Bản Hang, xã Phú Lệ (Quan Hóa) là điểm du lịch cộng đồng hấp dẫn được đông đảo khách nước ngoài yêu thích bởi cảnh sắc thiên nhiên nguyên sơ cùng những giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc của đồng bào Thái còn được lưu giữ nguyên vẹn. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 Bản Hang đang “đóng băng”.
w7PhurLhu5Xhu5N5Q3FLS2jhu5Hhu4jhurXhurRMQ+G7teG7kcOyw51N4buTQ+G6pnnhurLhu5N54buCxJDhurbhu5Phu7Phu4bEkOG6tuG7k0x04bq04buTeHXEkOG7kyxxxJDhurZr4buTxqDDuuG7k+G6r+G6sk7hu5Nbw4Phu5PigJzhu7PDicSQ4bq24buTeMO5xJDhurbigJ3hu5N4w4zhurThu5NZIOG6uS7DnS3hu5Vww7Mv4bqy4buVw7LDs+G7iOG7k3lDcUtLaOG7keG7iCzhu7Vxw73hu5HDslh1xJDhu5MsccSQ4bq2a+G7k8agw7rhu5Phuq/hurJO4buTW8OD4buTbuG6sU1xxJDhu5Msw4lxb+G7k0Nz4buT4buz4bq0xIJE4buTw71N4buTQ+G6pnnhurLhu5N54buCxJDhurbhu5Phu7Phu4bEkOG6tuG7k+G6suG7seG7iOG7k8O9d8SQ4buT4buz4buOw4154buT4buz4bq+xJDhurbhu5Phu7N1ReG7k0LhurJyeeG6suG7k8SQ4buOSHnhu5PEkOG6tkVz4bq04buT4buaw4BN4buTTOG6ssOCeeG6suG7k3jDjOG6tOG7k3l1xJDhurLhu5NL4buleeG7k0zhurLhurTDgMSQ4buTxJDhurLhurTDgMSQ4buTxJDhurZN4buaw4DEkOG7k0tH4buTeU/EkOG6tuG7k8SQ4bqy4buYxJDhurbhu5PhurbhurRy4buTTErhuqbhu5Phu5TDucSQ4buT4bqyw4lx4buTTEpN4bua4bqixJDhu5NM4bqy4buAxJDhurbhu5Phu7PFqXnhu5NL4buleeG7k3nDknHhu5Phu7Phu4bEkOG6tuG7k3hzReG7k+G6teG6snLhurThu5N54bq4xJDhu5Phu7Phu47DjXnhu5ND4buOTeG7k+G6tuG6tOG7mOG7k8SQ4bq2TeG7msOAxJDhu5Phu5Thu7nEkGzhu5PhurVN4bua4buTxJDhurLhurTDgMSQa+G7k8O9ReG7k3XEkOG6suG7k+G6suG7jsOMxJDhurbhu5N5w5Jx4buTw73huqZ54bqy4buTeMODxJDhurLhu5NZIOG6uS7DnS3hu5Vw4buTWHXEkOG7kyxxxJDhurbhu5Phu7NxxJDhurbhu5PigJzhu7PDicSQ4bq24buTeMO5xJDhurbigJ1sw7Mv4buIw7LDs+G7iOG7k3lDcUtLaOG7keG7iFhFw73hu5rhu5HDssOz4bq0ROG6tuG7k3lDcUtLaOG7keG6tFnhu7XEkEzhu7VK4buR4buTS0zhu5pD4bu1aOG7keG7luG6tMO9TOG6ssSp4buT4buh4buZ4buZ4buIxqBq4buT4bqy4bu14bq04bq24bqyTMSp4buT4budxqHGoeG7iMagauG7keG7k0tKeWjhu5EvL3nDvcSQbHhxRUzhurJxxJDhurLhurJFcWzhu5TEkC/DveG7tUtCTEXhu4gvxJDhu7Xhu5ZLL+G7l+G7l+G7meG7lS/hu5fhu5nhu5XDveG7m+G7meG7o+G7leG7o+G7l+G7nUzGoXDGoeG7meG7n0Phu5ls4bqq4buI4bq24buJSmjhu5/hu5Xhu5Xhu5Hhu5NxQ0xo4buRw51N4buTQ+G6pnnhurLhu5N54buCxJDhurbhu5Phu7Phu4