(vhds.baothanhhoa.vn) - Không có đàn tế Trời như Đông Đô bởi nơi đây không phải kinh đô của quốc gia Đại Việt. Nhưng Lam Kinh được ví như “kinh đô tâm linh” của vương triều Hậu Lê, có Miếu điện Lam Kinh để thờ cúng vua Lê Thái tổ, các vị vua và tổ tiên dòng họ Lê.
V8OiI+G7uDbEkSxtbVXhu7ZqTuG6pW7EkTnhu7ZYV21ubOG6ucOp4bq1WEXhuqXDo2/hu7g44bql4bqvw6nhu7jEkCxl4bu4ROG6pcOpw6JXL21ubOG6ucOp4bq1WFcvw6IjWFdq4bu4NsSRLG1tVeG7tmrDgjksN+G7tlhEw6Lhu4fDqeG6teG7uDbhurvhu7g4IcOp4bu4bsOj4bu4TmzDrOG6peG7uMOpw6LDtOG7uOG7t+G7h8Op4bq14bu44bu34buH4bu4NeG7ieG6peG7uMOpaeG6peG7uDgg4buj4bu4ZMOi4buHw6nhurXhu7hqw6Ip4bql4bu4ZOG6pcOpw6Lhu7g44buH4bu4NuG7jyzhu7hrb+G7gzbhu7jhurXhuqUs4bu44bu3KOG6peG7uMag4bql4bqvbuG7sOG7uMOJw6LDtMOp4bq14bu4xJAsZeG7uEThuqXDqcOi4bu4OMO04buLNuG7uMah4bqn4bu4w6nDosO04bu44oCcZOG6pcOpw6Lhu7g44buH4bu4biBl4bu4xJHhuqXDqcOi4oCd4bu4NuG7jyzhu7jGocO0acOp4bq14bu4bmzhuqXEg2/hu7jDgjJv4bu4xJDhuqPhu6rhu7g24bq74bu4ReG6pcOjb+G7uDjhuqXhuq/DqeG7uMSQLGXhu7hE4bqlw6nDouG7uDjhurHhu7huw6LDrOG7uDbDs8Op4bq14bu4xqFvLOG7uMSQ4bqj4bu4TsOiLuG6peG7uG5n4buq4bu4Ni424bu4xqHhuqnhu7jGoW8s4bu4xqEh4bu4bmfhu7hu4bql4bqjw6nhu7g34bq9w6nhurXhu7jDosOq4bu4xJDhuqPhu7BXL2pYV2rhu7g2xJEsbW1V4bu2auG7syxqbuG6peG6ucOp4bu2WFfhuqVl4bq14bu4NsSRLG1tVeG7tjduw6JvZTXhu7jhuqXhu7M5w6luOWzhu7bhu7htbuG7o8SROVXhu7bhu5vhuqU3bsOixq/hu7g/QEBq4bud4buo4bu4w6I54bql4bq1w6Juxq/hu7glJj9q4bud4buo4bu24bu4bWw2VeG7ti8vNjfDqeG7sDUs4bq5bsOiLMOpw6LDouG6uSzhu7DGocOpLzc5bWRu4bq5ai/DqTnhu5ttLz09JD8vIz8/NyU9QD0lPSZuO0A6QD3EkUDhu7BjauG6tcWobFU/QDvhu7bhu7gsxJFuVeG7tkXhuqXDo2/hu7g44bql4bqvw6nhu7jEkCxl4bu4ROG6pcOpw6Lhu7bhu7jhu5vhuqU3bsOiVeG7tj9AQOG7tuG7uMOiOeG6peG6tcOiblXhu7YlJj/hu7bhu7gvWOG7s8Oyw6nhurXhu7jGocOt4bql4bu44buzw6LhuqfDqcOi4bu4OOG6peG6r8Op4buq4bu4KuG7uG5s4bq5w6nhurXhu7huZ8Op4bq14bu4beG7g+G7uDvhu7hu4bq9LOG7uE7Doi7huqXhu7hl4bqlw6Nv4bu4bijhuqXhu7hEw6Jv4bu4N+G6peG7uG7huqc2w6Lhu7jEkCxl4bu4ROG6pcOpw6Lhu7g4POG7uDjDtOG7izbhu7hqw6Lhu4024bu4N+G7mcOp4bq14buwVy9qWFdq4bu4NsSRLG1tVeG7tmrDveG6uTfhu6Phu7ZYTsOiOeG6ueG7uG3hu5Xhu7jEkeG6peG6r2/hu6rhu7htLG/hu7hkw6LhuqXhu7hrb2Fu4bu4bSg2w6Lhu7jhurXhuqVbNuG7uEXhuqXDqcOi4bu44budIGXhu7jEkcO04buLNuG7uGws4bu4ZMOi4bq/4bql4bu4NcOs4bu4NuG7geG6peG7uMOpw7TDrTbhu7huLOG7quG7uMO94bqtw6nDouG7uOG7t+G6qcOpw6Lhu7jGoMO0acOp4bq14bu4xJDhuqPhu7jEkOG7i+G6peG7uMSR4bqjw6nhu7jDqeG6teG7h+G6peG7uMahbyzhu7jhu4nhu7jhu7fhu4fDqeG6teG7uOG7t+G7h+G7uOG7rk7Doj7DqeG6teG7uMSQ4bq5w6nhurXhu7gt4bu4w4Ih4bu4w4lm4bqlVuG7quG7uMSRMOG7o+G7uMOp4bql4bqjw6nhu7jDouG6peG6r2/hu7hOw6JvMsOp4bu4TsOi4bql4bqjw6nhu6rhu7g4W27hu7hu4bqjw6nhu7jDqcO0w6024bu4xJEh4bu44bu3KOG6peG7uMag4bql4bqvbuG7quG7uDhbbuG7uMOpxIPDqeG7uGXhurvDqeG6teG7uDbDouG6ueG7uMahw7Rpw6nhurXhu7hubOG6pcSDb+G7uGRh4bq54bu4NyHhuqXhu7g1Mjbhu7jDqcOiMG7hu7hubOG6ucOp4bq14bu4xJHhuqk2w6Lhu7ht4buV4bu4asOi4bq5w6nhurXhu7hk4bqlw6PDqeG7uDcgw6nhu7huZjbhu7Dhu7jDiT5l4bu4IyUkQOG7quG7uMahbyzhu7jEkOG6o+G7uE7Doi7huqXhu7huZ+G7uDbDouG6ueG7uDhn4bql4bu4buG6o8Op4bu4xJAsZeG7uE1pw6nhu7huw6Ihw6nDouG7uE4g4buj4bu4ROG6pcOpw6Lhu7jhu6424bq9w6nhu7jhurXDquG6peG7uMSRIeG7uMSQLGXhu7hE4bqlw6nDolbhu7Dhu7jDiT5l4bu4IyUkJOG7quG7uGTDouG6peG7uMahbyzhu7jEkOG6o+G7uE7Doi7huqXhu7huZ+G7uGtvLOG7uDjDrOG6peG7quG7uDjDtOG7izbhu7g4w7Qs4bu4xqHEg+G7uMSQLGXhu7hE4bqlw6nDouG7uCzDqeG7uG4uw6nhurXhu7huKOG6peG7uMagYsOpw6Lhu7jEkD7DqeG6teG7sOG7uOG7s8O1w6nhurXhu7hu4buT4bu4OCDhu6Phu6rhu7jEkCxl4bu4ROG6pcOpw6Lhu7g2w6LhuqfDqcOi4bu4bsOi4buRNuG7uG5s4buJ4bu4bsOiIcOpw6Lhu7hNacOp4bu4xJE+w6nhurXhu7Dhu7jGoG8s4bu4xJDhuqPhu7hOw6Iu4bql4bu4buG7h8Op4bq14bu4xJHhuqPDqeG7uMOp4bq14buH4bql4buq4bu4w6k+ZeG7uCMlJCXhu7g4POG7uDbDouG6ueG7uOG7nSDhu6Phu7g34buZw6nhurXhu7jhu7fhuqXhuq/DqeG7uMSQLGXhu7hE4bqlw6nDouG7uDjhurHhu7hqw6Lhu4024bu4xqHhu43hu7g2w6Lhurnhu7jDguG6uSHDqeG6teG7uG5mNuG7uGVo4bql4bu4xJExw6nhu7jGocSD4bu4bsOiPmXhu7g4MG7hu7huZ+G7quG7uDUu4bql4bu44bujw6Nu4bu4TWnDqeG7uMSRPsOp4bq14buw4bu44buzw7XDqeG6teG7uG5s4bq5w6nhurXhu7jDqT5l4bu4w6kh4buj4buq4bu44bu34bql4bqvw6nhu7jEkCxl4bu4ROG6pcOpw6Lhu7g14bqp4bu4bWFu4bu4OC7DqcOi4bu4NsOiLuG7o+G7sOG7uOG7t8Ojw6nhu7jDqT5l4bu4IyUlOuG7quG7uMahbyzhu7jEkOG6o+G7uMOJw6Igw6nhu7hu4buHw6nhurXhu7gt4bu4xqHhuqnhu7jGoW8s4bu4bsOi4buR4bu4JOG7uDbhu48s4bu4w6nDoiHhu7jDgjJv4bu4xJDhuqPhu7jhu51v4buDw6nhurXhu7g2w6LhuqXDo2/hu7jEkSFl4bu4xJEo4bql4bu4ReG6pcOjb+G7uDjhuqXhuq/DqeG7uMSQLGXhu7hE4bqlw6nDouG7uMahIeG7uDbDouG6q+G7uG5s4bq5w6nhurXhu7g2w6LDtCzhu7g4MeG7o+G7uGVmbuG7uMOpPmXhu6rhu7jGoeG6peG6rzbhu7jhu50g4buj4bu4N+G7mcOp4bq14bu4ReG6pcOjb+G7uDjhuqXhuq/DqeG7uDg84bu4w6Lhurkhw6nhu7huw6Ihw6nDouG7sFcvalhXauG7uDbEkSxtbVXhu7Zqw73hurk34buj4bu2WOG7t8Ojw6nhu7jDqT5l4bu4IyUqJuG7quG7uG5s4bq5w6nhurXhu7hlZm7hu7jEkTHDqeG7uMahxIPhu7jEkCxl4bu4ROG6pcOpw6Lhu7huZ+G7uDbDouG7kTbhu7huw6Phu7jEkeG6t+G7uOG7ieG7uEXhuqXDo2/hu7g44bql4bqvw6nhu6rhu7jGoW8s4bu4xJDhuqPhu7jDicOiIMOp4bu4buG7h8Op4bq14bu4ODzhu7g4W27hu7hu4bqjw6nhu7g2w6Lhurnhu7gk4bu4OOG6peG6r8Op4bu4NsOi4bqnw6nDouG7uOG7rsOi4bqtw6nDouG7uDbDouG7l+G7uOKAnOG7s+G7h8Op4bq14oCd4buq4bu4w6nhurUh4buj4bu4w6ks4buj4bu4xJEh4bu44buzw6LhuqfDqcOi4bu4OOG6peG6r8Op4bu4w6Is4buj4bu44bu3KOG6peG7uDjhuqXhuq/DqeG7uMSQLGXhu7hE4bqlw6nDouG7uC3hu7hKxqBW4bu4xJEh4bu4OOG6peG6r8Op4bu4S28sw6nhurXhu7jhu7fhu5E24buq4bu4OOG6peG6r8Op4bu4TcOyw6nhurXhu7jDguG6pcOjb+G7uMahIeG7uMOiMm/hu7g44bql4bqvw6nhu7jhu7XhuqXhuqPDqeG7uETDoi7DqcOi4buwVy9qWFdq4bu4NsSRLG1tVeG7tmrDveG6uTfhu6Phu7ZYS28s4bu4bsOiw6zhuqXhu7jhurXhuqUsw6nhu6rhu7jEkCxl4bu4ROG6pcOpw6Lhu7g3McOp4bu4OMO04buLNuG7uGXhu4nhu7hsZsOp4bq14bu4xqHEg+G7uDYp4bu4a2/hu6Phu7hl4buH4bu4xqEh4bu4Ni424bu4NuG7h8Op4bq14bu4bmzhuq3DqcOi4bu4ZOG6pcOjw6nhu7hubMOzNuG7sOG7uOG7sy424bu4NuG7h8Op4bq14bu4bmzhuq3DqcOi4bu44budIOG7o+G7uDfhu5nDqeG6teG7uOG7ieG7uMSQLGXhu7hE4bqlw6nDouG7uDjhurHhu7huw6LDrOG7uDbDs8Op4bq14bu4bmfhu7hu4bql4bqjw6nhu7jDqcOiIeG7uMSQ4bqj4bu4OMO04buLNuG7uG3hu5Xhu7jEkeG6peG6r2/hu7jhurXDquG6peG7uG7Dojnhurnhu7jDqcOi4bqlxINv4bu4buG6o8Op4bu4ZMOiLjbhu7jDqcOiLG/hu6rhu7jDqcOiw7TGr+G7uMOpw6Ih4bu4bsOiw6zhu7hNacOp4bu4xJE+w6nhurXhu6jhu7jhu7fhuqXhuq/DqeG7uMSRPsOp4bq14bu4xJAsZeG7uE1pw6nhu6jhu7hF4bqlw6Nv4bu4OOG6peG6r8Op4bu4xJAsZeG7uE1pw6nhu6jhu7hF4bqlw6Nv4bu4OOG6peG6r8Op4bu4xJAsZeG7uEThuqXDqcOi4buw4buw4buw4bu4TsOiOeG6ueG7uOG7h8Op4bq14bu4TmzhuqnDqcOi4bu44bu34bqtw6nDouG7uOG7tcO0acOp4bq14buq4bu4w6nhurVv4buj4bqjw6nhu7hObMO04buJw6nhurXhu7jDvSzDqeG7uEtvKcOp4bu4xJHhu5/hu7g34bql4bu4buG6pzbDouG7uGtv4buDNuG7uOG6teG6pSzhu7g4Wzbhu7g14bql4bqvbuG7uMSQLGXhu7hE4bqlw6nDosav4bu44oCcReG6pcOjb+G7uDjhuqXhuq/DqeG7uMSQLGXhu7hE4bqlw6nDouG7uMSRIeG7uG7huqPDqeG7uOG6tcOq4bql4bu4NsOib8Op4bq14bu4NuG7jyzhu7jhu7PDouG6p8Opw6Lhu7g44bql4bqvw6nhu7jGoSHhu7g74bu4buG6vSzhu7hOw6Iu4bql4bu4ZeG6pcOjb+G7sOG7uE5s4bq5w6nhurXhu7g44bq74buq4bu44buzw6LhuqfDqcOi4bu4OOG6peG6r8Op4bu44buuNSzhurnhu7jhurXhu4Vl4bu4OOG6peG6r8Op4bu4S28sw6nhurXhu7jhu7fhu5E24buq4bu4OOG6peG6r8Op4bu4TcOyw6nhurXhu7jDguG6pcOjb+G7uMahIeG7uOG7teG6peG6o8Op4bu4RMOiLsOpw6JW4bu4xJEh4bu4w6lp4bql4bu4NyHDqcOi4bu4NsOi4bq54bu4Ni424bu4xqFvLOG7uMOpw6Ih4bu4xJDhuqPhu7hkw6LhuqXhu7jGocSD4bu4xJAsZeG7uEThuqXDqcOi4bu4w6nhurXDouG6q+G7uMOp4bq1aeG6peG7uMahIeG7uG7DouG6pcOjbuG7uG5s4bqlxINv4buw4bu44buz4bq9w6nhu7g74bu4buG6vSzhu7hOw6Iu4bql4bu4ZeG6pcOjb+G7uMSRIeG7uMOpaeG6peG7uG7DosOs4bu4NsOzw6nhurXhu7Dhu7jhu7Phu5Hhu7jGoSHhuqXhu7jDqT5l4bu4ZWZu4bu4xJExw6nhu6rhu7g2Ljbhu7jGoW8s4bu4xqEh4bu4a28sw6nhu7jDqcOiIeG7uMOCMm/hu7jEkOG6o+G7uOG7rsSQ4bqj4bu4TWlW4bu4xJEo4bql4bu4buG7k+G7uOG7t+G7h8Op4bq14bu44bu34buH4bu4xqHEg+G7uMSQLGXhu7hE4bqlw6nDouG7uMOiIcOpw6Lhu7jEkeG6t+G7quG7uDUu4bql4bu44bujw6Nu4bu4buG6peG6o8Op4bu4bmfigJ3hu7BXL2pYV2rhu7g2xJEsbW1V4bu2asO94bq5N+G7o+G7tlhN4buV4bu44bq14bqlLOG7uErDoizDqeG7uMOCb+G7o+G7uOG7s8Oiw7Phu7hubOG6ucOp4bq14bu4bS42w6Lhu7jigJzEkOG6qTbDouG7uG5s4bqlxINv4bu4w6LhuqXDo8Op4bu4NsOiw7Rpw6nhurXhu7jEkeG6uSjhuqXhu7g2w6LhuqfigJ3hu7g4POG7uMah4bqlw6Nuxq/hu7jigJzhu7fhuqXhuq/DqeG7uMSQLGXhu7hE4bqlw6nDouG7uDh9w6nhurXhu7htLG/hu7jhurXhu4PhuqXhu7g4MW/hu7jGoSHhurnhu7jDqcOz4bql4buq4bu4bmzDtMOtNuG7uGVbbuG7uG5s4buHw6nhurXhu7hsLOG7uG3hu4fDqeG6teG7quG7uDXhu4PDqeG7uDXEg+G7uMOpw7TDrTbhu7jDqeG6ucOp4bu44budLMOpw6Lhu7g14bqlw6M24buq4bu4bOG7k8Op4bq14bu4bDJl4bu4b2Xhu7huw7Jl4buq4bu4xqBiw6nDouG7uMSQPsOp4bq14bu4NuG7jyzhu7jEkOG6o+G7uE7Doi7huqXhu7huZ+G7quG7uMOC4buZb+G7uMSQPsOp4bq14bu4NuG7jyzhu7jEkOG6o+G7uE7Doi7huqXhu7hu4buHw6nhurXhu7jGoSHhu7g2Ljbhu7jEkT7DqeG6teG7uDbhu48s4bu4w6nDoiHhu7jEkOG6o+G7uOG7ieG7uDgg4buj4bu4Ninhu7jhu67FqFbhu7Dhu7jEkD7DqeG6teG7uMOpIeG6ueG7uDbDtcOp4bq14bu4NuG6u+G7uDXhuqUs4buw4bu4TSxv4bu44bu34bql4bqvw6nhu7jEkTDhu6Phu7hOIOG7o+G7uMOi4buF4bu4xJEhZeG7uOKAnMOpPOG6ueKAneG7uOG6teG6peG7g8Op4bq14bu4w6nDosO04bu4w6Lhu4Xhu7hE4bqlZeG7uMOJ4bq1w7Rv4buw4bu4w4Lhu4Xhu7hsMG7hu7hsZsOp4bq14bu4xJHDrcOp4buq4bu4w6nDtMOtNuG7uOG7ieG7uDYuNuG7uMOp4bq1KeG7uDbDoinhu