(vhds.baothanhhoa.vn) - Thanh Hóa hiện có 380 ha trồng cây gai xanh tập trung ở các huyện Cẩm Thủy, Lang Chánh, Ngọc Lặc... Sản phẩm gai xanh được Nhà máy sản xuất sợi gai An Phước đóng trên địa bàn xã Cẩm Tú (Cẩm Thủy) bao tiêu làm nguyên liệu phục vụ chế biến sợi dệt, góp phần tạo việc làm nâng cao thu nhập cho người dân.
xILGoOG6rOG6pEtT4bq4IyN4w4Lhu7bhu5vhu5o9U07DguG6pCM9fVNOeMOCPU57PS3hurhT4bua4buWVeG7ueG6pFEkIz3hu5rhu5R9QcOC4bqu4bubxqDhurhVxqDhuqThur3DmeG6uOG6pOG7tsag4bq6PeG6pD1A4bua4buSVeG6pEtJfeG6pOG7luG6uOG7muG6pHvhurhVxqDhuqThu5bhu4JV4bqkPFjhu5rhuqRLxqDDleG6pErhu5rDlVXEgi/GoOG6rOG6rsSC4bu24bqkS1PhurgjI3jDguG7tuG6vU7hurhMw4Lhuq7hu5vGoOG6uFXGoOG6pOG6vcOZ4bq44bqkxqDhu5rhu5BV4bqkS8OZ4bqk4bqqReG6puG6pMag4bq44bqkPUDhu7BV4buW4bqkS0l94bqk4buW4bq44bua4bqke+G6uFXGoOG6pD3hu4rhu7bhuqQ9QCRV4buW4bqk4buy4bqkS+G6ukvhuqTGoCR94buQVeG6pOG6s+G7iFThuqThu5vGoD99w4HhuqRo4bq4VeG7luG6pOG6s8ag4bq6Vcagw4HhuqTDreG7luG7pkvhuqRoRkvDgMOAw4DhuqTGoeG6vlXhuqThu7bGoOG7iFThuqThu5bhurjhu5rhuqR74bq4Vcag4bqkTTvDnUvhuqTDrcag4bq84bqkVOG6un3huqQj4bq+VeG6pHskw4094bqkI8Od4bua4bqk4buW4bq44bua4bqkMVXhuqThu5nGoDtYS+G6pE3DmVXhu5bhuqQ9QOG7jlXhuqRN4bue4bq44bqkSuG6vFXhuqR74buA4bqk4bqz4buIVOG6pOG7myXhuqThuqLhurPhu4hU4bqk4bubxqA/fcOD4bqkSuG6uMOa4bqkPeG7muG7jiThuqRT4bq8VOG6pFXhu5YkfeG7jlXhuqRT4bua4buQJOG6pOG7tsagJkvhuqQ8JuG6pEvGoMOV4bqkSuG7msOVVeG6pCPDneG7muG6pEzhu5A9w4HhuqThu5bDmeG7tuG6pOG7tsagw4xV4bqkPcOKw5rhuqQ84bua4buQS+G6pFPhurxU4bqkVUlV4buW4bqkS+G6uMOa4bqkPcagJOG6pFXGoOG7iuG7tuG6pEvGoMOa4bqkVeG7ljtZ4bua4bqkTElVw4DEgi/hu7bhuq7EguG7tuG6pEtT4bq4IyN4w4Lhu7bhurfDmkx9w4Lhuq7EguG7mlThu5bhuqRLU+G6uCMjeMOC4bua4bqzTlU9TkDDguG6pCM9fVNOeMOCPuG7mkw9xqDhu7nhuqRF4bqm4bqm4bu2e0HhuqTGoE7hu5rhu5bGoD3hu7nhuqRCRUThu7Z7QcOC4bqkI0BLeMOCLy9LTFXDgErhurjDmj3GoOG6uFXGoMagw5rhurjDgDxVL0xOI1I9w5rhu7YvVU4+Iy/huqjhuqzhuqrhuqwv4bqsQ8SQTEPhuqxD4bqoQ+G6qsSQPcOJw4lFw4nhuqZT4bqmw4BR4bu24buW4bu3QHjhuqjhuqxCw4LhuqThurhTPXjDguG7m8