(vhds.baothanhhoa.vn) - Phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, thời gian qua các phong trào thi đua hỗ trợ nhau phát triển kinh tế, chung sức xây dựng nông thôn mới (NTM) được các cấp hội cựu chiến binh trên địa bàn tỉnh hưởng ứng mạnh mẽ. Từ đó, góp phần hoàn thành các tiêu chí xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.
I8SRLDrDo+G7h1vhu5Hhu5Hhu7A/4buP4buSZeG7k+G7h+G6sT89w4Nw4buZOsOjxJFl4bqn4buFOuG6o2Xhu4XEkTrDo8SR4buZ4buFZDrhu5Hhu5/Dozp1OMO6OsSDcOG7hWQ64buF4buL4buFZDrhu5PEkeG7i+G7hTrhu4NuZSMvxJEsPSPhu486w6Phu4db4buR4buR4buwP+G7j8SQ4bqxW8SDPz3hu47EkV3hu5M6xJHhu5nDujrhu4/EkcOg4buDOsOjxJE54buTOuKAnOG6omo64bqvamU6w4PGoTrEkMSp4oCd4buyOuG7k8SRb2U6ZGVb4buFOsO14buZWzrDo13Dozrhu4/EkWbhu4VkOuG7k8O0ImY64buTxJFlOuG6r+G7mVs6xJFsOuG7k8O0w7M64buFxJFb4buZOuG7j8SRXeG7kzrhu5PDtGXhuqvhu4U64buBZeG7hcSROuG7k+G6p+G7sjrDo8SR4buZ4buFZDrhu5Hhu5/Dozp1OMO6OsSDcOG7hWQ64buF4buL4buFZDrhu5PEkeG7i+G7hTrhu4NuZTrhu7jhu4Thu5Lhu4JAOuG6r+G7o8Ozw6M6w6Ndw6M6w6M54buPOsSRamU6w6Nw4buZOsOjxJFl4bqn4buFOuG6o2Xhu4XEkTrhu5PDtOG6peG7hTrhuq/hurtbOuG6oyLhu4U64buT4bq94buFxJE6xJHhu6PDsuG7hWQ64buf4buFZDrhu4Mg4buFxJE64buDw6Lhu7Q64buS4buhOuG6r2fhu7I6ZGfhu4864buPxJFh4buFOsSRZiLhu4U64buTxJEi4buFxJE6w6Ndw6M64buTZeG6peG7mTrDo8SRw6k6dTjDujrEg3Dhu4VkOuG7hOG7kuG7gjrhu4U44buFZDrDo1tm4buyOuG7hOG7kuG7gjrhu4Fl4bqr4buZOuG7g+G6oeG7meG7sjp1OMO6OsSDcOG7hWQ6w7Xhu5nhuqU6xJHhu6Nt4buFZDrhu4VkIsO6OsOjIuG7hWQ6ZGUi4buZOuG6r+G6s+G7j+G7sjpzMuG7hTrhu4Nl4buFxJHhu7QjL+G7jz0j4buPOsOj4buHW+G7keG7keG7sD/hu4/Dg1vhu4/hu5NlZuG7hT89I2Xhu4NkOsOj4buHW+G7keG7keG7sD/Eg+G7k8SR4buZ4buD4bqjOmXDg+G6seG7heG7k+G6scO0Pzrhu5Hhu5PDuuG7h+G6seG7sD90ZcSD4buTxJFZOj47O+G7j3XDnTrEkeG6sWVkxJHhu5NZOiF9KOG7j3XDnT864buRw7TDo+G7sD8vL8OjxIPhu4Xhu7ThuqNbZuG7k8SRW+G7hcSRxJFmW+G7tHPhu4UvxIPhurHhu5Hhu4Hhu5Nm4buPL+G7heG6sXThu5EvLiEsPC8sPj7EgygsKCEsLizhu5M+KCw+PuG7hzvhu7Thur/hu49kWMO04buwPDwuPzpb4buH4buT4buwP8ODcOG7mTrDo8SRZeG6p+G7hTrhuqNl4buFxJE6w6PEkeG7meG7hWQ64buR4bufw6M6dTjDujrEg3Dhu4VkOuG7heG7i+G7hWQ64buTxJHhu4vhu4U64buDbmU/OnRlxIPhu5PEkeG7sD8+Ozs/OsSR4bqxZWTEkeG7k+G7sD8hfSg/Oi894buC4buLOsSR4bq54buFxJE64buTw7TEqeG7hWQ64buRM+G7hTrDo1tmOuG7kTDhu4U6w6Phu5tbOsOjcOG7mTrDo8SRZeG6p+G7hTrhuqNl4buFxJE6dTE6RGVbZjrhu5LEkWXhuqnhu4Xhu7I6xJHhu5nDuuG6qeG7hTrhu4Zb4buFZDrDg8SRXeG7hcSR4bu0Iy/hu489I+G7jzrDo+G7h1vhu5Hhu5Hhu7A/4buP4bqiZsSDw7o/PVPhuq064bqvw6nDo8SROuG7hOG7kuG7gjrhu4Fl4bqr4buZOuG7g+G6oeG7mTrhu4Uy4buDOi47Li7hu7I6dTE64bqu4buL4buFZDrhu4DEkeG6pTrhu7jhuq7hu4vhu4VkOuG7kG3hu4VAOuG7hyI64buDauG7kzrhu5PDtGbhu4VkOuG7hcSRcuG7hWQ64bqv4bq7Wzrhu4/EkeG7o23hu4VkOuG7gWXhuqvhu5k64buD4bqh4buZOuG7k8O0ZuG7hWQ64buPxJFm4buFZDrhu5PDtCJmOnU4w7o6xINw4buFZDrhu4Thu5Lhu4Lhu7Q64buQcDrhu5PEkSLhu4XEkTrDo+G7i+G7hWQ64bqvZzrDo2c64bqvZ+G7hWQ6ZGfhu4864buBxJHhu4vhu4VkOuG7hcSRw606w6Phu5tbOsSRamU6w6Nw4buZOsOjxJFl4bqn4buFOuG6o2Xhu4XEkTp1MeG7tDrhu5LEkXDDozrEkWXhuqnhu4U64buFZMSR4bq7OsO14buZw7rhuqfhu5M6w6Phu5tbOuG6rjDhu4VkOuG7m8O6OnUxOnPhuq064buHMeG7hcSROuG6ryBmOnU4w7o6xINw4buFZDrhu4Thu5Lhu4Lhu7I64buE4buS4buCOuG7hTjhu4VkOsOjW2bhu7I64buE4buS4buCOuG7gWXhuqvhu5k64buD4bqh4buZ4buyOuG7kWbhu4VkOuG7kWbhu4VkOnNuZTpzZeG6qcOjOuG7k8SRcMOjOsSRZeG6qeG7hTrhu5Phu4nhu5M64buPxJFm4buFZDrhu5PDtCJmOuG7k2Yi4buFOsSDOOG7hTrhuqMwZjpz4bqpOlvhu4U64buFZeG7hcSROuG7kms6w7Xhu5nhu4nDo+G7sjrhu4/EkWjhu4VkOsOjxJHhu4nhu4VkOuG7k2plOuG7j8SRIOG7g+G7sjrhu5Phuqk64buFIOG7hTp1MTrEkWpl4buyOnU4w7o6xINw4buFZDrhu4HEkeG7mTrEgzjhu4U6w6Phu6M64buTZeG6peG7hTrhu5Nl4bqn4buFOuG7gcSR4buL4buFZDrDo2c64buTamU64buPxJEg4buDOnMiOuG7k+G6qTrhu4Ug4buFOnUxOsSRamXhu7I6xJFqZTrDo3Dhu5k6w6PEkWXhuqfhu4U64bqjZeG7hcSROnUxOsOjaOG7hTpk4bujbeG7hWQ64buD4bqh4buZ4buyOuG6r2U64bqvYeG7mTrhu5PDtGbhu4VkOsOjXcOjOsSRZiDhu5M64bqvauG7hWThu7I6w6Ndw6M64buPxJFm4buFZDrhu5PDtCJmOuG7k8SRZTrhuq/hu5lbOsOj4bubWzrhuq/hurtbOuG7j8SR4bujbeG7hWThu7I64buTw6nDo8SROsOjcMOjOuG7k+G7mcO64bql4buFOuG7k8O04buZw7rhuq3hu4Xhu7I6c8Oh4buFOuG6r2rhu4VkOuG7