(vhds.baothanhhoa.vn) - Những câu thơ trong Bình Ngô đại cáo của Nguyễn Trãi để nói về chiến thắng của nghĩa quân Lam Sơn: “Ninh Kiều máu chảy thành sông tanh trôi vạn dặm/ Tốt Động thây chất đầy nội nhơ để ngàn năm” mãi nhắc nhớ hậu thế mãi về trận Tốt Động - Chúc Động.
4buu4bqz4bu44bu0NGM6a2tT4buy4buJTOG6tWxjN+G7slbhu7PhuqHEkeG7tEzhu4Fs4bu04buz4buDxJHhurfhu7ThurPhurXEg23hu7Rs4bqzw6Bk4bu04buV4bqj4bu0YuG6oeG7tMSR4bq34bqz4bq14bu0M+G6tcSR4bqz4bu0NMOyOuG7tMSR4bq34bqz4bqpOuG7tMSpbV3EkeG7tEM6ZOG7tEtnxJHhu64v4bqz4bu4VuG7ruG7ieG7tDRjOmtrU+G7suG7ieG6sjc6NeG7slbEkOG6s+G7mcSR4bq34bu0NF1t4bu0bOG6s2fhu7RsamXEkeG6t+G7tHjhuqXEkeG6s+G7tMSQ4bq34bq/4bu0Ni7hurXhu7Q0O2Xhu7Q0w7I64bu0xJDhurdt4bub4bqvxJHhu7RMaijhurXhu7Q2xIPhu7TEkcOp4bq14bu04buV4bqj4bu0NOG6s+G6teG6ocSR4bu0bOG6szzEkeG6t+G7tDTDsjrhu7TEkeG6t+G6s+G6qTrhu7TEqW1dxJHhu7RDOmThu7RLZ8SR4bum4bu04oCcxJDhurXEkeG6s+G7tELhurXhuqNt4bu0ZDtt4bu0NOG6syHhu5vhu7Rs4bqzLMSR4bqz4bu0a+G6v8SR4bq34bu0bDrEkeG6s+G7tGxq4bq/4bq14bu04buVLsSR4bu0NXtkL+G7tEzhu4Fs4bu04buz4buDxJHhurfhu7Rs4bqzXeG7m+G7tDThurMibOG7tDYg4bub4bu0xJHhu4PhurXhu7TEkeG6s2fhu7Q2xIPhu7TEkeG6tyzEkeG7tMSRKWTigJ3hu7RkKOG6teG7tMSR4bqzPDThu7TEkeG6s2jhu7ThurMwbeG7tGzhurPhuqHhu7RkKOG6teG7tOG7leG6o+G7tGxqMMSR4bu0TOG7gWzhu7Thu7Phu4PEkeG6t+G7tC3hu7R54bqzbjThu7Thu7Phu4PEkeG6t+G7qOG7ri/hu4lW4buu4buJ4bu0NGM6a2tT4buy4buJeTrhu4ls4bq1ZcSR4buyVuG7ruG6tWThurfhu7Q0Yzpra1Phu7I1bOG6s21kM+G7tOG6tXk3xJFsN2rhu7Lhu7RrbOG7m2M3U+G7suG7l+G6tTVs4bqz4bum4bu0KuG7tuG7tuG7icahxajhu7ThurM34bq14bq34bqzbOG7puG7tCM/PeG7icahxajhu7Lhu7RrajRT4buyLy80NcSR4buoMzplbOG6szrEkeG6s+G6s2U64buo4buVxJEvNTdrYmxl4buJL8SRN+G7l2svQEAjKi/hu7gqKjU9QOG7tkAkPSpsPz1AQCpj4bu24buo4bqr4buJ4bq34bukalMk4bu2PeG7suG7tDpjbFPhu7Lhu7PhuqHEkeG7tEzhu4Fs4bu04buz4buDxJHhurfhu7ThurPhurXEg23hu7Rs4bqzw6Bk4bu04buV4bqj4bu0YuG6oeG7tMSR4bq34bqz4bq14bu0M+G6tcSR4bqz4bu0NMOyOuG7tMSR4bq34bqz4bqpOuG7tMSpbV3EkeG7tEM6ZOG7tEtnxJHhu7Lhu7Thu5fhurU1bOG6s1Phu7Iq4bu24bu24buy4bu04bqzN+G6teG6t+G6s2xT4buyIz894buy4bu0L1bhu7PhuqXEkeG6s+G7tEzhu4Fs4bu04buz4buDxJHhurfhu7TDrOG7tMahKOG7tEzhu4Fs4bu04buz4buDxJHhurfGr+G7tOG6s23hu5vDo8SR4bu0eeG6s+G7j2fEkeG6t+G7tERw4bu04buw4bqyLOG7tMSQ4buD4bq14busxq/hu7Q14bq14bu0bMOiNOG6s+G7tGPhuqc04bqz4bu0a+G7k+G7tDQi4buJ4bu0xKlt4buBNOG7tOG6t+G6tTrhu6jhu64v4buJVuG7ruG7ieG7tDRjOmtrU+G7suG7iXhlNeG7m+G7slZC4bqz4bq14bu0NG3hu4M04bu0YuG6szvEkeG6t+G7tEThurXEkeG6s+G7tDTDsjrhu7TEkOG6s13EkeG7tDVdxJHhu7RsOuG7tDY6xJHhurfhu7Thu5UsZeG7tOG6s+G7h+G6teG7tGLhuqFsxq/hu7Rs4bqz4bqh4bu04buVLOG7tGPhu5E04bu0Nijhu7TEkeG6t+G6s+G6tcOgxJHhurfhu7ThurN9xJHhu7Thu5XhuqPhu7TEkeG6t+G6s+G6qTrhu7TEqW1dxJHhu7RDOmThu7RLZ8SR4bu04buVaOG6teG7tMSR4bqz4buZxJHhurfhu7Q0beG7gzThu7Thu5Vd4bub4bu0bOG6syzEkeG6s8av4bu0M8O1NOG7tOG6syzEkeG6t+G7tGLhurPhurXhuqHEkeG7tMSpbV3EkeG7tEThurXEkeG6s+G7tGNdZOG7tOG7lSxl4bu0bOG6s+G6oeG7tDThurPhurU64bu0NDxs4bu0M+G6p+G7tDbhu4PEkeG6t+G7tGLhurPhur/EkeG6t+G7tMO1xJHhurfhu7Q0w7Vt4bu0NOG6s2Xhu7TEkeG6szpt4bu0NuG7j8OtNOG7qOG7ri/hu4lW4buu4buJ4bu0NGM6a2tT4buy4buJeGU14bub4buyVkxq4buPaDThu7Rs4bqlxJHhurPhu7Rs4bqz4bqh4bu0IuG7m8av4bu0bOG6szvEkeG6t+G7tOG7uOG7tuG7tMSRKWThu7Thu7g9QCXGr+G7tOG7lW064bu0ROG6tcSR4bqz4bu0M23hu4M04bu04buJ4bqzIeG6teG7tOG7ieG6s2XEkeG6t+G7tDThurNl4bu0TOG6szvhurXhu7Rs4buT4bu04bqzZSzhurXhu7Thu5Xhu49nxJHhurfhu7ThurMgbeG7tOG7lOG7j2fEkeG6t+G7tEzhurPhur/EkeG6t+G7tDThurPDtTThu7R54bqz4bq1xJHhurPhu7TDveG6teG7tGzhu49oxJHhurfhu7TEqW1dxJHGr+G7tGQ6xJHhurfhu7Qk4bu04buVLsSR4bu0xKltXcSR4bu04buVLOG7tCThu7TEkeG6tyzEkeG7tDRlxJHhu7TEkeG6t+G7kTrhu7Q0b8SR4bq34bu0TOG6s+G7j8OtxJHhurfhu7Rs4bqz4buP4bu0eOG7g+G7tDPhurXEkeG6s+G7tExqIMSR4bu04bqy4bq1w6Phu4nhu7Thu5Us4bu0TOG6szpk4bu0bOG7j2jEkeG6t+G7tEQo4bu0ccSR4bqz4bu0azrEkeG6t+G7tOG7sy7hurXhu7Thu5ThurXDo2zhu7TDtcSR4bq34bu0NMO1beG7qOG7ri/hu4lW4buu4buJ4bu0NGM6a2tT4buy4buJeGU14bub4buyVkLhurPhurXhu7Q24bqhxJHhu7Thu7Phur/EkeG6t+G7tMSobTrEkcav4bu04buU4buPZ8SR4bq34bu0TOG6s+G6v8SR4bq34bu0YzDhu4nhu7Rsw7U04bu0NDs04bqz4bu0NOG6s8O1NOG7tGThu4Ns4bu0Y2UubOG7tGzhu49oxJHhurfhu7Q04buNxq/hu7Rs4bqzLMSR4bqz4bu0YzDhu4nhu7Qz4buD4bu0NOG6s+G6reG7tOG6s23hu5vhu7RkaOG6tcav4bu0NG/EkeG6t+G7tOG7lWjhurXhu7RLZ8SR4bu0TOG6s+G6u8av4bu0RCjhu7RC4bujxq/hu7Thu4jhurPhu49nxJHhurfhu7R54bqzw6LEkeG6s8av4bu0TGogxJHhu7ThurLhurXDo+G7icav4bu0Q+G7neG7tEPhu4/DrcSR4bq34buo4buo4buo4bu0bOG7heG7tDThurPDtTThu7Rk4buDbOG7tDRt4buDNOG7tOG6syzEkeG6s+G7tMSpbV3EkeG7tDMoZeG7tGw74buJ4bu04buVaOG6teG7tGwibOG7tDQh4bu04bqzZ8SR4bu04bu44bu24bu24buo4bu24bu24bu24bu0xKltXcSR4buoxq/hu7TigJw1LOG6teG7tDbhuqHEkeG7tGThu49p4bq14bu0NXtkxq/hu7Rk4buN4bu04bq34bq1O+G7ieG7tGPhurk64bu0bGpp4bq1xq/hu7Q0aeG7tGwsxJHhu7Rqw63hu4nhu7TEkeG7g+G6tcav4bu0bOG7keG7tDThurNl4bu0Yyzhu7Q2O8SR4bqz4bu0ZOG7g2zhu7RsajDEkeG7tDTDqeG7tGzhurPEg+G7tMSpbThs4bu0ay404bqz4bu0xKltXcSR4bu0bDrigJ3hu7Thu7BDOmThu7RLZ8SR4bu0bOG6s+G7kTThu7Rjw7M04bus4buo4buuL+G7iVbhu67hu4nhu7Q0Yzpra1Phu7Lhu4l4ZTXhu5vhu7JWxKhtXcSR4bu0ROG6tcSR4bqz4bu0NOG6s+G6tTrhu7TEqW1dxJHhu7RjLGThu7ThurM64bq14bu0ZOG7jeG6teG7tGzhurXhuqHEkeG7tDThur/EkeG6t+G7qOG7tEThu43hurXhu7Q04bqzw6LEkeG6s+G7tDVl4bu0NsOiNOG6s+G7tGzhurNdxJHhu7Thu5Thu49nxJHhurfhu7RM4bqz4bq/xJHhurfhu7Q04bqz4bqt4bu04bqzbeG7m+G7tOG6syzEkeG6s+G7tMSpbV3EkeG7tGzDtOG7tOG7s+G6v8SR4bq34bu0xKhtOsSR4bu0xKltOuG7tEzhu4Fs4bu04buz4buDxJHhurfGr+G7tOG7leG6ucSR4bq34bu0Y8OgxJHhu7Q2O8SR4bqz4bu0buG7ieG7tDMhxJHhu7Q1ZTrEkeG6s+G7tMSR4bq34bqz4bqpOuG7tMSpbV3EkeG7tEM6ZOG7tEtnxJHhu7Q2OsSR4bq34bu0McSR4bu0xJE7beG7tGxqw6DEkeG7tOG7lW/EkeG6t+G7tHk6ZeG7tHjhu4Phu7Thu7Bs4bqzbeG7gzThu7ThurNt4bubw6PEkeG7tHnhurPhu49nxJHhurfhu7REcMav4bu04bqyLOG7tMSQ4buD4bq14bu0xJHhurcs4bub4bu0xJE64bub4bus4buo4bu04bqy4bq1w6Nt4bu0Y8OjxJHhurPhu7ThurPhurXDo+G7ieG7tDbhu4fEkeG6t+G7tGMs4bu04oCcYuG6s+G6teG7tMSRLGXhu7Q0w6nhu7RrbsSR4bq34bu04bqz4bq1w6Nt4bu0Yyzhu7ThurM64bq14bu0M8OgxJHhu7Q2O8SR4bqz4bu0bOG6s+G6oeG7tOG6t+G6u8SR4bq34bu0YuG6pWThu7Thu5UsZeG7tMSpbV3EkeG7tGw64oCd4bu04buw4buU4bq1w6Ns4bu0a+G7k+G7tGxlLMSR4bu0bOG6s+G7j8av4bu0NWXhu7Rr4buT4bu04bq34bq1OuG7tOG7iOG6sy5k4bu04buUKcSR4bu0S2fEkeG7tDPhurXDoMSR4bu0a2UuxJHhu7TEkSlk4bu04bu4PyXhu7bhu6zhu6jhu64v4buJVuG7ruG7ieG7tDRjOmtrU+G7suG7iXhlNeG7m+G7slbhu5ThuqPhu7Thu4nhurPDojrhu7TEkeG6t+G6s+G6qTrhu7TEqW1dxJHhu7RDOmThu7RLZ8SRxq/hu7Rs4bqzN2Xhu7TigJzhu7Mu4bq14bu04buU4bq1w6Ns4bu0a+G7k+G7tGLhu53hu7RsZSzEkeG7tGzhurPhu4/igJ3hu7Thu5Us4bu04oCcQuG6s11k4bu0NuG6p8SR4bqz4bu04buU4bq1w6Ns4bu0a+G7k+G7tGzhurPhur/EkeG6t+G7tOG6t+G6tTtk4bu0NOG7j2fEkeG6t+G7tGTDszTigJ3Gr+G7tDQ7xJHhurPhu7TEqW1dxJHhu7Q0w7I64bu0Q+G7neG7tExq4bq1w6PEkcav4bu04buzZuG7tHjDouG7tGLhurPhurXhu7RkaOG6teG7tGzhurXhuqHEkeG7tGo64bu0eDw04bu0NMOp4bu0I+G7qOG7tuG7tuG7tuG7tMSpbV3Ekcav4bu0azpt4bu0NiLhu5vhu7Q04bqz4bq1OuG7tOG7uOG7qOG7tuG7tuG7tuG7tDThurNl4bu04buI4bqzLmThu7Thu5QpxJHhu7TGoCFlxq/hu7RMauG6p8SR4bqz4bu0QuG6syHhu7Q24bq14bu0NOG6s3vEkeG7tDY7xJHhurPhu7Q0O8SR4bqz4bu0xKltXcSR4bu04buUXcSR4bu0xJA6ZOG7tDTDsjrhu7TEkeG6syzhu7RE4bq1xJHhurPhu6jhu7RM4bqzaeG6teG7tOG6t+G6tTrEkeG7tGzDtOG7tMSR4bq3LOG7m+G7tOG7uEAtJuG7tF1k4bu0Y+G6pzThurPhu7Q24bqhxJHhu7RsauG7j2g04bu0bGowxJHhu7Q2O8SR4bqz4bu04buVLGXhu7TEkeG6tyzhu5vhu7QlLeG7uOG7tuG7tF1k4bu0Y+G6pzThurPhu7Q2w7Lhu7Q2xIPhu7RD4bud4bu0TGrhurXDo8SR4bu0bG3hu5vEg8SR4bu0ZOG7g+G7tGzhurPDoGThu7Q1XcSR4bu0xKltXcSR4buo4bu0TGplxJHhurfhu7TEkeG6tyzhu5vhu7QqLeG7uOG7tsav4bu04buz4bq1xJHhurPhu7RD4bqv4bu0Njdk4bu0bOG6s8OgZOG7tCPhu6jhu7bhu7bhu7bhu7TEqW1dxJHhu7Q24bqhxJHhu7RsKcSR4bq34bu04buV4bq1w6PEkeG7qOG7tMO9ZeG7tDbDqcav4bu0bOG7hcSR4bq34bu0a+G7geG7tMSpbV3EkeG7tEM6ZOG7tEtnxJHhu7RsLuG6teG7tEzhu4Fs4bu04buz4buDxJHhurfhu7Qt4bu0eeG6s2404bu04buz4buDxJHhurfhu7Q0w6nhu7Rs4bqzxIPhu7Q2Lmzhu7RsaOG6teG7tGMs4bu0JOG7qOG7tuG7tuG7tuG7tMSpbV3EkeG7tDThu4PEkeG6t+G7tOG7lWjhurXhu7Qj4buo4bu24bu24bu24bu0LeG7tCThu6jhu7bhu7bhu7bhu7Q1XcSR4bu04buJ4bqzbeG7tGThu4Phu7RsLuG6teG7tDThurNmxq/hu7Rsw7U04bu0YuG6s2UhxJHhurfhu7Qm4buo4bu24bu24bu24bu0LeG7tOG7uOG7tuG7qOG7tuG7tuG7tuG7tMSR4bq34buPaeG6teG7tGwibOG7tDQh4buo4buuL+G7iVbhu67hu4nhu7Q0Yzpra1Phu7Lhu4l4ZTXhu5vhu7JW4buzZTvEkeG7tDbhu4/DrTThu7RdZOG7tGThu49t4bu0NMOyOuG7tOG6t+G6tXs0xq/hu7TEkeG6t+G6s+G6qTrhu7TEqW1dxJHhu7RDOmThu7RLZ8SR4bu0Nijhu7Qz4buB4bu0bGrDouG7tGwu4bq14bu0TOG7gWzhu7Thu7Phu4PEkeG6t+G7tGThu4Ns4bu0bGowxJHhu7Q24bqnOuG7tOG7ieG6s8OzNOG7tGLDojThurPhu7