(vhds.baothanhhoa.vn) - Trước 1965, chưa có đường 20. Giữa năm 1965, nguy cơ chiến lược chiến tranh đặc biệt bị thất bại hoàn toàn, Mỹ buộc phải dùng chiến tranh cục bộ, ném bom miền Bắc, triệt phá đường chi viện cho miền Nam theo đường Trường Sơn. Lúc đó, ta mới có tuyến vượt khẩu cơ giới duy nhất từ Khe Ve theo Đường 12 qua Xeng Phan... nhập vào Đường 9 tại Na Bo. Mùa mưa Xeng Phan (Lào), con đường bị ngập sâu trong nước, vận tải vào Nam bị cắt suốt mấy tháng. Chính vì vậy, Bộ Tư lệnh 559 quyết định mở thêm tuyến vượt khẩu thứ hai mang tên Đường 20 Quyết Thắng để tránh túi nước Xeng Phan, phá thế độc tuyến. Một chủ trương sáng tạo và vô cùng táo bạo. 17 giờ ngày 21/1/1966, loạt bộc phá đầu tiên mở màn chiến dịch “Chọc thủng Trường Sơn, mở đường thắng lợi” đã nổ. Sau 3 tháng quyết liệt, ngày 14/4/1966, con đường vượt khẩu mới cắt ngang Trường Sơn, mang tên Đường 20 Quyết Thắng đã khai thông, dài 125 km.

Tin liên quan

Đọc nhiều

4buJw4DDsm/hu6nhurThu5dISMOqbuG7hOG6oeG6oEnhurThu61uxKnhu6jhu4rhuqTDgW/hu6nGoeG7qW/hu6lOw41v4bqhKGI5b0lH4buGb+G6tOG7neG6oG/hu7BL4bq+4bqkw4Fv4buNw7NvYcONw5XDvUlv4bqhw4Bw4bqkw4Hhu4kvw4DDssSp4buJ4buEb+G7qeG6tOG7l0hIw6pu4buEPeG7reG7l+G7q27EqeG6oUdLw4rhu6lvw7Lhu5Xhu5HDtGhv4bupw4BL4buXb+G7qeG6rG/hu7FL4bq+4bqkw4Fv4buNw7NpbyPhuqDDk+G7l2/huqThu6HDgm/DsuG7leG7kcO0aG/huqTDgcONw5Vv4bup4bq8b+G7qcOA4bqgw73huqRv4bq0S+G7gOG7qW/hu6nDgOG6oMO94bqkb0lH4buX4bqkw4Bv4buxcuG7qW/GsOG6oOG7tUlvxrDEgm9Jw4DDuklvxrDhu53huqBvw4Dhuqbhu5vhuqRvSeG6puG7m+G6pGhvIeG7lG/GsMONw4nhu6lv4buEw4Dhu6PhuqBv4bur4buK4bqkw4Fv4bupw4DhuqDDveG6pG9JR+G7l+G6pMOAb+G7qeG7iOG7qW/GsMOJaG/huqThu6/Dgm/GsOG6psOCb8OC4bqg4buz4bqkb8avcOG7qWhvSUfhuqDhu7VJb+G7hMOAxqFv4buxS+G6vuG6pMOBb+G7qcOA4bqgb8OS4bqg4bu14bqkb+G7qcOA4bqmb8OC4bqg4buz4bqkbyjhu5fDgm9Jw4Dhu63huqZv4buxS+G6vuG6pMOBb+G6oUdL4bq+4bqkw4Fvw6DhurzhuqRpby7DjOG7qW/hu7Hhuqxob0nhu5dvw4LDiuG6oG/hu6nhuqxvScONw5XDveG6pG/Dkkvhu4BJb+G6ssOA4bunw41v4bup4bq8b8OB4bqgw4rhuqBv4burw43DlW/huqTDgMO6SW9JTW8sw4Dhu61v4bqp4butb0nDgOG7reG6pm/hu7BL4bq+4bqkw4Fvw7Lhu41vRsON4buXb2Lhu63huqTDgW85w4Dhu5fhuqRpaWlv4bqkw4Dhu6Xhu4Rvw5Lhu5vhuqZv4buwS+G6vuG6pMOBb+G7lW9J4bud4bqgbyjhu5dvxq/huqZpbyHhu4rhu5dvw4JL4buXb2Lhu63huqTDgW85w4Dhu5fhuqRvw6wu4bub4bqm4buLaG/hu6nhuqbhuqRv4buxS+G6vuG6pMOBb8awxIJv4bqkw4Hhu6Xhu4RvSHXDjW9JR+G6puG6pMOBb+G6pEvDiuG7qWhvw5Lhu6XhuqRvSeG7o+G6oG/DkuG7m+G6pm8o4buXw4JvxrDEgm/hu6lwSW9Iw43EkElvw4LDusOVb0nDgMah4bqkw4Fpb+G7qMOA4bqi4bqkw4Bvw5LDg2/DkuG7pcOVaG/Gr8OJb+G6oUtv4bq04bu14bqkw4Bvw7TDtOG7lW9Gw43DlcO9SW/hu7HEguG6pMOAb8OC4buGb0nDgHnDgm9Jw43DlcO94bqkb8OSS+G7gElv4bqyw4Dhu6fDjW9Jw4BMb8OA4buX4bqgb8OC4buX4bqkw4FvSXnhuqRv4buwS+G6vuG6pMOBb+G7jcOzb2HDjcOVw71Jb+G6ocOAcOG6pMOBb+G7seG7t29JR8ah4bqkw4BvScOM4bqgb+G6pEvDiuG7qW9i4but4bqkw4FvOcOA4buX4bqkaG/hu4TDgMahb0nDgMO9b+G7scOJ4bupb0nDjcOVw73huqRpbyHDiUlv4bupw4DEqG9JR0vhurzhuqTDgW9IxqHhuqTDgW9J4bud4bqmb8OS4bubb8OSRG/hu6nhu4rhuqTDgW9JxqHhuqZvxrDhu53huqZpb8Oy4buTb8OB4bqg4bq+b+G6pMOB4bubw5Vv4buNw7Ivw7Ivw7Lhu5Xhu5Hhu5Fob+G6tOG6puG7nUlvxrDDieG7qW/hu4TDgMahb+G7scO5w41vSeG6oHnhuqRvw4Lhu4Zvw4Lhu5vhuqRv4bupw4DhuqDDveG6pG/hu6vEguG7qcOAb+KAnOG7qMOA4bqq4bupb0nDgMSo4bqkw4Fv4bqhR0vhur7huqTDgW/DoOG6vOG6pGhvw4Lhu4Zv4buxS+G6vuG6pMOBb0nDgHDhuqTDgW/hurThu4DhuqDigJ1v4bux4bufb+G6pOG6uGlvw6Dhu5fDjW/hu49vScOAxqHhuqTDgW9Gw43DlcO9SW/hurThuqDhu7VJaG/huqTDgeG7m8OVb8Oyw7Uvw7Uvw7Lhu5Xhu5Hhu5Fob+G7qeG6puG6pG/hu7FL4bq+4bqkw4Fvw5JL4buASW/hurLDgOG7p8ONb8OCw4rhuqBv4bupcElv4bqkw4Hhu5fhuqTDgW/huqFHS+G6vuG6pMOBb8Og4bq84bqkaG/DguG7l+G6pMOBb0l54bqkb+G7sEvhur7huqTDgW/hu43Ds29hw43DlcO9SW/huqHDgHDhuqTDgW/hu7Hhu59v4bqyw4Dhu5fhuqBvScOAROG6pMOBaG/hu6vhu5vhuqBvw7Lhu43DtG/hurLDgmnhu4kv4buExKnhu4nhu4Rv4bup4bq04buXSEjDqm7hu4TGr+G6puG7q8OVbsSp4buJ4bqgw4LDgW9IR+G7qcOqbi8v4bup4bur4bqkacaw4buX4bqmScOA4buX4bqkw4DDgOG6puG7l2nDkuG6pC/hu6vhu61I4bqySeG6puG7hC/huqThu63hu4xIL8Oy4buV4buN4buVL8O14buZ4burw7TDsuG7jcOzw7PDs8OzSeG7kcOzw7Lhu4/hu5nDsuG7keG6tMOyaeG6tuG7hMOBbm8vxKnhu4kv4buExKnhu4nhu4Rv4bup4bq04buXSEjDqm7hu4TGr+G6puG7q8OVbsSp4buoxqHhu6lv4bqkw5Nv4bqhKGI5b0nDjeG6uOG6oG/hu43Ds29JR3nhuqRv4bupw4DhuqDDveG6pG9JR0vhur7huqTDgW/hu7FL4bq+4bqkw4Fv4bqhR0vhur7huqTDgW/DoOG6vOG6pGnhu4kv4buExKnhu4nhu4Rv4bup4bq04buXSEjDqm7hu4TGr+G6puG7q8OVbsSp4buJxrBvSEnDleG6tOG7rcOqbsOCSOG6pi3GsOG6oOG7q+G6oC1B4bqm4bqkSS3hu4zhu63huqDDgcOASWZv4bqk4bqmR8OC4buX4bq0bsSpKMO9w41v4buxcklvSXnhuqRv4bqkw4HDgOG6sOG7l29JR+G7l+G6pMOBb+G6oShiOW/huqHDgOG7l+G6pMOAbz3huqzhu5fhu4Xhu4kvxrDEqeG7iS/hu4TEqeG7ieG7hG/hu6nhurThu5dISMOqbuG7hMav4bqm4burw5VuxKk94bq84bqkb8O0w7Nv4bqk4buhw4Jv4bux4bufb0lHROG6oG9Gw43hu5dob8OCw4lJb0bDjeG7n+G6pMOBb0nDgOG6vuG6oG/DgeG6oOG7l+G6pG9Gw43GoW/hu6vhu5vhuqBv4bux4bu3b+G6pMOBS+G6vuG6oG/hurThuqLhuqTDgG/huqEoYjlv4bup4bqsb0nDgOG7t29Gw4154bqkb+G7seG6oG9Gw43GoW/hurLDgExvw5LDg2/hu6nDjcOJ4bupb+G7seG6vuG6oG/hu6nhuqjhuqRvxrDhu5fhuqZv4bq04bqmb0nhuqbhu5fhuqRpbyjDgEvhuqTDgW9JROG6oG9Jw4Dhu6VJb8aww7pJb+G6pMOB4bq+aG/hurLDgEThuqTDgW/hu5fhuqBvRsONeeG6pG/hu6nhu6Npb+G7sOG6oOG7t8OCb+G7scO5w41vSeG6oHnhuqRv4bupxKjhu5dv4bup4bqm4bqkb+G7sUvhur7huqTDgW/hu43Ds2/hu7Hhu59v4bq04bubb+G7seG6oOG7t8OCb8awcElv4buxw7nDjW/hu6nEqOG7l2/hurLDgMONb+G7q8ONb+G6tMSC4bupw4Bv4bqk4bq44bqgb0nhuqDDveG6pMOBb0nDgMO9b+G6suG7mG9iYiRmbznDgOG6puG6pMOBbyjDgOG7l28sd2/Gr+G7m+G6pMOBaG/DgOG7l+G6pMOBb8Og4bq84bqkb+G7sOG6puG6qOG6pMOBaW/hu6jhuqbhuqRv4buxS+G6vuG6pMOBb+G7jcOzb2HDjcOVw71Jb+G6ocOAcOG6pMOBb+G7seG7n2/hu7Hhu7dv4bq04bud4bqgb8O0b+G6pMOBw4DhurDhu5dvSUfhu5fhuqTDgW/DguG7l+G6pMOBb0l54bqkb+G6pMOBw4DhurDhu5dvSUfhu5fhuqTDgW/huqHDgOG7l+G6pMOAb+G6pOG6oHnhuqRvYsON4bqkw4FvOcOA4bqm4bqkw4Fvw6zhuqEoYjnhu4tob0lH4bqm4bqkw4Fv4bux4bqsaG9Jw4Dhu63huqZv4bqyw71vw4Dhuqbhu53hu6nDgGhv4bupw4DDjOG6pMOBb0lE4bqgb+G7scO94bqkb8OS4bqgw73huqTDgW/hu49v4bqkw4HDgOG6sOG7l29JR+G7l+G6pMOBZm8ow4HDgOG6sOG7l29JR+G7l+G6pMOBb+G6oShiOW/huqnhu53huqRvKOG6oOG6pMOAb8Osw4DDjcOV4bu14bqkb2HDjeG7o+G6pMOBbyjhuqDhuqTDgOG7i2hv4bqkw4HDgOG6sOG7l29JR+G7l+G6pMOBb+G6ocOA4bqqby7DieG7qW/DrMOAw43DleG7teG6pG/Gr8SQb+G6oUfhu53hu6nDgOG7i2hv4bqkw4HDgOG6sOG7l29JR+G7l+G6pMOBb+G6oXXhuqRvw5rhu4Rvw6zhuqHDjcOVeeG6pG894bqs4buX4buLb0nhuq7huqTDgG9hw43hu6PhuqTDgW/Gr8OD4bqkw4Bpb8av4buXb+G6pMOBw4DhurDhu5dvSUfhu5fhuqTDgW/huqThu5vDlW/hu6nhu4rhuqTDgW/hu6nDgMON4bqkw4Fvw4LDiUlv4bux4bqg4bu3w4Jv4buxcuG7qW/GsOG6oOG7tUlv4bq04bubb+G6pMOA4bqg4buzw41v4bq04bqg4bu1SW9I4bqwb+G7qeG6rG/hu6vhuqjhuqTDgW/hu6nDgMOTb+G7qcONxJDhuqBv4bup4buK4bqkw4Fv4bupxKjhu5dvxrDhuqDhu5dvw4LDiW/DkuG6oMO9SWZvYcONeW/huqHDgOG7l+G6pMOAbz3huqzhu5dpbyzDgEThuqTDgW9Jw4Dhu7dv4bqyw4BE4bqkw4Fv4bupw4Dhu6PDlW/huqRLw4rhu6lvw4JwSW/hurLDgOG6oG/huqTDgMOD4bqkb+G6pMOA4bqg4buzw41v4bur4bufw5Vv4bur4bub4bqgb8aw4bqg4buXb8OCw4lv4bup4bqsb0l54bqkZm8oROG6pMOBb+G7qMSQ4bqkw4FobyjDgeG7l2/DoOG6vOG6pGhvPeG6pnHhuqTDgW894bqs4buXaG/huqFH4bqg4bu1w41vw6DhurzhuqRpaWlvw5Lhu5tvw4Dhu5vhuqTDgW/hurThuqbhu51Jb0l54bqkb8OBw4DhuqBv4bqkw4Hhu5vDlW/DgMOVb0jhuqDhuqTDgG/hu43hu5Mvw7LDsy/DsuG7leG7keG7k2hvw5Lhu5tv4bqkw4Hhu5vDlW/DgMOVb0jhuqDhuqTDgG/hu5kvw7Qvw7Lhu5Xhu5Phu41paWlv4buo4bqsb+G6pMOBw4DhurDhu5dv4bq04bubb+G6pMOAw5PhuqTDgW/huqTDgeG7m8OVb+G7seG6rGhv4bupxqHhu6lv4bqhKGI5b+G7qeG6rG/hu6nDgMON4bqkw4Fvw4LDiUlvw4HhuqDhurpp4buJL+G7hMSp4buJ4buEb+G7qeG6tOG7l0hIw6pu4buExq/huqbhu6vDlW7EqeG7qOG6rG/hu5fhuqBv4bux4bqsb0lH4bqm4bqkw4Fv4bux4bqm4bub4bqkb+G6pOG6rOG6oG/DgsOJSW/hu6l1w41v4bq04bubw4JvSUThuqBvSMONw5Vv4bqkw4HDgOG6sGZvw6Dhu5fhuqZv4bqyw4BE4bqkw4Fv4buxcklvSXnhuqRv4bq04bubb+G6pMOBw4DhurDhu5dvSUfhu5fhuqTDgW/huqEoYjlv4bqhw4Dhu5fhuqTDgG894bqs4buXaW/hu6h1w41vw7rDlW/hu6nDgEvhu5dv4buxw4zhuqTDgW/huqTDgEvhuqTDgW/hurThu5vDgm9J4buXb8OB4buA4bqgb+G6pMOAw4pv4buOTG/huqHDgOG7l+G6pMOAb8OCw4PhuqTDgG/hu7HhuqBv4buxdcONb+G7qUrhuqTDgW/huqTDgOG6oOG7s8ONb+G7l+G6pMOAb8OA4buK4bqkw4FpbyjDgMOT4bqkw4FvxrDhuqDhu5dvw4LDiW9JR3nhuqRv4buxReG6oG/hu5bDsm/hu7DhuqDhu7XhuqRvxq/huqB54bqkbznDgMSob+G6pOG7ocOCb+G7jkvhu5dvw4DDucONb8OAw71Jb+G6tOG7m2/huqTDgUvhur7huqBv4bup4bqm4bqkb+G7jkxv4bqhw4Dhu5fhuqTDgGnhu4kv4buExKnhu4nhu4Rv4bup4bq04buXSEjDqm7hu4TGr+G6puG7q8OVbsSp4buJxrBvSEnDleG6tOG7rcOqbsOCSOG6pi3GsOG6oOG7q+G6oC1B4bqm4bqkSS3hu4zhu63huqDDgcOASWZv4bqk4bqmR8OC4buX4bq0bsSp4bqh4bud4bqgb0jhu5fhuqZvw4HhuqrhuqBv4bq04bubb8OA4buX4bqkw4Fv4bqhxqHDgm/hu6hE4buF4buJL8awxKnhu4kv4buExKnhu4nhu4Rv4bup4bq04buXSEjDqm7hu4TGr+G6puG7q8OVbsSpPeG7l+G6pMOBb+G6ocahw4Jv4buoRGhvxrDGoeG6pm/hu6nDgOG6om/DkuG7m29JR8ONw5Xhu7PhuqRvw4DDg+G6pMOAb+G6pMOBS+G6vuG6oG9J4buXb+G6pOG6rOG6oG/huqTDgOG6oOG7s8ONb0dF4bqgaW8ow4DhuqDhu7PDjW/hurLDgMah4bupw4Bv4burw41v4bq0xILhu6nDgG/hu6nDgEvhu5dv4buxw73huqRv4buxdcOVb+G6pMOAw7nDgm9JS+G7huG6pMOBb8OA4bqqb+G6tOG7m2/huqTDgUvhur7huqBvYcON4buj4bqkw4Fvxq/Dg+G6pMOAb8OA4buXw5Vv4bqiSW/huqTDgMO6SW/hu6lK4bqkw4Fv4bq04bubb+G6pMOBS+G6vuG6oG8ow4HDgOG7tW/hu5bhuqRv4buX4bqkw4Bvw4Dhu4rhuqTDgWlvLMOAROG6pMOBb+G7scOM4bqkw4Fob0nDuklv4bup4bujb+G7seG7s8ONb+G6tOG7m2/huqTDgUvhur7huqBvPeG6pnHhuqTDgW894bqs4buXb8Os4bqhw4Dhu5fhuqTDgG894bqs4buX4buLaW8h4bubb+G6ssOAROG6pMOBb+G7hMOA4buj4bqgb+G6tOG7m2/huqHGocOCb+G7qURvw4HGoeG6oGhv4bup4bqsb+G7qeG7o2/hu6nhuqbhuqRvSUfhu5fhuqBvw5Lhu5tvScON4bq44bqgb+G7seG7s8ONb8Oy4buZLeG7jcOzaG/hu6nDgOG6rm/hu6nhuqxvw4LDiUlv4bqkw4FL4bq+4bqgb+G6tOG7m2/hu5fhuqTDgG8ow4HDjcOV4bu54bqkbyHhu6XDjW8s4buYb+G7j+G7k29Jw43hurjhuqBv4bux4bufb+G7qeG6rG/DkuG7gG/DkuG7m2/hu6nhuqbhuqRvw4HGoeG6oG/hu5FvScOAxqHhuqTDgWlv4buo4bqo4bqkb+G6tOG7neG6oG/hu7Hhu7PDjW/hu6nDgEvhu5dv4bup4bqsb8OB4bqg4buXb+G7scOD4bqkw4Bpb+G6oUThuqBv4bupw4Dhu4BJb+G6pMOAw4pv4bqkw4Dhu5tvScOA4bq8b+G6ocSQbz3Dk8ONb8OS4bqgw71JZm/huqHDjeG6uOG6oG/DgOG7l+G6oG/DgkvhurzhuqBv4bqyw4DhuqBvw4BLw4rhuqTDgW/hu7Hhur7huqBv4bux4bufb0nDgMO6w5Uvb+G6ocOAw4Nv4buO4buXb+G7jkThuqBv4buxw73huqRvw4LDusOVb+G7qUrhuqTDgW/hurR54bqkb+G7sUvhur7huqTDgWlv4buow4Bw4bupb8OBw4NvSUdLw4rhu6lv4bqyw4DhuqBvw4DDlW9I4bqg4bqkw4Bv4bqkw4DDk+G6pMOBb+G7qcOA4bub4bqkw4FvSUfhu5fhuqBv4bupRG/Dgcah4bqgb+G7jkxv4bqhw4Dhu5fhuqTDgG/hu7Hhu59v4buxS+G7gOG7qW/huqTDgcOA4butb8OA4buX4bqgb+G7qXXDjW9Jw4Dhurxv4bqk4bq44bqgb0nhuqDDveG6pMOBb8O6w5Vpbz3huqpv4bupw4Dhuq5v4bqkw4HDgOG6sG/hu7HhurzhuqRvw4HhuqDhu6PhuqRmby554bqkb+G7sUvhur7huqTDgW/hu6nDgMSQ4bqkw4FvIeG7lG/hu6lMw41v4bqkS8OK4bupb+G6tOG7m2/DkuG6oOG7teG7qW/hurThu5vDgm9Gw43hu5fhuqRvSUfhuqrhuqTDgW/huqTDgMO6SW/hu6nEqOG7l29Jw43hurjhuqBvSUd3aeG7iS/hu4TEqeG7ieG7hG/hu6nhurThu5dISMOqbuG7hMav4bqm4burw5VuxKnhuqFE4bqgb+G6ssOAROG6pMOBb+G6pOG6rOG6oG/DkuG7s2/hurTEguG7qcOAb0hPb8OA4buX4bqkw4Fv4bqhxqHDgm/hu6hEaG/huqTDgUvhur7huqBvSeG7l2/huqThuqzhuqBv4bqkw4DhuqDhu7PDjW9HReG6oGlvPeG7l+G6pMOBb+G6ocahw4Jv4buoRG/hurThu5tv4bqk4bq84bqgb8OAw5VvSOG6oOG6pMOAb+G7qcSo4buXb0nGocOCb+G6oShiOW/huqHDgOG7l+G6pMOAbz3huqzhu5dv4bqkw4Hhu5vDlW/DssO1L8Oyw7Ivw7Lhu5Xhu5Phu41ob8OC4bubb8aw4bqmw4JvIeG7lG/hu7HGoeG6pMOAaG/DgOG6qm9JR8OMb0lH4bqm4bqkw4Fvw4Dhu5fhuqTDgW/GsMSCb+G6snZJb+G7scO94bqkb+G7lW/huqTDgeG7m8OVb0jhu5fDjW/DguG6quG6oG/huqTDgUvhur7huqBvw5LFqeG6pG/hu6nhuqjhuqRvSMSQ4bqkw4Fob8OSxanhuqRv4bqyecONb+G7qUzDjW/DguG7m2/hurLDgEThuqTDgW/hu6nhuqxv4bupxqHhu6nDgG/huqThu5vhuqZv4bupTMONb+G7sUvhu4Dhu6lvw4DhuqppbyFL4bq+4bqgb+G7qURvw4HGoeG6oG/huqEoYjlv4buwReG6pMOBby7DieG7qW/DgMOVb0jhuqDhuqTDgGlvw6BOb8OS4bqg4bu14bupb0bDjcahb+G7l+G6pMOAb8OA4buK4bqkw4FpbyjDgUvhur7huqBv4bux4bq+4bqgb0jhu5fDjW/hu7Hhu59v4burTuG6pMOBb0lL4buA4bqkw4Fpb+G6oeG7neG6oG9I4buX4bqmb+G7qeG6puG6pG/hu7FL4bq+4bqkw4Fv4buNw7NvYcONw5XDvUlv4bqhw4Bw4bqkw4Fv4bup4bqsb8OA4bub4bqkw4FvSUfhu6HDgm/huqEoYjlv4bqhw4Dhu5fhuqTDgG894bqs4buXb8OAw5VvSOG6oOG6pMOAb+G7hm/hu7F1w5Vob+G7qeG6rG/huqTDgeG7m8OVb8OCw7rDlW/hu6nDgOG7iOG7qW/huqTDgUvhur7huqBvw4DDlW9I4bqg4bqkw4Bv4bup4bqo4bqkb+G7qcOAS+G7l2/hu6tO4bqkw4FvSUvhu4DhuqTDgWlvIeG6oMO9w41vScOA4bq+b0vhu4Vv4bupw4BL4buXb+G7scSow61v4buow7nhuqRv4burTuG6pMOBb0lL4buA4bqkw4Fvw4Dhuqpv4bux4bu3b8OCw41E4bqkb+G7seG6vuG6oG9I4buXw41vScOAw7rDlW/huqTDgMOT4bqkw4Fv4buX4bqkw4Bvw4Dhu4rhuqTDgW/huqEoYjlv4bq0ReG6pMOBb+G6tMOJ4bqkw4FvSUd54bqkb8aww7nDjW9JR+G6vuG6oG/hu7BL4bq+4bqkw4Fv4buNw7Np4buJL+G7hMSp4buJ4buEb+G7qeG6tOG7l0hIw6pu4buExq/huqbhu6vDlW7EqeG7icawb0hJw5XhurThu63Dqm7DgkjhuqYtxrDhuqDhu6vhuqAtQeG6puG6pEkt4buM4but4bqgw4HDgElmb+G6pOG6pkfDguG7l+G6tG7EqeG6oeG7neG6oG9I4buX4bqmb8OB4bqq4bqgb+G6tOG7m2/DgOG7l+G6pMOBb2Nv4bqhxqHhu4Xhu4kvxrDEqeG7iS/hu4TEqeG7ieG7hG/hu6nhurThu5dISMOqbuG7hMav4bqm4burw5VuxKk94buX4bqkw4FvY2/huqHGoW/DgOG7l8OVb+G7qeG6qOG6pG/DgeG6quG6oG/hurThu5tvPeG7l+G6pMOBb+G7qcOAxIJvw6By4bqkw4Fpb+G7luG6pMOAby55b+G6oUfDjeG6pMOBb8Og4bq84bqkaG/hu6jDgMSob0nEguG7qcOAbz3DieG6oG/hu6lOw41v4bqhKGI5b+G6ocOA4buX4bqkw4BvPeG6rOG7l2hv4bqy4bu3b+G6tOG7neG6oG9HceG6pMOBZm9u4buow4DEgm/DoHLhuqTDgWhv4bqkw4FL4bq+4bqgb+G7hMOAS+G6vuG6pMOBbznDgMOMb8Og4bq84bqkaG/huqE5b+G6ocOA4buX4bqkw4BvPeG6rOG7l2/GsHXDlW/DgeG6oOG6vmlv4buow4DEgm/hu7FL4buA4bupb8aw4bqgeeG6pG/hu6nDgMO9b8OS4bub4bqmb+G7seG6vOG6pG/DksSCb+G7qOG7jcOyw7JpbyzDgEThuqTDgW/huqTDgMOT4bqkw4Fv4bq04bubw4Jvw5VvScahaG/hu6nDgMSCb+G7qeG6qOG6pG/hurThu5vDgm/hu6nDuuG7hG/hu6tL4buC4bqkw4Fv4bqyw4DhuqBv4bqyw4BE4bqkw4Fv4bup4bqsb0nDgEvhurzhuqTDgW/GsOG6oOG6pMOAaW8sw4DhuqBvw4LGocOVb8aw4buXw5Vv4buxw73huqRob+G6oShiOW9JR8OMb0nhu53Dgm/hu4Zvw4Dhu5fhuqTDgW/DkuG7reG6pG/hu7BL4bq+4bqkw4Fv4buNw7Nob+G6pOG6vOG6oG/hu6nDgMSCb8OgcuG6pMOBb+G7qcOA4buhw4JvSOG6rOG7qWhvxrDhu6HhuqTDgW/GsOG6rG9Jw4BL4bq84bqkw4FvxrDhuqDhuqTDgG/huqR54bqkb+G6tOG6ouG6pMOAb+G6tMah4bqgb+G7juG7rW/DkuG7m2/huqEoYjlvw4HhuqrhuqBv4bux4bqg4bu3w4Jvw7rDlW/hurThu5tvw4Dhu5fhuqTDgW9jb+G6ocahb8OA4buXw5Vvw4Dhu5fhuqTDgW/hu6nDgMSCb8OgcuG6pMOBaW/hu6jDgMSCb8OgcuG6pMOBb8OAw5VvSOG6oOG6pMOAb+G7hm/hu7F1w5Vv4bqk4buhw4Jvw7Lhu5Xhu5Phu41pb8Og4buXw41v4bqk4bubw5Vob+G6pMOBS+G6vuG6oG9J4buXb+G6suG7t29Hw7pJb+G6pMOA4bqg4buzw41vw4DDjcOV4buz4bqkb0nDgOG6puG7neG6oG/DkuG7s2/hu6nDgMSCaW/huqHDgEvhur7huqTDgW/huqTDgMOT4bqkw4Fv4bqkw4FL4bq+4bqgb+G7qeG6puG6pG/Dgcah4bqgb+G7qcOAw71Jb0lHd2/hu6nDgEvhu5dv4bupw4BF4bqkw4Fv4bux4buzw41vR8O6SW9Jw4DhuqB54bqkw4Fpbz3hu5fhuqTDgW/hu6nDgMSCb8OgcuG6pMOBb0fDuklvRsON4but4bqkb0nDgMONw4nhu6lvw5Lhu5tvScOA4bqgeeG6pMOBb+G6tOG6oHnhuqTDgW/DksOK4bqgb+G6oShiOW/DkuG7m2/hurThuqLhuqTDgG/hurTGoeG6oG/hu47hu61v4buxS+G6vuG6pMOBb+G6oUdL4bq+4bqkw4Fvw6DhurzhuqRv4buxw73huqRv4bqk4bq64bqgaG/hurTGoeG6oG/hu47hu61vRsON4buXb+G7sXXDlWhvSU1vxq9w4bupb8OS4bub4bqmb8OA4buXw5VvSU1vKOG7l8OCb0fhu5dob+G7seG7s8ONb+G7q03huqTDgW/hu47hu61vScOAcOG7hG/DgEvhurzhuqTDgW/hu6nDgOG6pm/hu6nDgMSCb8OS4bubb8OC4bqm4bqkw4Fv4bupw4DEgm/hu4TDgOG7im/DgMOJb+G7qcOA4bqmb+G6pMOAw5PhuqTDgW/hu6nDgMONw5XDveG6pG/hu47hu61v4buX4bqkb0nhuqbhu5vhuqRpbyjDgOG7m2/GsOG6oOG7l2/huqThu5vDlW/hurThu5tv4bupxqHhu6lv4bq0xqHhuqBv4buO4butb+G6oUdL4bq+4bqkw4Fvw6DhurzhuqRvw5Lhu5tv4buX4bqkw4Bv4butw4Jvw4HhuqDhu5fhuqZvScOAROG6pMOBb0bDjcOVeeG6pG/DgeG6rOG7hG9J4bqg4buz4bqkb+G6tOG7neG6oG/hu7Hhu7dv4bq04bubw4Jv4bqk4bq84bqgb0nDgOG6vm/hu6nDgMSCaWlpbmnhu4kv4buExKnhu4nhu4Rv4bup4bq04buXSEjDqm7hu4TGr+G6puG7q8OVbsSpKOG6rOG6oG/DkuG7s2/DgOG7l+G6pMOBb+G7qMOAxIJvw6By4bqkw4Fob+G7l+G6pMOAby55byHhu53huqTDgG/hu6pK4bqkw4Fob+G6oShiOW/huqHDgOG7l+G6pMOAbz3huqzhu5dvScOA4bq+4bqgb+G6suG7kG/DsuG7leG7k8OyLcOy4buV4buT4buNaG/DgOG6oOG7teG6pG/huqThu5fDlW/hurThu5tvxq/hu6g9bz3DieG6oG/hu6hOw41v4bqhKGI5b+G6ocOA4buX4bqkw4BvPeG6rOG7l2hv4bqkw4FL4bq+4bqgb+G7qeG7iuG6pMOBb+G7seG6oG9JR+G6puG6pMOBb+G7seG6puG7m+G6pG/DssOzw7Nv4bqkw4FL4bq+4bqgb0lH4buGb+G6tOG7neG6oG/hu6nDgOG6oMO94bqkb0lHS+G6vuG6pMOBb+G7jkvhu5dob+G6suG7t2/hurThu53huqBmb27hu6jDgMSCb8OgcuG6pMOBb+G6tOG7m2/hu6nhu4rhuqTDgW/hu7HhurzhuqRvw5LEgm/DksOK4bqgb0lE4bqgaG/hu6jhu43DssOyaG/hu7HDieG6oG8o4buTw7RpbyHDiUlv4bqkw4Hhu5vDlW/hu7HDucONb0nDgMah4bqkw4Fv4buVL8Oy4buV4buT4buNaG/hurThu7XhuqTDgG/hu6nEqOG7l29JR3nhuqRv4bq04bubb0nhuqDDveG7hG9J4buI4bupb8OA4budb+G7q8SQ4bupb8av4buXb+G6ocOA4buX4bqkw4Fv4buwS+G6vuG6pMOBb+G7jcOzb+G7seG7t29Jw4DDjeG7peG6pG9J4bqg4bu14bqkb+G7qcOA4bqmb+G7juG7rW9J4buXb8OS4bul4bqkb0nhu6PhuqBvw5JKb+G6ssOA4bqib8OS4bub4bqmb+G7qcOA4bqgw73huqRvSUdL4bq+4bqkw4Fv4bux4buCb+G7hMOA4buj4bqgb+G6tOG7reG6pm/hu6vEkOG7qWlvw6DGoeG6pMOBb8OARMOCb8O6w5Vob0jhu5fDjW/hurLDgOG6oG/DgOG7nW/hu6vEkOG7qW/Gr+G7l2/huqHDgOG7l+G6pMOBb+G7juG6puG6pMOBb0nDgMODb+G6pMOB4buXw5VvxrDDjeG6uOG6oG/hu6nDgOG6oOG7s8ONaG/hurLDgEThuqTDgW/DgOG6oOG7t8ONb+G7q+G6pm9Jw4DGocOCb0nDgMO9b+G6pOG7m+G6pmhvIeG7lG/GsOG6oMO9SWhv4bqk4buvw4JvxrDhuqbDgm/hurTDjUThuqRpb+G7sEvhur7huqTDgW/DgsOK4bqgaG/hu7HDuklvw4LDiuG6oG/hurLDgMah4bupb8OC4bubw41ob+G7scSC4bupw4Bv4buEw4DGoUlvw4DhuqDhu7XhuqRvR8O6SW/huqTDgOG7l+G6pMOAaW8u4bu14bqkw4Bv4bupxKjhu5dvSUd54bqkb+G7hMOA4buj4bqgb0jhurxvScah4bqkb+G6pMOB4buXw5Vvw5Lhu5vhuqZvR03huqTDgW9IdcONb+G7qcah4bupw4Bv4buwS+G6vuG6pMOBb+G7jcOzb+G6ssOA4bqm4buj4bqkw4Fv4buNb+G6ssOCaW8ow4BL4bqkw4Fvw4BEw4JvSOG7l8ONaG/hu6nDgEvhu5dv4bqyxILhu4Rv4bq44bqkb+G7scSC4bqkw4Bv4bupw4Dhurpv4buGaG/Dgsahw5VvxrDhu5fDlW/hurThu53huqBv4buxxqHhuqTDgG/hu6nDgOG6um9I4bq8b0nGoeG6pGlv4buow4DEgm/DoHLhuqTDgW/DgMOVb0jhuqDhuqTDgG/hu7HDjOG6pMOBb8OARMOCb+G7seG6rGlpaW/DoOG7l8ONb+G7qcOA4bqgw73huqRvSUfhu5fhuqTDgGhv4bux4bq84bqkb8OSxIJvSUThuqBvw5Lhu7NvScOA4buhw4Jv4bq04bud4bqgb+G7qcOA4bqgw73huqRvSUdL4bq+4bqkw4Fv4buOS+G7l29JR3nhuqRv4buwS+G6vuG6pMOBb+G7jcOzb2HDjcOVw71Jb+G6ocOAcOG6pMOBb0nDgMODb+G6pMOB4buXw5Vv4bupT+G7l2/DgOG7l+G6pMOBb+G7qcOAxIJvw6By4bqkw4Fob0nDgMO6w5Vvw4LDiUlvxrDhuqDhu5dv4buxxqFv4bup4bqsb0l54bqkb+G7qcOAxIJv4bq04bubb2NvScahbyjDgcONw5Xhu7nhuqRv4bqhw4DEgm/DoHLhuqTDgWhvw4DDlW9I4bqg4bqkw4BpaWlvScOAxqHhuqTDgW/hu5Vv4bqk4buhw4Jvw7Lhu5Xhu5Phu41ob0bDjXlv4buGb+G7hMOAS+G6vuG6pMOBbznDgMOMb8Og4bq84bqkaG/huqFib+G6ocOA4buX4bqkw4BvPeG6rOG7l2lvPeG6qm9JeeG6pGhv4buxxILhu5dv4bux4bqg4bu3w4Jvw4DDlW9I4bqg4bqkw4Bv4bq04bubb+G7qcOA4bqi4bqkw4Bv4buOxqHhu6lv4bqkw4BL4bqkw4Fvw4LDiW/hu6nDgMSCb0nDgMODb+G7seG7n2/hu7FL4buXb8OS4buzb0bDjcOVb0nhu6Xhu4Rv4buGbyjDgcOA4bqw4buXb0lH4buX4bqkw4Fv4bqhw4DhuqpvLsOJ4bupb2HDjeG7o+G6pMOBb8avw4PhuqTDgG/hu6nDgExv4bqyw4BE4bqkw4Fv4buEw4Dhu6PhuqBv4buGb+G6pOG6vOG6oG/hu7FySW/GsOG6oOG7l2/DkuG7m2/hurLDgOG6oG/hu6nDgMOM4bqkw4FvSUThuqBv4buxw73huqRob+G7qeG7neG6pMOAb8aw4bqg4buXb8OSxanhuqRv4bup4bqsb8awxqFJb8OAS+G6vOG6pMOBb+G7seG7l+G6pMOBb+G6pMOBw4DhuqBv4bqkw4HDjElv4bqyw4DhuqzhuqBpb+G7luG6oG/hurThu5vDgm/GsOG6oOG7l+G7hW8h4bqq4bqgb+G6pMOBS+G6vuG6oG/hu7HGoeG6pMOAb+G7q8O6w41vw4BC4bqgaW8uw7nhuqRvSOG7l8ONb+G7l+G6pMOAb+G7rcOCb+G7qcOAw4zhuqTDgW9JROG6oG/DkuG7m+G6pm/hu7BL4bq+4bqkw4Fv4buNw7Nv4bux4bufb0nDgMO6w5Vv4bup4bqsbyHhuqDDvcONb0nDgOG6vm/hu6nDgMSCb8OgcuG6pMOBb+G7sUvhu4Dhu6lv4bupxqHhu6lv4bq04bqi4bqkw4Bv4bq0xqHhuqBv4buO4butb8OS4bubb+G7qUThuqTDgW/huqTDgHXhuqRvI+G6oOG7l+G6pm9Jw4BE4bqkw4FvRsONw5V54bqkb8OB4bqs4buEb0nhuqDhu7PhuqRv4buOdcOVb+G6pHnhuqRpbyjDgUvhur7huqBv4buxxILhu5dv4buEw4BL4bq84bqkw4Fvw4HhuqrhuqBv4bupw4DEgm/hurThu5tvKMOTb+G7qcOAw4zhu5dvR03huqTDgW/hu47hu5fhuqTDgG/DkuG7m29Jw4Dhur5v4bupw4DEgm/huqTDgEtvScOAw7nhuqRpbyjDgMOT4bqkw4Fv4bqkw4FL4bq+4bqgb+G7qeG6rG/hu6lE4bqkw4Fvw5LDiuG6oG/huqRLw4rhu6lob+G6ssOAROG6pMOBb+G7qcO54bqkb+G6snnDjW/DgeG6quG6oGhv4burdeG6pG/hu6lK4bqkw4FvSU5vw4HhuqDGoeG7qW/GsOG7o+G6pm/huqTDgOG7l8ONb+G6tOG7peG7hG/DguG6oMO9w41vScOA4bq+b+G6pMOAS29Jw4DDueG6pGlv4buo4bqsb0nhur5vxrDGoeG6pm/DrOG6pMOBw4Dhu61vScOA4but4bqmb8OCw7rDlW/GsOG7m2/DgeG6quG6oG/DgEXhuqRob0nDg8OCb8OCw4nhu4tv4bqk4bqs4bqgb+G6tOG7m2/hu6nDgMSCb8awxIJvSMSQSW9H4buvSW/GoeG7qW9J4bqi4bqkw4Bv4buxS+G7gOG7qW/hu7FL4buXb8OS4buzb0nDjcOVw73huqRvSOG7l8ONb+G6pMOAS+G6pMOBb+G7qcOAxIJv4bqkw4BL4bq+4bqkw4Fv4bupw4DhuqZv4bqkw4DDk+G6pMOBb0nDgEvhurzhuqTDgW/GsOG6oOG6pMOAb+G6pHLhuqTDgW/hu7HhuqBvSUdLw4rhu6lvw5Lhu5tv4bupw4DEgm/hu4Zv4bq04bud4bqgb+G7qcOA4bqgw73huqRv4buxw7rDjW/DkuG7m29JcElvScOA4buGb+G6pMOB4buXw5VvSUd54bqkb8OSQ+G6pMOBb0lH4bqm4bqkw4FvR03huqTDgWlvKMOA4bqg4buzw41v4bqkw4Hhu5vDlW9I4buXw41vw4LDiuG6oG9Jw4PDgm9Jw4DDusOVaW8sw4BE4bqkw4Fv4buEw4Dhu6PhuqBvScOAw71pb+G7qMOAw4zhuqTDgW9JROG6oG/hurLDgEThuqTDgW9J4bqg4bqkb8OS4bqg4bu14bupb8OB4bqq4bqgb8OAReG6pG/hu6nEkElv4bqyw4BE4bqkw4Fv4bup4bqsb+G7qeG6vG9I4buGb+G6ssOA4bqm4buXb8OA4bqq4bupaW/hu6jDgOG6ouG6pMOAb0lE4bqgb+G7seG7n2/hu7FL4buXb+G7qcOAxIJvw5Lhu7NvxrDhu7XhuqTDgG/DkuG6oOG7teG6pG/huqHDgOG6qm8uw4nhu6lv4bqkw4BL4bqkw4Fvw5LDvUlvScOAS+G6vOG6pMOBb+G6pHLhuqTDgW9Gw43GoW/huqR54bqkb+G7qcOAxIJvw4DDlW9I4bqg4bqkw4Bv4buGb8aw4bu14bqkw4Bvw5LhuqDhu7XhuqRvSeG6oOG7s+G6pG/hu4TDgEvhurzhuqTDgW/huqHDgOG6qm8uw4nhu6lpb+G7qMOAw4zhuqTDgW9JROG6oG/hu7FL4buA4bupb8awxqHhuqZvSeG6oOG6pG/hu7HDveG6pG/hu6nDgOG6rm/hu7Hhu7dv4bqkw4Dhu6XhuqRvw4LDiW/hu6nDgMSCb8OC4bubb0nDgEThuqBpaWluaW894bqg4bu14bqkb+G6pOG7l8OVaG/DgsOJb+G7qcOAxIJv4bux4bufb+G7sUvhu4Dhu6lv4buxS+G7l2/DkuG7s2/huqTDgcOA4bqw4buXb0lH4buX4bqkw4Fv4bq04bqg4bu1SW9I4bqwbz3hu5vDgm/DoUXhuqTDgWlv4bqkw4BL4bqkw4FvSXnhuqRvScON4bq44bqgb+G7qcOAxIJvw5LFqeG6pG/hu6nhuqjhuqRvSUd54bqkb+G7sEvhur7huqTDgW/hu43Ds29hw43DlcO9SW/huqHDgHDhuqTDgWnhu4kv4buExKnhu4nhu4Rv4bup4bq04buXSEjDqm7hu4TGr+G6puG7q8OVbsSp4buJxrBvSEnDleG6tOG7rcOqbsOCSOG6pi3GsOG6oOG7q+G6oC1B4bqm4bqkSS3hu4zhu63huqDDgcOASWZv4bqk4bqmR8OC4buX4bq0bsSpKMOAw5PhuqTDgW/DgeG6oOG6qklv4bqkS8OK4bupb8OCcElv4buGb+G6pMOBw4DhurDhu5dvSUfhu5fhuqTDgW/huqF14bqkb8Oa4buEb+G7qcSo4buXb+G6oShiOW/huqFHS+G6vuG6pMOBb8Og4bq84bqk4buJL8awxKnhu4kv4buExKnhu4nhu4Rv4bup4bq04buXSEjDqm7hu4TGr+G6puG7q8OVbsSp4bqhROG6oG/hurThu5tv4bqkw4FL4bq+4bqgb+G7seG7n2/hu6nDgEzhuqTDgW/hurLhuqDDveG6pG9Gw43GoW/huqTDgOG6oOG7s8ONb+G6pMOAw5PhuqTDgW/hu6nDjcOJ4bupb0nhuqDhu7nhuqRv4buxS+G7l2/huqTDgUvhur7huqBvScOAdeG6pG/DkuG7s2/hu6nDgOG6ouG6pG9Iw43EkOG6oGlvLsO54bqkb+G6pOG7m8OVb0lH4bqm4bqkw4Fv4buPb+G6pMOBw4DhurDhu5dvSUfhu5fhuqTDgW/huqEoYjlvw6zhuqnhu53huqRvKOG6oOG6pMOAaG/huqHDgOG6qm8uw4nhu6lob+G6oXXhuqRvw5rhu4Thu4tv4buxS+G7gOG7qW9JR+G6puG6pMOBb+G6ssO9b8OA4bqm4bud4bupw4Bv4bux4bqm4bub4bqkb+G7scO94bqkb8OS4bqgw73huqTDgWhv4buxcuG7qW/GsOG6oOG7tUlv4bux4buzw41v4bup4bqsb+G6oShiOW/huqHDgOG7l+G6pMOAbz3huqzhu5dvw5Lhu5tv4bqkw4DhuqDhu7PDjW/huqTDgUvhur7huqBvw4DDlW9I4bqg4bqkw4BvSUfhuqbhuqTDgW/DgsOJSW/huqTDgeG7m8OVaW/huqHDuklv4bup4bujb8aw4buXb+G6pMOBw4DhurDhu5dvSUfhu5fhuqTDgW/hu7HDveG6pG/DkuG6oMO94bqkw4Fv4bux4buzw41v4bup4bqsb+G6pMOAw5PhuqTDgW/huqTDgUvhur7huqBvxrDhu53huqRv4bupxKjhu5dv4bupxqHhu6lv4bupTsONb+G6oShiOW9JR+G6puG6pMOBb+G7seG6puG7m+G6pG/hu7Hhu59vw4DDlW9I4bqg4bqkw4Bv4buGb+G7sXXDlWlv4bqhR+G6puG6pMOBb8Oyw7PDs2/huqTDgUvhur7huqBv4bux4bqgb8OS4bqgw73huqTDgW9Jw4DDg2/DgMO5w41vw4DDvUlv4buNL+G7j2/hurThu5tv4bqkw5Nv4bqhKGI5aW9i4butw4JvSXnhuqRvSUd54bqkb8OCw4lv4bup4bqsb0l54bqkb8aw4bud4bqkb+G7qcOA4bqgw73huqRv4buxw7rDjW/hurThu5tvw4DhuqpvxrDhu6VJb+G6ssOA4bqs4bupaW/huqFE4bqgb0fDuklv4bup4bujw4Jv4buxw4nhuqTDgW/huqTDgEvhuqTDgW/hurLDgEThuqTDgW9Jw4Dhu7dv4bqyw4Dhuqzhu6lv4buxS+G7gOG7qWhv4bup4bqm4bqkb0lH4buX4bqgaG/hu6lM4bqkw4FvR3DhuqRpbyjDgEvhuqTDgW/hu7HDveG6pG/huqTDgcOA4bqw4buXb0lH4buX4bqkw4FvScOATG/GsOG7l2hv4bqkw4HDgOG6sOG7l29JR+G7l+G6pMOBb+G6oXXhuqRvw5rhu4Rob8OCw4lJb+G7qcOAxIJv4bupTsONb+G6oShiOW/hurLDgOG6rOG7qW/GsOG7neG6pG/Dgcah4bqgZm9u4bqhw4Bpb+G6vOG6oGhvw4BEw4Jvw7rDlW/hu7HGoeG6pMOBb+G6tHhvw4LhuqBv4bqyw4BE4bqkw4Fv4bupw4DDvUlv4bqkw4BL4bqkw4Fvw4LhuqBv4buOw43huqTDgW/hu4TDgOG6puG6pMOBb0fhu5dvw4JySW/hu7FL4bq+4bqkw4FvScOA4buXw5Vv4bupw4DhuqZvSeG7l8ONb8OC4bubb8OC4bqgb+G7qcOAw71JaW8h4bqgb+G7seG7n2/hu6nDgMO9SW9Jw4Dhu5fDlW9J4buXw41v4bqhw4Bpb+G6vOG6oMOtb25pb+G7sOG6oG/GsHnhuqRv4bup4bud4bqkw4Bv4bupw4DEgm/hu6lOw41v4bqhKGI5b+G6ssOA4bqs4bupb8aw4bud4bqkb0lH4bqm4bqkw4Fv4bqkw4HDgOG6sOG7l29JR+G7l+G6pMOBaG/huqTDgcOA4butb+G7seG6puG7neG6pG/DusOVaG9JROG6oG/GsOG7pUlv4bqyw4Dhuqzhu6lvw4Lhu5tv4bqyw4BE4bqkw4Fv4burxqHDgm/hurLDgOG6rOG7qW9J4bqmaeG7iS/hu4TEqeG7ieG7hG/hu6nhurThu5dISMOqbuG7hMav4bqm4burw5VuxKnhu4nGsG9IScOV4bq04butw6puw4JI4bqmLcaw4bqg4bur4bqgLUHhuqbhuqRJLeG7jOG7reG6oMOBw4BJZm/huqThuqZHw4Lhu5fhurRuxKk94buX4bqgb+G7qcOA4buj4bqmb+G7qeG6vMOCb0lHcOG6pMOBb+G7qeG6qOG6pG/huqTDgcONw5V54bqkaG/hurLDgEThuqTDgW/hu5fhuqBv4buh4bqk4buJL8awxKnhu4kv4buExKnhu4nhu4Rv4bup4bq04buXSEjDqm7hu4TGr+G6puG7q8OVbsSp4buW4bqkw4BvKMOBw43DleG7ueG6pG89w5PDjW8p4buX4bqkw4Bob0jhuqDhuqTDgG/huqThu6HDgm/DsuG7lcO0w7Nob+G6pMOBReG6oG/hu6nhu53huqTDgG9JROG6oG9JR3nhuqRv4buO4butaG9Jw4DDjcOJ4bupb+G7seG6vOG6pG/DksSCb+G6oShiOW/DssOyw7Rob+G7seG6vOG6pG/DksSCb+G7l+G6pMOAb8OA4buK4bqkw4Fob+G6suG7t2/hurThu53huqBmb25paWnDoMah4bqkw4Fv4bqkw4Hhu5vDlW/hu43hu5Mvw7LDsy/DsuG7leG7keG7k2hv4bux4bq84bqkb8OSxIJvSUThuqBvR+G7l2/DgnJJb+G7sUvhur7huqTDgWlvLMOAROG6pMOBb8OC4buXw5Vob0nhuqbhu5vhuqRv4bux4bq84bqkb8OSxIJvxrDEgm/hurTDiWlvIcahw5VvxrDhu5fDlW8h4buUb+G7seG7n29J4bul4buEb0lHw43huqTDgW/DgELhu5dv4bq0TuG7qW/hu6vDieG6oG/GsOG6psOCb8aw4bqgaG/DgsOJSW/hurThuqbhu53huqBvxrDhuqbDgm9IxqFJb0nDgEvhurzhuqTDgW/DgsOK4bqgb+G6tOG7m8OCb8OAw7nDjW/DgMO9SW/huqEoYjlvxrDEgm/DgMOVb0jhuqDhuqTDgGlv4buoTMONb0nDgEvhurzhuqTDgW/hu6nDuuG7hG/hu6lMw41v4bqyw4BE4bqkw4Fv4bqyxILhu4RpbyjDgOG6oOG7s8ONb+G6pMOBS+G6vuG6oG/GsMSCb0nDgEvhurzhuqTDgW/hurLDgEThuqTDgW/huqRy4bqkw4Fv4bqkw4BL4bqkw4Fvw4LGocONb+G7qcOA4bujw5Vv4bqkw4DhuqDhu7PDjW9Gw43GoW/DguG7m2/hu6nDgMO9SWlu4buJL+G7hMSp4buJ4buEb+G7qeG6tOG7l0hIw6pu4buExq/huqbhu6vDlW7EqeG7luG6pMOAby51w4Job+G6pMOBS+G6vuG6oG9Jw4Dhu5fDgm/DgeG6oOG7l29JR+G7peG6pG/hu6nDgOG6oMO94bqkb+G7scO6w41v4bqkw4Hhu5vDlW/hu43hu5Mvw7LDsy/DsuG7leG7keG7k2/hurLhu7dv4bq04bud4bqgZm9uaWlpw6DGoeG6pMOBb+G6pMOB4bubw5Vvw4BEw4Jv4bux4bqsaG/hu7HhurzhuqRvw5LEgm/hu4TDgMah4bqmb+G7qcSo4buXb8aww4lv4buxw4nhuqBvSeG7l2hvSUd54bqkb+G7sUvhur7huqTDgW/DkuG7m+G6pm/hu6nDgOG6oMO94bqkb0lHS+G6vuG6pMOBaG/hu7HDveG6pG/hurLDgMONb8OSTuG7qW9JROG6oG/hu7HhuqzhuqTDgW9Gw4114bqkb0nDgMODb0lH4bq+4bqgb0jGoeG6pMOBaW8sw4BE4bqkw4Fvw4DhuqDhu7fDjW/DgOG6qm/huqTDgeG7iMOVb0lH4buX4bqkw4FvScOAw71v4bqk4bub4bqmb8awxIJv4bq0w4lob8OA4buX4bqgb+G7qcOA4bqgw73hu6lvw4LGocOVb8aw4buXw5VvKeG6qcOyw7Nv4bupxKjhu5dvIeG7lG9Gw43DueG6pG/hu7Hhu6PhuqZv4bqkw4DhuqDhu7PDjW/DkuG6qOG6pMOBb0lHeeG6pG9JR+G6vuG6oG/hurLDgMONb8OSTuG7qW/hurLDgm/DteG7lW/hu6nEqOG7l2/hu7BL4bq+4bqkw4Fv4buNw7Nvw5Lhu5tv4buEw4DGoUlvw4DhuqDhu7XhuqRvR+G7l29JR+G7peG6pG/hu7HEguG7l2/hu4TDgMah4bqmb8OS4bubb+G6ssOAw41vw5JO4bupb+G6oShiOW/hurThu5vDgm/hu7FL4bq+4bqkw4Fpb+G7sMO5w41vSeG6oHnhuqRv4bupw4DDjOG6pMOBb+G7qcOA4bqmb8OCxqHDlW/GsOG7l8OVb+G6pOG7r8OCb8aw4bqmw4Jv4bqyw4DhuqzhuqBv4bupw4Dhuq5v4bux4bqg4bu3w4Jpb8Og4buXw41v4bux4bqsb0jDjcSQSW/hu7HDveG6pG/DtG/DgeG6oOG6vm/hu6nDgOG6oOG7s8ONb0fDuklv4bqkw4DhuqDhu7PDjW9JxJDhu4Rvw4LGocOVb8aw4buXw5Vv4buxxILhu6nDgG/huqThu6/Dgm/GsOG6psOCb+G6tOG6oHnhuqRvSeG7iOG7qW/hu47DjcSQ4bqkw4Fv4bqyw4DDjW/Dkk7hu6lv4bqhKGI5b+G6tOG7m8OCb+G6pMOA4bqg4bu1w4Jvw5Lhu4hpb+G6oUThuqBvSUfDjG9JR+G6puG6pMOBb8OAw7nDgm/DgMOJb0nEkOG6pMOBb8OSw4rhuqBv4buX4bqkw4Bv4butw4JvScOAw4NvxrDEgm/GsOG6psOCb+G6tOG7m8OCb8OAw5VvSOG6oOG6pMOAb8OAw7nDjW/DgMO9SWhv4bupw4Dhuq5v4bup4bqo4bqkb0lE4bqgb8OS4bubb+G7l+G6pMOAby7hu53hu6lvxrDEgm9Jw4BL4bq84bqkw4Fv4bqkcuG6pMOBaW8ow4BL4bqkw4FvSUThuqBv4buxS+G7l2/hu5fhuqTDgG/hu7HhuqBv4bupw7rhu4Rv4bupTMONb0nDgMODb+G7qcOAS+G7l2/hurLEguG7hG/hu7HDveG6pG/huqThurzhuqBv4buX4bqkw4BvLuG7neG7qW9JcElvScOA4buGaW/huqHDgOG6vuG6oG/DgeG6oOG7l+G6pG/hu7HDucONb+G7qcSo4buXb0lH4bul4bqkb+G7scah4bqkw4Bob+G7seG6vOG6pG/DksSCb0lE4bqgb+G7qcOA4bqub8OAw5VvSOG6oOG6pMOAb+G7jW/huqTDgUvhur7huqBv4bq04bubb+G7qURvOcOAw7rhuqRvw5Lhu5tv4bupRG8sw4Dhu5fhuqTDgWlpaW/hu7BL4buXb8OS4buzb+G7qcO64buEb+G7qUzDjW/hu4Zvw4DDucOCb8OAw4lvScSQ4bqkw4FvScOAw4NvxrDEgm/Dgsahw5VvxrDhu5fDlW9Gw43hu5fDlW/hurThu53huqBv4bqk4buvw4JvxrDhuqbDgm9J4bqgw73hu4Rv4bq04bubw4JvScOAS+G6vOG6pMOBb8aw4bqg4bqkw4Bv4bupw4DDvUlvw4DDvUlpb+G7sOG6vOG6pG/DksSCb0lE4bqgb8OAw5VvSOG6oOG6pMOAb0nDgHnDgm/hu5Nv4bqkw4FL4bq+4bqgb+G6pMOT4buXaW89w7nDgm/DgMOJb0nEkOG6pMOBb+G6ssOAxqHhu6lvxrDEgm9JR8OM4bqkw4FvxrDhuqbDgm/hu6nDgMO9SW/hurLDgOG6puG7o+G6pMOBb+G7j8O0b+G6pMOBS+G6vuG6oGhvSUfhuqbhuqTDgW/hu7Hhuqxv4bqhKGI5b+G7qcOAw71Jb8Oyw7Jv4bqkw4FL4bq+4bqgb8OS4bubb+G7jcO1b8aww4lv4buxw4nhuqBpb+G6oUfhu6XhuqRvw7rDlWhvSeG7l2/hu7Hhu59vxrBw4bqkb0fhurzhuqBv4buNb8OCxqHDlW/GsOG7l8OVb8OS4bubb8awcElvSMSQ4bqkw4Fvw7Jvw4HhuqBy4bupb+G6tMah4bqgaW8hw4lJb8OB4bqgcuG7qW/hurTGoeG6oG/hurLDgMah4bupb+G7qcOAw71Jb0lH4bqm4bqkw4Fvw4LGocOVb8aw4buXw5VpbyjDgEvhuqTDgW/GsOG6quG6pG8h4buUb0bDjeG7l8OVb+G6tOG7neG6oG9Jw4PDgm/hu4TDgOG6oG/hu6lE4bqkw4Fv4bqyw4BE4bqkw4FvScOAw7rDlWhv4bqk4bqsb+G6pOG7r8OCb8aw4bqmw4JvSeG6oMO94buEb+G6tOG7m8OCb0nDgHHhuqTDgW/hu4TDgOG6oG/hu6lE4bqkw4Fv4bup4bqo4bqkb+G6tOG7neG6oG/hu6lK4bqkw4Fv4bupw4DDvUlvxrDhuqbDgm/GsOG6oG/hurTDjUThuqRpbyjhuqxv4bqyw4BE4bqkw4Fv4bupw4DDvUlvScOAw4Nv4bupSuG6pMOBb+G6ssOAROG6pMOBb8aw4bqgw71Jb+G6pMONROG6oG/huqThuqxvScOAw71v4bqk4bub4bqmb8OSw4Nv4bqyw4BE4bqkw4Fv4buX4bqgb8aw4bqgw71Jb0nhuqDDveG6pMOBb+G7luG6pMOAb+G7qeG7o2lvKOG7ocOCb+G7jcOzw7LDtWhvIeG7lG/hu7HhuqBvScODw4Jvw4Dhu5vhuqBv4bupxJBJb+G7hMOA4bqgb+G7qUThuqTDgWhvSUThuqBv4bq04bubb+G6pMOBS+G6vuG6oG/hu7FL4buA4bupb+G7q8Wp4bqkb+G7seG6puG7m+G6pG9Jw4PDgm/DgOG7m+G6oG/hu6nEkElvw5Lhu5vhuqZv4bqhR0vhur7huqTDgW/DoOG6vOG6pG/DkuG7m2/hu7Hhu59vScODw4Jv4buxS+G7gOG7qW/DgOG7m+G6oG/hu6nEkElv4buNb+G7hMOA4bqgb+G7qUThuqTDgW/hu7HhuqxpaWlu4buJL+G7hMSp4buJ4buEb+G7qeG6tOG7l0hIw6pu4buExq/huqbhu6vDlW7EqSjhuqzhuqBvw5Lhu7NvSUfhu6XhuqRv4bupw4DhuqDDveG6pG/hu7HDusONb+G6pMOB4bubw5Vv4buN4buTL8Oyw7Mvw7Lhu5Xhu5Hhu5Nob+G7l+G6pMOAbyjDgcONw5Xhu7nhuqRvPcOTw41vKeG7l+G6pMOAb+G6suG7t29J4bqgw73hu4Rmb25paWlJxJDhuqBvw4BEw4Jvw7rDlWhv4bupw4BE4bqkb+G7qcO6SW/hu7FF4bqkw4Fv4buxw4nhuqBv4buO4bqm4bqkw4Fob+G6pMOAw5PhuqTDgW/huqTDgUvhur7huqBv4bup4bqo4bqkb+G6tOG7neG6oG9JR+G7hm/DkuG7s2/hurTGoeG6pG9JR+G7neG6oG9JR+G6puG6pMOBb0dN4bqkw4FpbyzDgEThuqTDgW/hurLDgOG6om9J4buX4bqkw4FvSeG6rOG7qW/GsOG7l+G6pm9JR+G7isOCb8OSw4Nv4bux4bq84bqkb8OSxIJv4bup4bqsb0bDjcahb+G6pMOA4bqg4buzw41v4bqkw4FL4bq+4bqgb8OAw5VvSOG6oOG6pMOAaW8ow4DDg+G6pG/DgOG7l+G6oG/hu6nDgOG7o+G6pm/hu6nhurzDgm9J4bqmaG/huqTDusONb+G7juG6puG6pMOBb+G7qeG6qOG6pG/huqTDgcONw5V54bqkaW8ow4DhuqDhu7PDjW/huqTDgUvhur7huqBv4bux4bqgb0fhu5dvw4JySW/hu7FL4bq+4bqkw4FvSU1vSMah4bqkw4FvScOAw4NvScSQ4bqgb+G6ssOAROG6pMOBb8OS4buzb+G6pMOT4buXaW8ow4DDk+G6pMOBb+G6pMOBS+G6vuG6oG/huqTDgUXhuqBvw5Lhu5vhuqZvw4J1w4Jv4bqyw4BE4bqkw4Fv4buX4bqgb+G7qcO5w4Jv4buxS+G7gOG7qW/huqRLw4rhu6lvw4JwSWhvw4Dhuqpv4bq04bud4bqgb+G7sUzhuqTDgW/hu6vhu6XDlWlvLMOAROG6pMOBb+G7l+G6oG/hu6HhuqRv4bup4bq8w4Jpby7hu5vDgm9I4buX4bqmb+G6pMONxJBJb+G6pOG6uOG6oG/hurLDgOG6oG/hu7HhurzhuqRvw5LEgm/DkuG6vOG6oG/huqTDgUvhur7huqBv4bux4bqgb0bDjcahb+G6pMOA4bqg4buzw41pb+G7sHnDgm/hurLDgEThuqTDgW/hu7FL4buA4bupb+G7scSQSW/hu7HDqOG6pGlv4bqhROG6oG/huqTDgMOD4bqkb+G6pMOAw5PhuqTDgW/hu6nhuqbhuqRv4bux4bqmw4Jv4bux4bqsw4Jv4bq04bul4buEb+G6tOG6qOG7rW/GsOG7l8OVb0lH4bqm4bqkw4Fv4buxecOCaW/DoOG7l+G6pm/hu7F5w4Jvw7rDlW/huqTDgMOT4bqkw4Fv4bup4bqm4bqkb+G7seG6psOCb+G7seG6rMOCb0nhuqZv4buxw73huqRvScOAw71pb8avw7pJb8OB4bqgxqHhu6lv4bupw4DDjOG6pMOBb0lE4bqgb+