(vhds.baothanhhoa.vn) - Để chủ động trong công tác vận hành điều tiết hồ chứa và tính toán dự báo lũ, đảm bảo an toàn cho công trình và vùng hạ du trong mùa mưa lũ năm 2022, Công ty TNHH MTV Thủy điện Trung Sơn đã chủ động triển khai các giải pháp phòng, chống thiên tai nhằm vận hành an toàn Nhà máy Thủy điện Trung Sơn.
4bus4bq34bu24buyM2I/ampSw53hu4tL4bqza2I2w53hu67hu6xqa8SpxJFk4bqx4buuw70uY+G7sjIuxJHhu7Lhu5kgZOG7suG6tztk4bq34buyP2Thu7JrxJE7ZOG7skvhurfDs8ah4buyNeG6s+G6o2Thu7JLxKlsZOG6seG7skpmZOG7smvEqcSRZOG6seG7smNuP+G7smPhu40/4buyYsOy4busL2prxKnEkWThurHhu67hu6wv4bq34bu24buu4bus4buL4buyM2I/ampSw53hu4vhurY2PzTDneG7rsO9w6Phu7Iz4bq3w7Phu7I14buHZOG6seG7smvEqcSRZOG6seG7sjPDqmThurHhu7JrOjPhu7Lhu5kgZOG7suG6tztk4bq34buyNeG6s+G6oWzhu7Jr4bqzw6Br4buy4bq34buB4buyM+G6t+G7jz/hu7Lhu5k74buya+G6tWThurfhu7JrxJE6ZOG7sjTDtOG7sjI6xJHhu7Jiw7LFqOG7sjUuY+G7sjIuxJHhu7I/ZOG7smvEkTtk4buyM+G6t8SR4buyM8OqZOG6seG7smvEqcOiZOG6t+G7suG7mTvhu7Lhu5luZOG6seG7suG6tyzhu7I0bOG7smvEqcSRZOG6seG7smNuP+G7smPhu40/4buyYsOy4buyZChj4buy4bu44bu04bu44bu4xajhu7J4w6pk4bqx4buya8ah4buyS0Thurbhurbhu7JDS+G7mOG7skvhurfDs8ah4buyNeG6s+G6o2Thu7JLxKlsZOG6seG7skpmZOG7sjUh4buyM+G6t8Oz4buyNeG7h2ThurHhu7JrxKnhurPDo2Thu7Lhuqvhurc/4bqz4buyMzoz4buy4bqx4bqzLuG6s+G7suG7i+G6tzrhu4vhu7Lhu4vhurfDqWThurHFqOG7sjPhurfhur9k4bqx4buya+G6t+G6s8OhZOG7sms/4bqz4buyZOG6tzxj4buy4buZIGThu7Lhurc7ZOG6t+G7sj9k4buya8SRO2Thu7JE4bq3O+G7smM6xqHhu7JL4bq3w7PGoeG7sjXhurPhuqNk4buyS8SpbGThurHhu7JKZmTGr+G7rC/hu4vhu67hu6zhu4vhu7IzYj9qalLDneG7i3fEkTTGocOd4buu4bus4bqzY+G6seG7sjNiP2pqUsOd4bqzeDZkazbEqcOd4buyamvGoWI2UsOd4buV4bqzNGvhurfhu6Thu7Iq4bu04bu04buL4buX4bum4buy4bq3NuG6s+G6seG6t2vhu6Thu7Ik4bu04bu04buL4buX4bumw53hu7JqxKkzUsOdLy/hurPhu5nGrzI/xJFr4bq3P2ThurfhurfEkT/Gr+G7mWQvZDbhu5VqL+G7uOG7uEDhu7Yv4bu44bu04bu2NEDhu7jhu7g9IyPhu7hr4bu4Kibhu7ZAYuG7tMav4bqp4buL4bqxw5nEqVLhu7YlQMOd4buyP2JrUsOdw70uY+G7sjIuxJHhu7Lhu5kgZOG7suG6tztk4bq34buyP2Thu7JrxJE7ZOG7skvhurfDs8ah4buyNeG6s+G6o2Thu7JLxKlsZOG6seG7skpmZOG7smvEqcSRZOG6seG7smNuP+G7smPhu40/4buyYsOyw53hu7Lhu5XhurM0a+G6t1LDnSrhu7Thu7TDneG7suG6tzbhurPhurHhurdrUsOdJOG7tOG7tMOd4buyL+G7ruG7rC/hu4vhu67hu6zhu4vhu7IzYj9qalLDneG7i3g/4buLa+G6s8SRZMOd4buuROG6tzvhu7JjOsah4buyS+G6t8OzxqHhu7I14bqz4bqjZOG7skvEqWxk4bqx4buySmZk4buyM2Xhu7Izw6pk4bqx4buyamxda+G7smIp4buL4buyNT5r4buy4bu4JOG7tOG7skPhu5TFqOG7sjXhu41pM+G7suG7l1vGoeG7sjTDtGThurHhu7JrxKnDoWThu7I0w6lk4bqx4buyasOqZOG6seG7skMhxajhu7Jr4bq3bOG7hzPhu7I14bqlP+G7suG7i+G6tyBk4buy4buXIeG7skvEqWxk4bqx4buySmZkxajhu7LhurdsxqHhuqNk4buy4buIbD9k4buy4bq2ZT/Gr+G7rC/hu4vhu67hu6zhu4vhu7IzYj9qalLDneG7i3fEkTTGocOd4buu4bus4bqzY+G6seG7sjNiP2pqUsOd4bqzeDZkazbEqcOd4buyamvGoWI2UsOd4buV4bqzNGvhurfhu6Thu7Iq4bu04bu04buL4buX4bum4buy4bq3NuG6s+G6seG6t2vhu6Thu7Ik4bu04bu04buL4buX4bumw53hu7JqxKkzUsOdLy/hurPhu5nGrzI/xJFr4bq3P2ThurfhurfEkT/Gr+G7mWQvZDbhu5VqL+G7uOG7uEDhu7Yv4bu44bu04bu2NEDhu7jhu7g9PeG7tiNrIyrhu7QjJmLhu7TGr+G6qeG7i+G6scOZxKlSJD0mw53hu7I/YmtSw53DvS5j4buyMi7EkeG7suG7mSBk4buy4bq3O2Thurfhu7I/ZOG7smvEkTtk4buyS+G6t8OzxqHhu7I14bqz4bqjZOG7skvEqWxk4bqx4buySmZk4buya8SpxJFk4bqx4buyY24/4buyY+G7jT/hu7Jiw7LDneG7suG7leG6szRr4bq3UsOdKuG7tOG7tMOd4buy4bq3NuG6s+G6seG6t2tSw50k4bu04bu0w53hu7Iv4buu4busL+G7i+G7ruG7rOG7i+G7sjNiP2pqUsOd4buLeD/hu4tr4bqzxJFkw53hu65E4bqxxJE74bqz4buy4buZ4bqz4bqjM+G7sjUuY+G7sjIuxJHhu7Lhu49k4bqx4buya8Spw7Qz4buya+G6t+G7jWhk4bqx4buy4buXbMahw6Fkxajhu7Ji4bqzw6Fk4buya28zxajhu7Jr4bq3w7Qz4buy4bq34bqz4bqjZOG7smvhur9r4buyM8OqZOG6seG7sms6M+G7suG7mSBk4buy4bq3O2Thurfhu7Lhu7gjL+G7uCPFqOG7smss4bqz4buyS8SpbGThurHhu7JrW2Phu7Lhu5kgZOG7suG6tztk4bq34buyROG6tzvhu7JjOsah4buya+G6t8OzxqHhu7I14bqz4bqjZOG7skvEqWxk4bqx4buySmZkxajhu7IzOjPhu7Jr4bq1ZOG7suG6t+G6s+G6o2zhu7Lhu4lsP2Thu7JqOmvhu7JrxJE7ZOG7sjLhu4fhu7Jk4bq3O+G7smM6xqHFqOG7smvhurVk4buy4bq34bqz4bqjbOG7sjMuZOG6t+G7sjI6xJHhu7JrLOG6s+G7sjM6M+G7suG7meG6peG7smvEqeG6teG7suG7iWw/ZOG7smvEqeG6uWThurHhu7JibMOqZOG7sjXhu41pM+G7suG6q8Oga+G7smThur/hurPhu7Lhu5ln4bqz4buyMuG7h+G7suG7i+G6tyBk4buya8SpbGThurHhu7JrW2PFqOG7smThurc8Y+G7suG7j2ThurHhu7Lhu4vhurdl4buy4bqr4bql4buL4buya+G6t2jhurPhu7LhuqvhurfhurPhu7IzZeG7smvDomThurfhu7Lhurds4bq/ZOG6seG7suG7ly7GoeG7ssSpP8av4busL+G7i+G7ruG7rOG7i+G7sjNiP2pqUsOd4buLd8SRNMahw53hu67hu6zhurNj4bqx4buyM2I/ampSw53hurN4NmRrNsSpw53hu7Jqa8ahYjZSw53hu5XhurM0a+G6t+G7pOG7sirhu7Thu7Thu4vhu5fhu6bhu7Lhurc24bqz4bqx4bq3a+G7pOG7siThu7Thu7Thu4vhu5fhu6bDneG7smrEqTNSw50vL+G6s+G7mcavMj/EkWvhurc/ZOG6t+G6t8SRP8av4buZZC9kNuG7lWov4bu44bu4QOG7ti/hu7jhu7Thu7Y0QOG7uOG7uD09PeG7uGvhu7Y9QOG7tCRi4bu0xq/huqnhu4vhurHDmcSpUuG7tkAlw53hu7I/YmtSw53DvS5j4buyMi7EkeG7suG7mSBk4buy4bq3O2Thurfhu7I/ZOG7smvEkTtk4buyS+G6t8OzxqHhu7I14bqz4bqjZOG7skvEqWxk4bqx4buySmZk4buya8SpxJFk4bqx4buyY24/4buyY+G7jT/hu7Jiw7LDneG7suG7leG6szRr4bq3UsOdKuG7tOG7tMOd4buy4bq3NuG6s+G6seG6t2tSw50k4bu04bu0w53hu7Iv4buu4busL+G7i+G7ruG7rOG7i+G7sjNiP2pqUsOd4buLeD/hu4tr4bqzxJFkw53hu65wZOG6t+G7skvEqSJk4buy4buYKGThu7JE4bqx4bq34bqtP8Wo4buyS8Sp4buNw61k4bqx4buyMz/hu7Lhu5kgZOG7suG6tztk4bq3xajhu7J4w6pk4bqx4buya8ah4buyS0Thurbhurbhu7JDS+G7mOG7skvhurfDs8ah4buyNeG6s+G6o2Thu7JLxKlsZOG6seG7skpmZOG7sjPhurfEkeG7sjLhurPDoGvhu6Thu7Lhu5hn4bqz4buy4buZP+G6s+G7smvEqcOp4buy4buJbD9k4buya8Sp4bq5ZOG6seG7sjPDsz/hu7JLxKlsZOG6seG7smtbY+G7suG7mSBk4buy4bq3O2ThurfFqOG7suG6tztk4bqx4buyZChj4buy4buZO8SR4buyY24/4buyY+G7jT/hu7Jiw7LFqOG7sjPhurdtZOG6seG7smvDquG6s+G7smJsw6pk4buyNS5j4buyMi7EkeG7smvhur9r4buyM8OqZOG6seG7sms6M+G7smvhurfDqmThurHhu7Jr4bqzZOG7smLhurPDoWThu7JiLDPFqOG7smp9ZOG7smo7ZOG6seG7smvhurfDtDPhu7LhurfhurPhuqNk4buyMzoz4buy4buL4bq34buNZmThurHhu7I6ZMWo4buyZOG6t+G6s+G6o2Phu7Lhu5lv4buyNeG7jWkz4buy4bqx4bqzP8SRxq/hu6wv4buL4buu4bus4buL4buyM2I/ampSw53hu4t3xJE0xqHDneG7ruG7rOG6s2PhurHhu7IzYj9qalLDneG6s3g2ZGs2xKnDneG7smprxqFiNlLDneG7leG6szRr4bq34buk4buyKuG7tOG7tOG7i+G7l+G7puG7suG6tzbhurPhurHhurdr4buk4buyJOG7tOG7tOG7i+G7l+G7psOd4buyasSpM1LDnS8v4bqz4buZxq8yP8SRa+G6tz9k4bq34bq3xJE/xq/hu5lkL2Q24buVai/hu7jhu7hA4bu2L+G7uOG7tOG7tjRA4bu44bu4PSrhu7gmayokJj3hu7hi4bu0xq/huqnhu4vhurHDmcSpUuG7uCQmw53hu7I/YmtSw53DvS5j4buyMi7EkeG7suG7mSBk4buy4bq3O2Thurfhu7I/ZOG7smvEkTtk4buyS+G6t8OzxqHhu7I14bqz4bqjZOG7skvEqWxk4bqx4buySmZk4buya8SpxJFk4bqx4buyY24/4buyY+G7jT/hu7Jiw7LDneG7suG7leG6szRr4bq3UsOdKuG7tOG7tMOd4buy4bq3NuG6s+G6seG6t2tSw50k4bu04bu0w53hu7Iv4buu4busL+G7i+G7ruG7rOG7i+G7sjNiP2pqUsOd4buLeD/hu4tr4bqzxJFkw53hu65E4bqxP8ah4buya8O14buyNSJs4buyZChjxajhu7J4w6pk4bqx4buya8ah4buyS0Thurbhurbhu7JDS+G7mOG7skvhurfDs8ah4buyNeG6s+G6o2Thu7JLxKlsZOG6seG7skpmZOG7sjUh4buy4buXW8ah4buyNMO0ZOG6seG7suG7mTvhu7IyP2Thu7Lhurc7ZOG6t+G7suG6q8Og4buy4bq3xJEsM+G6t+G7suG7i+G6t8OpZOG6seG7sjPhurfhur9k4bqx4buya+G6t+G6s8OhZOG7sms/4bqz4buy4buZO+G7smvDomPhu7LhuqvhurPDoGPhu7Iz4buPbOG7smQsZOG7puG7suG7l1vGoeG7sjTDtGThurHhu7Lhu4vhurfhu41mZOG6seG7sjpk4buy4buPZOG6seG7suG7i+G6t2Xhu7Jr4bq34bqzw6Fk4buyaz/hurPhu7Lhu5k74buy4bqr4bqz4bqjZOG7smvEkTtk4buyMj9k4buyM+G6t+G6p+G7suG6t2zGocWo4buyNeG7h+G6s+G7suG7l2xk4bqx4buy4bqr4bq1M+G6t+G7suG7i+G6t8OpZOG6seG7sjPhurfhur9k4bqx4buya+G6t+G6s8OhZOG7sms/4bqz4buyM8OzP+G7sjVmZOG7suG7meG6pcav4busL+G7i+G7ruG7rOG7i+G7sjNiP2pqUsOd4buLd8SRNMahw53hu67hu6zhurNj4bqx4buyM2I/ampSw53hurN4NmRrNsSpw53hu7Jqa8ahYjZSw53hu5XhurM0a+G6t+G7pOG7sirhu7Thu7Thu4vhu5fhu6bhu7Lhurc24bqz4bqx4bq3a+G7pOG7siThu7Thu7Thu4vhu5fhu6bDneG7smrEqTNSw50vL+G6s+G7mcavMj/EkWvhurc/ZOG6t+G6t8SRP8av4buZZC9kNuG7lWov4bu44bu4QOG7ti/hu7jhu7Thu7Y0QOG7uEDhu7Thu7Thu7gmaz0jIz0qYuG7tMav4bqp4buL4bqxw5nEqVImJsOd4buyP2JrUsOdw70uY+G7sjIuxJHhu7Lhu5kgZOG7suG6tztk4bq34buyP2Thu7JrxJE7ZOG7skvhurfDs8ah4buyNeG6s+G6o2Thu7JLxKlsZOG6seG7skpmZOG7smvEqcSRZOG6seG7smNuP+G7smPhu40/4buyYsOyw53hu7Lhu5XhurM0a+G6t1LDnSrhu7Thu7TDneG7suG6tzbhurPhurHhurdrUsOdJOG7tOG7tMOd4buyL+G7ruG7rC/hu4vhu67hu6zhu4vhu7IzYj9qalLDneG7i3g/4buLa+G6s8SRZMOd4buueMOqZOG6seG7smvGoeG7smvhurfhu41oZOG6seG7suG7l2zGocOhZOG7smvhu4Phu7Iz4bq34buPM+G7suG6q+G6s8OjY+G7smvEqT/FqOG7sjU6ZOG6t+G7suG6seG6szrhu7Jrw6Jk4bq34buy4bq3w6Jk4bq34buyP2Thu7JrxJE7ZOG7sjUg4buLxajhu7Lhurfhu4Hhu7Iz4bq34buPP+G7puG7suG6q+G6s8OjY+G7smvEqT/FqOG7sjIuxJHhu7I04buNw6xk4bqx4buyMzoz4buya+G6t+G6s8Oga+G7sjLhuqXhu7Lhu5kgZOG7suG6tztk4bq34buyM+G6t+G6v2ThurHhu7Jiw7LFqOG7suG6t+G6o+G7smvhurfhur9k4bqx4buyMy5k4bq34buyMjrEkeG7suG6q+G6t+G6s+G7suG7ly7hu7Jiw7LFqOG7suG6t+G6o+G7smvhurfhur9k4bqx4buya+G6t8OqZOG6seG7smvhurNk4buyYuG6s8OhZOG7smIsM+KApuG7rC/hu4vhu67hu6zhu4vhu7IzYj9qalLDneG7i3fEkTTGocOd4buu4bus4bqzY+G6seG7sjNiP2pqUsOd4bqzeDZkazbEqcOd4buyamvGoWI2UsOd4buV4bqzNGvhurfhu6Thu7Iq4bu04bu04buL4buX4bum4buy4bq3NuG6s+G6seG6t2vhu6Thu7Ik4bu04bu04buL4buX4bumw53hu7JqxKkzUsOdLy/hurPhu5nGrzI/xJFr4bq3P2ThurfhurfEkT/Gr+G7mWQvZDbhu5VqL+G7uOG7uEDhu7Yv4bu44bu04bu2NEDhu7hA4bu04bu24bu04bu0a+G7tkA9Iypi4bu0xq/huqnhu4vhurHDmcSpUuG7tuG7uCbDneG7sj9ia1LDncO9LmPhu7IyLsSR4buy4buZIGThu7Lhurc7ZOG6t+G7sj9k4buya8SRO2Thu7JL4bq3w7PGoeG7sjXhurPhuqNk4buyS8SpbGThurHhu7JKZmThu7JrxKnEkWThurHhu7Jjbj/hu7Jj4buNP+G7smLDssOd4buy4buV4bqzNGvhurdSw50q4bu04bu0w53hu7Lhurc24bqz4bqx4bq3a1LDnSThu7Thu7TDneG7si/hu67hu6wv4buL4buu4bus4buL4buyM2I/ampSw53hu4t4P+G7i2vhurPEkWTDneG7rsO94buBZOG6seG7smvhurdo4bqzxajhu7Jr4bq3w7Qz4buy4bq34bqz4bqjZOG7smvhur9r4buyM8OqZOG6seG7sms6M+G7suG7i+G6t+G6v+G6s+G7suG6t2nhu4vhu7Lhu5ln4bqz4buyM+G6t+G6tWThurfhu7Lhu4lsxqHhuqFk4buyNeG6pT/hu7Lhu4vhurfhu41mZOG6seG7smvEqcSRZOG6seG7suG7meG6s+G6ozPhu7JrbMahw6Fk4buya8SpbMah4bqhZMWo4buy4buL4bq34buD4buyMuG6s8OgZOG7sjPhurfEkeG7smThurHhu41o4bqz4buyNFtk4buy4bqr4bq3w6pk4bqx4buy4buXW8ah4buyZOG6tzvFqOG7sjTDtGThurHhu7Ji4bqhbOG7smss4bqz4buyMzoz4buy4buZ4bql4buya8Sp4bq14buyNMSD4buyaixr4buyYsOt4buy4buZNmThu7Jqw6pk4bqx4buyQyHhu6bhu7IzZeG7sjLhurPhuqNk4buy4buL4bq3OuG7i+G7suG6seG6sz/hu7Iz4bq/xajhu7I04bqz4buyNGjhurPhu7Jk4bq3O+G7sjPhu5E/4buy4bqr4bq34bq74bqz4buy4buZ4bql4buya8Sp4bq14buyZOG6sWzGoeG7suG6t+G6s8OjY+G7puG7suG6q+G6t8OqZOG6seG7sjPhurfEkeG7sjM6M+G7suG7i+G6t+G7jWZk4bqx4buya+G6s+G6o2Thu7LhurHhurM/xJHhu7Jr4bq3w6pk4bqx4buy4buZIGThu7JrLuG6s+G7smvhurfDs8ah4buy4buZO+G7smThurHhu41o4bqz4buy4buZO8SR4buy4buL4bq3LGPhu7Lhu5nhurPhu7Ij4bu04bu0Y+G7smvhurVk4bq34buya8O14buy4bq3LOG7smLhu41s4buyNSDhu4vGr+G7rC/hu4vhu67hu6zhu4vhu7IzYj9qalLDneG7i3fEkTTGocOd4buu4bus4bqzY+G6seG7sjNiP2pqUsOd4bqzeDZkazbEqcOd4buyamvGoWI2UsOd4buV4bqzNGvhurfhu6Thu7Iq4bu04bu04buL4buX4bum4buy4bq3NuG6s+G6seG6t2vhu6Thu7Ik4bu04bu04buL4buX4bumw53hu7JqxKkzUsOdLy/hurPhu5nGrzI/xJFr4bq3P2ThurfhurfEkT/Gr+G7mWQvZDbhu5VqL+G7uOG7uEDhu7Yv4bu44bu04bu2NEDhu7hA4bu04bu2QD1r4bu44bu2JCNAYuG7tMav4bqp4buL4bqxw5nEqVI9IybDneG7sj9ia1LDncO9LmPhu7IyLsSR4buy4buZIGThu7Lhurc7ZOG6t+G7sj9k4buya8SRO2Thu7JL4bq3w7PGoeG7sjXhurPhuqNk4buyS8SpbGThurHhu7JKZmThu7JrxKnEkWThurHhu7Jjbj/hu7Jj4buNP+G7smLDssOd4buy4buV4bqzNGvhurdSw50q4bu04bu0w53hu7Lhurc24bqz4bqx4bq3a1LDnSThu7Thu7TDneG7si/hu67hu6wv4buL4buu4bus4buL4buyM2I/ampSw53hu4t4P+G7i2vhurPEkWTDneG7rsO9w6Bk4buyZD/GocWo4buyeMOqZOG6seG7smvGoeG7sktE4bq24bq24buyQ0vhu5jhu7JL4bq3w7PGoeG7sjXhurPhuqNk4buyS8SpbGThurHhu7JKZmThu7I1IeG7suG7l1vGoeG7sjTDtGThurHhu7I14buNaTPhu7Lhurc7ZOG6seG7sjPhurdvM+G7smvEqSxj4buyMy5k4bq34buyMjrEkeG7smLDssWo4buy4bq3O2ThurHhu7JrxKkoY+G7sjLhurPDo2Thu7Iz4bq34bqn4buyNDFk4buyYjpk4bq34buyZCxk4buy4buZO+G7suG6tztk4bqx4buyZOG6seG6t8OiZOG7smPhur8z4buyMy5k4bq34buyMjrEkeG7smLDsuG7smss4bqz4buyMzoz4buy4buZbmThurHhu7Lhurcs4buyNGzGr+G7rC/hu4vhu67hu6zhu4vhu7IzYj9qalLDneG7i3fEkTTGocOd4buu4bus4bqzY+G6seG7sjNiP2pqUsOd4bqzeDZkazbEqcOd4buyamvGoWI2UsOd4buV4bqzNGvhurfhu6Thu7Iq4bu04bu04buL4buX4bum4buy4bq3NuG6s+G6seG6t2vhu6Thu7Ik4bu04bu04buL4buX4bumw53hu7JqxKkzUsOdLy/hurPhu5nGrzI/xJFr4bq3P2ThurfhurfEkT/Gr+G7mWQvZDbhu5VqL+G7uOG7uEDhu7Yv4bu44bu04bu2NEDhu7hA4bu04bu44bu2JGvhu7Yk4bu0JOG7tmLhu7TGr+G6qeG7i+G6scOZxKlSQCThu7bDneG7sj9ia1LDncO9LmPhu7IyLsSR4buy4buZIGThu7Lhurc7ZOG6t+G7sj9k4buya8SRO2Thu7JL4bq3w7PGoeG7sjXhurPhuqNk4buyS8SpbGThurHhu7JKZmThu7JrxKnEkWThurHhu7Jjbj/hu7Jj4buNP+G7smLDssOd4buy4buV4bqzNGvhurdSw50q4bu04bu0w53hu7Lhurc24bqz4bqx4bq3a1LDnSThu7Thu7TDneG7si/hu67hu6wv4buL4buu4bus4buL4buyM2I/ampSw53hu4t4P+G7i2vhurPEkWTDneG7rsOKZOG6seG7suG7iuG6tyxj4buy4buYKGThu7J44buNaGThurHFqOG7suG7iuG6t2Xhu7LhurDhurM6Y+G7sjXhur8z4buyeMOqZOG6seG7smvGoeG7sktE4bq24bq24buyQ0vhu5jhu7JL4bq3w7PGoeG7sjXhurPhuqNk4buyS8SpbGThurHhu7JKZmThu7Iz4bq3xJHhu7Iy4bqzw6Br4buk4buyROG6scSRO+G6s+G7suG7meG6s+G6ozPhu7I1LmPhu7IyLsSR4buy4buZIGThu7Lhurc7ZOG6t8Wo4buyM+G6t21k4bqx4buya8Oq4bqz4buyM8OpZOG7smJsw6pk4buyM8SR4bqz4buya8Sp4bq5ZOG6seG7suG7ly7hu7Jiw7LFqOG7sjUuY+G7sjIuxJHhu7I/ZOG7smvEkTtk4buyM+G6t8SR4buyZOG6seG7jWjhurPhu7I0W2Thu7Lhu5luZOG6seG7suG6tyzhu7I0bMav4buy4buYw6Lhu7Lhu5kgxqHFqOG7suG7mTvEkeG7smNuP+G7smPhu40/4buyYsOyxajhu7Iz4bq3bWThurHhu7Jrw6rhurPhu7I1IeG7smvhurfDtDPhu7LhurfhurPhuqNk4buya+G6v2vhu7Iy4buH4buyYzrGoeG7sjPhurfhuqfhu7LhurdsxqHFqOG7smvhurfhu41oZOG6seG7suG7l2zGocOhZOG7suG6q+G6s8OjY+G7smvEqT/hu7IzOjPhu7Jr4bq34bqzw6Br4buyMuG6peG7suG7mTvhu7Jr4bq3w7Qz4buy4bq34bqz4bqjZOG7smThurHhurfhurPDoWPFqOG7smtsW2Thu7Jr4bq3w7Phu7Lhu4lsxqHhu7JrxKnDomThurfhu7Lhu5cu4buyYsOyxq/Gr8av4busL+G7i+G7ruG7rOG7i+G7sjNiP2pqUsOd4buLd8SRNMahw53hu67hu6zhurNj4bqx4buyM2I/ampSw53hurN4NmRrNsSpw53hu7Jqa8ahYjZSw53hu5XhurM0a+G6t+G7pOG7sirhu7Thu7Thu4vhu5fhu6bhu7Lhurc24bqz4bqx4bq3a+G7pOG7siThu7Thu7Thu4vhu5fhu6bDneG7smrEqTNSw50vL+G6s+G7mcavMj/EkWvhurc/ZOG6t+G6t8SRP8av4buZZC9kNuG7lWov4bu44bu4QOG7ti/hu7jhu7Thu7Y0QOG7uEDhu7RA4bu0PWtA4bu0I+G7tOG7tmLhu7TGr+G6qeG7i+G6scOZxKlSI+G7tOG7tMOd4buyP2JrUsOdw70uY+G7sjIuxJHhu7Lhu5kgZOG7suG6tztk4bq34buyP2Thu7JrxJE7ZOG7skvhurfDs8ah4buyNeG6s+G6o2Thu7JLxKlsZOG6seG7skpmZOG7smvEqcSRZOG6seG7smNuP+G7smPhu40/4buyYsOyw53hu7Lhu5XhurM0a+G6t1LDnSrhu7Thu7TDneG7suG6tzbhurPhurHhurdrUsOdJOG7tOG7tMOd4buyL+G7ruG7rC/hu4vhu67hu6zhu4vhu7IzYj9qalLDneG7i3g/4buLa+G6s8SRZMOd4buud8OhZOG7sjMsZOG6t+G7sjVlxajhu7J4w6pk4bqx4buya8ah4buyM8OyZOG6seG7suG6t+G7jWhk4bqx4buy4buXbMahw6Fk4buy4bqr4bqzw6Nj4buya8SpP+G7sjPDqmThurHhu7JrxKnDomThurfhu7Lhurfhu4Hhu7I1IOG7i8Wo4buya+G6t+G6s8Oga+G7sjLhuqXhu7I1P2ThurHhu7Lhu5kgZOG7suG6tztk4bq34buy4buZO+G7smvhurfhurPDoGvhu7Iy4bql4buyNMO04buy4buL4bq3w6lk4bqx4buyayzhurPhu7I1IOG7i+G7smvEqTtkxajhu7Jk4bq3O+G7smM6xqHhu7I1w6Phu7JqZ2Phu7Lhu4vhurc6a+G7suG6t+G6s+G6o2Thu7LhuqvhurfhurPDoGPhu7LhuqvhurdsxqHDoGvFqOG7suG6q+G6tykz4buy4buL4bq3bzPhu7Jk4bq3P2Thurfhu7Iz4bq3ZWThurHFqOG7sjUuY+G7sjIuxJHhu7Lhu5kgZOG7suG6tztk4bq34buyP2Thu7JrxJE7ZMWo4buya+G6s2Thu7IzIMahxajhu7JkW2ThurHhu7IzP8SR4buyNeG7h+G7suG6q+G6ty7hu7I0b2ThurHhu7I1w6Phu7Lhu4vhurc6a+G7sjXhurPhuqNkxq/hu6wv4buL4buu4bus4buL4buyM2I/ampSw53hu4t3xJE0xqHDneG7ruG7rOG6s2PhurHhu7IzYj9qalLDneG6s3g2ZGs2xKnDneG7smprxqFiNlLDneG7leG6szRr4bq34buk4buy4bu24bu4KuG7tOG7i+G7l+G7puG7suG6tzbhurPhurHhurdr4buk4buyJiThu7Thu4vhu5fhu6bDneG7smrEqTNSw50vL+G6s+G7mcavMj/EkWvhurc/ZOG6t+G6t8SRP8av4buZZC9kNuG7lWov4bu44bu4QOG7ti/hu7jhu7Thu7Y0QOG7uEDhu7Qk4bu2PWvhu7jhu7gkJUBi4bu0xq/huqnhu4vhurHDmcSpUuG7tiQkw53hu7I/YmtSw53DvS5j4buyMi7EkeG7suG7mSBk4buy4bq3O2Thurfhu7I/ZOG7smvEkTtk4buyS+G6t8OzxqHhu7I14bqz4bqjZOG7skvEqWxk4bqx4buySmZk4buya8SpxJFk4bqx4buyY24/4buyY+G7jT/hu7Jiw7LDneG7suG7leG6szRr4bq3UsOd4bu24bu4KuG7tMOd4buy4bq3NuG6s+G6seG6t2tSw50mJOG7tMOd4buyL+G7ruG7rC/hu4vhu67hu6zhu4vhu7IzYj9qalLDneG7i3g/4buLa+G6s8SRZMOd4buuS+G6t+G7jWhk4bqx4buy4buXbMahw6Fk4buy4bqr4bqzw6Nj4buya8SpP8Wo4buyMi7EkeG7sjThu43DrGThurHFqOG7smrhu5E/4buyM+G6t+G7kz/FqOG7suG6q+G6tykz4buy4buL4bq3bzPhu7IzOjPhu7IyXWvhu7Jr4bq34buNaGThurHhu7Jr4bq34bqzw6Br4buyMuG6pcWo4buy4buXW8ah4buyNMO0ZOG6seG7suG7mTvhu7Jr4buD4buyM+G6t+G7jzPhu7I04bqzxINk4buyayDhu4vhu7Lhu4vhurfhu41mZOG6seG7sjpk4buy4buPZOG6seG7suG7i+G6t2Xhu7Jr4bq34bqzw6Fk4buyaz/hurPhu7Jr4bq3NsSR4buy4buL4bq34buNZmThurHhu7Iz4bq3W2Phu7LigJwj4buyayzhurPhu7Iz4bq34buF4oCd4oCm4buya8SpxJFk4bqx4buyMzoz4buyY24/4buyY+G7jT/hu7Jiw7Lhu7Lhu5nDtT/hu7Lhu4lsP8Wo4buyROG6tzvhu7JjOsah4buyS+G6t2zhu5/hu7I14bqz4bqjZOG7skvEqWxk4bqx4buySmZk4buyNSHhu7Lhu5kgZOG7suG6tztk4bq34buyP2Thu7JrxJE7ZMWo4buyNS5j4buyMi7EkeG7suG7mT/hurPhu7JrxKnDqeG7smI74buyY+G7h2vhu7I0w7Thu7I6ZOG7sjU/4buyY28z4buya+G6s8OhbMWo4buy4buZw7U/4buyYjvhu7Jk4bqxbOG7gWThu7Iy4buD4buyamxk4bqx4buyNTpk4bqx4buy4bqrw6Phu7Iz4bq3xJHhu7Ji4buNZ+G6s+G7sjXhurPhuqNk4buy4buJbOG6vzPhu7LhurHhurM/xajhu7Lhu5nDtT/hu7LhurHhurNt4buL4buy4bqr4bqzw6Nj4buyasSROmvhu7Jiw7LFqOG7sjXhu4Fk4bqx4buya+G6t2jhurPFqOG7suG6sWXhu4vhu7Lhu4vhurciZOG7suG7mTvEkeG7sjPhurfhu41mZOG6seG7smvEqcOiZOG6t+G7sjPhurfhur9k4bqx4buyMuG6s8OgZOG7sjXhu4PhurPhu7LhuqvhurfhurXhu7LhurcgbMav4busL+G7i+G7ruG7rOG7i+G7sjNiP2pqUsOd4buLcGxr4bq3xJHEqcOd4buuQuG6s2Thurfhu7Lhurbhu41mZOG6seG7rC/hu4vhu64=

Linh Hương

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]