6Phu7jGoSHhurnhu7g44bq74buw4bu44buz4bq74bu4NuG6ucOp4bu4beG7h8Op4bq14bu4asOiLm7hu7jDqeG6tW/hu6PhuqPDqeG7uG7hu5Phu7jDouG7heG7uDDhu6Phu6rhu7g2w6Ip4buj4bu4xqHhur3DqeG6teG7uG5sw7TDrTbhu7hlW27hu6rhu7jEkeG6vcOp4bq14bu4beG7h8Op4bq14bu4NuG6u+G7uMOpw6Lhu5fDqeG6teG7uMah4bql4bqjw6nhu7g4LuG7uG5s4bq9w6nhu7jDqcOiIsOp4bu4bmzhu4fDqeG6teG7uGwwbuG7uOG7neG6pcOpw6Lhu7jhu517w6nhu7jDqcOiw7TDqeG6teG7uGTDouG7h8Op4bq14bu4LOG6peG7uDcuZeG7uMSRMOG7o+G7uG5sZmXhu7Dhu7jEkCjhuqXhu7g24bq74bu4xJEoNsOi4bu4w6nDtMOtNuG7uMOpw6Lhur/hu7g2w6Ip4buj4bu4buG7k+G7uDXhuqPDqeG7uG4s4buj4bu4asOiKeG6peG7uG5sw7TDrTbhu7g44bql4bqvw6nhu6rhu7jhu4dl4bu4xqHhur3DqeG6teG7uMOpw6LDtOG7uDYuw6nDouG7uDZvw6nhurXhu7Dhu7hObOG6o8Op4bu4xJEoNsOi4bu4NuG6u+G7uDYxb+G7uMOpw6LDtOG7uMO9KDbDouG7uGThuqXEg2/hu7jhu4nhu7jhurThuqUsw6nhurXhu7jhu7fhuq3DqcOi4bu44bu34bql4bqvw6nhu7jGoCjDqeG7uE7DosOq4bu44bu34buHw6nhurXhu7hE4bqlw6nDouG7sOG7uOG7t+G6peG7uGtvLOG7uDYxb+G7uGXDreG6peG7uG7DreG6peG7uOG7t+G6peG6r8Op4buw4bu4w4nEg8Op4bu44bu34bql4bqvw6nhu7g2LOG6ueG7quG7uMOiLOG6peG7uDXhuqPDqeG7uDYuw6nDouG7uGXhu4nhu7hsZsOp4bq14buq4bu4N8O0w63huqXhu7htIMOp4bu4NuG6u+G7uMSRIcOp4bu4w6nDtMOtNuG7uGrDol3DqeG6teG7quG7uOG6teG6peG7g8Op4bq14bu4w6nDosO04bu4bmzDtMOtNuG7uDjhuqXhuq/DqeG7uMOpw6Ih4bu4xqFvLOG7uDbhurnhuqXhu7g2w6Ixb+G7sOG7uMOJ4bq14bq5IeG6peG7uMOJ4bq1w6LhuqXhu7hl4buHw6nhu7g24bq74bu4w6Is4bql4bu4NuG6ucOp4bu4NsOi4bq74bu4w6nhurUs4bq54bu4NX3DqeG6teG7uDgu4buq4bu4buG7jTbhu7hubG/hu6PEg8Op4bu4xJEh4bu4bDBu4bu4bsOi4bql4bqjw6nhurXhu7Dhu7jhu7fhuqXhuq/DqeG7uMSRIWXhu7g1LOG7uMOp4bq14buH4bql4bu4xJHhuqXEg8Op4bu4w6nDoixv4buq4bu4ZOG6peG6sW/hu7g2w6Lhu5fhu7jigJzhu7Phu4fDqeG6teKAneG7quG7uGU0b+G7uGXhu5k24bu4bsOiOeG6ueG7uDjDs8Op4bq14bu4ZOG6peG6sW/hu7g2Ljbhu7hl4bqlw6Nv4bu44buJ4bu4ZOG6pcOpw6Lhu7htw7Thu7Dhu7hOw6I54bq54bu4buG7k8Op4bq14bu4NTI24bu4ZSHhu7jEkeG6o8Op4buq4bu4bOG7heG6peG7uG7hu5Phu7g44bq74bu4ZSHhu7hubOG7h8Op4bq14bu44budb+G7g8Op4bq14bu4bsOi4bqt4bu4bsOiMOG7o+G7uMOpw7PhuqXhu7hkw6I54bu4w6Is4bql4bu4NeG6o8Op4bu4Tinhu6rhu7jDguG7l2/hu6rhu7g2LuG6peG7uMOpw6rhu7g2LuG6peG7uGThuqUs4bu4xqHhur3DqeG6teG7uGtvLMOpw6Lhu6rhu7huw6IybuG7uMSRIeG7uGVmbuG7uDbDomjhu7g4w6Fq4bu4OOG6seG7uOG7nSDhu6Phu7g34buZw6nhurXhu7g2aeG7uMOp4bq1w6LhuqXhuq9q4oCd4buwVy9qWFdq4bu4NsSRLG1tVeG7tmrDveG6uTfhu6Phu7ZYTSxv4bu44buzw6LhuqfDqcOi4bu4OOG6peG6r8Op4bu4xJEh4bu4O+G7uG7hur0s4bu4ZeG6pcOjb+G7uOG7rk7Doi7huqXhu7hl4bqlw6NvVuG7uC3hu7jEkcOtauG7uGThuqXDo8Op4bu4bmzDszbhu7huw6Lhu5Hhu7g1LOG7uDbhu48s4bu4ReG6pcOjb+G7uDjhuqXhuq/DqeG7uMSQLGXhu7hE4bqlw6nDouG7sOG7uDvhu7hu4bq9LOG7uGXhuqXDo2/hu7g3IeG6peG7uMOiacOp4bu4IyQqZeG7uGRh4bq54bu4NyHhuqXhu7hu4buT4bu44bu34buHw6nhurXhu7htLMOp4bq14bu4TiDhu6Phu6rhu7jhu4nhu7jDqeG6tSzhu6Phu7hqw6Lhuqcs4bu4bSxv4bu44bu34bql4bqvw6nhu7g2w6LhuqfDqcOi4bu4LeG7uMah4bqp4bu4bmzhuqfhu7hubG/DqeG6teG7uG4gZeG7uDbhurvhu7jhu5/hu7jDqeG6tcOiYizhu7huIGXhu7jEkeG6pcOpw6Lhu7hrbyzDqeG7uG5sw6rDqeG6teG7sOG7uOG7sy424bu4buG6vSzhu7hl4bqlw6Nv4bu4xJEh4bu4w6lp4bql4bu4bsOiw6zhu7g2Ljbhu7jGoW8s4bu4xqEh4bu4bmfhu7hu4bql4bqjw6nhu7jDqcOiIeG7uMSQ4bqj4buwVy9qWFdq4bu4NsSRLG1tVeG7tmrDveG6uTfhu6Phu7ZY4buzw6Lhuqvhu7g4w6PDqeG7uDZv4buD4bql4bu4bsOiw6Phu7hkceG7uCM64buq4bu4bmzhuqXEg2/hu7g44bqtw6nDouG7uMSQ4bqj4bu4LeG7uE5s4bqpw6nDouG7uG1v4buj4bu4xqHhurnDqeG6teG7uG5mbuG7uDhm4buq4bu4ReG6pcOjb+G7uDjhuqXhuq/DqeG7uMSQLGXhu7hE4bqlw6nDouG7uGXDreG6peG7uG7DouG7mTbhu7ht4buZ4bu4NeG6qeG7uGtv4bqjw6nhu7jEkTzDqeG6teG7quG7uG4hw6nhu7hqw6Iu4bu4xqEh4bu4w6Lhurksw6nhurXhu7hqw6LDo+G7sOG7uE5sKeG6peG7uGtvLOG7uG7DosOs4bql4bu44bq14bqlLMOp4buq4bu4NeG6pcOjw6nhu7g4ZsOp4bq14bu4xJHhuqk2w6Lhu7ht4buV4buq4bu4bmwsw6nDouG7uDgwb+G7uMahw7Rpw6nhurXhu7hubOG6pcSDb+G7quG7uDjEg8Op4bu4OCHhuqXhu6rhu7jhu7fhuqXhuq/DqeG7uGXhuqXDo2/hu7jEkCxl4bu4ROG6pcOpw6Lhu7g4POG7uGTDouG7h8Op4bq14bu4NuG6vcOp4bu4w6nDosO04bu4xJHDszbhu7jhu53DtCzhu7Dhu7hOb+G7o+G7uMOpw6LhuqXhuqPDqeG7quG7uDbhur3DqeG7uDjhurvhu7hlZm7hu7hkw6Lhu4fDqeG6teG7uOG6teG6pSzDqeG7uMSQLGXhu7hE4bqlw6nDouG7uDbDouG7kSzhu7g44buZw6nhurXhu7jEkeG6qTbDouG7uG3hu5Xhu7g2w7LDqeG6teG7uMOpw6Lhu5fDqeG6teG7uMOpxIPDqeG7uGXhurvDqeG6teG7uDbhu4fDqeG6teG7uG5s4bqtw6nDouG7uGThuqXDo8Op4bu4bmzDszbhu6rhu7jDouG6r+G7uG7DouG7g8Op4bq14bu4xJE+w6nhurXhu7hlZuG7quG7uMahPsOp4bu4NeG6pSzhu6rhu7g34bql4bu4xqEybuG7uG7DosOs4bql4bu4w4Iyb+G7uMSQ4bqj4bu4NuG6vcOp4bu4w6LhuqXhuq/DqeG7uMOi4buXb+G7uC3hu7jEkCxl4bu4ROG6pcOpw6Lhu7jGoTTDqeG7uMSRIeG7uDbDouG7g8