(vhds.baothanhhoa.vn) - Ngày 17-5, Hội LHPN tỉnh đã tổ chức chương trình tập huấn, truyền thông về ứng xử văn minh du lịch, kỹ năng giao tiếp gắn với phát triển du lịch nông nghiệp, nông thôn, xây dựng nông thôn mới và ra mắt mô hình “Tổ phụ nữ phát triển du lịch cộng đồng” tại bản Bút, xã Nam Xuân, huyện Quan Hóa. 
4bq+4buuw41IUOG7uE4wMOG6rEdddlYx4bu4U0fhu4Dhur7hu6Dhu4B2IDLhuq/FqCNIMeG7rjoj4busSDkj4busSMSDw6BI4bqjw5UjSEBWI+G7rsOJSFEySOG7uFlQ4buuw4lI4bu2w6JII8OVI+G7rEjhu6xWTj1IMVbhu6ZdSFDhu649SFBPI0jhu6Auw4lI4buuLlZI4bqjVuG7pCNIXeG7rjVII+G6oUjhur4v4bug4buA4bq+L+G7rsON4buA4bq+XUhQ4bu4TjAw4bqsR13Ds1NOUUfhu4DGoeG7rMOT4bqvSMONSy3EqMOJSMOzLlZI4buVw7Phu6vGoUgxw50j4buuSFLhu45IMSFIUOG7rjlQSFDhu644KSPhu6xIMSBYI+G7rkgx4bucXUjhu64yxqAjw4lIMSAy4bqvxagjSDHhu646I+G7rEjhuqPFqEg5I+G7rEjEg8OgSOG6o8OVI0hAViPhu65IUTJI4bu4WVDhu67DiUjhu7bDokgjw5Uj4busSOG7rFZOPUgxVuG7pl1I4busw5QjSOG6ozxWSF3hu65PMUgxIFbhu6gjSFEySOG7uFlQ4buuSCM6I+G7rEgj4bus4buuVsavXcOJSCM6I+G7rEgx4buuOiPDiUjEg+G7luG6r0hRw6Ej4busSCM6I+G7rEgx4buuOiNIQDxWSOG6o8OTSCBOSEDDlDFIQDpI4buuWCPhu65I4oCcdiFIXeG7rjVII+G6oUhd4buuTzFIMSBW4buoI0hRMkjhu7hZUOG7rkhQLiPhu6xIUiwj4bus4oCdSDHDklZI4bug4buMI0jhu4MzMcOJSMSD4buOSMahTkBIxIIy4buWI8OJSOG7rjLhuq/GryNI4buxMk4jSMOzJE7hurjhur4vXeG7gOG6vl1IUOG7uE4wMOG6rEdd4buDPVHhuq9H4buA4bq+VkDhu6xIUOG7uE4wMOG6rEdW4buFUyMxUyBHSDAx4bqv4bu4U+G6rEfDo1ZRMeG7rsSQSExK4buIXcSDRUjhu65TVuG7rOG7rjHEkEhKxKjEqF3Eg0VHSDAgUOG6rEcvL1BRI+G6uOG7oE49MeG7rk4j4buu4buuPU7hurjhuqMjL1FTMOG7tjE9XS8jU8OjMC/DjOG7isOMSS/DjeG7iE1R4buKw43DjcONTUlKMU3DjUpN4buI4bu4SeG6uOG7tF3hu6xEIOG6rMOMS0pHSE7hu7gx4bqsR3YgMuG6r8WoI0gx4buuOiPhu6xIOSPhu6xIxIPDoEjhuqPDlSNIQFYj4buuw4lIUTJI4bu4WVDhu67DiUjhu7bDokgjw5Uj4busSOG7rFZOPUgxVuG7pl1IUOG7rj1IUE8jSOG7oC7DiUjhu64uVkjhuqNW4bukI0hd4buuNUgj4bqhSEdIw6NWUTHhu67huqxHTErhu4hHSOG7rlNW4bus4buuMeG6rEdKxKjEqEdIL+G7gOG6vi9d4buA4bq+XUhQ4bu4TjAw4bqsR