(vhds.baothanhhoa.vn) - Trong những năm qua phong trào cải tạo vườn tạp để xây dựng vườn mẫu theo tiêu chí xây dựng nông thôn mới (NTM) nâng cao được các địa phương trên địa bàn huyện Quảng Xương triển khai khá tốt Hiệu quả từ những khu vườn mẫu đã và đang lan tỏa rộng rãi khắp các thôn, xã trên địa bàn huyện.
w4xAT03FqDvhu5hhYeG6ukw3w4Ejw6E74buqTE1hw6Hhuqs74buq4bq6TMOh4buq4bqpw6Et4buYOyPhu7gu4buCTT/DoGHDoSPhu7bhuqvhu4RM4buK4buXI8Odw6BNOMOg4buaTcOh4bqzTSx9TUAkLkBN4bqn4bqxMy5NLOG7pMOgTTVN4bu3w6Dhu5ou4bu4TeG6qOG6sTEu4bu4w4wvQE/hu4rDjDdNxag74buYYWHhurpMN+G7l+G7quG7mMavTOG7isOBOSEu4bu4TS5A4bqlLuG7uE0u4buiLE04w6Dhu5hNN0AhLuG7uE3DoTnhu5YhTcWo4buaI03DocagIU3huqfhurEzLk3DocagN03hu6jhu7JN4bqpU+G6q03Gr+G6tS7hu7hN4bqn4bqxMy5NLOG7pMOgTcOhQOG7qiFNw6EjV8OgTcWoQD1N4bqpU+G6q03Gr+G6tS7hu7hNLn0u4bu4TcOhQH0uTSwyI01JdMOBc8ONTS5TLuG7uE3FqOG7mCFN4buo4bqxNMWoTcWo4buUxahN4buoJeG7mE03QOG6sTEu4bu4TcOhOVcuTeG7qCXhu5hN4bum4buWLk1Aw6DhuqvDnS5N4bu3w6Dhu5ou4bu4TeG6qOG6sTEu4bu4TcOhOSPhu7IuTTpA4buYI006QOG7lE3DoVvDoU3hu5cjw53DoE04w6Dhu5pNw6HhurNNLkDhuqUu4bu4TTpAw6BN4bqn4bqxMy5NLOG7pMOgTeG7qOG7nE3huqfhu5ZN4buo4buYLuG7uE074buYLk3DoT7hu5hNOSIu4bu4TTnhu5wjTTpA4bueN03FqOG7lMWoTcOhQH0uRk3huqnhu5xNw6E5Vy5N4buoJeG7mE3hu6bhu5YuTUDDoOG6q8OdLkfDjC834buKw4w3TcWoO+G7mGFh4bq6TDdq4buYN8OhIyEuTOG7isOMIyzhu7hNxag74buYYWHhurpMI2rhu6ouw6Hhu6o5TE1hw6Hhuqs74buq4bq6TOG6rSPGr8OhQOG7gk3hu5BOTjfhuqnhu4RNQOG7qiPhu7hAw6Hhu4JN4buOw5LDkjfhuqnhu4RMTWE5xajhurpMLy/FqMavLkfhu6bhu5ghw6FA4buYLkBAIeG7mEfhuqcuL8av4buqYTrDoSE3Ly7hu6rhuq1hL8OTw5NPTi/Dk07DksavTsOTw5Lhu4zhu47DkuG7jMOhT+G7jMOST8OUO05HPzfhu7jhu4Y54bq6T+G7jk9MTeG7mDvDoeG6ukzhu5cjw53DoE04w6Dhu5pNw6HhurNNLH1NQCQuQE3huqfhurEzLk0s4bukw6BNNU3hu7fDoOG7mi7hu7