(vhds.baothanhhoa.vn) - Các nghiên cứu mới đây cho thấy tỷ lệ người mắc bệnh đái tháo đường ở Việt Nam là 7,3%/ tổng dân số. Tỷ lệ này đang gia tăng rất nhanh ở Việt Nam nói riêng và trên thế giới nói chung.
4bqz4bufY+G6q2/DueG6v8ODw4M34bqpw4Am4buhxILDueG7jeG6qeG6tSp24bqrb+G6v+G6q27hu5fhu6fhu5/huqvDsuG7geG7oeG6q8SC4buf4buBxanhuqvDsuG6pOG7t+G7p+G7o+G6q0Hhuqtb4buh4buXxILhuqvhu6bhur/hu6XhuqtD4bqk4bu5xILhuqvDs+G6qOG6q8Oyxanhu4Hhu6fhuqtv4bq04bq/4bqrb+G7gW/huqvEgnnhuqtv4buf4bqmb+G6q0XhuqvEguG7meG6sy/hu59j4bq14bqzw4Dhuqtvw7nhur/Dg8ODN+G6qcOA4bue4buN4bq/w7PhuqnhurVP4buBb+G6q+G7p+G7o+G7n+G7oeG7k+G7p+G6q2/huqbhuq7huqvhu6Xhu7Xhu6HhuqvDsuG7iUXhuqtv4bufxanhuqvEguG7n8SpReG6q8SC4bq84bqrw7nhu5fhuqvhu6fhu6PhuqThu7fhu6Hhuqvhu6Vob+G6q27hu5fhu6fhu5/huqvDsuG7geG7oeG6q8SC4buf4buBxanhuqvDsuG6pOG7t+G7p+G7o+G6q0Hhuqtb4buh4buXxILhuqvhu6bhur/hu6XhuqvDueG7h+G6q+G6u8OjxJE5L+G6q8SCeeG7p+G7o+G6q8Oz4buJ4bun4bqrw4N2xIPhuqsm4bq84bqrw7nhu5fhuqvhu6fhu4dF4bqrw7Lhur/hu6fhu6Phuqvhu6Phu6Hhur/huqvEgmfhu6fhu6PhuqvhuqLEqcSC4bqr4bun4buf4bq/4bun4buf4bqrQeG6q1vhu6Hhu5fEguG6q+G7puG6v+G7peG6q+G7p8aw4buh4bqr4bqi4buh4buT4bun4buj4bqrQ+G7h+G6q8SC4bqi4buT4bun4bqrxILhu5/hu5nhuqvhu6Phu6Hhu7Xhu6Hhuqvhu6fGsOG7oeG6q2/hu5/huq7hu6fhu6PEg+G6sy/DgOG6teG6s8OA4bqrb8O54bq/w4PDgzfhuqnDgE7FqcOzReG6qeG6teG6s+G7oeG7peG7o+G6q2/DueG6v8ODw4M34bqp4bqr4buhT+G7jeG7p8SC4buN4bqi4bqrw7Phu5/hu6HDs+G7jeG6qeG6q8ODxIJFw7nhu4034bqpROG7ocOzxILhu5/huqHhuqvhur1iYsOAxJDhuqPhuqvhu5/hu43hu6Hhu6Phu5/EguG6oeG6q2XhurvhurnDgMSQ4bqj4bqp4bqrw4PhuqJvN+G6qS8vb8Oz4bunxINu4bq/xanEguG7n+G6v+G7p+G7n+G7n8Wp4bq/xIND4bunL8Oz4buNw4PDusSCxanDgC/hu6fhu41Ew4MvZGRlxJEvY8OqZcOz4bq5Y2ViYmThur3EgmXhurtiZMO54bq5LW/FqUPhu43huqLhu6Hhu6fhu53FqWTEg3XDgOG7o+G6qeG6q+G6v8O5xII34bqpKnbhuqtv4bq/4bqrbuG7l+G7p+G7n+G6q8Oy4buB4buh4bqrxILhu5/hu4HFqeG6q8Oy4bqk4bu34bun4buj4bqrQeG6q1vhu6