(vhds.baothanhhoa.vn) - Đảo Hòn Mê (thị xã Nghi Sơn) cách đất liền khoảng 11km, được đánh giá là nơi có giá trị về đa dạng sinh học và sự đa dạng về sinh cảnh, từng được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong Quy hoạch hệ thống khu bảo tồn biển Việt Nam.
4buHd+G7i8OtcsOBw7PhurrhurrhuqtpRTN44bq8w4F1aeG7g1TDs8Otc+G7j+G6oHbDreG6unjhuqB3w6134bqucsOtdMO14bqiw61XxILhuqDDrT3FqeG7hy934buL4buD4buHRcOtcsOBw7PhurrhurrhuqtpRVd1w7NzaeG7g1TDteG6osOtV8SC4bqgw609xanDreG6v+G6vHfhu7PDrcSow7TDrSR2d3jDrTLhuqjhuqDhu4HDrXLDsnJ3w6104bud4bq8w63DgXjhu6nhuqDDrUF34bqiw7XhuqB2w63hu4vhu4tBw4DhurvDrXRGQ3LDrXTDsuG6oHfDrXZ4w7LDrcOB4buNw63huqDhuqh4w61yw4PDrXZ4w7LDreG6vOG6uOG7s8Ot4buK4bupw610w7PDrXPhu4/huqB2w63hurp44bqgd8Otd+G6rnLDreG7iuG7jcOt4bq6ScOtdMOzw61z4buP4bqgdsOt4buK4bupw63hurp44bqgd8OtcsO14bqgd+G6u8Ot4bq8SOG6oHbDrXRGQ3LDrTN34buCw63hurxG4bqq4bqgdsOtUnd54bqgd8OtRXfhu4LDrUV3xanDrXPDikrhu6vhurzDreG6vOG6uOG6ouG6oHbDrTDDikrDrXfhuqLhu49yd8Otd+G7q8Ot4bq8d+G6tOG6oHbDrUF3w4rDrXHDteG6osOt4bq8w4LhuqDDrXF44bux4bqgw63Eg3jhu6vhurzDrSTDs8OA4bq94buHL0Xhu4Phu4dFw61yw4HDs+G6uuG6uuG6q2lFUeG6onNKaeG7g+G7h3jDgHbDrXLDgcOz4bq64bq64bqraXhSdeG6oOG6vHXhurhpw63hurrhurxKw4F14bqraeG7iHhz4bq8d8Opw61uw6zDrEXEqOG6ucOtd3V4dnfhurzDqcOta+G7i2tFxKjhurlpw63hurrhurhy4bqraS8vcnPhuqDhur1xw7PhuqLhurx3w7PhuqB3d+G6osOz4bq94buK4bqgL3N14bq6QeG6vOG6okUv4bqgdeG7iOG6ui/hu4nhu4nhu4lvL+G7i2ttc2rDrG/DrMOs4buJw6zhurxvb8Spw6zDrMOBw6zhur3hu7lFdmXhurjhuqtqamtpw63Ds8OB4bq84bqraVTDs8Otc+G7j+G6oHbDreG6unjhuqB3w6134bqucsOtdMO14bqiw61XxILhuqDDrT3FqWnDreG7iHhz4bq8d+G6q2luw6zDrGnDrXd1eHZ34bq84bqraWvhu4tracOtL+G7g+G7hy9F4buD4buHRcOtcsOBw7PhurrhurrhuqtpRVLDs0Xhurx44bqi4bqgaeG7g0B3w4rDreG7iklyw610w7XhuqLDrVfEguG6oMOtPcWpw61yw4PDrXN44bur4bqgw63hurx5cnfDrWvEqW3hurtrw613w7PDrXTDteG6osOt4buK4buNw61s4bq94buLbOG7ieG6u2vDrXfDs8Otw4Dhu5XhurzDreG6oEbhuqpy4bq94buHL0Xhu4Phu4dFw61yw4HDs+G6uuG6uuG6q2lFUeG6onNKaeG7g+G7h3jDgHbDrXLDgcOz4bq64bq64bqraXhSdeG6oOG6vHXhurhpw63hurrhurxKw4F14bqraeG7iHhz4bq8d8Opw61