(vhds.baothanhhoa.vn) - Hôm nay, 19-5, kỷ niệm 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, tại Khu Văn hóa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh (TP Thanh Hóa), đông đảo Nhân dân đã đến dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ Bác Hồ.
4bukw6BW4busW+G6tUBoaOG7muG7sOG7hUnhuqFp4bq1IOG7sOG7puG7sWThuqXDoeG7rCIl4bqn4bus4bqkw6Ah4bql4busXSHhuqXhu6xdIeG6pcOh4busw6Br4bq94bqlw6Hhu6xpa+G7h+G6pcOh4bus4bql4bqhN8Oi4bus4bupw6DEqeG7rGnEg1vDoOG7rMOAZeG7rOG7qcOg4bqj4busw4LhuqHhuqXDoOG7rGln4bqn4bqlw6Hhu6zhuqXDoT3DteG7rGjhuqHhuqXDoOG7rOG6pcOgPGnhu6xbxKlA4bus4bqkw6Fr4bq/4bqh4bukL8OgVuG7puG7pOG7heG7rFvhurVAaGjhu5rhu7Dhu4XDgCBAXeG7sOG7psOAZMOi4bus4bqlQMO1U+G7rFbhu7gtw51T4bus4bqz4buZ4bus4bql4bqhN8Oi4busVlhY4bus4bqlJsOi4bus4bqkw6E9w7Xhu6xo4bqh4bqlw6Dhu6zhu6nDoMSp4busacSDW8Og4busw4Bl4bus4bupw6DhuqPhu6zDguG6oeG6pcOgU+G7rGkk4bqh4bus4bqyw6DDreG7rMOSJuG6peG7rMOg4bqtQOG7rGlr4buH4bqlw6Hhu6zhuqXhuqE3w6Lhu6zhu6nDoMSp4busacSDW8Og4busw4Bl4bus4bupw6DhuqPhu6zDguG6oeG6pcOg4busw5pJ4buE4busScOgQOG6pcOg4busw4Dhuq1Aw5lT4busImThuqXDoeG7rCIl4bqn4bus4bqkw6Ah4bql4busXSHhuqXhu6wiKuG7rCI14bql4busXSHhuqXDoeG7rMOga+G6veG6pcOhU+G7rF0h4bqlw6Hhu6zDoOG6p0Dhu6xpa+G7h+G6pcOh4bus4bqlw6DDquG7rMawI1vhu6zDgGVU4bukL+G7heG7puG7pOG7heG7rFvhurVAaGjhu5rhu7Dhu4XGsOG6p13DteG7sOG7puG7pOG6ocOiw6Hhu6xb4bq1QGho4bua4buw4bqh4bupIOG6pWkgZ+G7sOG7rGhpw7XhurUg4bua4buw4buN4bqhXWnDoFHhu6zhu7bhu67hu67hu4Xhu49S4busw6Ag4bqhw6HDoGlR4busw51YWOG7heG7j1Lhu7Dhu6xoZ1vhu5rhu7AvL1td4bqlVH1A4bqnacOgQOG6pcOgw6DhuqdAVMOy4bqlL10gaOG6s2nhuqfhu4Uv4bqlIOG7jWgvV1hX4buuL1fhu67DnV3DnVbhu7JW4bu2WeG7uGnhu7bhu7bhu7JX4bu24bq14buuVOG6t+G7hcOhUGfhu5pZ4buuV+G7sOG7rEDhurVp4bua4buw4buxZOG6pcOh4busIiXhuqfhu6zhuqTDoCHhuqXhu6xdIeG6peG7rF0h4bqlw6Hhu6zDoGvhur3huqXDoeG7rGlr4buH4bqlw6Hhu6zhuqXhuqE3w6Lhu6zhu6nDoMSp4busacSDW8Og4busw4Bl4bus4bupw6DhuqPhu6zDguG6oeG6pcOg4busaWfhuqfhuqXDoeG7rOG6pcOhPcO14busaOG6oeG6pcOg4bus4bqlw6A8aeG7rFvEqUDhu6zhuqTDoWvhur/huqHhu7Dhu6zhu43huqFdacOg4bua4buw4bu24buu4buu4buw4busw6Ag4bqhw6HDoGnhu5rhu7DDnVhY4buw4busL+G7puG7pC/hu4Xhu6bhu6Thu4Xhu6xb4bq1QGho4bua4buw4buF4bupQOG7hWnhuqHhuqfhuqXhu7Dhu6bhuqTDoUDDteG7rGlt4busaCPhuqXDoeG7rGjDqsOiU+G7rOG6pcOg4bqhNsOt4busIuG6pz3huqXhu6wiJOG6oeG7rH3huqE4w61T4bus4bqlw6Fr4bq/4bqh4busXSHhuqXhu6xpZzThuqXhu6wixINA4busfT3huqXhu6xp4bqv4bqlw6Dhu6xJw6BA4bqlw6Dhu6zDgOG6rUDhu6wiKuG7rFvhuq3hu6zDojtp4busaSThuqHhu6zhurLDoMOt4busw5Im4bql4busw6Dhuq1A4busaWvhu4fhuqXDoeG7rOG6peG6oTfDouG7rOG7qcOgxKnhu6xpxINbw6Dhu6zDgGXhu6zhu6nDoOG6o+G7rMOC4bqh4bqlw6Dhu6zDmknhu4Thu6xJw6BA4bqlw6Dhu6zDgOG6rUDDmVThu6xJZ+G6p+G6pcOh4busJeG6pcOgUeG7rOG7seG6pz3huqXhu6wiJOG6oeG7rH3huqE4w63hu6zDoMOtw7U34bql4busScOg4bqr4bus4buOw60h4bql4busXSHhuqXDoeG7rMOga+G6veG6pcOhU+G7rF0h4bqlw6Hhu6zDoOG6p0Dhu6x9PcO14busaWLhu6zhurXhuqnhuqXDoeG7rGnDoD3huqXDoOG7rOG6s+G6o+G6pcOgU+G7rH3huqE1aeG7rOG6veG6peG7rGlna8OqW+G7rEDhuqXDoOG7rOG6teG6oeG6pcOg4busW8SpQOG7rOG7qcOgxKnhu6xpxINbw6Dhu6zDgGXhu6zhu6nDoOG6o+G7rMOC4bqh4bqlw6BU4bukL+G7heG7puG7pOG7heG7rFvhurVAaGjhu5rhu7Dhu4XGsOG6p13DteG7sOG7puG7pOG6ocOiw6Hhu6xb4bq1QGho4bua4buwXWnDoMOtw6J94bus4bqh4bupIOG6pWkgZ+G7sOG7rGhpw7XhurUg4bua4buw4buN4bqhXWnDoFHhu6zhu7bhu67hu67hu4Xhu49S4busw6Ag4bqhw6HDoGlR4busw51YWOG7heG7j1Lhu7Dhu6xoZ1vhu5rhu7AvL1td4bqlVH1A4bqnacOgQOG6pcOgw6DhuqdAVMOy4bqlL10gaOG6s2nhuqfhu4Uv4bqlIOG7jWgvV1hX4buuL1fhu67DnV3DnVbhu7JW4bu2WcOdaVhYw53hu7hW4bq14buuVOG6t+G7hcOhUGfhu5rhu7Lhu7bhu7jhu7Dhu6xA4bq1aeG7muG7sOG7sWThuqXDoeG7rCIl4bqn4bus4bqkw6Ah4bql4busXSHhuqXhu6xdIeG6pcOh4busw6Br4bq94bqlw6Hhu6xpa+G7h+G6pcOh4bus4bql4bqhN8Oi4bus4bupw6DEqeG7rGnEg1vDoOG7rMOAZeG7rOG7qcOg4bqj4busw4LhuqHhuqXDoOG7rGln4bqn4bqlw6Hhu6zhuqXDoT3DteG7rGjhuqHhuqXDoOG7rOG6pcOgPGnhu6xbxKlA4bus4bqkw6Fr4bq/4bqh4buw4bus4buN4bqhXWnDoOG7muG7sOG7tuG7ruG7ruG7sOG7rMOgIOG6ocOhw6Bp4bua4buww51YWOG7sOG7rC/hu6bhu6Qv4buF4bum4buk4buF4busW+G6tUBoaOG7muG7sOG7heG7qUDhu4Vp4bqh4bqn4bql4buw4bum4bqkw6DhuqE2w63hu6wgw6Lhu6xpw6DhuqE1w63hu6zhuqXDoOG6oeG7rCJr4buBW+G7rMOh4bqhQOG7rCLDo+G6pcOgU+G7rOG6pcOgPeG7rGlna+G6v+G6pcOh4busaeG6ueG7rFvDoGxb4busXSHhuqXDoeG7rMOga+G6veG6pcOhU+G7rGnDoEDDouG7rGbDrUDhuqXhu6xpZ+G6p+G6pcOh4bus4bqlw6E9w7Xhu6xo4bqh4bqlw6Dhu6zhuqXDoDxp4busxrAjW1Thu6Qv4buF4bum4buk4buF4busW+G6tUBoaOG7muG7sOG7hcaw4bqnXcO14buw4bum4buk4bqhw6LDoeG7rFvhurVAaGjhu5rhu7DhuqHhu6kg4bqlaSBn4buw4busaGnDteG6tSDhu5rhu7Dhu43huqFdacOgUeG7rOG7tuG7ruG7ruG7heG7j1Lhu6zDoCDhuqHDocOgaVHhu6zDnVhY4buF4buPUuG7sOG7rGhnW+G7muG7sC8vW13huqVUfUDhuqdpw6BA4bqlw6DDoOG6p0BUw7LhuqUvXSBo4bqzaeG6p+G7hS/huqUg4buNaC9XWFfhu64vV+G7rsOdXcOdVuG7slbhu7ZZVmlYWOG7uFdZ4bq14buuVOG6t+G7hcOhUGfhu5rDneG7uFbhu7Dhu6xA4bq1aeG7muG7sOG7sWThuqXDoeG7rCIl4bqn4bus4bqkw6Ah4bql4busXSHhuqXhu6xdIeG6pcOh4busw6Br4bq94bqlw6Hhu6xpa+G7h+G6pcOh4bus4bql4bqhN8Oi4bus4bupw6DEqeG7rGnEg1vDoOG7rMOAZeG7rOG7qcOg4bqj4busw4LhuqHhuqXDoOG7rGln4bqn4bqlw6Hhu6zhuqXDoT3DteG7rGjhuqHhuqXDoOG7rOG6pcOgPGnhu6xbxKlA4bus4bqkw6Fr4bq/4bqh4buw4bus4buN4bqhXWnDoOG7muG7sOG7tuG7ruG7ruG7sOG7rMOgIOG6ocOhw6Bp4bua4buww51YWOG7sOG7rC/hu6bhu6Qv4buF4bum4buk4buF4busW+G6tUBoaOG7muG7sOG7heG7qUDhu4Vp4bqh4bqn4bql4buw4bum4buxIcO14busW2rhuqXDoeG7rOG6tT3hu6xdxIPhu4Xhu6wiOOG7rFsjW+G7rFso4buF4busxKnDtVPhu6xbw6DhuqPhuqXDoOG7rGbDrcO1NuG6peG7rMOyPeG7rOG6pMOgIeG6peG7rF0h4bql4busaWfhuqfhuqXDoeG7rGnhuq/huqXDoOG7rGnDoDTDouG7rH09w7Xhu6xpYuG7rOG6teG6qeG6pcOh4bus4bqz4bqj4bqlw6Dhu6zDtTTDreG7rCLEkeG6oeG7rMOyw6rhuqHhu6zGsCNbUuG7rCJl4bqlw6Hhu6xpw6Dhur/huqHhu6zDoeG6oSPhuqfhu6xd4buJW+G7rGlnw63DtTbhuqXhu6xpw6DEkeG6pcOh4busw7Iy4busw7JA4bqlw6Hhu6xbxKlA4busXSHhuqXhu6xpw6lbU+G7rFvDrcOpW+G7rCLhur/huqFT4busaG7hu6zhuqXDocOg4bqhN+G7heG7rFsjW8Og4busw6Ik4bqlw6Hhu6xbxKlA4bus4bupw6DEqeG7rGnEg1vDoOG7rMOAZeG7rOG7qcOg4bqj4busw4LhuqHhuqXDoOG7rMOy4bqx4busIiThuqHhu6xbw6Dhuqfhu6xbI1vhu6xpw6A14busw6A34busaWcy4busw6Bkw6Lhu6zhuqVAw7VU4bukL+G7heG7puG7pOG7heG7rFvhurVAaGjhu5rhu7Dhu4Xhu5fDrWnDoOG6p2fhu7Dhu6ZGw63hu5HhuqXDoOG7rOG7hMOga+G6veG6pcOh4bukL+G7heG7pg==

Quỳnh Phương

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]