Tại Hội thảo, các đại biểu đã thảo luận, trao đổi làm rõ hơn các vấn đề lý luận xung quanh nội dung công tác đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc, sai trái của các thế lực thù địch; nhận diện, làm rõ các luận điệu xuyên tạc chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình hiện nay...

Tin liên quan

Đọc nhiều

NsOyw6PhuqFm4buX4bqndnY+w6Dhu7FX4buNd+G7l2nDoDdIw6p44bqhd+G7r+G6p+G7m8Oy4bqh4buFYuG7neG6ocODbOG6oeG7m2vhu5vhuqF3YuG7m8Oz4bqhd+G7ueG6oXfhu7nhu6nhu5vDs+G6oWbhu7XhuqfhuqFIYuG7m8OzMeG6oWbDsnPhu5vDs+G6ocOgZ+G7jW7hu5vhuqHhu4Xhu41q4bub4bqhw7Lhu5/huqfhuqHhu4XDteG7m8Oyw6A2L8Oyw6M3NuG7seG6oWbhu5fhuqd2dj7DoOG7scOSaeG6p2fDoDdX4bqr4buN4bqhw5J14buN4bqhd8OyYuG7nTHhuqFm4bqtZuG6oWjhuqvhu43huqHhu4Xhu41teOG6oWhj4bqhd8OyYuG7neG6oeG7l3jhu4Hhu5sx4bqhd+G7r+G6p+G7neG6oWjDuuG7jeG6oeG7l+G6qcah4bqh4buvceG6ocOy4bul4bub4bqhZuG6rWbhuqHDg8Oq4bub4bqhaGvhuqHhu5fhurbhuqHhu5d44buB4bub4bqh4bqueOG7m8Oz4bqh4buteOG6p+G7m8Oy4bqh4bubdeG7jeG6oWd44bubw7PhuqFmcuG7m8Oz4bqhd+G6rWbhuqFow6p44bqhd+G7r+G6p+G7m8Oy4bqh4buxw7Ji4bub4bqh4buF4bqtZuG6oWbhuq1m4bqh4buXeOG7geG7m+G6oWjhu41seOG6oeG6rnjhurDEqeG7m+G6oXfhuqtmMeG6oXbhuqfhu43huqF34buv4bqt4buN4bqhZuG7teG6p+G6oWbhuq1m4bqhd8OyauG6oeG7l8OAZuG6oXfDssO94bqhaMO0ZsOyMOG6oeG7m8Oy4buB4bub4bqhZ+G7jWzhu5sx4bqh4buX4bqpxqHhuqHhu69x4bqhZuG6rWbhuqHhu5d44buB4bub4bqhaOG7jWx44bqh4bqueOG6sMSp4bub4bqhd+G6q2bhuqFmw7Lhu7XhuqHhu5vDs8Oy4buT4bqn4bqhxqDhuq1m4bqhLeG6oeG7lsSp4bub4buN4bubMeG6oXfhu7nhuqF34bu54bup4bubw7PhuqHDknThuqFGw7Lhu4/huqHGoOG7jeG7m8Oy4bqhd+G7r+G7neG7m8Oz4bqhd8O14bubw7LhuqHDssO14bubw7LhuqHDsuG7jWzhu5vhuqHhu5vhuqfhurAyMjI2L+G7sTc24bux4bqhZuG7l+G6p3Z2PsOg4bux4buE4budZ+G6sMOgN+G7msOz4bqp4bqw4bqhw6PDoy/hurMx4bqhd+G6q+G7jeG6ocOS4bqp4bqh4buadeG7jTHhuqHDkuG7oWbhuqHDg+G7jWzhu5vhuqHhuqbhu5vhuqHhu5vhu43hu5vDsuG6oeG7msOy4bq94bub4bqhZ+G6veG7m+G6oXfDuuG6oWbDskFm4bqhw5J14buN4bqhd8OyYuG7neG6oeG7lcOy4bud4bqn4bqhw7Lhu6FmIOG6oUZy4bubw7PhuqHhuqfhu5vhuqHhu5rDsuG6veG7m+G6oWfhur3hu5vhuqFow6p44bqhd+G7r+G6p+G7m8OyMeG6oeG7scOyYuG7m+G6oeG7heG6rWbhuqHhu5vDsuG6ouG7m8Oz4bqh4buXeOG7geG7m+G6oWjhu41seOG6oeG6rnjhurDEqeG7m+G6oXfhuqtm4bqhZsOy4bu14bqh4bubw7PDsuG7k+G6p+G6ocag4bqtZi3hu5bEqeG7m+G7jeG7mzHhuqF34bu54bqhd+G7ueG7qeG7m8Oz4bqhw5J04bqhRsOy4buP4bqhxqDhu43hu5vDsuG6ocOz4buj4bux4bqh4buxw7Lhur/hu5vhuqHhu4Vi4bud4bqhw4Ns4bqh4buba+G7m+G6oXdi4bubw7PhuqF34bu54bqhd+G7ueG7qeG7m8Oz4bqhZuG7teG6p+G6oUhi4bubw7PhuqFGdeG7m8Oz4bqhdmLhu5vhuqEq4buNbHfhuqHhu5rhuqfGoeG6oXfhu6/hu53hu5vDs+G6oXfDteG7m8Oy4bqhw7LDteG7m8Oy4bqhxqHhu6fhu40yNi/hu7E3NuG7seG6oWbhu5fhuqd2dj7DoOG7seG7hOG7nWfhurDDoDc24buNxqHDs+G6oXbhu69mPsOgLy9mZ+G7mzLhu4Xhuqfhu513w7Lhuqfhu5vDssOy4bud4bqnMsOD4bubL2dpduG7lXfhu53hu7Ev4bubacSCdi/Do+G6pcSD4bqvL+G6scOiZ8SD4bqj4bql4bqj4bqj4bqj4bqjd+G6r+G6s+G6teG6r8Oi4bq3w6Phu5fDozLhu5nhu7HDs8Og4bqhLzc2L+G7sTc24bux4bqhZuG7l+G6p3Z2PsOg4bux4buE4budZ+G6sMOgN1fhu53huqnhu5vhuqFmYuG7m8Oy4bqhw5J14buN4bqhd8OyYuG7nTLhuqE0YuG7m8OyIOG6ocOSxqA1Ni/hu7E3NuG7seG6oWbhu5fhuqd