Không sóng điện thoại, không điện, không nước sinh hoạt, hiểm nguy luôn rình rập… là những vất vả, nhọc nhằn không sao đong đếm được của những cán bộ Trạm bảo vệ rừng Khe Tòng thuộc Ban Quản lý rừng phòng hộ sông Chàng, huyện Như Xuân. Vượt qua khó khăn đó, họ vẫn ngày đêm băng rừng, lội suối để tuần tra rừng, kịp thời ngăn chặn nạn khai thác gỗ, săn bắt động vật, giữ bình yên cho “lá phổi xanh” của đại ngàn.

Tin liên quan

Đọc nhiều

NsOyw6PhuqFm4buX4bqndnY+w6Dhu7FX4buNd+G7l2nDoDfGoHV34bqh4bubw7PhuqnhurDhuqHhu6nhuqFX4buv4bqrxqHhuqHhu4Vi4bud4bqhw4Ns4bqh4buvw4Hhu5vDs+G6oeG7lMOyaeG6oVfhu5/hu5vDszYvw7LDozc24bux4bqhZuG7l+G6p3Z2PsOg4buxw5Jp4bqnZ8OgN+G7lMOycuG7m8Oz4bqhduG7o+G7m8Oz4bqhaOG7jWzhu5vhuqF3w7Lhu53huqvhu40x4bqh4buVw7Jy4bubw7PhuqFo4buNbOG7mzHhuqHhu5XDsnLhu5vDs+G6oeG7m+G7ueG7p2bhuqF24buN4bubw7LhuqHDsuG7neG6q3cx4bqhw7Lhu41txqHhuqHhu5vDs3jhurDhuqHhu5d4cuG7m+G6oeG7r8O14bubw7LhuqHhu6/hu4Hhu7HigKbhuqHhu5fhuqnhuqHhu5vDsuG6ouG7m8Oz4bqhw4PDqnfhuqHDg2Ix4bqh4bubw7Lhu6Fm4bqh4bubw7Jl4bub4bqh4buVw7Jy4bubw7PhuqF24bqn4bud4bqhaOG7neG7m8Oz4bqhaGrGoeG6oWjhu7nGsGbhuqFm4bu14bqn4bqh4bubw7LhuqLhu5vDs+G6oWbhuq3hu5vhuqHhu4V14bqhV+G7r+G6q8ah4bqh4buFYuG7neG6ocODbOG6oeG7r8OB4bubw7PhuqHhu5TDsmnhuqFX4buf4bubw7PhuqF3w7J4dWbhuqHhu4Thuqfhu5vhuqHhu6x4YuG7m+G6oeG7l+G6tuG6oeG7r8OB4bubw7PhuqHhu7HDsuG7n+G7m8Oz4bqhw7J14bqhdnLhu5vDs+G6oUbDsuG6qeG7m8OzMeG6ocOyeOG6sGzhu5vhuqHhu5rDsuG7ueG6oT944bq94bubMuG6oSrhu7nGsHfhuqHhu6144bqn4bqh4buVw7Lhu6PhuqHhu5XDsmThu5vhuqFo4bujMeG6ocOy4buh4bqhw4Phu4Phu5vhuqHhu5vDs+G6qeG6sOG6oWjEqcah4bqh4buFZOG7m8Oz4bqh4buvw4Hhu5vDszHhuqHhu5d14buN4bqhdnhz4buN4bqhaG3huqF3eOG6v+G7m+G6oXfhu6/huqfhuqHhu6/DgeG7m8OzMeG6oeG7lcO04bux4bqhd8Oyxanhu43huqHhu5vDs2Thu5vhuqFmw7LDqeG7m+G6oeG7m+G6q+G7m+G6oeG7lcOy4bqn4buN4bqhd8Oy4bqtZuG6ocOzw7kx4bqhdmThu5vhuqHhu4XEkXfhuqFodeG7m8Oz4bqhw4Phu4F3MeG6ocOz4buN4bqi4bqh4buFw7Xhu5vDsuG6oeG6sMSp4bub4bqhZsOy4bud4bqh4oCc4buX4bqt4bqh4buxw7LDuuG7jeG6oeG6ruG6p+G7m8Oy4oCd4bqhZuG7teG6p+G6oWjhuqvhu43huqHhu5vDs+G6qeG7mzI2L+G7sTc24bux4bqhZuG7l+G6p3Z2PsOg4buxRuG6p+G7sXfhu43hu53hu5vDoDc24buNxqHDs+G6oWbhu5fhuqd2dj7DoGd3w7J4xqHhu4XhuqHhu41GaeG7m3dp4buvw6DhuqF2d+G6sOG7l2k+w6DEguG7jWd3w7Ig4bqh4bq14bqj4bqj4bux4bquMOG6ocOyaeG7jcOzw7J3IOG6oeG6t8SD4bq34bux4bquMMOg4bqhduG7r2Y+w6AvL2Zn4bubMuG7heG6p+G7nXfDsuG6p+G7m8Oyw7Lhu53huqcyw4Phu5svZ2l24buVd+G7neG7sS/hu5tpxIJ2L8SDxIPhurHhuq8vw6PhurXhurVn4bq34bqj4bqlw6PEg8SDw6N34bq1w6LDo8SD4bqv4buX4bqjMuG7meG7scOzIuG7rz7hurXhurXDo8Og4bqh4bqn4buXdz7DoMagdXfhuqHhu5vDs+G6qeG6sOG6oeG7qeG6oVfhu6/huqvGoeG6oeG7hWLhu53huqHDg2zhuqHhu6/DgeG7m8Oz4bqh4buUw7Jp4bqhV+G7n+G7m8Ozw6DhuqHEguG7jWd3w7I+w6DhurXhuqPhuqPDoOG6ocOyaeG7jcOzw7J3PsOg4bq3xIPhurfDoOG6oS83RuG6reG7m+G6oeG7hXXhuqFX4buv4bqrxqHhuqHhu4Vi4bud4bqhw4Ns4bqh4buvw4Hhu5vDs+G6oeG7lMOyaeG6oVfhu5/hu5vDs+G6oTThu4Thuqfhu5vhuqHhu6x4YuG7m+G6oeG7l+G6tuG6oeG7r8OB4bubw7PhuqHhu7HDsuG7n+G7m8Oz4bqhw7J14bqhdnLhu5vDs+G6oUbDsuG6qeG7m8OzMeG6ocOyeOG6sGzhu5vhuqHhu5rDsuG7ueG6oT944bq94bubNeG6oXd44bq/4bub4bqhd+G7r+G6p+G6oeG7hWLhu53huqHDg2zhuqHhu6/DgeG7m8OzMjYv4buxNzbhu7HhuqFm4buX4bqndnY+w6Dhu7Hhu4Thu51n4bqww6A3V8OB4bqhaOG7ucWp4bubw7PhuqHGoeG7n+G7m+G6ocOSdOG6oUbDsuG7j+G6ocag4buN4bubw7Ix4bqhxqFp4bub4bqhd8OyaeG7neG6oWbhu53hu5vhuqFo4bu5xanhu5vDs+G6oeG7m8Oyw6rhu7HhuqHhu5vDsnLhuqFow6p3MeG6oWjhuq3huqHhu5vDsnDhuqHDssOs4buxMeG6oeG7hWThu5vDs+G6oeG7rXjhuqfhuqHhu5vDsuG6ouG7m8Oz4bqhZuG6reG7m8Oy4bqh4buvw4Hhu5vDs+G6oXbhur144bqhw7J44bub4bqhw7J5dzHhuqFo4bu54bqn4bqhZsOyeeG7m8Oz4bqhd3Lhu43huqFo4buNMeG6oeG6p+G7m8Oy4bqhw5Ji4buN4bqh4oCT4bqhZuG6reG7m+G6oeG7hXXhuqFX4buv4bqrxqHhuqHhu4Vi4bud4bqhw4Ns4bqh4buvw4Hhu5vDs+G6oUjhuq3huqFGw7Lhuqfhu43huqF3w7J4dWbhuqHhu4Thuqfhu5vhuqHhu6x4YuG7m+G6oeG7l+G6tuG6oeG7r8OB4bubw7PhuqHhu7HDsuG7n+G7m8Oz4bqhw7J14bqhdnLhu5vDs+G6oUbDsuG6qeG7m8Oz4bqhw4PDgeG6p+G6oWjhu43huqHDg8OB4bqn4bqh4bub4buj4buNIOG6oUht4bqhw4Phuqnhu53huqF34buv4bud4bubw7PhuqFX4buv4bqrxqHhuqHhu5TDsmnhuqFX4buf4bubw7Mx4bqh4buxw7Ji4buN4bqhxqHDqnfhuqHhu4934bqh4bubw7LDqnfhuqHDs+G6v+G7m+G6ocOjMeG6t+G6ocOz4buNxanhuqFo4buN4bqh4bquaeG6ocah4bqt4bqw4bqh4buteOG6p+G6oeG7m8Oy4bqi4bubw7PhuqFo4bud4bqr4bub4bqhaOG7ucWp4bubw7PhuqHDsuG7jW3GoeG6oXfhu6/hu6kx4bqhd+G7r+G7peG7m+G6oXfhu6/hu7nGsHfhuqHDg+G7p+G7jeG6ocODcuG6oXZz4bqhxqF4w7nhu40x4bqhw4PEkXcy4bqh4buW4bqp4bqhxqF1d+G6oXfhu6/hu53hu5vDs+G6oeG7hXPhu5vhuqF34buv4bqrxqHhuqHhu4Vi4bud4bqhw4Ns4bqh4buvw4Hhu5vDs+G6oeG7lcOy4buj4bqh4buVw7Jk4bubMeG6oeG6ruG6p+G6oeG6rnLhu43huqHhu4Xhu4Fm4bqh4bubw7LDqnfhuqFm4bu14bqn4bqh4buF4bqn4bub4bqh4buteGLhu5vhuqHhu5fhurYx4bqhZnh1ZuG6oXZz4bubw7PhuqFm4bu14bqn4bqh4bqn4bubw7LhuqFpxqHhuqF3w7Lhu41qeOG6oXfDsnPhu5vhuqFo4bu14bqh4buFazI2L+G7sTc24bux4bqhZuG7l+G6p3Z2PsOg4bux4buE4budZ+G6sMOgN0bDsnnhu5vDs+G6oXdy4buN4bqhw4Phuqnhu53huqFoauG7m+G6oXfhu6/huqvGoeG6oWbhu7fhu5vDs+G6oeG7l+G6qeG6oeG7l3lm4bqhd+G7r8Wp4buN4bqh4bubw7Lhuq3huqHhu5vDsmnGoeG6oXdz4buNMeG6oXfhu6/hu53hu5vDs+G6oWZk4bub4bqh4bubw7LhuqnhuqFmw6rhu7HhuqHhurHhuqFnw4Dhu5vDs+G6oXfhuqvGoTHhuqFoY+G6oeG6rnhz4bubw7PhuqFmw6rhu7HhuqHhu5fhuqnhuqHhu5vhu6Xhu43huqF24buN4bubw7LhuqHDsuG7neG6q3fhuqFm4bu14bqn4bqh4bqv4bqhZuG6reG7m+G6oeG7hXXhuqHhu4Vi4bud4bqhw4Ns4bqh4buvw4Hhu5vDszHhuqHDsuG7oeG6oWhq4bub4bqhd8OB4bqh4bubw7LhuqLhu5vDs+G6ocODw73hu5vDs+G6oeG7rXjEqeG6oeG7lcOy4bqtZuG6oeG7m8Oy4bqneDHhuqHDg8O14bqhd8O14bubw7LhuqHhurDEqXjhuqHDg+G7p+G7jeG6oeG7r8OB4bubw7PhuqHGoeG6qeG6oWhj4bqh4buVw7Jy4bubw7PhuqHhu614YuG7m+G6oeG7m8Oz4bqr4buN4bqh4buVw7Lhu6PhuqHhu5XDsmThu5sx4bqhw7Phu43huqfhu5vhuqHhu5vhuqfhu5sx4bqhw4PDqnfhuqHDg2LhuqHhu4Xhuq3GoeG6oXfhu6/hu7MyNi/hu7E3NuG7seG6oWbhu5fhuqd2dj7DoOG7seG7hOG7nWfhurDDoDdX4buNauG7seG6oWbDsnnhu5vDs+G6oXdy4buN4bqhd+G7r+G7neG7m8Oz4bqh4buFdeG6oeG7rXjhur/hu5vhuqHhuq3hu53huqHhu5fDqsah4bqh4buXacah4bqh4buFw73hu5vhuqFow6p3MeG6ocOD4bq/4bubw7PhuqF34buv4bqt4bub4bqh4bu54bund+G6oWjhu4PGoeG6ocahdOG6ocOycuG7jTHhuqHhuqfhu5vDsuG6oeG7msOzeOG6sG7hu5vhuqFW4bqk4bqhV8Oy4bu5xrDhu5vDs+G6oTRW4bua4bqhw6PhuqXhuqXEgzXhuqHhu614xKnhuqHhu6nhuqFXw7Lhu41seOG6oeG7lMOy4bqt4bubw7Ix4bqhV+G7sOG6oVfDsuG6p+G7m8Oy4bqhw5Lhu6PhuqfhuqEt4bqhxqF1d+G6oXfhu6/huqvGoeG6oXfhu6/hu7nhu6nhu5vDs+G6oXfhu6/hu4vhuqFm4bu14bqn4bqh4buF4bqn4bub4bqh4buteGLhu5vhuqHhu5fhurbhuqHDsuG7o8ah4bqhw7Lhu5Hhu5vDsuG6oWbDsuG7jeG6p+G6oXbhu4sg4bqhxqDDquG6sOG6oeG7lcOy4buN4bqhd+G7r+G6q8ah4bqhxqHhu6fhu43huqFm4buj4bqh4buVw7Lhuq1mw7LhuqHhu6144bq24bqh4bubxKnhu5vhuqHhuqfhu5vDsuG6oWnGoeG6oXfhu6/huqfhu5vDsuG6oXfDsuG7teG6oWjhu43huqF2eHPhu43huqHhu4XEkXfhuqF3w7LEqcah4bqh4buPd+G6oWbhuq0x4bqhd3LGoeG6oWZi4buN4bqhd8Oy4buNbOG7m+G6oeG7heG6ouG6p+G6oWThu5sy4bqhRuG6rWbDsuG6oWjhur3hurDhuqHhu4934bqhw7JyxqEx4bqhd+G7r8Sp4bub4bqh4bub4bqp4bqw4bqhxqHhu7nhuqfhuqHhu5vDsuG7jWt44bqh4bubxKnhu5vhuqFo4bu5xanhu5vDs+G6ocOD4bqp4bud4bqh4buvw6p34bqh4buVw7Lhu6PhuqFo4buNMeG6oeG7m+G6p+G6sOG6oeG7j3fhuqHGoeG7ueG6p+G6oWjhu7nFqeG7m8Oz4bqhZuG7t+G7m8Oz4bqh4buVw7Jy4bqh4buv4bqt4budMeG6oWjhu6vhuqF34buv4bul4bub4bqhd+G7r+G7ucawdzLhuqFX4buv4bqrxqHhuqFm4bqtZsOy4bqhaOG7ucWp4bubw7PhuqHGoeG7n+G7m+G6ocOSdOG6oUbDsuG7j+G6ocag4buN4bubw7LhuqHDsuG7peG7m+G6ocSD4bq34buVxqEx4bqh4bubanjhuqF3w7LFqeG7jeG6ocOz4buN4bqn4bub4bqhxqHhu7nhuqfhuqHDs+G7jeG7o+G6oeG7m8Oy4buNa3gx4bqhaOG7ucWp4bubw7PhuqFow6p34bqh4buvw4Hhu5vDs+G6oXbhuqt34bqhd+G7r+G7ucawdzHhuqHhu5fhur/hurDhuqHhu5d14buN4bqh4bqn4bubw7LhuqFpxqHhuqHhu7HDsmLhu43huqHhu6nhuqHDs+G6v+G7m+G6oeG7m+G6oOG6p+G6oXfDsuG6reG7m8Oz4bqhd+G7r+G7neG7m8Oz4bqh4buvw4Hhu5vDszI2L+G7sTc24bux4bqhZuG7l+G6p3Z2PsOg4bux4buE4budZ+G6sMOgN8OS4buhZuG6oeG7m8Oz4bqp4bubw7LhuqFXw7Lhu7XhurDhuqHhu5bGsOG7jTHhuqHhu5XDsnLhu5vDs+G6oeG7heG7jWp34bqhZ3jhurDEqeG7m+G6oXZz4bqhaOG7ueG6p+G6oWjhu4fhurDhuqF3w7Jq4bqh4bub4bqp4bud4bqhxqHhuqnhuqFXw7Lhu7nGsOG7m8Oz4bqh4buFw63hu5vhuqFneOG6sMSp4bub4bqhw4Phu6fhu43huqHhu5vDs8OyazLhuqFIauG7m+G6oeG7m+G6p+G6sOG6oeG7m8Oz4bujd+G6oeG7m8Ozw7LDrXfhuqFoY+G6ocOz4bq/4bub4bqhw6PhuqPhuqHhu5tkxqEx4bqhd+G7r+G7ueG7p2bhuqHhu5XDsuG7jeG6oeG7l8Sp4bub4bqhZnLhu5vDs+G6oXfhuq1m4bqh4bqn4bubw7LhuqHhu5XDsnLhu5vDs+G6oeG7m8Ozw7Lhu5PhuqFo4buNa3jhuqHhu5Xhu41s4bub4bqhduG7jeG7m8Oy4bqhw7Lhu53huqt3MeG6oeG7l+G6qcah4bqhw4Phu41sZuG6oeG7l+G6q+G7jeG6oeG7lcOy4bqnxqHhuqHhu5XDssO6MeG6oXfDsuG7jWp44bqhd8Oyc+G7m+G6oWhq4bub4bqhw4Phu4HhurAy4bqh4buo4bqhd+G7r+G7neG7m8Oz4bqhxqFy4buN4bqhd+G7r+G7ucWp4bubw7PhuqHigJzhu6/DgeG7m8Oz4bqhd8Oy4buNxKnhu5vDszHhuqHhu5vhu7nhu6dm4bqhaHVm4oCd4bqh4buVw7Jy4bubw7PhuqF24buj4bubw7PhuqFo4buNbOG7m+G6oXfDsuG7neG6q+G7jTHhuqHhu5XDsnLhu5vDs+G6oWjhu41s4bubMeG6oeG7lcOycuG7m8Oz4bqh4bub4bu54bunZuG6oXbhu43hu5vDsuG6ocOy4bud4bqrdzHhuqFmw7Lhu7nhuqfhuqHhu5Vt4bqhxqHDveG6p+G6oWhy4bubw7PhuqHhu5tr4bub4bqh4bubw7Lhu41sd+G6oWh14bqh4bqueHPhu5vDs+G6oXfDssOq4bux4bqhw7Lhu6Xhu5vhuqHGoUFm4bqh4buFw7Xhu5vDsuG6oXfDsuG7ucWp4bubw7Mx4bqhd+G7jWrhu5vDs+G6ocOz4buN4buj4bqh4buvw4Hhu5vDs+G6oeG7r+G7j3fhuqF3w4Hhu5vDs+G6oWbhu6Xhu5vigKbhuqHhu5XDsuG7jWrhu5vhuqHhuqfhu5vDsuG6oWbhu6PhuqFocuG7jeG6oeG7l+G6v+G7m+G6oWbDssO94bub4bqh4buF4bu54bunZjHhuqF2xrDhuqHDsmPhu40yNi/hu7E3NuG7seG6oWbhu5fhuqd2dj7DoOG7seG7hOG7nWfhurDDoDdXw7Lhu7nGsOG7m8Oz4bqhd+G6vcah4bqhdsOAMeG6oeG7m8OyxanhuqF2w4DhuqHhu4Vi4bud4bqh4buF4bqn4bubMeG6ocOz4buNeeG7seG6oWjhu6sx4bqhaHXhu5vDs+G6ocOD4buNxKnhu5vhuqFm4bu14bqn4bqh4bqn4bubw7LhuqFpxqHhuqF34buv4bud4bubw7PhuqF34buv4bqrxqHhuqHGoeG6qeG6oXdy4buN4bqhaGPhuqHDsuG7n+G6p+G6oeG7m8Oy4buB4buxMeG6oeG7hWLhu5vhuqF3w7Lhur3hu5vhuqHhu4Xhu6d34bqhd8OA4bqhd+G7jTHhuqHhu4Xhu6vhuqHhu5vDs+G7q+G6ocOy4bul4bub4bqhd+G7r+G7ueG7p2Yy4bqhVnPhu5vDs+G6oeG7qeG6oeG7m+G7peG7jeG6oeKAnHfDsuG6vcah4bqhduG7peG7m+G6oWbDveG7m8Oz4bqhZnNm4oCdMeG6oeG7heG7jWx34bqh4buX4buB4bux4bqhw4Phu6fhu43huqHhu4XEqeG7m+G6oeG7m8Oz4bud4bqp4buNMeG6oWZ4dWbhuqF2c+G7m8Oz4bqhd3jhurDhuqHDg8Oqd+G6ocODYjHhuqF3w7Lhu41qeOG6oXfDsnPhu5sx4bqh4buX4bud4bqhd8OB4bubw7PhuqHhu4XhuqLhuqfhuqFk4bubMeG6oWbhuq3hu43huqHGocOpZuG6ocOy4bqp4bubw7PhuqHhu5vDs+G6qeG6sDHhuqHhu5vDsuG7ueG7m8Oz4bqh4bqn4bubw7LhuqFpxqHhuqHhu5d4cuG7m+G6oeG6ruG6rWbhuqFow7Thu5vDsuG6oeG7m8Oy4buNbMah4bqhw4Phu7PhuqFmcuG7m8Oz4bqhw4Phu41sZuG6oeG7l8Sp4bub4bqhw7Lhuqnhu5vDs+G6oWjhur94MeG6oWfhu4N44bqh4buVw7Lhu6PhuqHhu5XDsmThu5vhuqFoauG7m+G6oWjhur144bqhZuG7t+G7m8Oz4bqh4buxw7Ji4buN4bqh4buFYuG7neG6oeG7heG6p+G7m+G6oeG7m8Oy4bqneOG6ocOD4bu5xrB34bqh4buteOG6pzLhuqHhu5rDsuG7jWt44bqh