hN4bqo4bqxMS7hu7hMTeG6rSPGr8OhQOG6ukzhu5BOTkxNQOG7qiPhu7hAw6HhurpM4buOw5LDkkxNL+G7isOMLzfhu4rDjDdNxag74buYYWHhurpMN2rhu5g3w6EjIS5M4buKdEAjWcOgTeG6p+G6sTMuTSzhu6TDoE01TeG6qeG7nE3DgSNXLk3DgTnhu5gu4bu4TSzhu5gu4bu4TTvGoCNNQCPDncOgTTjDoOG7mk06Iy5ATcOhWE3FqOG7mCFHw4wvN+G7isOMN03FqDvhu5hhYeG6ukw3xKkhxq/huqtM4buKw4EjVy5Nw4E54buYLuG7uE074buWTSwiw6FNw6E5IS7hu7hNLkDhuqUu4bu4TeG7qCXhu5hNN0DhurExLuG7uE3FqChNYVtNO+G6sTQu4bu4TeG6p+G6sTMuTSzhu6TDoE0uQCNZw6BNw6E5Vy5N4buoJeG7mE3hu6bhu5YuTUDDoOG6q8OdLk3hu7fDoOG7mi7hu7hN4bqo4bqxMS7hu7hHTcawLuG7uE3DgTklLkBN4bqmI1jDoU3hu7fDoFMuRk1qQMSDTcOhJcWoQE3hu5ciI010fS7hu7hNxq9TLk3huqnhu5xNxahAIU3hu6YjWMOh4buCTeG6qOG7nE3FqChNw5JPTeG6p+G6sTMuTSzhu6TDoE3FqChNxq8jw50uTcOhPcWoQE3huqfhurEzLk3DoeG6s03hu45OTizDk03hu6hYLk1PR05OTizDk0dNbOG7sk0uQFMuTTkiLuG7uE3huqfhu5ZNN0Dhu5TDoU1Aw6DhuqtNQCPDncOgTTjDoOG7mk3FqMSD4buYTcWo4buUxahN4bqn4bqxMy5NLOG7pMOgRk3DoTkhLuG7uE3DoUAzI03hu7gj4buYLk04w6Dhu5hN4buXIiNNdH0u4bu4TcavUy5N4bqp4bucTTvhu5ZNLCLDoU3DoTkhLuG7uE0uQOG6pS7hu7hNO+G6tcWoTTvhurE0LuG7uE0uKS7hu7hNxahbw6FNw6E9xahATcWo4bq1xahNw6HDoOG6q1cuTcOhOcOg4bqrWS5GTeG6p8OaLk3hu6giLuG7uE10QFMuTcavUy5N4bqpU+G6q03Gr+G6tS7hu7hN4bqn4bqxMy5NLOG7pMOgTcOhQOG7qiFNQOG6sTIu4bu4TS5TLuG7uE3FqOG7mCFNLuG7oi7hu7hNYcOgVMOhRk3FqEBUw6FNO+G6sTQu4bu4Rk1AI8Odw6BNOMOg4buaR03hu5ciI010fS7hu7hNxq9TLk3DoT3FqEBNxajhurXFqE3DoeG6sU3huqdULk3FqEAhTeG7puG7lk3FqCEuTWHhu543TeG6qVg3TeG6p+G6sTMuTSzhu6TDoE3huqfhu5ZNw6E5XS7hu7hNLkDhuqUu4bu4TcWoU+G6q03FqChN4bu4I+G7lE3DoTklTTojLkBNw6FYTcWo4buYIUdNbF0u4bu4TcOhQDMjTcOh4bqxTeG6p1QuTTvhu5YsTUDDnU3DoUBbLuG7uE3DoeG6sTIjTcOhI1fDoE06QCHhu5hNQDzFqEZNO+G7njdN4buoUMOhTcOhQCNYw6FNOlhN4bqnWU3hu6jhurEzLuG7uE1bLuG7uEZNxajhu57DoU3DoSrhu5hNxajhu5YuQEZNxahA4buiLE3hu6YoLkdHR0074buWLE1h4buYIU0s4buYLuG7uE07xqAjTUAjw53DoE04w6Dhu5pNOiMuQE3DoVhNxajhu5ghTS5AVMOhR8OMLzfhu4rDjDdNxag74buYYWHhurpMN8SpIcav4bqrTOG7iuG7lSPhu5hN4buoJC5ATX0u4bu4TXJXTXThu7g8xahNw4FA4buUI001TcOhQH0uTeG7jkZN4bqp4bucTcOBI1cuTcOBOeG7mC7hu7hNO+G7lk0sIsOhTcOhOSEu4bu4TS5A4bqlLuG7uE06QMOgTeG6p+G6sTMuTSzhu6TDoE3DoSNXw6BN4bumI+G7ssOgTcOhOVcuTeG7qCXhu5hN4bum4buWLk3huqnhu5xN4bqnMiNNxq8jw50uTcOhPcWoQE3hu7hVLk3Dk0dOTk5NLMOTTeG7qOG6sTTFqE19LuG7uE3DgUDhu5QjTcOhQCNYw6FNOlhNOkAh4buYTUA8xahGTeG7uDwuTeG7uOG7li7hu7hGTWHGoMWoQE1hVkZNxagoTUDDnU3DoUBbLuG7uE3DoeG6sTIjTcOhI1fDoE3DoeG6tU3hu6giLuG7uE3DoTnhu5ojTTkiLuG7uE06QOG7njdNOkDDoE3huqfhurEzLkfDjC834buKw4w3TcWoO+G7mGFh4bq6TDfEqSHGr+G6q0zhu4rGsC7hu7hNw4FA4buUI03FqEAhTeG7piNYw6Hhu4JNw4E54bqxMsWoTTpAI03hu6jhu6Iu4bu4TTpiTeG6qVPhuqtNxq/hurUu4bu4TeG6p+G6sTMuTSzhu6TDoEZN4bu4I+G7mE3hu6gkLkBNfS7hu7hNw6E5XS7hu7hNLkDhuqUu4bu4TTshxqAjTcWoU+G6q03DoTldLuG7uE06QH0u4bu4TSzhu5gu4bu4TTvGoCNNQCPDncOgTTjDoOG7mk06Iy5ATcOhWEdNcUAjTeG6qeG7nE3FqChNxahAxINNw6E54bqxMS7hu7hNw6E5I+G7si5NOkDhu5gjTeG6qVPhuqtNxq/hurUu4bu4TeG6p+G6sTMuTSzhu6TDoEZN4bu4I+G7mE3hu6gkLkBNfS7hu7hN4buo4bucTeG7qOG7oi7hu7hNOmJNw6FA4buYLE3hu7gj4buYR01s4bqxNMWoTWHhurVNQOG6sTIu4bu4Tcav4bukLk3FqMSD4buYTeG7lyIjTXR9LuG7uE3Gr1MuTeG6qeG7nEZN4bu4I+G7mE3hu6gkLkBNfS7hu7hN4buo4bucTcWoQMOg4bqr4buyLk3hu6ggI01h4buYLuG7uE3DoTldLuG7uE3FqFPhuqtN4buiLk04w6Dhu5pNOljDoU1ANDdN4bqnMiNNw6E5XS7hu7hNxahT4bqrTcOhQMOgW8WoTS7hu5gsR03hu5cjw50uTS7hu5jhuqtN4bu4I+G7mE3hu6gkLkBNfS7hu7hNw6E5XS7hu7hNw5JOTeG7uFvFqE3hu6bhurE1I0ZN4bu4VS5NT05OTeG7uFvFqE0u4buYTeG6p+G7lk3DoTldLuG7uE0uQCNZw6BNOyHGoCNNxahT4bqrTcOhQMOgW8WoTS7hu5gsR03DgUDhu6ohTX0u4bu4TcOBQOG7lCNNw6FAJE1AI8Odw6BNOMOg4buaTTojLkBNw6FYTcOh4bqzTTpAI0074buWLE3huqfhurEzLk0s4bukw6BNxajhu5ghTUAxLk05VMOhTS5AI1nDoE1hIU3huqcyI03DoTnhurEyxahNOiPhu5hGTSwwI00u4buiLE3DoTnhurNNxahAI003QD1N4bu4I+G7mE3hu6gkLkBNfS7hu7hNxagoTcOhQMOgTS5Aw5o3TcOh4bqzTcOSTi3hu45OTcOhOSPDncOgTeG7qF0u4bu4Ly7hu6IsR8OMLzfhu4rDjDdNxag74buYYWHhurpMN8SpIcav4bqrTOG7isOMIyzhu7hNxag74buYYWHhurpMI2rhu6ouw6Hhu6o5TE1hw6Hhuqs74buq4bq6TOG6rSPGr8OhQOG7gk3hu5BOTjfhuqnhu4RNQOG7qiPhu7hAw6Hhu4JN4buOw5LDkjfhuqnhu4RMTWE5xajhurpMLy/FqMavLkfhu6bhu5ghw6FA4buYLkBAIeG7mEfhuqcuL8av4buqYTrDoSE3Ly7hu6rhuq1hL8OTw5NPTi/Dk07DksavTsOTw5Lhu47hu47Dk+G7ksOhw5Lhu5DDlMOSw5M7Tkc/N+G7uOG7hjnhurrDlMOS4buSTE3hu5g7w6HhurpM4buXI8Odw6BNOMOg4buaTcOh4bqzTSx9TUAkLkBN4bqn4bqxMy5NLOG7pMOgTTVN4bu3w6Dhu5ou4bu4TeG6qOG6sTEu4bu4TE3huq0jxq/DoUDhurpM4buQTk5MTUDhu6oj4bu4QMOh4bq6TOG7jsOSw5JMTS/hu4rDjC834buKw4w3TcWoO+G7mGFh4bq6TDdq4buYN8OhIyEuTOG7inMwI00u4buiLE3DoeG6s03huqfhurEzLk0s4bukw6BN4buo4bucTSzhu5gu4bu4TTvGoCNNxahAIU3hu7gj4buYTeG7qCQuQE19LuG7uE3EqeG6oyNN4bqow6BTLk3DgUDDoMOaw6FNw6FAw6BNLkDDmjdNw6HhurNNw5Phu45Nw6E5I8Odw6BNw5JOTcOhOSPDncOgTeG7qF0u4bu4R8OMLzfhu4rDjDdNxag74buYYWHhurpMN8SpIcav4bqrTOG7imwoTcWo4bqvLuG7uE074buWTSx9TUAkLkBN4bqn4bqxMy5NLOG7pMOgTcWoxIPhu5hN4bu4I+G7mE3hu6gkLkBNfS7hu7hNxKnhuqMjTeG6qMOgUy5Nw4FAw6DDmsOhRk3DoUB9Lk1uLk3hu5Uj4buYLuG7uEZN4bqp4bucTeG7t8Og4buaLuG7uE3hu5c0N0dNw4E54bqxMsWoTeG7qFPhuqtGTeG7uCPhu5hN4buoJC5ATX0u4bu4TcWoQMSDTeG6q1jDoE3DoTldLuG7uE054buYw6BN4buo4buyTTdAw6PFqE3huqfDo00uQMOgTcWoVcOgTcWoxIPhu5hN4bu4I+G7mE3hu6gkLkBGTcWoKS5NO8agI00uQCNZw6BNxq8jw50uTcOhPcWoQE3hu6hUw6FN4bumJU3hu6Y+TcOhOVsu4bu4Rk3huqckTeG6p8Oa4bqrTTpAfS7hu7hNxagoTcOhQMOgTS5Aw5o3R01xQCNNxagoTcWoQMSDTcOhOeG6sTEu4bu4TeG6p1lN4bqpU+G6q03Gr+G6tS7hu7hN4bqn4bqxMy5NLOG7pMOgRk3FqOG6oy7