(vhds.baothanhhoa.vn) - Trong bối cảnh giá các loại vật tư nông nghiệp liên tục tăng cao, nhiều hộ nông dân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã đẩy mạnh ứng dụng khoa học - kỹ thuật, sử dụng phân bón hữu cơ thay cho phân bón hóa học. Ngoài giúp giảm chi phí đầu tư, cung cấp chất dinh dưỡng cho cây trồng, phân bón hữu cơ còn có tác dụng cải thiện độ mùn, điều hòa dung dịch đất, đảm bảo an toàn thực phẩm nông sản...
KuG6uykh4bq3ZzDhu5fhu5dXLuG7k8ag4bq9xqFnw6IuJuG6uOG6vTRoIeG6t+G6u+G6vSHhu5PhurvDqiHhu5c0aSHhu6fhu5vhuqHGoSFpa2nhurkhaeG6ueG6u+G6vWThu5Mh4bqxOGnhurkh4bq3MeG6t+G6uyFpMsOt4bu0Ki/hurspJirhu5Mh4bq3ZzDhu5fhu5dXLuG7k+G6usOiMOG6sy4mxqDhu5XDrWnhurkh4bqxbOG6vSHhurc0aeG6uyHhurnhur0xIeG6tzHhurchZ8OtM+G6vSHDucOjxqEhxqFxIWlraeG6uSFp4bq54bq74bq9ZOG7kyFn4bq94bqraSHGoeG7n+G6tyHGoTZp4bq5IeG6tzDDrUAhaeG6u+G6vWPhu5sh4bq7biFpa2nhurkh4bqzw6BpQCHhurPDrTBp4bq7IWnhurnhurvhur1k4buTIcah4buV4bqraSHhurXhu4EwIeG6sTJpIcah4buHaeG6uyHhurU1IeG6tcSDxakhaDNp4bq7IXJp4bq5IeG6s+G7n2nhurkhZuG6u8OtMCHhurvhu4nhurchLSFm4butIcah4bq74bubw6PGoUAh4buXdSHhurPhu59p4bq5IeG7k+G6u8OgaSHhurHDrGkh4bq7w7rhu5sh4bq3w7IhxqHhurswxakh4bq34bq7w60h4buT4bq7w6BpIeG6scOsaSHhurvDrDAh4bq74buJ4bq3IyFJ4bq5w60y4bq9IeG6ueG6veG7neG7kyHhurnhur00aCHhurfhurvhur0h4buT4bq7w6oh4bq14bqj4bubIcahcUAh4bq34bubaeG6uSHhurfhuqHhu5Mh4bq34bq74bqhxqEh4bqz4bq9aeG6uyHhurNx4buRaeG6uSHhurfhurvDrSHhurfDoMWpIcah4buVbWnhurlAIeG7k+G6u8OgaSHhurHDrGkh4bq7w7rhu5sh4bq3w7Ih4bq34buLaSHhurfDrCHGoTHhurch4bqz4bufaeG6uSHhurc04bq9Icah4bq74bq9ZGkh4bq1biFo4bujaUAh4bq14bq9Y+G7myHhurvhu4swIeG6s+G7m2nhurkh4bqz4buB4bq34bq7IeG6teG6ocahQCHhurU0aCHhurE0w60hMGkhxqHDrTJpIcah4bq7dOG6tyHhu5PhurvEg2ghaWtp4bq5IeG7lzRpIyMjKi/hu5MmKuG7kyHhurdnMOG7l+G7l1cu4buT4bqww63hurPFqS4h4buXxqHFqWfDolcuxqHDouG7p8ahLTBn4bq94bq5aeG7tiHhurfDomnGocOi4buV4bu4LiYq4bq9aOG6uSHhurdnMOG7l+G7l1cu4bq94bq2w6JpxqHDouG7lS4h4buXxqHFqWfDolcu4bul4bq94bqzxqHhurvhu7YhIigo4buT4bun4bu4IeG6u8Oi4bq94bq54bq7xqHhu7YhfSg84buT4bun4bu4LiHhu5fhu5XhurdXLi8v4bq9w7kj4bqxMMOtxqHhurswaeG6u+G6u8OtMCPDuWkvacOi4bul4buXLzw8KVsvPCld4bqzfTwoPil7fcahIj57ez5nKCPhu4Xhu5Phurnhu7Thu5VXW3s8LiEwZ8ahVy7hurjhur00aCHhurfhurvhur0h4buT4bq7w6oh4buXNGkh4bun4bub4bqhxqEhaWtp4bq5IWnhurnhurvhur1k4buTIeG6sThp4bq5IeG6tzHhurfhurshaTLDreG7tC4h4bul4bq94bqzxqHhurtXLiIoKC4h4bq7w6Lhur3hurnhurvGoVcufSg8LiEvJiov4buTJirhu5Mh4bq3ZzDhu5fhu5dXLuG7k+G6tjDhu5PGoeG6vcOtaS4m4bqycTAhRuG6vWgh4bq6w60yaeG6uSHhurvDo+G7myHGoeG7lcOtaeG6uSHGoeG7lTBp4bq5Icah4buVM+G6vSHhurfhu6EwIeG6ueG6vTAh4bq14bq/aeG6uyHhurfhurvhu4EhSeG6ueG7m8WpZWkhxqDhurvhu4Eh4bq6w60waSEk4bunNSHhu5jhu5s0aeG6uSHhurrDteG7kyUhxqFxw7Lhur0hxqFsxqEhaeG6u+G7jyHhu5d1IeG6s+G7n2nhurkh4buT4bq7w6BpIeG6scOsaSHhurvDuuG7myHhurfDsiMqL+G7kyYq4buTIeG6t2cw4buX4buXVy7hu5PhurDDreG6s8WpLiZIayHhurvhur9p4bq7IWlraeG6uSFp4bq54bq74bq9ZOG7kyHhurvDuuG7myHhurfDsiHGoeG7m+G6o2kh4bq7w60yaSFm4bq7a2nhurkh4buVMeG6tyHGoeG6uzThur0h4bq1NSHDuTIh4bq1MGnhurkhZzIh4bq7ceG7jWnhurkh4bq14bq9IeG6t+G7oTAhaG7GoSHhu5dsIWlraeG6uSHGoeG7lTPhur0hxqHhu5XhuqtpIeG6teG7gTAh4bqxMmkhxqHhu4dp4bq7Icah4buVw61p4bq5IWnhurvDumnhurkhaTZoIeG6ueG6o2kh4bq1w6DFqSMhRuG6u2tp4bq5IeG6t+G6u+G7hyHhurXDomghZzPhur0hZ8O14bq9IcOq4bq34bq7IWbhur1p4bq7IcahYiHhurfhurvDrSFp4bq5ceG7j+G6vSFpa2nhurkh4bqzw6BpIWgyIeG6t+G7i2kh4bq3w6whw7kw4bq9Icah4buV4buLIeG7meG7mzBpIcah4buV4buJaeG6uSHGoeG7lcOtaeG6uSHhurE0w60hw7lkIWhr4bq9Icah4buVceG7j2nhurlAIcahM8OtIeG7lTAh4bq3MeG6tyFpa2nhurkh4buXNGkhMGkhxqHDrTJpIeG6t+G6u8OtIeG7l3LhurchZuG6u8Spw6IhaeG6uXHhu4/hur0hxqHhur3huqvhu5sh4bqz4bujaeG6uSMhxqDhu5XDrWnhurkh4bq1w6wh4buT4bq7NOG6vSFmxJEh4bq1YmkhaWtp4bq5Icah4buVM+G6vSHhurfhu6EwIeG6ueG6vTAh4bq14bq/aeG6uyEwaeG6uyHGoOG7leG6o2khw5k2aSHGoOG6uzTDrUAh4bq