(vhds.baothanhhoa.vn) - Cùng với nhiều loại hoa, cây cảnh khác, quất bon sai đã bắt đầu được bày bán để phục vụ nhu cầu mua sắm tết của người tiêu dùng.
Y8O54bq/4bq94buZ4buvw63huqbhuqbEg+G6u+G6tDzhu6Xhuqzhu6/GoeG6u2Rj4bqm4bqs4bqkeHfDumQh4bqo4buN4bqs4bq94buTeHfhur3huqbDreG7peG6veG7k2zhuqzhur3hu5fhu4/huqjhur3hu4bhuqhBd8O64bq94bq0w7lBYy/huqbhuqzhuqR4d8O6ZGMvw7nhur9kY+G6tOG6veG7meG7r8Ot4bqm4bqmxIPhurvhurTDmcahw63hu5Xhurtk4buYQnfDuuG6veG6vsSC4bul4bq9d8O54bulceG6qOG6veG7r3jhu4nhu6Xhur3DuXjDreG6p+G6veG7mcOy4buC4bq94buZxKl3w7nhur3hu63DucOs4buZ4bqn4bq9w4Lhuqjhu43huqzhur3hu5N4d+G6veG6psOt4bul4bq94buXauG6veG7k2zhuqzhur3hu5fhu4/huqjhur3hu5dF4bqw4buZ4bq94buT4buL4buC4bq94buTw6x34bq94buXc+G6veG6tMO5Q+G7meG6veG6vkPhur13w7nhuqjhur3hu5nhu4/huqjhur124bqow63hur3huqZsduG6veG6rHDhuqzhur3hu5lEw63hur13w7pF4bqu4bul4bq94bqs4bul4buh4bqo4bq94buVQnfDuuG6rWMv4bq0ZGPhurThur3hu5nhu6/DreG6puG6psSD4bq74bq04buSeOG7leG7guG6u2Rj4buldsO64bq94buZ4buvw63huqbhuqbEg+G6u+G7peG7mMahd+G6rMah4bqk4bq74bq94bqm4bqs4buC4buvxqHEg+G6u+G7gOG7peG7leG6rMO5w6Lhur1ow6rDquG6tOG7huG6peG6vcO5xqHhu6XDusO54bqsw6Lhur3hu4Vn4buF4bq04buG4bql4bq74bq94bqm4bqk4buZxIPhursvL+G7meG7lXfhuq3hu5PDrXjhuqzDucOtd8O5w7l4w63huq3hur53L+G7lcah4bqm4but4bqseOG6tC93xqHhu4DhuqYv4buB4buBw6rhur8v4bq/aeG6v+G7leG7geG7geG6v+G7geG7geG7gWfhuqzhur9mZuG7gWbhu6/DquG6reG7seG6tMO64bq14bqkxINo4buD4bq74bq9w63hu6/huqzEg+G6uyHhuqjhu43huqzhur3hu5N4d+G6veG6psOt4bul4bq94buTbOG6rOG6veG7l+G7j+G6qOG6veG7huG6qEF3w7rhur3hurTDuUHhurvhur3hu4Dhu6Xhu5XhuqzDucSD4bq7aMOqw6rhurvhur3Ducah4bulw7rDueG6rMSD4bq74buFZ+G7heG6u+G6vS9kYy/hurRkY+G6tOG6veG7meG7r8Ot4bqm4bqmxIPhurvhurThu5jDreG6tOG6rOG7pXh34bq7ZOG7ruG7i+G6veG7r3jhu4nhu6Xhur3hu5nDsuG7guG6veG7l27hu5nhur3huqzhuqRFd8O64bq9w7p54bq04bq94bq0w7nhu4934bq9dsOtd8O64bq94buv4buJ4bul4bq94butw7nhu7l3w7rhur3hu63DueG7p+G6veG6rHDhuqzhuqfhur3DguG6qOG7jeG6rOG6veG7mcSpd