2dj7DoOG7seG7hOG7nWfhurDDoDfhu7DDsuG6rXfhuqHhu4Xhu41teOG6oWhr4bqhZ+G7g+G7m+G6ocOSdeG7jeG6oXfDsmLhu50x4bqhV8Oy4buNanjhuqF34bu54bun4bubw7Mx4bqh4buww5NWMVdW4bqh4buww7Lhu4/huqFIQWbhuqFXeMOq4bubMeG6oeG7sMOy4buj4bqhw5Phu43huq3GoeG6oWhzZuG6ocOS4buhZuG6ocOD4buNbOG7m+G6oeG6puG7m+G6oeG7m+G7jeG7m8Oy4bqh4buaw7Lhur3hu5vhuqFn4bq94bub4bqh4bubw7LDquG7m+G6ocah4bqr4bubw7Ig4bqhSGLhu5vDs+G6oUZ14bubw7PhuqF2YuG7m+G6oSrhu41sd+G6oeG7muG6p8ah4bqh4buXw6rhurDhuqFmw7Lhu7XhuqHhu5vDs8Oy4buT4bqn4bqhxqDhuq1mLeG7lsSp4bub4buN4bub4bqhw4PhuqnhuqF34bu54bqhd+G7ueG7qeG7m8Oz4bqhw5J04bqhRsOy4buP4bqhxqDhu43hu5vDsuG6oeG7l+G6qcah4bqh4buba+G7m+G6oXdi4bubw7PhuqF34bu54bqhd+G7ueG7qeG7m8Oz4bqhw4PhuqnhuqHhu5Xhu43GoeG6oWbDsuG7keG6oeG7m+G6p8ah4bqhZsOy4bud4bqhw7Lhuqnhu5vDsuG6oWh14bubw7Mx4bqh4buxw7Lhuq134bqhw7J44bqw4bqhd+G7r3jhurBr4bub4bqhd8Oyc+G7m8Oz4bqhd3N34bqhaMOs4bux4bqhZuG7teG6p+G6oWfhur3hu5vhuqF3dWYx4bqhd+G7jWrhu7HhuqF3w7J44bqhd+G7jeG7m8Oy4bqhw7Lhu53huqfhuqF34buv4buP4bqhd3hs4bqhZuG7teG6p+G6oeG7m8Oy4bq94bub4bqh4buX4bud4bqr4buNMeG6oeG7m8SRxqHhuqHDg+G6ouG7m8Oz4bqh4buteOG6sOG6oeG7l3jhu4F34bqh4buVw7Lhuq1mw7LhuqHhu6144bqn4bubMeG6oeG6rnjhuqF3w7Jq4bqhd8Oyxanhu43huqFo4bqr4buN4bqhw4PhuqnhuqF3w7LDgGbhuqF34buNbuG7m+G6oWbhu7XhuqfhuqFow6p34bqh4bub4bu54bunZuG6oWht4bqhaGvhuqHhu6/huqfhuqFG4bu54bul4bubw7PhuqHhu5fhu5Phu5vDsuG6oWbDsuG7j+G7m8Oy4bqhd+G7r8O0MeG6oWjhu7nFqeG7m8Oz4bqh4buXc+G7jeG6oWbhuq1mw7LhuqHGoeG6q+G7m8Oz4bqhaHnhu5vDs+G6oWjEkeG7mzHhuqHhu7HDssO94bqhw7LGsOG7seG6ocOD4bun4buN4bqh4bubw7N44bqwbOG7m+G6ocOD4buh4bubw7PhuqFm4bu14bqn4bqh4bubw7Lhur3hu5vhuqFn4bq94bubMjYv4buxNzbhu7HhuqFm4buX4bqndnY+w6Dhu7Hhu4Thu51n4bqww6A3V8OB4bqh4buVw7Lhu43huqF3w7Lhuqnhu5vDsuG6oeG7l+G7geG7seG6oWhq4bub4bqh4bub4bqn4bqwMeG6oWbDveG7m8Oz4bqhw4Phu6fhu43huqHDg+G7jWxm4bqh4bqu4bq94bqw4bqhZ8OA4bubw7PhuqHDg+G6qeG6oXfDuuG6oWbDskFm4bqhd8Oyw4Bm4bqhw7Lhu41s4bub4bqhaOG7ucWp4bubw7PhuqHhu5dz4buN4bqhZsOy4buP4bubw7LhuqF34buvw7Qx4bqhSGLhu5vDs+G6oXfhuqfhuqHhu5d4cuG7m+G6oWbhu53hu43huqF34buv4buh4bubw7PhuqHhu4Vi4bud4bqhw4Ns4bqh4buba+G7m+G6oXdi4bubw7PhuqF34bu54bqhd+G7ueG7qeG7m8Oz4bqhZuG7teG6p+G6oUhi4bubw7Mw4bqh4buV4buNxKnhu5vhuqHhu6144bqwanfhuqFow6p44bqhd+G7r+G6p+G7m8Oy4bqh4buxw7Ji4bub4bqh4buF4bqtZuG6oWbhuq1m4bqh4buXeOG7geG7m+G6oWjhu41seOG6oXbhuqfhu43huqF34buv4bqt4buNMeG6oXfDssO94bqhaMO0ZsOyMOG6oeG7m8Oz4bqp4bqw4bqhZuG6qeG7m8Oz4bqhZsOyeeG6oXfhu6/hu6Hhu5vDs+G6oXdk4bubw7PhuqFm4bu5xanhu5vDs+G6oeG7l2Phu5vDsuG6oWjhuqvhu50x4bqhZsOy4buR4bqhaOG6q+G7neG6oXfhu53huqnhu5vhuqFn4buNbOG7m+G6oeG7m8Oy4buNbMah4bqhw4Phu7PhuqHhu6144bqn4bub4bqhd+G7r+G7oeG7m8Oz4bqh4bub4bqp4bqwMuG6oeG7msOz4bqp4bqw4bqhxIPEgy/Do+G6oy/Eg+G6o8Ojw6Ix4bqh4buEdeG6oUbDsuG7j+G7m8Oy4bqhd+G7r8O04bqh4buF4bqn4bub4bqhw7Lhuqnhu5vDsuG6oeG7msOzw7LDtOG6oeG7rXjhurBqd+G6oXZz4bqh4bqv4bq3LeG7muG7rC9XJuG6ocODa+G6oXdk4bubw7PhuqFm4bu5xanhu5vDs+G6oeG7hWLhu53huqHDg2zhuqHhu5tr4bub4bqhd2Lhu5vDs+G6oXfhu7nhuqF34bu54bup4bubw7PhuqFm4bu14bqn4bqhSGLhu5vDszHhuqFow6p44bqhd+G7r+G6p+G7m8Oy4bqh4buxw7Ji4bub4bqh4buF4bqtZuG6oWbhuq1m4bqh4buteOG6p+G7m+G6oWjhu41txqHhuqF24bqn4buN4bqhd+G7r+G6reG7jTHhuqF3w7LDveG6oWjDtGbDsuG6oXfhu6/hu53hu5vDs+G6oXfDteG7m8Oy4bqhw7LDteG7m8Oy4bqhxqHhu6fhu40x4bqhd+G7r+G7neG7m8Oz4bqhaOG7o+G6oeG6ruG6rWbhuqFow7Thu5vDsuG6ocahdXfhuqF34buv4bud4bubw7PhuqF24bqteOG6oeG7rXjhuqfhu5vhuqFo4buNbcah4bqhZsOy4buR4bqhaOG6q+G7neG6oeG7l+G6qSDhuqHigJzhu4Ri4bud4bqhw4Ns4bqhw4PhuqLhu5vDs+G6oWbDssSRZuG6oeG7m2vhu5vhuqF3YuG7m8Oz4bqhd+G7ueG6oXfhu7nhu6nhu5vDs+G6oWbhu7XhuqfhuqFIYuG7m8OzMeG6oWjDqnjhuqF34buv4bqn4bubw7LhuqHhu7HDsmLhu5vhuqHhu4Xhuq1m4bqhZuG7o+G6ocOy4buNbHjhuqHhu614YuG6oWbhuq1m4bqh4buteOG6p+G7m+G6oWjhu41txqHhuqF24bqn4buN4bqhd+G7r+G6reG7jTHhuqF3w7LDveG6oWjDtGbDsuG6oeG7l+G6qeG6ocahdXfhuqHhu5t14buN4bqhZ3jhu5vDs+G6oWbhu6XhuqHhu4Vi4bubMeG6ocOybOG6oXfhu6/hu6Hhu5vDszHhuqF2c+G7m8Oz4bqhZuG7n+G7m+G6oWbhu7XhuqfhuqFmcuG7m8Oz4bqhd+G6rWbhuqHhuq7hur3hurDhuqFnw4Dhu5vDs+G6oUhi4bubw7Mx4bqhZsOy4buR4bubw7LhuqFoc+G7m+G6oUhi4bubw7Mw4bqh4buX4bqp4bqh4bubw7Lhu41sxqHhuqHDg+G7s+G6oeG7rXjhuqfhu5vhuqF34buv4buh4bubw7PhuqHDsuG6qeG7m8Oz4bqhaOG6v3jhuqFm4bu14bqn4bqhd+G7neG6qeG7m+G6oUhi4bubw7Mx4bqhd+G7neG6qeG7m+G6oeG7rXjhur3hu5sx4bqhd+G7neG6qeG7m+G6oWfhur3hu5vigJ0yNi/hu7E3NuG7seG6oWbhu5fhuqd2dj7DoOG7seG7hOG7nWfhurDDoDdH4bu54bun4buN4bqhdsOA4bqh4buXY+G7m8Oy4bqhaOG6q+G7neG6oWbhu7XhuqfhuqFm4bqtZuG6oWbDquG7seG6oeG7teG6sOG6oWhi4bubw7Mx4bqhZsOy4buP4bubw7LhuqHhu6144bqwa+G7m+G6oWbhuq1m4bqhZsOq4buxMeG6oWbhuq1m4bqhZuG7peG6oeG7rXjhuqfhu5vhuqFmw7JBZuG6oeG7m2Thu5vDs+G6oXfhu6/hu53hu5vDs+G6oWjhu6PhuqFm4buj4bqhw4Phuqfhu43huqF34buv4buf4bqh4bub4buf4bubw7PhuqFmc3fhuqFm4bu14bqn4bqh4buXw4Bm4bqh4buX4bu5xrDhu5vDs+G6oUZy4bubw7PhuqHhuqfhu5vhuqFoY+G6oWbDsnnhuqF34buv4buh4bubw7PhuqFo4buH4bqw4bqhxqHhuqvhu5vDsuG6oWZy4bubw7PhuqF34bqtZuG6oWjDqnjhuqF34buv4bqn4bubw7LhuqFmw7Jz4bubw7PhuqHigJxn4buNbuG7m+G6oeG7heG7jWrhu5vhuqHDsuG7n+G6p+G6oeG7hcO14bubw7LigJ0x4bqh4buxw7Lhu5/hu5vDszHhuqFmw7Jz4bubw7PhuqHigJx3w4DhuqFn4buNbuG7m+G6oeG7heG7jWrhu5vigJ0x4bqh4oCcd8OA4bqhZsOyeOG6sG3hu5vhuqHDsuG7o+G6p+KAnTHhuqHhu7HDsmLhu5vhuqHhu4Xhuq1m4bqhZuG6rWbhuqHhu5d44buB4bub4bqhaOG7jWx44bqh4bqueOG6sMSp4bub4bqhd+G6q2Yx4bqhduG6p+G7jeG6oXfhu6/huq3hu40y4bqhSHXhu43huqHhu5vDs+G7t+G6ocOz4buNYuG7m8Oz4bqhw4Phu43EqeG7m+G6ocOz4buNYuG7m8Oz4bqhZ+G6q+G6sOG6oeG7l+G6tuG6oeG7l3jhu4Hhu5vhuqFmw7Lhu4/hu5vDsuG6oXfhu6/DtOG6oXfhu6/hu53hu5vDs+G6oWbhuq1m4bqhd+G7r+G7ucWp4bubw7PhuqFGcuG7m8Oz4bqh4bqn4bub4bqh4bub4buj4buN4bqhZsOyeOG7m8Oz4bqhw4PhuqnhuqHDkuG7oWbhuqHDg+G7jWzhu5vhuqHhuqbhu5vhuqHhu5vhu43hu5vDsuG6oeG7msOy4bq94bub4bqhZ+G6veG7m+G6oeG7m+G7o+G7jeG6oeG7r+G7jcSp4bubw7PhuqHhu5vDssOqd+G6oWjDtOG7m8Oy4bqh4buxw7Ji4buN4bqh4buX4bqp4bqh4bubw7LhuqLhu5vDs+G6oeG7m8Oz4bu5xanhu43huqHhu5vDs8Oy4buNxKnhu5vhuqFmQXjhuqF24bq9eOG6oXbEkWYx4bqh4bubxJHGoeG6ocOD4bqi4bubw7PhuqHhu5vDs8Oyw7ThuqHhu6144bqwanfhuqFm4bu14bqn4bqhSGLhu5vDszDhuqFm4buj4bqh4buFYuG7m+G6oeG7l+G7k+G7m8Oy4bqhZsOy4buP4bubw7LhuqF34buvw7ThuqHDg+G6ouG7m8Oz4bqhw4Phuqnhu5vDszHhuqF34bu54bqhZ3jhurAx4bqh4buteOG6p+G7m+G6oWjhu41txqHhuqFoeeG7m8Oz4bqhaMSR4bubMeG6oWbhu6PhuqHhu5Xhu43hu5vDsuG6oeG7m8Ozw7Lhu41sxqEx4bqh4buV4bqk4bqh4bubZOG7m8OzMeG6oeG7m8Ozw7Lhu41s4bux4bqhw4Phu7PhuqHhu4Vi4bud4bqhaGLGoeG6oXfhu6944bqwa+G7m+G6oWjhuqt34bqhd+G7r3jhu5vDs+G6oXfDssOAZjHhuqFmw7Lhu4/hu5vDsuG6oeG6ruG6rWbhuqHhu5vDsuG6ouG7m8Oz4bqh4buteOG6p+G7m+G6oWjhu41txqHhuqFm4bu14bqn4bqhSGLhu5vDszDhuqHhu4Xhu41qd+G6ocOD4buB4bub4bqhZ+G7s+G7m8Oz4bqh4bubw7LhuqLhu5vDs+G6oeG7rXjhuqfhu5vhuqFo4buNbcah4bqhZuG7teG6p+G6oUhi4bubw7PhuqHDg+G6qeG7neG6oeG7m8Ozw7Lhu43EqeG7m+G6oWZBeDHhuqHhu7HDsuG6rXfhuqF34buv4buNbeG7m+G6oeG7l+G6tuG6oeG7l3jhu4Hhu5vhuqFmw7Lhu4/hu5vDsuG6oXfhu6/DtOG6ocOD4bqp4bqhaMOqeOG6oXfhu6/huqfhu5vDsuG6oWbDsnPhu5vDs+G6oeG7m8Oy4bqi4bubw7PhuqHhu5d44buB4bub4bqhaOG7jWx44bqh4bqueOG6sMSp4bub4bqhd+G6q2Yx4bqhduG6p+G7jeG6oXfhu6/huq3hu40x4bqhd8Oyw73huqFow7Rmw7LhuqHDsuG7jWzhu5vhuqHhu5vhuqfhurAyNi/hu7E3NuG7seG6oWbhu5fhuqd2dj7DoOG7seG7hOG7nWfhurDDoDdXw7Lhu41qeOG6oXfhu7nhu6fhu5vDs+G6oeG7sMOy4buP4bqhSEFm4bqhV3jDquG7m+G6oeG7lcOy4bq54bubw7PhuqFow7Thu5vDsiDhuqHhu5rDsuG6ouG7m8Oz4bqh4buVanfhuqHhu614YuG6oWjhuqt34bqhaOG7ucawZuG6oWhj4bqhw7Phu6Phu7HhuqHhu7HDsuG6v+G7m+G6oeG7rXjhuqfhu5vhuqF34buv4buh4bubw7PhuqF3w4Hhu5vDs+G6oeG7heG7ueG7p2bhuqHhu5fhuqnGoeG6oXfDssOqd+G6oeG7heG6q+G7jeG6oeG6vcah4bqhxqHhu7l4MeG6ocOy4bud4bqrd+G6oWh14bubw7PhuqF3eOG6sMSp4bub4bqhd+G7r3jhurBr4bub4bqhZsOyc+G7m8Oz4bqh4buxw7Lhuq3huqFm4bu14bqn4bqhZuG6rWbhuqF3w7Jq4bqh4buXw4Bm4bqhd8Oyw73huqFow7Rmw7Ix4bqh4buxw7Ji4bub4bqhaHXhu5vDszHhuqHhu7HDsuG6v+G7m+G6oXfhuqDhuqHhuq7DqnjhuqFoc+G7jeG6ocOD4bun4buN4bqh4bub4bu54bunZuG6oXfhuqcx4bqhd2Thu5vDs+G6oWbhu7nFqeG7m8Oz4bqhw4PhuqLhu5vDs+G6oWbDssSRZuG6oeG7m2vhu5vhuqF3YuG7m8Oz4bqhd+G7ueG6oXfhu7nhu6nhu5vDs+G6oWbhu7XhuqfhuqFIYuG7m8OzMjYv4buxNzbhu7HhuqFm4buX4bqndnY+w6Dhu7Hhu4Thu51n4bqww6A34buE4bqn4bub4bqhd8O64bqhZsOyQWbhuqHDknXhu43huqF3w7Ji4bud4bqhaGPhuqHhu5vDsuG7geG7m+G6oWjhu7nGsGbhuqHhurHDo+G6oeG7heG6qeG7jeG6oXfDsuG6p8ah4bqh4buXeOG7geG7m+G6oWbhu7XhuqfhuqFm4bqtZuG6oWh04bubw7PhuqFmw7Lhu4/huqFo4bqr4buN4bqhZ+G7jWzhu5vhuqFmw7Lhu53huqFm4bqtZuG6oeG7hXXhuqHhu7HDsuG7geG7m+G6oXfhu6/hu53hu5vDs+G6ocOybOG6oXfDsnPhu5vDs+G6oWbDsuG7j+G7m8Oy4bqhd+G7r8O04bqhw4PhuqnhuqFm4bqtZuG6oWbDsnjhurDEqeG7m+G6ocOz4buN4bqnMeG6oWbhuq1m4bqh4bubw7LhuqnhuqHhu5XDsuG7neG6p+G6ocOy4buhZjHhuqFm4bqtZuG6ocOz4buNYuG7m8Oz4bqhw4Phu43EqeG7m+G6oWhq4bub4bqhd8OB4bqhZuG6rWbhuqHDkuG7oWbhuqHDg+G7jWzhu5sx4bqhd+G7r+G7ucWp4bubw7PhuqFo4bqr4buN4bqhw7Lhu6Fm4bqhRnLhu5vDs+G6oeG6p+G7m+G6oeG7m8Oy4bq94bub4bqhZ+G6veG7m+G6ocOD4bqp4bqhZnLhu5vDs+G6oeG6p+G7m+G6oWjDtOG6p+G6oeG7scOy4bu54bul4bubw7My4bqhRuG6rWbhuqF3w7LhuqfGoeG6oeG7l3jhu4Hhu5vhuqHDs+G6oOG7jeG6oWhq4bub4bqhw5J14buN4bqhd8OyYuG7neG6oWbhu6PhuqHDsuG6qcah4bqh4buX4bu5xrDhu5vDs+G6oeG7lcOy4bud4bqn4bqhw7Lhu6Fm4bqhZuG6p+G7nTHhuqHhu4Xhuq3GoeG6oXbhuq134bqhZuG6rWbhuqHDg8Oq4bub4bqhaGvhuqHhu5fhurbhuqHhu5d44buB4bub4bqhw4PhuqnhuqF3w7LDgGbhuqF34buNbuG7mzHhuqFoY+G6oeG7scOyYuG7m+G6oeG6reG7m8Oy4bqh4bubw7Lhu41reOG6ocOz4bujZuG6oeG7m8Oyw7Xhu5vhuqHhu5XDsuG6rWbhuqHhu5vDsuG6p3jhuqF34buv4bud4bubw7PhuqFmcuG7m8Oz4bqhd+G6rWbhuqFow6p44bqhd+G7r+G6p+G7m8OyMeG6oeG7scOyYuG7m+G6oeG7heG6rWbhuqFm4bqtZuG6oeG7l3jhu4Hhu5vhuqFo4buNbHjhuqF24bqn4buN4bqhd+G7r+G6reG7jTHhuqHhuq544bqwxKnhu5vhuqF34bqrZuG6oWbDsuG7teG6oeG7m8Ozw7Lhu5PhuqfhuqHGoOG6rWbhuqEt4bqh4buWxKnhu5vhu43hu5sx4bqhd+G7ueG6oXfhu7nhu6nhu5vDs+G6ocOSdOG6oUbDsuG7j+G6ocag4buN4bubw7Ix4bqhw7Phu6Phu7HhuqHhu7HDsuG6v+G7m+G6oeG7hWLhu53huqHDg2zhuqHhu5tr4bub4bqhd2Lhu5vDs+G6oXfhu7nhuqF34bu54bup4bubw7PhuqFm4bu14bqn4bqhSGLhu5vDs+G6oUZ14bubw7PhuqF2YuG7m+G6oSrhu41sd+G6oeG7muG6p8ahMjYv4buxNzbhu7HhuqFm4buX4bqndnY+w6Dhu7Hhu4Thu51n4bqww6A3V+G6q+G7jeG6ocOSdeG7jeG6oXfDsmLhu53huqFm4bqtZuG6oWjhuqvhu43huqHhu4Xhu41teOG6oWhj4bqhd8OyYuG7neG6oeG7l3jhu4Hhu5sx4bqhd+G7r+G6p+G7neG6oWjDuuG7jeG6oeG7l+G6qcah4bqh4buvceG6ocOy4bul4bub4bqhZuG6rWbhuqHDg8Oq4bub4bqhaGvhuqHhu5fhurbhuqHhu5d44buB4bub4bqh4bqueOG7m8Oz4bqh4buteOG6p+G7m8Oy4bqh4bubdeG7jeG6oWd44bubw7PhuqFmcuG7m8Oz4bqhd+G6rWbhuqFow6p44bqhd+G7r+G6p+G7m8Oy4bqh4buxw7Ji4bub4bqh4buF4bqtZuG6oWbhuq1m4bqh4buXeOG7geG7m+G6oWjhu41seOG6oeG6rnjhurDEqeG7m+G6oXfhuqtmMeG6oXbhuqfhu43huqF34buv4bqt4buN4bqhZuG7teG6p+G6oWbhuq1m4bqhd8OyauG6oeG7l8OAZuG6oXfDssO94bqhaMO0ZsOyMOG6oeG7msOy4buB4bub4bqhZ+G7jWzhu5sx4bqh4buX4bqpxqHhuqHhu69x4bqhZuG6rWbhuqHhu5d44buB4bub4bqhaOG7jWx44bqh4bqueOG6sMSp4bub4bqhd+G6q2bhuqFmw7Lhu7XhuqHhu5vDs8Oy4buT4bqn4bqhxqDhuq1m4bqhLeG6oeG7lsSp4bub4buN4bubMeG6oXfhu7nhuqF34bu54bup4bubw7PhuqHDknThuqFGw7Lhu4/huqHGoOG7jeG7m8Oy4bqhd+G7r+G7neG7m8Oz4bqhd8O14bubw7LhuqHDssO14bubw7LhuqHDsuG7jWzhu5vhuqHhu5vhuqfhurAw4bqhZuG6rWbhuqHhu6144bqn4bub4bqhaOG7jW3GoeG6oWbhu7XhuqfhuqFIYuG7m8OzMeG6oeG7msOy4bqp4bqh4bub4bu54bunZuG6ocODa+G6oWjDqnjhuqF34buv4bqn4bubw7LhuqHhu7HDsmLhu5vhuqHhu4Xhuq1m4bqh4bubw7LhuqLhu5vDs+G6oeG7l3jhu4Hhu5vhuqFo4buNbHjhuqHhu5vhuqnhurAw4bqhKsO04bqhd+G7r+G7jzHhuqHDg+G6p+G7jeG6oXfhu6/hu5/huqFm4bu14bqn4bqhRnLhu5vDs+G6oeG6p+G7m+G6oeG7msOy4bq94bub4bqhZ+G6veG7m+G6oXfhu6/hu53hu5vDs+G6oWjDqnjhuqF34buv4bqn4bubw7Ix4bqh4buxw7Ji4bub4bqh4buF4bqtZuG6oXfhu6/EqeG7m+G6ocahw6l34bqhd+G7r+G7geG7m+G6oXfhu7nhuqF34bu54bup4bubw7PhuqHhu5vhuqnhurDhuqFobeG6oeG7hWLhu53huqHDg2zhuqHhu5tr4bub4bqhd2Lhu5vDs+G6oXfhu7nhuqF34bu54bup4bubw7PhuqFm4bu14bqn4bqhSGLhu5vDszDhuqHhu5rDsuG6ouG7m8Oz4bqh4buV4buN4bubw7LhuqHhu5vDs8Oy4buNbMahMeG6oeG7m8Oy4bqi4bubw7PhuqHhu4Xhuqnhu43huqHDsuG7oWbhuqFm4buj4bqhw7Phu43huq3huqF34buvw7ThuqF3w4HhuqF3w7LDgGbhuqF34buNbuG7m+G6oXfhu6/hu53hu5vDs+G6oWZy4bubw7PhuqF34bqtZuG6oWjDqnjhuqF34buv4bqn4bubw7LhuqHhu7HDsmLhu5vhuqHhu4Xhuq1m4bqhZuG6rWbhuqHhu5d44buB4bub4bqhaOG7jWx44bqhduG6p+G7jeG6oXfhu6/huq3hu40x4bqhd8Oyw73huqFow7Rmw7Ix4bqh4bqueOG6sMSp4bub4bqhd+G6q2bhuqHDsuG7jWzhu5vhuqHhu5vhuqfhurAyNi/hu7E3NuG7seG6oWbhu5fhuqd2dj7DoOG7seG7hOG7nWfhurDDoDdG4bqtZuG6oWjhuqvhu43huqHhu4Xhu41teOG6oWbhu7fhu5vDs+G6oWhr4bqh4bqueMOqd+G6oeG7m8Oy4bqi4bubw7PhuqHDs+G7jWLhu43huqHhu7HDsuG6reG7seG6oWht4bqh4bub4bq94bubw7PhuqFm4bqn4bud4bqhw4Phuqfhu43huqF34buv4buf4bqhZuG7teG6p+G6oeG7