(vhds.baothanhhoa.vn) - Liên quan đến bệnh nhân mắc COVID-19 có địa chỉ tại thôn Đồng Bồng, xã Hà Tiến (Hà Trung), lực lượng chức năng đã tạm thời phong tỏa một khu dân cư ở thôn Đồng Bồng để khoanh vùng, điều tra dịch tễ không chế dịch.
w5Q84bui4bua4bu4McOa4bqt4bqt4buIxqDDouG6qD7huqkxPcag4bua4bqt4bqp4buFMT3hu4jGoOG6qT3hu4Phuqktw5oxPikzTuG7miDhuqvhuq3huqk+KOG7hU/GoOG7kMahxagy4bua4bu2xag04buaI+G6sT7hu5rhuq3DoTMp4bua4bu4PDThu5ozKcOp4bqxPuG7mkBXM+G7muG6qeG6pzQzKeG7mjA84bqr4bua4buB4bq94bu44buaw6I8NDMp4bua4bqpOMOa4bua4bqpPGEz4buaxqHDoDMp4bua4buZw6AzKcOULzzhu6Lhu5DDlMOi4bua4bu4McOa4bqt4bqt4buIxqDDouG7pT3DmkDGoOG7kHY+PzPhu5rhuqXhuqvDmjPhu5ojOjPhu5rhu7YsMzzhu5ozPFcz4buaMuG7quG7uOG7muG7lXnhu4Dhu6fhu5ct4buiVeG7muG7uDXhu5ojW8Oa4bua4bu4PF3hu5rhuqnhu6Y+4bua4bqpPGEz4buaxqHDoDMp4bua4buZw6AzKcOT4bua4buDxq/hu5rhu6Xhu6Thu5rhuqg+OjPhu5rhu47hu6Xhu6Thu5rhuqjhuqfhuqszKcOVw5Phu5ox4bq94bu44buaMcOp4bq3Mynhu5rhu7g84bq54bu44buaM+G7qDMp4buaI8av4bua4bqp4bumMuG7muG6qTzhurE+4buaw6I8NDMp4bua4bqpOMOa4buaMuG6oeG6qeG7mjA84bqr4buaQFcz4bua4bu4w6nhu5rhurPhu5rhuqk8YTPhu5rGocOgMynhu5rhu5nDoDMp4buaIy7hu5owPDTDmjM84bua4buBYzMpw5Phu5ojPjvhuqvhu5rhuqnhuqfDmuG7mkBb4bu4POG7muG6qSHhu5owPGEzKeG7muG7uDw64buaQFvhu7g8w5LDlC/DouG7kMOUw6Lhu5rhu7gxw5rhuq3huq3hu4jGoMOi4buZNEDhu4XGoOG7kMOUPjIp4bua4bu4McOa4bqt4bqt4buIxqA+4buVPTPhuqk94bqnxqDhu5rhuq3huqnhu4UxPeG7iMag4buHPkDhuqk8TuG7mlThu5zhu5zDouG7g0/hu5o8PT4pPOG6qU7hu5pS4buc4bucw6Lhu4NPxqDhu5rhuq3huqfhu7jhu4jGoC8v4bu4QDPDkuG7tsOaNOG6qTzDmjM8PDTDmsOS4buBMy9APeG6rTDhuqk0w6IvMz3hu4fhuq0v4bue4bui4bug4bueL+G7nuG7nOG7oEBQ4bucUVBVUOG7nuG6qVFV4buiVOG7oDHhu5zDkiDDoilN4bqn4buI4bueU8ag4buaw5ox4bqp4buIxqDGocWoMuG7muG7tsWoNOG7miPhurE+4bua4bqtw6EzKeG7muG7uDw04buaMynDqeG6sT7hu5pAVzPhu5rhuqnhuqc0Mynhu5owPOG6q+G7muG7geG6veG7uOG7msOiPDQzKeG7muG6qTjDmuG7muG6qTxhM+G7msahw6AzKeG7muG7mcOgMynGoOG7muG7hz5A4bqpPOG7iMagVOG7nOG7nMag4buaPD0+KTzhuqnhu4jGoFLhu5zhu5zGoOG7mi/hu5DDlC/DouG7kMOUw6Lhu5rhu7gxw5rhuq3huq3hu4jGoMOi4buVw5rDouG6qT40M8ag4buQ4bqoezM84buaIzoz4bua4buiUjzDk+G7mjMp4buk4buF4bua4bui4buiLeG7mlTDk+G7mjHhur3hu7jhu5oxw6nhurczKeG7muG7uDzhurnhu7jhu5oz4buoMynhu5ojxq/hu5rhuqnhuqfhuqvhu4Xhu5rhu4E64bqp4buaI8Op4bq34bu44bua4bui4bue4buaw7rhu6Lhu5rhu47huqnhuqc0Mynhu5ojNeG7muG7uDXhu5pV4buaw7rhu6Lhu5rhu7g14buaI1vDmuG7muG7uDxd4bua4bqz4bua4buDxq/hu5rhu6Xhu6Thu5rhuqg+OjPDleG7miPDqcOa4buaIz7hu5rhu7jDmeG7uDzhu5ox4buF4bua4bqp4bumPuG7mjA84bqr4bua4bu4w5nhu7g84buaMeG7heG7muG6qcOdw6Lhu5rhuqnhuqfhuqszKeG7muG6qOG6p8Op4bqxMynhu5oyWTLhu5ozNDPhu5rhu6Xhu6Thu5rhuqg+OjPhu5rhu4Hhu6Thu5oxWOG7heG7mjLhu7Thuqvhu5rhu4Mk4bqp4buaMyk8Piwy4bua4bqsw6zhuqbhuqwt4buVNOG7gC3hu57DkuG7mngpNOG7pD7hu5rhuqfDmsOT4buaI8av4bua4bqp4bqn4bqr4buF4bua4buBOuG6qeG7miPDqeG6t+G7uOG7mlFQ4bua4bqp4bqnw6nhurEzKeG7mjzhurfDouG7msO64buew5Phu5rhuqnhuqPhu5rhu7g84bq54bu44bua4bu4w5nhu7g84buaMeG7heG7muG7heG7muG6qTrhu5rhuqnhu6Y+4buaMzzhu6TDksOUL8Oi4buQw5TDouG7muG7uDHDmuG6reG6reG7iMagw6Lhu5k0QOG7hcag4buQw5Q+Minhu5rhu7gxw5rhuq3huq3hu4jGoD7hu5U9M+G6qT3huqfGoOG7muG6reG6qeG7hTE94buIxqDhu4c+QOG6qTxO4buaVOG7nOG7nMOi4buDT+G7mjw9Pik84bqpTuG7mlLhu5zhu5zDouG7g0/GoOG7muG6reG6p+G7uOG7iMagLy/hu7hAM8OS4bu2w5o04bqpPMOaMzw8NMOaw5Lhu4EzL0A94bqtMOG6qTTDoi8zPeG7h+G6rS/hu57hu6Lhu6Dhu54v4bue4buc4bugQOG7oOG7nuG7nlHhu6BQ4buc4bqp4bug4bugU1BSMeG7nMOSIMOiKU3huqfhu4hQ4bug4bucxqDhu5rDmjHhuqnhu4jGoMahxagy4bua4bu2xag04buaI+G6sT7hu5rhuq3DoTMp4bua4bu4PDThu5ozKcOp4bqxPuG7mkBXM+G7muG6qeG6pzQzKeG7mjA84bqr4bua4buB4bq94bu44buaw6I8NDMp4bua4bqpOMOa4bua4bqpPGEz4buaxqHDoDMp4bua4buZw6AzKcag4bua4buHPkDhuqk84buIxqBU4buc4bucxqDhu5o8PT4pPOG6qeG7iMagUuG7nOG7nMag4buaL+G7kMOUL8Oi4buQw5TDouG7muG7uDHDmuG6reG6reG7iMagw6Lhu5XDmsOi4bqpPjQzxqDhu5Dhuqg84bukMzzhu5oxw53DouG7muG7uMOZ4bu44bua4bu4PMOh4bqpw5Phu5oyw6M+4bua4bu4PMOh4bqp4bua4bu4NeG7muG6qeG6u+G7muG7oOG7mi3hu5pR4bua4bqpPOG7pDM84bua4buBPj8z4buaMD4uMuG7muG6rTTDmeG6qeG7muG7nlAv4bueUDzDk+G7miPFqDLhu5rhu7bFqDThu5owPGEzKeG7muG7uDXhu5ozKcOp4bqxPuG7muG6qeG6u+G7muG7gWMzKeG7msOiPDQzKeG7muG6qTjDmuG7muG6p8Oa4buaMyk04bukPuG7muG7uGUzKeG7mjM8w6nhu5ozKcOp4bqxPuG7muG6qeG6u+G7muG7tj8z4buaMyk04bukPuG7muG7geG7pDThu5rhu4FjMynhu5rhuqnhu6Yy4bua4bqpPOG6sT7hu5rDojw0Mynhu5rhuqk4w5rDksOUL8Oi4buQw5TDouG7muG7uDHDmuG6reG6reG7iMagw6Lhu5k0QOG7hcag4buQw5Q+Minhu5rhu7gxw5rhuq3huq3hu4jGoD7hu5U9M+G6qT3huqfGoOG7muG6reG6qeG7hTE94buIxqDhu4c+QOG6qTxO4buaVOG7