Q04bqzaeG7tOG6t+G6tXs04bu0bGjhurXhu6jhu64v4buJVuG7ruG7ieG7tDRjOmtrU+G7suG7iXhlNeG7m+G7slbhu5ThuqPhu7RsajDEkeG7tEzhu4Fs4bu04buz4buDxJHhurfGr+G7tGvhu5Phu7RrOzThurPhu7ThurfhurPhurXhu7Q0w6nhu7TEkeG6s+G6teG6o23hu7Q04bqzZuG7tGLhurM7NOG7tMSR4bqzOm3hu7Thu5XhuqPhu7Q24bqnOuG7tDU6xJHhurPhu7TEkeG6s+G7j+G7tEzDs+G7m+G7tOG7s+G7g8SR4bq3xq/hu7RMbeG7m+G7tOG7s+G7g8SR4bq3xq/hu7RM4buBbOG7tOG7s+G7g8SR4bq34buo4buo4buo4bu0TG3hu5vhu7TEkeG6s+G6tcOgxJHhu7Q0OzThu7Q24bqnOuG7tDU6xJHhurPhu7Qi4bub4bu0NOG6s+G6reG7tGMs4bu0ZOG7g2zhu6jhu7Thu7PDqeG7tGMs4bu0ZOG7g2zhu7TGoSjhu7Q0OzThurPhu7ThurIs4bu0xJDhu4PhurXhu7RAJOG7tGJk4bu04buV4bqj4bu04buJ4bqzw6I64bu0TF3hu5vhu7TEkDpk4buo4bu0TOG6s2nhurXhu7Qi4bub4bu0xJFn4bq14bu0Nl3hu5vhu7RjLOG7tGThu4Ns4bu0NiBk4bu0YyDhu5vhu7TigJzEkeG6tzDhu4nhu7RsaizEkeG7tGM6beG7tGM7NOG6s+KAneG7qOG7tMSQ4bqzaeG7tGLhurPhur/EkeG7tGLhurM4ZeG7tDThurPhurvEkeG7tDbhuqc64bu04bqz4bqlxJHhurPhu7Q0w6nhu7Rjw63hurXhu7Thu5Us4bu0M+G7geG7tGxqw6Lhu7Rj4buRNOG7tGPhu4/DrcSR4bq34bu04bqzw63hu4nhu7Rj4budxq/hu7Q2ezThu7Qz4bq1w6Ns4bu0Yyzhu7TigJxs4buPZ8SR4bq34bu0YuG6oeG7tGzhu5Ft4bu0YuG6oeKAncav4bu0bOG6szdl4bu04buJ4bqz4buPZ8SR4bq34bu0NOG6s11k4bu0YyLhu5vhu7TDomzhu7Q24bqnNOG6s+G7tMSR4bqz4bq14bqjbcav4bu0ZDrhurXhu7Thu4nhurPDszThu7TEkeG6s+G7k+G7tMSpbV3EkeG7tDbhuqc04bqz4bu0NuG6ocSRxq/hu7RsMOG7ieG7tGxqbcSR4bq34bu0NjvEkeG6s+G7tDUw4buJ4bu0NiBt4bu0bOG6teG6o8SR4bu0xKltXcSR4bu0NMOyOuG7tDThurPDosSR4bqz4bu0M+G6tcSR4bqz4bu0NuG6pzThurPhu6jhu7Thu7NuxJHhurfhu7TEkeG6s+G7j+G7tDXhu5Hhu7Ri4bq14bqhxJHGr+G7tGouxJHhurfhu7RrO8SR4bq34bu0xJHhurcs4bub4bu0Ki3hu7jhu7gt4bu4PUAlxq/hu7Thu5Thu49nxJHhurfhu7RM4bqz4bq/xJHhurfhu7Q04bqzZeG7tDYu4bq14bu0xKltXcSR4bu0xqFtImzhu7Thu4nhurM7bOG7qOG7tEzhurM3ZeG7tGLhuqHhu7ThurNlLjThurPhu7Q2KOG7tGzhurPhu4HEkeG6t+G7tMSR4bqzImzGr+G7tOG7leG6o+G7tOG7ieG6s8OiOuG7tMSR4bq34bqz4bqpOuG7tMSpbV3EkeG7tEM6ZOG7tEtnxJHGr+G7tMSR4bq34bqzN+G7tGzhurMi4bub4bu04buJ4bqzO2Xhu7Rjw6PEkeG6s+G7tGzhurPhuqXhu7TigJzhu5UyxJHhu7TEkT5k4bu04bq1ZOG7tGLhurPhur/EkeG6t+G7tDbhu4/DrTThu7TEkeG6s2404bu0xJHhurPDojThurPigJ3hu6jhu7Thu7Phuqc04bqz4bu0NCzEkeG6t+G7tDThurPDsuG7tMSpbTrEkeG7tDThurNl4bu0aj7EkeG6t+G7tGLhuqHhu7ThurNlLjThurPhu7Q0w7I64bu0NOG6s27EkeG6t+G7tOG6s2UsxJHhu7RsZSzEkeG7tDPDouG7tGQwbOG7tOG7lSzhu7Rrw6Hhu7Q2O8SR4bqz4bu0buG7ieG7tDbhu4/DrTThu7TEkeG6t+G6s+G6qTrhu7TEqW1dxJHhu6jhu7RMamXEkeG6t+G7tGNuNOG7tMOs4bu0NCHhu7ThurM64bq14bu0xJFn4bq14bu0TOG7gWzhu7Thu7Phu4PEkeG6t+G7tOG7lSzhu7R54bqzbjThu7Thu7Phu4PEkeG6t8av4bu0bGpp4bq14bu0ZOG7jzrhu7Q0LMSR4bq34bu0Yyxk4bu0NOG6s2Xhu7Ri4bqzbeG7tOG7leG7kTThu7ThurfhurU6ZeG7tDThurPhurXhuqHEkeG7tDYo4bu0YyDhu5vhu7Rj4buD4bq14bu0Yy7hurXhu7Q0LMSR4bq34bu0YuG6s8Op4bu0NuG6tcWo4bu0xJHhurfhu49p4bq1xq/hu7TEkeG6t+G7kTrhu7Q24bqjbeG7tDPhuqfhu7RrOuG7tGMg