(vhds.baothanhhoa.vn) - Trong điều kiện còn gặp nhiều khó khăn, nhờ tinh thần quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền và sự đồng thuận của các tầng lớp Nhân dân, đến nay xã Hợp Tiến (Triệu Sơn) đã về đích nông thôn mới (NTM). Thành quả đó đã góp phần củng cố và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân và niềm tin của Nhân dân đối với cấp ủy, chính quyền địa phương, là tiền đề vững chắc để xã có thêm những bứt phá trong tương lai.
4buy4bqpKiRh4bq7KcOyw7Lhu6Y9buG7jOG6q+G7jeG6u+G6oT3hu7TDgMOs4bqrJOG7jeG6qSlxJGwkcFsk4bqoa24k4buM4bqr4bq3w6rhu7Iv4bqpKuG7tOG7sm4kYeG6uynDssOy4bumPW7huqjhuqEpw6E94bu04buMw7Phur/DquG6rSTDoOG6q+G6s+G7jyThurnhuqvhurXDqiRh4buHw6ok4bqtMG4kw6rhuqnhuqvhurPhu48k4bq54bqp4buBJOG6ueG6qV3DqlYkw6rhuqlqJOG7jeG6q8Oq4bqpJOG7jeG6qTXDqiRv4buPceG6t+G7jSThu40z4bq9JGHhu5MpJMOAfcOq4bqtJDnDrVYkYeG6qWLDquG6qSRv4buPceG6s8OqJOG7nz4kw7Lhu5skw6Bpw6rhuq0k4buN4bqp4buPNsOqJGHhu5MpJGE8YSThu401w6rhuq0k4bq7xKluJMOK4bqpM8OqJMOhM8OqViTDoOG6t8OqJMOqKXEkcFsk4bqoa24k4buM4bqr4bq3w6okWeG7jMOz4bqr4bq14buPJMOS4buJw6rDnSTDoFsk4buf4bqzJMOgYmHhuqkkw6pnw6rhuq0k4buN4bqpZ8OqJOG6vcSp4bqrJFnDiuG7jOG6vMOdVyThu4zhuqk+w6rhuqkkb+G7j30kw6Dhu4Ekw6BbJOG6reG7gW4kbuG6qTXDqiRh4buTw6rhuq0kYWgk4bufPiThu41dw6rhuq0kYeG7lWrDquG6rSThurnhuqlo4bqrJMOge+G6qyTDoOG6vz7DqiThurnhurfhu40k4buN4bq/PsOqJMOhM8OqJOG7nz4kw6rhuqvhurPhur0k4buN4bqrw6okYeG7kykkw4rhuqkzw6okw6Ezw6okw6Bo4bqrJOG7n8Sp4bqrJGE0biThu5NxViRh4bqpYsOq4bqpJG/hu49x4bqzw6okw6BkKSRu4bqp4buV4buJw6rhuq1WJOG6uz4k4buN4bqr4bqzw6okw6DhurMk4buf4bujw6rhuq0kYeG6qSJhJMOgw6IkcFskYeG7gSThu43huqnhurHhur0kw6rhuqnhu6PDquG6rSQ54buX4buNJG7huqk8JOG7jcOz4bq/w6rhuq0k4buN4buV4buJw6rhuq0k4bq7KeG6q1fhu7IvbuG7tOG7sm4kYeG6uynDssOy4bumPW7hu7nhur/DoXE9JMOy4buNceG6u+G6oeG7pj3hu43huqFw4buNLSnhurvhuqvhuq3DquG7rCRh4bqhw6rhu43huqHDs+G7rj3hu7Thu7Lhuqvhur3huq0kYeG6uynDssOy4bumPeG6q0HhuqHDquG7jeG6ocOzPSTDsuG7jXHhurvhuqHhu6Y94buh4bqrw6Hhu43huqnhu6wkISUlbnDhu64k4bqp4bqh4bqr4bqt4bqp4buN4busJDs7O25w4buuPSTDssOzYeG7pj0vL2HDocOqVzkp4bq/4buN4bqpKcOq4bqp4bqp4bq/KVfhu5/Dqi/DoeG6ocOy4bq54buN4bq/bi/DquG6oeG7ocOyLyYmKiwvJiouw6E7JiU6JSU64buNKj8uLDrhurslV8OpbuG6reG7sMOz4bumPyYhPSQp4bq74buN4bumPcOAw6zhuqsk4buN4bqpKXEkbCRwWyThuqhrbiThu4zhuqvhurfDqj0k4buh4bqrw6Hhu43huqnhu6Y9ISUlPSThuqnhuqHhuqvhuq3huqnhu43hu6Y9Ozs7PSQv4bu04buyL27hu7Thu7JuJGHhurspw7LDsuG7pj1uQSlu4buN4bqr4bq/w6o9JMOy4buNceG6u+G6oeG7pj3hu43huqFw4buNLSnhurvhuqvhuq3DquG7rCRh4bqhw6rhu43huqHDs+G7rj3hu7Thu4zDs+G7lWrDquG6rSThurw14bq9JMOq4bq/w6okcFsk4bqoa24k4buM4bqr4bq3w6okw6Dhu5VrYSTDoDXhu48k4buN4buVJHAzcSTDoeG7m8Oq4bqtJOG6ueG6qSnDquG6rSThu43DsynDquG6rVfhu7IvbuG7tOG7sm4kYeG6uynDssOy4bumPW7hu7nhur/DoXE94bu0UFsk4bqoa24k4buM4bqr4bq3w6okYTxh4bqpJHApJOG7jcOz4buPw6rhuq0k4buNM+G6vSThuqnhu49x4bq1w6ok4buMw7PhuqvhurXhu48kw5Lhu4nDqlYkYeG7iSTDsmwk4bufNuG7jSRh4bqpNOG7jSThuql7JOG7jTXDquG6rSRu4bqp4buRYSThu5/hu5EkYeG6qeG6vyRu4bqpPOG7jSThu43Ds+G6q8Oiw6okYeG7h8OqJOG6rTBuJMOq4bqp4bqr4bqz4buPJOG6ueG6qeG7gSThurnhuqldw6pWJOG7jeG6qeG6q+G6t+G7jyThu43huqlow6pXJOG7jOG6qeG7m2Ek4bqp4bqr4bq1w6okYeG6qeG7leG7icOq4bqtJOG7jcOzY8Oq4bqpJHAzcSTDoeG7m8Oq4bqtJMOK4buM4bq8ViRwWyTDoFsk4buNw7PhuqvDosOqJOG6ueG6qSnhuqsk4buN4bqp4bubYSThuqnhuqvhurXDqiRv4buPceG6t+G7jSThurvhuqvhurXhu40k4bufPiTDoGnDquG6rSQ5w60kw6rhuqnhuqvhurPhu48k4bqt4bqrfeG6qyRu4bqpPG5WJG7huqk84buNJOG6qeG7j3Ekw6rDreG6qyThurvhu5thJMOq4bqpIOG6vSRwM3Ekw6Hhu5vDquG6rSRv4buP4bqxJOG6qeG7leG7icOq4bqtJMOq4bqtPnEkYT7DquG6rSThuq3huqs+4buPJMOgw6NuVyThu4zDs+G6v8Oq4bqtJMOg4buBJHBbJMOgWyRu4bqpPOG7jSThuqnhu49xJG/hu49xJGHhuqnhurckw6Ezw6okYeG6qeG7kyRsJGHhu4kkw7JsViThu43huqnhu5thJOG6qeG6q+G6tcOqJG7huqnhu5Xhu4nDquG6rSRh4bqpM+G6vSTDoTPDqiQ54bqr4bq34buNViTDoTPDqiQ5PsOqViTDoTPDqiThurs+4bq9ViTDoTPDqiThurnhuqvDouG6vSThu43DsylWJMOhM8OqJOG6reG6qzzhur0kw7I84buNViTDoTPDqiThu43huqnhu5Ek4bqp4buVbMOq4bqtV+G7si9u4bu04buybiRh4bq7KcOyw7Lhu6Y9buG7ueG6v8OhcT3hu7Thu4zDs+G6v8Oq4bqtJG/hu488JOG7jcOzY8Oq4bqpJOG7jcOsJGHhuqnhu5dhJOG7jeG6qeG7m2Ek4bqp4bqr4bq1w6okYeG6qeG7leG7icOq4bqtJOG7jcOzY8Oq4bqpJHAzcSTDoeG7m8Oq4bqtJMOK4buM4bq8ViRwWyThurvhu49nw6okYeG6qcO1JOG7jcOz4buDw6rhuq0kw6DDrOG6qyThur3EqeG6qyThu58+JMOgN3Ek4bq9e8Oq4bqpJGFnw6rhuq0k4buNPGEk4buN4buPceG6scOqJOG7jcOz4buPceG6s8OqViThu582w6okw6DDrcOq4bqtJGE8YSThu401w6rhuq0k4bq7xKluJMOK4bqpM8OqJMOhM8OqJOG7jeG6qSnhur0k4bqt4bqrKVYk4bq9PiRhPMOqJDnDrVYkw6B9w6rhuq0k4buf4bqr4bqxw6okbuG6qX3huqsk4bq7PiTDquG6qeG7o8Oq4bqtJMOq4bqt4buVauG6qyThuq3hu5Xhu4nDquG6rSThur044buPJMOg4bqrJMOgNeG7j1ck4buM4bqp4buVasOq4bqtJHDhu49x4bqxw6ok4buN4buPceG6scOqJOG7jcOz4buPceG6s8OqJG/hu48pJOG6qeG6tSThu43huqlow6rhuq0k4bq74bq/KSThu43Ds+G7j3HhurPDqiThu43huqkpw6rhuqlWJGE8YSRh4buPw61hJOG6qeG7g24k4buN4bqpZ8OqVyTDgGnDquG6rSThu43huqlq4bqrJGE8YSThu43huqk+w6rhuqkk4buf4bqr4bqxw6okYeG7kykkOSnDqiRh4bqpxJEkw6B74bq/JHBbJMOgWyThu43Ds+G7m2Ek4buN4bqr4bq3biRw4buPaMOq4bqtJOG6qeG7lcSpw6rhuq0kw6E4w6pWJOG6reG6q8O1biTDoG0kYTxhJOG7jeG6qWfDqiThu43Ds+G6q8Oiw6ok4bq54bqpKeG6qyRh4bqp4buV4buJw6rhuq0k4buNw7Njw6rhuqnhu64k4buNw7Phu5thJOG7jeG6q+G6t24k4bq7IsOq4bqtJMOq4bqt4bqp4bqhJOG7jTPhur0k4buN4buVViTDquG6reG7j3HhurXDqiThu5/hu4PDquG6rSThu58+JOG6reG6q33huqskw6A8biThu43huqkiYSThur0iYSRh4buTKSTDquG6reG7lWrhuqskw6Ezw6pXJOG7jMahJMOg4buBViTDquG6reG7lWrhuqskw6Ezw6okw6rhuqk2w6ok4buN4bqp4buXYSTDs2Ykw6Dhu5VrYSThu58p4bqrJOG7jcOz4buHViThu4014bq9JG/hu48pw6ok4buNw7Phu4PDquG6rSRh4buTKSRh4bqp4buV4buJw6rhuq0k4buNw7Njw6rhuqkkcDNxJMOh4bubw6rhuq0kw4rhu4zhurwk4bufPiRwPGEkw6Bkw6rhuqkkw6Dhu5VrYSThu43Dszxh4bqpJMOq4bqp4bqr4bq14bq9ViThu58p4bqrJOG7jcOz4buHJGHhuqnhu5Mk4buN4bqpw6Ik4buNw7Phur/DquG6rSThu43huqnhu5thJOG6qeG6q+G6tcOqJGHhuqnhu5Xhu4nDquG6rSThu43Ds2PDquG6qVfhu7IvbuG7tOG7sm4kYeG6uynDssOy4bumPW7hu7nhur/DoXE94bu0R8Oq4bqtJOG6qOG6vz7DquG6rSThu55dw6ok4buM4bqpZ8Oq4bqtViThu7liJOG7jeG6qeG7lSRB4bqp4bqrJDnDrSThu43huqlnw6okKlYkYeG6qeG6vyQ54bqr4bq34buN4busJOKAnOG7jOG6qeG7m2Ek4bqp4bqr4bq1w6okYeG6qeG7kyThu43Ds+G7leG7icOq4bqtJHAzcSTDoeG7m8Oq4bqtJMOK4buM4bq8JGHhu5MpJHBbJOG6qGtuJOG7jOG6q+G6t8OqViRh4bqpw7XDquG6rSThu41n4bqrJMOzNOG7jSRu4bqpNMOqJOG6ueG6qWzhuqtWJOG7n2Mk4bq94buD4bqrJGHhuqnhu5Mk4buNw7Phu5Xhu4nDquG6rVYkbuG6qeG6v8Oq4bqtJOG7jcOzPuG6v1Yk4bq54bq3JOG6qeG6v3th4bqpJMOg4bqz4buPJMOg4buVa2Ekw6rhuq3hu5Vq4bqrJMOhM8OqJOG7jeG6qSnhur0k4bqt4bqrKSQ5PsOqJDl7YVckT+G7jykkw6Dhu4Ekw6rhuq3hu5Vq4bqrJMOhM8OqJOG6qeG6q8Oi4buPJOG7nz4kw6Dhu4HDquG6rSThuq3hu4FuJMOq4bqp4bujw6rhuq0kciThurnhuqvhurfDqiThurlkbiThu43huqlq4bqrViThuq3hu4FuJMOy4buXYSRhw7TDquG6rSThu5/EqeG6qyThu43hur8+w6okcFskcDNxJMOh4bubw6rhuq0kw4rhu4zhurxXJOG7jOG6qWfDqiQqJGHhu4Ek4buNw6zDquG6rSQmJSEk4bqpw60kw6Ezw6ok4bufxKnhuqskLioqJMOq4bqpM8OqJOG6ueG6qTfhu49WJMOqXeG6vSQmJSYqViThu43huqnhu48kw6rhuqk2biQ5Y8Oq4bqpJG/hu48zw6okw6A14buPJMOq4bqt4buVauG6qyTDoHvhu40kOiFWJiThu43Ds+G6q+G6teG7jyTDoGnDquG6rVYkw6Dhu5Vqw6rhuq0k4bq7PsOq4bqtJMOq4bqtZiRw4buB4bq9JMOg4buVa2EkOeG6sSThu41nw6rhuq0k4bqp4buBKVYkYeG7gSQhIVYuxq8k4bqt4bqrKSTDoGPDquG6qSThu59dw6ok4bqp4buBKVYkKiUlxq8k4bqpw60kYeG7gSTDquG6reG7j2nDqiTDquG7lcSpYSTDsnth4bqpJMOy4budJMOh4buRw6rhuq1WJColJcavJOG6qcOtJGHhu4EkYWfDquG6rSThu43Ds2PDquG6qSThu5/hurUkw7LhuqvDquG6qSTDoHvhu40kYeG6qeG7jzfDqlYkYWfDquG6rSThu408YSQpw6okw6rhuqvDquG6qSThu43Dszbhu40k4buN4bubJOG7jXvhuqsk4buN4bqpZ8OqJMOg4buVa2Ekb+G7jynDqiThu40z4bq94oCdV+G7si9u4bu04buybiRh4bq7KcOyw7Lhu6Y9buG7ueG6v8OhcT3hu7Thu7nhurHDqiRhe8Oq4bqpJMOg4buBViRwWyThuqhrbiThu4zhuqvhurfDqiTDoFskYeG6qcO1JOG7jcOz4buDw6rhuq0kYTxhJOG6reG6q33huqskbuG6qTxuJMOq4bqpIOG6vSTDqjPDquG6rSRhKeG6vyThu43huqnhu48kw6rhuqk2biRh4bqp4bq/JMOq4bqt4buVauG6qyTDoTPDqlYk4buN4bqpZ8Oq4bqtJG/hu48pJOG7jeG6qeG7m2Ek4bqp4bqr4bq1w6ok4buNPOG6qyRh4buJJGE04buPJMOqZ8Oq4bqtJMOq4bqt4bqp4bqr4bq1blYkw6Dhu5UpJGEzcVYkYeG6v8OqJG7huqnDtCThuqlrbiThu5/EqeG6qyThurnhuqliJOG6qTbhu49WJOG7jeG6qcOsJMOq4bqp4buVbcOq4bqtJMOgZCkkbuG6qeG7leG7icOq4bqtJOG7nz7hur8kw7J9w6okcOG7jzThu41WJMOgacOq4bqtJOG7jeG6qWrhuqskPG4kw6Hhu5HDquG6rSThu43huqvhurfDqiQ5w60k4bq54bqp4bq/KSThuqnhu4NhViThurnDuiThu43huqnhu4824buNJHAzcSTDoeG7m8Oq4bqtJMOq4bqp4bqr4bqz4buPJOG6vWck4bqpY8Oq4bqpJOG7jcOzKcOq4bqtJOG7jcOze+G6qyTDquG6qeG7