uw6zDrEXEqOG6ucOtd3V4dnfhurzDqcOta8SpxKlFxKjhurlpw63hurrhurhy4bqraS8vcnPhuqDhur1xw7PhuqLhurx3w7PhuqB3d+G6osOz4bq94buK4bqgL3N14bq6QeG6vOG6okUv4bqgdeG7iOG6ui/hu4nhu4nhu4lvL+G7i2ttc2rDrG/DrMOsasSp4bq8a29qw6zhu4nDgcOs4bq94bu5RXZl4bq44bqrbm5tacOtw7PDgeG6vOG6q2lUw7PDrXPhu4/huqB2w63hurp44bqgd8Otd+G6rnLDrXTDteG6osOtV8SC4bqgw609xalpw63hu4h4c+G6vHfhuqtpbsOsw6xpw613dXh2d+G6vOG6q2lrxKnEqWnDrS/hu4Phu4cvReG7g+G7h0XDrXLDgcOz4bq64bq64bqraUVSw7NF4bq8eOG6ouG6oGnhu4NX4burw63hurx3SXLDreG7iuG7n+G6vMOt4bq84bq4xanhuqDDrXTDteG6osOtRXfhuqLhuqB2w61Fd+G6vsOt4buK4bupw61yd+G7guG6oHbDrcOB4bqi4buPeOG6veG7hy9F4buD4buHRcOtcsOBw7PhurrhurrhuqtpRVHhuqJzSmnhu4Phu4d4w4B2w61yw4HDs+G6uuG6uuG6q2l4UnXhuqDhurx14bq4acOt4bq64bq8SsOBdeG6q2nhu4h4c+G6vHfDqcOtbsOsw6xFxKjhurnDrXd1eHZ34bq8w6nDrWvEqcSpRcSo4bq5acOt4bq64bq4cuG6q2kvL3Jz4bqg4bq9ccOz4bqi4bq8d8Oz4bqgd3fhuqLDs+G6veG7iuG6oC9zdeG6ukHhurzhuqJFL+G6oHXhu4jhurov4buJ4buJ4buJby/hu4trbXNqw6xvw6zDrGtr4bq84buLbmvhu4tsw4HDrOG6veG7uUV2ZeG6uOG6q27hu4tqacOtw7PDgeG6vOG6q2lUw7PDrXPhu4/huqB2w63hurp44bqgd8Otd+G6rnLDrXTDteG6osOtV8SC4bqgw609xalpw63hu4h4c+G6vHfhuqtpbsOsw6xpw613dXh2d+G6vOG6q2lrxKnEqWnDrS/hu4Phu4cvReG7g+G7h0XDrXLDgcOz4bq64bq64bqraUVSw7NF4bq8eOG6ouG6oGnhu4Mzd+G7jeG6oHfDrUV34buj4bqgw63DgeG6ouG7jXjDrXLhu5tKw61Bd8Oyw61Fd0dyw63hurzhu49F4bq7w61Bd+G6suG6oHbDreG6vHfhu7HDrXd44bur4bqgw61yw7Jyw63DgeG6ouG7jXjDrUbDisOt4bq8d8aw4bq9w60gd+G7o+G6oMOtw4HhuqrhuqDDrXLDsnLDrcOB4bqi4buNeMOt4bq8d8OK4bqkcsOtcsOycsOtd+G6rsOtcuG7jcOtRXfFqeG6u8OtcsOzw4DhurvDreG6vHfhu6PDisOtc+G7o8OK4bq7w63hurzhurjhur5yw6104buN4bqi4bq7w61yw7PDiuG6veG6veG6veG7hy9F4buD4buHRcOtcsOBw7PhurrhurrhuqtpRVHhuqJzSmnhu4Phu4d4w4B2w61yw4HDs+G6uuG6uuG6q2l4UnXhuqDhurx14bq4acOt4bq64bq8SsOBdeG6q2nhu4h4c+G6vHfDqcOtbsOsw6xFxKjhurnDrXd1eHZ34bq8w6nDrWvEqcSpRcSo4bq5acOt4bq64bq4cuG6q2kvL3Jz4bqg4bq9ccOz4bqi4bq8d8Oz4bqgd3fhuqLDs+G6veG7iuG6oC9zdeG6ukHhurzhuqJFL+G6oHXhu4jhurov4buJ4buJ4buJby/hu4trbXNqw6xvw6zhu4vDrGzhurxt4buJasOsbcOBw6zhur3hu7lFdmXhurjhuqvhu4nhu4luacOtw7PDgeG6vOG6q2lUw7PDrXPhu4/huqB2w63hurp44bqgd8Otd+G6rnLDrXTDteG6osOtV8SC4bqgw609xalpw63hu4h4c+G6vHfhuqtpbsOsw6xpw613dXh2d+G6vOG6q2lrxKnEqWnDrS/hu4Phu4cvReG7g+G7h0XDrXLDgcOz4bq64bq64bqraUVSw7NF4bq8eOG6ouG6oGnhu4Mww4rhu6PhuqDDrcSow7TDrXLhu5tKw6124bqsw63huqB34bqww61yw4PDrXThuqTDrXLDs+G6osOt4bq8SMOtxKnDrC3hu4trw6zDgOG6u8OtdsOCw4DDrcOA4bqk4bq8w63hurrhurTDrcOB4bqi4buNeMOt4bq8d8OK4bqkcsOtcsOycsOtd+G6rsOt4bqgduG7hMOtdnjDs8OtccO94bq7w63hurrGsOG6oOG6u8Otc+G7m8OKw63hurzhu5nDgOG6veG6veG6veG7hy9F4buD4buHRcOtcsOBw7PhurrhurrhuqtpRVHhuqJzSmnhu4Phu4d4w4B2w61yw4HDs+G6uuG6uuG6q2l4UnXhuqDhurx14bq4acOt4bq64bq8SsOBdeG6q2nhu4h4c+G6vHfDqcOtbsOsw6xFxKjhurnDrXd1eHZ34bq8w6nDrWvhu4ltRcSo4bq5acOt4bq64bq4cuG6q2kvL3Jz4bqg4bq9ccOz4bqi4bq8d8Oz4bqgd3fhuqLDs+G6veG7iuG6oC9zdeG6ukHhurzhuqJFL+G6oHXhu4jhurov4buJ4buJ4buJby/hu4trbXNqw6xvw6zhu4vhu4lt4bq8xKnEqW9q4buJw4HDrOG6veG7uUV2ZeG6uOG6q2psa2nDrcOzw4HhurzhuqtpVMOzw61z4buP4bqgdsOt4bq6eOG6oHfDrXfhuq5yw610w7XhuqLDrVfEguG6oMOtPcWpacOt4buIeHPhurx34bqraW7DrMOsacOtd3V4dnfhurzhuqtpa+G7iW1pw60v4buD4buHL0Xhu4Phu4dFw61yw4HDs+G6uuG6uuG6q2lFUsOzReG6vHjhuqLhuqBp4buDM+G6uMWp4bqgw610w7XhuqLDrVfEguG6oMOtPcWpw612d3jDreG6oHfhu5/huqDDreG6vHfhu43huqB3w61Fd+G7o+G6oMOtcsOycsOtw4HhuqLhu414w63hurx34bq+4bq7w61yw4PDrW7DrcOB4bqi4buNeMOt4bq8d8OK4bqkcsOta8Otd+G6rsOt4bqg4buZw4DDreG6vOG6uOG6ouG6oHbDrWrDrXHhuqThur3DrVLDsnLDrcOB4bqi4buNeMOtw4nDikvDrXd4xrDDgMOtcsODw61qw63DgeG6ouG7jXjDrXbDgsOAw6nDrUF34bu1w63DgOG6tHLhurvDrUF34bu1w610w4rhurJ4w61z4buNeOG6u8OtcuG7o0rDrXdG4bqo4bqgdsOt4buK4buNw61yw7LDreG6suG6oHbDreG6ukbhur3hu4cvReG7g+G7h0XDrXLDgcOz4bq64bq64bqraUVR4bqic0pp4buD4buHeMOAdsOtcsOBw7PhurrhurrhuqtpeFJ14bqg4bq8deG6uGnDreG6uuG6vErDgXXhuqtp4buIeHPhurx3w6nDrW7DrMOsRcSo4bq5w613dXh2d+G6vMOpw61r4buJ4buJRcSo4bq5acOt4bq64bq4cuG6q2kvL3Jz4bqg4bq9ccOz4bqi4bq8d8Oz4bqgd3fhuqLDs+G6veG7iuG6oC9zdeG6ukHhurzhuqJFL+G6oHXhu4jhurov4buJ4buJ4buJby/hu4trbXNqw6xvw6zhu4tqxKnhurzEqWrEqeG7ieG7icOBw6zhur3hu7lFdmXhurjhuqvhu4vEqW1pw63Ds8OB4bq84bqraVTDs8Otc+G7j+G6oHbDreG6unjhuqB3w6134bqucsOtdMO14bqiw61XxILhuqDDrT3FqWnDreG7iHhz4bq8d+G6q2luw6zDrGnDrXd1eHZ34bq84bqraWvhu4nhu4lpw60v4buD4buHL0Xhu4Phu4dFw61yw4HDs+G6uuG6uuG6q2lFUsOzReG6vHjhuqLhuqBp4buDQHfDisOt4buKSXLDrXTDteG6osOtV8SC4bqgw609xanDrXbDgsOAw63hu4tuw610w7XhuqLDrcOB4bqq4bqgw63huqB34bqw4bq7w61yw4PDreG6oHd44bupw4rDrcOB4bqi4buNeMOt4bq6eOG6oHfDreG7iuG7n+G6vMOtcXjhu7HhuqDDrXLDg8OtdnjDssOt4bq84bq44buzw63hu4rhu6nDrXTDs8Otc+G7j+G6oHbDreG6unjhuqB3w6134bqucsOt4buK4buNw63hurpJw610w7PDrXPhu4/huqB2w63hu4rhu6nDreG6unjhuqB3w61yw7XhuqB34bq7w612w4LDgMOpw6134burw63hurp44bqgd8Ot4bq8d8OyeMOt4bq44buP4bqgw63hurrDs+G6oMOtd+G6suG6u8Otd+G7q8Ot4bq6eOG6oHfDreG6vHfDsnjDreG6uOG6ouG6oHbDrXF44bux4bqg4bq7w63hurx3SXLDreG7iuG7n+G6vMOt4bq8d+G7gkrDreG6unjhuqB34bq94bq94bq94buHL0Xhu4Phu4dFw61yw4HDs+G6uuG6uuG6q2lFUeG6onNKaeG7g+G7h3jDgHbDrXLDgcOz4bq64bq64bqraXhSdeG6oOG6vHXhurhpw63hurrhurxKw4F14bqraeG7iHhz4bq8d8Opw61uw6zDrEXEqOG6ucOtd3V4dnfhurzDqcOta8SpxKlFxKjhurlpw63hurrhurhy4bqraS8vcnPhuqDhur1xw7PhuqLhurx3w7PhuqB3d+G6osOz4bq94buK4bqgL3N14bq6QeG6vOG6okUv4bqgdeG7iOG6ui/hu4nhu4nhu4lvL+G7i2ttc2rDrG/DrOG7i2vhu4vhurzhu4lrxKlsbcOBw6zhur3hu7lFdmXhurjhuqtua2nDrcOzw4HhurzhuqtpVMOzw61z4buP4bqgdsOt4bq6eOG6oHfDrXfhuq5yw610w7XhuqLDrVfEguG6oMOtPcWpacOt4buIeHPhurx34bqraW7DrMOsacOtd3V4dnfhurzhuqtpa8SpxKlpw60v4buD4buHL0Xhu4Phu4dFw61yw4HDs+G6uuG6uuG6q2lFUsOzReG6vHjhuqLhuqBp4buDQHfDisOt4buKSXLDreG6oOG7jUrDrXLDg8OtamrDrMOtw4HhuqLhu414w63hurp44bqgd8Ot4buK4buf4bq8w61xeOG7seG6oMOt4bq8d8OK4bqkcsOt4buLbGvDrXZ44bq04bqgduG6u8OtccOz4bqiw612w4LDgMOt4buLxKnEqcOtw4HhuqLhu414w63hurx3SXLDreG7iuG7n+G6vMOt4buK4buNw61qbMOtw4HhuqLhu414w6104bqk4bqgdsOt4buK4buf4bq8w61Fd+G7gMOtc8OK4bq7w61uw63DgeG6ouG7jXjDreG6uOG6ouG6oHbDrXF44bux4bqg4bq7w61rbMOtw4HhuqLhu414w63hurrDs+G6oMOtd+G6suG6u8Ot4buLauG7i8Otw4HhuqLhu414w6104bqk4bqgdsOt4buK4buf4bq8w610w7JKw63hu4rhu43DrWtrw63DgeG6ouG7jXjDrXLDssOt4bq6w7PhuqDDrXfhurLhur3hu4cvReG7g+G7h0XDrXLDgcOz4bq64bq64bqraUVSw7NF4bq8eOG6ouG6oGnhu4Phu4d4w4B2w61yw4HDs+G6uuG6uuG6q2l4UnXhuqDhurx14bq4acOt4bq64bq8SsOBdeG6q2nhu4h4c+G6vHfDqcOtbsOsw6xFxKjhurnDrXd1eHZ34bq8w6nDrWvEqcSpRcSo4bq5acOt4bq64bq4cuG6q2kvL3Jz4bqg4bq9ccOz4bqi4bq8d8Oz4bqgd3fhuqLDs+G6veG7iuG6oC9zdeG6ukHhurzhuqJFL+G6oHXhu4jhurov4buJ4buJ4buJby/hu4trbXNqw6xvxKlqa2/hurxrxKlvbWzDgcOs4bq94bu5RXZl4bq44bqram9vacOtw7PDgeG6vOG6q2lUw7PDrXPhu4/huqB2w63hurp44bqgd8Otd+G6rnLDrXTDteG6osOtV8SC4bqgw609xalpw63hu4h4c+G6vHfhuqtpbsOsw6xpw613dXh2d+G6vOG6q2lrxKnEqWnDrS/hu4Phu4cvReG7g+G7h0XDrXLDgcOz4bq64bq64bqraUVSw7NF4bq8eOG6ouG6oGnhu4NAd8OKw63hu4pJcsOtdMO14bqiw61XxILhuqDDrT3FqcOt4buK4buNw63hu4rhu4DhuqB2w61Fd+G7hsOtcuG7n+G6oMOtdMO0w61x4buT4bq8w6124buVRcOt4buJb2/DrcOB4bqi4buNeMOtd8O1eMOt4bq6w7XhuqDDreG6vHfDiuG6pHLDreG7i2xvw612eOG6tOG6oHbhurvDreG6oOG7mcOAw63hurzhurjhuqLhuqB2w61vasOtd+G6rsOtQXfDsnLDreG6oHfDs8OK4bq94buHL0Xhu4Phu4dFw61yw4HDs+G6uuG6uuG6q2lFUeG6onNKaeG7g+G7h3jDgHbDrXLDgcOz4bq64bq64bqraXhSdeG6oOG6vHXhurhpw63hurrhurxKw4F14bqraeG7iHhz4bq8d8Opw61uw6zDrEXEqOG6ucOtd3V4dnfhurzDqcOta8SpxKlFxKjhurlpw63hurrhurhy4bqraS8vcnPhuqDhur1xw7PhuqLhurx3w7PhuqB3d+G6osOz4bq94buK4bqgL3N14bq6QeG6vOG6okUv4bqgdeG7iOG6ui/hu4nhu4nhu4lvL+G7i2ttc2rDrG/DrOG7icOs4buL4bq8amtqa2zDgcOs4bq94bu5RXZl4bq44bqrbW5racOtw7PDgeG6vOG6q2lUw7PDrXPhu4/huqB2w63hurp44bqgd8Otd+G6rnLDrXTDteG6osOtV8SC4bqgw609xalpw63hu4h4c+G6vHfhuqtpbsOsw6xpw613dXh2d+G6vOG6q2lrxKnEqWnDrS/hu4Phu4cvReG7g+G7h0XDrXLDgcOz4bq64bq64bqraUVSw7NF4bq8eOG6ouG6oGnhu4NXeOG7q+G6oMOtcsOycsOt4bqgduG7jeG6oHfDrXLDg8Otw4F4xanhuqDDrcOJw4rDs+G6oMOtcuG7gsOzw63hurzhu7XhuqB3w60zd8Oz4bqgd8OtV8ODw7PDrXTDs+G6oHbDreG6vHlyd8Otcklyw6134bqi4buN4bqgw63hurx3eOG7q+G6oMOtMMOKSsOtd+G6ouG7j3J3w61Ad8OKw61Rw7XhuqLDreG6vMOC4bqgw61xeOG7seG6oMOtV8SC4bqgw609xanhurvDrXbDg0XDrUV34buj4bqgw63DicOKw7PhuqDDreG6vOG6uOG6ruG6oHbDreG6vOG6uOG6ouG6oHbDrUV3w7LhurzDreG6vOG6uHjhu7HhuqDDrUF44bqgd8Ot4bq8xrDDrXF44bux4bqgw63hu4rhu43DrXPDisOtw4Hhu7Nyd+G6veG7hy9F4buD4buHRcOtcsOBw7PhurrhurrhuqtpRcOTw4rhurx34bqi4bq4aeG7gyPFqcOtV0N44buHL0Xhu4M=

Lê Hợi

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]