bEkOG6tuG7k0x04bq04buTeHXEkOG7kyxxxJDhurZr4buTxqDDuuG7k+G6r+G6sk7hu5Nbw4Phu5PigJzhu7PDicSQ4bq24buTeMO5xJDhurbigJ3hu5N4w4zhurThu5NZIOG6uS7DnS3hu5Vw4buR4buT4buW4bq0w71M4bqyaOG7keG7oeG7meG7meG7keG7k+G6suG7teG6tOG6tuG6skxo4buR4budxqHGoeG7keG7ky/DssOzL+G7iMOyw7Phu4jhu5N5Q3FLS2jhu5Hhu4hZceG7iEzhurRFxJDhu5HDsixFdEzhu5Phu7Phu4LEkOG6tuG7k8O9TeG7k0PhuqZ54bqy4buTeeG7gsSQ4bq24buT4buz4buGxJDhurbhu5NMdOG6tOG7k3h1xJDhu5MsccSQ4bq24buTeOG7pUzhu5Phu7Phu61N4buTRHHEkOG6suG7k8SQ4bqyceG7k+G7lHNF4buTQuG6skV1xJDhurbhu5Phu7Phu61N4buTxJDhurLhu5jEkOG6tuG7k8SQw7lE4buT4buX4buZ4buZ4buZbOG7kzXEkOG6tuG7k+G6ueG6tOG7k+G6teG6suG6oOG7k+G6teG6suG6tMOD4buIa+G7k1jDguG7k0zhurLhu47hu5NZ4bqy4bq04buTeOG7gmvhu5PhurVK4buOw4zEkOG6tuG7k3h1xJDhu5MsccSQ4bq24buTeeG6ssOCxJDhurLhu5NDc+G7k8SQ4bq24buOSeG6tOG7k0tyxJDhurbhu5ND4buv4buI4buT4buUc+G7k0LhuqBM4buTxJDhu4DhurThu5NMRU1K4buTw71N4buTQ+G6pnnhurLhu5NL4bq0xJDhurLhu5NM4bqycuG6tOG7k3nhu4LEkOG6tuG7k+G7s+G7hsSQ4bq24buTTHThurThu5NYdcSQ4buTLHHEkOG6tmzhu5Msc8SQ4bq24buTxJDDuURr4buTeHXEkOG7kyxxxJDhurbhu5NM4bqyTeG7k+G6sk5M4buT4bqyc8SQ4bq24buTxJDhurbhurLhuqTEkOG7k0Phu47DjUzhu5NC4bqycnnhurLhu5PDvU3hu5ND4bqmeeG6suG7k0xKRcSQ4bq24buT4buUc+G7k8SQ4bq2RXPhurThu5PEkOG7jkh5a+G7k8O9RXHEkOG6suG7k0zhurJN4buTTMOU4buT4buU4bq0w4N54buTQ3NE4buTw71N4buTeeG7gsSQ4bq24buT4buz4buGxJDhurbhu5Phu7N0TOG7k0zDlOG7k0LhurJFdcSQ4bq24buT4bud4buZ4buTTErhurTDg03hu5Phu7Phu4bEkOG6ti/EkMO5ROG7k+G7s+G6oMSQ4buTQuG6skV1xJDhurbhu5Phu5vhu5nhu5nhu5NMSuG6tMODTeG7k+G7s+G7hsSQ4bq2L8SQw7lE4buTTE/hu5rhu5NMw5TEkOG6tuG7k+G6suG7gmzDsy/hu4jDssOz4buI4buTeUNxS0to4buR4buIWEXDveG7muG7kcOyw7PhurRE4bq24buTeUNxS0to4buR4bq0WeG7tcSQTOG7tUrhu5Hhu5NLTOG7mkPhu7Vo4buR4buW4bq0w71M4bqyxKnhu5Phu6Hhu5nhu5nhu4jGoGrhu5PhurLhu7XhurThurbhurJMxKnhu5Phu53Gocah4buIxqBq4buR4buTS0p5aOG7kS8vecO9xJBseHFFTOG6snHEkOG6suG6skVxbOG7lMSQL8O94bu1S0JMReG7iC/EkOG7teG7lksv4buX4buX4buZ4buVL+G7l+G7meG7lcO94bub4buZ4buj4buV4buj4bud4buhTOG7oeG7n+G7n+G7o3BD4buZbOG6quG7iOG6tuG7iUpoxqHhu53hu5fhu5Hhu5NxQ0xo4buRw51N4buTQ+G6pnnhurLhu5N54buCxJDhurbhu5Phu7Phu4bEkOG6tuG7k0x04bq04buTeHXEkOG7kyxxxJDhurZr4buTxqDDuuG7k+G6r