34bq74buBIUnhurnhu5vFqWVpIcag4bq74buBIeG6usOtMGkhw7QhxqHhurtraSHhuqRpIeG6uOG6vTBp4bq5QCHhu6c1IeG7mOG7mzRp4bq5IeG6usO14buTISThu5jhu5s0aeG6uSHhu6Zxw7Jp4bq5JSMqL+G7kyYq4buTIeG6t2cw4buX4buXVy7hu5PhurDDreG6s8WpLibhu5Yw4bubIWnhurvhur1j4bubIWk2aCHhu5fhur1p4bq7IeG7l2xp4bq5IcahM+G6vSHhurfhurvDoOG7myHDgOG7m0AhMGnhurshxqDhu5XhuqNpIcOZNmkhxqDhurs0w61AIeG6t+G6u+G7gSFJ4bq54bubxallaSHGoOG6u+G7gSHhurrDrTBpIeG7meG7m8WpYsahIeG6teG7gWnhurshxqHhu5XDtCHDuWMh4buZ4bub4bqrIeG6u3HDsmnhurkh4bq1xJEh4buT4bq7McahIcah4buV4bq9xJFpIWbhur1p4bq7IcahYiMh4bq04bqj4bubIWk2aCE8KCkgQCHhurnhur0wIeG6teG6v2nhurshMGnhursh4bq14bqh4bubIcah4bq74bqj4bubIeG6ueG6o2khPOG6uzAh4bq14bqhxqEh4bq1xJEh4bunw6DFqSHhurN0aeG6uSFoayHhurvhur9p4bq7Icah4bub4bqjaSHhurvDrTJpIWbhurtraeG6uSHhu5Ux4bq3Icah4bq7NOG6vSMh4bqwMGkh4bq14bqj4bubIeG6uTnhu5MhaeG6u+G6vWPhu5shZuG6u8OsIWbhurs2aUAh4buXw61p4bq5IcO54buN4bq9IeG7l3Qh4bq3bCHhurk3aeG6uUAhacOzIWd04bq3QCHhurfhurvhu4chxqHhu5XDrWnhurkhaG7GoSHGoeG6u+G7j+G6vSHhurnhur0waSFp4bq5N2lAIcah4buVMGnhurkhxqHhu5Uz4bq9Icag4bq7NMOtIeG6usOtMGkh4bq1NSHhu5UwIeG6teG7j+G6vSHDueG7jeG6vSHhurvDsmkhIiMoKChoPCFp4bq7MiFnceG7jeG6vSHGoeG7lW1p4bq5IeG7lTDhu5shw7kyIeG6u8OtMCHhu5nhu5s0IyHGoOG7lTBp4bq5Icah4buVM+G6vSHhurnhuqNpIWnhurtxIWbhurtraeG6uSHhurPhu6Np4bq5IeG6tzHhurchZ8OtM+G6vSHhu5PhurvDoGkh4bqxw6xpIeG6u8OsMCHhurvhu4nhurcjIeG6tMSRIcahdCHGoeG7neG6tyFp4bq54bubbWkh4buT4bq7w6BpIeG6scOsaSHhurfhurvDrSHhurfDoMWpIcah4buVbWnhurlAITBp4bq7IeG6t+G6u+G7gSHhurU1IeG6teG6o+G7myHGoXEh4bunw6DFqSHhurN0aeG6uSHhurtkIcah4bq7bGnhurkh4bq34bq74bubbWnhurkhxqHhu5Uz4bq9IeG6tcSRIWnhu5tr4bq9IWfDtWlAIeG6uTIhw7kyIeG6tTLDrSEww60hxqHhurs0IeG6tzEjIeG7kuG6u+G6o2khZ+G7jWkhxqHhurty4bq3ITZpIeG6t+G6uzZpIWnhu5tr4bq9IWcyIeG6tzHhurch4buT4bq74bufIeG7k+G6u8SDaCHhu5Uw4bubQCHhurfhu6FAIeG7meG7mzQhxqHhu5XDrWnhurkhw7lx4buPaSMh4bq24bq74bqhxqEhxqHhurs04bq9IeG6t+G7