(vhds.baothanhhoa.vn) - Về đích nông thôn mới (NTM) năm 2016, thời gian qua cùng với việc giữ vững các tiêu chí đã đạt, xã Thiệu Long (Thiệu Hóa) đang tập trung mọi nguồn lực, phấn đấu sớm về đích xã NTM nâng cao.
w6Dhu5PhurXhurfhu4vhu6Fk4bu14bu1IOG6sXnhu7bhu5nhu7fhu6Fq4bqx4bq34bu14bu34bqm4buhaiDhurHhu7dq4bqk4bu3LWThu6Hhu5nhu5FxNeG6t+G7o+G7ueG7teG7t+G7mcO04bqmNuG6seG6oSjhurvhurfhu7bhu5Phu5nhu43hu7nhurfhu6ByceG7keG6t+G7icWpceG6t+G7tcSC4buL4bq34bq0w7LhurfEqeG7leG7i+G7k+G6t3Hhu6Vx4buR4bq34bu34buT4bulceG6t3Dhu63hu5nhurdx4buFceG7keG6t+G7i2Ryw6Av4buT4bq14bqhw6B54bq34buL4buhZOG7teG7tSDhurF54buSamThu4nhurHhuqEuw7LhurfEqeG7leG7i+G7k+G6t3Hhu6Vx4buR4bq34bu34buT4bulceG6t3Dhu63hu5nhurdhUeG7tlDDoeG6t3Hhur1w4bq3w6LhurPhurXhuqk34bq34bu34buT4buv4buZ4bq34buR4buZZHHhurfDveG7uWThurfhu4vDgXHhu5HhurfhurThu63hu5nhurfhurThu5nhu43hu4vhurfhu5Hhu5nhurLhurfhurThurJx4buR4bq34buLxJHhu4vhurfhu7fhu5lv4bu54bq34buL4buT4buV4bq3xKnhurvhurfEqcOp4bu3N+G6t+G6pOG6u+G6t+G7tuG7k+G7meG7jeG7ueG6t+G7oHJx4buR4bq3YeG7tuG7k+G7meG7jeG7ueG6t+G7knNkw6HhurfEqWRx4buR4bq34bu3aHnhurfhu7fhu7Phu7lx4buR4bq3cHXhu5nhurdx4buR4bu5xalx4bq34buh4bqw4buLN+G6t3nhu5NmceG6t8SpZuG7ueG6t+G7teG7rXDhurfhurTDsuG6t8Sp4buV4buL4buT4bq34bqk4bq74bq3UeG7tlDhurdx4buFceG7keG6t+G7i2RyOMOgL3nhuqHDoHnhurfhu4vhu6Fk4bu14bu1IOG6sXnDjHLhu4nhuqbhurHhuqHDoOG7mXDhu5Hhurfhu4vhu6Fk4bu14bu1IOG6seG7meG7impx4bu3auG7s+G6seG6t+G7teG7t+G6puG7oWog4bqxw4Lhu5nhu4nhu7fhu5M14bq3YuG6s+G6s3nhuqQ24bq34buTauG7meG7keG7k+G7tzXhurfhuq3huqXDonnhuqQ24bqx4bq34bu14buz4buLIOG6sS8v4buL4buJcTjDrGRy4bu34buTZHHhu5Phu5NyZDjhurRxL+G7iWrhu7Xhu5/hu7dyeS9xasOC4bu1L8Oiw6LhuqfhuqUvw6LhurPhuqXhu4nhuqnhurXhuq3huqXhuqnhurPhurXhu7fhuqXhuqti4bql4bqr4buh4bqzOOG7o3nhu5E04buzIGLhuqfhurPhurHhurdk4buh4bu3IOG6sSjhurvhurfhu7bhu5Phu5nhu43hu7nhurfhu6ByceG7keG6t+G7icWpceG6t+G7tcSC4buL4bq34bq0w7LhurfEqeG7leG7i+G7k+G6t3Hhu6Vx4buR4bq34bu34buT4bulceG6t3Dhu63hu5nhurdx4buFceG7keG6t+G7i2Ry4bqx4bq3w4Lhu5nhu4nhu7fhu5Mg4bqxYuG6s+G6s+G6seG6t+G7k2rhu5nhu5Hhu5Phu7cg4bqx4bqt4bqlw6LhurHhurcv4bqhw6AveeG6ocOgeeG6t+G7i+G7oWThu7Xhu7Ug4bqxeeG7imR54bu34buZcnHhurHhuqHEqMOD4buvceG7keG6t+G6tGVy4bq34bu34buT4bulceG6t1Dhu5lx4buT4bq3xKjEguG7i+G6t+G7t+G7s8OD4but4buL4bq3xKnhu4Xhuqbhurdx4buTw7rhurfhu5NseTfhurfhu4tz4bq3ceG7k+G7mcOy4bu54bq3xKlyw6lx4bq34buRZnnhurfhu5/hu5NB4buLN+G6t3Fk