4bub4bu0bGrDoMSR4bu0NDvEkeG6s+G7tDbhu4fEkeG6t+G7qOG7tELhurPhurXhu7Q0IeG7tOG6szrhurXhu7Q2LmXhu7TEqW1dxJHhu7Q0w7I64bu0NuG6pzThurPhu7Q2KOG7tGPhurts4bu04buVLGXhu7ThurfhurXhu5k64bu0bGowxJHhu7Q24bqnOuG7tGQ64bq14bu04buJ4bqzw7M0xq/hu7Rj4buRNOG7tGPhu4/DrcSR4bq34bu0bDrhu7RkOuG6teG7tOG7ieG6s8OzNOG7tMOs4bu0NDs04bu04buV4bqn4bu0bGrDouG7tDbhu4fEkeG6t+G7tGNlLmzhu7TGoeG6v8SR4bq34bu0ajrhu7Q2O8SR4bqz4bu0xKlt4bub4bqhbOG7tGPhurXDo2zhu6jhu7Thu7Phuqc04bqz4bu04bqzZSHEkeG6t+G7tGNlLsSRxq/hu7Ri4bqz4bq/xJHhurfhu7Ri4bqn4buJ4bu0bGrDrOG7tGw64bub4bu0NuG7geG6teG7tOG7ieG6s8Opxq/hu7ThurfhurUyZOG7tDYu4buJ4bu0Y8OgxJHhu7TEkeG6szpt4bu0bOG6sztl4bu0NOG6sy7hu5vhu6jhu7R44bqn4bu0NjvEkeG6s+G7tDMibOG7tMSR4bq3acav4bu04bqzZ8SR4bu0JOG7tOG7lS7EkeG7tMSpbV3EkeG7tDbhuqc04bqz4bu0NOG6s+G6oWzhu7RsLuG6teG7tGxqMMSRxq/hu7ThurNnxJHhu7Thu7jhu7Thu5UuxJHhu7TEqW1dxJHhu7Qz4bqn4bu0Mzxs4bu0a+G7gcSR4bq34buo4bu0TOG6s+G7j8OtxJHhurfhu7Rs4bqz4buP4bu0TGogxJHhu7ThurLhurXDo+G7ieG7tOG7lSzhu7TEkOG7g+G6teG7tMSpbTrEkeG7tEPhu53hu7RD4buPw63EkeG6t+G7tDPhuqfhu7ThurfhurXhuqFs4bu0bC7hurXhu7RsajDEkeG7qOG7tEThu4Ns4bu0M+G7g+G7tOG7ieG6szDEkeG7tMSpbV3EkeG7tDbhuqc04bqz4bu0NOG6sy7hu5vhu7Thu5XhuqPhu7Thu4nhurPDojrhu7Rr4bq/xJHhurfhu7TEkOG6tcSR4bqz4bu0NsSD4bu04buV4bqj4bu04buz4bq/xJHhurfhu7TEqG06xJHhu7Qz4bqn4bu04oCcNOG6s+G6oWzhu7Q2beG7geG6teG7tGoibOG7tMSR4bqz4bq14bqjbcav4bu0xJHhu49oNOG7tGvhur/EkeG6t+G7tMSQ4bq1xJHhurPhu7RC4bq14bqjbeG7tDVl4bu04buVMOG7m+G7tGQs4bu0bDw04bu0xJHhurfhurPDocSR4oCd4buo4bu04buU4buPZ8SR4bq34bu0TOG6s+G6v8SR4bq34bu0M+G6p+G7tGxq4bq7xJHhurfhu7Rs4bqz4buPZ8SR4bq34bu04buJ4bqzIeG6teG7tDPhur3hu7Q04bqzLuG7m+G7tOG7leG6o+G7tOG7s+G6v8SR4bq34bu0xKhtOsSR4bu0NsOpxJHhurfhu7Q04buTOuG7tGzhurMsxJHhurPhu7Thu5XhurXhuqFs4bu0bOG6s+G7j+G7tDQgbeG7tOG7leG6tcOjxJHhu7Qz4bq1xJHhurPhu6jhu64v4buJVuG7ruG7ieG7tDRjOmtrU+G7suG7iXhlNeG7m+G7slZMajDEkeG7tEzhu4Fs4bu04buz4buDxJHhurfhu7Q0w6nhu7Thu53hu7TEkeG6t+G6s+G6qTrhu7RkOsSR4bq34bu0bCBk4bu0NOG6s+G6teG6ocSR4bu0Y+G7j8OtNMav4bu0M23hu4M04bu0xJHhurMs4bu0ROG6tcSR4bqz4bu04buJ4bqzIeG6teG7tDbhurXhuqNt4bu0Q+G6teG6r23hu7RM4bqzKcSR4bq34bu04buVLOG7tEThu4M04bu0TOG6sy7EkeG6s+G7tGQ6xJHhurfhu7Thu7hA4bu04buVLsSR4bu0xKltXcSR4bu0azrEkeG6t+G7tDTDtW3hu7TEkeG6t23hu5vGr+G7tDbEg+G7tGrhu4fhurXhu7Q0IeG7tOG6szrhurXhu7Q2LmXhu7TEqW1dxJHhu7TEkSzhu5vhu7Q24bqjbeG7tDPhuqfhu7Q2O8SR4bqz4bu0My7hurXhu7RsamXEkeG6t+G7tDThurPhurXhuqHEkeG7tDXhuqc04bqz4bu0eeG6s+G6teG7tEMpxJHhurfhu7Qt4bu0xqDhu49nxJHhurfhu7ThurbhurU6xJHhurfhu7TEkeG7heG6teG7tGzhurXhuqHEkeG6t+G7tMSRKWThu7Thu7g9QCrGr+G7tGLhurPhurXhuqHEkeG7tOG7lOG7j2fEkeG6t+G7tEzhurPhur/EkeG6t+G7tGLhurPhur/EkeG6t+G7tDThurnEkeG7tDbhu49pxJHhurfhu7TEkSxl4bu0YuG6szs04bu04buJ4bqzIeG6teG7tDThurMi4buJ4bu0xJHhurMwxJHhu7Q2IG3hu7ThurMsxJHhurfGr+G