hSThu58+JOG7n8ahKVck4buMw6zDquG6rSTDoeG6q+G6tcOqJOG7jWJh4bqpJOG6reG6q+G6oeG6vyThu43Ds2nDquG6rSRh4buTKSRwWyThurs+JCYqKC8mKijhuqkpViThu43Ds+G6v8Oq4bqtJMOg4buBJOG6u8O1KSQqKDvhuqkpViTDql3DquG6rSTDsuG7jzThu40kOWPDquG6qSRv4buPM8OqJGF9JMOqXeG6vSTDoHvhu40kKipWPyThu400w6ov4bqpKeG7riTDsynhu48k4bq9PuG7jyThu5/hu5Ekw6Bnw6rhuq0kw6B74buNJD8uJSThu400w6pXJOG7jMOz4bq/w6rhuq0kw6pd4bq9JG/hu48pViRwWyTDoFskYeG6qeG7j3HDosOqJMOgw6zhuqskw6Dhu5VrYSQqJuG6qSkkw6A04buNJOG6u8O1KSThurnhuqPhur0k4bqp4bqr4bq14buPJG/hu499JMOyKcOq4bqtJGE8YSThurvhur974bqrJGEzcSThu43Ds2nDquG6rSThurnhuqk8YVck4bue4bqr4bq1YSQ8biTDoeG7kcOq4bqtJGHhu4kk4bqt4bqrxKnhuqsk4bqp4buBKSThu58+4bq/JMOyfcOqJHDhu4804buNJMOg4buVa2Ek4buN4bqp4bubYSThuqnhuqvhurXDqiRh4buBJOG6qeG6q+G6teG7jyRv4buPfVckQeG6qV3DqiTDquG7j2fhuqsk4buNw7Mpw6rhuq0k4buNw7N74bqrViThuq3huqspJOG7jcOze+G6qyTDoOG7lWthJG7huqk84buNJOG6qeG7j3FXJEFnw6rhuq0k4buNPGEkb+G7j33DqiThurtyJOG6ueG6q8Oi4bq9JOG7jcOzKVYk4bq54bqrw6Lhur0kw7Lhur884buNJOG6reG6q+G6t+G7jSThur3DrFYk4bufNsOqJGHhuqnhu49xw6LDqiThuq3huqspJMOyw7VhViThuq3huqspJGE14bq9JMOg4buVa2Ek4buN4bqp4bubYSThuqnhuqvhurXDqiThu41o4buNViRhZ8Oq4bqtJOG7jTxhJOG7jeG6q+G6seG6vSRu4bqp4buHw6rhuq0kw6B94bq9JDl94bq/JMOge+G7jSRh4bqpxJEk4buN4bqr4bqx4buPVyThu57hurMk4buN4bqrw6Lhu48k4buN4bqp4buTJGFnw6rhuq0kw6rhuq3huqnhuqvhurVuViTDoWRh4bqpJOG7n+G7kVYk4bqp4bqr4bq1w6okw6opcSThu43Ds+G6scOqJMOgZCkkOT7DqiRwWyRh4buBJCE7JOG6qcOtJMOyfcOqJHDhu4804buNJOG6ueG6q8Oq4bqpJMOh4bq/KcOq4bqpViQ/JHDhu5Vsw6rhuq0kw7J9w6okcOG7jzThu40k4bqte2HhuqkkcOG6q1YkKiwk4bq9PHEk4bq7PuG6vSTDoDThu40kYWfDquG6rSTDsuG7jzThu40k4bq7xKnDqlck4buMw7Phur/DquG6rSTDql3hur0kJiUmKlYkcFskYeG7gSQmJMOh4bq/KcOq4bqpJMOq4bqt4bqp4bqr4bq1biTDoOG7lWthJOG7jeG6qT7DquG6qSThurs2biThur3EqeG6qyThurs+JEFnw6rhuq0k4buNcSThu4zDiuG6qOG6qCQ5NOG7jSTDoMOtw6rhuq0kw7J9w6okTuG6qcO1JOG6qOG7lcOq4bqtJOG7nz4kQWfDquG6rSThu41xJOG7jMOK4bqo4bqoJOG6vOG7jOG7niRhM3EkcCnDquG6qSThu4zDszXDqiThuqzhuqspJOG7jXvhuqsk4buN4bqpZ8OqJD9WJOG7jXvhur8kYWfDquG6rSRdw6ok4buf4bqr4bq1YSThurs+4bq9JGHhuqnhur8kw6rhuqnhuqvhurPhu48k4bq7KeG6vyTDoMOtw6rhuq0k4buNw7PhurHDqiTDoGQpJDk+w6pX4buyL27hu7Thu7JuJGHhurspw7LDsuG7pj1u4bu54bq/w6FxPSTDsuG7jXHhurvhuqHhu6Y94buN4bqhcOG7jS0p4bq74bqr4bqtw6rhu6wkYeG6ocOq4buN4bqhw7Phu6494bu04buy4bqr4bq94bqtJGHhurspw7LDsuG7pj3huqtB4bqhw6rhu43huqHDsz0kw7Lhu41x4bq74bqh4bumPeG7oeG6q8Oh4buN4bqp4busJCElJW5w4buuJOG6qeG6oeG6q+G6reG6qeG7jeG7rCQ7OihucOG7rj0kw7LDs2Hhu6Y9Ly9hw6HDqlc5KeG6v+G7jeG6qSnDquG6qeG6qeG6vylX4bufw6ovw6HhuqHDsuG6ueG7jeG6v24vw6rhuqHhu6HDsi8mJiosLyYqLsOhOyYlOiUqLuG7jS47LD874bq7JVfDqW7huq3hu7DDs+G7piouLD0kKeG6u+G7jeG7pj3DgMOs4bqrJOG7jeG6qSlxJGwkcFsk4bqoa24k4buM4bqr4bq3w6o9JOG7oeG6q8Oh4buN4bqp4bumPSElJT0k4bqp4bqh4bqr4bqt4bqp4buN4bumPTs6KD0kL+G7tOG7si9u4bu04buybiRh4bq7KcOyw7Lhu6Y9bkEpbuG7jeG6q+G6v8OqPeG7tEE8w6okOcOtJOG7nz4kw4rhuqkzw6okw6Ezw6okcFsk4bqoa24k4buM4bqr4bq3w6okWeG7jMOz4bqr4bq14buPJMOS4buJw6rDnSRh4bqp4buPw6rhuq0k4buNKXEkYX3huqsk4buNe+G6vyRhfcOq4bqpJG/hu48pw6okw6pnw6rhuq0k4buN4bqpZ8OqV+G7si9u4bu04buybiRh4bq7KcOyw7Lhu6Y9buG7ueG6v8OhcT3hu7Thu57EqeG6qyTDquG6qeG6q+G6s+G7jyThuq3huqt94bqrJG7huqk8biThu41iYeG6qSRh4bubYVYk4buN4bqp4buPJMOq4bqpNm4kOWPDquG6qSRv4buPM8OqJMOgNeG7jyTDquG6reG7lWrhuqskYeG7kykk4buN4bq/PsOqJHBbJOG6qeG6q+G6tcOqJMOqKXEk4bq7PiQ6LlYmJOG7jcOz4bqr4bq14buPJMOgacOq4bqtL8Oq4bqt4buVauG6qy8kw6pd4bq9VyThu4x1JOG6u+G6tSThuqnDrSTDquG6reG6qcOo4bq/JOG6reG6q33hur0kYeG7h8OqJCrGr1Yk4buNdSThurvhurUk4bqpw60kYTbDqiTDquG6reG6qcOo4bq/JOG6reG6q33hur0kYeG7h8OqJCpWO8avViThu411JOG6u+G6tSTDoTPDqiTDsmgk4buN4bqpKeG6vSThuq3huqspJDl94bq/JOG6qeG6q8Oi4bq9JHEk4buN4bq3JMOge+G7jSThuqnhu4nDqiQoJcavViThu411JOG6u+G6tSThuqnDrSThuq3huqspJMOgY8Oq4bqpJGHhu4Ekw6rhuqk+JGwkw6B74buNJOG7jeG6q+G6seG7jyRh4bqp4buPN8OqJMOge+G7jSQqJSXGr1Yk4buNdSThurvhurUk4buNw7PEgyThuqHhur0kw6Hhu5XEqeG6qyQsJOG7jeG7j8Os4bqrJMOg4buVa2Ek4buN4bqr4bqx4bq9JG7huqnhu4fDquG6rSTDoHvhu40kKiUlxq9XV1ck4bq6ZcOq4bqpJOG7n+G7m2Ek4bqt4bqrPOG6vyTDoeG7kWEkYeG7gSTDquG6qeG6q+G6s+G7jyRh4bqp4buPccOiw6okOeG6q+G6t8OqJOG7jWJh4bqpJGHhu5thViTDquG6reG