(vhds.baothanhhoa.vn) - Mới đây, Trung tâm Dịch vụ việc làm Thanh Hóa (Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh) phối hợp với UBND huyện Mường Lát tổ chức khai mạc Ngày hội việc làm năm 2022 cho học sinh và người lao động trên địa bàn huyện đang có nhu cầu tìm kiếm việc làm và học nghề tại huyện Mường Lát.

Tin liên quan

Đọc nhiều

4bqncsOpxJHhu4/GsOG7heG6tuG6tsOhZMSCLHPhurLGsOG7kWThuq3huqfhurbhurLhurDhu7Hhu6tx4bqt4bqn4buN4bqt4buo4bqqw4Dhu6txxJHGr2bhurLhuq/EkeG6py/hu43huq3huqcv4bq24bqy4bqw4bux4burceG6reG6p+G6tuG6suG6sOG7seG7q3Hhuq3huqfhu43huq1RbuG7q8SRw6nhurNlZWXEkXJ24buPxJHhurZz4burcsSRw4lnxJHhu6tx4bqqw4BzxJHGsOG7heG7scSRw7Thu7Xhu6txxJHhurJy4buF4bupxJHDtUTEkeG7q3Fn4bq8xJFy4bu1c8SRw4lz4buj4buPxJHGsGfhu6nEkeG7q8Os4bupxJHhurll4bq54bq54bqnL+G7jeG6reG6py/hurbhurLhurDhu7Hhu6tx4bqt4bqnL3LDqeG6reG6p8SCxJHhu4/GsOG7heG6tuG6tsOhZMSCUuG7keG7hcO1ZOG6reG6p+G6tuG6suG6sOG7seG7q3Hhuq3huqfhu43huq3hu6jDgXPEkcO0bOG6vOG6t8SR4bqnL+G7jeG6reG6py/hurbhurLhurDhu7Hhu6tx4bqt4bqn4bq24bqy4bqw4bux4burceG6reG6p+G7jeG6rSzhurDhurThu6txxJHhurJs4bupxJHDlcO64buPcsSRw4nhuqbEkcOJc+G7o+G7j8SRxrBn4bupxJEscuG7heG7q3LEkVLhu63hu4XEkcOiO+G6osSRxq/hu4Xhu7HEkcO04bu14burccSRLcSRLHLhuqpB4burccSR4buNc+G7q3LEkcOJZ8SRMsOtxJFy4bu1c8SR4bqyw7nhu6ty4bqlxJHEgnLDvXPEkXLhuqDEgsSRw4nDgXPEkS7hu4zhu6rDlcSRcuG6tOG6vOG7o+G7q8SR4buo4bqqw4Dhu6txxJHGr2bhurLEkeG6suG7t8SR4buPckLhu4/EkcWpcuG7hXPEkeG7qWjhu4/EkeG7qnFn4bq8xJFy4bu1c8SRw4lz4buj4buPxJHGsGfhu6nEkeG7q8Os4bupxJHhurll4bq54bq5xJHhu49y4buxxJFyduG7j8SR4bq2c+G7q3LEkcOJZ8SR4burceG6qsOAc8SRxrDhu4Xhu7HEkcO04bu14burccSR4bqy4bqwxqHhu6vEkcO0w7rhu4XEkeG7jWfhu6vEkXLhurThurzhu6Phu6vEkcO04buF4burccSR4buP4butxJHhu6ty4bq0xJHhu49u4bq0xJHhurJ14bupxJHFqXPhu5vhu6nEkcOJc+G7o+G7j8SRxrBn4bupxJHDiWfEkXJ24buPxJHhu6txcuG7neG6py/hu43huq3huqcv4bq24bqy4bqw4bux4burceG6reG6p+G6tuG6suG6sOG7seG7q3Hhuq3huqfhu43huq3EkeG6smhzxJFy4bq04bq84buj4burxJHhu6jhuqrDgOG7q3HEkcavZuG6suG6s+G6py/hu43huq3huqcv4bq24bqy4bqw4bux4burceG6reG6py/EguG6reG6p8SCxJHhu4/GsOG7heG6tuG6tsOhZMSCUuG7keG7hcO1ZOG6reG6p+G6tuG6suG6sOG7seG7q3Hhuq3huqfhu43huq3huqdz4bupccSR4buPxrDhu4XhurbhurbDoWRz4buO4buR4bur4bqy4buR4bqwZMSR4bq24bqy4bq8xrDhu5HDoWThurhzw7XhurJy4bqvxJHhu4dlZcSC4bq64bqxxJFy4buRc3Fy4bqy4bqvxJHhur3DqmXEguG6uuG6sWTEkeG6tuG6sOG7j8OhZC8v4buPw7Xhu6vhurPhu43hu4Xhu7HhurJy4buF4burcnLhu7Hhu4XhurPDieG7qy/DteG7keG6tsWp4bqy4buxxIIv4bur4buR4bq44bq2L+G6ueG6ueG6veG6uy/hurll4bq5w7Xhur/DqeG7geG6ucOqZeG7geG6suG6u+G6u8Opw6rhur3GsGXhurPhu6fEgnHEg+G6sMOhw6rDquG6u2TEkeG7hcaw4bqyw6Fk4buo4bqqw4Dhu6txxJHGr2bhurLhuq/EkVFu4burxJHDqeG6s2VlZcSRcnbhu4/EkeG6tnPhu6tyxJHDiWfEkeG7q3HhuqrDgHPEkcaw4buF4buxxJHDtOG7teG7q3HEkeG6snLhu4Xhu6nEkcO1RMSR4burcWfhurzEkXLhu7VzxJHDiXPhu6Phu4/EkcawZ+G7qcSR4burw6zhu6nEkeG6uWXhurnhurlkxJHhurhzw7XhurJyw6Fk4buHZWVkxJFy4buRc3Fy4bqyw6Fk4bq9w6plZMSRL+G6reG6py/hu43huq3huqcv4bq24bqy4bqw4bux4burceG6reG6py/EguG6reG6p8SCxJHhu4/GsOG7heG6tuG6tsOhZMSC4buM4buxw7Xhurxk4bqtLHLhu5Hhu7HEkcO04but4bq3xJHhu6pxZ+G6vMSRcuG7tXPEkcOJc+G7o+G7j8SRxrBn4bupxJFy4bq04bq84buj4burxJHhu6jhuqrDgOG7q3HEkcavZuG6ssSR4burw6zhu6nEkeG6uWXhurnhurnEkeG7j+G7rcSRckHhu6vEkcOq4bqz4buBZWXEkeG7j3LDucSR4bqyc8ah4bq0xJHhurLhurThurzhu5/hu6vEkcO14bqm4burceG6t8SR4bqy4bq04bq84buf4burxJHhurZz4burcuG6t8SR4buPZuG7j8SRQuG7q3HEkcOJc8ah4burxJHhurbhu5fEkeG7j+G7rcSR4buPQcSRcuG7tXPEkeG6snPhu5vEgsSR4buPb+G7q8SRcmfhu6txxJHhu6txZ+G7q8SRw4lz4buj4buPxJHGsGfhu6nEkcOJw4FzxJHhu6tyc+G7neG6tMSR4burcWfhu6tyxJHhu6txcuG7ncSRxalyZuG7j8SR4burcuG7heG6tOG6s+G6py/EguG6reG6p8SCxJHhu4/GsOG7heG6tuG6tsOhZMSC4buM4buxw7Xhurxk4bqt4buqcWfhurzEkXLhu7VzxJHhurJy4bq0xJFyw4LhurLEkXFu4burxJHDqcSR4burcXJ14burxJFyduG7j8SR4bq2c+G7q3LEkeG7jW/hu4/EkSxSJizEkcOJZ8SR4burceG6qsOAc8SRxrDhu4Xhu7HEkcO04bu14burccSR4buP4butxJHhu6ty4bq0xJHhu49u4bq0xJHhurJ14bupxJHFqXPhu5vhu6nEkcOJc+G7o+G7j8SRxrBn4bup4bqxxJHhu4/hu63EkcOp4buHxJHhu4954burccSR4bqy4bq84bq3xJHDteG7seG7heG7q3LEkeG7q3Fyc+G7o8SC4bq3xJHDtEHhu6vEkcOJw7rEkeG6suG6tOG6vOG7n+G7q8SRw7Xhuqbhu6txxJHhurLhurDhu7Hhu6tx4bq3xJHhu6tx4buxZ3PEkeG6ssO54burcsSR4buP4butxJHhu6ty4bq0xJHhu49u4bq0xJHhurLhurThurzhu5/hu6vEkcO14bqm4burccSRxrDhu4Xhu7HEkcO04bu14burceG6t8SRw7Thuqrhu4XEkcaw4buF4buxxJHDtOG7teG7q3HEkcO0c8SRxrBn4bupxJHDiXPhu6Phu4/EkeG7q+G6qsOB4buPxJHhu6tx4buxZ3PEkcOi4bqy4bqw4bux4burccSRw7Thu63huq/EkeG7j+G7rcSRw6nEkcO0QeG7q8SRw4nDusSR4bqy4bq04bq84buf4burxJHhurZz4burcuG6scSR4buDxJHDteG7seG7heG7q3LEkeG7q3Fyc+G7o8SCxJHhurLhurThurzhu5/hu6vEkcO14bqm4burccSRw4nhu53EkcOJc+G7o+G7j8SRxrBn4bupxJHhu6tx4buxZ3PEkeG7q+G6qsOB4buPxJHDiWfEkeG7h8SRw7Xhu7Hhu4Xhu6tyxJHhu6txcnPhu6PEgsSR4bqy4bq04bq84buf4burxJHDteG6puG7q3HEkcaw4buF4buxxJHDtOG7teG7q3HEkcawZ+G7qcSRw4lz4buj4buPxJHhurLhurDhu7Hhu6txxJHhu6vhuqrDgeG7j+G6peG6s+G6py/EguG6reG6p8SCxJHhu4/GsOG7heG6tuG6tsOhZMSC4buM4buxw7Xhurxk4bqt4bqnc+G7qXHEkeG7j8aw4buF4bq24bq2w6Fkw7XhurJy4bq04bup4buNxJFz4buO4buR4bur4bqy4buR4bqwZMSR4bq24bqy4bq8xrDhu5HDoWThurhzw7XhurJy4bqvxJHhu4dlZcSC4bq64bqxxJFy4buRc3Fy4bqy4bqvxJHhur3DqmXEguG6uuG6sWTEkeG6tuG6sOG7j8OhZC8v4buPw7Xhu6vhurPhu43hu4Xhu7HhurJy4buF4burcnLhu7Hhu4XhurPDieG7qy/DteG7keG6tsWp4bqy4buxxIIv4bur4buR4bq44bq2L+G6ueG6ueG6veG6uy/hurll4bq5w7Xhur/DqeG7geG6ucOq4bq54bq54bqy4bq7w6rhurnhu4HDqcawZeG6s+G7p8SCccSD4bqww6Hhu4dlw6pkxJHhu4XGsOG6ssOhZOG7qOG6qsOA4burccSRxq9m4bqy4bqvxJFRbuG7q8SRw6nhurNlZWXEkXJ24buPxJHhurZz4burcsSRw4lnxJHhu6tx4bqqw4BzxJHGsOG7heG7scSRw7Thu7Xhu6txxJHhurJy4buF4bupxJHDtUTEkeG7q3Fn4bq8xJFy4bu1c8SRw4lz4buj4buPxJHGsGfhu6nEkeG7q8Os4bupxJHhurll4bq54bq5ZMSR4bq4c8O14bqycsOhZOG7h2VlZMSRcuG7kXNxcuG6ssOhZOG6vcOqZWTEkS/huq3huqcvxILhuq3huqfEgsSR4buPxrDhu4XhurbhurbDoWTEguG7jOG7scO14bq8ZOG6rSxoc8SR4burcWfhurzEkXLhu7VzxJHDiXPhu6Phu4/EkcawZ+G7qeG6t8SR4buPZuG7j8SRw7Xhu7Hhu4Xhu6tyxJHhu6txcnPhu6PEguG6t8SRw7RB4burxJHDicO6xJHhurLhurThurzhu5/hu6vEkcO14bqm4burccSRw7TDrcSR4bqy4bqwc+G7n+G7q8SRxaly4buFc8SRcuG7sWjhurLEkcO04bu14burccSR4buP4bq04burccSRQuG7q3HEkcOJZ8SR4bqy4bq04bq84buf4burxJHDteG6puG7q3HhurPEkVJ24buPxJHhurZz4burcsSRw4lnxJHhu6tx4bqqw4BzxJHGsOG7heG7scSRw7Thu7Xhu6txxJHhu4/hu63EkeG7q3LhurTEkeG7j27hurTEkeG6snXhu6