oTAhw7nDo8ahIWnhu5tr4bq9IeG6tXHDteG6tyHhurXEg8WpIeG7p+G7m2xp4bq5IeG6u2QhxqHhurtsaeG6uSHhurHEkSFm4bq94bqraSHhurdsQCHGoeG7lW5pIcah4bq74bqraCHhurcx4bq3IWfDrTPhur0haMOiaSHDueG6vSHhu5fhur1p4bq7IyHhu5LhurvDoGkh4bq7w60w4bq9IWjhu5/hurchxqHhu5XDtCHGoeG6uzJp4bq7IWnhurnhu5ttaSHhurPhur1p4bq7IeG6s3Hhu5Fp4bq5IeG6u8O64bubIeG6t8OyIeG6t+G6u8OtIeG6t8OgxakhxqHhu5VtaeG6uSHGoeG7lcOtaeG6uSHGoeG7lTBp4bq5Icah4buVM+G6vSMh4bqw4bqraSHhurczaeG6uyHhurXDrEAhMGnhursh4bq34bq74buBIeG6t+G7i2kh4bunw6DFqSHhurN0aeG6uSFoayHhurvhur9p4bq7IWnhu5tr4bq9IeG6ueG6veG7m2kh4buZ4bubYkAhw7nhu43hur0h4bqz4bq9ZGkhxqHDquG6t+G6uyFm4bq74bubIWnhu5tr4bq9IWfhuqtpIeG6tWJpISl9KGg8IyHGoOG6u3LhurchNmkh4bq34bq7w60h4bq54bq94bubaSHhurdwaeG6uSHhurVxw7XhurchxqHDo2kh4bqz4bufaeG6uSHGoXMh4bq34bq7w6pp4bq7IeG6tzHhurch4buT4bq74bufIS0h4buT4bq7YiHhu5PhurvEg2ghxqFzIeG7lzRpIeG7p+G7m+G6ocahIWlraeG6uSFp4bq54bq74bq9ZOG7kyHGoTPhur0hxqHhu5UwaeG6uSHGoeG7lTPhur0jIeG6uOG6veG7m2khxqHhurvhu4HGoSHhurVxw7Xhurch4buXdSHhurPhu59p4bq5IWcyaCHGoeG6u3LhurchNmkh4bq34bq7w60h4bq5MkAhw7nhu4HGoUAh4bq7w6054bq3IeG6t+G6u2IhxqHhursyaeG6uyHhurPhu4Hhurfhursh4bq54bq94bubaSMh4buS4bq7w6BpIeG6ueG6veG7m2khw7kyIeG6s+G7geG6t+G6uyHhurnhur3hu5tpIWcyIWnhurnhu5ttaSHhurPhur1p4bq7IeG6s3Hhu5Fp4bq5IeG6t+G6u+G7oSHFqWLhu5sh4bq34bq7w60h4bq3w6DFqSHGoeG7lW1p4bq5IyHGoOG6u+G7j+G6vSHhurnhur0waSHhurnhuqNpIeG6tcOgxalAIeG6tcSRIWjDtCHhu5VuaeG6uSHhu5c0aSHhu6fhu5vhuqHGoUAhxqE2aeG6uSHGoeG6u+G6q2ghxqHhurvhu5shaeG6u8Oj4buTQCHDucO1IeG6t+G6u21p4bq5IeG6t+G6u+G7gSHhurrDrTBpIeG6t+G7i2khaeG7m2vhur0hxqHhurvhuqtoIWzhurchaeG6u23hur1AIeG7p8Ogxakh4bqzdGnhurkh4bqxxJEhaeG7m2vhur0hZ3HDsmkh4bqxOGnhurkh4buT4bq7ccOyaeG6uSHhu5Phursx4buTIeG6u8O64bubIeG6t8OyIcah4bub4bqjaSHhurvDrTJpIyov4buTJirhu5Mh4bq3ZzDhu5fhu5dXLuG7k+G6sMOt4bqzxakuJuG6suG6r2kh4bq34bq74budaeG6uSHGoWvhur0h4bq14bq9Icah4bq7MGgh4buZ4bubMGkhaG7GoSHDueG7i2