(vhds.baothanhhoa.vn) - Với chủ đề “Tuổi trẻ sáng tạo”, các cấp bộ đoàn trên địa bàn huyện Quảng Xương đã đồng loạt ra quân hưởng ứng Tháng Thanh niên 2022 và ngày cao điểm tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới.
4buMIcag4buU4buyIlPDosOiw43hu5jhurfhuqQo4bqlIuG7uOG7mOG7juG6pOG6p8OhKOG7lOG6peG6tT3hu5ThurLhuqfDmTAu4buU4bq+ZOG6oTAu4buUIWThuqMwLuG7lMSRMC7hu5ThuqQhVDAu4buU4bqkIVMwIeG7lDAoJTDhu5Thu5rhu5bhu5rhu5rhu4wvIcag4buO4buM4bq34buU4buyIlPDosOiw43hu5jhurd14bu4U+G7tOG7mOG7juG6vOG6oyjhu5Thu7IhYuG7lOG7tibhu5TigJzhuqThuqfDoSjhu5ThuqXhurU94buUw6JUMC7hu5ThuqXDmjHigJ1N4buU4buyVOG7suG7lOG7suG7ruG6t+G7lMOdYeG7lOG7tjFVMOG7lOG6peG6tSUw4buU4bu2PlPhu5TDnVUw4buUIeG6p+G7gT8w4buU4bqy4bqnw5kwLuG7lOG6vmThuqEwLuG7lOG7tuG7pOG7lOG7tjkwLuG7lCIxw5rhuqXhu5ThurVT4buU4bqz4bqn4busMOG7lCFk4bqvMC7hu5TEkTAu4buU4bqkIVQwLuG7lOG6pCFTMCHhu5QwKCUw4buU4bua4buW4bua4bua4buU4bq9VeG7lDAuVeG7geG7lOG7slMx4buU4bu2KDog4buU4bqlPDAh4buUMC7huqfhu4E/MOG7lOG7siHhuqcwLuG7lOG6pVPhu4Hhu5Thur/hu6zhu4Hhu5Thu7TDqTAu4buUMDcwLuG7lOG6pSE3MOG7lCDhuqMoTuG7jC/hurfhu47hu4zhurfhu5Thu7IiU8Oiw6LDjeG7mOG6t8O0MeG7tOG7geG7mOG7juG7jCggLuG7lOG7siJTw6LDosON4buY4bu04bqlIeG6pyDDneG7lCjhu5Hhu7gw4bql4bu44bq14buY4buUw6LhuqXhu4Ei4bu4w43hu5jDqijhu7ThuqUhS+G7lFHhu5bhu5bhurfhur9M4buUIeG7uCguIeG6pUvhu5Thu57hu6Lhu57hurfhur9M4buY4buUw6LhurXhu7LDjeG7mC8v4buy4bu0ME7DnVMx4bqlIVMwISExU07hur0wL+G7tOG7uMOiXeG6pTHhurcvMOG7uMOqw6Iv4bua4buaxqDhu5YvxqDhu6BR4bu04buW4bua4buW4bue4bue4bue4bua4bql4bueUFDhu55QIuG7lk5b4bq3LkrhurXDjcag4buW4bui4buY4buUUyLhuqXDjeG7mOG6pOG6p8OhKOG7lOG6peG6tT3hu5ThurLhuqfDmTAu4buU4bq+ZOG6oTAu4buUIWThuqMwLuG7lMSRMC7hu5ThuqQhVDAu4buU4bqkIVMwIeG7lDAoJTDhu5Thu5rhu5bhu5rhu5rhu5jhu5TDqijhu7ThuqUhw43hu5hR4buW4buW4buY4buUIeG7uCguIeG6pcON4buY4bue4bui4bue4buY4buUL+G7juG7jC/hurfhu47hu4zhurfhu5Thu7IiU8Oiw6LDjeG7mOG6t+G7kVPhurfhuqUoMTDhu5jhu47hu5kxVTDhu5ThuqQhUzAh4buUMCglMOG7lOG6v+G7pOG7lOG6pCglMOG7lOG6pOG6tVMwLuG7lOG6tVPhu5ThurPhuqfhu6ww4buUMC5V4buB4buU4buyUzHhu5Thu7YoOiDhu5