nOG7nMOi4buDT+G7mjw9Pik84bqpTuG7mlLhu5zhu5zDouG7g0/GoOG7muG6reG6p+G7uOG7iMagLy/hu7hAM8OS4bu2w5o04bqpPMOaMzw8NMOaw5Lhu4EzL0A94bqtMOG6qTTDoi8zPeG7h+G6rS/hu57hu6Lhu6Dhu54v4bue4buc4bugQFDhu5xS4bucVOG7oOG7ouG6qVBU4bui4bueUTHhu5zDkiDDoilN4bqn4buI4bueVFPGoOG7msOaMeG6qeG7iMagxqHFqDLhu5rhu7bFqDThu5oj4bqxPuG7muG6rcOhMynhu5rhu7g8NOG7mjMpw6nhurE+4buaQFcz4bua4bqp4bqnNDMp4buaMDzhuqvhu5rhu4Hhur3hu7jhu5rDojw0Mynhu5rhuqk4w5rhu5rhuqk8YTPhu5rGocOgMynhu5rhu5nDoDMpxqDhu5rhu4c+QOG6qTzhu4jGoFThu5zhu5zGoOG7mjw9Pik84bqp4buIxqBS4buc4bucxqDhu5ov4buQw5Qvw6Lhu5DDlMOi4bua4bu4McOa4bqt4bqt4buIxqDDouG7lcOaw6Lhuqk+NDPGoOG7kMahw6AzKeG7muG6qTzhurE+4buaMzzhu6rhu7jhu5ozPOG6s8OT4bua4bqp4bqr4buFPzPhu5rhuqnhuqfhuqvhu4U7M+G7mjMpw6nhurE+4buaQFcz4bua4bqpPOG6veG7uOG7mjw+LDPhu5ozKTw+PzLhu5rhu7hhMynhu5rhuqnDmeG7uOG7msOiPDYzKcOT4bua4bu4PMOhMynhu5pAW+G7uDzDksOUL8Oi4buQw5TDouG7muG7uDHDmuG6reG6reG7iMagw6Lhu5k0QOG7hcag4buQw5Q+Minhu5rhu7gxw5rhuq3huq3hu4jGoD7hu5U9M+G6qT3huqfGoOG7muG6reG6qeG7hTE94buIxqDhu4c+QOG6qTxO4buaVOG7nOG7nMOi4buDT+G7mjw9Pik84bqpTuG7mlLhu5zhu5zDouG7g0/GoOG7muG6reG6p+G7uOG7iMagLy/hu7hAM8OS4bu2w5o04bqpPMOaMzw8NMOaw5Lhu4EzL0A94bqtMOG6qTTDoi8zPeG7h+G6rS/hu57hu6Lhu6Dhu54v4bue4buc4bugQFDhu5xRUVDhu6JQ4bqpVVJTUVIx4bucw5Igw6IpTeG6p+G7iFHhu6Dhu57GoOG7msOaMeG6qeG7iMagxqHFqDLhu5rhu7bFqDThu5oj4bqxPuG7muG6rcOhMynhu5rhu7g8NOG7mjMpw6nhurE+4buaQFcz4bua4bqp4bqnNDMp4buaMDzhuqvhu5rhu4Hhur3hu7jhu5rDojw0Mynhu5rhuqk4w5rhu5rhuqk8YTPhu5rGocOgMynhu5rhu5nDoDMpxqDhu5rhu4c+QOG6qTzhu4jGoFThu5zhu5zGoOG7mjw9Pik84bqp4buIxqBS4buc4bucxqDhu5ov4buQw5Qvw6Lhu5DDlMOi4bua4bu4McOa4bqt4bqt4buIxqDDouG7lcOaw6Lhuqk+NDPGoOG7kHgpw6nhurE+4buaQFcz4bua4bqp4bqnNDMp4buaMDzhuqvhu5rhu4Hhur3hu7jhu5rhuqnhu6Yy4bua4bqpPOG6sT7hu5rDojw0Mynhu5rhuqk4w5rhu5rhuqk84bq94bu44buaPD4sM+G7muG6qcOh4bqp4bua4buFP+G6q+G7muG7uFnhuqvhu5pR4buv4bua4bu4xJHDmuG7muG7meG6oeG7muG7hOG7muG6qTrDksOUL8Oi4buQw5TDouG7muG7uDHDmuG6reG6reG7iMagw6Lhu5k0QOG7hcag4buQw5Q+Minhu5rhu7gxw5rhuq3huq3hu4jGoD7hu5U9M+G6qT3huqfGoOG7muG6reG6qeG7hTE94buIxqDhu4c+QOG6qTxO4buaVOG7nOG7nMOi4buDT+G7mjw9Pik84bqpTuG7mlLhu5zhu5zDouG7g0/GoOG7muG6reG6p+G7uOG7iMagLy/hu7hAM8OS4bu2w5o04bqpPMOaMzw8NMOaw5Lhu4EzL0A94