ag4bq4Vcag4bqk4bq9w5nhurjhuqThu7bGoOG6uj3huqQ9QOG7muG7klXhuqRLSX3huqThu5bhurjhu5rhuqR74bq4Vcag4bqk4buW4buCVeG6pDxY4bua4bqkS8agw5XhuqRK4buaw5VVw4LhuqQ+4buaTD3GoHjDgkXhuqbhuqbDguG6pMagTuG7muG7lsagPXjDgkJFRMOC4bqkL+G6rsSCL+G7tuG6rsSC4bu24bqkS1PhurgjI3jDguG7tuG6s+G6uOG7tj3hu5rDmlXDguG6ruG7pSpV4buW4bqkPUDhu7BV4buW4bqkS0l94bqk4buW4bq44bua4bqke+G6uFXGoOG6pD3DiuG7muG6pHvhu4DhuqThurPhu4hU4bqk4bubJeG6pOG6ouG6s+G7iFThuqThu5vGoD99w4PDgMSCL+G7tuG6rsSC4bu24bqkS1PhurgjI3jDguG7tuG6t8OaTH3DguG6rsSC4buaVOG7luG6pEtT4bq4IyN4w4Lhu5rhurNOVT1OQMOC4bqkIz19U054w4I+4buaTD3GoOG7ueG6pEXhuqbhuqbhu7Z7QeG6pMagTuG7muG7lsagPeG7ueG6pEPhuqrhuqrhu7Z7QcOC4bqkI0BLeMOCLy9LTFXDgErhurjDmj3GoOG6uFXGoMagw5rhurjDgDxVL0xOI1I9w5rhu7YvVU4+Iy/huqjhuqzhuqrhuqwv4bqsQ8SQTEPhuqxD4bqoReG6rOG6qj3huqpC4bqo4bqoRVPhuqbDgFHhu7bhu5bhu7dAeMSQ4bqmQsOC4bqk4bq4Uz14w4Lhu5vGoOG6uFXGoOG6pOG6vcOZ4bq44bqk4bu2xqDhuro94bqkPUDhu5rhu5JV4bqkS0l94bqk4buW4bq44bua4bqke+G6uFXGoOG6pOG7luG7glXhuqQ8WOG7muG6pEvGoMOV4bqkSuG7msOVVcOC4bqkPuG7mkw9xqB4w4JF4bqm4bqmw4LhuqTGoE7hu5rhu5bGoD14w4JD4bqq4bqqw4LhuqQv4bquxIIv4bu24bquxILhu7bhuqRLU+G6uCMjeMOC4bu24bqz4bq44bu2PeG7msOaVcOC4bqu4bulO1lV4bqkO1dU4bqk4buW4bua4buqVeG7luG6pEtJfeG6pOG7luG6uOG7muG6pHvhurhVxqDhuqRLP+G6uOG6pMOtxqDhurzhuqRU4bq6feG6pCPhur5V4bqkeyTDjT3huqQjw53hu5rhuqThu5bhurjhu5rhuqQxVeG6pOG7mcagO1hL4bqkSyRV4buW4bqkS8ON4bu24bqk4buW4bua4buqVeG7luG6pEtJfeG6pEvDmeG6pEvGoMONPeG6pFM7w51V4buW4bqkS8agw5rhuqRV4buWO1nhu5rhuqRMSVXhuqQ9QMOaVeG7luG6pDwqVeG7lsOAxIIv4bu24bquxILhu7bhuqRLU+G6uCMjeMOC4bu24bq3w5pMfcOC4bquxILhu5pU4buW4bqkS1PhurgjI3jDguG7muG6s05VPU5Aw4LhuqQjPX1TTnjDgj7hu5pMPcag4bu54bqkReG6puG6puG7tntB4bqkxqBO4bua4buWxqA94bu54bqkQ+G6quG6quG7tntBw4LhuqQjQEt4w4IvL0tMVcOASuG6uMOaPcag4bq4VcagxqDDmuG6uMOAPFUvTE4jUj3DmuG7ti9VTj4jL+G6qOG6rOG6quG6rC/huqxDxJBMQ+G6rEPhuqhF4bqsRD3huqjDieG6qENDU+G6psOAUeG7tuG7luG7t0B4Q+G6qkPDguG6pOG6uFM9eMOC4bubxqDhurhVxqDhuqThur3DmeG6uOG6pOG7tsag4bq6PeG6pD1A4bua4buSVeG6pEtJfeG6pOG7luG6uOG7muG6pHvhurhVxqDhuqThu5bhu4JV4bqkPFjhu5rhuqRLxqDDleG6pErhu5rDlVXDguG6pD7hu5pMPcageMOCReG6puG6psOC4bqkxqBO4bua4buWxqA9eMOCQ+G6quG6qsOC4bqkL+G6rsSCL+G7tuG6rsSC4bu24bqkS1PhurgjI3jDguG7tuG6s+G6uOG7tj3hu5rDmlXDguG6ruG7m8agTsOa4bqkPeG7nFXGoOG6pD3DmuG6ulXhuqRLP+G6uOG6pMah4buy4bqkw63hu6hV4buW4bqkVeG7lsag4bua4buQ4bu24bqkPOG6vOG6pOG7mcag4bq6PeG6pD1A4bua4buSVeG6pFXhu6hV4buW4bqkPcag4buoVeG6pE3hu6rhu5rhuqQ8WOG7muG6pOG7luG6uOG7muG6pHvhurhVxqDhuqQ9QOG7sFXhu5bhuqRUWOG7muG6pD3GoCThuqTGoMOaw4pLxqDhuqRC4bqkU8OMVS9V4buGVOG6pErhu6JVxqDhuqThu7gkSVXhuqRNw4o94bqkxqBXVeG6pOG6rOG6puG6pD1A4bua4buQJOG6pE3hu7BV4buWL8ag4bq4L1PDjFXDgeG6pDxY4bua4bqk4buW4bq44bua4bqke+G6uFXGoOG6pFM7JOG6pOG7luG7qkvhuqQ9xqAk4bqkxqDDmsOKS8ag4bqkQ+G6pFPDjFUvVeG7hlThuqRLxqDDmuG6pD3GoCThuqRVxqDhu4rhu7bhuqRK4buiVcag4bqk4bu4JElV4bqkxqBXVeG6pOG6rMSQ4bqkPUDhu5rhu5Ak4bqkTeG7sFXhu5YvxqDhurgvU8OMVcOAxIIv4bu24bquxILhu7bhuqRLU+G6uCMjeMOC4bu24bq3w5pMfcOC4bquxILhu5pU4buW4bqkS1PhurgjI3jDguG7muG6s05VPU5Aw4LhuqQjPX1TTnjDgj7hu5pMPcag4bu54bqkReG6puG6puG7tntB4bqkxqBO4bua4buWxqA94bu54bqkQ+G6qOG6qOG7tntBw4LhuqQjQEt4w4IvL0tMVcOASuG6uMOaPcag4bq4VcagxqDDmuG6uMOAPFUvTE4jUj3DmuG7ti9VTj4jL+G6qOG6rOG6quG6rC/huqxDxJBMQ+G6rEPhuqhF4bqsw4k9xJDEkOG6qkLhuqpT4bqmw4BR4bu24buW4bu3QHjhuqrDicOJw4LhuqThurhTPXjDguG7m8ag4bq4Vcag4bqk4bq9w5nhurjhuqThu7bGoOG6uj3huqQ9QOG7muG7klXhuqRLSX3huqThu5bhurjhu5rhuqR74bq4Vcag4bqk4buW4buCVeG6pDxY4bua4bqkS8agw5XhuqRK4buaw5VVw4LhuqQ+4buaTD3GoHjDgkXhuqbhuqbDguG6pMagTuG7muG7lsagPXjDgkPhuqjhuqjDguG6pC/huq7Egi/hu7bhuq7EguG7tuG6pEtT4bq4IyN4w4Lhu7bhurPhurjhu7Y94buaw5pVw4Lhuq7hurNJfeG6pOG7luG6uOG7muG6pHvhurhVxqDhuqRNO8OdS+G6pD1A4buwVeG7luG6pOG7suG6pEvhurpL4bqkTeG7nuG6uOG6pOG7tsagO1dV4buW4bqkPUDDmlXhu5bhuqQ94bugVcag4bqkS8agP+G6pH3DlSThuqRT4bq84bqk4buW4bua4buqVeG7luG6pDHhu5nhuqzhuqRLxqDDmuG6pFXhu4ZV4buW4bqkIyTDjT3huqRLxqDDjT3huqRTO8OdVeG7luG6pEvhurjDmuG6pMagV1XhuqThu5bhu5rhu6pV4buW4bqk4buW4bq44bua4bqkPcag4