7lWrhuqskw6Ezw6okw6rhuq0+cSThur3DreG7jSRh4bqpXeG6vSThurvhur8kw6DhurfDqiThu5/huqvhurVhJOG6qeG7g2Ek4bqpPsOq4bqpJGHhu5MpJGHhur/DqiThuqHhur0k4bq9Y8Oq4bqpVyRBZ8Oq4bqtJOG7jTxhJGHhuqld4bq9JMOy4buBYSTDsuG7l2Ek4bq54bqp4buF4bqhJDkpw6okw6A14buPJGHhuqnhur8kw4rhuqkzw6okw6Ezw6ok4bq74buPZ8OqJMOg4buVa2Ekb+G7jynDqiThu40z4bq9JOG7jeG6qeG7m2Ek4bqp4bqr4bq1w6ok4buNaOG7jVYkYWfDquG6rSThu408YSRu4bqp4buHw6rhuq1WJGHhuqlow6rhuq0kw6FkYeG6qSRB4bq+4bue4bqqw4EtKigkw6Dhu5VrYSThu43Ds+G6q8Oiw6ok4bq54bqpKeG6qyThu43huqnhu5thJOG6qeG6q+G6tcOqJG/hu49x4bq34buNJOG6u+G6q+G6teG7jVdXV+G7si9u4bu04buybiRh4bq7KcOyw7Lhu6Y9buG7ueG6v8OhcT3hu7Thu7k+JE7huql74bq9JOG7jOG6qWQkw4rhuqnhur9WJOG7uWIk4buN4bqp4buVJMOAfcOq4bqtJOG7k3EkcFsk4bqoa24k4buM4bqr4bq3w6pWJGHhuqnhuqspJMOyxIPhu6wk4buMxqEk4bq9w63hu40kcFskYeG7h8OqJOG6rTBuJMOq4bqp4bqr4bqz4buPJOG6ueG6qeG7gSThurnhuqldw6pWJOG7n8Sp4bqrJMOy4bubJG/hu49x4bq34buNJOG7jTPhur0k4bufPuG6vyRh4buPw61hJOG6vXvDquG6qSThur3huq8kYeG7kykkYX0k4bqp4bq1JOG7jeG6qWjDquG6rSRh4bqpYsOq4bqpJOG7jcOzZCThu58+JMOy4bubJGHhuqnhu4/DquG6rSTDsuG7l2EkYeG7kykkw4rhuqkzw6okw6Ezw6pWJMOqXeG6vSQmJSYqViRwWyThuqhrbiThu4zhuqvhurfDqiTDoFskw6Dhu5VrYSRB4bqp4buTJOG7jWRh4bqpJOG7juG7ucOKw4Ek4buNxJHDquG6qSRhZ8Oq4bqtJMOq4bqpNsOqJMOge+G7jSRh4bqp4buPN8OqJMOK4buM4bq8VyThu4zDs+G6v8Oq4bqtJOG7jeG6qWrhuqsk4bqt4bqrKcOqJOG7jcSp4bqrViRwWyThu43huqvhurduJOG7jeG7kWEkw6ozw6rhuq0kYSnhur8kYeG6qTThu40k4bq74buVa8Oq4bqtJGE8YSThu43huqvhurHhu48kYeG6qWJWJDxuJMOh4buRw6rhuq0kYTxhJOG6vWck4bqpY8Oq4bqpJOG6vcSp4bqrJOG7nz7hur8kw7J9w6okcOG7jzThu40kw6rhuqkg4bq9JMOqM8Oq4bqtJGEp4bq/JOG7jeG6qeG7jyTDquG6qTZuJGHhuqnhur8kw6rhuq3hu5Vq4bqrJMOhM8OqV1dXJOG7jXvhur8k4buN4bqr4bqzw6okw6DhurMkw6DDoiRwM3Ekw6Hhu5vDquG6rSRwWyTDiuG7jOG6vCTDqjPDquG6rSRhKeG6v1Ykw4rhu4zhurwk4bq54bqrw6Lhu48k4bq9OOG7jyThu43Ds+G6v8Oq4bqtJOG7jeG6qWrhuqsk4bqt4bqrKcOqJOG7jcSp4bqrV+G7si9u4bu04buybiRh4bq7KcOyw7Lhu6Y9bsO54buP4buN4bqp4bq/w7M94bu04bu5feG6vyThu4zhuqkpw6rhuqnhu7IvbuG7tA==

Bảo Thanh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]