8O54bq94buv4bqo4bu5d+G6veG7l0XhurDhu5nhur13w7nhu6Vx4bqo4bq9d8O6ReG6ruG7peG6veG7r+G6usOt4bq94buZw7nhu7N34bq9duG6qMOt4bq94bq+ceG6veG6rOG6pMOtd8O64bq94bqs4bqk4bun4bq94buXc+G6veG7mcO54buLeOG6veG7l3l34bq9d2t24bq9dsSC4bul4bqtYy/hurRkY+G6tOG6veG7meG7r8Ot4bqm4bqmxIPhurvhurThu5J44buV4buC4bq7ZGPhu6V2w7rhur3hu5nhu6/DreG6puG6psSD4bq74bul4buYxqF34bqsxqHhuqThurvhur3huqbhuqzhu4Lhu6/GocSD4bq74buA4bul4buV4bqsw7nDouG6vWjDqsOq4bq04buG4bql4bq9w7nGoeG7pcO6w7nhuqzDouG6veG7hWlo4bq04buG4bql4bq74bq94bqm4bqk4buZxIPhursvL+G7meG7lXfhuq3hu5PDrXjhuqzDucOtd8O5w7l4w63huq3hur53L+G7lcah4bqm4but4bqseOG6tC93xqHhu4DhuqYv4buB4buBw6rhur8v4bq/aeG6v+G7leG7geG7geG6v+G6v8Oq4buFw6rhuqzhur/hu4Phu4Vo4buH4buvw6rhuq3hu7HhurTDuuG6teG6pMSD4buH4buH4buH4bq74bq9w63hu6/huqzEg+G6uyHhuqjhu43huqzhur3hu5N4d+G6veG6psOt4bul4bq94buTbOG6rOG6veG7l+G7j+G6qOG6veG7huG6qEF3w7rhur3hurTDuUHhurvhur3hu4Dhu6Xhu5XhuqzDucSD4bq7aMOqw6rhurvhur3Ducah4bulw7rDueG6rMSD4bq74buFaWjhurvhur0vZGMv4bq0ZGPhurThur3hu5nhu6/DreG6puG6psSD4bq74bq04buYw63hurThuqzhu6V4d+G6u2Qh4bqo4buN4bqs4bq94buTeHfhur3huqbDreG7peG6veG7mXnhur13w7nhu6Vx4bqo4bq94but4bun4buZw7nhur3hu5nhurLhur3hu63DucOs4buZ4bq9d8O5w63huqjhur13w7lFd8O64bq9w7nhu4/huqjhur3DuXDhuqzhur3hu5dx4bqo4bq94buXReG6sOG7meG6veG6rOG6pMOBd8O64bq94bqs4bqkeHfDuuG6vXfDucOKd8O64bq94buZw7nhu6Vw4buZ4bq94buZw7nhuqh24bq9w7l4buG7meG6veG7k8Wpd8O54bq94bqmw4nhur3hu5l54bq94bqs4buJeOG6vcO5xal3w7nhur3hu5fhu53hurThur12bOG6rOG6rWMv4bq0ZGPhurThur3hu5nhu6/DreG6puG6psSD4bq74bq04buSeOG7leG7guG6u2Rj4buldsO64bq94buZ4buvw63huqbhuqbEg+G6u+G7peG7mMahd+G6rMah4bqk4bq74bq94bqm4bqs4buC4buvxqHEg+G6u+G7gOG7peG7leG6rMO5w6Lhur1ow6rDquG6tOG7huG6peG6vcO5xqHhu6XDusO54bqsw6Lhur1mw6rhu4XhurThu4bhuqXhurvhur3huqbhuqThu5nEg+G6uy8v4buZ4buVd+G6reG7k8OteOG6rMO5w613w7nDuXjDreG6reG6vncv4buVxqHhuqbhu63huqx44bq0L3fGoeG7gOG6pi/hu4Hhu4HDquG6vy/hur9p4bq/4buV4buB4buB4bq/4bq/4buB4buH4buB