Hhu5fEguG6q+G7puG6v+G7peG6q0PhuqThu7nEguG6q8Oz4bqo4bqrw7LFqeG7geG7p+G6q2/hurThur/huqtv4buBb+G6q8SCeeG6q2/hu5/huqZv4bqrReG6q8SC4buZ4bqp4bqrROG7ocOzxILhu5834bqp4bq9YmLhuqnhuqvhu5/hu43hu6Hhu6Phu5/Egjfhuqll4bq74bq54bqp4bqrL+G6teG6sy/DgOG6teG6s8OA4bqrb8O54bq/w4PDgzfhuqnDgE7FqcOzReG6qeG6teG6s+G7oeG7peG7o+G6q2/DueG6v8ODw4M34bqp4buhT+G7jeG7p8SC4buN4bqi4bqp4bqrw4PEgkXDueG7jTfhuqlE4buhw7PEguG7n+G6oeG6q+G6vWJiw4DEkOG6o+G6q+G7n+G7jeG7oeG7o+G7n8SC4bqh4bqrZMSRw6ljw4DEkOG6o+G6qeG6q8OD4bqibzfhuqkvL2/Ds+G7p8SDbuG6v8WpxILhu5/hur/hu6fhu5/hu5/FqeG6v8SDQ+G7py/Ds+G7jcODw7rEgsWpw4Av4bun4buNRMODL2RkZcSRL2PDqmXDs+G6uWPhurljw6nDqeG6u8SCZeG6u8Oq4bq9w7nEkS3hu6Phuq7hu6HDueG6v+G7oeG7oeG7p+G7ncWpZMSDdcOA4buj4bqp4bqr4bq/w7nEgjfhuqkqduG6q2/hur/huqtu4buX4bun4buf4bqrw7Lhu4Hhu6HhuqvEguG7n+G7gcWp4bqrw7LhuqThu7fhu6fhu6PhuqtB4bqrW+G7oeG7l8SC4bqr4bum4bq/4bul4bqrQ+G6pOG7ucSC4bqrw7PhuqjhuqvDssWp4buB4bun4bqrb+G6tOG6v+G6q2/hu4Fv4bqrxIJ54bqrb+G7n+G6pm/huqtF4bqrxILhu5nhuqnhuqtE4buhw7PEguG7nzfhuqnhur1iYuG6qeG6q+G7n+G7jeG7oeG7o+G7n8SCN+G6qWTEkcOpY+G6qeG6qy/hurXhurMvw4DhurXhurPDgOG6q2/DueG6v8ODw4M34bqpw4BOxanDs0XhuqnhurXhu57hu6Hhu5fhu6fhuqvhu6fhur9Fw6Phuqtv4bq24bun4buj4bqrQ+G7teG7oeG6q8OD4bqo4bqrw4Dhu5/hu4HEguG6q8SC4bqi4buhxqHhu6fhuqvDuuG7oeG7p+G7n+G6q8SC4buZ4bqrxILhu59x4bqr4bul4buv4bqr4bufceG7p+G7n+G6q27hu5fhu6fhu5/huqvEgmvEguG6q2/hurThur/huqtb4buh4buXxILhuqvhu6bhur/hu6XhuqvDsuG6v+G7p+G7o+G6q2/GsOG6q8OD4bqo4bqrw7Nyb+G7n+G6q2/hu5/huq5FxqHhu6fEg+G6qybhuqLFqeG7p+G7o+G6q8O64buf4buh4bqrb+G7gW/huqtu4buX4bun4buf4bqrw7nDieG6q+G7p+G7n+G7oeG7m+G7peG6q8SC4bqi4bq24bun4buj4bqrQ+G7h+G6q8OD4bquReG6q8Oz4buh4bun4buf4bqrw7PhuqTDgeG7p+G7o+G6q8Oy4bq/4bun4buj4bqrw7LhuqThu7lv4bqrw7rhu6HGoeG7peG6q8ODxanhu4HEguG6q8OzauG7p+G6q8SC4bufceG6q8SC4buf4bq/ReG6q0Phu4fFqeG6q8OyxrDhuqvDueG7h+G6q8OD4bqo4bqr4buj4buh4bq/4bqrxIJn4bun4buj4bqr4bul