4bqm4bq3xKnhurvhurfEqcODduG7i+G6t3Hhu5HDg+G7r+G7meG6t+G7ieG7hXHhurfhu7fhu7NvceG6t8SpxqFk4bq3w6xlceG6t+G6pOG6u+G6t8Spxalx4buR4bq34bu34buT4bu5aHHhurfhu5Phu5nDs3HhurfEqWbhu7c34bq3cHfhurfhu7PGsHHhu5HhurfEqcOD4buvceG7kTfhurfhu7fhu5Phu7loceG6t+G7t+G7meG7jXHhurfhu5Phu7Fx4bq34buL4buTcuG6t+G6tOG7meG7jeG7i+G6t8Sp4buZ4bq34buhw6nhu5nhurfhu4vhuqJx4buR4bq3ceG7k8OD4bq34bu14buZceG7k+G6t+G7k3LDqeG7t+G6t+G7i+G6oGThurdx4buRw4Phu6/hu5nhurfhu4nhu4VxOMOgL3nhuqHDoHnhurfhu4vhu6Fk4bu14bu1IOG6sXnDjHLhu4nhuqbhurHhuqHDoOG7mXDhu5Hhurfhu4vhu6Fk4bu14bu1IOG6seG7meG7impx4bu3auG7s+G6seG6t+G7teG7t+G6puG7oWog4bqxw4Lhu5nhu4nhu7fhu5M14bq3YuG6s+G6s3nhuqQ24bq34buTauG7meG7keG7k+G7tzXhurfhuq3huqXDonnhuqQ24bqx4bq34bu14buz4buLIOG6sS8v4buL4buJcTjDrGRy4bu34buTZHHhu5Phu5NyZDjhurRxL+G7iWrhu7Xhu5/hu7dyeS9xasOC4bu1L8Oiw6LhuqfhuqUvw6LhurPhuqXhu4nhuqnhurXhuq3huqXhuqnhuqXhuqfhu7fDouG6qeG6q+G6q+G6q+G7oeG6szjhu6N54buRNOG7syDhuq1j4bql4bqx4bq3ZOG7oeG7tyDhurEo4bq74bq34bu24buT4buZ4buN4bu54bq34bugcnHhu5Hhurfhu4nFqXHhurfhu7XEguG7i+G6t+G6tMOy4bq3xKnhu5Xhu4vhu5Phurdx4bulceG7keG6t+G7t+G7k+G7pXHhurdw4but4buZ4bq3ceG7hXHhu5Hhurfhu4tkcuG6seG6t8OC4buZ4buJ4bu34buTIOG6sWLhurPhurPhurHhurfhu5Nq4buZ4buR4buT4bu3IOG6seG6reG6pcOi4bqx4bq3L+G6ocOgL3nhuqHDoHnhurfhu4vhu6Fk4bu14bu1IOG6sXnhu4pkeeG7t+G7mXJx4bqx4bqhw4xl4bq34bu24buzxqFx4buT4bq34bu24buTxqHhurfhu6Dhu4Fx4buRN+G6t3Hhu5HDg+G7r+G7meG6t+G7ieG7hXHhurfhu7fhu5Phu6Vx4bq3UOG7mXHhu5PhurfEqMSC4buL4bq34buL4buTcuG6t8Os4buZw7Phu7c14bq34bqx4buKcnHhurfEqcOD4buvceG7keG6t3Hhu5HhurvhurfDrGThurd34bq34bu34buT4bulceG6t+G7t+G7s8OD4but4buL4bq3xKnhu4Xhuqbhurfhu7Nm4bu34bq3ceG7k8O6N+G6t+G7tWThu7nhurfhu5/hu5Phu5nhurfhu6FmeeG6t2Ry4bq3d+G6t3Hhu5Fk4bqm4bq34buRZ3HhurfhurTGoeG6t+G7t+G7s+G7leG6t8SpcsOpceG6t8Spw4Phu69x4buR4bq3cWXhuqY34bq3xKnDg3bhu4vhurfhu7XhurDhurfhurRoceG6t8SpxrBx4buR4bq34buL4bqgZOG6t+G7t+G7k+G7pXE34bq34buR4buZZOG6t8Sp4buXceG7k+G6t+G7t+G7peG7meG6t8Sp4bq74bq34bu34bqw4bq3ceG7keG7ueG6puG7jXHhurfhu5Phu5nDs3HhurfhuqnhurNww6Dhu7Xhu7l54bqhw6LDoC/hu7Xhu7l54bqh4bq3xKlm4bu3OOG6t8Sow4Phu69x4buR4bq34buhZXHhu5E34bq3ceG7kcO54bq34bqkc3DhurfEqWx54bq34buT4buxceG6t+G6tGXhurfDveG7uWRx4bq34bu34buzdXHhu5Hhurfhu6Fl4bq34bq04buZ4buN4buL4bq3xKnhu5nhurfhu6HDqeG7mTfhurfhu7Xhu5lx4buT4bq34buTcsOp4bu34bq34buL4bqgZOG6t3Hhu5HDg+G7r+G7meG6t+G7ieG7hXHhurfhu7Nm4bu34bq34bu34buT4bu5aHHhurfhu6F24buZ4bqxOMOgL3nhuqHDoHnhurfhu4vhu6Fk4bu14bu1IOG6sXnDjHLhu4nhuqbhurHhuqHDoOG7mXDhu5Hhurfhu4vhu6Fk4bu14bu1IOG6seG7meG7impx4bu3auG7s+G6seG6t+G7teG7t+G6puG7oWog4bqxw4Lhu5nhu4nhu7fhu5M14bq3YuG6s+G6s3nhuqQ24bq34buTauG7meG7keG7k+G7tzXhurfhuq3huqXDonnhuqQ24bqx4bq34bu14buz4buLIOG6sS8v4buL4buJcTjDrGRy4bu34buTZHHhu5Phu5NyZDjhurRxL+G7iWrhu7Xhu5/hu7dyeS9xasOC4bu1L8Oiw6LhuqfhuqUvw6LhurPhuqXhu4nhuqnhurXhuqnhurPhurXhuqXhuqvhu7dj4bq14bqnY2Phu6HhurM44bujeeG7kTThu7Mg4bq14bqtY+G6seG6t2Thu6Hhu7cg4bqxKOG6u+G6t+G7tuG7k+G7meG7jeG7ueG6t+G7oHJx4buR4bq34buJxalx4bq34bu1xILhu4vhurfhurTDsuG6t8Sp4buV4buL4buT4bq3ceG7pXHhu5Hhurfhu7fhu5Phu6Vx4bq3cOG7reG7meG6t3Hhu4Vx4buR4bq34buLZHLhurHhurfDguG7meG7ieG7t+G7kyDhurFi4bqz4bqz4bqx4bq34buTauG7meG7keG7k+G7tyDhurHhuq3huqXDouG6seG6ty/huqHDoC954bqhw6B54bq34buL4buhZOG7teG7tSDhurF54buKZHnhu7fhu5lyceG6seG6oeG7nuG7k+G7pXHhu5Hhurfhu4vhu5Phu5vhurfhu5Hhu5lk4bq3xKnhu5dx4buT4bq3w6xl4bq34bu24buzxqFx4buT4bq34bu24buTxqHhurfhu6Dhu4Fx4buR4bq3cGXhurfhu7fhu7NvceG6t8SpxqFk4bq3w6xlceG6t+G6pOG6u+G6t+G7i3Phurfhu7Nm4bu34bq3ceG7k+G7mcOy4bu54bq3ceG7kcOD4buv4buZ4bq34buJ4buFceG6t8Spxalx4buR4bq34bu34buT4bu5aHHhurfhu7fhu5NkcOG6t+G7keG7mWThurfhu5Phu5nDs3HhurfEqWbhu7c34bq3cHfhurfhu7PGsHHhu5HhurfEqcOD4buvceG7keG6t+G6tOG7reG7meG6t+G7t+G7qXHhu5Hhurfhu4nhu5nhu41x4bq34bu34buV4buL4buT4bq34buhZeG6t8OiOGLhuqtjcMOg4bu14bu5eeG6ocOiw6Av4bu14bu5eeG6oTjDoC954bqhw6B54bq34buL4buhZOG7teG7tSDhurF54buKZHnhu7fhu5lyceG6seG6ocOg4buZcOG7keG6t+G7i+G7oWThu7Xhu7Ug4bqx4buZ4buKanHhu7dq4buz4bqx4bq34bu14bu34bqm4buhaiDhurHDguG7meG7ieG7t+G7kzXhurdi4bqz4bqzeeG6pDbhurfhu5Nq4buZ4buR4buT4bu3NeG6t+G6reG6pcOieeG6pDbhurHhurfhu7Xhu7Phu4sg4bqxLy/hu4vhu4lxOMOsZHLhu7fhu5NkceG7k+G7k3JkOOG6tHEv4buJauG7teG7n+G7t3J5L3Fqw4Lhu7Uvw6LDouG6p+G6pS/DouG6s+G6peG7ieG6qeG6teG6reG6p+G6s+G6p2Lhu7fhuq3hurXhuq1i4bq14buh4bqzOOG7o3nhu5E04buzIOG6q+G6qeG6p+G6seG6t2Thu6Hhu7cg4bqxKOG6u+G6t+G7tuG7k+G7meG7jeG7ueG6t+G7oHJx4buR4bq34buJxalx4bq34bu1xILhu4vhurfhurTDsuG6t8Sp4buV4buL4buT4bq3ceG7pXHhu5Hhurfhu7fhu5Phu6Vx4bq3cOG7reG7meG6t3Hhu4Vx4buR4bq34buLZHLhurHhurfDguG7meG7ieG7t+G7kyDhurFi4bqz4bqz4bqx4bq34buTauG7meG7keG7k+G7tyDhurHhuq3huqXDouG6seG6ty/huqHDoC954bqhw6B54bq34buL4buhZOG7teG7tSDhurF54buKZHnhu7fhu5lyceG6seG6oSjhurvhurfhu7bhu5Phu5nhu43hu7nhurfhu6ByceG7keG6t+G7k+G7pXDhurdxZOG6puG6t8Sp4bq74bq34buLc+G6t3Hhu5Phu5nDsuG7ueG6t8Sp4bup4buZ4bq34bu34buTZOG6puG6t+G7t+G7s29x4bq3cHXhu5nhurfhu6Hhu51x4buT4bq34bq04bqw4buLN+G6t8Sp4buv4buZ4bq34bu14bunceG7keG6t+G7i+G6oGThurdx4buRw4Phu6/hu5nhurfhu4nhu4Vx4bq3ceG7kWXhuqbhurfhu4tlceG7keG6t8Spw4N24buL4bq3ceG7hXHhu5Hhurfhu4tkcjjhurfhu7bhu7NyceG7keG6t+G7oeG7nXHhu5PhurfhurThurDhu4vhurdx4bulceG7keG6t3Hhu5Hhu5Phu5nhu415N+G6t+G6pOG6u+G6t+G7t+G7k+G6sOG7i+G6t+G7k+G7meG7jXHhurfhu7fhu6fhu7fhurfhurThu5nhu43hu4vhurfhu7fhu5Xhu4vhu5Phurfhu7fDgOG6t+G7t2h54bq34bu34buz4bu5ceG7keG6t8SpZuG7t+G6t8SpZOG7mTfhurfEkXnhurfhu4nDgHHhu5Hhurfhu7fhu5nDs3HhurfDrMaw4bq34buf4buTcmThurfhu5N14buL4bq3LeG6t+G7n0Phurfhu7fhu5Phu7lo4bu3N+G6t3nhu5PEkeG7t+G6t+G7t+G7s+G7meG7j3Hhurdw4bul4bq34buT4buXceG7k+G6t+G7t+G7s2Rx4buR4bq34bu34buzw6nhu5k34bq34buR4buZZOG6t+G7t+G7s8Op4buZ4bq34buL4buT4bq9ceG6t3Hhu7nhu6Xhu5k34bq3cGRx4buR4bq34buhw6nhu5nhurfhu5Phu5nhu43hu7nhurfDveG7ueG6ueG6t+G7n+G7mXHhu5Phurfhu7fDs+G6t+G7i2RyOMOgL3nhuqHDoHnhurfhu4vhu6Fk4bu14bu1IOG6sXnDjHLhu4nhuqbhurHhuqHDoOG7mXDhu5Hhurfhu4vhu6Fk4bu14bu1IOG6seG7meG7impx4bu3auG7s+G6seG6t+G7teG7t+G6puG7oWog4bqxw4Lhu5nhu4nhu7fhu5M14bq3YuG6s+G6s3nhuqQ24bq34buTauG7meG7keG7k+G7tzXhurfhuq3huqXDonnhuqQ24bqx4bq34bu14buz4buLIOG6sS8v4buL4buJcTjDrGRy4bu34buTZHHhu5Phu5NyZDjhurRxL+G7iWrhu7Xhu5/hu7dyeS9xasOC4bu1L8Oiw6LhuqfhuqUvw6LhurPhuqXhu4nhuqnhurXhuqnhurXhurPhuq3huqXhu7fhuq3huqtj4bqr4bqz4buh4bqzOOG7o3nhu5E04buzIGPhuqfhuqnhurHhurdk4buh4bu3IOG6sSjhurvhurfhu7bhu5Phu5nhu43hu7nhurfhu6ByceG7keG6t+G7icWpceG6t+G7tcSC4buL4bq34bq0w7LhurfEqeG7leG7i+G7k+G6t3Hhu6Vx4buR4bq34bu34buT4bulceG6t3Dhu63hu5nhurdx4buFceG7keG6t+G7i2Ry4bqx4bq3w4Lhu5nhu4nhu7fhu5Mg4bqxYuG6s+G6s+G6seG6t+G7k2rhu5nhu5Hhu5Phu7cg4bqx4bqt4bqlw6LhurHhurcv4bqhw6AveeG6ocOgeeG6t+G7i+G7oWThu7Xhu7Ug4bqxeeG7imR54bu34buZcnHhurHhuqHhu7ZyZXHhurfhuqThurvhurfhu4tz4bq34bql4bqn4bqz4bq34buTxrDhurfhu7Xhurlx4bq34bqk4bu5ZuG7t+G6t+G7n+G7mXHhu5Phurfhu4lyZHHhu5M34bq34buL4bux4bq3w6zhurlx4bq34bu3w6ly4bq34bq04buZ4buN4buL4bq34buhZXA34bq34bu34bq9ceG7keG6t+G7t+G7k+G7ueG6t3Hhu5NoeeG6t+G7i+G7k3Lhurdx4buT4buZw7Lhu7nhurfhu6FkcuG6t8SpxrBx4buR4bq34bu3w6nhu5nhurfEqcahZOG6t3nhu5PDg+G7sXHhu5E44bq34buS4buZ4buNceG6t+G7i3Phurfhu5FnceG6t8OiOOG6s+G6s+G6s+G6t+G7oWRy4bq3xKnGsHHhu5HhurfEqWRx4buR4bq34buhZXDhurfhurThu5nhu43hu4vhurfhu7fDqeG7meG6t+G7i8SR4buL4bq34buL4bulceG7keG6t+G7t+G6puG6t3Bk4bqmN+G6t+G7i+G7pXHhu5Hhurfhu7fhuqbhurfhu5Hhu5ll4bqm4bq34buJZOG6t+G6tGXhurfhu4vEkeG7i+G6t3Hhu5FlceG7k+G6t3Hhu5Hhu5PDsuG6t+G7n+G7k8SR4buL4bq34bu34buzb3HhurfEqcahZOG6t8OsZXHhurfhu7fhu7NyceG7keG6t+G6tGXhurdx4buRcmXhu5nhurfhu7fhu5tx4buT4bq34buLc+G6t+G7t+G7k+G7ueG6t3Hhu5NoeeG6t+G7qXHhurfEqcahceG7k+G6t+G7t+G6ruG6t+G6qS1j4bq34bu34buz4buZ4buN4bu54bq3xKnFqXHhu5EvceG7kcOD4buv4buZL+G7t+G7k8SRceG7keKApsOgL3nhuqHDoHnhurfhu4vhu6Fk4bu14bu1IOG6sXnDjHLhu4nhuqbhurHhuqHDoOG7mXDhu5Hhurfhu4vhu6Fk4bu14bu1IOG6seG7meG7impx4bu3auG7s+G6seG6t+G7teG7t+G6puG7oWog4bqxw4Lhu5nhu4nhu7fhu5M14bq3YuG6s+G6s3nhuqQ24bq34buTauG7meG7keG7k+G7tzXhurfhuq3huqXDonnhuqQ24bqx4bq34bu14buz4buLIOG6sS8v4buL4buJcTjDrGRy4bu34buTZHHhu5Phu5NyZDjhurRxL+G7iWrhu7Xhu5/hu7dyeS9xasOC4bu1L8Oiw6LhuqfhuqUvw6LhurPhuqXhu4nhuqnhurXhuq3huqfhuqvhuq3DouG7t+G6reG6teG6teG6peG6s+G7oeG6szjhu6N54buRNOG7syDhuqXhuq1j4bqx4bq3ZOG7oeG7tyDhurEo4bq74bq34bu24buT4buZ4buN4bu54bq34bugcnHhu5Hhurfhu4nFqXHhurfhu7XEguG7i+G6t+G6tMOy4bq3xKnhu5Xhu4vhu5Phurdx4bulceG7keG6t+G7t+G7k+G7pXHhurdw4but4buZ4bq3ceG7hXHhu5Hhurfhu4tkcuG6seG6t8OC4buZ4buJ4bu34buTIOG6sWLhurPhurPhurHhurfhu5Nq4buZ4buR4buT4bu3IOG6seG6reG6pcOi4bqx4bq3L+G6ocOgL3nhuqHDoHnhurfhu4vhu6Fk4bu14bu1IOG6sXnhu4pkeeG7t+G7mXJx4bqx4bqhUeG7kcOD4buv4buZ4bq34buJ4buFceG6t+G7t+G7leG7i+G7k+G6t+G7i+G6sOG7i+G6t+G7i+G7k+G7m3Hhu5Phurfhu7fhu7NkceG7keG6t3Hhu5Nl4bq34buL4bq2ZDfhurfEqeG7qeG6t8Osb+G6t+G7t+G7pXHhu5Hhurfhu4vEkeG7i+G6t+G7t+G7ueG6psOzceG6t8Spw4Phu69x4buR4bq34buR4buZZHLhurfhu7fhu5Phu6Vx4buR4bq3ceG7pXHhu5Hhurfhu7fhu5Phu6VxN+G6t+G7ocOqeeG6t8Sp4buB4bu34bq34buLxJHhu4vhurfhu7fhu7nhuqbDs3HhurfEqcOD4buvceG7keG6t8Sp4buZ4buNceG6t+G7i+G7k+G7mcOz4bu54bq34bu1xJFx4buRN+G6t+G6pOG7heG6puG6t+G7ieG6sHHhu5Hhurfhu7fDg+G7r3Hhu5Hhurfhu7NlcuG6t3DDreG7uTg4OMOgL3nhuqHDoHnhurfhu4vhu6Fk4bu14bu1IOG6sXnDjHLhu4nhuqbhurHhuqHDoOG7mXDhu5Hhurfhu4vhu6Fk4bu14bu1IOG6seG7meG7impx4bu3auG7s+G6seG6t+G7teG7t+G6puG7oWog4bqxw4Lhu5nhu4nhu7fhu5M14bq3YuG6s+G6s3nhuqQ24bq34buTauG7meG7keG7k+G7tzXhurfhuq3huqXDonnhuqQ24bqx4bq34bu14buz4buLIOG6sS8v4buL4buJcTjDrGRy4bu34buTZHHhu5Phu5NyZDjhurRxL+G7iWrhu7Xhu5/hu7dyeS9xasOC4bu1L8Oiw6LhuqfhuqUvw6LhurPhuqXhu4nhuqnhurXhuq3huqfDouG6reG6reG7t+G6reG6qWJj4bql4buh4bqzOOG7o3nhu5E04buzIOG6q2Phuq3hurHhurdk4buh4bu3IOG6sSjhurvhurfhu7bhu5Phu5nhu43hu7nhurfhu6ByceG7keG6t+G7icWpceG6t+G7tcSC4buL4bq34bq0w7LhurfEqeG7leG7i+G7k+G6t3Hhu6Vx4buR4bq34bu34buT4bulceG6t3Dhu63hu5nhurdx4buFceG7keG6t+G7i2Ry4bqx4bq3w4Lhu5nhu4nhu7fhu5Mg4bqxYuG6s+G6s+G6seG6t+G7k2rhu5nhu5Hhu5Phu7cg4bqx4bqt4bqlw6LhurHhurcv4bqhw6AveeG6ocOgeeG6t+G7i+G7oWThu7Xhu7Ug4bqxeeG7imR54bu34buZcnHhurHhuqHhu57Ds+G7t+G6t8O94bu54bq54bq34bu1ZOG7ueG6t3DGsOG7t+G6t+G7t+G7k+G7r+G7meG6t+G7keG7mWRx4bq34bu34buz4buZ4buPceG6t+G7n+G7k2Thu5nhurfhu7fhu5PhurDhu4vhurfhu5Phu5nhu41x4bq3eeG7k2Zx4bq3xKlm4bu54bq34bqk4buF4bqm4bq34buJ4bqwceG7keG6t+G6pOG6u+G6t3Hhu6Vx4buR4bq34bu34buT4bulceG6t3Dhu63hu5nhurdx4buFceG7keG6t+G7i2RyN+G6t1Hhu5Phu4Vx4bq34buJ4buFceG6t8Sp4bq74bq3xKnhu6nhurfDrG/hurfhu7fhu6Vx4buR4bq3xKnDg3bhu4vhurfhuq034bqt4bqt4bq34bufcOG6t8Spw4Phu69x4buR4bq34buR4buZZHLhurfhu7fhu5Phu6Vx4buR4bq3ceG7pXHhu5Hhurfhu7fhu5Phu6VxN+G6t8Sp4bup4bq34bu34buT4bq5cOG6t3Hhu5PhurBk4bq3xKnDg3bhu4vhurfhuqXhurPhurNwNuG6t3Hhu4Vx4buR4bq34buLZnnhurfhurRl4bq34buhZXDhurdw4but4buZ4bq3xKnDg3bhu4vhurfhu5Phu7Fx4bq34bqlN+G6qeG6peG7n3Dhurdww4Phu7Fx4buR4bq34bu34buZb+G7ueG6t+G7t+G7k3LEkeG7t+G6t3HDg+G7reG7i+G6t+G7t+G7s3Jx4buR4bq34buf4buT4bu54bq34buJ4buFceG6t+G7i8OD4bq34bq0ZeG6t+G7oWVw4bq3xKnDg3bhu4vhurfhu5Phu7Fx4bq34bq1OMOi4bqt4bqz4bq34bu3ZnDhurfEqWRx4bq3xKlo4bqm4bq34buL4bunceG7keG6t+G7s+G6u3Hhu5M4ODjDoC954bqhw6B54bq34buL4buhZOG7teG7tSDhurF5w4xy4buJ4bqm4bqx4bqhw6Dhu5lw4buR4bq34buL4buhZOG7teG7tSDhurHhu5nhu4pqceG7t2rhu7PhurHhurfhu7Xhu7fhuqbhu6FqIOG6scOC4buZ4buJ4bu34buTNeG6t+G6tcOiYuG6s3nhuqQ24bq34buTauG7meG7keG7k+G7tzXhurdi4bqtw6J54bqkNuG6seG6t+G7teG7s+G7iyDhurEvL+G7i+G7iXE4w6xkcuG7t+G7k2Rx4buT4buTcmQ44bq0cS/hu4lq4bu14buf4bu3cnkvcWrDguG7tS/DosOi4bqn4bqlL8Oi4bqz4bql4buJ4bqp4bq14bqt4bqn4bqtw6LhurPhu7fhurXhuqnhuqnhurNi4buh4bqzOOG7o3nhu5E04buzIOG6teG6qeG6peG6seG6t2Thu6Hhu7cg4bqxKOG6u+G6t+G7tuG7k+G7meG7jeG7ueG6t+G7oHJx4buR4bq34buJxalx4bq34bu1xILhu4vhurfhurTDsuG6t8Sp4buV4buL4buT4bq3ceG7pXHhu5Hhurfhu7fhu5Phu6Vx4bq3cOG7reG7meG6t3Hhu4Vx4buR4bq34buLZHLhurHhurfDguG7meG7ieG7t+G7kyDhurHhurXDomLhurPhurHhurfhu5Nq4buZ4buR4buT4bu3IOG6sWLhuq3DouG6seG6ty/huqHDoC954bqhw6B54bq34buL4buhZOG7teG7tSDhurF54buKZHnhu7fhu5lyceG6seG6oeG7tuG7qXHhu5Hhurfhu5/hu5lx4buT4bq3eeG7k+G7leG6t1Hhu5Phu4Vx4bq34buJ4buFceG6t8Sp4bq74bq3xKlzceG7keG6t+G7kXN54bq34bqk4buF4bqm4bq34buJ4bqwceG7keG6t+G7i8SR4buL4bq34buL4bulceG7keG6t+G7t+G7s+G7l3Hhu5Phurfhu6FlcOG6t8Spw4Phu69x4buR4bq34buR4buZZHLhurfhu7fhu5Phu6Vx4buR4bq3ceG7pXHhu5Hhurfhu7fhu5Phu6Vx4bq34buhZeG6t+G6teG6rTfhuqnhurfhu7dC4bq3xKnFqXHhu5E34bq34bq0aHHhurfEqcawceG7keG6t+G6pOG6u+G6t+G7k8aw4buZ4bq34buTc2ThurfEqcODduG7i+G6t+G6tTdj4bq34bu3QuG6t8Spxalx4buR4bq3xKnhu4/hurfhu6FlcOG6t8Spw4Phu69x4buR4bq34buR4buZZHLhurfhu7fhu5Phu6Vx4buR4bq3ceG7pXHhu5Hhurfhu7fhu5Phu6VxN+G6t+G7oWVw4bq34bu3w4Phu69x4buR4bq34buzZXLhurdww63hu7k34bq3xKnhu6nhurfhu7fhu5Phurlw4bq3ceG7k+G6sGThurfEqcOD4buvceG7kTfhurfhu5Phu6vhurfhu7fhu7N24bq34bqk4buZ4bq3cOG6vXHhu5E4w6AveeG6ocOgeeG6t+G7i+G7oWThu7Xhu7Ug4bqxecOMcuG7ieG6puG6seG6ocOg4buZcOG7keG6t+G7i+G7oWThu7Xhu7Ug4bqx4buZ4buKanHhu7dq4buz4bqx4bq34bu14bu34bqm4buhaiDhurHDguG7meG7ieG7t+G7kzXhurdi4bqz4bqzeeG6pDbhurfhu5Nq4buZ4buR4buT4bu3NeG6t+G6reG6pcOieeG6pDbhurHhurfhu7Xhu7Phu4sg4bqxLy/hu4vhu4lxOMOsZHLhu7fhu5NkceG7k+G7k3JkOOG6tHEv4buJauG7teG7n+G7t3J5L3Fqw4Lhu7Uvw6LDouG6p+G6pS/DouG6s+G6peG7ieG6qeG6teG6reG6p+G6qeG6teG6s+G7t+G6p+G6s8Oi4bqt4bqp4buh4bqzOOG7o3nhu5E04buzIOG6rWLhuq3hurHhurdk4buh4bu3IOG6sSjhurvhurfhu7bhu5Phu5nhu43hu7nhurfhu6ByceG7keG6t+G7icWpceG6t+G7tcSC4buL4bq34bq0w7LhurfEqeG7leG7i+G7k+G6t3Hhu6Vx4buR4bq34bu34buT4bulceG6t3Dhu63hu5nhurdx4buFceG7keG6t+G7i2Ry4bqx4bq3w4Lhu5nhu4nhu7fhu5Mg4bqxYuG6s+G6s+G6seG6t+G7k2rhu5nhu5Hhu5Phu7cg4bqx4bqt4bqlw6LhurHhurcv4bqhw6AveeG6ocOgeeG6t+G7i+G7oWThu7Xhu7Ug4bqxeeG7imR54bu34buZcnHhurHhuqEo4bq74bq34buTcmVx4bq34bu34buTZXHhu5PhurfhurThu5nhu43hu4vhurfhu6HDqnnhurfDrOG7meG7j3Hhurfhu7Xhu6fhurdx4buTZeG6t3fhurfhu4vhurnhurfhuqnhurfhu7fhu5Phu6VxOMOgL3nhuqHDoHnhurfhu4vhu6Fk4bu14bu1IOG6sXnDjHLhu4nhuqbhurHhuqHDoOG7mXDhu5Hhurfhu4vhu6Fk4bu14bu1IOG6seG7meG7impx4bu3auG7s+G6seG6t+G7teG7t+G6puG7oWog4bqxw4Lhu5nhu4nhu7fhu5M14bq3YuG6s+G6s3nhuqQ24bq34buTauG7meG7keG7k+G7tzXhurfhuq3huqXhuqV54bqkNuG6seG6t+G7teG7s+G7iyDhurEvL+G7i+G7iXE4w6xkcuG7t+G7k2Rx4buT4buTcmQ44bq0cS/hu4lq4bu14buf4bu3cnkvcWrDguG7tS/DosOi4bqn4bqlL8Oi4bqz4bql4buJ4bqp4bq14bqt4bqt4bqr4bqt4bqt4bu34bqn4bq14bqlYsOi4buh4bqzOOG7o3nhu5E04buzIOG6teG6teG6peG6seG6t2Thu6Hhu7cg4bqxKOG6u+G6t+G7tuG7k+G7meG7jeG7ueG6t+G7oHJx4buR4bq34buJxalx4bq34bu1xILhu4vhurfhurTDsuG6t8Sp4buV4buL4buT4bq3ceG7pXHhu5Hhurfhu7fhu5Phu6Vx4bq3cOG7reG7meG6t3Hhu4Vx4buR4bq34buLZHLhurHhurfDguG7meG7ieG7t+G7kyDhurFi4bqz4bqz4bqx4bq34buTauG7