+G6sk7hu5Nbw4Phu5PigJzhu7PDicSQ4bq24buTeMO5xJDhurbigJ3hu5N4w4zhurThu5NZIOG6uS7DnS3hu5Vw4buR4buT4buW4bq0w71M4bqyaOG7keG7oeG7meG7meG7keG7k+G6suG7teG6tOG6tuG6skxo4buR4budxqHGoeG7keG7ky/DssOzL+G7iMOyw7Phu4jhu5N5Q3FLS2jhu5Hhu4hZceG7iEzhurRFxJDhu5HDsuG6uUjhurThu5N5dcSQ4bqy4buTS+G7pXnhu5NM4bqy4bq0w4DEkOG7k8SQ4bqy4bq0w4DEkOG7k8SQ4bq2TeG7msOAxJDhu5NLR2vhu5PEqE3hu5rhuqDEkOG7k0rhu4zhu5PEkOG6suG7juG7k+KAnHnhur7hu5PhurZy4bq04buTxJDhurbDkuG7k0xKRcSQ4bq24buTSsOUxJDhurbigJ1r4buTeHXEkOG7kyxxxJDhurbhu5Phu7Phu47DjXnhu5NC4bqgTOG7k8SQ4buA4bq04buTTOG6sk3hu6/EkOG7k0PDjeG6tOG7k+G7lEjhurThu5N5cnnhu5NMRU1K4buTw71N4buTQ+G6pnnhurLhu5NL4bq0xJDhurLhu5NM4bqycuG6tOG7k3h1xJDhu5Nbcnlr4buT4bqyTeG7msODxJDhu5NdceG6tOG7k1nhurLhu6tN4buTbizhurhx4buTWOG6pMSQ4bqyb2vhu5NC4bqyTeG7k3h1ReG7k0zhu4bEkOG7k0zhurLhurTDgMSQ4buTxJDhurLhurTDgMSQ4buT4bqvT+G7k1tN4bq+xJDhurbhu5NuWHLhu5PhurXhurLhu45IeW/igKbhu5NMdEXhu5PEkMOAxJDhu5NMRU1K4buTTEp14bq04buTxJDhurbhurLhurTDg0Thu5PhurLhu7Hhu4jhu5PDvXfEkOG7k+G6sk5M4buTw71N4buTQuG6snJ54bqy4buTxJDhu45IeeG7k8SQ4bq2RXPhurThu5PEkOG6suG7jsSQ4bq24buTxJBx4bua4buTw71F4buTw73huqZ54bqy4buTeMODxJDhurLhu5PEkMOAxJDhu5NC4bqycnnhurLhu5NK4buxTOG7k+G7lOG7pcSQ4bq24buT4buUQWzDsy/hu4jDssOz4buI4buTeUNxS0to4buR4buIWEXDveG7muG7kcOyw7PhurRE4bq24buTeUNxS0to4buR4bq0WeG7tcSQTOG7tUrhu5PDvUzhurJNRHjhu5Hhu5NLTOG7mkPhu7Vo4buR4buW4bq0w71M4bqyxKnhu5Phu6Hhu5nhu5nhu4jGoGrhu5PhurLhu7XhurThurbhurJMxKnhu5Phu53Gocah4buIxqBq4buR4buTS0p5aOG7kS8vecO9xJBseHFFTOG6snHEkOG6suG6skVxbOG7lMSQL8O94bu1S0JMReG7iC/EkOG7teG7lksv4buX4buX4buZ4buVL+G7l+G7meG7lcO94bub4buZ4buj4buX4bub4buV4budTHBw4bub4buVxqFD4buZbOG6quG7iOG6tuG7iUpo4buhcHDhu5Hhu5NxQ0xo4buRw51N4buTQ+G6pnnhurLhu5N54buCxJDhurbhu5Phu7Phu4bEkOG6tuG7k0x04bq04buTeHXEkOG7kyxxxJDhurZr4buTxqDDuuG7k+G6r+G6sk7hu5Nbw4Phu5PigJzhu7PDicSQ4bq24buTeMO5xJDhurbigJ3hu5N4w4zhurThu5NZIOG6uS7DnS3hu5Vw4buR4buT4buW4bq0w71M4bqyaOG7keG7oeG7meG7meG7keG7k+G6suG7teG6tOG6tuG6skxo4buR4budxqHGoeG7keG7ky/DssOzL+G7iMOyw7Phu4jhu5N5Q3FLS2jhu5Hhu4hZceG7iEzhurRFxJDhu5HDsixFROG7teG7k0tMceG7muG7k+G6r+G6sk/hu5NbTeG6vsSQ4bq24buTWHFEeEVF4buT4buU4bulxJDhurbhu5NC4bqycnnhurLhu5PDvU3hu5ND4bqmeeG6smzDsy/hu4jDssOz4buI4buTeUNxS0to4buR4buIWEXDveG7muG7kcOyw7PhurRE4bq24buTeUNxS0to4buR4bq0WeG7tcSQTOG7tUrhu5Hhu5NLTOG7mkPhu7Vo4buR4buW4bq0w71M4bqyxKnhu5Phu6Hhu5nhu5nhu4jGoGrhu5PhurLhu7XhurThurbhurJMxKnhu5Phu53Gocah4buIxqBq4buR4buTS0p5aOG7kS8vecO9xJBseHFFTOG6snHEkOG6suG6skVxbOG7lMSQL8O94bu1S0JMReG7iC/EkOG7teG7lksv4buX4buX4buZ4buVL+G7l+G7meG7lcO94bub4buZ4buj4buV4buf4buVcExw4buh4buX4bub4buZQ+G7mWzhuqrhu4jhurbhu4lKaHBw4buV4buR4buTcUNMaOG7kcOdTeG7k0PhuqZ54bqy4buTeeG7gsSQ4bq24buT4buz4buGxJDhurbhu5NMdOG6tOG7k3h1xJDhu5MsccSQ4bq2a+G7k8agw7rhu5Phuq/hurJO4buTW8OD4buT4oCc4buzw4nEkOG6tuG7k3jDucSQ4bq24oCd4buTeMOM4bq04buTWSDhurkuw50t4buVcOG7keG7k+G7luG6tMO9TOG6smjhu5Hhu6Hhu5nhu5nhu5Hhu5PhurLhu7XhurThurbhurJMaOG7keG7ncahxqHhu5Hhu5Mvw7LDsy/hu4jDssOz4buI4buTeUNxS0to4buR4buIWXHhu4hM4bq0RcSQ4buRw7Isw4Phu5NM4bqy4buAxJDhurbhu5PhurJxxJDhurbhu5Phu7Phu4LEkOG6tuG7k0Lhu6Lhu5NM4bqyTuG7k8SQ4bqy4buOxKnhu5MsccSQ4bq24buTWMOJ4buTXeG7jknhurRr4buTWMOJ4buTLHHEkOG6tmvhu5NLTeG7gOG6tOG7k1jDieG7k+G7suG6puG7iOKApuG7k0xK4buOSHnhu5Phu7Phu6vhu5rhu5Phu7Phur7EkOG6tuG7k0LhurJyeeG6suG7k+G7s+G6oMSQ4buTQuG6snJE4buT4buI4bqycuG7k0zhurLhuqThu5PEkHHhu5rhu5PhurJFc8SQ4buTTEVzxJDhu5PigJzhu5rDgMSQ4buT4bulxJDhurbigJ1sw7Mv4buIw7LDs+G7iOG7k3lDcUtLaOG7keG7iFhFw73hu5rhu5HDssOz4bq0ROG6tuG7k3lDcUtLaOG7keG6tFnhu7XEkEzhu7VK4buR4buTS0zhu5pD4bu1aOG7keG7luG6tMO9TOG6ssSp4buT4buh4buZ4buZ4buIxqBq4buT4bqy4bu14bq04bq24bqyTMSp4buT4budxqHGoeG7iMagauG7keG7k0tKeWjhu5EvL3nDvcSQbHhxRUzhurJxxJDhurLhurJFcWzhu5TEkC/DveG7tUtCTEXhu4gvxJDhu7Xhu5ZLL+G7l+G7l+G7meG7lS/hu5fhu5nhu5XDveG7m+G7meG7o+G7leG7oeG7meG7o0zhu53hu5vhu5nGocahQ+G7mWzhuqrhu4jhurbhu4lKaOG7neG7o+G7o+G7keG7k3FDTGjhu5HDnU3hu5ND4bqmeeG6suG7k3nhu4LEkOG6tuG7k+G7s+G7hsSQ4bq24buTTHThurThu5N4dcSQ4buTLHHEkOG6tmvhu5PGoMO64buT4bqv4bqyTuG7k1vDg+G7k+KAnOG7s8OJxJDhurbhu5N4w7nEkOG6tuKAneG7k3jDjOG6tOG7k1kg4bq5LsOdLeG7lXDhu5Hhu5Phu5bhurTDvUzhurJo4buR4buh4buZ4buZ4buR4buT4bqy4bu14bq04bq24bqyTGjhu5Hhu53Gocah4buR4buTL8Oyw7Mv4buIw7LDs+G7iOG7k3lDcUtLaOG7keG7iFlx4buITOG6tEXEkOG7kcOyNcSQ4bq24buTLHPhu5Mi4bq24bq6eeG7k1