nhurkh4buZ4bubMGnhurshxqHhu5UwaeG6uSHGoeG7lTPhur1AIeG6t+G6u+G7gSFJ4bq54bubxallaSHGoOG6u+G7gSHhurrDrTBpIeG6t+G6u8OtIeG6seG6vWLGoeG7tiHigJxIOeG6tyHhurPhu6MhZzIhxqHhu5UwaeG6uSHGoeG7lTPhur0hxqFvaeG6uSHhurvDteG7k0Ah4bq34bq7NmkhaeG7m2vhur0hZ8O1aUAh4bq5MiFp4bq7cWnhurkhw7nhu43hur0h4buT4bq7ccOyaeG6uSHhu5Phursx4buTIcah4bub4bqjaSHhurvDrTJpIWbhurtraeG6uSHhu5Ux4bq3Icah4bq7NOG6vSFp4bqraSFm4bq7a2nhurkh4bq3w6whaOG7o+G6vSHhurtr4bq9Icah4bq7bOG6vSMh4bq0OeG6tyHhurHhur1kxqFAIeG6sThp4bq5IcO54bq9ZOG6tyHhu5d1IeG6s+G7n2nhurkh4bq3MeG6tyFnw60z4bq9IeG7k+G6u8OgaSHhurvDuuG7myHhurfDsiHhurfhurvDrSHhurfDoMWpIcah4buVbWnhurlAIcahw6NpIeG6s+G7n2nhurkh4bq3MeG6tyHhu5Phurvhu58hLSHhu5PhurtiIeG7k+G6u8SDaCHGoXMh4buXNGkh4bun4bub4bqhxqEhaWtp4bq5IWnhurnhurvhur1k4buTIWgyIeG6t+G6u+G6vSHhu5PhurvDqiHhurnhur00aCFm4bq7w600aeG6uSHGoeG7leG6q2khfShZIeG7l8OtIcO54buN4bq9IeG7l3Uh4bqz4bufaeG6uSHhurcx4bq3IWfDrTPhur0h4buT4bq7w6BpIeG6scOsaSHhurvDrDAh4bq74buJ4bq3IyHhurZwaeG6uSFp4bq74buPITHhu5Mh4bqz4bufaeG6uSHhu5Phurtxw7Jp4bq5IeG7k+G6uzHhu5Mh4buXNGkh4bun4bub4bqhxqEhaTLFqSFoMiHhurViaSFpMMWpQCHGoeG7lTBp4bq5Icah4buVM+G6vSHhurfhu6EwIeG6ueG6vTAh4bq14bq/aeG6uyHhurfhurvhu51p4bq5Icaha+G6vSFn4buba2khZzIh4bq14buBMCHhurfhurvhu4chxqHhur1pIeG6t8Ojxakh4bq34bq7w60haeG6uXHhu4/hur0hxqHhur3huqvhu5sh4bqz4bujaeG6uSHDuWMhaWtp4bq5IeG7lzRpIeG7lzPhurfhurvigJ0jKi/hu5MmKuG7kyHhurdnMOG7l+G7l1cu4buT4bqww63hurPFqS4mw5nhu43hur0h4bqz4bq9ZGkhxqHDquG6t+G6uyHhu5c0aSHhu6fhu5vhuqHGoSFpa2nhurkhaeG6ueG6u+G6vWThu5MhZ+G6q2khxqHhu43hur0hXeG6uzBAIWlraeG6uSHGoeG7lTPhur0h4bq6ccOyaeG6uSHhu5jhu5vhuqshw4kw4buVaCHDtCHGoeG6u2tpIeG6uuG6vWThu5MhRuG6u8O04bq9QCHhu6c1IeG6tGtp4bq5Icag4bq9YmkhJOG6tGtp4bq5IeG7lsOyaSUh4bq3cGnhurkhZzIhaG7GoSHGoeG7lcOtaeG6uSFp4bq7w7pp4bq5IWhrIeG6u+G6v2nhurshxqHhur3huqvhu5sh4bqx4bq9xJHhu5tAIeG6t+G6u+G7m8Wp4bqraSHhurfhu5tp4bq5IeG6t+G6oeG7kyHhurcx4bq3