nEkcWpc+G7m+G7qcSRw4lz4buj4buPxJHGsGfhu6nEkcO0w63EkeG6suG6sEThu4/EkeG6snPhu5vEgsSRccSpxILEkXHDg8SR4buPZuG7j8SRw7Xhu7Hhu4Xhu6tyxJHhu6txcnPhu6PEgsSRw7Thu5/EkcO04bqq4bqg4buPxJFy4bu5xJHhurLhurDhuqDEkeG6suG6qsSRw4lt4bur4bq3xJHDtMO64burcsSRcuG6qsOB4burccSRcXNm4buxxJHDteG6puG7j8SR4burcXLhu53EkeG7q3Fyc+G7o8SCxJHFqXJzxJHhu49m4buPxJHhu5Hhu6nEkeG6ssO94bqyxJHhu6txcnPhu6PEguG6scSRw5Thu7Phu6txxJHhurJyw4BzxJHDtOG7n8SR4buPZuG7j8SR4burcmfEkcO14bux4buF4burcsSR4burcXJz4bujxILEkeG6suG6tOG6vOG7n+G7q8SRw7Xhuqbhu6txxJHhu6tybOG7q8SR4bq2RMSRxIJy4bqkxJFy4bqgxILEkcOJw4FzxJHhurzGoeG6tMSR4buPbuG6tMSRw4nDusSR4bqy4bqwdMSRw4lz4buj4buPxJHGsGfhu6nhurPhuqcvxILhuq3huqfEgsSR4buPxrDhu4XhurbhurbDoWTEguG7jOG7scO14bq8ZOG6reG7qnFn4bq8xJFy4bu1c8SRw4lz4buj4buPxJHGsGfhu6nEkeG7q3Lhu4nhu6nEkcO0w7PhurzEkeG7qWjhu6tyxJHhu4954burccSR4bqyZuG7j8SRw7TDuuG7q3LEkXLhuqrDgeG7q3HEkeG7q3Fy4budxJHhu6txcnPhu6PEguG6t8SRw7Rn4buxxJHhurJo4buxxJHhu6txcuG7neG6t8SRcXNpc8SR4bqu4bq04bq84bub4bqyxJHDiXPhu6Phu4/EkcawZ+G7qeG6t8SRw7Thuqrhu4XEkeG7q3HhuqrDgHPEkcaw4buF4buxxJHDtOG7teG7q3HEkcO0c8SRxrDhu4Xhu7HEkcO04bu14burccSR4buP4butxJHhurJyw4BzxJFyaOG7q8SR4bqixJHhu6vhuqrDgeG7j8SR4burceG7sWdz4bqzxJHhu6px4buxZ3PEkeG6sOG7hcSR4bq24buXxJFxc8OCxILEkXJ24buPxJHhurZz4burcuG6t8SR4bq2c+G7q3LEkcOJc8ah4burxJHhu4/hu63EkeG6snLhu5/EkeG6snXhu6nEkcWpc+G7m+G7qcSRw4lz4buj4buPxJHGsGfhu6nEkXJ24buPxJHhu6txcuG7ncSRxIJy4bqkxJFy4bqgxILEkcOJw4FzxJHhu6vDrOG7q3HEkcawROG7j+G6t8SR4bq24bqixJHhurLhurDhuqrDgOG7q3HhurHEkeG7q3HhuqrDgHPEkcaw4buF4buxxJHDtOG7teG7q3HEkcO04bqq4bqg4buPxJHhurJz4bubxILEkeG7j2/hu6vEkcOJZ8SR4buN4bu3xJHhurbhurThu6txxJHDtG7hurzEkcO04bqsxJHhurJyeeG7q3HEkeG6snPhu6vEkcOJ4budxJHhurLhurThurzhu5/hu6vEkeG6tnPhu6ty4bq3xJHhurLhurThurzhu5/hu6vEkcO14bqm4burceG6s+G6py/EguG6reG6p8SCxJHhu4/GsOG7heG6tuG6tsOhZMSC4buE4bq04bqycuG7seG6sGThuq3huqfhurbhurLhurDhu7Hhu6tx4bqt4bqn4buN4bqtw5R14burcsSRUXPhu4Xhu6tx4bqnL+G7jeG6reG6py/hurbhurLhurDhu7Hhu6tx4bqt4bqnL8SC4bqt

Đình Giang

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]