l8OAZuG6oeG7l+G7ucaw4bubw7PhuqFGcuG7m8Oz4bqh4bqn4bub4bqhZnLhu5vDs+G6oXfhuq1m4bqhaMOqeOG6oXfhu6/huqfhu5vDsuG6oeG7scOyYuG7m+G6oeG7heG6rWbhuqFm4bqtZuG6oeG7l3jhu4Hhu5vhuqFo4buNbHjhuqHhuq544bqwxKnhu5vhuqF34bqrZjHhuqHhu4Vi4bud4bqhw4Ns4bqh4buba+G7m+G6oXdi4bubw7PhuqF34bu54bqhd+G7ueG7qeG7m8Oz4bqhZuG7teG6p+G6oUhi4bubw7PhuqF34buv4bud4bubw7PhuqF3w7Xhu5vDsuG6ocOyw7Xhu5vDsuG6ocah4bun4buNMjYv4buxNzbhu7HhuqFm4buX4bqndnY+w6Dhu7Hhu4Thu51n4bqww6A34buww5NWMVdW4bqhSOG7neG6qeG7m+G6ocag4buN4bubw7LhuqHDknjDquG7mzHhuqHhu7ThurDhuqHDg+G7jcSp4bub4bqhZ8OA4bqh4buVw7J44bqwanfhuqFX4buveOG7m8Oz4bqh4bu54bul4bubw7PhuqFIYuG7m8OzMeG6oVfDuuG7m8Oz4bqh4buE4buNxKnhu5vhuqF34buB4bux4bqhV+G6q+G7seG6oWbDsuG7j+G6oUZ14bubw7PhuqF2YuG7m+G6oeG7lcOy4bq54bubw7PhuqFow7Thu5vDsiDhuqFGw7Lhu7nhuqfhuqHhu4Xhuqfhu53huqHDs+G7jcWp4bqhZuG6rWbhuqHhu7HDsuG7ueG7peG7m8Oz4bqhd+G7jWzhu5vhuqF3w7Jy4bubw7PhuqF34buN4bub4bqh4buV4bqk4bqhd8OyeOG7gXfhuqF2czHhuqHGoeG6q+G7m8Oz4bqh4buM4bubd2nhu6/hu5tpd+G6oeG7l+G6q+G7jeG6oWjhu7nGsGbhuqFm4bqtZuG6oXfDsmrhuqHhu5fDgGbhuqF3w7LDveG6oWjDtGbDsuG6ocOyeOG6sOG6oWh14bubw7Mx4bqhduG6oOG6oWfhu7Phu5vDs+G6oXfhu6/hu41sd+G6oWhtMeG6oeG7r+G6reG7neG6oeG7r+G7jWp34bqh4bubw7Lhu7nhuqHDsuG7jWzhu5vhuqHhu5vhuqfhurDhuqFobeG6oXfhu4Hhu7HhuqF34buveOG7m8Oz4bqhZsOyc+G7m8Oz4bqh4buxw7Lhuq3huqF2w4DhuqHhu5dj4bubw7LhuqFo4bqr4bud4bqhw4PhuqnhuqHhu5tr4bub4bqhd2Lhu5vDs+G6oXfhu7nhuqF34bu54bup4bubw7PhuqFm4bu14bqn4bqhSGLhu5vDs+G6oUZ14bubw7PhuqF2YuG7m+G6oSrhu41sd+G6oeG7muG6p8ah4bqhw4Phu6fhu43huqHhu5vDsuG6ouG7m8Oz4bqhd8Oy4bu14bqhaOG7neG6q+G7m+G6ocOyanfhuqF2QWbhuqF34buN4bubw7LhuqHDg+G7jTLhuqEqw7XhuqHDg+G7geG6sDHhuqFIYuG7m8Oz4bqhd+G6p+G6oeG7l3hy4bub4bqh4bubw7LDquG7m+G6ocah4bqr4bubw7LhuqHhurDEqXjhuqFm4bq/eOG6oeG7lcOycuG7m8Oz4bqhZsOy4buR4bqhw4Phu4Hhu5vhuqFn4buz4bubw7Mx4bqh4buxw7Lhuq134bqhd+G7r+G7jW3hu5vhuqF24bqt4bubw7PhuqF34bqr4bud4bqhZsOy4bu14bqh4bubw7PDsuG7k+G6p+G6ocag4bqtZi3huqHhu5bEqeG7m+G7jeG7mzHhuqF34bu54bqhd+G7ueG7qeG7m8Oz4bqhw5J04bqhRsOy4buP4bqhxqDhu43hu5vDsuG6ocOD4bqp4bud4bqhd8Oyw4Bm4bqhd+G7jW7hu5vhuqFm4bqtZsOy4bqhxqHhuqvhu5vDs+G6oSrhu41sd+G6oeG7muG6p8ahMeG6ocah4bqp4bqh4buxw7Ji4buN4bqhd2Thu5vDs+G6oWbhu7nFqeG7m8Oz4bqhd8O64bqhZsOyQWbhuqFow6p44bqhd+G7r+G6p+G7m8OyMeG6oeG7scOyYuG7m+G6oeG7heG6rWbhuqFm4bqtZuG6oeG7rXjhuqfhu5vhuqFo4buNbcah4bqhduG6p+G7jeG6oXfhu6/huq3hu40x4bqhd8Oyw73huqFow7Rmw7Ix4bqh4bqueOG6sMSp4bub4bqhd+G6q2bhuqFmw7Lhu7XhuqHhu5vDs8Oy4buT4bqn4bqhxqDhuq1mLeG6oeG7lsSp4bub4buN4bubMjYv4buxNzbhu7HhuqFm4buX4bqndnY+w6Dhu7Hhu4Thu51n4bqww6A34buaw7Lhu41sxqHhuqHDg+G7s+G6ocOyanfhuqF2QWbhuqHhu6144bqn4bub4bqhd+G7r+G7oeG7m8Oz4bqhZuG7teG6p+G6oeG7m8Oy4bqi4bubw7PhuqHhu5vDs+G7ucWp4buN4bqh4buX4bqpxqHhuqFmcuG7m8Oz4bqhd+G6rWbhuqHhu5fhurbhuqHhu5d44buB4bub4bqhZuG7teG6p+G6oUhi4bubw7PhuqHDsuG7jWzhu5vhuqHhu5vhuqfhurDhuqHhu5XDsnLhu5vDs+G6oWbDsuG7keG6oeG7l+G6qeG6oeG7m8Ozw7Lhu43EqeG7m+G6oWZBeDHhuqHhu7HDsuG6rXfhuqF34buv4buNbeG7m+G6oeG7l+G6tuG6oeG7l3jhu4Hhu5vhuqHGoeG6qeG6oWbhu5/hu5vhuqHhu7HDsmLhu43huqFow6p44bqhd+G7r+G6p+G7m8Oy4