4bqsZsOq4buD4buB4buF4buvw6rhuq3hu7HhurTDuuG6teG6pMSDZuG7g+G7heG6u+G6vcOt4buv4bqsxIPhursh4bqo4buN4bqs4bq94buTeHfhur3huqbDreG7peG6veG7k2zhuqzhur3hu5fhu4/huqjhur3hu4bhuqhBd8O64bq94bq0w7lB4bq74bq94buA4bul4buV4bqsw7nEg+G6u2jDqsOq4bq74bq9w7nGoeG7pcO6w7nhuqzEg+G6u2bDquG7heG6u+G6vS9kYy/hurRkY+G6tOG6veG7meG7r8Ot4bqm4bqmxIPhurvhurThu5jDreG6tOG6rOG7pXh34bq7ZCHhuqjhu43huqzhur3hu5N4d+G6veG6psOt4bul4bq9duG7peG6vXfhu6Xhur3hu5VC4bq94buZeeG6veG7lcOsd8O64bq9d8O54bu14bq9d8O5bHfhur13w7lFd8O64bq9d+G6oOG7peG6veG7k8O14bqs4bq94buT4bq24bul4bq94bq+4buj4bq94bqsRcOD4bul4bq9dsSC4bul4bq9d8O54bqu4bq94buZ4buLd8O54bq94butw7nhu7XGoeG6veG7r8Os4bq94buGw613w7nhur3hu4bGoXfhur3hu6/hu5F34bq9d8O5w4p3w7rhur3hu5nDuUJ24bq9w4LhuqjEqeG6veG7r+G6quG7meG6veG7r+G7qeG6qOG6p+G6vXl3w7rhur3hur7hu4t3w7rhuq1jL+G6tGRj4bq04bq94buZ4buvw63huqbhuqbEg+G6u+G6tOG7knjhu5Xhu4LhurtkY+G7pXbDuuG6veG7meG7r8Ot4bqm4bqmxIPhurvhu6Xhu5jGoXfhuqzGoeG6pOG6veG7leG6rMO54bqoduG7k+G6u+G6veG6puG6rOG7guG7r8ahxIPhurvhu4Dhu6Xhu5XhuqzDucOi4bq9aMOqw6rhurThu4bhuqXhur3Ducah4bulw7rDueG6rMOi4bq94buF4buDZuG6tOG7huG6peG6u+G6veG6puG6pOG7mcSD4bq7Ly/hu5nhu5V34bqt4buTw6144bqsw7nDrXfDucO5eMOt4bqt4bq+dy/hu5XGoeG6puG7reG6rHjhurQvd8ah4buA4bqmL+G7geG7gcOq4bq/L+G6v2nhur/hu5Xhu4Hhu4Hhur/hur/hu4fDquG7h+G6rOG7h2hp4buBaOG7r8Oq4bqt4bux4bq0w7rhurXhuqTEg2do4buF4bq74bq9w63hu6/huqzEg+G6uyHhuqjhu43huqzhur3hu5N4d+G6veG6psOt4bul4bq94buTbOG6rOG6veG7l+G7j+G6qOG6veG7huG6qEF3w7rhur3hurTDuUHhurvhur3hu4Dhu6Xhu5XhuqzDucSD4bq7aMOqw6rhurvhur3Ducah4bulw7rDueG6rMSD4bq74buF4buDZuG6u+G6vS9kYy/hurRkY+G6tOG6veG7meG7r8Ot4bqm4bqmxIPhurvhurThu5jDreG6tOG6rOG7pXh34bq7ZMOa4bulw6zhur3hu5nEqeG6veG7rcO5w6zhur3igJzhurTDucSp4bul4bq94buZw7lrd8O64oCd4bqn4bq94buVw6144bq94buXw4B3w7rhur3huqzhurjhur3hur/DqsOq4bqtw6rDqsOq4bq9LeG6veG7gcOqw6rhuq3DqsOqw6ov4buZw7Lhu4Lhur13w7nhu7Xhur3hur7hu4vhur3hu4fDqsOq4bqtw6rDqsOq4bq9LeG6veG7g8Oqw6rhuq