nhurJNdsSQ4buTw4zhu5N4dcSQ4buTLHHEkOG6tuG7k27GoMO64buT4bqv4bqyTuG7k1vDg2/hu5NM4buvxJDhu5PDvcOTxJDhurbhu5NLTeG7gOG6tOG7k1jhu4Dhu5Phu7Lhuqbhu4jhu5N5w4nhu5PEkOG6suG6tOG6ok3hu5N5cuG7k+G7s8SC4buTQ3NE4buTS03hu4DhurThu5N5cuG7k1jDieG7k+G7suG6puG7iOG7k0zhurJN4buT4bqyTkzhu5PDvU3hu5NC4bqycnnhurLhu5Phu7PhuqDEkOG7k0zhurLDuUThu5PEqE1xxJBr4buTeeG6suG6tMOAROG7k8SQ4bq24buO4buKxJDhurZr4buTTE3hu5rhu5PEkOG6suG6tMOAxJDhu5PDvUXhu5N1xJDhurLhu5PhurLhu47DjMSQ4bq24buTecOSceG7k8O94bqmeeG6suG7k3jDg8SQ4bqy4buTWSDhurkuw50t4buVcGvhu5NLcU3hu5NC4bqyRXXEkOG6tuG7k0zhurJJ4bq04buT4bq24bq0ccSQ4buTTMOU4buTxJDhurZz4bua4buTxqHhu5kt4bubLeG7l+G7meG7l+G7leG7k+G7s+G6oMSQ4buTxJBx4bua4buTw71N4buTQuG6snJ54bqy4buT4bq24butxJDhu5PEkOG6suG7juG7k0LhurLhur7EkOG6tuG7k3nDiWzDsy/hu4jDssOz4buI4buTeUNxS0to4buR4buIWEXDveG7muG7kcOyw7PhurRE4bq24buTeUNxS0to4buR4bq0WeG7tcSQTOG7tUrhu5Hhu5NLTOG7mkPhu7Vo4buR4buW4bq0w71M4bqyxKnhu5Phu6Hhu5nhu5nhu4jGoGrhu5PhurLhu7XhurThurbhurJMxKnhu5Phu53Gocah4buIxqBq4buR4buTS0p5aOG7kS8vecO9xJBseHFFTOG6snHEkOG6suG6skVxbOG7lMSQL8O94bu1S0JMReG7iC/EkOG7teG7lksv4buX4buX4buZ4buVL+G7l+G7meG7lcO94bub4buZ4buj4buV4buhxqHhu5dM4buhcOG7meG7o3BD4buZbOG6quG7iOG6tuG7iUpocOG7n+G7m+G7keG7k3FDTGjhu5HDnU3hu5ND4bqmeeG6suG7k3nhu4LEkOG6tuG7k+G7s+G7hsSQ4bq24buTTHThurThu5N4dcSQ4buTLHHEkOG6tmvhu5PGoMO64buT4bqv4bqyTuG7k1vDg+G7k+KAnOG7s8OJxJDhurbhu5N4w7nEkOG6tuKAneG7k3jDjOG6tOG7k1kg4bq5LsOdLeG7lXDhu5Hhu5Phu5bhurTDvUzhurJo4buR4buh4buZ4buZ4buR4buT4bqy4bu14bq04bq24bqyTGjhu5Hhu53Gocah4buR4buTL8Oyw7Mv4buIw7LDs+G7iOG7k3lDcUtLaOG7keG7iFlx4buITOG6tEXEkOG7kcOyNcSQ4bq24buTLHPhu5PhurnDucSQ4buTIuG6tkVxxJDhu5NueHXEkOG7kyxxxJDhurZr4buTxqDDuuG7k+G6r+G6sk7hu5Nbw4Nv4buTeeG6suG6tHHhu5NLQcSp4buTw51F4buTw73huqZ54bqy4buTeMODxJDhurJr4buTQuG6suG6vsSQ4bq24buTecOJ4buTQuG6snJ54bqy4buT4buz4bqgxJDhu5PDvU3hu5ND4bqmeeG6suG7k8SQw4DEkOG7k+G6tuG6tHHhu5Phu7PhuqTEkOG6suG7k3nhurJN4buaxILEkOG7k0txxJDhurbhu5NDc0Thu5NM4bqyw4BE4buTSk3hu4LEkOG6tmvhu5NMSuG7hsSQ4bq24buTSsOUxJDhurZr4buTeeG6ssO5xJDhu5PEkE3hur7hurTigKbhu5Phu7PEguG7k+G7s3VE4buTeHVF4buTw71N4bua4buTTErhuqThu5N5TeG7gnnhu5NL4buAxJDhurZsw7Mv4buIw7LDs+G7iOG7k3lDcUtLaOG7keG7iFhFw73hu5rhu5HDssOz4bq0ROG6tuG7k3lDcUtLaOG7keG6tFnhu7XEkEzhu7VK4buR4buTS0zhu5pD4bu1aOG7keG7luG6tMO9TOG6ssSp4buT4buh4buZ4buZ4buIxqBq4buT4bqy4bu14bq04bq24bqyTMSp4buT4budxqHGoeG7iMagauG7keG7k0tKeWjhu5EvL3nDvcSQbHhxRUzhurJxxJDhurLhurJFcWzhu5TEkC/DveG7tUtCTEXhu4gvxJDhu7Xhu5ZLL+G7l+G7l+G7meG7lS/hu5fhu5nhu5XDveG7m+G7meG7o+G7lXDGoeG7nUzhu5/hu5/hu5Xhu53hu5lD4buZbOG6quG7iOG6tuG7iUpo4buV4bubcOG7keG7k3FDTGjhu5HDnU3hu5ND4bqmeeG6suG7k3nhu4LEkOG6tuG7k+G7s+G7hsSQ4bq24buTTHThurThu5N4dcSQ4buTLHHEkOG6tmvhu5PGoMO64buT4bqv4bqyTuG7k1vDg+G7k+KAnOG7s8OJxJDhurbhu5N4w7nEkOG6tuKAneG7k3jDjOG6tOG7k1kg4bq5LsOdLeG7lXDhu5Hhu5Phu5bhurTDvUzhurJo4buR4buh4buZ4buZ4buR4buT4bqy4bu14bq04bq24bqyTGjhu5Hhu53Gocah4buR4buTL8Oyw7Mv4buIw7LDs+G7iOG7k3lDcUtLaOG7keG7iFlx4buITOG6tEXEkOG7kcOyWHXEkOG7kyxxxJDhurbhu5N5w4nhu5Phu6Phu5Xhu5PhurLhu4Jr4buT4buXcOG7oeG7k8SQ4bqy4burxJDhu5NC4bqydk3hu5NM4bqy4bqk4buTecOJ4buTTEjhurThu5Phu5tw4buT4bqy4buC4buTTOG6snFE4buT4bq24bq0ceG7k0NzROG7k8O9TeG7k0PhuqZ54bqy4buTeeG7gsSQ4bq24buT4buz4buGxJDhurZr4buTTEpFxJDhurbhu5Phu7PDieG7k3nDieG7k+G7leG7l+G7k+G6suG7guG7k0NzROG7k0zhurLhu45JxJDhurbhu5PGoE3hu5rDgMSQbOG7k8OdReG7k+G7lOG7pcSQ4bq24buTQuG6snJ54bqy4buTw71N4buTQ+G6pnnhurLhu5PEkMOAxJDhu5NC4bqy4bq+xJDhurbhu5NC4bqyw4Lhu5NC4bqycuG7k3VE4buT4buzdERsw7Mv4buIw7LDs+G7iOG7k3lDcUtLaOG7keG7iFhFw73hu5rhu5HDssOz4bq0ROG6tuG7k3lDcUtLaOG7keG6tFnhu7XEkEzhu7VK4buR4buTS0zhu5pD4bu1aOG7keG7luG6tMO9TOG6ssSp4buT4buh4buZ4buZ4buIxqBq4buT4bqy4bu14bq04bq24bqyTMSp4buT4budxqHGoeG7iMagauG7keG7k0tKeWjhu5EvL3nDvcSQbHhxRUzhurJxxJDhurLhurJFcWzhu5TEkC/DveG7tUtCTEXhu4gvxJDhu7Xhu5ZLL+G7l+G7l+G7meG7lS/hu5fhu5nhu5XDveG7m+G7meG7o+G7l+G7leG7meG7n0zhu5VwcHDhu6FD4buZbOG6quG7iOG6tuG7iUpocOG7m+G7neG7keG7k3FDTGjhu5HDnU3hu5ND4bqmeeG6suG7k3nhu4LEkOG6tuG7k+G7s+G7hsSQ4bq24buTTHThurThu5N4dcSQ4buTLHHEkOG6tmvhu5PGoMO64buT4bqv4bqyTuG7k1vDg+G7k+KAnOG7s8OJxJDhurbhu5N4w7nEkOG6tuKAneG7k3jDjOG6tOG7k1kg4bq5LsOdLeG7lXDhu5Hhu5Phu5bhurTDvUzhurJo4buR4buh4buZ4buZ4buR4buT4bqy4bu14bq04bq24bqyTGjhu5Hhu53Gocah4buR4buTL8Oyw7Mv4buIw7LDs+G7iOG7k3lDcUtLaOG7keG7iFlx4buITOG6tEXEkOG