13hu4VOXTFWPSNH4buA4buF4buuNkgxWVDhu65Iw7MuVkjhu5XDs+G7q8ahSDHDnSPhu65IxqHhu6w6SHbhu65ZSMOzLCPhu6xIw7Phu4w9SF3hu65PMUjhu6BW4buoMkjhu7bhu65OVkhAw5JQ4bq44bq+L13hu4Dhur5dSFDhu7hOMDDhuqxHXeG7gz1R4bqvR+G7gHbDklZI4bu4PF1IMeG7nF1I4buuMsagI8OJSOG7ripQSOG6o1bhu6QjSFI4e1BIUDIj4busSFDGoF1II+G7ruG6oSPhu6xIIy5WSFEyI+G7rEhQKUjhu6Dhu4wjSFA2Tkjhu4MuSCIy4bqvSDHDlFBIOSPhu6xIxIPDoEjhuqPDlSNIQFYj4buuSFEySOG7uFlQ4buuRUhQT1BI4bu2VuG7piNIMeG7rjlQw4lI4bu2w6JII8OVI+G7rEjhu6xWTj1IMVbhu6Zdw4lIUE9Q4buuSDkj4busSMSDw6BI4bqjw5UjSEBWI+G7rsOJSDHhu67hu5YjSDHhu65Wxq8jRUgx4buuw6FQSOG7rlbGryNII+G7pl1IMDsj4busSOG6o8OVI0jhu64kTsOJSOG7rFbhuqFI4busWCNI4bug4buMPUjhuqPGr0hAOlZIMSA4PiPhu6zDiUhS4buMQEjhu6Dhu4w9SOG6o8avSDBWI+G7rkhOI0gxPcOTI0gx4buuw6FQSF3hu67hu6JAw4lIXeG7rk8xSDEgVuG7qCNIUTJI4bu4WVDhu65IxINOI+G7rsOJSOG7oMWoI0jhuqPhuqEj4busRUjhu7bhu67hu5gj4busSFJZI+G7rkjhuqNOVkgxICXDiUgxIE9Q4buuSCPhu65Wxq9ASFA2TkjDsy5WSOG7lcOz4burxqFIUE9QSFDGoF1IMSA9I+G7rEgxMuG6r+G7pCNIMSAy4bqvxagjw4lIxIPhu5bhuq9IUcOhI+G7rMOJSCIy4buMI+G7rEjhu6BPSOG7rlgj4buuSOG7jCPhu65I4bqjw5UjSEBWI+G7rkhRMkjhu7hZUOG7ruG6uOG6vi9d4buA4bq+XUhQ4bu4TjAw4bqsR13hu4M9UeG6r0fhu4Dhur5WQOG7rEhQ4bu4TjAw4bqsR1bhu4VTIzFTIEdIMDHhuq/hu7hT4bqsR8OjVlEx4buuxJBITElJXcSDRUjhu65TVuG7rOG7rjHEkEjhu4jhu4jDjF3Eg0VHSDAgUOG6rEcvL1BRI+G6uOG7oE49MeG7rk4j4buu4buuPU7hurjhuqMjL1FTMOG7tjE9XS8jU8OjMC/DjOG7isOMSS/DjeG7iE1R4buKw43DjcOMScONSTFMw4xKTeG7iOG7uEnhurjhu7Rd4busRCDhuqxKScOMR0hO4bu4MeG6rEd2IDLhuq/FqCNIMeG7rjoj4busSDkj4busSMSDw6BI4bqjw5UjSEBWI+G7rsOJSFEySOG7uFlQ4buuw4lI4bu2w6JII8OVI+G7rEjhu6xWTj1IMVbhu6ZdSFDhu649SFBPI0jhu6Auw4lI4buuLlZI4bqjVuG7pCNIXeG7rjVII+G6oUhHSMOjVlEx4buu4bqsR0xJSUdI4buuU1bhu6zhu64x4bqsR+G7iOG7iMOMR0gv4buA4bq+L13hu4Dhur5dSFDhu7hOMDDhuqxHXeG7gz1R4bqvR+G7gOG7heG7rjgpI+G7rEgxIFgj4buuSDEgMuG6r8WoI0gx4buuOiPhu6xIUDcj4busSOG7uMOTSFFZXUhS4buoSFDhu65ZSFNASFI4e1BI4busVk49SOG7uDgySOG7ripQSOG7riZWw4lIUOG7rlZOSDDDmkjhu7ZWI+G7rkgj4bus4buuVsavQEgxID0j4busSOG7tlYj4buuSFE9TiPhu65IUTJI4bu4WVDhu65IUC4j4busSFIsI+G7rEjhu6zDlCNI4bqjPFZIXeG7rk8xSDEgVuG7qCNIUTJI4bu4WVDhu65IIzoj4busSCPhu6zhu65Wxq9dw4lIIzoj4busSDHhu646I0jhuqPDk0gx4buuTkBI4busVk5IxIPhu5bhuq9IUcOhI+G7rEgjOiPhu6xIMeG7rjojSEA8VsOJSFEy4bqvSDEgWEgxw5Uj4busSDEgOH0j4busSOG6o8OTSDDDoUhd4buuTzFIMSBW4buoI0jhu6DFqCNI4bqj4bqhI+G7rEhQNk5II+G7rMOTI+G7rkhRWVDhu65I4bqjNUhRMkjhu7hZUOG7rkgxw5JWSFJZTkhd4buuOCkj4bus4bq44bq+L13hu4Dhur5dSFDhu7hOMDDhuqxHXeG7gz1R4bqvR+G7gOG6vlZA4busSFDhu7hOMDDhuqxHUTHhu64yQOG7oEhW4buFUyMxUyBHSDAx4bqv4bu4U+G6rEfDo1ZRMeG7rsSQSExJSV3Eg0VI4buuU1bhu6zhu64xxJBI4buITeG7iF3Eg0VHSDAgUOG6rEcvL1BRI+G6uOG7oE49MeG7rk4j4buu4buuPU7hurjhuqMjL1FTMOG7tjE9XS8jU8OjMC/DjOG7isOMSS/DjeG7iE1R4buKw43DjcOMw4zhu4rDjTHEqEpM4buKTOG7uEnhurjhu7Rd4busRCDhuqzDjUxLR0hO4bu4MeG6rEd2IDLhuq/FqCNIMeG7rjoj4busSDkj4busSMSDw6BI4bqjw5UjSEBWI+G7rsOJSFEySOG7uFlQ4buuw4lI4bu2w6JII8OVI+G7rEjhu6xWTj1IMVbhu6ZdSFDhu649SFBPI0jhu6Auw4lI4buuLlZI4bqjVuG7pCNIXeG7rjVII+G6oUhHSMOjVlEx4buu4bqsR0xJSUdI4buuU1bhu6zhu64x4bqsR+G7iE3hu4hHSC/hu4Dhur4vXeG7gOG6vl1IUOG7uE4wMOG6rEdd4buDPVHhuq9H4buA4buVPF1IMeG7nF1I4buuMsagI0gj4buu4buQQEhd4buuTzFI4buuMuG6r0gxOzFI4buuKSNIMVbFqEBII8OVI+G7rMOJSOG7uHtWSDHhu67hu6ZIUDZOSFJZTkhd4buuOCkj4busSOG6o8OTSCPhu5Yj4busSFBOPUgj4buu4bucI0gx4buuOVDDiUgxIFgj4buuSFIuSFA2Tkhd4buuNUgj4bqhSDEgPSPhu6xIOSPhu6xIxIPDoEjhuqPDlSNIQFYj4buuSFEySOG7uFlQ4buuw4lI4bu2w6JII8OVI+G7rEjhu6xWTj1IMVbhu6ZdSOG7rMOUI0jhuqM8Vkhd4buuTzFIMSBW4buoI0hRMkjhu7hZUOG7rkgjOiPhu6xII+G7rOG7rlbGr13DiUgjOiPhu6xIMeG7rjojw4lIxIPhu5bhuq9IUcOhI+G7rEjGoXbhu5dIMSDhu6QjSFJZTkjhu6DDkyPhurjhur4vXeG7gOG6vl1IUOG7uE4wMOG6rEdd4bqlMjHhu649IEfhu4Dhur7hu6Dhu4DGoeG7ruG7nDFI4buVViPhu65I4bq8w7MuVkjhu5XDs+G7q8ahSDHDnSPhu67DiuG6vi/hu6Dhu4Dhur4vXeG7gA==

Nhật Linh (Hội LHPN tỉnh)

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]