hu7hN4bqnMiNN4bqnI8OdxahN4buo4bqxNMWoTUAwTcOhOTRN4bqnWU3huqdbLkZNOmVNw6FAw6DDmsOhRk19LuG7uE3hu6jhu5xNLMagLkBNxq/GoC5Nxajhu5ojTcOhxqAhTeG6p+G6sTMuTcOhxqA3TeG7qOG7sk0sw6Dhu5hNxajhu5TFqE3hu7gjWy7hu7hNxahT4bqrTeG7oi5NOMOg4buaTS5A4bqxTSw9w6FGTeG7puG6sTUjTcavI+G7tC5N4bqnWU3DoTldLuG7uEdNbF0u4bu4TcOhQDMjTX0u4bu4TcWo4bqvLuG7uE3DoTldLuG7uE3huqnhu6ouTcWo4buYLkBNxajhu5TFqE07IcagI0054buYw6BNLOG7lsOgTS7hu7jhu54uTS7hu7jhu5bhuqtN4bqn4buWTTnhu5jDoE0s4buUTeG7qOG7sk3DoeG7oi7hu7hNw6FAVyxNw6FAw6BNLkDDmjdHTXRAM03huqfDmuG6q0ZNLDAjTS7hu6IsTcOh4bqzTeG6p+G6sTMuTSzhu6TDoE3hu6jhu5xNLOG7mC7hu7hNO8agI03FqEAhTeG7uCPhu5hN4buoJC5ATX0u4bu4TcOBQMOgw5rDoU3DoeG6s03Dk+G7jk3DoTkjw53DoE3Dkk5Nw6E5I8Odw6BN4buoXS7hu7hHw4wvN+G7isOMN03FqDvhu5hhYeG6ukw3xKkhxq/huqtM4buKw4wjLOG7uE3FqDvhu5hhYeG6ukwjauG7qi7DoeG7qjlMTWHDoeG6qzvhu6rhurpM4bqtI8avw6FA4buCTeG7kE5ON+G6qeG7hE1A4buqI+G7uEDDoeG7gk3DlU5ON+G6qeG7hExNYTnFqOG6ukwvL8Woxq8uR+G7puG7mCHDoUDhu5guQEAh4buYR+G6py4vxq/hu6phOsOhITcvLuG7quG6rWEvw5PDk09OL8OTTsOSxq9Ow5PDkuG7jOG7kOG7jOG7jsOh4buS4buM4buMw5Lhu447Tkc/N+G7uOG7hjnhurrDk+G7kE5MTeG7mDvDoeG6ukzhu5cjw53DoE04w6Dhu5pNw6HhurNNLH1NQCQuQE3huqfhurEzLk0s4bukw6BNNU3hu7fDoOG7mi7hu7hN4bqo4bqxMS7hu7hMTeG6rSPGr8OhQOG6ukzhu5BOTkxNQOG7qiPhu7hAw6HhurpMw5VOTkxNL+G7isOMLzfhu4rDjDdNxag74buYYWHhurpMN2rhu5g3w6EjIS5M4buK4buXI8Odw6BNOMOg4buaTcOh4bqzTS5A4bqlLuG7uE06QMOgTeG6p+G6sTMuTSzhu6TDoE3hu6jhu5xNO+G7mC5Nw6E+4buYTTkiLuG7uE054bucI001TTpA4bueN03FqOG7lMWoTcOhQH0uRk3huqnhu5xNw6E5Vy5N4buoJeG7mE3hu6bhu5YuTcOhIeG7li5NQMOg4bqrw50uR8OMLzfhu4rDjDdNxag74buYYWHhurpMN8SpIcav4bqrTOG7inRA4bugLE0uUy7hu7hNxajhu5ghTcOhQMOgTS5Aw5o3Rk3DocagIU3FqOG7mi5ATTjDoOG7mC5NLn0u4bu4TcOhQH0uTeG6qeG7mC5ARk1hxqDFqEBGTeG7qOG7rDdGTcOhOSEu4bu4TS5A