IWfDrTPhur0h4buVMOG7m0Ah4bq34buhQCHhu5nhu5s0ITBpIcahw60yaSMh4bq04bq9IcO5MsOtIeG7lzRpIeG7p+G7m+G6ocahIcahcyFpNmghPCgpe0Ah4bq1YmkhaTDFqUAh4bq3MeG6tyHhu5c0aSHhu5PhurvEg2ghaWtp4bq5IeG7lzRpIeG6t+G7oTAh4bq6ccOyaeG6uSHhu5jhu5vhuqshw4kw4buVaCHhurU1IWbhurthaeG6uSHhurXhu4Fp4bq7IeG6tXHDteG6tyFp4bq9Y2ghxqHhur1pIcO54buN4bq9IWnhurlx4buP4bq9Icah4bq94bqr4bubIeG6s+G7o2nhurkhxqHhu5XhuqtpIeG6teG7gTAh4bqxMmkhxqHhu4dp4bq7IcO5MiHhurVyaeG6uSHDucO6aeG6uSHGoeG7leG6q2khxqHhurvhu4EhxqHhu5Vx4buPaeG6uSMh4bq0YmkhaTZoITwoPClAIeG6unHDsmnhurkh4buY4bub4bqrIcOJMOG7lWgh4bq1NSHhurfDrCE8IeG7lzRpIeG7k+G6u8SDaCHhurUzxqEh4bq34bq7cmnhurkhaeG6u8OjaSHDjeG6tsON4buSIT4h4buXMMOtQCHhurltaCHhurHDqiHhu6cwaeG6uyHhu5fDsiHhurfhurtiIcO5MiFoNmnhurkhxqHDoMWpIeG7pzBp4bq7QCHhu5PhurvDoGkh4buT4bq7bOG6vSHhu5VuaeG6uSHhu5U14bq9IcahM+G6vSHhurcx4bq3IeG7l+G6veG6q+G7myHGoeG6u+G7gUAh4bq34bq74bubw7Phur0h4bq3dTAh4bq7MmnhurkhxqHhurt04bq3IeG7k+G6u8SDaCEwaSHGocOtMmkhxqHhu5XDrWnhurkhxqHhu4dp4bq7Iyov4buTJirhu5Mh4bq3ZzDhu5fhu5dXLuG7k+G6sMOt4bqzxakuJuG7mOG7mzRpIWfGsCFpa2nhurkhxqHhu5Uz4bq9IeG6unHDsmnhurkh4buY4bub4bqrIcOJMOG7lWhAITBp4bq7Icag4bq74bq9Y+G7myFG4bq7N+G6tyHhurozaeG6uyHhurfhurvDrSHhurHhur1ixqHhu7Yh4oCc4bq0xJEh4bq34bq74buhIeG6tW5p4bq5IeG6tXHDteG6tyFp4bq54bubbWkh4buT4bq7w6BpIeG6scOsaSHhurvDuuG7myHhurfDsiHhurfhurvDrSHGocOtMmkh4bqxbiHhurPhur1kaSHGocOq4bq34bq7IeG7lzRpIeG7p+G7m+G6ocahQCFpa2nhurkhxqHhu5Uz4bq9IeG6t+G6u+G7nWnhurkhxqFr4bq9IeG6tTUh4bq14bqj4bubIcahcSFbIeG6scSRIeG7oSFpceG7jeG6tyHDuTIhPiHhurHEkSHhu6Eh4buT4bq7w6BpIWbhurtrQCHhurfhurvhu6Ehxali4bubIWcyIeG7k+G6u8OgaSHhurHhu4sh4buhIeG6u8OtMOG6vUAh4buT4bq7w6BpIeG6ueG6veG7m2kh4buZ4bubYkAh4buT4bq7w6BpIeG6uTJAIeG6tTNoIeG6tzFAIeG6scOsaSHhurfhurvDrSHhurcx4bq3IWfDrTPhur0h4buVMOG7m0Ah4bq34buhQCHhu5nhu5s0IWnhurtx4bu2IeG7lTDhu5shNmkhZzFAIeG6scOqIeG7pzBp4bq7QCHhurNxMCHDuTJp4bq5QCHhurNxMCFn4