bqtMOG6qTTDoi8zPeG7h+G6rS/hu57hu6Lhu6Dhu54v4bue4buc4bugQFDhu5xS4bucVeG7nuG7nOG6qeG7oOG7oFLhu6JVMeG7nMOSIMOiKU3huqfhu4hUUVHGoOG7msOaMeG6qeG7iMagxqHFqDLhu5rhu7bFqDThu5oj4bqxPuG7muG6rcOhMynhu5rhu7g8NOG7mjMpw6nhurE+4buaQFcz4bua4bqp4bqnNDMp4buaMDzhuqvhu5rhu4Hhur3hu7jhu5rDojw0Mynhu5rhuqk4w5rhu5rhuqk8YTPhu5rGocOgMynhu5rhu5nDoDMpxqDhu5rhu4c+QOG6qTzhu4jGoFThu5zhu5zGoOG7mjw9Pik84bqp4buIxqBS4buc4bucxqDhu5ov4buQw5Qvw6Lhu5DDlMOi4bua4bu4McOa4bqt4bqt4buIxqDDouG7lcOaw6Lhuqk+NDPGoOG7kOG6qOG6pzQzKeG7muG6peG6q8OZ4bua4bqp4bqnfTM84buaw6I8NDMp4bua4bqpOMOaw5Phu5rhu7g8ezM84bua4bql4bqr4buFOzPhu5ojW8Oa4buaw6I8w6nEgzMp4buaI8av4buaPMOj4bua4bqp4bqn4bq34buaMynDqeG6sT7hu5pAVzPhu5rhuqnhuqc0Mynhu5rhu4E+LOG7uOG7muG6qT46w6Lhu5rhuqk64buaI8Og4buaQGMzKeG7muG6qTw+OuG6qeG7muG7hTrhuqvDk+G7muG6qTzhur3hu7jhu5rDojzhu7Iyw5LDksOSw5Qvw6Lhu5DDlMOi4bua4bu4McOa4bqt4bqt4buIxqDDouG7mTRA4buFxqDhu5DDlD4yKeG7muG7uDHDmuG6reG6reG7iMagPuG7lT0z4bqpPeG6p8ag4bua4bqt4bqp4buFMT3hu4jGoOG7hz5A4bqpPE7hu5pU4buc4bucw6Lhu4NP4buaPD0+KTzhuqlO4buaUuG7nOG7nMOi4buDT8ag4bua4bqt4bqn4bu44buIxqAvL+G7uEAzw5Lhu7bDmjThuqk8w5ozPDw0w5rDkuG7gTMvQD3huq0w4bqpNMOiLzM94buH4bqtL+G7nuG7ouG7oOG7ni/hu57hu5zhu6BAUOG7nFFR4bue4bui4bui4bqpUVLhu6BUUjHhu5zDkiDDoilN4bqn4buI4buiU+G7nsag4buaw5ox4bqp4buIxqDGocWoMuG7muG7tsWoNOG7miPhurE+4bua4bqtw6EzKeG7muG7uDw04buaMynDqeG6sT7hu5pAVzPhu5rhuqnhuqc0Mynhu5owPOG6q+G7muG7geG6veG7uOG7msOiPDQzKeG7muG6qTjDmuG7muG6qTxhM+G7msahw6AzKeG7muG7mcOgMynGoOG7muG7hz5A4bqpPOG7iMagVOG7nOG7nMag4buaPD0+KTzhuqnhu4jGoFLhu5zhu5zGoOG7mi/hu5DDlC/DouG7kMOUw6Lhu5rhu7gxw5rhuq3huq3hu4jGoMOi4buVw5rDouG6qT40M8ag4buQeCnDqeG6sT7hu5pAVzPhu5ojOjPhu5rhu7g84bqr4buFLjPhu5ojw6Dhu5rhu4Hhu6Q04bua4bu2PzPhu5rhuqnhuqc0Mynhu5owPOG6q+G7muG7geG6veG7uOG7muG6qeG7pjLhu5rhuqk84bqxPuG7msOiPDQzKeG7muG6qTjDmuG7miM74bqr4bua4bqpPOG6veG7uOG7mjw+LDPhu5ozKTw+PzLhu5rhu7hhMynhu5rhuqnDmeG7uOG7msOiPDYzKcOT4bua4bu4PMOhMynhu5pAW+G7uDzhu5rhu5V54buA4bun4buX4buaLeG7olXDksOUL8Oi4buQw5TDouG7muG7uDHDmuG6reG6reG7iMagw6LDrOG6q+G6qTw04bqnxqDhu5Dhuqg84bqr4bua4bqoPMSR4buF4buaLeG7muG6qOG6p+G6qzMp4buadj/DlC/DouG7kA==

Thu Thủy - Trung Lê

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]