(vhds.baothanhhoa.vn) - Sau hơn một thập kỷ thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), xã Định Long (Yên Định) đã được công nhận xã NTM kiểu mẫu. Định Long hôm nay đang chuyển mình mạnh mẽ, diện mạo NTM khởi sắc, trù phú và đáng sống.
w7Thuqzhu6Phu5vhu7nhurjDusOTw5Phu4nGoU3huqnhuqjDkuG6uMOAxqHhu5FA4bqo4bqy4bq84bub4bq64bunw4rhu5vhurxG4bq84bqm4bubw5LhuqxG4bq84bub4bq64buI4bqo4bubw4nhuqjhurThu4zhu5vhurrhu7Xhu4zhu5tL4bubI0Phurzhuqzhu5sxw4rhurzhuqbDtC/huqzhu6Phu5HDtE3hu5vhu7nhurjDusOTw5Phu4nGoU08w4DDukHGoeG7keG6rcO64buM4bub4bqs4buK4bq84bub4bq6ScOS4bubw5LhuqzDvU3hu5vDiVThu5vDkuG6rMag4bu54bub4bqs4bqo4bqy4bq84bub4bu54bqs4buY4buK4bq84bqm4bubw5JPQuG6vOG6rOG7m+G6usOU4bu54bubw5Lhuqjhuq7hu4zhu5tO4buMR+G7ueG7m+G6puG6qMO64bub4bugd1Dhu5tBxqDhurzhuqbhu5vhurxG4bq84bqm4bubw5LhuqxG4bq84bub4bq64buI4bqo4bub4buPM+G6qTLDtcOz4bub4bugxrDhu5sjQ+G6vOG6rOG7mzHDiuG6vOG6puG7m+G7j+G7heG6ruG6vOG7myND4bq84bqsw7Xhu5vDgcaw4bubw4Hhu5hK4bu54bub4bu5RuG6vOG6puG7m+G6vOG6rMO94bq84bub4bugxrDhu5sz4bqpMuG7m8OJ4bqo4bq04buM4bub4bq64bu14buMw7Lhu5sjQ+G6vOG6rOG7mzHDiuG6vOG6puG7m+G6rEbhurrhu5vhurzDulDhu5vDgcO64bq84bqm4bub4bu54bqs4buMUOG6tOG6vOG7m+G6ukLhurzhuqzhu5vhurrhu6fhurzhuqzhu5vhurrEgsOz4bubQeG6qOG6suG6vOG7m+G6uuG7p8OK4bubM+G6qTLhu5vDieG6rEvhuqjhu5vDk+G7q+G7ucOz4bubw5JPw5Xhu5tN4bqs4buO4bub4bui4bul4bubw4HDueG6vOG6puG7m8OTR+G6vOG6psOyw7QvTeG7kcO0TeG7m+G7ueG6uMO6w5PDk+G7icahTeG7tsOKQVDGoeG7kcO04bqo4bq64bqm4bub4bu54bq4w7rDk8OT4buJxqHhuqjhu7jDgOG6vMOSw4BPxqHhu5vDk8OSUOG6uMOA4buJxqHhu57huqhBw5Lhuqxu4bubdOG7neG7nU3hu6Bv4bub4bqsw4DhuqjhuqbhuqzDkm7hu5tw4buddE3hu6BvxqHhu5vDk0/hu7nhu4nGoS8v4bu5QeG6vMOy4bu3w7rDisOS4bqsw7rhurzhuqzhuqzDisO6w7Lhu6LhurwvQcOAw5PDicOSw4pNL+G6vMOA4buew5Mv4buf4buf4bujcy/hu5/hu53hu6NBceG7o3Lhu6Nx4bud4bujw5Jy4bufceG7nXXhurjhu53DskVN4bqmbU/hu4nhu5/hu59zxqHhu5vDuuG6uMOS4buJxqFA4bqo4bqy4bq84bub4bq64bunw4rhu5vhurxG4bq84bqm4bubw5LhuqxG4bq84bub4bq64buI4bqo4bubw4nhuqjhurThu4zhu5vhurrhu7Xhu4zhu5tL4bubI0Phurzhuqzhu5sxw4rhurzhuqbGoeG7m+G7nuG6qEHDkuG6rOG7icahdOG7neG7ncah4bub4bqsw4DhuqjhuqbhuqzDkuG7icahcOG7nXTGoeG7my/hu5HDtC9N4buRw7RN4bub4bu54bq4w7rDk8OT4buJxqFN4bu4w7pNw5LhuqjDiuG6vMah4buRPOG6qOG6suG6vOG7m+G6vMO6UMOz4bubw4nhuqjhurzhuqzhu5vDkuG6sOG7m+G7oMaw4bubI0Phurzhuqzhu5sxw4rhurzhuqbhu5tN4bqsw7nDkuG7m8OST+G6qOG6tOG6vOG7m8OJ4bqsw7nhu5vDksOK4bul4bq84bubQeG6qOG6suG6vMOz4bubw5Lhuqzhu4zhu5vhurzhuqzDvU3hu5vhu7dC4bq84bqs4bubTuG7jHfhurzhu5vDgXnhu4zhu5vhurzhuqbhu5jEqOG6qOG7m8OB4bunw5Lhu5vDkk/huq7hurzhu5tydcOzdOG7n+G7m8OST+G6qOG6suG7jOG7m8OBSOG6vOG6psOz4bub4bqmeE3hu5vhu5/Ds3Phu5vhurh54bq84bubw5PDiuG7m+G7ouG7iOG6qOG7m+G6vOG7qeG6uuG7m+G7n+G7neG7o3DDssO0L03hu5HDtE3hu5vhu7nhurjDusOTw5Phu4nGoU3hu7bDikFQxqHhu5HDtOG6qOG6uuG6puG7m+G7ueG6uMO6w5PDk+G7icah4bqo4bu4w4DhurzDksOAT8ah4bubw5PDklDhurjDgOG7icah4bue4bqoQcOS4bqsbuG7m3Thu53hu51N4bugb+G7m+G6rMOA4bqo4bqm4bqsw5Ju4bubcHXhu51N4bugb8ah4bubw5NP4bu54buJxqEvL+G7uUHhurzDsuG7t8O6w4rDkuG6rMO64bq84bqs4bqsw4rDusOy4bui4bq8L0HDgMOTw4nDksOKTS/hurzDgOG7nsOTL+G7n+G7n+G7o3Mv4buf4bud4bujQXHhu6Ny4bujcXHhu6HDknVzcHDhu5/hurjhu53DskVN4bqmbU/hu4nhu6Phu5/hu53GoeG7m8O64bq4w5Lhu4nGoUDhuqjhurLhurzhu5vhurrhu6fDiuG7m+G6vEbhurzhuqbhu5vDkuG6rEbhurzhu5vhurrhu4jhuqjhu5vDieG6qOG6tOG7jOG7m+G6uuG7teG7jOG7m0vhu5sjQ+G6vOG6rOG7mzHDiuG6vOG6psah4bub4bue4bqoQcOS4bqs4buJxqF04bud4budxqHhu5vhuqzDgOG6qOG6puG6rMOS4buJxqFwdeG7ncah4bubL+G7kcO0L03hu5HDtE3hu5vhu7nhurjDusOTw5Phu4nGoU3hu7jDuk3DkuG6qMOK4bq8xqHhu5Ez4bqsxKjhu5vDgcON4bqo4bub4bq64buI4bqo4bub4bu5w7nhu7nhuqzhu5vhurzhuqbhuqzEkMOz4bub4bu5w7nhu7nhuqzhu5vhurjhu6XhurrDs+G7m8OSw71N4bubw5JP4buM4bq84bqm4bubw4Hhu7NQ4bub4bq64bun4bq84bqs4bub4bu54bqs4buMUOG6tOG6vOG7m8OBw43huqjhu5vhu7nhu4rhu5vhu7l44buM4bubw4nhuqjhurzhuqzhu5vDkuG6sMOz4bub4bqsQuG6vOG6rOG7m8OS4bqs4bul4bq84bqs4bub4bu5w7nhu7nhu5vhu6LDleG6vOG6puG7m8OTxanhurzhu5vhu6Dhu4x4w5Lhu5vhuqzhu6Xhurzhuqbhu5vhuqzDisO54bubw5LDvU3hu5vDkk/hu4zhurzhuqbDs+G7m8OB4buYw7rhu5vhu7nDueG7ueG7m+G6puG6qEfhurzhuqbhu5vhurjhu47DuuG7m+G7ueG6vuG7m+G6vOG7qeG6vOG6puG7m8OT4buMeMOSw7Phu5vhu7nhuqx4w5Lhu5vhurjhu5hK4bq84bqm4bub4bu5w7rDiuG7m+G7ouG7pcOK4bub4bqm4bqow4DDiuG7m8OST0jhurzhuqbhu5vDgUjhurzhuqbhu5vDkuG6rMSo4bqo4bubw7lN4bubQcOU4bq84bqm4bub4bu5w7nhu7nhu5vDkuG6qOG6sOG6vOG7m+G7t0nhu5vDieG6rMOKw7rhu5vhuqzhu4bhu7nhu5st4bubw4lV4bubw5Lhuqzhu4zDvcOS4bub4bui4bulw4rhu5vDk8Wp4bq84bub4bug4buMeMOSw7LDtC9N4buRw7RN4bub4bu54bq4w7rDk8OT4buJxqFN4bu2w4