O0aOG7teG6r+G7s8O04bu1ZuG7s+G6r+G7n+G7keG7jeG7oeG6r3fDtOG7k+G6r8Otw7Rw4bqv4buzeWvhuq/hu4nhu5/huq/DveG6ouG7s+G6r+G7n8O64buRNeG6r8O04buv4bqvw7Rk4buf4bqvbsOtw7Q14bqv4bufxrDhu5Hhuq/hu6Hhurnhu5/huq/DrXHhuq/hu7N5beG7oeG6r+G6t+G6seG6seG6r+G7s3lr4bqv4buz4buZ4buf4bqv4bujxJHhu5Hhuq/hu4vhuqDhu63DreG6r+G7oUHhuq/DreG6oOG7seG7keG6r+G6tmThuq93w7Ro4bu14bqv4buzw7Thu7Vm4buz4bqvw7Thu6/huq/DtGThu5/huq9uw63DtDbhuq9JbeG7oeG6r8OtxJHhu6HDtOG6r+G7i3E14bqvacOz4buhw7Thuq/hurbhu5HDs+G7oeG6r8OtcuG7oeG6r3fDtMO54buR4bqvw7Thu6134bqv4buzw7TEgsOt4bqvw7Thu5HDs+G7oeG6r+G7n8Wp4bqvw61jw63huq/DrWLhuq93w7Ro4bu14bqv4buzw7Thu7Vm4buz4bqvw7Thu6/huq/hurZy4buf4bqv4buv4bqv4buhw7XhuqDhu7Hhu5Hhuq/hu6Phu6vhu6E2YS93w6Fhd+G6r8Ot4bujYsO9w71dxIN3SXDDrMOCxIPDoeG7oMO04bq94buf4bqv4buz4buRbnfhuq/DrWbhu6Hhuq/DrWPDreG6r+G7neG6quG6r+G7s8O04bu1ZuG7s+G6r+G7n+G7q+G7keG6r+G6tmThuq/hu53DtHHhuq/hu7N5cOG7ocO14bqv4bujxqHhu6HDtOG6r+G6tsSCw63huq/hu6Fkw4I14bqvaWPDreG6r8O94bqq4bqvO8OA4bqvO+G6ueG7oeG6r+G7ssO0cGLhu6Hhuq/hurZk4bqvw61jw63huq/DgjXhuq9pY8Ot4bqvw73huqrhuq/hu53DtGPDreG6r8Otw4Fi4bqv4bucw7RwYuG6r1nhurnhu6HDteG6r8O0ZOG7n+G6r+G7n8Oq4buzNeG6r0nDs+G7ocO04bqv4bq24buRw7Phu6Hhuq/hu6DDtOG7keG6r+G7ssO0YuG7ocO04bqvw5RxYuG6r+G6tmjhu6Hhuq/hu7Phu5Fud+G6r+G7s0HDreG6r8O0c8Ot4bqvw7R04buRNeG6r+G7oeG7h+G7ocO14bqvw61icOG6r+G7s3nhu5nhu6HDtOG6r+G7i+G7p+G6r+G6tuG7q+G7keG6r8O0w4Lhuq/hurZz4buhw7Xhuq/hu7Phu5Fud+G6r+G7s0HDreG6r+G7n2Lhu6HDteG6r+G7o8SR4buR4bqv4buhw7ThurDhu6HDteG6r+G7oUHhuq/DreG6oOG7seG7keG6r+G7s+G6oOG7qeG7keG6r8O9Y+G7ocO14bqvw63DtHDhuq9pw7Phu6HDtOG6r+G7ocO04buH4buh4bqvw73huqLhu7Phuq/hu5/DuuG7kTXhuq/DtOG7r+G6r8O0ZOG7n+G6r27DrcO0NmEvd8OhYXfhuq/DreG7o2LDvcO9XcSDd0Lhu7Xhu7PDtHB5xIPDoTs2QmEvd8Oh

V.A

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]