bqhw4Phu6fhu43huqFm4bqtZuG6oeG7rXjhuqfhu5vhuqFo4buNbcahMeG6oXfhu7nhuqF34bu54bup4bubw7PhuqF24bqn4buN4bqhd+G7r+G6reG7jTHhuqFo4buN4bqh4bubw7Phu7nGsGbhuqHhu5fhuqvhu43huqFm4bqtZuG6ocOz4buN4bqt4bqhd+G7r8O04bqhaOG6q+G7neG6oWhBZuG6oWbhuq1mw7LhuqHGoeG6q+G7m8OzMeG6oXfDsnLhu5vDs+G6oeG7rXjhuqfhuqHDg+G7jWxm4bqh4bubw7Lhu4Hhu5vhuqFn4buNbOG7m+G6ocahQWbhuqFodeG6oeG7m8OzeOG6sOG6ocOy4buNbcahMeG6oXfhuq1m4bqhaHXhu5vDs+G6oWjhuqfhuqFmw7Lhu41reOG6oWbhu7XhuqfhuqFm4bqtZuG6oXfhu7nhuqF34bu54bup4bubw7PhuqHhu5vhuqnhurDhuqF34buv4bud4bubw7PhuqFo4buNa3jhuqHhu5Xhu41s4bub4bqh4buV4buN4bubw7LhuqF3auG6oXfDssO04bqhd+G7r+G7ucWp4bubw7Mx4bqhw7J14buN4bqh4bubw7Lhu4Hhu7HhuqHhu614c2bhuqF3ajDhuqHhuq7hur3hurDhuqFnw4Dhu5vDs+G6oWbhu6XhuqFmw7Jq4bqh4buxw7Lhu5/hu5vDs+G6oeG7m8Ozw4Hhuqcx4bqhaMOqeOG6oXfhu6/huqfhu5vDsuG6oXfDsnLhu5vDs+G6oeG7rXjhuqfhuqFm4bqtZuG6oeG7scOy4bu54bul4bubw7PhuqF3w7JBZjHhuqHDssO14bubw7LhuqF3w7JBZjHhuqFmcuG7m8Oz4bqhZuG7s+G6oWjhuqfhuqFn4bqr4bubw7PigKYt4bqh4buww5NWMVdW4bqhSOG7neG6qeG7m+G6ocag4buN4bubw7LhuqHDknjDquG7m+G6oeG7m8Oyw6rhu5vhuqHGoeG6q+G7m8OyMjYv4buxNzbhu7HhuqFm4buX4bqndnY+w6Dhu7Hhu4Thu51n4bqww6A3V1bhuqHhu5rDs3jhurBu4bub4bqhKmThu5vhuqHhu7DDsuG7neG7m8OzMeG6oVfhu6/hu7nhu6nhu5vDs+G6oeG7hOG6p+G7m+G6oVd44bqwxKnhu5vhuqHDs+G7jeG6reG7neG6oVfDsuG6qeG7m8Oy4bqh4bu14bqw4bqhw5LhuqnhuqHhu5p14buN4bqhZsOy4bud4bqh4buvZeG7m8OzIOG6oSrhu41sZuG6oeG7hWLhu53huqHDg2zhuqHhu5tr4bub4bqhd2Lhu5vDs+G6oXfhu7nhuqF34bu54bup4bubw7PhuqFm4bu14bqn4bqhSGLhu5vDs+G6oUZ14bubw7PhuqF2YuG7m+G6oSrhu41sd+G6oeG7muG6p8ah4bqh4buX4bqp4bqhw4Phu41sZuG6oeG7l+G6qcah4bqhw7Jqd+G6oXZBZuG6oeG7rXjhuqfhu5vhuqF34buv4buh4bubw7PhuqHDg+G6qeG6oeG7m8Oz4bqp4bqw4bqhZuG6qeG7m8Oz4bqh4buVw7Lhu6PhuqHhu5XDsmThu5sy4bqhV8OB4bqhd8Oyw4Bm4bqhd+G7jW7hu5vhuqFm4bu14bqn4bqhw5LhuqnhuqHhu5p14buNMeG6oVfhu6/hu7nhu6nhu5vDs+G6oeG7hOG6p+G7m+G6oVd44bqwxKnhu5vhuqHDs+G7jeG6reG7neG6oVfDsuG6qeG7m8Oy4bqh4bu14bqw4bqhw5LhuqnhuqHhu5p14buN4bqhaGPhuqHhu5XDsuG6reG7jeG6oeG7rXjhuq134bubw7LhuqLhu5vDs+G6oeG7lcOy4buj4bqh4buVw7Jk4bubMeG6oXfDsuG6rWbDsuG6oXfDskFm4bqhd+G7r+G7neG7m8Oz4bqhw4Phu41sZuG6oWjDqnjhuqF34buv4bqn4bubw7Ix4bqh4buxw7Ji4bub4bqh4buF4bqtZuG6oWbhuq1m4bqh4buXeOG7geG7m+G6oWjhu41seOG6oeG6rnjhurDEqeG7m+G6oXfhuqtmMeG6oXbhuqfhu43huqF34buv4bqt4buN4bqhZuG7teG6p+G6oWbhuq1m4bqhd8OyauG6oeG7l8OAZuG6oXfDssO94bqhaMO0ZsOyMeG6oXfDuuG6oWbDskFm4bqh4buxw7Ji4bub4bqhaHXhu5vDszDhuqHDs+G7o+G7seG6oeG7scOy4bq/4bub4bqh4buFYuG7neG6ocODbOG6oeG7m2vhu5vhuqF3YuG7m8Oz4bqhd+G7ueG6oXfhu7nhu6nhu5vDs+G6oWbhu7XhuqfhuqFIYuG7m8OzMeG6oWhixqHhuqHhu4Vi4bud4bqh4bqn4bub4bqh4bub4buN4bubw7LhuqF34buv4buBd+G6oXfDgOG6oXfhu6/EqeG7m+G6oWjDtOG6p+G6oeG7heG6qeG7m+G6oVfDsuG7teG6oWhy4bqhw5LhuqnhuqHhu5p14buNMjYv4buxNzbhu7HhuqFm4buX4bqndnY+w6Dhu7Hhu4Thu51n4bqww6A3SHThu5vDs+G6oWbDsuG7j+G6oeG7msOzeOG6sG7hu5vhuqEqZOG7m+G6oeG7sMOy4bud4bubw7PhuqFmw7Lhu53huqHhu69l4bubw7Mg4bqhSG3huqHhu5fhuqnGoeG6oXdzd+G6ocOD4buNbGbhuqHhu4Vi4bud4bqhw4Ns4bqh4buba+G7m+G6oXdi4bubw7PhuqF34bu54bqhd+G7ueG7qeG7m8Oz4bqhZuG7teG6p+G6oUhi4