pBUMah4buRw7Thuqjhurrhuqbhu5vhu7nhurjDusOTw5Phu4nGoeG6qOG7uMOA4bq8w5LDgE/GoeG7m8OTw5JQ4bq4w4Dhu4nGoeG7nuG6qEHDkuG6rG7hu5t04bud4budTeG7oG/hu5vhuqzDgOG6qOG6puG6rMOSbuG7m3Lhu53hu51N4bugb8ah4bubw5NP4bu54buJxqEvL+G7uUHhurzDsuG7t8O6w4rDkuG6rMO64bq84bqs4bqsw4rDusOy4bui4bq8L0HDgMOTw4nDksOKTS/hurzDgOG7nsOTL+G7n+G7n+G7o3Mv4buf4bud4bujQXHhu6Ny4bujcuG7n3DDkuG7n+G7neG7oXPhu5/hurjhu53DskVN4bqmbU/hu4lw4bufcsah4bubw7rhurjDkuG7icahQOG6qOG6suG6vOG7m+G6uuG7p8OK4bub4bq8RuG6vOG6puG7m8OS4bqsRuG6vOG7m+G6uuG7iOG6qOG7m8OJ4bqo4bq04buM4bub4bq64bu14buM4bubS+G7myND4bq84bqs4bubMcOK4bq84bqmxqHhu5vhu57huqhBw5Lhuqzhu4nGoXThu53hu53GoeG7m+G6rMOA4bqo4bqm4bqsw5Lhu4nGoXLhu53hu53GoeG7my/hu5HDtC9N4buRw7RN4bub4bu54bq4w7rDk8OT4buJxqFN4bu4w7pNw5LhuqjDiuG6vMah4buR4buDxrDhu5sjQ+G6vOG6rOG7mzHDiuG6vOG6puG7m8OBxrDhu5vDieG6rMO64bqo4bubw5LhuqzDueG7ueG7m8OSR+G6qOG7m8OBw7rhu5vhurzhuqzhu5zhurzhuqbhu5vhurhK4bqo4bubw5LhuqzhurDhu5vhu6Lhurbhu5vhuqbhuqjDusOK4bubw5LhuqxG4bq84bqm4bubQcOK4bub4bu54bq+4bubw5Lhu4xQ4bqw4bq84bubTuG7jEfhu7nhu5vhurhJ4bubcHHhu5vDgeG6qOG7m07hu4zDuuG7m+G7ouG7peG7m+G7ueG6vuG7m+G7uMOU4bq64bub4bu5RuG6vOG6puG7m+G6vOG6puG6rOG6qOG6sk3hu5tO4buMw7rhurzhu5vDkk/hu4bhurzhuqbhu5vhu7nhu5DDuuG7m+G6rOG7jFDhurLhurzhu5vhu4Xhuq7hurzhu5sjQ+G6vOG6rOG7m8OB4bq+4bq84bqm4bubw5JP4bqu4bq84bubw4FDw7rhu5vhu7fhu6Xhurzhu5vDgeG6tOG7m8OB4buzUOG7m+G6uuG7p+G6vOG6rOG7m03huqzDucOS4bubw5JP4bqo4bq04bq84bub4bu5w7nhu7nhu5vhurzhuqbhu6Xhurzhuqzhu5vhurzhuqbhuqzhurbhu5vDk8Wp4bq84bub4bug4buMeMOS4bubw5LhuqjhurThu4zhu5vDkuG6rOG7kOG7m+G7uUbhurzhuqbhu5vhurzhuqbhuqzhuqjhurJNw7Phu5vDieG6qOG6vOG6rOG7m0HDisO64bq84bqs4bubQUPhu7nhuqzhu5vhu6LDlOG7m+G6vOG6rOG7seG6uuG7m8OS4bunw4rhu5tPw7rhu5vhurzhuqzhu5zhurzhuqbhu5vDgUnDkuG7m03huqzDucOS4bubw5JPw4rhurzhuqbhu5tN4bqsw7nDkuG7m8OST+G6qOG6tOG6vOG7m8OJ4bqo4bq84bqs4bubw5LhurDhu5st4bub4bugxrDhu5vhuqxJ4bqow7Phu5vhuqbhuqjFqeG6qOG7m07hu4xQ4bqww5Lhu5vhu6LhuqjhurLhu7nhu5vhurjhu6Xhurrhu5vhu6Lhu6Xhu5vhurx34bq84bqm4bub4bu5w7rDiuG7m8OS4bqs4buM4bub4bq84bqsw71N4bub4bu54bqsw4rhu5vhurzhuqbhu5jEqOG6qOG7m0F34bq8w7LDtC9N4buRw7RN4bub4bu54bq4w7rDk8OT4buJxqFN4bu2w4pBUMah4buRw7Thuqjhurrhuqbhu5vhu7nhurjDusOTw5Phu4nGoeG6qOG7uMOA4bq8w5LDgE/GoeG7m8OTw5JQ4bq4w4Dhu4nGoeG7nuG6qEHDkuG6rG7hu5t04bud4budTeG7oG/hu5vhuqzDgOG6qOG6puG6rMOSbuG7m3Lhu53hu51N4bugb8ah4bubw5NP4bu54buJxqEvL+G7uUHhurzDsuG7t8O6w4rDkuG6rMO64bq84bqs4bqsw4rDusOy4bui4bq8L0HDgMOTw4nDksOKTS/hurzDgOG7nsOTL+G7n+G7n+G7o3Mv4buf4bud4bujQXHhu6Ny4buf4buj4bufdMOSdHBz4budceG6uOG7ncOyRU3huqZtT+G7iXThu510xqHhu5vDuuG6uMOS4buJxqFA4bqo4bqy4bq84bub4bq64bunw4rhu5vhurxG4bq84bqm4bubw5LhuqxG4bq84bub4bq64buI4bqo4bubw4nhuqjhurThu4zhu5vhurrhu7Xhu4zhu5tL4bubI0Phurzhuqzhu5sxw4rhurzhuqbGoeG7m+G7nuG6qEHDkuG6rOG7icahdOG7neG7ncah4bub4bqsw4DhuqjhuqbhuqzDkuG7icahcuG7neG7ncah4bubL+G7kcO0L03hu5HDtE3hu5vhu7nhurjDusOTw5Phu4nGoU3hu7jDuk3DkuG6qMOK4bq8xqHhu5Ej4bqw4bq84bub4bq8w7pQ4bubw5LDiuG7peG6vOG7m+G7oMaw4bub4bu54bq+4bub4bufdeG7m0HDisO64bq84bqs4bub4bq84bqm4bqs4bqo4bqyTeG7m+G7ouG7peG7m+G7oXThu6Phu5vhuqxJ4bubw4nhuqjhurzhuqzhu5tBw4rDuuG6vOG6rOG7m+G7ucO54bubw5LhuqzhurTDs+G7m+G7o3Hhu53hu5vhuqxJ4bubw5LhuqjhurThu4zhu5vDkuG6rOG7mOG7iuG6vOG6puG7m+G7ouG7iOG6qOG7m+G6vOG6puG7peG6vOG6rOG7m+G6vOG6puG6rOG6tuG7m8OJ4bqo4bq84bqs4bubQcOKw7rhurzhuqzhu5vhu7nhuqzhu5Dhu5tQ4bqw4buM4bub4bq44bul4bub4bugd1Dhu5tBxqDhurzhuqbDs+G7m+G7osO94bq84bubw5LFqeG6qMOz4bubw4HhuqjhurLhurzhu5vDkuG7msOz4bubw4HhuqjhurLhurzhu5vhurjhu6fhurzhuqzDs+G7m+G6usO6UOG7m+G6uuG7reG7ucOz4bubQUPhu7nhuqzhu5vhu6LDlMOyw7LDsuG7m+G6usOM4bqo4bub4bq84bup4bq64bubQcOKw7rhurzhuqzhu5vDkuG6rOG7jOG7m8OST+G6ruG6vOG7m3Thu53hu5vDklThu5vDgUjhurzhuqbDs+G7m8OS4bunw4rhu5vhu6LhuqjhurLhu7nhu5vhurjhu6Xhurrhu5vDjeG6vOG7m8OBQ+G6vOG6rOG7m+G7ueG6rMOK4bub4bqmeeG6vOG7m3Dhu53hu53hu5vhurjDusOK4bubw4FJ4bq84bqm4bubw4FDw7rhu5tN4bqs4buY4buK4bq84bqmw7LDtC9N4buRw7RN4bub4bu54bq4w7rDk8OT4buJxqFN4bu2w4pBUMah4buRw7Thuqjhurrhuqbhu5vhu7nhurjDusOTw5Phu4nGoeG6qOG7uMOA4bq8w5LDgE/GoeG7m8OTw5JQ4bq4w4Dhu4nGoeG7nuG6qEHDkuG6rG7hu5t04bud4budTeG7oG/hu5vhuqzDgOG6qOG6puG6rMOSbuG7m3Lhu53hu51N4bugb8ah4bubw5NP4bu54buJxqEvL+G7uUHhurzDsuG7t8O6w4rDkuG6rMO64bq84bqs4bqsw4rDusOy4bui4bq8L0HDgMOTw4nDksOKTS/hurzDgOG7nsOTL+G7n+G7n+G7o3Mv4buf4bud4bujQXHhu6Ny4buf4buf4bud4bujw5JzcXJzc+G6uOG7ncOyRU3huqZtT+G7ieG7oXLhu6PGoeG7m8O64bq4w5Lhu4nGoUDhuqjhurLhurzhu5vhurrhu6fDiuG7m+G6vEbhurzhuqbhu5vDkuG6rEbhurzhu5vhurrhu4jhuqjhu5vDieG6qOG6tOG7jOG7m+G6uuG