hMSROOG7hTrEgzjhu4U64buTcDrhu4Vk4buZw7rhuqnhu4U6xJFl4bqn4buFOuG6rznhu5M64buHIuG7gzrhuq/hu6Nv4buFZOG7sjrhuq9n4buFZDpkZ+G7jzrhu4VkIsO6OsOj4buL4buFZOG7sjrEkWw64buTw7TDs+G7sjrhu4HEkW1lOsSDw6HDujrhu5Nl4buFxJE64buTxJFh4buFOuG6r2Yi4buFOuG7geG6p+G7k+G7sjpkZeG7leG7jzrhu4XEkVvhu5k64buPxJFd4buTOuG7k8O0ZeG6q+G7hTrhu4Fl4buFxJE64buT4bqn4buyOmRlMOG7gzrhu4VkxJHDqGbhu7I64buHIuG7gzpkZSLhu5k6w6PEkcOp4buFxJE64bqvXeG7hWThu7Q6w4Phu53hu4VkOuG7k+G7oTrhuq9nOnXhu5k54buTOsSRZeG6qeG7hTrhu4XEkWXhuq3hu5k6ZOG7o23hu4VkOuG7kTDhu4U6deG7mTnhu5Phu7I64buBZeG7hcSROsSDZlvhu4XEkTpkZcOtZTrhu4XEkeG7ozrDo13Dozrhu4vhu4VkOuG7hGThu5nDumLhu4U6UzLhu4U64bqiMMO64buyOuG7huG6pTpTMuG7hTpTxrDhu7I64buEZOG7mcO6YuG7hTrEguG7mcO6OuG7kuG7mcO64bqn4buF4bu04bu04bu0OuG6ouG6peG7hTrDoyDhu4XEkTrhuq9n4buyOuG7k+G7oTrhu4Vk4buZxKnhu4U6w7Xhu5nGsDrEkWpl4buyOsSRamU6w6Nw4buZOsOjxJFl4bqn4buFOuG6o2Xhu4XEkTp1MTrhuq8xOmRl4buV4buPOuG6r+G7jTrhu4Nq4buTOuG7keG7iTrEkWplOnNl4bql4buFOnNbw7o6c+G7ieG7hTrhu4/EkV3hu5M64buTw7Rl4bqr4buFOuG7kTDhu4U6deG7mTnhu5M6c25lOuG7hzFlOuG7keG7mTnhu5M64buTxJE54buP4buyOuG6r+G7leG7hWQ64buDxqHDozrhuq/DqcOjxJHhu7I6xJFl4bqp4buZOsO14buZMOG7tCMv4buPPSPhu486w6Phu4db4buR4buR4buwP+G7j+G6ombEg8O6Pz1VXcOjOuG6r+G6u+G7hcSROnU4w7o6xINw4buFZDrhu4Thu5Lhu4I64buHIjrhu4Nq4buTOuG7k8O0ZuG7hWQ64buFxJFy4buFZDrhu4XEkWXhuqnhu4M6c8ahOsO14buZW+G7hTrhu5PDtGnhu4Vk4buyOsSRIuG7hWQ64buFMuG7gzrEkGplOsODcOG7mTrDo8SRZeG6p+G7hTrhuqNl4buFxJE6dTE6xJBmNOG7hWQ6w4PEkTjhu5k64bu4xJBmNOG7hWQ6xJBnW0A64bqv4bqt4buZOmQz4buFOuG7k8SRcMOjOsSRZeG6qeG7hTrDo13Dozrhu5Nl4bql4buZOsOjxJHDqTp1OMO6OsSDcOG7hWQ64buE4buS4buCOnNuZTrDo13Dozrhu4XEkWXhuqnhu4M6c8ahOuG7k8O0aeG7hWQ64buTOOG7gzrDo+G7i+G7hWQ64buTXcOjOsSRamXhu7Q64bquw6DDujrhu4Mg4buFxJE6w6Phu4vhu4VkOuG7k13Dozrhu5Phu5nDuuG6peG7hTrhu5PDtOG7mcO64bqt4buFOuG6ozThu4VkOuG7hcSRZeG6reG7mTrEkeG6ueG7hcSROuG7k8SR4bufw6Phu7I64buFxJE04buDOuG7hTjhu4VkOsOjW2Y64buFxJHDoeG7hTrhu5PEkeG7n8OjOsOjxJFmOsOjXeG7hTrhuqNq4buyOsSRamU6c2XhuqXhu4U6c