ThuqU8MCHhu5QwLuG6p+G7gT8w4buU4buyIeG6pzAu4buU4bqlU+G7geG7lOG6v+G7rOG7geG7lOG7tMOpMC7hu5QwNzAu4buU4bqlITcw4buUIOG6oyjhu5Qw4bumIOG7lOG7muG7luG7muG7muG7jC/hurfhu47hu4zhurfhu5Thu7IiU8Oiw6LDjeG7mOG6t8O0MeG7tOG7geG7mOG7juG7jCggLuG7lOG7siJTw6LDosON4buYKOG7keG7uDDhuqXhu7jhurXhu5jhu5TDouG6peG7gSLhu7jDjeG7mMOqKOG7tOG6pSFL4buUUeG7luG7luG6t+G6v0zhu5Qh4bu4KC4h4bqlS+G7lOG7oOG7luG7luG6t+G6v0zhu5jhu5TDouG6teG7ssON4buYLy/hu7Lhu7QwTsOdUzHhuqUhUzAhITFTTuG6vTAv4bu04bu4w6Jd4bqlMeG6ty8w4bu4w6rDoi/hu5rhu5rGoOG7li/GoOG7oFHhu7Thu5bhu5rhu5bhu55Q4bua4buW4bql4bui4bui4buc4bua4buWIuG7lk5b4bq3LkrhurXDjVFS4bui4buY4buUUyLhuqXDjeG7mOG6pOG6p8OhKOG7lOG6peG6tT3hu5ThurLhuqfDmTAu4buU4bq+ZOG6oTAu4buUIWThuqMwLuG7lMSRMC7hu5ThuqQhVDAu4buU4bqkIVMwIeG7lDAoJTDhu5Thu5rhu5bhu5rhu5rhu5jhu5TDqijhu7ThuqUhw43hu5hR4buW4buW4buY4buUIeG7uCguIeG6pcON4buY4bug4buW4buW4buY4buUL+G7juG7jC/hurfhu47hu4zhurfhu5Thu7IiU8Oiw6LDjeG7mOG6t+G7kVPhurfhuqUoMTDhu5jhu47hu5FU4buy4buUITHDmuG6peG7lOG7tmEwLuG7lOG6tVPhu5ThurPhuqfhu6ww4buUIlUg4buU4bq9P+G7lMOiKDAh4buUIDco4buU4bql4bq1ZMOjMC7hu5ThuqXhurUlMOG7lOG7slThu7Lhu5ThuqXhuqfhu4EqMOG7lOG7tmTDozAu4buU4bqlIVMwIeG7lDAoJTDhu5ThuqXDqeG7lOG6s+G6p8OZMOG7lOG7tuG7pOG7lOG7tmTEg+G7suG7lOG7tjFVMOG7lOG6vSglME3hu5ThuqUhUzAh4buUMCglMOG7lOG7slThu7Lhu5Thur/hu6RN4buU4bqlIT7hu5ThuqXhurXhu64w4buU4bu2OTAu4buUIjHDmuG6peG7lOG6peG6tSg6MOG7lF0hUyjhu5ThuqXhurUxMC7hu5QwLlXhu4Hhu5TGoOG7nC3hu5xO4buML+G6t+G7juG7jOG6t+G7lOG7siJTw6LDosON4buY4bq3w7Qx4bu04buB4buY4buO4buMKCAu4buU4buyIlPDosOiw43hu5go4buR4bu4MOG6peG7uOG6teG7mOG7lMOi4bql4buBIuG7uMON4buYw6oo4bu04bqlIUvhu5RR4buW4buW4bq34bq/TOG7lCHhu7goLiHhuqVL4buU4bue4buaxqDhurfhur9M4buY4buUw6LhurXhu7LDjeG7mC8v4buy4bu0ME7DnVMx4bqlIVMwISExU07hur0wL+G7tOG7uMOiXeG6pTHhurcvMOG7uMOqw6Iv4bua4buaxqDhu5YvxqDhu6BR4bu04buW4bua4buW4bueUeG7nOG7ouG6peG7oOG7nOG7ouG7nFIi4buWTlvhurcuSuG6tcONUVHhu6Lhu5jhu5RTIuG6pcON4buY4bqk4bqnw6Eo4buU4bql4bq1PeG7lOG6suG6p8OZMC7hu5Thur5k4bqhMC7hu5QhZOG6ozAu4buUxJEwLuG7lOG6pCFUMC7hu5ThuqQhUzAh4buUMCglMOG7lOG7muG7luG7muG7muG7mOG7lMOqKOG7tOG6pSHDjeG7mFHhu5bhu5bhu5jhu5Qh4bu4KC4h4bqlw43hu5jhu57hu5rGoOG7mOG7lC/hu47hu4wv4bq34buO4buM4bq34buU4buyIlPDosOiw43hu5jhurfhu5FT4bq34bqlKDEw4buY4buOdTHDmuG6peG7lOG7tmEwLuG7lMOdw5kx4buU4bq9P+G7lCA3KOG7lOG6peG6tWTDozAu4buU4bq/UzAh4buULeG7lMOiw5rhu7Ih4buULeG7lOG7tiPhurfhu5Thu7ZkxIPhu7Lhu5Thu7JU4buy4buU4buy4buu4bq34buUw51h4buU4bu2MVUw4buU4buyYlPhu5Qh4bqn4buBPzDhu5ThurLhuqfDmTAu4buU4bq+ZOG6oTAu4buUIiglMOG7lOG6peG6q+G7suG7lOG6peG6tSg6MOG7lF0hUyjhu5ThuqXhurUxMC7hu5ThuqQhVDAu4buU4bqkIVMwIeG7lDAoJTDhu5Qw4bumIOG7lOG7muG7luG7muG7mk7hu4wv4bq34buO4buM4bq34buU4buyIlPDosOiw43hu5jhurfDtDHhu7Thu4Hhu5jhu47hu4woIC7hu5Thu7IiU8Oiw6LDjeG7mCjhu5Hhu7gw4bql4bu44bq14buY4buUw6LhuqXhu4Ei4bu4w43hu5jDqijhu7ThuqUhS+G7lFHhu5bhu5bhurfhur9M4buUIeG7uCguIeG6pUvhu5Thu57hu5zhu5bhurfhur9M4buY4buUw6LhurXhu7LDjeG7mC8v4buy4bu0ME7DnVMx4bqlIVMwISExU07hur0wL+G7tOG7uMOiXeG6pTHhurcvMOG7uMOqw6Iv4bua4buaxqDhu5YvxqDhu6BR4bu04buW4bua4buW4bueUuG7nuG7nOG6peG7nlHhu5ZSUCLhu5ZOW+G6ty5K4bq1w43hu6Dhu55Q4buY4buUUyLhuqXDjeG7mOG6pOG6p8OhKOG7lOG6peG6tT3hu5ThurLhuqfDmTAu4buU4bq+ZOG6oTAu4buUIWThuqMwLuG7lMSRMC7hu5ThuqQhVDAu4buU4bqkIVMwIeG7lDAoJTDhu5Thu5rhu5bhu5rhu5rhu5jhu5TDqijhu7ThuqUhw43hu5hR4buW4buW4buY4buUIeG7uCguIeG6pcON4buY4bue4buc4buW4buY4buUL+G7juG7jC/hurfhu47hu4zhurfhu5Thu7IiU8Oiw6LDjeG7mOG6t+G7kVPhurfhuqUoMTDhu5jhu47DtCUw4buU4buyw5owIeG7lOG7tjJN4buUITHDmuG6peG7lOG7tmEwLuG7lOG7tDQw4buU4bq9P+G7lMOiKDAhTeG7lOG7siF7MCHhu5ThuqXhurVTMC7hu5RdIeG6pzcw4buU4bq9KCUw4buU4bqlZMSDMC7hu5Thu7ZVKE3hu5QwIVXhu5TDnShT4buU4bqlZOG6rzAu4buUMCg/IOG7lOG7tmTEg+G7suG7lOG7tjFVMOG7lOG6pSFTMCHhu5QwKCUw4buU4buyVOG7suG7lOG6v+G7pE3hu5ThuqUhPuG7lOG6peG6teG7rjDhu5TDojco4buUMMOhKOG7lOG6pcOh4buU4buyIcSR4buyTuG7jC/hurfhu47hu4zhurfhu5Thu7IiU8Oiw6LDjeG7mOG6t8O0MeG7tOG7geG7mOG7juG7jCggLuG7lOG7siJTw6LDosON4buYKOG7keG7uDDhuqXhu7jhurXhu5jhu5TDouG6peG7gSLhu7jDjeG7mMOqKOG7tOG6pSFL4buUUFJS4bq34bq/TOG7lCHhu7goLiHhuqVL4buU4bue4buc4buc4bq34bq/TOG7mOG7lMOi4bq14buyw43hu5gvL+G7suG7tDBOw51TMeG6pSFTMCEhMVNO4bq9MC/hu7Thu7jDol3huqUx4bq3LzDhu7jDqsOiL+G7muG7msag4buWL8agUlDhu7TGoMag4buW4buaUOG7olDhuqVS4buW4bue4buaxqAi4buWTlvhurcuSuG6tcON4buaUeG7luG7mOG7lFMi4bqlw43hu5jhuqThuqfDoSjhu5ThuqXhurU94buU4bqy4bqnw5kwLuG7lOG6vmThuqEwLuG7lCFk4bqjMC7hu5TEkTAu4buU4bqkIVQwLuG7lOG6pCFTMCHhu5QwKCUw4buU4bua4buW4bua4bua4buY4buUw6oo4bu04bqlIcON4buYUFJS4buY4buUIeG7uCguIeG6pcON4buY4bue4buc4buc4buY4buUL+G7juG7jC/hurfhu47hu4zhurfhu5Thu7IiU8Oiw6LDjeG7mOG6t+G7kVPhurfhuqUoMTDhu5jhu47hu68h4bq7MC7hu5Thu7YxVTDhu5Thur0oJTBN4buU4bqlIVMwIeG7lDAoJTDhu5ThurchVOG6peG7lCHhuqfhu4Hhu5TDosOp4buUw6JUMC7hu5ThuqXDmjFN4buUXSFAMeG7lCJAMeG7lOG6veG6oyjhu5TigJzhu5lkw6MwLuG7lOG6pOG6tVMwIeG7lMOdKeG7siHhu5QhNFPigJ3hu4wv4bq34buO4buM4bq34buU4buyIlPDosOiw43hu5jhurfDtDHhu7Thu4Hhu5jhu47hu4woIC7hu5Thu7IiU8Oiw6LDjeG7mCjhu5Hhu7gw4bql4bu44bq14buY4buUw6LhuqXhu4Ei4bu4w43hu5jDqijhu7ThuqUhS+G7lFHhu5bhu5bhurfhur9M4buUIeG7uCguIeG6pUvhu5Thu57hu5zhu5rhurfhur9M4buY4buUw6LhurXhu7LDjeG7mC8v4buy4bu0ME7DnVMx4bqlIVMwISExU07hur0wL+G7tOG7uMOiXeG6pTHhurcvMOG7uMOqw6Iv4bua4buaxqDhu5YvxqBSUOG7tMagxqDhu5bhu5pRxqBS4bql4buc4bua4bug4bui4bugIuG7lk5b4bq3LkrhurXDjcag4buc4buW4buY4buUUyLhuqXDjeG7mOG6pOG6p8OhKOG7lOG6peG6tT3hu5ThurLhuqfDmTAu4buU4bq+ZOG6oTAu4buUIWThuqMwLuG7lMSRMC7hu5ThuqQhVDAu4buU4bqkIVMwIeG7lDAoJTDhu5Thu5rhu5bhu5rhu5rhu5jhu5TDqijhu7ThuqUhw43hu5hR4buW4buW4buY4buUIeG7uCguIeG6pcON4buY4bue4buc4bua4buY4buUL+G7juG7jC/hurfhu47hu4zhurfhu5Thu7IiU8Oiw6LDjeG7mOG6t+G7kVPhurfhuqUoMTDhu5jhu47DtMSR4buy4buU4bql4bq1UzAh4buUw50p4buyIeG7lCE0U+G7lOG6peG6p+G7gSUw4buU4bql4bq14bqn4buBJjDhu5Thur0m4buU4bq/4bus4buB4buU4bu0w6kwLuG7lDA3MC7hu5ThuqUhNzDhu5Qg4bqjKOG7lOG7smJT4buU4bql4bqnw6Eo4buU4bql4bq1PeG7lOG6v+G7pOG7lOG6suG6p8OZMC7hu5Thu4AlME7hu4wv4bq34buO4buM4bq34buU4buyIlPDosOiw43hu5jhurfDtDHhu7Thu4Hhu5jhu47hu4woIC7hu5Thu7IiU8Oiw6LDjeG7mCjhu5Hhu7gw4bql4bu44bq14buY4buUw6LhuqXhu4Ei4bu4w43hu5jDqijhu7ThuqUhS+G7lFHhu5bhu5bhurfhur9M4buUIeG7uCguIeG6pUvhu5Thu57hu5zhu5rhurfhur9M4buY4buUw6LhurXhu7LDjeG