4buD4bun4buf4bqrb+G6tOG6v+G6q2/hu4Fv4bqrbuG7l+G7p+G7n+G6q8O5w4nhuqvDuuG7n+G7r+G7p+G7o+G6q8O54buJReG6q+G7p+G7n+G7oeG7m+G7peG6q+G7p+G7n+G6pOG6q8SC4buh4bul4bqr4bul4buDb+G7n8Oj4bqrbuG7l+G7p+G7n+G6q8SC4bufa+G7p+G6q+G7peG7g+G7p8Oj4bqrw7Lhu4Hhu6HhuqvEguG7n+G7gcWp4bqrw7LhuqThu7fhu6fhu6PEg8SDxIPhurMvw4DhurXhurPDgOG6q2/DueG6v8ODw4M34bqpw4BOxanDs0XhuqnhurXDkuG7geG7oeG6q8SC4buf4buBxanhuqvDsuG6pOG7t+G7p+G7o+G6q8O54buH4bqr4buleMSC4bqrbuG7l+G7p+G7n+G6q+G7p8Ot4bun4buj4bqr4buj4buJReG6q8SCeeG7p+G6q8SC4buf4bqk4buz4bun4buj4bqr4bun4buf4buh4buV4bqu4bqrb+G7s+G6q+G6oOG6ruG6v+G7p8Oj4bqrw7nhu4fhu6Xhuqvhu4Xhu6fhu5/huqvhu5/huqRB4bun4buj4bqr4bun4buj4buf4buh4buT4bul4bqrxILhuqLhu6vhu6fhu6PhuqvDsuG7meG7p+G6q8OD4bqmb+G6q8O64buf4bux4buN4bqrb+G6tOG6v+G6q+G7p+G7o+G6pOG7t+G7oeG6q27hu5fhu6fhu5/huqtD4buH4bqrw7nhu4fhuqvhu6V4xILhuqvhu6Phu4Hhu6fhu5/huqvhu6fDreG7p+G7o+G6q0Nx4bqrQ+G7oeG7l2/huqvDsuG7oeG7leG6ruG6q8SC4bqicuG6q0Phu4fhuqtv4bufZ+G7peG6q8ODxrBv4bqr4bqixKnEguG6q8SCduG7p+G6q8O64buP4bulw6PhuqvDgOG7n+G6pm/huqvEguG7g8OAxIPhuqvDkuG7geG7p+G7o+G6q2/hu5/hurDhuqvDicOj4bqrb8aw4bqrxILhuqLhu5Phu6fhuqvDqWI54bqrw4N24bqr4bun4buj4bqk4bu34buh4bqr4bulaG/huqtu4buX4bun4buf4bqrw7Lhu4Hhu6HhuqvEguG7n+G7gcWp4bqrw7LhuqThu7fhu6fhu6PhuqvEguG6osWp4bun4buj4bqrb3jhu6fhu6PhuqvDsnfhu6fhu6PhuqtB4bqrW+G7oeG7l8SC4bqr4bum4bq/4bul4bqrw7rhu5/hu6/hu6fhu6PhuqvDsuG6pOG7uW/huqvDgOG7n+G7gcSC4bqr4buf4buh4buX4bun4bqrw4Phu7Xhu6Xhuqvhu6Xhu4fhuqtv4bufc+G6q8Oy4bqk4bu5b+G6q27hu6Hhu5nEguG6q8O64buf4buh4bqrw7Jm4bqrb8aw4bqr4bun4buf4buh4buV4bqu4bqrbuG7oeG7meG7p+G6q2/hu5/huqbhu6fhu6Phuqvhu6fhu6Phuq5F4bqr4buf4buhxqHhu6XhuqvDsuG7meG7p+G6q8SCcOG7p+G7n+G6q+G7peG7g+G7p+G7o8SD4bqzL8OA4bq14bqzw4Dhuqtvw7nhur/Dg8ODN+G6qcOA4bq+4bquxILhu5/FqeG6ouG6qeG6tT3hu5/hu4Phu6Xhuqvhu6bhur/hu6XhurMvw4DhurU=

Phạm Nam

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]