7tGLhuqFs4bu0bOG6s2404bu04bu44bu24bu0xJEpZOG7tGLhurM7xJHhurfhu7Q04bqz4bq14bqhxJHhu7ThurfhurU6xJHhu7Ri4bqz4buF4bu0NMOyOuG7tMSQ4bqzXcSR4bu0NV3EkeG7tGw64buo4buuL+G7iVbhu67hu4nhu7Q0Yzpra1Phu7Lhu4l4ZTXhu5vhu7JWSzs04bqz4bu04buzLuG6teG7tOG7lOG6tcOjbOG7tGzhurPhur/EkeG6t+G7tGvhu5Phu7Thu5XhurXhuqFs4bu0aj7EkeG6t+G7puG7tOKAnMSQ4bq34buPaeG6teG7tGxqZcSR4bq34bu0xJHhu49oNOG7tDThurnEkeG7tGvDreG7tGU64bq14bu04bq34bq1ezThu7TEkOG6t+G6v8av4bu0NOG6s+G7jzrhu7TEqW3hu5vhu7Thu4nhurPDszThu7TEkeG6syzhu7Thu5VtOuG7tOG6s+G6oWzhu7Rs4bqzIeG7m+G7qOG7tEzDtOG7tGs6beG7tDThurPhurXhuqHEkeG7tGzhurM8xJHhurfhu7RM4buBbOG7tOG7s+G7g8SR4bq34bu0xKltXcSR4bu0bDrhu7Qzw6jEkeG7tOG7lV3hu5vhu7Thu7Phur/EkeG6t+G7tOG7s+G6v+G7qOG7tEvhuqnhu7Q1XcSR4bu0w6zhu7Q0OzThu7Thu4nhurPDsuG7tOG6s23hu5vDo8SR4bu04bqz4buPw6zEkeG6t+G7tMO1xJHhurfhu7RqIGThu7Rq4buD4buo4bu0xJDhurPhu5nEkeG6t+G7tMSR4bq34buPaeG6teG7tOG6syxl4bu0YuG6tcOjbOG7tGxqw6Lhu7Q14buNxJHhurfhu7Rs4bqzN2Xhu7Thu5XhuqPhu7TEkeG6s+G7j+G7tDbhurXhu7Q04bqzw63hu6jhu7RM4bqzLMSR4bqz4bu0bGrhuqXhu7ThurfhurV7NOG7tDQ7NOG7tMSRZ+G6teG7tGMgxJHhu7Rj4buPw61s4bu0M+G6p+G7tOG7ieG6szvhu7ThurNlezThu7TGoeG6tcSR4bu04bqzLMSR4bq3xq/hu7RkLOG7tCPhu7Rs4buPaMSR4bq34bu0xJHhurMs4bu0ROG6tcSR4bqz4bu04buJ4bqzIeG6teG7tDbDqcSR4bq34bu0NOG7kzrhu7Rs4bqzLMSR4bqz4bu0bOG7k+G7tGzhurPDssav4bu0bOG6s+G6oeG7tDRvxJHhurfhu7Qzw7U04bu0Mzs04bqz4bu04buJ4bqzIeG6teG7tMah4bq1xJHhu7ThurPhurk64buo4bu0TGplxJHhurfhu7Ri4bqzZSHEkeG6t+G7tGThu4Ns4bu0xJEpZMav4bu0NCHhu7TEkeG7j2g04bu0NuG7j8OtNOG7tDPhuqXEkeG6s+G7tDbhuqfEkeG6s+G7qOG7tOG7s8Op4bu0NuG6o23hu7RjLOG7tDThur/EkeG6t+G7tDTDsjrhu7Qz4bq7xJHhu7Q0OzThu7Thur/EkeG6t+G7tEPDoOG7tEPhuq/Gr+G7tEPDoOG7tExq4bq1w6PEkeKAneG7qOG7qOG7qOG7ri/hu4lW4buu4buJ4bu0NGM6a2tT4buy4buJeGU14bub4buyVuG7s13hu5vhu7RjLOG7tGxqMMSR4bu0xKlt4bub4bqhbOG7tDThurPhurXhuqHEkcav4bu0ZOG7g2zhu7RsamXEkeG6t+G7tMSR4bqz4buZxJHhurfhu7Rs4bqzPMSR4bq34bu0Y8Ot4bq14bu0xKlt4bub4bqhbOG7tDbhuqfEkeG6s+G7tGxlLMSR4bu0NMOzNOG7tDTDsjrhu7Q0beG7gzThu7Ri4bqzw6zhurXhu7TEkeG6t+G6s+G6qTrhu7RDOmThu7RLZ8SR4buo4bu0TGowxJHhu7Q2O8SR4bqz4bu0xJEs4bub4bu0Nijhu7RjLGThu7Q04bqzZeG7tGzDoMSR4bu0bG3hu4XhurXhu7Q0w7I64bu0Q8Og4bu0TGrhurXDo8SR4bu04buwbMO1NOG7tEPhu53hu7RMauG6tcOjxJHhu6zGr+G7tEPDoOG7tEPhuq/hu7Thu7Bsw7U04bu04buz4bq1xJHhurPhu7RD4bqv4bus4bu0xJHhu4XhurXhu7Q1OsSR4bqzxq/hu7Rr4buT4bu04bq34bq1OuG7tMSQ4bq34bq/4bu0S+G6qeG7tEPhurXDoMSR4bu0NOG6s2Xhu7RqPsSR4bq34bu04oCcbOG7j2jEkeG6t+G7tOG6t+G6teG6veG6teG7tGzhurNp4bq14bu0IuG7m+G7tGzhurPhuqXhu7RD4bqv4bu04buVLOG7tExq4bq1w6PEkeG7tDbDtcSR4bq34bu0NiBt4oCd4buo4buuL+G7iVbhu67hu4nhu7Q0Yzpra1Phu7Lhu4l4ZTXhu5vhu7JWxJDhurM8NOG7tDbhuqHEkeG7tGxqMMSR4bu0NOG6s+G6teG6ocSR4bu0xKltOsSR4bu0bGrhurvEkeG6t+G7tMSRLOG7m+G7tDQ7NOG6s+G7tDZd4bub4bu04bq3IMSR4bu0JeG7tuG7tuG7tMSRKWTGr+G7tGLhurPhur/EkeG6t+G7tGzhurPEg+G7tGLhurPhur/EkeG6t+G7tMSR4bqzPDThu7RsaOG6teG7tDbhuqc64bu0NTrEkeG6s+G7tEzhu4Fs4bu04buz4buDxJHhurfhu7Thu7DGoSjhu7RM4buBbOG7tOG7s+G7g8SR4bq3xq/hu7ThurNt4bubw6PEkeG7tHnhurPhu49nxJHhurfhu7REcMav4bu04bqyLOG7tMSQ4buD4bq14bus4buo4bu0w4zhu7TGoSjhu7RM4buBbOG7tOG7s+G7g8SR4bq34bu04bqz4bq1w6PEkeG7tMSROuG7m+G7tDTDqeG7tCPhu7Q14bq14bu0bMOiNOG6s+G7tGPhuqc04bqz4bu0a+G7k+G7tDYo4bu0NuG7j8OtNOG7tHjhu4Phu7Thu5QpxJHhu7ThurPDqTrhu7RM4bqz4bq/xJHhurfhu7Rs4bq1xJHhu7Thu7DEkTrhu5vhu7RjLOG7tHjhu4Phu7Thu5ThurLGr0xMw5nDvUPhu6zhu7TGoeG6oeG7ieG7tOG6sy7EkeG6t+G7tOG7lSzhu7Q04bq/xJHhurfhu7TEkeG6szDEkeG7tDXhurXhu7Rsw6I04bqz4bu0Y+G6pzThurPhu7Rr4buT4bu0NCLhu4nhu7TEqW3hu4E04bu04bq34bq1OuG7tOG7lSxl4bu0xJEpZOG7tOG7uD8/4bu24bu04buVLOG7tOG7uD8/Jsav4bu0NsOp4bu0Yyzhu6bhu7Q24bqlxJHhurPhu7Thu5QpxJHhu7Q04bqz4bqt4bu0TOG7gWzhu7Thu7Phu4PEkeG6t8av4bu0NuG6pcSR4bqz4bu04buaw6DEkeG7tMO9beG7m8OjbOG7tOG7lSzhu7Rk4buD4bu0Q+G7neG7tExq4bq1w6PEkeG7qOG7tEzhurM3ZeG7tGPhuqc04bqz4bu0a+G7k+G7tOG6t+G6s+G6teG7tDThurM44buJ4bu0Yy7hurXhu7TEkeG6s+G7mcSR4bq34bu0NTrEkeG6s+G7tGzhu49oxJHhurfhu7Q0w7I64bu0xJHhurfhurPhuqk64bu0xKltXcSR4bu0Qzpk4bu0S2fEkeG7tGMs4bum4bu04buzZuG7tHjDosav4bu0Q+G7neG7tExq4bq1w6PEkcav4bu0Q8Og4bu0xJDhurddxJHhu7Thu5Us4bu04buI4bqzLmThu7Thu5QpxJHhu7TGoCFl4bu0Nijhu7Q0w6nhu7Q04bq/xJHhurfhu7Q14bq1w6Ns4bu0bGrDoMSR4bu0JeG7tOG7lS7EkeG7tMSpbV3EkeG7tEThurXEkeG6s8av4bu0M2Hhu7Thurco4bub4bu0NG3hu4M04bu04buJ4bqzIcSR4bu0NOG6v8SR4bq34bu0NWXhu7Thu5Thu49nxJHhurfhu7RM4bqz4bq/xJHhurfhu7Q04bqz4bqt4bu04bqzbeG7m+G7tMSR4bq3OuG7m+G7tGxqw6DEkeG7tOG7lW/EkeG6t+G7tDYibOG7tGvhuqXEkeG6s+G7tGMg4bub4bu0NMOyOuG7tMahKOG7tEzhu4Fs4bu04buz4buDxJHhurfhu6jhu7RM4buPw6zEkeG6t+G7tMSR4bqzaOG7tDThur/EkeG6t+G7tGM6ZeG7tGxl4bu0Y2jEkeG7tDbDqcav4bu0xJDhurNdxJHhu7Q1XcSR4bu0QOG7tGMsxJHhurfhu7RM4buBbOG7tOG7s+G7g8SR4bq34bu04buVLOG7tOG7msOgxJHhu7TDvW3hu5vDo2zhu7Q2KOG7tGzhur/EkeG7tGzhurNp4bu0NDs04bu04buV4bqn4bu0bOG7j2jEkeG6t+G7tGMs4bu0TOG6syzEkeG6s+G7tOG6s2UsxJHhurfhu7RjLMSR4bq34buo4bu0TGplxJHhurfhu7Q2w6nGr+G7tDbhuqXEkeG6s+G7tEzhu4Fs4bu04buz4buDxJHhurfhu7Q24buPw6004bu0xqFd4bub4bu04buVLGXhu7Ri4bqzZSHEkeG6t+G7tMSRKWThu7Thu7g9Iyrhu7Qt4bu04bu4PSXhu7bGr+G7tGzhurNp4bu0QOG7tDU6xJHhurPhu7Rs4buPaMSR4bq34bu0Q8Og4bu0xJDhurddxJHhu7Thu5Us4bu04buzZuG7tHjDouG7qOG7tOG7s+G6pcSR4bqz4bu04buaw6DEkeG7tMO9beG7m8OjbOG7tGzhurNp4bu0bOG7j2jEkeG6t+G7tEPhu53hu7RMauG6tcOjxJHhu6jhu64v4buJVuG7ruG7ieG7tDRjOmtrU+G7suG7iXhlNeG7m+G7slZMasOgxJHhu7Q2Imzhu7RM4buBbOG7tOG7s+G7g8SR4bq34bu04bqz4bq/ZOG7tMSROuG7m8av4bu0NMOp4bu0bOG6s8SD4bu0xJHDqeG6teG7tMSRZ+G6teG7tMSRLGXhu7Q04buNxJHhurfhu7Q04bqzw7U64bu0NuG7kcSR4bq34bu0xJHhurPhu5nEkeG6t+G7tDRdbeG7tDThurNt4bubw6PEkeG7tOG7leG6o+G7tMSR4bq