bubw7PhuqF34buv4bud4bubw7PhuqF3w7Xhu5vDsuG6ocOyw7Xhu5vDsuG6ocah4bun4buNMeG6oXfhu6/hu7nhu6dm4bqhw7Jqd+G6oWbDsnnhu5vDs+G6oXfhuqfhuqFm4bq/4bub4bqh4buxw7Ji4buN4bqhaOG6reG7m8Oy4bqhw7Phu43huq3huqHhu5fhuqvhu43huqHigJx34bq9xqHhuqF34buv4bqr4bubw7PigJ3huqHhuq5j4bqhw7J14buN4bqhw7Lhu41s4bub4bqh4bub4bqn4bqwMeG6oXfDgeG6ocOD4buNbGbhuqHhu7HDsuG6rXfhuqHhu5vDs3Lhu5sx4bqh4bubw7Lhu4Hhu5vhuqFow7Thu5vDsjHhuqF34buv4bud4bubw7PhuqFo4buj4bqh4buxw7Ji4buN4bqh4buxw7Lhur3hu5vhuqF34buPZsOy4bqhduG6vXjhuqFoauG7m+G6oXfDgeG7m8Oz4bqhw7Phu43huqfhu43huqF34bq/4bubw7PhuqHhuq5j4bqhw7J14buN4bqhaG3huqFo4bqt4bubw7LhuqHDs+G7jeG6reG6oWh54bubw7PhuqF3w7LDgGbhuqF34buv4bqr4bubw7PhuqHhu5vDsuG7geG7m+G6oXfDskFmMeG6oeG7m8OyeOG6oWbhur94MeG6oeG7m8OzeOG6sGzhu5vhuqHDg+G7oeG7m8Oz4bqhZuG7teG6p+G6oWbhuq1m4bqhaHPhu43huqF34bu5xrDhu5vDszLhuqFXw4HhuqF2w4DhuqHhu7HDsuG6veG7m+G6oXfhu49mw7LhuqFo4buj4bqhxqHhu6fhu43huqFm4buj4bqhZuG6rWbDsuG6oXfDskFm4bqhd8O64bqhZsOyQWbhuqFow6p44bqhd+G7r+G6p+G7m8Oy4bqhZsOy4bud4bqh4buxw7LDveG6ocOyxrDhu7Ex4bqhaG3huqFo4bqrd+G6ocOy4buNbHjhuqHhu614YuG6oWbhuqfhu50yNi/hu7E3NuG7seG6oWbhu5fhuqd2dj7DoOG7seG7hOG7nWfhurDDoDfhu4TEqeG7m+G6oWbhuqvhu5vDsuG6oWjhu6Mx4bqhw4Phu6fhu43huqF2w4DhuqHhu7HDsuG6rXfhuqF34buv4buNbeG7m+G6oWbhu7XhuqfhuqFmcuG7m8Oz4bqh4bubw7PDsmzhuqF3w7Jy4bubw7PhuqF34buN4bub4bqhaG3huqHhu5Xhu41txqHhuqF24bud4bqtd+G6oWjhu7nGsGbhuqHhu5vDs3h04bub4bqhd8OycuG7m8Oz4bqhd+G7jeG7mzHhuqFobeG6oeG7m8Oz4bu5xanhu43huqFn4bq94bub4bqh4buXxJHhu5vDs+G6oeG7m8Ozw7JpMeG6oXfhu43hu5vhuqF34bu54bup4bubw7PhuqFX4buv4bu54bup4bubw7PhuqHhu4Thuqfhu5vhuqFXeOG6sMSp4bub4bqhw7Phu43huq3hu53huqFXw7Lhuqnhu5vDsuG6oeG7teG6sOG6ocOS4bqp4bqh4buadeG7jeG6oWbDsuG7neG6oeG7r2Xhu5vDsyDhuqFG4bqtZuG6oWbhu6XhuqHhu6144bqn4bub4bqh4buteGLhu5vhuqHhu5fhurbhuqFm4bq/4bub4bqhZsOy4bu14bqhaHXhu5vDs+G6oWZy4bubw7PhuqF34bqtZuG6oXfDsnLhu5vDs+G6oXfhu43hu5vhuqHDg+G6qeG6oXdk4bubw7PhuqFm4bu5xanhu5vDs+G6oWhz4buN4bqhd8Oy4bud4bqr4buN4bqhZuG7teG6p+G6oeG7l2Phu5vDsuG6oWjhuqvhu53huqFmw6rhu7HhuqHhu7XhurAx4bqhZsOy4buP4bubw7LhuqHhu6144bqwa+G7m+G6ocOD4bun4buN4bqh4bubw7Lhur3hu5vhuqFn4bq94bubMOG6oWbhur/hu5vhuqFmw7Lhu7XhuqFodeG7m8OzMeG6oeG7l+G7jeG7m8Oy4bqhw7Lhu53huqt34bqhd8Oy4bqnxqHhuqHDs+G7jeG6p+G6ocOD4bqp4bud4bqhZuG6rWbhuqHDg8Oq4bub4bqhaGvhuqFm4buz4bqhd8OybeG6oWbhu7XhuqfhuqHhuq5j4bqhw7J14buNMOG6oWbhur/hu5vhuqFm4buj4bqhdsOA4bqh4buX4buNxKnhu5vhuqHhu5VqdzHhuqFmw7Lhu43huqfhuqF24buL4bqhd8OycuG7m8Oz4bqhd+G7jeG7m+G6ocOz4buN4bqi4bqn4bqhZuG6rWbhuqFow7ThuqfhuqHhu7HDsuG7ueG7peG7m8OzMeG6oWbhuq1m4bqhaOG7peG7m+G6ocODw7ThuqHhu4V1MeG6oeG7m8Oz4bqp4bubw7LhuqF3w4HhuqFX4buveOG7m8Oz4bqh4bu54bul4bubw7PhuqFoauG7m+G6oWjDtOG6p+G6oeG7scOy4bu54bul4bubw7PhuqFobeG6oWbDveG7m8Oz4bqhw7Phu41i4buN4bqh4buteOG6sGp34bqh4buVw7Lhu43huqFm4buj4bqhdsOA4bqh4buV4buNbOG7m+G6oeG6rmLhurDhuqHhu6/huqcyNi/hu7E3NuG7seG6oWbhu5fhuqd2dj7DoOG7seG6pnh3w7Lhu53hu6/DoDdXw7Jp4bud4bqhZ+G6p+G7m8OzZuG7neG7m8OzduG6p+G7mzLDg+G7mzYv4buxNw==

Theo dangcongsan.vn

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]