buoVeG7luG6pD3GoDtZVeG7lsOAxIIv4bu24bquxILhu7bhuqRLU+G6uCMjeMOC4bu24bqz4bq44bu2PeG7msOaVcOC4bquxILhu5pU4buW4bqkS1PhurgjI3jDguG7muG6s05VPU5Aw4LhuqQjPX1TTnjDgj7hu5pMPcag4bu54bqkReG6puG6puG7tntB4bqkxqBO4bua4buWxqA94bu54bqkQ0JE4bu2e0HDguG6pCNAS3jDgi8vS0xVw4BK4bq4w5o9xqDhurhVxqDGoMOa4bq4w4A8VS9MTiNSPcOa4bu2L1VOPiMv4bqo4bqs4bqq4bqsL+G6rEPEkExD4bqsQ+G6qEXhuqjhuqg9QsSQQ0RDU+G6psOAUeG7tuG7luG7t0B44bqsxJBEw4LhuqThurhTPXjDguG7m8ag4bq4Vcag4bqk4bq9w5nhurjhuqThu7bGoOG6uj3huqQ9QOG7muG7klXhuqRLSX3huqThu5bhurjhu5rhuqR74bq4Vcag4bqk4buW4buCVeG6pDxY4bua4bqkS8agw5XhuqRK4buaw5VVw4LhuqQ+4buaTD3GoHjDgkXhuqbhuqbDguG6pMagTuG7muG7lsagPXjDgkNCRMOC4bqkL+G6rsSCL+G7tuG6rsSC4bu24bqkS1PhurgjI3jDguG7tuG6s+G6uOG7tj3hu5rDmlXDguG6rsOt4buoVeG7luG6pExJVeG6pHvhu4DhuqThurPhu4hU4bqk4bubJeG6pOG6ouG6s+G7iFThuqThu5vGoD99w4PhuqQ9xqAk4bqkxqDDmsOKS8ag4bqkS0l94bqk4buW4bq44bua4bqkPMOU4bqkSsOZS+G6pD3hurpLxqDhuqRTw4194bqkPMWo4bqkVcag4buK4bu24bqkS8agw5rhuqTDrcag4bq84bqkVOG6un3huqTDrcag4bq84bqkVOG6un3huqQj4bq+VeG6pHskw4094bqkI8Od4bua4bqk4buW4bq44bua4bqkMVXhuqThu5nGoDtYS8OAxIIv4bu24bquxILhu7bhuqRLU+G6uCMjeMOC4bu24bq3w5pMfcOC4bquxILhu5pU4buW4bqkS1PhurgjI3jDguG7muG6s05VPU5Aw4LhuqQjPX1TTnjDgj7hu5pMPcag4bu54bqkReG6puG6puG7tntB4bqkxqBO4bua4buWxqA94bu54bqkQ+G6qkThu7Z7QcOC4bqkI0BLeMOCLy9LTFXDgErhurjDmj3GoOG6uFXGoMagw5rhurjDgDxVL0xOI1I9w5rhu7YvVU4+Iy/huqjhuqzhuqrhuqwv4bqsQ8SQTEPhuqxD4bqoReG6qEM94bqo4bqm4bqmw4nEkFPhuqbDgOG7tlXhu5bhu7dAeMOJRcOJw4LhuqThurhTPXjDguG7m8ag4bq4Vcag4bqk4bq9w5nhurjhuqThu7bGoOG6uj3huqQ9QOG7muG7klXhuqRLSX3huqThu5bhurjhu5rhuqR74bq4Vcag4bqk4buW4buCVeG6pDxY4bua4bqkS8agw5XhuqRK4buaw5VVw4LhuqQ+4buaTD3GoHjDgkXhuqbhuqbDguG6pMagTuG7muG7lsagPXjDgkPhuqpEw4LhuqQv4bquxIIv4bu24bquxILhu7bhuqRLU+G6uCMjeMOC4bu24bqz4bq44bu2PeG7msOaVcOC4bqu4bulxajhuqRLSX3huqThu5bhurjhu5rhuqR74bq4Vcag4bqkTTvDnUvhuqTDrcag4bq84bqkVOG6un3huqQj4bq+VeG6pHskw4094bqkI8Od4bua4bqk4buW4bq44bua4bqkMVXhuqThu5nGoDtYS+G6pFXGoOG7iuG7tuG6pDzDlOG6pFPhurxU4bqkVeG7liR94buOVeG6pFPhu5rhu5Ak4bqkI+G6vlXhuqR7JMONPeG6pCPDneG7muG6pEzhu5A9w4DEgi/hu7bhuq7EguG7tuG6pEtT4bq4IyN4w4Lhu7bhurPhurjhu7Y94buaw5pVw4Lhuq7EguG7mlThu5bhuqRLU+G6uCMjeMOC4bua4bqzTlU9TkDDguG6pCM9fVNOeMOCPuG7mkw9xqDhu7nhuqRF4bqm4bqm4bu2e0HhuqTGoE7hu5rhu5bGoD3hu7nhuqRD4bqq4bqq4bu2e0HDguG6pCNAS3jDgi8vS0xVw4BK4bq4w5o9xqDhurhVxqDGoMOa4bq4w4A8VS9MTiNSPcOa4bu2L1VOPiMv4bqo4bqs4bqq4bqsL+G6rEPEkExD4bqsQ0JD4bqm4bqoPcOJQ+G6pkXEkFPhuqbDgFHhu7bhu5bhu7dAeEThuqrDicOC4bqk4bq4Uz14w4Lhu5vGoOG6uFXGoOG6pOG6vcOZ4bq44bqk4bu2xqDhuro94bqkPUDhu5rhu5JV4bqkS0l94bqk4buW4bq44bua4bqke+G6uFXGoOG6pOG7luG7glXhuqQ8WOG7muG6pEvGoMOV4bqkSuG7msOVVcOC4bqkPuG7mkw9xqB4w4JF4bqm4bqmw4LhuqTGoE7hu5rhu5bGoD14w4JD4bqq4bqqw4LhuqQv4bquxIIv4bu24bquxILhu7bhuqRLU+G6uCMjeMOC4bu24bqz4bq44bu2PeG7msOaVcOC4bquxqHhurgk4bqkUsag4bua4bqkPcagJOG6pFQk4bq44bqkPMOU4bqkw63GoOG6vOG6pFThurp94bqkPeG7msOVVeG6pMag4bq8Vcag4bqkSsOZS+G6pD3hurpLxqDhuqQ8xajhuqQ84bq84bqkI8ONfeG6pFLGoOG7qOG6pE3hu5LhuqQj4bq+VeG6pHskw409w4DEgi/hu7bhuq7EguG7tuG6pEtT4bq4IyN4w4Lhu7bhurfDmkx9w4Lhuq7EguG7mlThu5bhuqRLU+G6uCMjeMOC4bua4bqzTlU9TkDDguG6pCM9fVNOeMOCPuG7mkw9xqDhu7nhuqRF4bqm4bqm4bu2e0HhuqTGoE7hu5rhu5bGoD3hu7nhuqRD4bqoReG7tntBw4LhuqQjQEt4w4IvL0tMVcOASuG6uMOaPcag4bq4VcagxqDDmuG6uMOAPFUvTE4jUj3DmuG7ti9VTj4jL+G6qOG6rOG6quG6rC/huqxDxJBMQ+G6rEPhuqhF4bqoRT3huqhFQ+G6psSQU+G6psOAUeG7tuG7luG7t0B4ReG6puG6qsOC4bqk4bq4Uz14w4Lhu5vGoOG6uFXGoOG6pOG6vcOZ4bq44bqk4bu2xqDhuro94bqkPUDhu5rhu5JV4bqkS0l94bqk4buW4bq44bua4bqke+G6uFXGoOG6pOG7luG7glXhuqQ8WOG7muG6pEvGoMOV4bqkSuG7msOVVcOC4bqkPuG7mkw9xqB4w4JF4bqm4bqmw4LhuqTGoE7hu5rhu5bGoD14w4JD4bqoRcOC4bqkL+G6rsSCL+G7tuG6rsSC4bu24bqkS1PhurgjI3jDguG7tuG6s+G6uOG7tj3hu5rDmlXDguG6rsOtxqDhurzhuqRU4bq6feG6pCPDneG7muG6pEzhu5A94bqkMVXhuqThu5nGoDtYS+G6pD3DiuG7muG6pHvhu4DhuqThurPhu4hU4bqk4bubJeG6pOG6ouG6s+G7iFThuqThu5vGoD99w4PhuqRT4bq84bqk4bq1IeG6pOG6ulXhuqThu5bhu4JV4bqkPUDhu7BV4buW4bqkPUDhu6Y94bqkPOG6vOG6pEvGoMOV4bqkSuG7msOVVcOB4bqk4buW4buCVeG6pFXhu6hV4buW4bqkVeG7lsag4bua4buQ4bu24bqkPFjhu5rhuqRL4buoVeG7luG6pFXhu5bGoOG7muG7kOG7tuG6pDxY4bua4bqkS+G7qFXhu5bhuqQjJMONPeG6pOG6rOG6psOA4bqm4bqm4bqm4bqkS+G7pkvhuqQjw53hu5ovVeG7hlTDgeG6pD07V1Xhu5bhuqQsVeG7luG6pDxY4bua4bqk4bqsw4DEkOG6puG6puG6pD3DjVXhuqQjw53hu5rhuqThu5bhurjhu5ovVeG7hlThuqQ84bq84bqk4bqsw4BC4bqm4bqm4bqkPcONVeG6pErhu6hV4buW4bqk4buW4bq44buaL1Xhu4ZUw4DEgi/hu7bhuq7EguG7tuG6pEtT4bq4IyN4w4Lhu7bhurfDmkx9w4Lhuq7EguG7mlThu5bhuqRLU+G6uCMjeMOC4bua4bqzTlU9TkDDguG6pCM9fVNOeMOCPuG7mkw9xqDhu7nhuqRF4bqm4bqm4bu2e0HhuqTGoE7hu5rhu5bGoD3hu7nhuqRD4bqo4bqm4bu2e0HDguG6pCNAS3jDgi8vS0xVw4BK4bq4w5o9xqDhurhVxqDGoMOa4bq4w4A8VS9MTiNSPcOa4bu2L1VOPiMv4bqo4bqs4bqq4bqsL+G6rEPEkExD4bqsQ+G6qEXhuqrhuqw94bqsw4nDiUXhuqpT4bqmw4BR4bu24buW4bu3QHhC4bqoRMOC4bqk4bq4Uz14w4Lhu5vGoOG6uFXGoOG6pOG6vcOZ4bq44bqk4bu2xqDhuro94bqkPUDhu5rhu5JV4bqkS0l94bqk4buW4bq44bua4bqke+G6uFXGoOG6pOG7luG7glXhuqQ8WOG7muG6pEvGoMOV4bqkSuG7msOVVcOC4bqkPuG7mkw9xqB4w4JF4bqm4bqmw4LhuqTGoE7hu5rhu5bGoD14w4JD4bqo4bqmw4LhuqQv4bquxIIv4bu24bquxILhu7bhuqRLU+G6uCMjeMOC4bu24bqz4bq44bu2PeG7msOaVcOC4bquxqHhur5V4bqk4bu2xqDhu4hU4bqkSz/hurjhuqRVxqDhurzhuqRU4bq6feG6pE07w51L4bqkeyTDjT3huqRSxqDhu4gk4bqkTeG7muG6pEvhurpL4bqkVTtYS+G6pOG6s8agSSThuqThuqEk4bqk4bu2xqAmS+G6pDwm4bqkS8agw5rhuqRL4buoVeG7luG6pFXhu5bGoOG7muG7kOG7tuG6pEzhu5A94bqkVOG6uH3DgOG6pMOt4buW4bq8feG6pOG6qEQtQi3huqjhuqbhuqjhuqzDgeG6pOG6vcOiw63hurXhuqQ94bugVcag4bqkTeG7gOG6pErhurhV4bqkxqDhurxVxqDhuqTDreG7lsag4bue4bqk4bu4JH3DlT3huqQj4buq4bqk4bqqRUMv4bqo4bqm4bqo4bqsL8Ot4buVLeG6vcOiw63hurXhuqRK4bq4VeG6pMag4bq8Vcag4bqkS1fhuqRLxqDDlcOB4bqkS8ag4bucVcag4bqkI+G6ukvGoOG6pMagVuG6pD1Aw53huqThu7bGoOG6uj3huqQ9QOG7muG7klXhuqRLSX3huqThu5bhurjhu5rhuqR74bq4Vcag4bqkVeG7liR94buOVeG6pFPhu5rhu5Ak4bqkPUDhu45V4bqkTeG7nuG6uOG6pErhurxV4bqkPeG7oFXGoOG6pOG7m8ag4bq4Vcag4bqk4bq9w5nhurjDgeG6pOG7luG7muG6uOG7muG6pE3DmsOKVeG6pOG6qOG6puG6qOG6rC3huqjhuqbhuqjhuqpB4bqk4bubxqBOw5rhuqRNw5nDgeG6pEvhurpL4bqkTMOa4bq4Vcag4bqkVeG7lsag4bua4buQ4bu2w4HhuqTGoMOd4bu24bqkPeG6ukvhuqR74buAw4HhuqQ94buu4bqkxqDDneG7tuG6pD3hurpLw4HhuqTGoOG7rOG6pOG7luG7muG6uOG6pE3hu6JVxqDDgeG6pEvhurrhuqRVxqBJVeG6pD1A4buwVeG7luG6pEtJfeG6pOG7luG6uOG7muG6pHvhurhVxqDhuqRT4bq8VOG6pFXhu5YkfeG7jlXhuqRT4bua4buQJOG6pCPhur5V4bqkeyTDjT3huqQjw53hu5rhuqRM4buQPeG6pD1A4buOVeG6pE3hu57hurjhuqRK4bq8VeG6pD3hu6BVxqDhuqQ9xqAk4busS+G6pOG7tsagw4pU4bqkPOG7muG6pMOiw5ThuqThurpV4bqk4bu2xqDhuro94bqkPUDhu5rhu5JV4bqkPCpV4buW4bqkVeG7liR94buOVeG6pFPhu5rhu5Ak4bqkS0l94bqk4buW4bq44bua4bqke+G6uFXGoOG6pOG7tsagJkvhuqQ8JuG6pMOtxqDhurzhuqRU4bq6feG6pCPhur5V4bqkeyTDjT3huqQjw53hu5rhuqThu5bhurjhu5rhuqQxVeG6pOG7mcagO1hL4bqkI+G7jOG6pE07w51L4bqkxqBW4bqkPUDDneG6pOG6rOG6puG6pD1A4bua4buQJOG6pE3hu7BV4buWL+G6rOG6pMag4bq44bqkTeG7kuG6pEvGoCR94buSVeG6pE3hu67hu5rhuqQ9LuG6pD1A4buwVeG7luG6pEtJfeG6pFNJJOG6pFXhu4ZU4bqkUk9U4bqkxqDhu5rhu5Ak4bqk4bu4JOG6uOG6pCPhurhV4buW4bqkPUDhu7BV4buW4bqkS0l94bqk4buW4bq44bua4bqke+G6uFXGoOG6pFXhu5YkfeG7jlXhuqRT4bua4buQJEHhuqRD4bqmw73huqRLxqDhu5rhuqThu7bGoOG7nOG6pFQk4bq44bqk4buW4bua4buqVeG7luG6pEtJfeG6pOG7luG6uOG7muG6pHvhurhVxqBB4bqkxqBW4bqkPUDDneG6pEvGoOG7muG6pOG7tsag4buc4bqkVCThurjhuqRU4bq6feG6pD07WEvhuqQ8xajhuqRLSX3huqThu5bhurjhu5rhuqR74bq4Vcag4bqkPFjhu5rhuqRULEvhuqRD4bqkPUDhu5rhu5Ak4bqkTeG7sFXhu5Yv4bqsVOG6un3DgOG6pGksS+G6pMagVuG6pD1Aw53huqQj4buM4bqkTTvDnUvhuqThurrhu7bhuqRMJlXhu5bhuqQ8WOG7muG6pD0uVeG7luG6pE3hu6rhu5rhuqQ9O8OdVeG7luG6pEsm4bqkPcag4buS4bqkPOG6vOG6pD3GoE7DmuG6pOG7uCR94bqkVOG7qOG6pEzhu5rhu5BV4bqkPeG7nEvGoOG6pFLGoOG6ukvhuqRVxqDhurgkw4DhuqThu5vGoFnhu5rhuqThu5bhu5rhurhV4bqkPcagIUvhuqTGoOG7muG7kFXhuqRLxqDhu5xVxqDhuqQj4bq6S8ag4bqkPS7huqRV4buW4bq8feG6pOG6rC3huqwt4bqo4bqm4bqo4bqs4bqkTcOVVeG6pMagw5U94bqkVeG7luG6vH3huqThuqrhuqwt4bqs4bqoLeG6qOG6puG6qOG6qsOAxIIv4bu24bquxILhu7bhuqRLU+G6uCMjeMOC4bu2MSQ9xqDDmkDDguG6rmjhu47huqThur3DneG7msSCL+G7tuG6rg==

Lê Hợi

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]