(vhds.baothanhhoa.vn) - Công ty Cổ phần Befine (Hà Nội) vừa trao tặng các sản phẩm hỗ trợ mùa dịch COVID-19 cho UBND xã Thạch Sơn và Trạm Y tế xã Thạch Sơn, huyện Thạch Thành.
Tzvhu5jhu5BYfVDhurfhurdHw5TEg+G6sizhurN94buyw5TDk0/hurfhurPhurEiXTrDk+G7jzRdOuG7kOG6s+G6veG7kOG7jzjhu5DEgzvhu7Bd4buQ4buN4buyPyxd4buy4buQ4bqz4bumXTrhu5BYUVjhu5DhurdUXeG7kMSDO+G7rlvhu5A7OeG7kOG6s+G6seG6oeG7kFvhuqVQ4buQWShYO+G7kFg7IuG7kOG6u1Xhu5DhurI7U1g74buQ4bq2YV1PL+G6t+G6s+G6sSJdOsOTTy874buYw5NPxIPhu5BYfVDhurfhurdHw5TEg3Lhu7JQWcOUw5Phu480XTrhu5DhurPhur3hu5Dhu4844buQxIM74buwXeG7kOG7jeG7sj8sXeG7suG7kE1yUuG7kOG7qzcsTuG7kMOpY1Dhu5DhurPhurFQIuG7kOG6s+G7pl064buQWFFY4buQ4bq3VF3hu5DEgzvhu65b4buQOznhu5DhurPhurHhuqHhu5Bb4bqlUOG7kFkoWDvhu5Dhu4/hu7HDiXPDtS3hu5jhu6Dhu5BYOyLhu5DhurThu43hu6vDteG7kOG6u1Xhu5DhurI7U1g74buQ4bq2YV3hu5DDqVLhu5DhurLhurFTW+G7kOG6vOG7kOG6sz3hu5DhurtV4buQ4bqyO1NYO+G7kOG6tmFdSuG7kDvhurXhur0lXeG7kOG6sjtTWDvhu5DhurI7Ul07S08vxIPDk0/Eg+G7kFh9UOG6t+G6t0fDlMSD4buNIlnhur3DlMOTTyxbOuG7kFh9UOG6t+G6t0fDlCzhu4/hu7Jd4bqz4buy4bqx4buQWeG6szvhurVbV8OU4buQ4bq34bqz4bq9feG7skfDlOG6uSxZ4bqzO+G7iOG7kOG7nuG7kuG7ksSD4bq7xKjhu5A74buyLDo74bqz4buI4buQ4bua4buW4buUxIPhurvEqMOU4buQ4bq34bqxWEfDlC8vWFldS1dQIuG6sztQXTs7IlBLw6ldL1nhu7Lhurd74bqzIsSDL13hu7Lhurnhurcv4buU4buU4buY4buSL+G7mOG7oOG7olnhu5jhu5Lhu6DGoOG7muG7muG7luG6s+G7nOG7nuG7luG7mOG7mH3hu5JLPsSDOuG7iuG6sUfhu6Lhu6Dhu5rDlOG7kFB94bqzR8OU4buPNF064buQ4bqz4bq94buQ4buPOOG7kMSDO+G7sF3hu5Dhu43hu7I/LF3hu7Lhu5DhurPhu6ZdOuG7kFhRWOG7kOG6t1Rd4buQxIM74buuW+G7kDs54buQ4bqz4bqx4bqh4buQW+G6pVDhu5BZKFg74buQWDsi4buQ4bq7VeG7kOG6sjtTWDvhu5DhurZhXcOU4buQ4bq5LFnhurM7R8OU4bue4buS4buSw5Thu5A74buyLDo74bqzR8OU4bua4buW4buUw5Thu5Avw5NPL8SDw5NPxIPhu5BYfVDhurfhurdHw5TEg+G7j1DEg+G6sywiXcOUw5Phu480XTrhu5DhurPhur3hu5Dhu4844buQxIM74buuXeG7kOG7jeG7sj8sXeG7suG7kOG6s+G6sVAi4buQ4bqz4bumXTrhu5BYUVjhu5DhurdUXeG7kMSDO+G7rlvhu5A7OeG7kOG6s+G6seG6oeG7kFvhuqVQ4buQWShYO+G7kFg7IuG7kOG6tOG7jeG7q8O14buQ4bq7VeG7kOG6sjtTWDvhu5DhurZhXUtPL8SDw5NPxIPhu5