(vhds.baothanhhoa.vn) - Sáng 25/7/2019, tại nhà văn hóa thôn Trung Thành, xã Lương Sơn, huyện Thường Xuân, Công an tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp với Phòng LĐ-TB&XH huyện Thường Xuân, UBND xã Lương Sơn cùng gia đình tổ chức Lễ truy điệu và trao Bằng “Tổ quốc ghi công” cho thân nhân liệt sỹ Hà Văn Hùng.

Tin liên quan

Đọc nhiều

aeG7t21r4bul4bqu4buR4buC4buCw6lq4bq+OeG7ueG7hOG6rsawasOtOURr4bul4bu34buI4bula+G6rsO9a+G7hOG7hkbDk2vFqeG7uXhGa03hu5lr4buE4buG4buR4bqya8OZ4buj4bq24bu1azlEa+G7gEbhuqrhu6Vr4bu14bu34bu5a+G7peG6qOG6tuG7tWvhu6Xhu7fhurJr4bqu4bu5eOG7hGvhu4LDlGvhu6Thuqjhurbhu7Vr4buR4bq2aznhu7fhu5Hhurbhu7dr4bu24bq04buRaS/hu7dtw61p4bq+a+G7peG6ruG7keG7guG7gsOpauG6vuG7tsaw4buR4bunasOtOOG7k+G6tuG7tWtuw7Iv4buPL25sbcO04buDa+G7hOG7leG7uWvhurbhu7fhu5lrTeG7m+G6tmvhu7fhurThu5Fr4buE4bu34bqo4bq2aznhu4ZG4bq24bu1aznhu7fhu5nhurbhu7fhu4NrT8ahaz/hu4pF4bq24bu1azhF4bq24buDa+G7t0bDk3jhurZrOeG7t+G7iuG6uOG6tuG7tWvhuqdGceG6tuG7g2vhu6Thuqjhurbhu7Vr4buR4bq2a+G7hOG6oOG6tuG7t2s54bu34buR4bq24bu3a+G7tuG6tOG7kWvFqcaha+G6vuG7t+G6quG7uWvhu7fhurrhur5rTcOJ4bu5azXhu7fDguG6tuG7tWs/xagtOcOZw6rhuqfhu7Zr4bu3RsOTeOG6tms54bu34buK4bq44bq24bu1a+G6p0Zx4bq24buDa2HDmTvhu6ZrT8ahaz/hu4pF4bq24bu1azhF4bq2a+G7pUjhurbhu7Vr4bu14bu54buRa8Wpw4Hhurbhu7dr4buERGvhu6Xhu7fhu4jhu6VrP8O9a+G7hOG7hkbDk2vFqeG7uXhGa03hu5lr4buE4buG4buR4bqya8OZ4buj4bq24bu1a+KAnDlEa+G7gEbhuqrhu6Vr4bu14bu34bu5a+G7peG6qOG6tuG7teKAnWvhu6Xhu7fhurJr4buE4bu3ceG6tmvhurbhu7dx4bq2a+G6ruG7uXjhu4Rr4buCw5Rr4bu24buZa8Oi4bub4bq2a+G7tkjhurbhu7Xhu4VpL+G6vsOtaeG7p+G7uU1r4buC4buEw5Phuq7GsMOpauG7hMawT+G7hC3hu5Hhuq7hu7nhu7Xhurbhu4Fr4bulxrDhurbhu4TGsOG7huG7h2rDrWnDucOtaeG7ucOtaeG6vmvhu6Xhuq7hu5Hhu4Lhu4LDqWrhur7DmeG6suG7p8OTasOtaeG7ueG6sOG7tWvhu4Lhu4bhu6XDqWovL+G7peG7p+G6tuG7hcO54buR4bqy4buE4bu34buR4bq24bu34bu34bqy4buR4buFTeG6ti/hu6fGsOG7gsSC4buE4bqy4bq+L+G6tsawTuG7gi9tw7Ruw7Qvw7PDteG7p8Ozbm3DssO1bGzhu4TDs8O1w7PDtMOyw7XDsuG6rm3hu4XDg+G6vuG7tWprL8OtaS/hur7DrWnGsOG6sMOtaeG6vmvhu6Xhuq7hu5Hhu4Lhu4LDqWrhur7DmeG6suG7p8OTasOtaS/GsOG6sMOtaeG6vi/DrWkvw7nDrWnGsOG6sMOtOeG7t8So4buRa8ONw5Nr4buARsOTd+G6tmvhu6XDjeG7kWs54bu3w41r4buE4buKw4nhurbhu7Vr4buk4bu3QeG6tuG7t2vhur7hu7fDjeG7g2vFqOG7leG7uWvhu4Thu5Nrxajhu5nhurJrxajhu4jhu6VrOuG7ueG6tuG7t+G7g2s14bu34bq0a+G7tOG7ueG7k+G6sGvFqeG6quG7pWvhu6Thuqjhurbhu7Vr4buR4bq2a+G7hOG6oOG6tuG7t2vhu4Thu4bhu5HhurJrw5nhu6Phurbhu7Vr4oCcOURr4buARuG6quG7pWvhu7Xhu7fhu7lr4bul4bqo4bq24bu14oCda+G7peG7t+G6smvhu4Thu7dx4bq2a+G6tuG7t3HhurZr4bqu4bu5eOG7hGvhu4LDlGvhu7bhu5lrw6Lhu5vhurZr4bu2SOG6tuG7teG7hWkvxrDhurDDrWnhur5r4bul4bqu4buR4buC4buCw6lqOuG7guG6sjvhurLhu4bhurDhu5Hhuq5qa+G7guG7hMOT4bquxrDDqWrhurDhu5Hhu4bhu7Xhu7nhurYtw7nhurLhu4Thu4ThurLhurDhu4Hhu43hu4Vs4bq+4buEasOtOeG7leG7uWvDuUZE4bu5a+G6rsO94buDa+G7guG7kUZrxILhu7fhu7lr4bul4bqo4bq24bu1a8O54bqqa+G7gEbDk3bhu4RrxanDgOG6tuG7t2vhu6XDjeG7kWs54bu3w41r4buE4buKw4nhurbhu7Vr4buk4bu3QeG6tuG7t2vhur7hu7fDjWtNd2tN4bu5eOG7pWvhu4Thu4bhu5HhurJrw5nhu6Phurbhu7Vr4oCcOURr4buARuG6quG7pWvhu7Xhu7fhu7lr4bul4bqo4bq24bu14oCda+G7peG7t+G6smvhuq7hu7l44buEa+G7gsOUa+G7tuG7mWvDouG7m+G6tmvhu7ZI4bq24bu14buDa+G6tuG7tUbDk+G7r+G6tmvhu6Xhu5PhurZrw7lDa+G7peG6qOG6tuG7tWvhu5HhurZr4bu3RsOTeOG6tms74bu14bqk4bulaz/hu5/hu6VrxanGoWvhu5Hhurbhu7dr4bunw4zhurbhu7Vr4bu3w5Nr4buC4bu54bq24bu3a03DgWvhu4JKa+G6tuG7teG7t+G7uXjhur5rT3HDk2vhu6dK4bq24bu1a03hu5lrw7nhu5fhurJrTXhrOURr4buARuG6quG7peG7hWs54bu3xKjhu5Frw43Dk2vhu4BGw5N34bq2a+G7pcON4buRaznhu7fDjWvhu4Thu4rDieG6tuG7tWvhu6Thu7dB4bq24bu3a+G6vuG7t8ON4buDa8Wo4buV4bu5a+G7hOG7k2vFqOG7meG6smvFqOG7iOG7pWs64bu54bq24bu3ay1rNeG7t+G6tGvhu7Thu7nhu5PhurBrxanhuqrhu6Vr4buk4bqo4bq24bu1a+G7keG6tmvhu4ThuqDhurbhu7drxanGoWvhu4Thu4bhu5HhurJrw5nhu6Phurbhu7VrOURr4buARuG6quG7pWvhu7Xhu7fhu7lr4bul4bqo4bq24bu1a+G7peG7t+G6smvhu4Thu7dx4bq2a+G6tuG7t3HhurZr4bqu4bu5eOG7hGvhu4LDlGvhu7bhu5lrw6Lhu5vhurZr4bu2SOG6tuG7teG7hWnhur5r4bul4bqu4buR4buC4buCw6lqOuG7guG6sjvhurLhu4bhurDhu5Hhuq5qa+G7guG7hMOT4bquxrDDqWrhurDhu5Hhu4bhu7Xhu7nhurYtw7nhurLhu4Thu4ThurLhurDhu4Hhu43hu4Vs4bq+4buEasOtP+G7uXjhu4Rr4buCw5Rr4bu24buZa8Oi4bub4bq2a+G7tkjhurbhu7Xhu4NrODtrbcO0w7Rsa+G7hOG7leG7uWtPxqFr4bqnRnHhurZrJuG7t+G7keG6suG7g2vhu7dGw5N44bq2aznhu7fhu4rhurjhurbhu7Vr4bqnRnHhurZrZznhu7fhu5Hhurbhu7dr4bu24bq04buRaOG7hWs74bu14buZw5NrbsO1L+G7jy9ubG3hu4/hu4Nr4buE4buG4bqy4bq24bu1a+G7peG7t0bDk3bhurZrxanhu7lr4bul4bqo4bq24bu1a+G7hOG7k+G7pWvhu7fhuqThu6Vr4buEdOG6vmvEguG7ueG6tuG7t2vhurbhu7Xhu7fhu7l44bqwa+G7hOG7leG7uWvhu7dGw5N44bq2a8Wp4buX4bqyazXhu7dHazZG4bqq4bul4buDa+G7hOG6oOG6tuG7t2sm4bu54buv4bq2a+G7tOG7ueG7keG6tuG7teG7g2vhu4Thu4bhurLhurbhu7Vr4bquR+G7pWvhu4Thu53hurBrw7nhu7l54bq24buDa8WpQuG6tuG7tWvhu6Xhu7dBa+G7tkjhurbhu7Vr4bq+4bu34buT4buEa+G7t+G7uXjhurZr4bqwQ+G7hGvFqULhurbhu7Vr4bul4bu3QWvhu4Thu4bhurLhurbhu7VrxanhurLhu5nhurZrw7nDgGvhu4LhurThurbhu7Vr4bulRuG6quG6tmvhu4bhu5FrT+G7keG7hWs64buf4bula+G7p0hr4buC4bq04bq24bu1a+G7hOG6suG7g2vhu7Xhu7nhurRr4bquw4nhurZr4bq24bu34buK4bq24bu1a8WpQuG6tuG7tWvhu6Xhu7dBa+G7tkjhurbhu7VrxanGoWvDuXLhu4Rr4bul4bu3cuG6vmvhu7fhu7l54bqwa+G6tuG7tUbDk+G7g2vhu6fDjOG6tuG7tWvhu6Xhu5fhurBrw7lF4bu5a+G7huG7kWvhu4Thu7l24bq+a+G7pXThurZrTeG7mWvFqXXDk2vhurbhu5XhurZr4bq24bu3ceG6tmvFqXbhurZrxILhu7dGa01K4bula+G7keG6tmvhu4ThurLhu5nhurbhu4Vr4bum4bqya8WpRuG6quG7uWvhu4Lhu4jhu6Vr4bq24buv4bq2a8WpQuG6tuG7tWvhu6Xhu7dBa+G7tkjhurbhu7Vrw7nDgGvhu4LhurThurbhu7Vr4bq24bu3cuG6tmvhu6Xhu7fDgeG6sGtN4buZa+G7t8OTa+G7guG7ueG6tuG7t+G7hWnhur5r4bul4bqu4buR4buC4buCw6lqOuG7guG6sjvhurLhu4bhurDhu5Hhuq5qa+G7guG7hMOT4bquxrDDqWrhurDhu5Hhu4bhu7Xhu7nhurYtw7nhurLhu4Thu4ThurLhurDhu4Hhu43hu4Vs4bq+4buEasOtOeG7t+G7kcOTa+G6sOG7n+G7hGvFqOG7l+G6tuG7tWvDjcOTay1r4bu04bu54buT4bqwa8Wp4bqq4bula+G7pOG6qOG6tuG7tWvhu5HhurZr4buE4bqg4bq24bu34buDa8Wo4buV4bu5a+G7hOG7k2vFqOG7meG6smvFqOG7iOG7pWs64bu54bq24bu3a8Wpd2vhurbhu7Xhu7fDgGvhu6Vy4bq+a8ONw5Phu4Nr4bul4bu3QeG6tuG7t2vhu4BGw5N34bq2a0/GoWs/4buKReG6tuG7tWs4ReG6tmvhu4Thu7fhu4rhurjhurbhu7VrT0bDk+G7r+G6tmvhu4BG4buR4bq2a+G7hHHhurDhu4Nr4bul4bu34bub4bqwa+G6ruG6smtN4buZa+G7hOG7t0rhu6Vr4bu34bu5eOG6tmvhu4Thuqrhu4Rr4bul4buT4bula+G7peG7t3ZrxalDa+G7peG7t0Hhurbhu7dr4buC4buT4bul4bu3a8Wp4bqq4bu5a03DieG7uWvhu7Xhu7nhu5FrxanDgeG6tuG7t2vhuq7hu7l44buEa+G7gsOUa+G7tuG7mWvDouG7m+G6tmvhu7ZI4bq24bu14buFazrhurLhurbhu7Vr4buG4buj4bq24bu1a+G7teG7ueG7kWvFqcOB4bq24bu3a+G6ruG7uXjhu4Rr4buCw5Rr4buC4buta+G7hOG7uXbhur5r4buESeG7pWvhur7hu7fhu5Phu4Rr4bu3RsOTa+G7hOG7hkbDk3fhurZr4buE4bu34bqq4bq24bu1a+G7hOG6quG7hGvFqeG7q+G6vuG7g2tN4buK4bq64buEa+G7gEbhu5Fr4bqw4bqk4bu5a8SC4bu34bq0a8SC4bu34bub4bq24buDa03hu4pF4bq2a+G6ruG7r+G6tmvhu4Thu4bhurLhurbhu7Vr4bulRkPhu6Vr4buC4bqq4bq24bu14buFaS/hur7DrWnhur5r4bul4bqu4buR4buC4buCw6lq4bq+4buQRuG7hOG7t+G6suG7hmrDrcOi4buF4buQaS/hur7DrQ==

V.A

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]