7teG7jOG7m0vhu5sjQ+G6vOG6rOG7mzHDiuG6vOG6psah4bub4bue4bqoQcOS4bqs4buJxqF04bud4budxqHhu5vhuqzDgOG6qOG6puG6rMOS4buJxqFy4bud4budxqHhu5sv4buRw7QvTeG7kcO0TeG7m+G7ueG6uMO6w5PDk+G7icahTeG7uMO6TcOS4bqow4rhurzGoeG7kTDhurDDkuG7m+G7uXjhu4zhu5vhuqzhu6fhu5vDknnhurzhuqbhu5vDieG6qOG6vOG6rOG7m8OS4bqw4bubLeG7m+G7oMaw4bub4bqsSeG6qOG7m+G7ueG7kMO64bubI0Phurzhuqzhu5sxw4rhurzhuqbhu5vDgcaw4bubTeG6rMO5w5Lhu5vDkk/huqjhurThurzhu5vhurzhuqzDuuG6vOG6rMOz4bub4bq8w43huqjhu5vhu7fDvcOS4bub4bq84bqseMOS4bub4bq44bul4bub4bqs4bqy4bubw5LhuqxH4bq84bqm4bubw4Hhu5jEqOG6vOG6puG7m+G6puG6qMO6w4rhu5vDkuG6rEbhurzhuqbDs+G7m+G6rOG6suG7m8OS4bqsR+G6vOG6puG7m8OS4bqs4buQUOG7m+G6uErhuqjDs+G7m8OST+G7mMSo4bq84bqm4bub4bqs4buG4bu5w7LDssOy4bubw4HGsOG7m+G6uOG7peG6uuG7m8OS4bqsw7pQ4bubw4HDjeG6qOG7m0HhuqjhurLhurzhu5vhurrhu6fDiuG7m+G7ueG7kMO64bubw5LDiuG7peG6vOG7m+G7oMaw4bubw5LhuqzDgMOK4bub4bqs4buY4buI4bq84bqm4bubw4nhuqzDuuG6vOG6puG7m8OST8O64bq84bqmw7Phu5vhuqzhuqjhurLhurzhu5vDgeG7p+G6qMOyw7QvTeG7kcO0TeG7m+G7ueG6uMO6w5PDk+G7icahTeG7tsOKQVDGoeG7kcO04bqo4bq64bqm4bub4bu54bq4w7rDk8OT4buJxqHhuqjhu7jDgOG6vMOSw4BPxqHhu5vDk8OSUOG6uMOA4buJxqHhu57huqhBw5Lhuqxu4bubdOG7neG7nU3hu6Bv4bub4bqsw4DhuqjhuqbhuqzDkm7hu5ty4bud4budTeG7oG/GoeG7m8OTT+G7ueG7icahLy/hu7lB4bq8w7Lhu7fDusOKw5LhuqzDuuG6vOG6rOG6rMOKw7rDsuG7ouG6vC9Bw4DDk8OJw5LDik0v4bq8w4Dhu57Dky/hu5/hu5/hu6NzL+G7n+G7neG7o0Fx4bujcuG7n+G7n+G7oeG7ocOScuG7oeG7n3Thu5/hurjhu53DskVN4bqmbU/hu4lx4buj4buhxqHhu5vDuuG6uMOS4buJxqFA4bqo4bqy4bq84bub4bq64bunw4rhu5vhurxG4bq84bqm4bubw5LhuqxG4bq84bub4bq64buI4bqo4bubw4nhuqjhurThu4zhu5vhurrhu7Xhu4zhu5tL4bubI0Phurzhuqzhu5sxw4rhurzhuqbGoeG7m+G7nuG6qEHDkuG6rOG7icahdOG7neG7ncah4bub4bqsw4DhuqjhuqbhuqzDkuG7icahcuG7neG7ncah4bubL+G7kcO0L03hu5HDtE3hu5vhu7nhurjDusOTw5Phu4nGoU3hu7jDuk3DkuG6qMOK4bq8xqHhu5Hhu7jDueG7ueG7m+G7uUbhurzhuqbhu5vDkk9C4bq84bqs4bubTeG6rOG7juG7ueG7m+G6uErhuqjhu5vDkk/huq7hurzhu5vDgUPDuuG7m+G7t+G7peG6vOG7m+G7oMaw4bubw4HGsOG7m8OB4buYSuG7ueG7m8OST+G6qOG6tOG6vOG7m8OJ4bqsw7rhuqjhu5vDgUjhurzhuqbhu5vhu7dJw7Phu5vDgcO5TeG7m+G7lOG6vOG6puG7m+G6vOG6rOG7jOG7m+G7uXnhu4zhu5vDk8Wp4bq84bub4bug4buMeMOS4bub4bui4bul4bubw4HEqOG6qOG7m8OTR+G6vOG6puG7m+G7ueG7kMO64bubM+G6rHfhurzhu5tBd+G6vMOz4bub4bqm4bq