4buXeWbhuqHhu5vDsuG7p+G6ocODxrAx4bqh4bubw7Lhu6fhuqFm4bud4bub4bqh4bubw7Lhu7nhu5vDs+G6oeG7scOyYuG7jeG6oeG7m8Ot4bub4bqh4buX4bqr4buNMjYv4buxNzbhu7HhuqFm4buX4bqndnY+w6Dhu7FG4bqn4buxd+G7jeG7neG7m8OgNzbhu43GocOz4bqhZuG7l+G6p3Z2PsOg4buNRmnhu5t3aeG7r8Og4bqhdnfhurDhu5dpPsOgxILhu41nd8OyIOG6oeG6teG6o+G6o+G7seG6rjDhuqHDsmnhu43Ds8OydyDhuqHhurfEg+G6t+G7seG6rjDDoOG6oXbhu69mPsOgLy9mZ+G7mzLhu4Xhuqfhu513w7Lhuqfhu5vDssOy4bud4bqnMsOD4bubL2dpduG7lXfhu53hu7Ev4bubacSCdi/Eg8SD4bqx4bqvL8Oj4bq14bq1Z+G6t+G6o+G6pcOjxIPhuq/huq934bqz4bqj4bq3xIPhuqXhu5fhuqMy4buZ4buxw7Mi4buvPuG6seG6peG6r8Og4bqh4bqn4buXdz7DoMagdXfhuqHhu5vDs+G6qeG6sOG6oeG7qeG6oVfhu6/huqvGoeG6oeG7hWLhu53huqHDg2zhuqHhu6/DgeG7m8Oz4bqh4buUw7Jp4bqhV+G7n+G7m8Ozw6DhuqHEguG7jWd3w7I+w6DhurXhuqPhuqPDoOG6ocOyaeG7jcOzw7J3PsOg4bq3xIPhurfDoOG6oS83RuG6reG7m+G6oeG7hXXhuqFX4buv4bqrxqHhuqHhu4Vi4bud4bqhw4Ns4bqh4buvw4Hhu5vDs+G6oeG7lMOyaeG6oVfhu5/hu5vDs+G6oTThu4Thuqfhu5vhuqHhu6x4YuG7m+G6oeG7l+G6tuG6oeG7r8OB4bubw7PhuqHhu7HDsuG7n+G7m8Oz4bqhw7J14bqhdnLhu5vDs+G6oUbDsuG6qeG7m8OzMeG6ocOyeOG6sGzhu5vhuqHhu5rDsuG7ueG6oT944bq94bubNeG6oXd44bq/4bub4bqhd+G7r+G6p+G6oeG7hWLhu53huqHDg2zhuqHhu6/DgeG7m8OzMjYv4buxNzbhu7HhuqFm4buX4bqndnY+w6Dhu7Hhu4Thu51n4bqww6A34bqm4bubw7LhuqEq4bu3MeG6oeG7rXjEqeG6oeG7msOy4bu54bqhP3jhur3hu5vhuqEt4bqh4bubw7Phu7nFqeG7jeG6oWjhu7nGsGbhuqHhu7HDsuG6veG7m+G6oWZy4bubw7PhuqF3w7LEqcah4bqhw4Phu41sZuG6oeG7m3Xhu43huqF34buvxrAx4bqh4buFauG7seG6oeG7m3lmMeG6oWbDsuG7jeG6oXfhu43EqXjhuqF24buN4bubw7LhuqHDsuG7neG6q3fhuqHDsuG6qeG7m8Oz4bqh4bubw7PhuqnhurAx4bqhZsOy4bud4bqh4buF4buNancg4bqhV+G7r+G6q8ah4bqh4buFYuG7neG6ocODbOG6oeG7r8OB4bubw7PhuqHhu5TDsmnhuqFX4buf4bubw7PhuqFm4buj4bqh4bqv4bqh4bubw7Phu7nFqeG7jTHhuqFo4bu5xrBm4bqhw7Phu43huqfhu53huqF3eOG6v+G7m+G6oXfhu6/huqcx4bqh4buV4buNbcah4bqhduG7neG6rXcx4bqh4buFYuG7neG6ocODbOG6ocOD4bqp4bqh4buteGLhu5vhuqHhu5fhurbhuqHDsuG7peG7m+G6ocSDMuG6o+G6o+G6o8Oy4bqn4bqh4buvw4Hhu5vDszHhuqHDs3TGoeG6oXfhu41teOG6oeG7lcOyeOG6oeG6s+G6seG6szHhuqHhurPhurHDo+G6ocOD4bqp4bqhd+G7jW144bqh4buVw7J44bqh4bqz4bqvw6Iy4bqhV+G7r3jhu5vDs+G6oeG7hcO14bubw7Ix4bqhxqHDueG7jeG6oeG7m8Oz4bqp4bqw4bqh4bqn4bubw7LhuqFpxqHhuqHhu7HDsmLhu43huqHhu4Vk4bubw7PhuqHhu6/DgeG7m8OzMeG6oeG7l3Xhu43huqF2eHPhu43huqHDsuG7peG7m+G6ocSD4bqj4buVxqHhuqFo4bu5xanhu5vDs+G6oeG7r8OB4bubw7PhuqFobeG6oXd44bq/4bub4bqhd+G7r+G6pzHhuqHGoeG6qeG6oWjhu43huqHhu6/DgeG7m8Oz4bqh4buVw7LDuuG6oeG7m8Oyw6p34bqh4buXeWbhuqHDs8Op4bux4bqhxqHhu7nhuqcx4bqh4buteOG6v+G7m+G6oeG6reG7neG6oeG7ueG7p3fhuqF24bu34bubw7Mx4bqhd+G7neG6qeG7m+G6oXfDsuG6veG7m+G6oeG7l+G6q+