Op4bu4bsOi4bql4bqjw6nhurXhu7huIGXhu7jEkeG6pcOpw6Lhu7gt4bu4xqE+w6nhu7jDouG6uyzhu7gt4bu4xJHhuqk2w6Lhu7ht4buV4bu4LeG7uGThuqXDo8Op4bu4bmzDszbhu7jGocOt4bql4bu4w6nDouG6pcSDb+G7uOG6teG6pS7hu7hubOG6qeG7uDUwbuG7uDXhuqXDo8Op4buw4bu4w73hu4nhuqXhu7jGoTLhu6Phu6rhu7jDqT5l4bu4IzsmPeG7quG7uMSQLGXhu7hE4bqlw6nDouG7uDg84bu4OMO04buLNuG7uOG7ncOjauG7uMOiKMOp4bq14bu4N+G6peG7uG7huqc2w6Lhu7g2MGrhu7hrb+G7gzbhu7jhurXhuqUs4buw4bu4w4k+ZeG7uCM7OyXhu6rhu7hOw6Lhu4/hu7huw7TDrcOp4bq14bu44buzw6LhuqfDqcOi4bu4asOi4buP4bu4ODzhu7hk4buf4bu4a2/hu6PDo27hu7g44bqpw6nDouG7uGrDouG6o+G7uDdv4buj4bqvbuG7uOG7teG7meG7uC7DqeG7uG5nw6nhurXhu7huw6LhurHhu7hub+G7uDVn4buq4bu4asOi4buNNuG7uMOi4buF4bql4buq4bu4buG7h8Op4bu4bijhurnhu7g34bql4bu4buG6pzbDouG7uMSR4bqpNsOi4bu4beG7leG7uMSQLGXhu7hE4bqlw6nDouG7sOG7uMagIeG7uMOpPmXhu7g9QCM94buq4bu4xJAsZeG7uEThuqXDqcOi4bu4OMO04buLNuG7uE7DouG7j+G7uG7DtMOtw6nhurXhu7jhu7PDouG6p8Opw6Lhu7hqw6Lhu4/hu7hk4buf4bu4a2/hu6PDo27hu7g44bqpw6nDouG7uDbhu4fDqeG6teG7uMOpw6Iyw6nhu7hkw6Jv4bu4N+G6peG7uG7huqc2w6Lhu7hrb+G7gzbhu7jhurXhuqUs4bu4OFs24bu4NeG6peG6r27hu7BXL2pYV2rhu7g2xJEsbW1V4bu2asO94bq5N+G7o+G7tljGoMSD4bu4xJAsZeG7uEThuqXDqcOi4bu4w6Lhu4dl4bu4w6ks4buj4buq4bu4ZWZu4bu4N+G6peG6r8Op4bu4ZSjhurnhu7g34bql4bu4buG6pzbDouG7uDZn4bu4ZOG6p8Opw6Lhu6rhu7huw6IgZeG7uMOp4bq1w6LhuqXhuqNl4bu4OCzDqeG6teG7uDcxw6nhu7g4w7Thu4s24bu4asOi4buNNuG7uDfhu5nDqeG6teG7sOG7uMOJ4bq14bq5IeG6peG7uMOi4bqv4bu4bsOi4buDw6nhurXhu7jEkT7DqeG6teG7uGVm4bu4Ni424bu4xqFvLOG7quG7uMOC4bq5IcOp4bq14bu4bsOiLuG6peG7uMOiMm/hu6jhu7g1KeG6ueG7uMahMm7hu7hrb+G7gzbhu7jhurXhuqUs4bu44buuxqE+w6nhu7g14bqlLFbhu7huw6Lhuq3hu7g2Ljbhu7g24buHw6nhurXhu7hubOG6rcOpw6Lhu7hk4bqlw6PDqeG7uG5sw7M2xq/hu7jDieG6tcOi4bql4bu4ZeG7h8Op4buo4bu44buzw6LhuqfDqcOi4bu4OOG6peG6r8Op4bu4xqEh4bu4TsOiLuG6peG7uGXhuqXDo2/hu7Dhu7Dhu7Dhu7g4POG7uGUsw6nhurXhu7g4w6PDqeG7uDbDouG6ueG7uDdv4bu4ZMOiLjbDouG7uG7DreG6peG7uG7Doj5l4bu4w6nDouG7l8Op4bq14bu44budw7M24bu4Nill4bu4bsOiMm7hu7g4Wzbhu7g14bql4bqvbuG7uGTDouG6peG7uMahxIPhu7jGocOt4bql4bu44oCcNsOi4buDw6nhu7huw6LhuqXhuqPDqeG6teKAneG7uDbhu48s4bu4xqHDtGnDqeG6teG7uG5s4bqlxINv4bu4w4Iyb+G7uMSQ4bqj4bu4w6nDouG6pcSDb+G7uDXhuqXDo8Op4bu4OGbDqeG6teG7uG3hurnDqeG6teG7uGTDouG7h8Op4bq14bu4bsOi4bqx4bu4asOi4buP4bu4w6nDojLDqeG7uMOpw6Lhu5fDqeG6teG7uG7DoiHDqcOi4bu4buG7mW/hu7jGoWLhu7g4KOG6peG7sFcvalhXauG7uDbEkSxtbVXhu7Zqw73hurk34buj4bu2WMOJ4bq74bql4bu4xqHEg+G7uEXhuqXDo2/hu7g44bql4bqvw6nhu7jEkCxl4bu4ROG6pcOpw6Lhu6rhu7jhu4fDqeG6teG7uMagw7Xhu7jhu7fhuq3DqcOi4bu4TXLhu7gt4bu4TmzDtOG7icOp4bq14bu4w70sw6nhu7hLbynDqeG7uMSR4buf4bu4N+G6peG7uG7huqc2w6Lhu7hrb+G7gzbhu7jhurXhuqUs4bu4OFs24bu4NeG6peG6r27hu7jEkCxl4bu4ROG6pcOpw6Lhu7g2w6Lhurnhu7g14bqlw6Nuxq/hu7jigJzhu7PDouG6p8Opw6Lhu7g44bql4bqvw6nhu7htLG/hu7jDqcOi4bqlxINv4bu4w6k+ZeG7uMOpaOG7uMSR4buZNuG7uGrDouG7jTbhu7g34buZw6nhurXhu7g4POG7uMOi4bq5IcOp4bu4bsOiIcOpw6Lhu6rhu7g2w6LhuqfDqcOi4bu4bsOi4buRNuG7uGXhu4nhu7g24buVLOG7uGrDouG7jTbhu7jGoeG7jeG7uGTDoi42w6Lhu7huw6IsZeG7uGtvLMOp4bu4buG7k+G7uG7Doi7DqeG6teG7uCUtPUA9PeG7sOG7uOG7s8Oyw6nhurXhu7jGocOt4bql4bu4OOG6u+G7quG7uDg84bu4w6Lhurkhw6nhu7huw6Ihw6nDouG7uGrDouG7jTbhu7g34buZw6nhurXhu7gq4bu4bmzhurnDqeG6teG7uG5nw6nhurXhu7ht4buD4bu4O+G7uG7hur0s4bu4TsOiLuG6peG7uGXhuqXDo2/hu7Dhu7hEw6Jv4bu4N+G6peG7uG7huqc2w6Lhu7jEkeG6qTbDouG7uG3hu5Xhu7hrb+G7gzbhu7jhurXhuqUs4bu4OFs24bu4NeG6peG6r27hu7jEkCxl4bu4ROG6pcOpw6Lhu7g4POG7uDjDtOG7izbhu7hrb+G7o+G7uMOi4bq5KDbDouG7uMahw63huqXhu7huZ8Op4bq14bu4N+G6peG6r8Op4bu4buG6pzbDouG7uG5s4bqjw6nhu7g9QEDDoizhu6rhu7jDqX1l4bu4Ni42w6Lhu7hubG/DqeG6teG7uG4gZeG7uE5K4bu4TsOiLMOpw6Lhu7jDguG6uyzhu7jDomnDqeG7uCpAZGXhu7jGocSD4bu4asOi4bqnLOG7uE4g4buj4bu4w717NuG7sOG7uMagw63huqXhu7g2Ljbhu7jhurXhuqUu4bu4bmzhuqnhu7jEkeG6qTbDouG7uG3hu5Xhu6rhu7jGoT7DqeG7uMOi4bq7LOG7quG7uGThuqXDo8Op4bu4bmzDszbhu7jDqeG6tcOi4bqv4bu4bsOibzJu4buw4buw4buw4bu44bu14bql4bu4buG6pzbDouG7uMSRIeG7uDXhuqXhurFv4bu4bsO04buLw6nhurXhu7g24buPLOG7uMSR4bq9w6nhurXhu7hu4buZ4bu4w6Ih4bq54bu4NyDDqeG7uG5mNuG7uDbDtcOp4bq14bu4w6nDosO04bu4bmxv4bujxIPDqeG7uG7DouG7g8Op4bq14bu4b+G7g8Op4bq14bu4w6nDtMOtNuG7uMOpw6LDreG7uMOp4bq1b+G7hcOp4bu4NuG7jyzhu7g3IMOp4bu4bmY24bu4xqDhuqXhuq9u4oCd4buwVy9qWFdq4bu4NsSRLG1tVeG7tmpzb27DouG6uWzhu7ZYV21ubOG6ucOp4bq1WMO9IeG6peG7uMahIeG7uCnDqcOixq/hu7hEw6Iuw6nDouG7uMSQZjZXL21ubOG6ucOp4bq1WFcvalg=

Bài và ảnh: Khánh Lộc

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]