+TeG7m03huqx54bq84bub4bqsQuG6vOG6rOG7m8OS4bqs4bul4bq84bqs4bub4bq84bqu4bq84bub4bq84bqs4buc4bq84bqm4bub4bq44bul4bq84bqm4bubTuG7jOG6ruG7m8OBw7nhurzhuqbhu5vDk0fhurzhuqbDssO0L03hu5HDtE3hu5vhu7nhurjDusOTw5Phu4nGoU3hu7bDikFQxqHhu5HDtOG6qOG6uuG6puG7m+G7ueG6uMO6w5PDk+G7icah4bqo4bu4w4DhurzDksOAT8ah4bubw5PDklDhurjDgOG7icah4bue4bqoQcOS4bqsbuG7m3Thu53hu51N4bugb+G7m+G6rMOA4bqo4bqm4bqsw5Ju4bubcuG7neG7nU3hu6BvxqHhu5vDk0/hu7nhu4nGoS8v4bu5QeG6vMOy4bu3w7rDisOS4bqsw7rhurzhuqzhuqzDisO6w7Lhu6LhurwvQcOAw5PDicOSw4pNL+G6vMOA4buew5Mv4buf4buf4bujcy/hu5/hu53hu6NBceG7o3Lhu5/hu6Hhu51ww5JwcXRwcOG6uOG7ncOyRU3huqZtT+G7ieG7n3JyxqHhu5vDuuG6uMOS4buJxqFA4bqo4bqy4bq84bub4bq64bunw4rhu5vhurxG4bq84bqm4bubw5LhuqxG4bq84bub4bq64buI4bqo4bubw4nhuqjhurThu4zhu5vhurrhu7Xhu4zhu5tL4bubI0Phurzhuqzhu5sxw4rhurzhuqbGoeG7m+G7nuG6qEHDkuG6rOG7icahdOG7neG7ncah4bub4bqsw4DhuqjhuqbhuqzDkuG7icahcuG7neG7ncah4bubL+G7kcO0L03hu5HDtE3hu5vhu7nhurjDusOTw5Phu4nGoU3hu7jDuk3DkuG6qMOK4bq8xqHhu5Hhu6Phu53hu51q4bub4bu5w7nhu7nhu5vDkk/DlOG7ueG7m8OB4buYxKjhurzhuqbhu5vhurjhuqjhuq7hurzhu5vhu6DGsMOz4bub4bq44bqo4bqu4bq84bubw5LhuqxG4bq8w7Phu5vDgeG7mMSo4bq84bqm4bub4bq84bqm4buE4bub4bug4bq+4bq64bubw5JP4bqu4bq84bubw4FDw7rhu5vhu7fhu6Xhurzhu5vhu6DGsOG7m8OBxrDhu5vDgeG7mErhu7nhu5vhurzhuqzGoMO64bub4bqs4bq+w7rDs+G7m+G7t+G6ruG7m8OSRuG6vOG6puG7m+G6rOG6vsO6w7Phu5vDkk/DiuG6vOG6puG7m8OB4bq+4bub4bu54bq+4bubc+G7n8Ozc+G7nWrhu5vDkuG7jFDhurDhurzhu5vDgeG7mMSo4bq84bqm4bubw4Hhu5hK4bu54bubw5JPSOG6vOG6puG7m+G6rMOKw7rDs+G7m+G7uXdQ4bub4bugw7rhurzhuqzDs+G7m+G7uXdQ4bub4bu34bq+4bq84bqm4bub4bq6w7nDksOyw7QvTeG7kcO0TeG7m+G7ueG6uMO6w5PDk+G7icahTeG7tsOKQVDGoeG7kcO04bqo4bq64bqm4bub4bu54bq4w7rDk8OT4buJxqHhuqjhu7jDgOG6vMOSw4BPxqHhu5vDk8OSUOG6uMOA4buJxqHhu57huqhBw5Lhuqxu4bubdOG7neG7nU3hu6Bv4bub4bqsw4DhuqjhuqbhuqzDkm7hu5ty4bud4budTeG7oG/GoeG7m8OTT+G7ueG7icahLy/hu7lB4bq8w7Lhu7fDusOKw5LhuqzDuuG6vOG6rOG6rMOKw7rDsuG7ouG6vC9Bw4DDk8OJw5LDik0v4bq8w4Dhu57Dky/hu5/hu5/hu6NzL+G7n+G7neG7o0Fx4bujcuG7n+G7oeG7oXTDkuG7oeG7o3Dhu6N14bq44budw7JFTeG6pm1P4buJ4buf4buf4buhxqHhu5vDuuG6uMOS4buJxqFA4bqo4bqy4bq84bub4bq64bunw4rhu5vhurxG4bq84bqm4bubw5LhuqxG4bq84bub4bq64buI4bqo4bubw4nhuqjhurThu4zhu5vhurrhu7Xhu4zhu5tL4bubI0Phurzhuqzhu5sxw4rhurzhuqbGoeG7m+G7nuG6qEHDkuG6rOG7icahdOG7neG7ncah4bub4bqsw4DhuqjhuqbhuqzDkuG7icahcuG7neG7ncah4bubL+G7kcO0L03hu5HDtE3hu5vhu7nhurjDusOTw5Phu4nGoU3hu7jDuk3DkuG6qMOK4bq8xqHhu5EjQ+G6vOG6rOG7mzHDiuG6vOG6puG7m+G7ueG7gOG6vOG7m8OBeeG7jOG7m8OS4buY4bub4bqs4bul4bq84bqm4bubw5JP4bup4bq64bubw5JU4bubw4FI4bq84bqm4bub4bugd1Dhu5tBxqDhurzhuqbhu5vhu7nhu4rhu5vDk0vhu5vhu6LDvcOS4bub4bu54bqseMOS4bub4bui4bup4bq84bub4bqs4bq+w7rDs+G7m8OS4bqs4bqo4bqww5Lhu5vhu7nhuqzhurDhu5vhu6Lhu6nhurzhu5vhuqzhur7DuuG7m8OBSOG6vOG6puG7m+G7t0nDs+G7m+G7oHdQ4bubQcag4bq84bqm4bub4bui4bul4bub4bu54bqsROG6vOG6rOG7m8OST8O64bq84bqm4bub4bu5xanhurzhuqzhu5tO4buMw7rhurzhu5vhurpG4bqo4bubw5JP4buYxKjhurzhuqbhu5vDk8O54bq84bqm4bubLeG7m+G7oMO64bq84bqs4bubLeG7m8OT4bun4bu54bqs4bubLeG7m8OB4bqiTeG7my3hu5vDuuG6vOG7m8OSw4rhu6Xhurzhu5vhuqbDueG6vOG7m+G7ouG7iOG6qOG7m+G6pkLhurzhu5vhuqbhuqjhu5zDs+G7m03huqzDucOS4bub4bqs4buMUOG7m+G6puG6qMO54bubw5JPQ+G7m+G7ueG7kMO64bubw4nhuqxG4bq84bqm4bub4bqm4bqow7rhurzhu5vhu6Lhu6nhurzhu5vhuqzhur7DuuG7m8OST+G7jFDhurbhurzhu5vDkuG6rEfhurzhuqbhu5vhu7nhu5DDuuG7m8OBQ8O64bubTeG6rOG7mOG7iuG6vOG6psOyw7QvTeG7kcO0TeG7m+G7ueG6uMO6w5PDk+G7icahTeG7tsOKQVDGoeG7kcO04bqo4bq64bqm4bub4bu54bq4w7rDk8OT4buJxqHhuqjhu7jDgOG6vMOSw4BPxqHhu5vDk8OSUOG6uMOA4buJxqHhu57huqhBw5Lhuqxu4bubdOG7neG7nU3hu6Bv4bub4bqsw4DhuqjhuqbhuqzDkm7hu5ty4bud4budTeG7oG/GoeG7m8OTT+G7ueG7icahLy/hu7lB4bq8w7Lhu7fDusOKw5LhuqzDuuG6vOG6rOG6rMOKw7rDsuG7ouG6vC9Bw4DDk8OJw5LDik0v4bq8w4Dhu57Dky/hu5/hu5/hu6NzL+G7n+G7neG7o0Fx4bujcuG7n+G7oXFww5Jx4buddXJy4bq44budw7JFTeG6pm1P4buJ4buj4bud4bufxqHhu5vDuuG6uMOS4buJxqFA4bqo4bqy4bq84bub4bq64bunw4rhu5vhurxG4bq84bqm4bubw5LhuqxG4bq84bub4bq64buI4bqo4bubw4nhuqjhurThu4zhu5vhurrhu7Xhu4zhu5tL4bubI0Phurzhuqzhu5sxw4rhurzhuqbGoeG7m+G7nuG6qEHDkuG6rOG7icahdOG7neG7ncah4bub4bqsw4DhuqjhuqbhuqzDkuG7icahcuG7neG7ncah4bubL+G7kcO0L03hu5HDtE3hu5vhu7nhurjDusOTw5Phu4nGoU3hu7jDuk3DkuG6qMOK4bq8xqHhu5FwL3Dhu5vDkuG6rEbhurzhu5vDgeG7p8OS4bub4bu54bqs4buM4buz4bq84bub4bui4bup4bq84bub4bqs4bq+w7rDssO0L03hu5HDtE3hu5vhu7nhurjDusOTw5Phu4nGoU3hu7bDikFQxqHhu5HDtOG6qOG6uuG6puG7m+G7ueG6uMO6w5PDk+G7icah4bqo4bu4w4DhurzDksOAT8ah4bubw5PDklDhurjDgOG7icah4bue4bqoQcOS4bqsbuG7m3Thu53hu51N4bugb+G7m+G6