BYfVDhurfhurdHw5TEg+G7jSJZ4bq9w5TDk+G7j+G6p+G7kOG6szsqSuG7kOG7jzRdOuG7kOG6s+G6veG7kOG7jzjhu5DEgzvhu65d4buQ4buN4buyPyxd4buy4buQw51V4buQ4bqz4bumXTrhu5Dhu5jhu5Thu5rhu5DhurdUXeG7kMSDO+G7rlvhu5BXUCLhu5A6Nlvhu5BYUVjhu5B9IlMs4buQ4bqzLF074buQWeG7sOG6teG7kOG6u1RK4buQ4bqzLF074buQWeG7sOG6teG7kOG6s+G6sVJbSuG7kF3huqvDoVjhu5DhurfDoljhu5BbLCVdOuKApuG7kMOpw6Es4buQ4bqzOF064buQOixR4buQ4bqz4bqxKOG7kOG7oEvhu5zhu5rhu5JL4buS4buS4buS4buQw502XTrhu5BdO+G7pFvhu5BYO+G6tV064buQ4bqzUOG6veG7kFjhuqVdOuG7kFjhu6rEg+G7kOG6reG6vUrhu5BYOy5dO+G7kOG6r+G6teG6vSRd4buQw6lS4buQ4burO+G7qF3hu5BZ4buoXeG7kOG6u1Xhu5DhurI7U1g74buQ4bq2YV3hu5DEgzswXTpK4buQWDs1XTrhu5BZKFg74buQ4buP4buxw4lzw7Ut4buY4bugS08vxIPDk0/Eg+G7kFh9UOG6t+G6t0fDlMSD4buNIlnhur3DlMOTTyxbOuG7kFh9UOG6t+G6t0fDlCzhu4/hu7Jd4bqz4buy4bqxw5Thu5DhurfhurPhur194buyR8OU4bq5LFnhurM74buI4buQ4bue4buS4buSxIPhurvEqOG7kDvhu7IsOjvhurPhu4jhu5Dhu5rhu5bhu5bEg+G6u8Sow5Thu5DhurfhurFYR8OULy9YWV1LV1Ai4bqzO1BdOzsiUEvDqV0vWeG7suG6t3vhurMixIMvXeG7suG6ueG6ty/hu5Thu5Thu5jhu5Iv4buY4bug4buiWeG7mOG7kuG7oMag4bui4buS4buY4bqz4bue4buc4bua4bua4bugfeG7kks+xIM64buK4bqxR+G7ouG7nuG7lsOU4buQUH3hurNHw5Thu480XTrhu5DhurPhur3hu5Dhu4844buQxIM74buwXeG7kOG7jeG7sj8sXeG7suG7kOG6s+G7pl064buQWFFY4buQ4bq3VF3hu5DEgzvhu65b4buQOznhu5DhurPhurHhuqHhu5Bb4bqlUOG7kFkoWDvhu5BYOyLhu5DhurtV4buQ4bqyO1NYO+G7kOG6tmFdw5Thu5DhurksWeG6sztHw5Thu57hu5Lhu5LDlOG7kDvhu7IsOjvhurNHw5Thu5rhu5bhu5bDlOG7kC/Dk08vxIPDk0/Eg+G7kFh9UOG6t+G6t0fDlMSD4buPUMSD4bqzLCJdw5TDk3ldOuG7kMO14bqrYV064buQ4burOjFY4buQ4bqy4bqx4bqrw6BdOkrhu5DhurI4XTrhu5BxLFFb4buQw501WOG7kOG7jzRdOuG7kOG6s+G6veG7kOG7jzjhu5DEgzvhu7Bd4buQ4buN4buyPyxd4buy4buQ4bqz4bqxUCLhu5BYUVjhu5DhurdUXeG7kMSDO+G7rlvhu5A7OeG7kOG6s+G6seG6oeG7kFvhuqVQ4buQWShYO+G7kFg7IuG7kOG6suG6sVNb4buQ4bq84buQ4bqzPeG7kOG6u1Xhu5DhurI7U1g74buQ4bq2YV1LTy/Eg8OTT8SD4buQWH1Q4bq34bq3R8OUxIPhu40iWeG6vcOUw5NPLFs64buQWH1Q4bq34bq3R8OULOG7j+G7sl3hurPhu7LhurHDlOG7kOG6t+G6s+G6vX3hu7JHw5ThurksWeG6szvhu4jhu5Dhu57hu5Lhu5LEg+G6u8So4buQO+G7siw6O+G6s+G7iOG7kOG7muG7lsagxIPhurvEqMOU4buQ4bq34bqxWEfDlC8vWFldS1dQIuG6sztQXTs7IlBLw6ldL1nhu7Lhurd74bqzIsSDL13hu7Lhurnhurcv4buU4buU4buY4buSL+G7mOG7oOG7nlnhu5Lhu5jhu5rGoOG7oOG7lOG7lOG6s+G7nMag4bue4bua4bucfeG7kks+xIM64buK4bqxR8ag4buY4buaw5Thu5BQfeG6s0fDlOG7jzRdOuG7kOG6s+G6veG7kOG7jzjhu5DEgzvhu7Bd4buQ4buN4buyPyxd4buy4buQ4bqz4bumXTrhu5BYUVjhu5DhurdUXeG7kMSDO+G7rlvhu5A7OeG7kOG6s+G6seG6oeG7kFvhuqVQ4buQWShYO+G7kFg7IuG7kOG6u1Xhu5DhurI7U1g74buQ4bq2YV3DlOG7kOG6uSxZ4bqzO0fDlOG7nuG7kuG7ksOU4buQO+G7siw6O+G6s0fDlOG7muG7lsagw5Thu5Avw5NPL8SDw5NPxIPhu5BYfVDhurfhurdHw5TEg+G7j1DEg+G6sywiXcOUw5Phu480XTrhu5DhurPhur3hu5Dhu4844buQxIM74buwXeG7kOG7jeG7sj8sXeG7suG7kFgg4buQ4bqz4bqx4bqn4buQ4bq34bqj4buQ4bqzUyzhu5ByUuG7kOG7qzcs4buQWDvhurXhur0jXeG7kOG6t1Rd4buQ4bq74bq14buq4bqz4buQ4bqzLF074buQWeG7sOG6tUrhu5DhurMiXeG7suG6sUrhu5A74bq9WeG6sSLhurcifeG7kMOpUuG7kOG6t1Rd4buQxIM74buuW+G7kOG6szssI13hu5BdOywjXeG7kMOd4bqr4bqhWOG7kFg7PeG7kFcsPV3hu5DhurNj4buQXTrhurU2XeG7kF064bq14bq9I13hu5B9LCXhurXhu5DhurdTWDvhu5BY4bqtUOG7kOG6u2Lhu5DhurI7UF07S+G7kOG6ulXhu5DhurI7U1g74buQ4bq2YV1K4buQO+G6teG6vSVd4buQ4bqyO1NYO+G7kOG6sjtSXTvhu5B9UuG7kMOp4bqlXTrhu5DhurPhurE2XTrhu5BdOuG6teG6vSNd4buQfSwl4bq14buQw6lS4buQw53hu6bhurPhu5DhurvhuqvhuqNdOuG7kFg7PeG7kFcsPV3hu5BYUVjhu5DhurdUXeG7kMSDO+G7rlvhu5BY4bqtUOG7kOG7jzRdOuG7kOG6s+G6veG7kOG7jzjhu5DEgzvhu7Bd4buQ4buN4buyPyxd4buyS08vxIPDk0/Eg+G7kFh9UOG6t+G6t0fDlMSD4buNIlnhur3DlMOT4buPNF064buQ4bqz4bq94buQ4buPOOG7kMSDO+G7sF3hu5Dhu43hu7I/LF3hu7Lhu5BYIOG7kOG6s+G6seG6p+G7kOG6t+G6o+G7kOG6s1Ms4buQclLhu5Dhu6s3LOG7kFg74bq14bq9I13hu5DhurdUXeG7kOG6u+G6teG7quG6s+G7kOG6syxdO+G7kFnhu7DhurVK4buQ4bqzIl3hu7LhurFK4buQO+G6vVnhurEi4bq3In3hu5DDqVLhu5DhurdUXeG7kMSDO+G7rlvhu5DhurM7LCNd4buQXTssI13hu5DDneG6q+G6oVjhu5BYOz3hu5BXLD1d4buQ4bqzY+G7kF064bq1Nl3hu5BdOuG6teG6vSNd4buQfSwl4bq14buQ4bq3U1g74buQWOG6rVDhu5Dhurti4buQ4bqyO1BdO0tPL8SDw5NPxIPhu5BYfVDhurfhurdHw5TEg+G7heG6teG6szsi4bqxw5TDk+G7qzoxWOG7kHLhurXhu6pdTy/Eg8OT

Ngọc Huấn

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]