34bqz4bqpOuG7tMSpbV3EkeG7tEM6ZOG7tEtnxJHhu6jhu7TEkOG6t2Us4bq14bu0NuG6pcSR4bqz4bu0TOG7gWzhu7Thu7Phu4PEkeG6t8av4bu0NOG6ucSR4bu0NMOp4bu04buz4buHxJHhurfhu7ThurYsxJHhu7Qt4bu0xJFn4bq14bu0MzzEkeG7tOG7ieG6sztl4bu04bqz4bq1w6Nt4bu0NMOyOuG7tHjhu4Phu7R54bqz4bqt4bu04bqzbeG7m+G7tMSR4bq34bqz4bqpOuG7tMSpbV3EkeG7tEM6ZOG7tEtnxJHFqOG7tOG6t+G6ueG7tExq4buBxJHhurfGr+G7tOG6t+G6ueG7tELDqMSR4bu0LeG7tMSRZ+G6teG7tOG7ieG6szts4bu0Y8OjxJHhurPhu7Rs4bqzbjThu7TEqW1dxJHFqOG7tOG6t+G6ueG7tOG7s+G7h8SR4bq34bu04bq24bq1IeG7tGMs4bu0xJFn4bq14bu0xJHhurfhurPhuqk64bu0xKltXcSR4bu0NeG7kcSR4bq34bu0MyHEkeG7tDVlOsSR4bqz4bu04bq34bq1IeG7tMSR4bqz4buT4bu0NuG6pzThurPhu7Thu5UsZeG7tGzhu5Phu7Q24bqnOsWo4bu0NuG7h8SR4bq34bu04buU4buL4bu0Yyzhu7TEkWfhurXhu7TEqW1dxJHhu7ThurfhurV7NOG7tDPhuqfhu7Thu5Xhu4vhu7RsajDEkeG7tMSR4bqz4buP4bu0ZcSR4bq34bu04buV4buL4bu0bOG7hcWo4bu04buz4buHxJHhurfhu7ThurYuZeG7tGMs4bu0xJFn4bq14bu0xJDhurNdxJHhu7Q1XcSR4bu0NCJs4bu04bq34bq14buZ4bu0Y+G7j2fEkeG6t+G7tGzhurMhZeG7tGzhurNt4bu0NuG7j8OtNOG7tDTDsjrhu7ThurfhurV7NMWo4bu0MyjhurXhu7REIeG7tMO9b+G7tC3hu7Rk4buH4bu0NOG6s+G6v8SR4bu0bOG6s13hu5vhu7ThurfhurV7NOG7tDThurPhuqFs4bu0bGowxJHhu7TEkOG6tcSR4bqz4bu0QuG6teG6o23FqOG7tDMo4bq14bu0RDrhu7ThurLDqOG7tC3hu7Rk4buH4bu0NOG6s+G6v8SR4bu04bq34bq1ezThu7Q04bqz4bqhbOG7tGxqMMSR4bu0TOG7gWzhu7Thu7Phu4PEkeG6t8Wo4bu04buz4buHxJHhurfhu7RE4buH4bu0LeG7tGzhurM3ZeG7tGs7NOG6s+G7tDThurPhuq3hu7Q0w7I64bu0xJHhurMs4bu04buVbTrGr+G7tGs6beG7tGxqMMSR4bu0NOG6s+G6teG6ocSR4bu0xJDhurNdxJHhu7Q1XcSR4bu0Nijhu7Rs4bqzbeG7tDXhurvEkeG7tOG6syzhurXhu7Q04buBbOG7tDTDsjrhu7ThurfhurV7NOG7tEThurXEkeG6s+G7tDThurPhuqFs4bu0bGowxJHhu7Q2N2Thu7Q04bqz4bq/xJHhu7TDrOG7tOG6t+G6ueG7tDQ6ZeG7tOG7lSzhu7TGoV3hu5vhu7Rs4buPacSR4bq34bu0Mzpl4bu0NOG6s23EkeG6t+G7tMSpbTrEkeG6s+G7qOG7qOG7qOG7tOG7lCxl4bu0xJHhurPhu5nEkeG6t+G7tMSR4bq3LOG7m+G7tGRvOuG7tGzhurNt4bu0xJEs4bubxq/hu7RD4bqv4bu04bqz4buD4bq14bu0Qzpk4bu0QuG6tcSR4bqz4bu0QOG7tkBA4bu0YuG7oeG7tMSR4bq1w6Nk4bu0JeG7tj3hu7TEkSlk4bu0YuG6s8Os4bq14bu0xJHhurfhurPhuqk64bu0Qzpk4bu0S2fEkcav4bu0JD894bu0xJEpZOG7tOG7lW064bu0Q8Og4bu0TOG6szvhurXhu7RM4buF4bu0NinEkeG6t+G7tMSpbTrEkeG6t8av4bu0xJHhurM8NOG7tGMu4bq14bu0NOG6s+G6teG6ocSR4bu0bOG6szzEkeG6t+G7tEzhu4Fs4bu04buz4buDxJHhurfhu7Qt4bu0eeG6s2404bu04buz4buDxJHhurfhu7RlOsSR4bqz4bu0Y+G6tcOjbOG7tGMs4bu0bOG6s8OgZOG7tGThu4Ns4bu0YyDEkeG7tGLhurN9xJHhurfhu7Q24bqnxJHhurPhu7Rrw7U04bu0ZC7EkeG6s+G7tDTDsjrhu7TEkeG6t+G6s+G6qTrhu7TEqW1dxJHhu7RDOmThu7RLZ8SR4buo4buuL+G7iVbhu67hu4nhu7Q0Yzpra1Phu7Lhu4l4ZTXhu5vhu7Lhu7RrbOG7m2M3U+G7smw3xqFsLTpj4bq14bq3xJHhu6bhu7Rq4bq14bq34bqzbMWo4buyVuG7rmtsamXEkeG6t1Z4LOG6teG7tOG7lSzhu7QhxJHhurPhu6bhu7R54bqz4bq14bu0ccSR4bqz4buuL2tsamXEkeG6t1bhu64v4buJVg==


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]