rMOA4bqo4bqm4bqsw5Ju4bubcuG7neG7nU3hu6BvxqHhu5vDk0/hu7nhu4nGoS8v4bu5QeG6vMOy4bu3w7rDisOS4bqsw7rhurzhuqzhuqzDisO6w7Lhu6LhurwvQcOAw5PDicOSw4pNL+G6vMOA4buew5Mv4buf4buf4bujcy/hu5/hu53hu6NBceG7o3Lhu59w4bujcsOSdeG7n3J14bud4bq44budw7JFTeG6pm1P4buJ4buhc3HGoeG7m8O64bq4w5Lhu4nGoUDhuqjhurLhurzhu5vhurrhu6fDiuG7m+G6vEbhurzhuqbhu5vDkuG6rEbhurzhu5vhurrhu4jhuqjhu5vDieG6qOG6tOG7jOG7m+G6uuG7teG7jOG7m0vhu5sjQ+G6vOG6rOG7mzHDiuG6vOG6psah4bub4bue4bqoQcOS4bqs4buJxqF04bud4budxqHhu5vhuqzDgOG6qOG6puG6rMOS4buJxqFy4bud4budxqHhu5sv4buRw7QvTeG7kcO0TeG7m+G7ueG6uMO6w5PDk+G7icahTeG7uMO6TcOS4bqow4rhurzGoeG7keG7uMO54bu54bub4bq6RuG7m+G6rELhurzhuqzhu5vhuqzDiuG7p8OS4bubw4FJ4bq84bqm4bub4bui4bup4bq84bub4bqs4bq+w7rDs+G7m8OS4bqs4bq04bubw5LhuqzDusOK4bubw5Lhuqzhu4zhu5vhuqzhu47DkuG7m8OST+G6ruG6vOG7m3Lhu51q4bub4bq84bqm4buYxKjhuqjhu5tBd+G6vOG7m8OST8OK4bq84bqm4bub4bugxrDhu5vDkuG6rMO64bq64bub4bqm4bqow7rDssO0L03hu5HDtE3hu5vhu7nhurjDusOTw5Phu4nGoU3hu7bDikFQxqHhu5HDtOG6qOG6uuG6puG7m+G7ueG6uMO6w5PDk+G7icah4bqo4bu4w4DhurzDksOAT8ah4bubw5PDklDhurjDgOG7icah4bue4bqoQcOS4bqsbuG7m3Thu53hu51N4bugb+G7m+G6rMOA4bqo4bqm4bqsw5Ju4bubcuG7neG7nU3hu6BvxqHhu5vDk0/hu7nhu4nGoS8v4bu5QeG6vMOy4bu3w7rDisOS4bqsw7rhurzhuqzhuqzDisO6w7Lhu6LhurwvQcOAw5PDicOSw4pNL+G6vMOA4buew5Mv4buf4buf4bujcy/hu5/hu53hu6NBceG7o3Lhu59wcHHDkuG7n3VydXDhurjhu53DskVN4bqmbU/hu4nhu6Fzcsah4bubw7rhurjDkuG7icahQOG6qOG6suG6vOG7m+G6uuG7p8OK4bub4bq8RuG6vOG6puG7m8OS4bqsRuG6vOG7m+G6uuG7iOG6qOG7m8OJ4bqo4bq04buM4bub4bq64bu14buM4bubS+G7myND4bq84bqs4bubMcOK4bq84bqmxqHhu5vhu57huqhBw5Lhuqzhu4nGoXThu53hu53GoeG7m+G6rMOA4bqo4bqm4bqsw5Lhu4nGoXLhu53hu53GoeG7my/hu5HDtC9N4buRw7RN4bub4bu54bq4w7rDk8OT4buJxqFN4bu4w7pNw5LhuqjDiuG6vMah4buR4bqpw4rhu6Xhurzhu5vhu6DGsOG7m8OBxrDhu5vhuqzhu4xQ4bubw4FJ4bq84bqm4bub4bq84bqm4buMSOG6vOG7m+G6uMag4bu54bub4bugd1Dhu5tBxqDhurzhuqbhu5sz4bqpMsOz4bubM+G6qTLhu5vDieG6qOG6tOG7jOG7m+G6uuG7teG7jOG7m+G7ouG7iOG6qOG7m8OSw43hurzhuqbhu5vDieG6qOG6vOG6rOG7m03huqzhuqrhu5vDkk/huq7hurzhu5ty4bujc+G7m8OSVOG7m8OBSOG6vOG6psOyw7QvTeG7kcO0TeG7m+G7ueG6uMO6w5PDk+G7icahTcOa4buMw5LhuqzDik/GoeG7kTzhu5jhu4rhurzhuqbhu5vhuqnhuqzhu5BQw7QvTeG7kQ==

Hương Thủy

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]