meG7keG7k+G7tyDhurHhuq3huqXhuqXhurHhurcv4bqhw6AveeG6ocOgeeG6t+G7i+G7oWThu7Xhu7Ug4bqxeeG7imR54bu34buZcnHhurHhuqHhu4rEkeG7i+G6t+G7ieG7meG6t+G7t+G7leG7i+G7k+G6t+G7ocah4buL4buT4bq34bu14bq24bq3LeG6t+G6tOG6vXHhurfhu5NzZOG6t+G7t+G7s29x4bq3xKnGoWThurfDrGVx4bq34bqk4bq74bq3xKnDg3bhu4vhurfDveG7uWRx4bq34bu34buFcOG6t+G7t+G7ueG6t+G7teG6tmQ4w6AveeG6ocOgeeG6t+G7i+G7oWThu7Xhu7Ug4bqxecOMcuG7ieG6puG6seG6ocOg4buZcOG7keG6t+G7i+G7oWThu7Xhu7Ug4bqx4buZ4buKanHhu7dq4buz4bqx4bq34bu14bu34bqm4buhaiDhurHDguG7meG7ieG7t+G7kzXhurdi4bqz4bqzeeG6pDbhurfhu5Nq4buZ4buR4buT4bu3NeG6t+G6reG6pcOieeG6pDbhurHhurfhu7Xhu7Phu4sg4bqxLy/hu4vhu4lxOMOsZHLhu7fhu5NkceG7k+G7k3JkOOG6tHEv4buJauG7teG7n+G7t3J5L3Fqw4Lhu7Uvw6LDouG6p+G6pS/DouG6s+G6peG7ieG6qeG6teG6reG6reG6s8Oi4bqn4bu3Y+G6reG6s+G6p+G6p+G7oeG6szjhu6N54buRNOG7syDhurXhuqXhuq3hurHhurdk4buh4bu3IOG6sSjhurvhurfhu7bhu5Phu5nhu43hu7nhurfhu6ByceG7keG6t+G7icWpceG6t+G7tcSC4buL4bq34bq0w7LhurfEqeG7leG7i+G7k+G6t3Hhu6Vx4buR4bq34bu34buT4bulceG6t3Dhu63hu5nhurdx4buFceG7keG6t+G7i2Ry4bqx4bq3w4Lhu5nhu4nhu7fhu5Mg4bqxYuG6s+G6s+G6seG6t+G7k2rhu5nhu5Hhu5Phu7cg4bqx4bqt4bqlw6LhurHhurcv4bqhw6AveeG6ocOgeeG6t+G7i+G7oWThu7Xhu7Ug4bqxeeG7imR54bu34buZcnHhurHhuqHhu6Rx4buR4bq34buScmVx4buR4bq3xKjhu5dx4buT4bq3w53hu7nDszfhurfDjOG7leG6t+G7t+G7k8OD4bq3xKjhurlx4buR4bq34bqg4bqm4bq34bqk4bq74bq34bu24buT4buZ4buN4bu54bq34bugcnHhu5Hhurfhu4vhu5Ny4bq3w6zhu5nDs+G7tzXhurfEqMOzceG6t3Fk4bqmN+G6t+G6pOG6u+G6t8Sp4bq74bq34buL4bux4bq3w6zhurlx4bq34buTcmVx4bq34bu34buTZXHhu5Phurfhu4vEkeG7i+G6t+G7t+G7mW/hu7nhurfhu4vhu5Phu5XhurfhuqThu4Xhuqbhurfhu4nhurBx4buR4bq3ceG7pXHhu5Hhurfhu7fhu5Phu6Vx4bq3cOG7reG7meG6t3Hhu4Vx4buR4bq34buLZHI44bq34buKw4Fx4buR4bq34bq04but4buZ4bq34bu14bqw4bq34buL4buT4bu5ceG7keG6t+G7tcSC4buLN+G6t8Spxalx4buR4bq34buhdHHhu5E34bq34bu34buT4bunceG7keG6t3Hhu5Nm4bu34bq34buLZHLhurfhu4vhuqBk4bq34buL4bq54bq34buT4buN4bq34bu34buT4bunceG7keG6t+G7i+G7k+G7lXHhu5Phurfhu7fhu7PGoTfhurfhuqThurvhurfhu7bhu5Phu5nhu43hu7nhurfhu6ByceG7keG6t8SpZHHhu5Hhurfhu4nFqXHhurfhu7XEguG7i+G6t3nhu5NmceG6t8SpZuG7t+G6t8Spw6nhu7fhurfhu4vhu5Phu7lpceG6t+G6pOG6u+G6t1Hhu7ZQ4bq34bq0ZXLhurfhu4vhu7nhu6fhu5nhurdx4bq9cOG6t8Oi4bqzw6LDojjDoC954bqhw6B54bq34buL4buhZOG7teG7tSDhurF5ROG7ueG7t+G7k3Lhu7PhurHhuqHhu7bhu5Phu7nhurfhu7bhu5PhuqDhuqbDoC954bqh

Thu Thủy

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]