G6pMOBw4DhurBv4buxw73huqRv4bq04bqg4bqkw4Bvw4BF4bqkb+G6pMOAw5PhuqTDgW/huqTDgUvhur7huqBv4bq04bqi4bqkw4Bv4bqhKGI5b8OA4bqs4buXb0nDgOG7m+G6pMOAb+G6pMOAw5PhuqTDgW/hu6nhuqbhuqRv4bux4bqmw4Jv4bux4bqsw4JvxrDhu5fDlW/DkuG7s2/DgXLhu4Rv4bq04bud4bqgb+G7qcOAw4zhuqTDgW9JROG6oGnhu4kv4buExKnhu4nhu4Rv4bup4bq04buXSEjDqm7hu4TGr+G6puG7q8OVbsSp4bqp4bub4bqmb0jhu53hu4RvSUfhuqbhuqTDgW/hurTGoeG6pG/hu6nhuqjhuqRvSeG7l+G6pMOBb0nDgEvhurzhuqTDgW/DgOG6vOG6pGlvKMOAw5PhuqTDgW9Eb+G6pHHDgm/hu6nEqOG7l2/hu7FF4bqkw4Fv4buxw4nhuqBv4bqkw4BLb+G6pMOAw5PhuqTDgW9Eb+G7oeG6pG9Gw43hu5fhuqRvScOA4bq+4bqgb0lHd2lvKMOAw5PhuqTDgW/DguG7m+G6pG/DguG7m8ONb+G7juG7l+G6pMOAb0fEqG/hu47DjcSQ4bqkw4Fv4bq04bubb+G7qeG6rG/huqTDgUvhur7huqBv4bqkw4HEqGhv4bqkw4DDk+G6pMOBb0jhu53hu4Rv4bqyw4BE4bqkw4FvxrBCb8OC4bub4bqkb+G6tOG7m2/huqTDgMOT4bqkw4Fv4buxReG6pMOBb+G7scOJ4bqgb+G7seG7n2/hurLDgEThuqTDgW/GsOG7l+G6pm/DgeG6oOG6vm/DkuG7s2/huqTDk+G7l2lvw6HDuklv4bqkw4DhuqDhu7PDjW9I4bud4buEb+G7seG7n29JR8SQ4bqkw4Fv4bqyw4BE4bqkw4Fpb+G7sMO9w4JvxrDhu5fhuqZv4bqkw4DhuqB5w41vw4Lhu5vhuqRv4bqyw4BE4bqkw4FvxrBCb+G7jsONxJDhuqTDgW/hurThu5tvxrDhuqDDvUlvxrDDusOVb+G6pMOA4bqgecONb+G6pMOBS+G6vuG6oG/hu7Hhu59vw4DDlW9I4bqg4bqkw4Bp4buJL+G7hMSp4buJ4buEb+G7qeG6tOG7l0hIw6pu4buExq/huqbhu6vDlW7EqcOg4buXw41v4bqk4bubw5Vvw4DDvUlv4bupw4DhuqDDveG6pG9JR+G7l+G6pMOAaG/DgeG6oOG7o+G6oG/huqTDgUpvw5Lhu7NvRsONeWhv4bqkw4DhuqDhu7PDjW/hu7F5w4Jv4bqyw4BE4bqkw4Fv4bqkw4HEqG/hu7FL4buA4bupaG9JROG6oG/hurThu53huqBv4bqkw4BLb0nDgMO6w5Vv4bqkw4DDk+G6pMOBb0nDusOCb8OC4bub4bqkb+G6pMOBxKhv4buO4buX4bqkw4BvxrDhurxvw5LhurxvSUfhuqbhuqTDgW/hurTGoeG6pG/DknDhuqTDgW/huqTDgUvhur7huqBvw5Lhu5tv4bqkw4DDk+G6pMOBb+G7qeG6puG6pG/hu7HhuqbDgm/hu7HhuqzDgm9Hw7pJb0nhuqZvxrDhu5fDlW/hurThu6Xhu4Rv4bq04bq+b0lH4bqm4bqkw4FvR03huqTDgW/huqFHS+G6vuG6pMOBb8Og4bq84bqkb+G6pMOAS2/hu7Hhu5fhuqTDgW/hu7HhuqBvScODw4JvxrDhu53huqRv4bupw4DhuqDDveG6pG/hu7HDusONb+G7qUppaWlu4buJL+G7hMSp4buJ4buEb+G7qeG6tOG7l0hIw6pu4buExq/huqbhu6vDlW7EqeG7icawb0hJw5XhurThu63Dqm7DgkjhuqYtxrDhuqDhu6vhuqAtQeG6puG6pEkt4buM4but4bqgw4HDgElmb+G6pOG6pkfDguG7l+G6tG7EqSjDgMOT4bqkw4FvScOATuG7qW/DgEtvw4DDjcOV4buz4bqkb0nDgOG6puG7neG6oG/hu7BL4bq+4bqkw4Fv4buNw7NvYcONw5XDvUlv4bqhw4Bw4bqkw4Hhu4kvxrDEqeG7iS/hu4TEqeG7ieG7hG/hu6nhurThu5dISMOqbuG7hMav4bqm4burw5VuxKnhu6jDgOG6oOG7l29J4buXw5Vv4bup4bqm4bqkb+G7sEvhur7huqTDgW/hu43Ds29hw43DlcO9SW/huqHDgHDhuqTDgWhv4bup4bqm4bqkb+G7sUvhur7huqTDgW/DgMONw5Xhu7PhuqRvScOA4bqm4bud4bqgaG9JROG6oG/DksWp4bqkb+G6pMOBw4Dhu61vw5Lhu6HhuqTDgW/DknPhuqTDgW9J4bqgw73huqTDgW/hu5fhuqTDgG8ueW/huqFHw43huqTDgW/DoOG6vOG6pG8tb+G7qMOAxKhvScSC4bupw4BvPcOJ4bqgb+G7qE7DjW/huqEoYjlv4bqhw4Dhu5fhuqTDgG894bqs4buXaG9JR0vhu4bhuqTDgW/hu7Hhuqbhu5vhuqRob+G6pOG6rOG6oG9JR3nhuqRv4buO4butb0bDjeG7l2/hurThuqbhu5dmb+G7qOG6puG6pG/hu7BL4bq+4bqkw4Fv4buNw7NvYcONw5XDvUlv4bqhw4Bw4bqkw4Fv4bux4bufb8OC4buX4bqkw4FvSUd54bqkb8OCw4PhuqTDgG/DgOG7m+G6pMOBb0lH4bqg4bu1w41vScO64bqkb8aw4bqmw4Jpb+G6oeG6ouG6pMOAb0fhu5dob8OC4bq64bqgb+G6pMOBS+G6vuG6oG/hurThuqLhuqTDgG/GsOG7o+G6pm/DkuG7tW/hu7FL4bq+4bqkw4Fvw5Lhu5tv4bqhKGI5b+G7qcOA4bqgw73huqRv4buxw7rDjW9JR3nhuqRv4buwS+G6vuG6pMOBb+G7jcOzb+G7qcOAxILDjW/DgOG6vOG6pG/DsmnDs8Ozw7NGw43hu6NvxrDhuqbDgm/DkuG7m2lpaW/hu6h1w41v4bupw4DDjcOV4bu14bqkb+G7qcOAw43DleG7t+G6pG/hu47hu6HhuqTDgW/GsHHhuqTDgW9ITOG7qW/huqTDgUvhur7huqBmb+G7sUvhu5dv4buxS+G7gOG7qW/DssOzw7Nv4buEw4DDjcOVb+G7juG7oeG6pMOBb+G7scO94bqkb+G7seG6oOG7t8OCb+G7qcONxJDhuqBv4bup4buK4bqkw4Fv4bup4bqm4bqkb+G7sUvhur7huqTDgW/hu6nDgOG6rm/hu6nhuqjhuqRv4buPw7Nv4buEw4DDjcOVb+G7juG7oeG6pMOBb+G6pMOAS+G6pMOBb+G7jeG7lW/huqTDgUvhur7huqBvw4DDlW9I4bqg4bqkw4BvSUd54bqkb+G7sUvhur7huqTDgW/DkuG7peG6pG/hu6nDgMONw5Xhu7fhuqRpaWlvxqHhu6lv4bq04bqg4bu1SW9Gw43GoWnhu4kv4buExKnhu4nhu4Rv4bup4bq04buXSEjDqm7hu4TGr+G6puG7q8OVbsSp4buwS+G6vuG6pMOBb+G7jcOzb2HDjcOVw71Jb+G6ocOAcOG6pMOBaG/hu6nhuqbhuqRv4buxS+G6vuG6pMOBb+G7qeG7iuG6pMOBb8OSw4rhuqBv4bqkw4DDk+G6pMOBb+G7qeG6puG6pG/huqTDgUvhur7huqBvw5Lhu5tvSE5v4bqy4bqg4bu14bqkb8OAw43DleG7s+G6pG9Jw4Dhuqbhu53huqBob0h4b+G7qeG6qOG6pG/hu7FL4buA4bupb+G6pMOAcOG7qW/hu7HDveG6pG/DguG7n+G6oG/DguG7n+G6oG9JR+G6puG6pMOBb+G6tMSC4bupw4BvSE9v4bupw4DEkOG6pMOBbyHhu5Rv4bupTMONb+G6pEvDiuG7qWnhu4kv4buExKnhu4nhu4Rv4bup4bq04buXSEjDqm7hu4Thu5bDjUnDgOG6pkduxKkueW/huqHDjcO64bqkby7DieG7qeG7iS/hu4TEqQ==

Lê Tuấn Lộc

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]