4bqlLuG7uE0u4buiLE04w6Dhu5hGTUDDoOG6q8OdLk3hu7fDoOG7mi7hu7hN4bqo4bqxMS7hu7hN4buo4bucTcWoKE0uQCNZw6BNxahAxINNw6E54bqxMS7hu7hGTcWoQD0uQE1h4buUxahATTpAw6DhuqtYLk06QD3FqEBGTeG6p8OaLk3hu6giLuG7uE3FqOG7lMWoTUAiTcWoKE3hu6jEg03hu6gjWcOgTTojw50uTeG7qOG7oi7hu7hNOmJNw6FA4buYLE3hu7gj4buYTcOhQOG6tcWoTUAjw50uTcWo4buaI03DocagIU3huqfhurEzLk3DocagN0ZNxahAw6Dhuqvhu7IuTeG7qCAjTcWoMU3FqFTDoE3FqFPhuqtNw6E5XS7hu7hGTeG6qVPhuqtNxq/hurUu4bu4TcWo4buUxahNLH1NQCQuQE3huqfhurEzLk0s4bukw6BGTeG7uCg3TTdAVS5NLlMu4bu4TcWo4buYIU3DoUDDoE0uQMOaN03FqEAhTS7hu7jhurEzI03Gr1MuRk3DoTk1TcOhQOG7li5ATS5A4bqlLuG7uE3huqfhuqMu4bu4TTjDoFdN4buo4buULuG7uE1hWy7hu7hHTWxYLk0u4buY4bqrTcOhIeG7li5NQMOg4bqrw50uTcWoKE3hu7hVLk1PTk5NQCJN4buo4buiLuG7uE06Yk3DoUDhu5gsTeG7uCPhu5hN4bqpU+G6q03Gr+G6tS7hu7hN4bqn4bqxMy5NQCJGTcWoKE3GryPDnS5Nw6E9xahATcOh4bqzTeG7jk5OLMOTTeG7qFguTcOTR05OTk0sw5NN4bqnMiNNw6FAw6BNLkDDmjdN4bumJC5ATTjDoFMuTcWoxIPhu5hNxajhu5TFqE3huqfhurEzLk1AIk3hu6jGoMOhTcOh4bqzTcOTTk3DoTkjw53DoE3hu6hdLuG7uE3hu6hYLk1AMS5NT05OTcOhOSPDncOgTeG7qF0u4bu4L+G6p+G6sTMuLy7hu6IsR8OMLzfhu4rDjDdNxag74buYYWHhurpMN8SpIcav4bqrTOG7inRA4bqlLuG7uE0sfU1AJC5ATeG6p+G6sTMuTSzhu6TDoE0u4buW4bqrTTpAfS7hu7hNxahAKk3hu7goN003QFUuTS5TLuG7uE3FqOG7mCFNw6FAw6BNLkDDmjdNxahAIU0u4bu44bqxMyNNxq9TLk3DoTlXLk3hu6gl4buYTeG7puG7li5NQMOg4bqrw50uTSzhu5ZNxagpLk3DocagIU3hu6jhurE0xahNxajhu5ouQE04w6Dhu5guTeG6qeG7mC5ARk1hxqDFqEBGTeG7qOG7rDdGTcOhQOG7mOG6q03hu6ggI03GryPDnS5NLMagIU3FqOG7lMWoTeG6p+G6oy7hu7hNLn0u4bu4TcOhQH0uRk1A4bqxMi7hu7hNw6EyI03DoTk1TcOhQOG7li5ATS5A4bqlLuG7uE0sI1kuTTjDoFdN4buo4buULuG7uE1hWy7hu7hHw4wvN+G7isOMN03FqDvhu5hhYeG6ukw3w6nDoMOhQCE5TOG7isOBQMOgTcOBQMSD4bqrw4wvN+G7ig==

Thu Thủy

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]