7kcOy4bq14bqySeG6tOG7k0Lhu6Lhu5PigJx5cUXhu5Phu7PhurTEgkTigJ3hu5NMSkXEkOG6tuG7k0LhurJFdcSQ4bq24buTxJDhurLhu5jEkOG6tuG7k8SQw7lE4buTTMOU4buT4buX4buZ4buV4buj4buTLeG7k+G7l+G7meG7l+G7mWvhu5N4dcSQ4buTLHHEkOG6tuG7k+G7lOG6tMSQ4bqy4buTw73hu5Dhu5NDc+G7k+G7s+G6tMSCROG7k+G7lOG6ouG7k+G7s8OCeeG6suG7k3nhurJF4buTWU3hu4J54buTTOG6suG6tOG7k11xSnFM4bqyRcSQ4buTeMO5xJDhurbhu5NKw5TEkOG6tuG7k+G6ueG6tMODTOG7kyJxRGxsbOG7k0zhurJN4buT4bqyTkzhu5Phu7Phur7EkOG6tuG7k+G7s3VF4buTQuG6snJ54bqy4buTxKhN4buAeeG7k0zhuqBr4buTTOG6suG6pOG7k8SQceG7muG7k0LhurLhur7EkOG6tuG7k0zhurLEguG7k0zhu4Thu5N54bqyw5V54buTw71F4buTw73huqZ54bqy4buTeMODxJDhurLhu5NZIOG6uS7DnS3hu5VwbMOzL+G7iMOyw7Phu4jhu5N5Q3FLS2jhu5Hhu4hYRcO94bua4buRw7LDs+G6tEThurbhu5N5Q3FLS2jhu5HhurRZ4bu1xJBM4bu1SuG7keG7k0tM4buaQ+G7tWjhu5Hhu5bhurTDvUzhurLEqeG7k+G7oeG7meG7meG7iMagauG7k+G6suG7teG6tOG6tuG6skzEqeG7k+G7ncahxqHhu4jGoGrhu5Hhu5NLSnlo4buRLy95w73EkGx4cUVM4bqyccSQ4bqy4bqyRXFs4buUxJAvw73hu7VLQkxF4buIL8SQ4bu14buWSy/hu5fhu5fhu5nhu5Uv4buX4buZ4buVw73hu5vhu5nhu6Phu5fhu5XGoeG7m0zhu5Xhu6Phu5fhu5fhu5dD4buZbOG6quG7iOG6tuG7iUpo4bujxqHhu5/hu5Hhu5NxQ0xo4buRw51N4buTQ+G6pnnhurLhu5N54buCxJDhurbhu5Phu7Phu4bEkOG6tuG7k0x04bq04buTeHXEkOG7kyxxxJDhurZr4buTxqDDuuG7k+G6r+G6sk7hu5Nbw4Phu5PigJzhu7PDicSQ4bq24buTeMO5xJDhurbigJ3hu5N4w4zhurThu5NZIOG6uS7DnS3hu5Vw4buR4buT4buW4bq0w71M4bqyaOG7keG7oeG7meG7meG7keG7k+G6suG7teG6tOG6tuG6skxo4buR4budxqHGoeG7keG7ky/DssOzL+G7iMOyw7Phu4jhu5N5Q3FLS2jhu5Hhu4hZceG7iEzhurRFxJDhu5HDsiLhurLhu5jEkOG6tuG7k8SQ4bqg4buI4buTxJDhurJz4buTS3PEkOG7k0xKTeG7muG6osSQ4buTTOG6suG7gMSQ4bq24buT4oCcQ8WpxJDhurbhu5NDw4HigJ3hu5N4w4DEkOG7k8SQ4bqy4buYxJDhurbhu5NM4bqy4buSceG7k0pN4buCxJDhurbhu5N44buveeG7k0zhurJxxJDhurZsw7Mv4buIw7LDs+G7iOG7k3lDcUtLaOG7keG7iFhFw73hu5rhu5HDssOz4bq0ROG6tuG7k3lDcUtLaOG7keG6tFnhu7XEkEzhu7VK4buR4buTS0zhu5pD4bu1aOG7keG7luG6tMO9TOG6ssSp4buT4buh4buZ4buZ4buIxqBq4buT4bqy4bu14bq04bq24bqyTMSp4buT4budxqHGoeG7iMagauG7keG7k0tKeWjhu5EvL3nDvcSQbHhxRUzhurJxxJDhurLhurJFcWzhu5TEkC/DveG7tUtCTEXhu4gvxJDhu7Xhu5ZLL+G7l+G7l+G7meG7lS/hu5fhu5nhu5XDveG7m+G7meG7o+G7l+G7l+G7neG7nUzGoeG7leG7mcahxqFD4buZbOG6quG7iOG6tuG7iUpo4bufcOG7m+G7keG7k3FDTGjhu5HDnU3hu5ND4bqmeeG6suG7k3nhu4LEkOG6tuG7k+G7s+G7hsSQ4bq24buTTHThurThu5N4dcSQ4buTLHHEkOG6tmvhu5PGoMO64buT4bqv4bqyTuG7k1vDg+G7k+KAnOG7s8OJxJDhurbhu5N4w7nEkOG6tuKAneG7k3jDjOG6tOG7k1kg4bq5LsOdLeG7lXDhu5Hhu5Phu5bhurTDvUzhurJo4buR4buh4buZ4buZ4buR4buT4bqy4bu14bq04bq24bqyTGjhu5Hhu53Gocah4buR4buTL8Oyw7Mv4buIw7LDs+G7iOG7k3lDcUtLaOG7keG7iFlx4buITOG6tEXEkOG7kcOyIuG6suG7mMSQ4bq24buTxJDDuUThu5PEqE1xa+G7k0zhurJN4buTxJDhurLhu6/hu4jhu5NMw5Thu5Phu5ThurTDg3nhu5NDc0Thu5PDvU3hu5ND4bqmeeG6suG7k+G7s8O64buT4bq2w4nhu4jhu5Phu4jhurLhu63EkOG7k8SoTXHEkOG7k0xK4bq6xJDhurbhu5PhurbhurR1ROG7k+G6suG7guG7k8SQ4bq24bqyw6hF4buTecOSceG7k3h1xJDhu5NMw5Thu5Phurbhu63EkOG7k+G7neG7mcOt4buTxqBN4buAxJDhurbhu5Phu5nDrWvhu5PEkOG7q8SQ4bq24buTTOG6sk3hu5PEkOG6suG7r+G7iOG7k3jhuqTEkOG6suG7k8SoTeG7q8SQ4buT4buz4butTeG7k8SQ4bq24buOSeG6tOG7k0zDlOG7k+G7l+G7l+G7k0xK4bq0w4NN4buT4buz4buGxJDhurbhu5NuxJDDuUThu5Phu5fhu5nhu5Xhu5tv4buT4buz4bqgxJDhu5PEkMO5ROG7k+G7l+G7meG7l+G7leG7k0Nz4buTxqHhu5tr4buV4buTTErhurTDg03hu5Phu7Phu4bEkOG6tmzhu5PDnUXhu5N1xJDhurLhu5PhurLhu47DjMSQ4bq24buTecOSceG7k8O94bqmeeG6suG7k3jDg8SQ4bqya+G7k8O9TeG7k0PhuqZ54bqy4buTeHXEkOG7kyxxxJDhurbhu5Phu7NxxJDhurbhu5N54butxJDhu5Phu7Phu47DjXnhu5PEqE1xxJDhu5NM4burROG7k+G7lHPhu5N5w4nhu5PhurbhurR14bq04buT4buI4bqycuG7iOG7k0zhurJyReG7k+G6tuG7iuG7k0LhurLDieG7k0LhurLDucSQbOG7k+G7ssWpeeG7k3jhurTDgEzhu5NDc+G7k8SQ4bqy4buYxJDhurbhu5PEkOG6tuG7jknhurThu5NDc0Thu5PDvU3hu5ND4bqmeeG6suG7k0vhurTEkOG6suG7k0zhurJy4bq04buTeeG7rcSQ4buT4oCcxJDDucSQ4bq24buT4buz4buCxJDhurbigJ3hu5N54bqyTeG7msSCxJDhu5Phu7Phu4ThurThu5PEkOG6tuG6suG6ouG7k+G7s8SC4buTTHRF4buT4buU4bq0w4N54buTQ3NEa+G7k0zDucSQ4bq24buTTOG6sk3hu5PEkOG6suG7r+G7iGvhu5Phu5Thu47DjUzhu5PEqE1x4buTTOG6sknhurThu5Phu7PhurTEgkThu5NC4bqyw4nhu5NC4bqyw7nEkOG7k8O9ReG7k8O94bqmeeG6suG7k3jDg8SQ4bqya+G7k3nhurJJ4buTw71N4buTQ+G6pnnhurLhu5PigJzhu4jhurLDk3nhu5PhurLhu4bhurTigJ1sw7Mv4buIw7LDs+G7iOG7k3lDcUtLaOG7keG7iFFNTOG6skVK4buRw7LDs0tMSkXEkOG6tsOyW+G6tMSQ4bqy4buTLOG7jkfEkOG6tsOzL0tMSkXEkOG6tsOyw7Mv4buIw7I=

Linh Hương

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]