+G6rTrhu4PGocOjOuG6r8Opw6PEkeG7sjrDuTrhu4VkxJHDqls6w6PEkeG7o23hu4VkOuG7k8O04bq54buFxJE6dTjDujrEg3Dhu4VkOuG7hOG7kuG7guG7sjp1OMO6OsSDcOG7hWQ64buB4bqnOsSRZiDDo8SROuG7k8SRcMOjOsSRZeG6qeG7hTrhu5Phu6Hhu4VkOuG7k2XhuqXhu5k6w6PEkcOp4bu0OuG6ouG6peG7hTrDoyDhu4XEkTrhuq9n4buyOmQz4buFOuG7k8SRcMOjOsSRZeG6qeG7hTrhu4/EkWbhu4VkOuG7k8O0ImY64buTxJFlOuG6r+G7mVs6dTjDujrEg3Dhu4VkOuG7hOG7kuG7gjpzbmU64buPxJFm4buFZDrhu5PDtCJmOuKAnMODcOG7mTrDo8SRZeG6p+G7hTrhuqNl4buFxJE6ZOG7o23hu4VkOuG7g+G6oeG7meKAnTpzIjrDo+G7mWrDozpzw6Hhu4U64bqvauG7hWQ64oCc4buSZiLhu4U6xIM44buFOuG6r2Yi4buFOuG7geG6p+G7kzp1OMO6OsSDcOG7hWQ64buE4buS4buC4buyOuG6r+G7izrhu5PEkeG6uzpzMuG7hTrhu4Nl4buFxJHigJ3hu7I6w7Xhu5lbOuG6r2c64bqvMTrhu5PDoeG7jzrEkcOz4buPOuG6r+G7i+G7hWQ64bqvMGY6w6Nd4buFOuG6o2rhu7I6xJFqZTpzZeG6peG7hTrhu5PEkVvhu4M6ZGVb4bu0OsODXeG7hTrhuqNq4buyOsSRamU6c2XhuqXhu4U64buTw7Rm4buFZDp1MTrhuq8xOmThu6Nt4buFZDrhu4PhuqHhu5k64bqvZTrhuq9h4buZOsSRZeG6p+G7hToh4bu0KTs74buDLjrhuq854buTOsOyOnMiOuG6rznhu5M6w6Nb4buFxJE64buTXcOj4buyOuG7m+G7hWQ6xJFqOuG6r2fhu4VkOmRn4buPOmRh4buFOiw64buTxak64bqvxKnhu4Vk4buyOi4+KTrhu4VkIsO6OsOj4buL4buFZDrhu4ci4buDOuG6r+G7o2/hu4VkOmRlW2Y64buTxJHhu4vhu4Vk4buyOuG7hyLhu4M64bqv4bujb+G7hWQ64bqvZeG6qeG7heG7sjrDtDHhu4XEkTrhu5PEkWZd4buTOuG7heG7o27Do+G7sjrDteG7meG6t+G7kzpz4buLZTpz4bqxOuG7k+G7o2/hu4VkOsO0ImY6KOG7tDs7O+G7gy7hu7I64buFxJFl4bqt4buZOsOjxJFlOsSRamU6w6NnOuG7j8SRZuG7hWQ64buTw7QiZjrhu5Phu4nhu5M64buFxJHhu6NZOsOjxJFlOsSRamU64buTxJHhu4vhu4U64buSxJFb4buFxJE64buSxJHhurvhu4XEkeG7sjrhu5PEkeG7i+G7hTrhu5Jl4bqn4buFOuG7ksSRM+G7hWThu7Thu7Thu7QjL+G7jz0j4buPOsOj4buHW+G7keG7keG7sD/hu4/Dg1vhu4/hu5NlZuG7hT89I2Xhu4NkOsOj4buHW+G7keG7keG7sD9lw4PhurHhu4Xhu5PhurHDtD864buR4buTw7rhu4fhurHhu7A/dGXEg+G7k8SRWTo+Ozvhu491w506xJHhurFlZMSR4buTWTopLinhu491w50/OuG7kcO0w6Phu7A/Ly/Do8SD4buF4bu04bqjW2bhu5PEkVvhu4XEkcSRZlvhu7Rz4buFL8SD4bqx4buR4buB4buTZuG7jy/hu4XhurF04buRLy4hLDwvLD4+xIMoLCghLCks4buTfSk7PCHhu4c74bu04bq/4buPZFjDtOG7sCh7Oz86W+G7h+