G7m8Oy4bqhd+G7neG6rXcx4bqhZsOy4bu54bqn4bqh4buVbeG6ocaheMO54buNMeG6ocODxJF34bqhZsSR4bub4bqh4buVw7LEkeG7seG6oeG7m8Oz4bu5xanhu40y4bqhSG3huqFmw7J44bqwauG7m+G6oWjhu43huqF3eOG6v+G7m+G6oeG7r8OB4bubw7PhuqFo4bqrd+G6ocOy4buNbHjhuqHhu614YjHhuqF34buv4bu54bunZuG6oeG7m8Oz4bqp4bqw4bqhaOG7jeG6oeG6p+G7m8Oy4bqhacah4bqhZ+G7geG6sOG6oXfDgeG6oeG7r8Oqd+G6oXbhu6fGoeG6oWbDsnjhu4fhu5vhuqHhu4XDtOG6oWh04bqhaOG6q2Yx4bqh4buX4bu54bul4bubw7PhuqF3w7LDgGYx4bqh4buteOG6v+G7m+G6oeG6reG7nTHhuqHDg+G7gXfhuqFn4buz4bubw7PhuqFm4bqt4bqh4bubw7Lhur3hu5sx4bqhxqHhuqfhu5vDs+G6oeG7l+G7ueG7peG7m8Oz4bqh4buVw7JyMeG6ocahw7XhuqF3csahMeG6ocOD4bqp4buN4bqh4buF4bqn4bqhZsOy4bqn4buN4bqh4bub4bu54bunZuG6oeG7l+G7oWbigKbhuqFoacah4bqhd8OyaeG7neG6oWThu5vhuqF34bqrxqHhuqF34buv4bud4bubw7PhuqHhu6/DgeG7m8OzMuG6oUfhu53huqHhu5fhuqnhuqFow7ThuqfhuqHhu4Xhuqnhu5vhuqHDs+G7jeG6reG7seG6oeG7r+G6p+G7m8Oy4bqhw4Phu6fhu43huqFm4bqtZuG6ocOyeOG6sGzhu5vhuqHhu5rDs8Oy4buT4bqn4bqhSOG6qeG7mzHhuqHhu6x44bqy4bqhRsOy4bq9eOG6oWbhu7XhuqfhuqF34buR4bubw7LhuqHhu5rDs8OybOG6oeG6puG7mzHhuqHhu5fhur3GoeG6oXfDqWbhuqF3w7Lhu7nFqeG7m8Oz4bqh4buXxrDhu43huqFn4buz4bubw7PhuqF3w7LFqeG7jeG6oXfhu41qd+G6oeG6rsOqeOG6oWht4bqh4bqu4bq9xqHhuqHhu5vDsuG7geG7sTHhuqHDg8O14bqhw4Phu4HhurDhuqFm4bqp4bubw7PhuqHhu5vDsuG6ouG7m8Oz4bqhw7JyxqHhuqF3w7LFqeG7jeG6oXfhu41qd+G6oeG7hcOqd+G6oeG7l8aw4buNMeG6oeG6p+G7m8Oy4bqhacah4bqh4buX4bqr4buN4bqhZuG6qeG7m8Oz4bqh4buxw7Ji4buN4bqhd2Thu5vDs+G6oWbhu7nFqeG7m8Oz4bqhd3jhur/hu5vhuqF34buv4bqnMeG6oeG7leG7jW3GoeG6oXbhu53huq13MjYv4buxNzbhu7HhuqFm4buX4bqndnY+w6Dhu7Hhu4Thu51n4bqww6A3w5Lhu6Xhu5vhuqHDo8SD4bqh4bubZMah4bqhw7PEkeG7m+G6oeG7heG7o+G6ocOD4bun4buN4bqh4bubeeG7jeG6oeG7r8OB4bubw7Mx4bqh4bqn4bubw7LhuqHhu5bEqeG6oeG7msOy4buBd+G6oSrhu7nGsOG7m8Oz4bqhNFbhu5rhuqHDo+G6pcOi4bqxNeG6oeG7rXjEqeG6oVfDsuG7oeG6oT944bq94bubMeG6oWbhuq3hu5vhuqHhu4V14bqhV+G7r+G6q8ah4bqh4buUw7Jp4bqhV+G7n+G7m8Oz4bqhaGPhuqF3w4Hhu5vDs+G6oeG7scOy4buz4bqhd+G7r+G6rWbDsuG6oeG7m8Oy4buNa3jhuqFow7ThuqfhuqHhu4Xhuqnhu5vhuqHhu5XDsuG6rWbhuqHhu5vDsuG6p3gx4bqh4bubasah4bqhd+G7r2Lhu43huqHhu5vDsuG6ouG7m8Oz4bqh4bubZMah4bqhd8Oy4bqt4bubw7PhuqHDs+G7jeG6p+G7m+G6oeG7lcOyw7rhuqFm4bu14bqn4bqh4bubw7PDsmvhuqHhu4Vi4bud4bqhw4Ns4bqh4buvw4Hhu5vDszHhuqHhuqfGoeG6ocOy4buNbXjhuqF3w4Hhu5vDs+G6ocOzc2bhuqFm4bq94bqwMeG6oeG7m8Oz4buh4bub4bqhZnAx4bqhaMO04bqn4bqhw7LDteG7m8Oy4bqh4buvw4Hhu5vDs+G6oeG7m3nhu43huqHhu5vhu6Xhu43huqFo4bq94bqwMjYv4buxNzbhu7HhuqFm4buX4bqndnY+w6Dhu7Hhu4Thu51n4bqww6A34bqm4bubw7LhuqEq4bu5xrDhu5vDs+G6oeG7lW0x4bqhZuG6rWbDsuG6oWjhur3hurDhuqHDg+G6qeG7jeG6oeG7m2TGoeG6oXfhu6/hu53hu5vDs+G6oWbDsnjhurBq4bub4bqhd3jhur/hu5vhuqHhu6/DgeG7m8OzMeG6oWjhu53huqnhu5vhuqFo4buN4bqhw4Phuqnhu53huqFow7ThuqfhuqHDssO14bubw7LhuqHDsuG7jW3GoeG6oXfhu6/hu6kx4bqhd+G7r8Wp4buN4bqh4bubxJHhu5vDszHhuqHhu5vhu7nhu6dm4bqhxqHhuqfhu5vDs+G6oWjhu43huqFm4bqr4bub4bqh4buV4buNbHcx4bqhZsOy4buR4bqhw7PDqeG7seG6ocOD4bu34bubw7PhuqHhu5vhu7nhu6dm4bqh4bubw7JwMeG6oeG7lcOycuG7m8Oz4bqhZuG7n+G7m+G6oWbhuq1mw7LhuqHhu5vhuqnhu53huqHhu5XDsuG6rWbhuqHhuqfhu5vDsuG6oWnGoeG6oWjhuqnhu5vDsuG6oeG7l8Oq4bqw4bqh4buVw7Jk4bub4bqh4buX4bqneOG6ocahw6l34bqhZsOyxJF34bqh4buXw6rhurDhuqHhu5vhu7nhu6dm4bqheHPhu5vDszHhuqHhu5vDqnjhuqFk4bubMuG6oeG7hHjDuuG7jeG6oXfhu6/hu7nhuqcx4bqh4bubw7Phu7nFqeG7jeG6oXfDgOG6p+G6ocOD4bqp4bud4bqhw7NzZuG6oWbhur3hurAx4bqh4bubw7Phu7nFqeG7jeG6oeG7m2XGoeG6oXfhu6/EqeG7m+G6oXdi4bubw7PhuqFo4bqt4bqh4bubw7PDsuG7keG6oeG7m8Oz4bul4buNMuG6oUbDsuG7ueG6p+G6oeG7lW3huqFow7ThuqfhuqHhu4Xhuqnhu5vhuqHhu7HDskFm4bqhd+G6q+G7sTHhuqHhu4Vi4bub4bqhd8Oy4bq94bub4bqh4bqn4bubw7LhuqFmw73hu5vDs+G6oeG6p+G7m8Oy4bqhacah4bqhd+G7r+G7neG7m8Oz4bqh4buteOG6reG6oXfhu6/DteG7m8Oy4bqhd3jhur/hu5vhuqHhu6/DgeG7m8Oz4bqhd8Oy4bu5xanhu5vDs+G6oeG6rnjhurDEqeG7m+G6oWhz4buN4bqhxqHDqXfhuqHDg+G7p+G7jeG6ocOy4buNbcah4bqh4bubw7N44bqw4bqh4buVw7Lhu43huqHhu4XDtOG6oeG7l+G6vcah4bqhd8OpZuG6oWhp4bqhZ+G7oeG6p+KApjYv4buxNzbhu7HhuqFm4buX4bqndnY+w6Dhu7Hhu4Thu51n4bqww6A3SHPhu43huqHDg+G7p+G7jeG6oWbhuq3hu5vhuqHhu4V14bqhV+G7r+G6q8ah4bqh4buFYuG7neG6ocODbOG6oeG7r8OB4bubw7PhuqHhu5TDsmnhuqFX4buf4bubw7Mx4bqh4buVw7Jy4bubw7PhuqHhu5vDsuG6ouG7m8Oz4bqhZsOyw7R44bqh4bqt4bux4bqh4buXw4Bm4bqhw4Nr4bqhZnLhu5vDs+G6ocOD4buNbGYx4bqhw7Phuq3hu5vDsuG6oeG7m8Op4bubw7PhuqHDs+G7jeG6p+G6oWjDteG7m8OyMeG6ocahQWbhuqF3w7J44bqh4bubw7Lhu4Hhu7HhuqF3w7LDquG7seG6oeG7lcOy4buNauG7m+G6oWZ4dWbhuqF2c+G7m8Oz4bqh4bubw7Lhu41reOG6ocODw6p34bqhw4NiMuG6ocOT4bq/4bub4bqh4bqx4bq14bqhd3jDuuG7jTHhuqHhuqfhu5vDsuG6oSrhu7nGsOG7m8Oz4bqhZuG7t+G7m8Oz4bqhZsOy4buR4bqhZuG7o+G6ocahQWbhuqHhu5fhu7nhu6Xhu5vDs+G6oWbDsuG7ueG6p+G6oWhq4bub4bqh4bq34bqhd+G7r+G7jWx44bqhaHThu5vDsy93w7Lhuq3hu5vDszI2L+G7sTc24bux4bqhZuG7l+G6p3Z2PsOg4bux4buE4budZ+G6sMOgN0ht4bqhZuG7o+G6oXfDssSpxqHhuqHhu5vDs3h04bub4bqhd8OyeOG6oeG7m8Oy4buB4bux4bqh4bqn4bubw7LhuqEq4bu5xrDhu5vDs+G6oWbDveG7m8Oz4bqh4bqn4bubw7LhuqFpxqHhuqF34buv4bud4bubw7PhuqF34buv4bqrxqHhuqF34buvdOG7m8Oz4bqhd8OyxKnGoeG6oeG7r+G6p3jhuqHhu614YjHhuqFo4bqt4bubw7LhuqHhu4XEkXfhuqFm4bqtMeG6oXdyxqHhuqHhu5vDs+G7neG6qeG7jeG6oeG7lcOyaeG6oXZ4c+G7jeG6oWZi4buN4bqhd8Oy4buNbOG7m+G6oWZ4dWbhuqF2c+G7m8OzMuG6oeG7lmPhu5vDsuG6oWjhuqvhu53huqHhu4Xhuqfhu5vhuqFm4bu34bubw7PhuqHDssO54bqhd+G7r8aw4bqhxqF1d+G6oeG7j3fhuqHhu5Xhu43hu5vDsuG6oeG7scOy4buP4bqhd8OB4bqh4buteOG6pOG6oWZy4bubw7PhuqFo4bud4bqp4bub4bqhaG3huqF34buv4bqrxqHhuqHGoXjhuqfhuqF3w7LEqcah4bqhZ8SpMeG6oeG7l8aw4bub4bqhZsOyZOG7m+G6oeG7m3hy4buNMeG6oeG7r3Thu43huqF3w7Lhur944bqhaMOqd+G6oeG7r8OB4bubw7PhuqFm4bu14bqn4bqhZ+G6veG7m+G6oWht4bqhd+G7r3Thu5vDs+G6oeG7lWnhu50x4bqhZuG6p+G7neG6oXZ44bqhd2Thu5vDs+G6oXfDsnjhuqHhu5vDsuG7geG7sTLhuqHGoMOq4bqw4bqh4bubZMah4bqh4bub4bqn4bqw4bqh4buVaeG7neG6oWjhu7nGsGbhuqHDs+G7jeG6reG6oeG7m8Sp4bub4bqhZnh1ZuG6oXZz4bubw7PhuqHDs+G7jeG6p+G6oWjDteG7m8Oy4bqhZuG6rWbhuqHhuqfhu5vDsuG6oWbhu7fhu5vDs+G6oWjhu6vhuqHDg8Oqd+G6ocODYuG6ocOy4bul4bub4bqhd+G7r+G7ueG7p2bigKY2L+G7sTc24bux4bqhZuG7l+G6p3Z2PsOg4bux4buE4budZ+G6sMOgN1Lhu5vDs+G6ocOS4bqp4bub4bqhKmThu5vhuqHDknjhurBr4bubMeG6ocOT4buN4bqtxqHhuqFoc2bhuqHhu4Thuqfhu5vhuqHhu6x4YuG7m+G6oeG7l+G6tuG6oeG7r8OB4bubw7PhuqHhu7HDsuG7n+G7m8Oz4bqhw7J14bqhdnLhu5vDs+G6oUbDsuG6qeG7m8OzMeG6oWbDsuG7neG6oeG7heG7jWp3IOG6oeG7hOG6p+G7m+G6ocOy4buNbOG7m+G6oWjhu7nGsGbhuqHDs+G7jeG6p+G7neG6ocOiMsSD4bq34bqjw7LhuqfhuqHhu6/DgeG7m8Oz4bqhNOG7heG6p+G7neG6ocOzdMah4bqhaMOqd+G6oeG7r8OB4bubw7PhuqHhu7HDsuG7n+G7m8Oz4bqhw7J14bqhw4PhuqnhuqHhu6/DgeG7m8Oz4bqhdmLhu5vhuqHhuq54w6p3NTHhuqFm4buj4bqh4bqx4bqhd+G7r+G6q8ah4bqh4buFYuG7neG6ocODbOG6oeG7r8OB4bubw7Mx4bqhxqHDueG7jeG6oXfhu6/huqvGoeG6oeG6r+G6oWbhuq3hu5vhuqHhu4V1MeG6oWjhu41reOG6oeG7leG7jWzhu5vhuqF24buN4bubw7LhuqHDsuG7neG6q3fhuqF34bqr4buN4bqhZuG6rWbhuqF34buv4bqrxqHhuqF3w7Lhu41qeOG6oXfDsnPhu5sx4bqhw4PDqnfhuqHDg2Iy4bqh4buUw7Jp4bqhV+G7n+G7m8Oz4bqh4buX4bqp4bqhxqF1d+G6oXfhu6/hu53hu5vDs+G6oeG7m8Oy4bqi4bubw7PhuqF34buv4bqrxqHhuqHhuq7huqfhuqHhuq5y4buNMeG6oeG7lcOy4buj4bqh4buVw7Jk4bub4bqh4buF4buBZuG6oeG7m8Oyw6p34bqhZuG7teG6p+G6oeG7heG6p+G7mzHhuqHhu5XDsnLhu5vDs+G6oWbhu6PhuqFo4buNbOG7mzHhuqHhu5XDsnLhu5vDs+G6oXbhu6Phu5vDs+G6oWjhu41s4bub4bqhd8Oy4bud4bqr4buNMeG6oeG7lcOycuG7m8Oz4bqh4bub4bu54bunZuG6oXbhu43hu5vDsuG6ocOy4bud4bqrdzHhuqHhu5fhuqvhu43huqHhu5tlxqHhuqF24bq9eOG6oXfhu6/hu53hu5vDs+G6oeG7r8OB4bubw7PhuqHDs+G7jeG6qTLhuqHhu5rDsuG7ueG7m8Oz4bqh4bqn4bubw7LhuqFpxqHhuqHhu5d4cuG7m+G6oWZz4bqhw7PEkeG7m8Oz4bqhw7Lhu53huqnhu5vhuqF3w7Lhuqnhu5vDsuG6oeG7m8Oy4buNbMah4bqhw4Phu7MyMjI2L+G7sTc24bux4bqhZuG7l+G6p3Z2PsOg4bux4buE4budZ+G6sMOg4bqhdnfhurDhu5dpPsOgd2nhuq53LeG6p+G7l+G7jcOz4bubIOG6oeG7r+G7jcOzw7J3MMOgNzZ2d+G7r+G7neG7m8OzN+G7hOG6qeG7jeG6ocOD4bqp4bqhYuG7m8OyIOG6oeG7lsSp4bqhV+G7r3jhu5vDszYvdnfhu6/hu53hu5vDszc2L+G7sTc=


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]