7mC8v4buy4bu0ME7DnVMx4bqlIVMwISExU07hur0wL+G7tOG7uMOiXeG6pTHhurcvMOG7uMOqw6Iv4bua4buaxqDhu5YvxqBSUOG7tMagxqDhu5bhu5pS4buW4bug4bql4bug4buWUVLhu5wi4buWTlvhurcuSuG6tcONUMag4bua4buY4buUUyLhuqXDjeG7mOG6pOG6p8OhKOG7lOG6peG6tT3hu5ThurLhuqfDmTAu4buU4bq+ZOG6oTAu4buUIWThuqMwLuG7lMSRMC7hu5ThuqQhVDAu4buU4bqkIVMwIeG7lDAoJTDhu5Thu5rhu5bhu5rhu5rhu5jhu5TDqijhu7ThuqUhw43hu5hR4buW4buW4buY4buUIeG7uCguIeG6pcON4buY4bue4buc4bua4buY4buUL+G7juG7jC/hurfhu47hu4zhurfhu5Thu7IiU8Oiw6LDjeG7mOG6t+G7kVPhurfhuqUoMTDhu5jhu47hu68h4bq7MC7hu5TDncSR4buy4buU4bql4bq1UzAh4buUw50p4buyIeG7lCExw5rhuqXhu5QgUzAu4buUMCEoJuG6p+G7lOG6pSE3MC7hu5Thu7YoP+G6t+G7lOG7suG6p2Hhu7Lhu5TDojgwLk7hu4wv4bq34buO4buM4bq34buU4buyIlPDosOiw43hu5jhurfDtDHhu7Thu4Hhu5jhu47hu4woIC7hu5Thu7IiU8Oiw6LDjeG7mCjhu5Hhu7gw4bql4bu44bq14buY4buUw6LhuqXhu4Ei4bu4w43hu5jDqijhu7ThuqUhS+G7lFHhu5bhu5bhurfhur9M4buUIeG7uCguIeG6pUvhu5Thu57hu57hu57hurfhur9M4buY4buUw6LhurXhu7LDjeG7mC8v4buy4bu0ME7DnVMx4bqlIVMwISExU07hur0wL+G7tOG7uMOiXeG6pTHhurcvMOG7uMOqw6Iv4bua4buaxqDhu5YvxqDhu6BR4bu04buW4buaxqDhu5bhu5rhu55Q4bqlUsagUlJSIuG7lk5b4bq3LkrhurXDjVLhu55S4buY4buUUyLhuqXDjeG7mOG6pOG6p8OhKOG7lOG6peG6tT3hu5ThurLhuqfDmTAu4buU4bq+ZOG6oTAu4buUIWThuqMwLuG7lMSRMC7hu5ThuqQhVDAu4buU4bqkIVMwIeG7lDAoJTDhu5Thu5rhu5bhu5rhu5rhu5jhu5TDqijhu7ThuqUhw43hu5hR4buW4buW4buY4buUIeG7uCguIeG6pcON4buY4bue4bue4bue4buY4buUL+G7juG7jC/hurfhu47hu4zhurfhu5Thu7IiU8Oiw6LDjeG7mOG6t+G7kVPhurfhuqUoMTDhu5jhu47hu5nhu6zhu4Hhu5QiVeG7lOG7sjcwLuG7lOG6peG6tTwwIeG7lOG6pSEoKuG6peG7lOG6pSHDqeG7suG7lOG7siFVMeG7lCBlMC7hu5Thu68uVeG7geG7lOG6pSFVMCHhu5QiV+G6t+G7lOG7mTFVMOG7lOG6pOG7r+G7kcOC4buUdTnhu5Thu5EhKeG7lOG7rSgwIeG7lMOT4bua4bugLeG7nMOS4buU4bq9VeG7lOG7siFVMeG7lCBlMC7hu5Thu5nDmijhu5QhYSjhu5Thu5kxVTDhu5Thu7JU4buy4buU4buy4buu4bq3TeG7lDAhKD8g4buUXeG7g+G7lOG7muG7luG7muG7mi3hu5rhu5bhu5pQTuG7jC/hurfhu47hu4zhurfhu5Thu7IiU8Oiw6LDjeG7mOG6t2jhuqfhuqUhMeG6teG7mOG7juG7rcOaMCHhu5Thu5Fkw6MwLuG7jC/hurfhu44=

Mạnh Cường

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]