G7k+G7sD/Dg3Dhu5k6w6PEkWXhuqfhu4U64bqjZeG7hcSROsOjxJHhu5nhu4VkOuG7keG7n8OjOnU4w7o6xINw4buFZDrhu4Xhu4vhu4VkOuG7k8SR4buL4buFOuG7g25lPzp0ZcSD4buTxJHhu7A/Pjs7PzrEkeG6sWVkxJHhu5Phu7A/KS4pPzovPeG6ouG6peG7hTrDoyDhu4XEkTrEkWw64buTw7TDszrhu4XEkVvhu5k64buPxJFd4buTOuG7k8O0ZeG6q+G7hTrhu4Fl4buFxJE64buT4bqn4buyOsSQamU6w4Nw4buZOsOjxJFl4bqn4buFOuG6o2Xhu4XEkTp1MTrhuq7hu4vhu4VkOuG7gMSR4bqlOuG7uOG6ruG7i+G7hWQ64buQbeG7hUA6w6No4buFOuG7k8Opw6PEkTrDo3DDozpzw6Hhu4U64bqvauG7hWThu7I64buT4buZw7rhuqXhu4U64buTw7Thu5nDuuG6reG7hTrDo13DozrEkWo6xIM44buFOnU4w7o6xINw4buFZDrhu5Phu5nDuuG6p+G7hTrhuq/hu6Nv4buFZDrhu4Fl4bqr4buZOuG7g+G6oeG7meG7tCMv4buPPSPhu486w6Phu4db4buR4buR4buwP+G7j+G6ombEg8O6Pz3hu5LEkeG7i+G7hWQ6w7Xhu5lbOsOjXcOjOuG7hWThu5nEqeG7hTpz4buJ4buFOnNbw7o6w6Phu5tbOuG7hMSRIjrhu4Xhu6Nuw6Phu7I6xJBqZTrDg3Dhu5k6w6PEkWXhuqfhu4U64bqjZeG7hcSROnUxOsSQZjThu4VkOsODxJE44buZOuG7k2Xhuqfhu4864buTxqHDozrEkWw64buTw7TDszrEkWplOnNl4bql4buFOmRl4buV4buPOuG7hcSRW+G7mTpkZTDhu4M64buFZMSRw6hmw5064buFxJE44buFOsO0auG7hWQ6w6Ndw6M64buD4buLOsSR4bq54buFxJE64buBZeG7hcSROuG7k+G6pzrEkWXhuqnhu5k6w7Xhu5kw4buyOuG6ryJmOuG7kyBmOuG7hWTEkeG6rTrDo8SRZjrhu4dbZjrhuq9q4buFZDrhu4Xhu4vhu4VkOuG7k8SR4buL4buF4bu0OuG7ksO0ZuG7hWQ64buRMOG7hTp14buZOeG7kzrDo2c64buFxJFl4bqt4buZOsSRamU6c2XhuqXhu4U6xINd4buDOuG7hWTEkcOq4buyOsSDXeG7gzrhu4ci4buDOuG6rzE64buDIOG7hcSROsSDIOG7hTrhuq/hu6NbOuG7hcSRZeG6reG7mTrhu4Phu4s6xJHhurnhu4XEkTrDozjDuuG7sjrDo2bhu4U6ZGXhu4nhu4VkOsOjZzpkZV064buTw7Thurs64buBZeG7hcSROuG7k+G6pzrDo1tmOnMiZjrhu5Ew4buFOnXhu5k54buT4buyOmRl4buV4buPOuG6r+G7jTrDo2bhu4U6w6PEkV3hu5k64buPxJE44buFOsOj4buL4buFZDrhu4dbZjrhuq9q4buFZDrEkcOz4buPOuG7h8O54buyOuG7hcSRZeG6reG7mTpkZVs64bqv4bq54buFxJE6w6NnOuG7h1tmOuG6r2rhu4VkOuG7k8SRW+G7gzpkZVs6w7I6w6Ndw6M6w6Phu4vhu4VkOuG7k8O6OuG7kzLhu4VkOuG7k8SR4bql4buDOuG7hWThu5nEqeG7hTrhu5PEkeG7mTrhu4XEkcOh4buP4bu0OsSQamU6w6No4buFOuG7gcSR4buZw7rhuqfhu4U64buBxJHDqcOjxJE6xJFqZTpzZeG6peG7hTp1OMO6OsSDcOG7hWQ6w6Ndw6M64buD4buLOsSR4bq54buFxJHhu7I6ZGVbOuG7k8O0IGXhu7I64buF4buZ4buLZTrhu5PDtMSp4buFZDrhu5PEkeG7m8O6OuG7kTDhu4Xhu7I64buPxJFd4buTOuG7k8O0ZeG6q+G7hTrhu5Ew4buFOnXhu5k54buT4buyOuG7gWXhu4XEkTrEg2Zb4buFxJE6c25lOuG7hcSRZeG6reG7mTrhu4M14buTOsSRIuG7hWThu7I64buFZCLhu4XEkTrhu4VkxJHhuq064bqvWzrEgyDhu4VkOuG7j8SRZuG7hWQ64buPxJHhu5Xhu7I64bqvZeG6q+G7hTrEkeG6ueG7hcSROuG7hcSR4bujOuG7g+G7izrEkeG6ueG7hcSROuG7gWXhu4XEkTrhu5Phuqc64buTa+G7hWQ6xJHDs+G7jzrDo+G7m1s6w6Ndw6M64buL4buFZDrhu4Rk4buZw7pi4buFOlMy4buFOuG7ksSRZeG7sjrhu5LDtGHhu4U6UzLhu4U6w4Phu6Phu7I64buEZOG7mcO6YuG7hTpTMuG7hTrEkGhbOsOjxJFlOsSRamU64buTxJHhu4vhu4U64buOxJHhu5U6w5Xhu5lb4buFZOG7tDrEkCLhu4VkOuG7hTLhu4M6xJFqZTrhu4/EkeG7iWU6xJHDs+G7jzpzbmU6w6Ndw6M64bqjW+G7heG7sjrhu4VkIuG7hcSR4buyOuG6r2Yi4buFOuG7k8SR4bqrOuG7h8Sp4buFZDpkxJHhurfhu4/hu7I64buTw7RbZjrhuq9rZeG7sjrhu5NpWzrhuq8i4buDOuG7j8SRazrhuqNl4bqn4buFOl3hu486xIPGoeG7hWQ6w6Ndw6M64buTZeG6p+G7hTrhuqNqOuG7gcSRZls6xJFpw6M6LTrhu4HGsDrhu5PEkeG7mcOh4buTOuG7g25lOnMiZjrhu5Ew4buFOnXhu5k54buT4buyOuG6r8Sp4buFZDrhu5PEkW9lOuG7k2s6w6PEkeG7n8OjOsO04buV4buTOuG7gWXhu4XEkTrhu4VkxJFl4bqp4buD4buyOuG7heG6peG7mTpk4bujbeG7hWQ64buFxJE44buFOsO0auG7hWQ6w6Ndw6M64buD4buLOsSR4bq54buFxJE6w6NdOuG7hcSROOG7hTrhu5Nl4bql4buZOuG6o2Xhuqvhu5nhu7I64buTZeG6p+G7jzrhu5PEkeG6peG7gzrhu5Hhu5/Dozrhu4Mg4buFxJE6ZGXhu5Xhu4864buFxJFb4buZOuG7j8SRXeG7kzrhu5PDtGXhuqvhu4U64buBZeG7hcSROuG7k+G6p+G7sjpkZTDhu4M64buFZMSRw6hmOuG6o+G6reG7hTpzcuG7hWThu7I64buHIuG7gzpkZSLhu5k6xJHDs+G7jzrhu4/EkV3hu4/hu7Q64buExJFy4buFZDpzZeG6qcOjOuG7hyLhu4M64buTw6nDo8SROsOjcMOj4buyOsSRZeG6qeG7mTrDteG7mTDhu7I6xJEi4buFxJE64bqvauG7hWQ6ZOG7o23hu4VkOuG7g+G6oeG7mTrDo+G7m1s6w6Nd4buFOuG6o2rhu7I6xJFqZTpzZeG6peG7heG7sjpkZVs64bqv4bq54buFxJE6xJFqZTpzZeG6peG7hTrDo3Dhu5k6w6PEkWXhuqfhu4U64bqjZeG7hcSROuG6rzE6ZGfhu4864buPxJFh4buFOsSRZiLhu4U64buTxJEi4buFxJE6LH0vLH064buTZeG6peG7mTrDo8SRw6k6dTjDujrEg3Dhu4VkOuG7hOG7kuG7gjpzImY64buFMuG7gzouOyx9OnMiOuG7k2Xhuqfhu4864buTxqHDozp1OMO6OsSDcOG7hWQ64buE