3DqsOqw6ov4buZw7Lhu4Lhur3huqx44bq9d+G7oXfhur3hu5fDsuG7guG6veG7r+G7i+G6vXZu4bqs4bq9w7nhu4t3w7rhur3hu5dF4bqw4buZ4bq9d8O54bulceG6qOG6vXfDukXhuq7hu6Xhur3hu5nDueG7s3fhur124bqow63huq1jL+G6tGRj4bq04bq94buZ4buvw63huqbhuqbEg+G6u+G6tOG7knjhu5Xhu4LhurtkY+G7pXbDuuG6veG7meG7r8Ot4bqm4bqmxIPhurvhu6Xhu5jGoXfhuqzGoeG6pOG6u+G6veG6puG6rOG7guG7r8ahxIPhurvhu4Dhu6Xhu5XhuqzDucOi4bq9aMOqw6rhurThu4bhuqXhur3Ducah4bulw7rDueG6rMOi4bq94buFaeG7h+G6tOG7huG6peG6u+G6veG6puG6pOG7mcSD4bq7Ly/hu5nhu5V34bqt4buTw6144bqsw7nDrXfDucO5eMOt4bqt4bq+dy/hu5XGoeG6puG7reG6rHjhurQvd8ah4buA4bqmL+G7geG7gcOq4bq/L+G6v2nhur/hu5Xhu4Hhu4Hhur/hur/hu4fhu4Fo4bqsaOG7g+G7g+G7heG6v+G7r8Oq4bqt4bux4bq0w7rhurXhuqTEg2dnw6rhurvhur3DreG7r+G6rMSD4bq7IeG6qOG7jeG6rOG6veG7k3h34bq94bqmw63hu6Xhur3hu5Ns4bqs4bq94buX4buP4bqo4bq94buG4bqoQXfDuuG6veG6tMO5QeG6u+G6veG7gOG7peG7leG6rMO5xIPhurtow6rDquG6u+G6vcO5xqHhu6XDusO54bqsxIPhurvhu4Vp4buH4bq74bq9L2RjL+G6tGRj4bq04bq94buZ4buvw63huqbhuqbEg+G6u+G6tOG7mMOt4bq04bqs4buleHfhurtk4buSbOG6rOG6vXZs4bqs4bqn4bq9w7rhu7N34bq9d8O54bud4bqn4bq9d8O5w4p3w7rhur3hu5nDsuG7guG6vcOC4bqo4buN4bqs4bq9duG7peG6vXfhu6Xhur3huqzDueG7p+G7mcO54bq9w7nhurDhurThur3hu5dz4bq94bq24bq9d8O5w4p3w7rhur3hu63DueG7uXfDuuG6vcO64bulw6134bq9d8O54bu14bq9d8O5ReG6veG7k+G7i3fhur3hu63DucOs4buZw7nhuqfhur3hu5nhurzDreG6veG6puG6oOG6reG6reG6rWMv4bq0ZGPhurThur3hu5nhu6/DreG6puG6psSD4bq74bq04buSeOG7leG7guG6u2Rj4buldsO64bq94buZ4buvw63huqbhuqbEg+G6u+G7peG7mMahd+G6rMah4bqk4bq74bq94bqm4bqs4buC4buvxqHEg+G6u+G7gOG7peG7leG6rMO5w6Lhur1ow6rDquG6tOG7huG6peG6vcO5xqHhu6XDusO54bqsw6Lhur3hu4VpaOG6tOG7huG6peG6u+G6veG6puG6pOG7mcSD4bq7Ly/hu5nhu5V34bqt4buTw6144bqsw7nDrXfDucO5eMOt4bqt4bq+dy/hu5XGoeG6puG7reG6rHjhurQvd8ah4buA4bqmL+G7geG7gcOq4bq/L+G6v2nhur/hu5Xhu4Hhu4Hhur/hur/hu4PDquG7h+G6rGbhu4fhu4fhu4dm4buvw6rhuq3hu7HhurTDuuG6teG6pMSD4buD4buF4buB4bq74bq9w63hu6/huqzEg+G6uyHhuqjhu43huqzhur3hu5N4d+G6veG6psOt4bul4bq94buTbOG6rOG6veG7l+G7j+G6qOG6veG7huG6qEF3w7rhur3hurTDuUHhurvhur3hu4Dhu6Xhu5XhuqzDucSD4bq7aMOqw6rhurvhur3Ducah4bulw7rDueG6rMSD4bq74buFaWjhurvhur0vZGMv4bq0ZGPhurThur3hu5nhu6/DreG6puG6psSD4bq74bq04buYw63hurThuqzhu6V4d+G6u2Thu5jDucaw4bq9V8O64bqo4buCdHfhur08w7nGsOG6vcOZReG6rnfDuuG6p+G6veG7mcO5ROG6veG7meG6vMOt4bq9w7nhu4t3w7rhur3DuXjDreG6p+G6veG7mcOy4buC4bq94buZxKl3w7nhur3DmeG6qOG7guG6vTzDueG7i3fDueG6p+G6veG7l0Xhuq53w7rhur1Xw7rhuqjhu4J0d+G6vTzhuqRq4bul4bqn4bq94bq0w7lF4bqud8O64bq9LsO54bqq4bq9KcODd+G6veG6qzwu4bq9PMO5w613w7nhur3DmXnDrWLhuqfhur3hu5nDuXjhur3hu5Phu6Vw4bqsw6Lhur3hu5jEkHfDuuG6vXfDuUXhur124buz4bul4bq9d2t24bqn4bq94buTbOG6rOG6veG7l+G7j+G6qOG6veG6rOG6uOG6veG6rMO5w6x3w7rhur3hur/hu4Hhur3Dsnbhur3hu6/GsOG7mcO54bq94buZw7nhuqp3w7rhur3huqzhu7nhu6Xhur3hu5dq4bq94buTbOG6rOG6veG7l+G7j+G6qOG6veG7k+G7i+G7guG6veG7k8Osd+G6vcOC4bqo4buN4bqs4bq94buZxKl3w7nhuq3hur1Xa3bhur13w63hu4Lhuqfhur3EqXfDueG6vcO5ReG6tnfDuuG6veG7mUTDreG6veG7lcaw4buZw7nhur3hu5Nyd8O54bq94buYWDXhu6Thu5Qt4bq/aeG6p+G6vcO64bulw6zhur3DguG6qOG7jeG6rOG6veG7mcSpd8O54bq94buZeeG6veG6tMO54buPd+G6veG6rMO54buN4bq04bq9w7nDg3fhur3huqZ44bq94bq+xILhu6Xhur13w7nDinfDuuG6vXdrduG6veG6rOG6pEXEguG7meG6rWMv4bq0ZGPhurThur3hu5nhu6/DreG6puG6psSD4bq74bq04buSeOG7leG7guG6u2Rj4buldsO64bq94buZ4buvw63huqbhuqbEg+G6u+G7peG7mMahd+G6rMah4bqk4bq74bq94bqm4bqs4buC4buvxqHEg+G6u+G7gOG7peG7leG6rMO5w6Lhur1ow6rDquG6tOG7huG6peG6vcO5xqHhu6XDusO54bqsw6Lhur3hu4VpaOG6tOG7huG6peG6u+G6veG6puG6pOG7mcSD4bq7Ly/hu5nhu5V34bqt4buTw6144bqsw7nDrXfDucO5eMOt4bqt4bq+dy/hu5XGoeG6puG7reG6rHjhurQvd8ah4buA4bqmL+G7geG7gcOq4bq/L+G6v2nhur/hu5Xhu4Hhu4Hhur/hur/hu4Phu4Fp4bqs4buFw6rhu4dnZuG7r8Oq4bqt4bux4bq0w7rhurXhuqTEg2jhu4Phur/hurvhur3DreG7r+G6rMSD4bq7IeG6qOG7jeG6rOG6veG7k3h34bq94bqmw63hu6Xhur3hu5Ns4bqs4bq94buX4buP4bqo4bq94buG4bqoQXfDuuG6veG6tMO5QeG6u+G6veG7gOG7peG7leG6rMO5xIPhurtow6rDquG6u+G6vcO5xqHhu6XDusO54bqsxIPhurvhu4VpaOG6u+G6vS9kYy/hurRkY+G6tOG6veG7meG7r8Ot4bqm4bqmxIPhurvhurThu5jDreG6tOG6rOG7pXh34bq7ZOG7lHjhur3hurTDueG7j3fhur3hu6/Egnfhur3hu5nDsuG7guG6vcOC4bqo4buN4bqs4bq94buXReG6sOG7meG6veG6rOG6pMOBd8O64bq94buZQeG6veG7l8awd8O54bq94bqs4bqkeHfDuuG6veG7mcO5w7Xhuqjhur3huqzhurjhur3hu6/DsuG6qOG6veG6vuG7i+G6veG7mcO5a3bhur3huqZ54buZ4bq94bqsQeG6rOG6vXfhu6F34bq94buZw7Lhu4Lhur3hu63DueG7tcah4bqn4bq94butw7nDrOG7mcO54bq9w7nhu4t3w7rhur124bqow63hur3hur5x4bq94buZw7nhu6nhur3hur7hu6Vy4buZ4bq94bqsRcSC4bul4bq9d0XEguG7meG6vXbhuqLhu6Xhur13w7rhu4vhu4Lhur3hu6/hu4vhur3hu5nDsuG7guG6veG6rEXDg+G7peG6veG7r8Oy4bqo4bq94bq+4buL4bq94buTcXfhur3DguG6qMSp4bqtYy/hurRkY+G6tOG6veG7meG7r8Ot4bqm4bqmxIPhurvhurThu5J44buV4buC4bq7ZGPhu6V2w7rhur3hu5nhu6/DreG6puG6psSD4bq74bul4buYxqF34bqsxqHhuqThurvhur3huqbhuqzhu4Lhu6/GocSD4bq74buA4bul4buV4bqsw7nDouG6vWjDqsOq4bq04buG4bql4bq9w7nGoeG7pcO6w7nhuqzDouG6veG7hWlo4bq04buG4bql4bq74bq94bqm4bqk4buZxIPhursvL+G7meG7lXfhuq3hu5PDrXjhuqzDucOtd8O5w7l4w63huq3hur53L+G7lcah4bqm4but4bqseOG6tC93xqHhu4DhuqYv4buB4buBw6rhur8v4bq/aeG6v+G7leG7geG7geG6v+G6v+G7hcOqZ+G6rOG7gWhnaWnhu6/DquG6reG7seG6tMO64bq14bqkxIPhu4Hhur9p4bq74bq9w63hu6/huqzEg+G6uyHhuqjhu43huqzhur3hu5N4d+G6veG6psOt4bul4bq94buTbOG6rOG6veG7l+G7j+G6qOG6veG7huG6qEF3w7rhur3hurTDuUHhurvhur3hu4Dhu6Xhu5XhuqzDucSD4bq7aMOqw6rhurvhur3Ducah4bulw7rDueG6rMSD4bq74buFaWjhurvhur0vZGMv4bq0ZGPhurThur3hu5nhu6/DreG6puG6psSD4bq74bq04buYw63hurThuqzhu6V4d+G6u2Quw7nhu4934bq94buvxIJ34bq9dm7huqzhur3DueG7i3fDuuG6vcOC4bqo4buN4bqs4bq94buTeHfhur3huqbDreG7peG6veG7r3jhu4nhu6Xhur13w7nhu7Xhur3hu5fDrXfDuuG6veG7k+G7i+G7guG6veG7k8Osd+G6vcO54bulcnfhur13w63hu4Lhur3hu5dF4bqw4buZ4bq9d8O5w7XhurThur3huqzhurjhur3hu5nDrOG7meG6veG6rOG7qXfDueG6vcOZRXfDuuG6vTjhu6F34bqn4bq9V8OtduG6veG7lsawd8O54bqn4bq94bqmQeG6veG7p+G6rOG6veG7l0XhurDhu5nhur3hu5dFw63hur3hu5dwd+G6veG6rOG6uOG6veG7mcOs4buZ4bq94bq+QnfDuuG6veG6rOG6pMOBd8O64bq9w4Lhuqjhu43huqzhur3huqzhuqR4d8O64bq94bqs4bupd8O54bq9d8O5ReG6veG6tuG6veG7hmrhur3DmeG6sOG6tOG6veG7ruG7hOG6veG6qzzhuqThu6Vy4bqo4bq9KcODd2Lhur3hur7hu4vhur12w4Dhuqzhur3huqZB4bq94buGauG6veG7mUTDreG6vcO54bqo4buCcnfhur3hu5bhu7l3w7rhur0pw4N34bqt4bqt4bqtYy/hurRkY+G6tOG6veG7meG7r8Ot4bqm4bqmxIPhurvhurThu5J44buV4buC4bq7ZGPhu6V2w7rhur3hu5nhu6/DreG6puG6psSD4bq74bul4buYxqF34bqsxqHhuqThurvhur3huqbhuqzhu4Lhu6/GocSD4bq74buA4bul4buV4bqsw7nDouG6vWjDqsOq4bq04buG4bql4bq9w7nGoeG7pcO6w7nhuqzDouG6veG7hWZp4bq04buG4bql4bq74bq94bqm4bqk4buZxIPhursvL+G7meG7lXfhuq3hu5PDrXjhuqzDucOtd8O5w7l4w63huq3hur53L+G7lcah4bqm4but4bqseOG6tC93xqHhu4DhuqYv4buB4buBw6rhur8v4bq/aeG6v+G7leG7geG7geG6v+G6v+G7heG7g2nhuqzhu4Phu4fhu4Hhur/hu4Xhu6/DquG6reG7seG6tMO64bq14bqkxIPhu4Vn4buD4bq74bq9w63hu6/huqzEg+G6uyHhuqjhu43huqzhur3hu5N4d+G6veG6psOt4bul4bq94buTbOG6rOG6veG7l+G7j+G6qOG6veG7huG6qEF3w7rhur3hurTDuUHhurvhur3hu4Dhu6Xhu5XhuqzDucSD4bq7aMOqw6rhurvhur3Ducah4bulw7rDueG6rMSD4bq74buFZmnhurvhur0vZGMv4bq0ZGPhurThur3hu5nhu6/DreG6puG6psSD4bq74bq04buYw63hurThuqzhu6V4d+G6u2Thu5Thurrhur3hu63hu6Vwd+G6veG7rcO5eMSpd8O64bq94buB4bq94bqs4bqo4buPd+G6veG6rOG6pEXEguG7meG6veG6rHDhuqzhuqfhur3huqzDucaw4bq94bqs4bqkReG6rnfDuuG6vcO5eMOt4bq94buZw7Lhu4Lhur3hu5nEqXfDueG6veG6puG7n+G6veG7meG7i3fDuuG6vXfDucOAd+G6vXfDucaw4bq04bq9w7nDg3fhuq3hur3hu65F4bqwd8O64bq9w4Lhuqjhu43huqzhur3hu5Phu4vhu4Lhur3hu5PDrHfhur3hu5nEkHfDuuG6veG6vsWp4bq94bqsw7lw4bq94bqsa3fDuuG6vXbhu4l3w7nhur3hu5nEqeG6veG6vnHhur3huqZB4bq94buX4bulc3bhur3hu5PDrHfhur3DueG7i3fDuuG6veG7r+G7kXfhur3hu69F4bqwd8O64bq9w7nhu4t3w7rhur3huqzhuqh3w7rhur3huqTDreG6veG6rMO5xrDhur3huqzhuqRF4bqud8O64bqtYy/hurRkY+G6tOG6veG7meG7r8Ot4bqm4bqmxIPhurvhurTDjeG6qOG6rMO5eOG6pOG6u2Rj4bqm4bqs4bqkeHfDumThur08w7nhuqjhur3DmeG7i2Mv4bqm4bqs4bqkeHfDumRjL+G6tGQ=

Thu Hà

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]