bqrQCFoNmnhurkhxqHDoMWpIeG7pzBp4bq7QCFn4budMCMhw5nhur1k4bq3IeG6uzNpIeG6t+G6u2IhxqFs4bq9IeG6tTAh4bq3MeG6tyHhu5c0aSHhu5PhurvEg2gh4buT4bq7w6BpIeG6scOsaSHhurvDrDAh4bq74buJ4bq3IeG6ueG6veG7neG7kyFpa2nhurkhxqHhu5Uz4bq9IeG6unHDsmnhurkh4buY4bub4bqrIcOJMOG7lWghxqHhur1ixqEhZuG6vWRoIeG6tXHDteG6tyHGoXMhfSghLSFbKFkh4bq34bq74bq9IeG7k+G6u8OqIeG7l8OtIcO54buN4bq9IeG7l3Uh4bqz4bufaeG6uSHhurcx4bq3IeG7lzRpIeG7k+G6u8SDaCHhu5PhurvDoGkh4bqxw6xpIeG6u8OsMCHhurvhu4nhurcjIeG6tuG7o2nhurkhw7nhu43hur0h4bq1w6xAIeG6tcSRIeG6ueG6vTRoIeG6t+G6u+G6vSHhu5PhurvDqiFp4bq7w6BpIeG6t2tp4bq5QCHGoTZp4bq5IeG6u+G6vWThu5sh4buZ4bubNCHhu5c0aSHhu6fhu5vhuqHGoUAh4bq34bq74budaeG6uSHGoWvhur0h4bq34buLaSHhurXhuqPhu5shxqFxIeG6u2QhxqHhurtsaeG6uSHGoXHhu43hur0hxqF0IeG6tW5p4bq5IyFJ4bq74buPIeG6tcOsQCHGoeG7lcOtaeG6uSFp4bq7w7pp4bq5IWk2aCHhu5nhu5swQCFpa2nhurkhxqHhu5Uz4bq9IeG6tTUh4bq34bubaeG6uSHhurfhuqHhu5MhaeG6u+G6vWPhu5shZ8OtM+G6vSFpa2nhurkh4buXNGkh4bq1NGgh4bqxNMOtITBpIcahw60yaSHhurfhurvDrSHhu5dy4bq3IWbhurvEqcOiIWnhurlx4buP4bq9Icah4bq94bqr4bubIeG6s+G7o2nhurkhw7nhu43hur0h4bq54bq9MSHhurc0IeG6tzNp4bq7Icah4buVMGnhurshxqHhu5XhuqtpIcah4bq74buBIcah4buVceG7j2nhurnigJ0jKi/hu5MmKuG7kyHhurdnMOG7l+G7l1cu4buT4bqww63hurPFqS4mxqDhu5vFqSFp4bq74bq94bqraUAhxqHhurvDosOtITBp4bq7Icag4bq74bq9Y+G7myFG4bq7N+G6tyHhurozaeG6u0Ah4bq1xJEh4bq34bq74buhIeG6tW5p4bq5IeG6tXHDteG6tyFp4bq54bubbWkh4buT4bq7w6BpIeG6scOsaSHhurvDuuG7myHhurfDsiHGoeG7lcOtaeG6uSHhu5c0aSHhu6fhu5vhuqHGoSFpa2nhurkh4buXNGkh4bq14buL4bq9IeG6u8Sp4bq9IeG7l3QhZuG6veG6q2khxqHhu5Xhur9AIeG6t+G6u+G7geG7myFm4bq7w6wjIcOZ4buN4bq9IeG6tzHhurchZ8OtM+G6vSHhu5PhurvDoGkh4bq7w7rhu5sh4bq3w7JAIeG6tTNoIeG6tzEh4bq34bqjaSHhurfDrCHGoeG6u+G7j+G6vSHhurnhur0waSHhu6EhxqFs4bq9Icah4bq74bq9xJHhu5shWyHGoeG6uzFp4bq5Icah4buVceG7jeG6tyFm4bq74bq9IeG6tXEwIeG7lTAh4buXdSHhurPhu59p4bq5IyHhurQ54bq3IeG6seG6vWTGoUAhw7nhur1k4bq3IeG7lzRpIeG7p+G7m+G6ocahIWlraeG6uSHhu5c0aSHhurE4aeG6uSHhu5Phurtxw7Jp4bq5IeG7k+G6uzHhu5Mh4bq7w7rhu5sh4bq3w7Ih4bq34bqjaSHGoeG7m8OgaSHGoeG6u+G7oSFp4bq54bq74bq94bqraCFp4bq5OcahIeG7meG7m8WpIcah4buV4bq/aeG6uyHhu5c0aSHhu6fhu5vhuqHGoUAh4bq1NGgh4bqxNMOtIeG6tzHhurch4bq14bq9Y+G7myFm4bq9ZGkhw7ljIcO5ZCHhu5fhur1p4bq7ITBpIcahw60yaSHGoeG6u3Thurch4buT4bq7xINoIWjhu43hur0h4bq3w6whxqHhurvEkSHhu5PhursxxqEhxqHhu5Xhur3EkWkh4bqxY2khw7nDumnhurlAIWgwaeG6uSFnM+G6vSHhurvhur1k4bubIeG7meG7mzQhZuG6vWnhurshxqFiIeG6tzDDrSMqL+G7kyYq4buTIeG6t2cw4buX4buXVy7hu5PhurDDreG6s8WpLibGoOG7lcOtaeG6uSHhurFs4bq9IeG6tzRp4bq7IWnhurvhu5sh4bq34bqj4bubIeG7l3Uh4bqz4bufaeG6uSHhurcx4bq3IeG7lzRpIeG7k+G6u8SDaCFpa2nhurkh4buXNGkh4bq7w7rhu5sh4bq3w7Ih4bq34buhMCFp4bq5ceG7j+G6vSHGoeG6veG6q+G7myHhurPhu6Np4bq5IWnhurkyxakh4bq3MmnhurkhxqE2aeG6uSHhurcww61AIeG6t25p4bq5Icah4bq74bqraCEx4buTIWd04bq3IeG6tzHhurchZ8OtM+G6vSHhu5PhurvDoGkh4bqxw6xpIeG6u8OsMCHhurvhu4nhurchxqE2aeG6uSHhurnhur0xIWgzaeG6u0AhxqHhurvhur8hw7nhur1k4bq3IeG6ueG6vTRoIeG6t+G6u+G6vSHhu5PhurvDqiHhurXhuqPhu5sh4bqxOGnhurkhw7nhur1k4bq3IeG7l3Uh4bqz4bufaeG6uSHhu5PhurvDoGkh4bqxw6xpIeG6u8O64bubIeG6t8OyQCEx4buTIeG6s+G7n2nhurkhxqHhur1iaSHhurFuIWbhurvDrTAh4bq74buJ4bq3QCFm4butIcah4bq74bubw6PGoSHDuTLDrSHhu5c0aSHhu6fhu5vhuqHGoSHhurVxw7Xhurch4bunw6JoIWnhurtxIWhuxqEhaGRp4bq7IWdkaeG6uyHhu5dsaeG6uSHhurfhu4tpIcO54buN4bq9IWnhurlx4buP4bq9IeG6s8OgaSHGoeG6uzBoIeG6ueG6vTAh4buXNGkh4bun4bub4bqhxqEhaWtp4bq5IWnhurvhur1k4buTIyHhurTDrCHhurdwaeG6uSFnMiHhurcx4bq34bq7IeG6tcSRIcah4bq9Ymkh4bq7Mmnhursh4buXNGkh4bun4bub4bqhxqEhaWtp4bq5IWnhurnhurvhur1k4buTITBpIcahw60yaUAh4buT4bq7McahIcah4buV4bq9xJFpIeG6sWNpIcO5w7pp4bq5Iyov4buTJirhu5Mh4bq3ZzDhu5fhu5dXLuG7k+G7r+G7m8ah4bq7w63hu5UuJuG6sDLhur0hw7kyITRp4bq74bu2IeG6usOtMuG6vSHhu69p4bq7Ki/hu5Mm

Bài và ảnh: Hoài Anh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]