4buS4buCOuG7hTjhu4VkOsOjW2bhu7I64buE4buS4buCOuG7gWXhuqvhu5k64buD4bqh4buZ4bu0Iy/hu489I+G7jzrDo+G7h1vhu5Hhu5Hhu7A/4buP4bqiZsSDw7o/PcSQ4bujw7Lhu4VkOuG7n+G7hWQ6w6Phu5lqw6M6c8Oh4buFOuG6r2rhu4VkOuKAnOG7kmYi4buFOsSDOOG7hTrhuq9mIuG7hTrhu4Hhuqfhu5M6dTjDujrEg3Dhu4VkOuG7hOG7kuG7gjrigJM64bqu4buLOuG7k8SR4bq7OnMy4buFOuG7g2Xhu4XEkeKAneG7sjrDo13DozrDoznhu486xJFqZTrDo3Dhu5k6w6PEkWXhuqfhu4U64bqjZeG7hcSROuG7k8O0ZuG7hWQ64buT4bq94buFxJE64bqvMTrhuq8y4buFZDrhu4HDuTpzbmU6w6M54buPOuG7m8O64buyOsOjxJHDqeG7hcSROsO14buZw7rhuq3hu4U64bqv4bq7Wzrhu4/EkeG7o23hu4VkOuG7hcSRw6Hhu4U6c2XhuqnDozpzIjrhu5NrOsOjxJHhu5/Dozrhu5PEkXDDozrEkWXhuqnhu4U6c25lOuG7hcSRZeG6reG7mTrDo13Do8SROuG7hyLhu4M64buRXeG7hWQ64buTIGbhu7I64buPxJHhu5c6xJHDs+G7j+G7sjrhuq8g4buTOsSRZeG6qeG7mTrDteG7mTA6w6NbZjrhu4XEkeG7o1k6U8Oh4buFOuG6r2rhu4VkOsSRIuG7hWQ64buFZCLhu4U6ZGVbOuG6r+G6ueG7hcSROsOjcOG7mTrDo8SRZeG6p+G7hTrhuqNl4buFxJE6xJFl4bqn4buFOnt9LuG7tCF7KeG7gy464bqvOeG7k+G7sjrhuq9n4buFZDpkZ+G7jzrEkSLhu4VkOsOjxJHGocOjOuG7k8WpOuG6r8Sp4buFZOG7sjrEkSLhu4VkOnMg4buFOuG7hWQiw7o6w6Phu4vhu4VkOuG6r+G6qzrhu4PDsjrDtGrhu4Vk4buyOuG7hTjhu4VkOsOjOeG7jzrhuq/hu6Nv4buFZDpkZVtmOuG7k8SR4buL4buFZOG7sjrEkcOoOuG7j8SR4buJ4buyOuG7hyLhu4M64buFxJEiOnMy4buFOsSRZ1vhu7I64buBxJHhu5k64buTxJHhuqs64buTxJFbZjrhu5PEkeG7i+G7heG7sjrhu4/EkeG7icOdOmThu6Nt4buFZDrhu4PhuqHhu5k64buTw7Rm4buFZDrDo+G7i+G7hWQ64buTXcOjOmRlMGU64buPxJFn4buFZDrhu4M14buTOuG6ozThu4Vk4buyOsSDxKnhu4U64bqvZeG6reG7hTrhuq9rZTrhu5PEkXFb4buyOuG6r+G7o1s6w6NtOmRlbmU6xJFnWzpzImY64bqvxKnhu4VkOsO04buZauG7hWTDnTrEkWw64buTw7TDszrhu4XEkVvhu5k64buPxJFd4buTOuG7k8O0ZeG6q+G7hTrhu4Fl4buFxJE64buT4bqn4buyOmRlMOG7gzrhu4VkxJHDqGY64bqj4bqt4buFOnNy4buFZOG7tCMv4buPPSPhu486w6Phu4db4buR4buR4buwP+G7j+G6ombEg8O6Pzrhu5Hhu5PDuuG7h+G6seG7sD/hu5PhurF14buTLVvhu4dlZOG7hVk6w7RlZMSR4buTw50/PSPhu5Hhu5PDtGbhu4VkPeG6oiJlOnMiOjDhu4XEkVk64buSw7Thu5nhu4VkOuG7huG6pSMv4buR4buTw7Rm4buFZD0jL+G7jz0=


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]