(vhds.baothanhhoa.vn) - Hưởng ứng Đợt thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII do Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động từ ngày 1-10-2021 đến 20-1-2022, các cấp Hội LHPN tỉnh Thanh Hóa đã triển khai thực hiện được hơn 700 công trình, phần việc.
w6rhu61pZ+G7oeG7t21FReG6p2ZDMOG7r8OJ4bu3cmbhur/DqkXDicSQw4FB4bux4bq/4bus4bqkQWdqaGhn4buh4bquQeG7sWfDicSQd0Hhu61lZ0Phu63GoUFnSeG7r8Wp4buhZ+G7reG7huG6qkHhu7Fn4buCQeG7sWdx4bqow4lnw4nhu63hu69nceG6uG1nceG7keG7oWfhu5/hu6/FqcOJZ+G7oeG7rW/DgWfhu7nhu4RB4buxZ1HDs+G7r2fhu63hurLhu69nccOz4buvZ+G7n+G7r8aw4bq4Z0Phu63DimdBSGfDicOBb0FnROG6uOG6sOG7oWfhu7fGoUFnw4nhu63hu4Jnw6Phu67hu67hu67Dqi9Fw4nEkMOBQeG7seG6v8OqL+G7rWnhur/DqkNn4buh4bu3bUVF4bqnZkPhu6xybXBm4bq/4bus4buG4bqqQeG7sWfhu4JB4buxZ1HhuqjDiWfDieG7reG7r2dx4bq4bWdx4buR4buhZ+G7n+G7r8Wpw4ln4bu34bubQ2fDieG7rW9B4butZ8OJduG7oeG7rWfhu6Hhu61vw4Fn4bu54buEQeG7sWdRw7Phu69n4but4bqy4buvZ3HDs+G7r2fhu5/hu6/GsOG6uGdD4butw4pnQUhnw4nDgW9BZ0ThurjhurDhu6Fn4bu3xqFBZ8OJ4but4buCZ8Oj4buu4buu4buuZ3DDgWdRw4FvQWfhu6Dhu63hur5nw4l44buh4butZzDEkOG6uEHhu7Fn4buG4bqkQeG7sWfhu6zhurLhu69n4bu24busW0Bn4bqh4buvxanDiWdAbeG7uWdD4butbsOJZ3HhurJB4buxZ8OJ4buEZ0Hhu7Fv4buKZ2ktaWgtw61ow61pZ3Hhu6VBZ8OtaC1pLcOtaMOtw61lZ+G7oW7hu6Fn4buh4buXQ2fhu6zhurLhu69n4bu24busW0Bnw4l5QeG7rWcw4butbUHhu61n4busw4BtZ3Hhu41nw4nEkOG7r8awQWfhu7Xhu61t4buvZ8OJ4butRuG7oWfhu63hu6/FqUFnceG7huG6qOG7oWfhu63huqRBZ2poaGfhu6Hhuq5B4buxZ8OJxJB3QeG7rWVnQ+G7rcahQWdJ4buvxanhu6HDqcOqL0Phur/DqkNn4buh4bu3bUVF4bqnZkPhu57DgXDhu4pm4bq/w6rhu6/hu7nhu7Fn4buh4bu3bUVF4bqnZuG7r+G7oHJBw4lyxJBmZ0XDieG7iuG7t3Lhuqdmw43hu69ww4nhu61kZ2toaEPDjMSRZ+G7rXLhu6/hu7Hhu63DiWRn4buJw63EqUPDjMSRZmdFxJDhu6HhuqdmLy/hu6FwQcOp4bufbcOBw4nhu61tQeG7reG7rcOBbcOpSUEvcHJF4bu1w4nDgUMvQXLDjUUvw63DrWhpL2nhu4tscMOsaWloauG7i+G7i8OJw63hu4tpaMOs4bu3aMOp4buzQ+G7sWPEkOG6p2zhu4toZmdt4bu3w4nhuqdm4bus4bqkQWdqaGhn4buh4bquQeG7sWfDicSQd0Hhu61lZ0Phu63GoUFnSeG7r8Wp4buhZ+G7reG7huG6qkHhu7Fn4buCQeG7sWdx4bqow4lnw4nhu63hu69nceG6uG1nceG7keG7oWfhu5/hu6/FqcOJZ+G7oeG7rW/DgWfhu7nhu4RB4buxZ1HDs+G7r2fhu63hurLhu69nccOz4buvZ+G7n+G7r8aw4bq4Z0Phu63DimdBSGfDicOBb0FnROG6uOG6sOG7oWfhu7fGoUFnw4nhu63hu4Jnw6Phu67hu67hu65mZ8ON4buvcMOJ4but4bqnZmtoaGZn4butcuG7r+G7seG7rcOJ4bqnZuG7icOtxKlmZy/hur/Dqi9D4bq/w6pDZ+G7oeG7t21FReG6p2ZD4bugbUPDieG7r8OBQWbhur/hu6zhurLhu69n4bu24busW0Bnw4zhu41nMOG7rcOz4buh4butZyDhuqRBZ+G6uzDhu63Ds+G7oeG7rWcw4butb0Hhu63hur1n4buh4but4buP4bu5Z0XDgOG7oWfDieG7huG6rEHhu7FnxJBvw4Fnw4xtQeG7rcOpw6ovQ+G6v8OqQ2fhu6Hhu7dtRUXhuqdmQ+G7nsOBcOG7imbhur8wxJDDgUHhu7Fn4buhbuG7oWfhu6Hhuq5B4buxZ8OJxJB3QeG7rWdD4butxqFBZ0nhu6/FqeG7oWfDicSQw7lBZWfhu6zhurLhu69n4bu24busW0Bnw4l5QeG7rWfhu7dGbWfhu6Hhu63huqJBZ8SpZ+G7oeG6rkHhu7Fnw4nEkHdB4butZWdD4butxqFBZ0nhu6/FqeG7oWfDieG7rUbhu6FnRUZnw4nhu6/DueG6uGfhu5/hu6/GsOG6uGVnw4zhurjhu5fDiWdFw7Xhu6FnSW9n4buh4buteWdxw7PDgWfDieG7rUbhu6Fn4but4buvxalBZ3HhurZB4buxZ+G7t8OBw7PDiWfDicSQw4FB4buxZ+G7oW7hu6Fn4buh4buXQ2fhu6zhurLhu69nw4nhu61yw4FnROG6uOG7imfhu7nhuq5n4buh4buXQ2fDiXlB4butZ3HGsGdx4buPQeG7sWfhu7Xhu4hnSW9n4bufbsOBZ+G7oW7DgWcwN2fhu6zhurLhu69n4bu24busW0Bn4bqh4buvxanDiWdAbeG7ucOpw6ovQ+G6v8OqQ2fhu6Hhu7dtRUXhuqdmQ+G7nsOBcOG7imbhur/DquG7r+G7ueG7sWfhu6Hhu7dtRUXhuqdm4buv4bugckHDiXLEkGZnRcOJ4buK4bu3cuG6p2bDjeG7r3DDieG7rWRna2hoQ8OMxJFn4butcuG7r+G7seG7rcOJZGfhu4tsw6xDw4zEkWZnRcSQ4buh4bqnZi8v4buhcEHDqeG7n23DgcOJ4butbUHhu63hu63DgW3DqUlBL3ByReG7tcOJw4FDL0Fyw41FL8Otw61oaS9p4buLbHDDrGlpaGzDrWrDicSpxKnDrWjEqeG7t2jDqeG7s0Phu7FjxJDhuqdpbGxmZ23hu7fDieG6p2bhu6zhuqRBZ2poaGfhu6Hhuq5B4buxZ8OJxJB3QeG7rWVnQ+G7rcahQWdJ4buvxanhu6Fn4but4buG4bqqQeG7sWfhu4JB4buxZ3HhuqjDiWfDieG7reG7r2dx4bq4bWdx4buR4buhZ+G7n+G7r8Wpw4ln4buh4butb8OBZ+G7ueG7hEHhu7FnUcOz4buvZ+G7reG6suG7r2dxw7Phu69n4buf4buvxrDhurhnQ+G7rcOKZ0FIZ8OJw4FvQWdE4bq44bqw4buhZ+G7t8ahQWfDieG7reG7gmfDo+G7ruG7ruG7rmZnw43hu69ww4nhu63huqdma2hoZmfhu61y4buv4bux4butw4nhuqdm4buLbMOsZmcv4bq/w6ovQ+G6v8OqQ2fhu6Hhu7dtRUXhuqdmQ+G7oG1Dw4nhu6/DgUFm4bq/4bus4bqy4buvZ+G7tuG7rFtAZ8OM4buNZ13hurhtQeG7sWcwxJDhurhB4buxZ+G6u8OJ4buteGfDjOG7jWfhu5554bu5ZyDhuqRB4bq9Z8OJxJBtw4Fn4bu5buG7r2fhu5fhu7ln4buh4butw4Fn4but4bqy4buvZ0nhu6/DuUFn4bu14butw4Bn4bu14but4buPQcOpw6ovQ+G6v8OqQ2fhu6Hhu7dtRUXhuqdmQ+G7nsOBcOG7imbhur/EqWfhu6Hhuq5B4buxZ8OJxJB3QeG7rWVnQ+G7rcahQWdJ4buvxanhu6Fn4bux4bq24bu5ZGfigJzhu57hu6/hu6VBZ8SQbuG7oWfDieG7rW9B4butZ8OJ4buv4bunQeKAnWVn4oCcw63hu4loZ+G7teG7uWdR4buG4bqsQeG7sWfhu63DgW1nLWdR4buG4bqsQeG7sWfDicSQbUHhu61nLWfhu6xvQeG7sWfhu6Hhu5Xhu4pnLWfhu6xvQeG7sWfEkG/DgWfDjG1B4but4oCdZWfigJzDrcOpw63hu4loZ0Dhu61vZ0XDs+G7oeG7rWctZ0nhu4bhuqxBZ+G7ueG7o+G6uOKAnWVn4oCcQOG7rW9nRcOz4buh4butZy1nSeG7huG6rEFncXRD4oCdZWfigJzhu4loaGdFw7JBZ0Phu63hu53hu7lncMOBZ0Phu63DimdBSGdFw7JBZ8OM4bq44buXw4lnceG7huG6qOG7oWfhu7Hhu6/huqbhu69nw4nhu63hu6/FqeG6uGfDicSQw7lBZ+G7teG7reG6rkHhu7Fn4bux4buvbUFn4bu5w7NB4bux4oCdZWfigJzEqcOpaGhoZ+G7n+G6smduw4FncG/hu69nLWdFw7Xhu6FnQ+G7rcOK4buhZ3Dhu5VBZ8OJ4bqy4buhZ0Hhu7Fv4buKZ8OJ4bulw4nigJ3EkWfigJxpw6zDqWhoaGfhu5/hu4Lhu6Fnw7JB4butZ+G7seG7r21ncXdB4butZ+G6oeG7r8Wpw4lnLWdF4bq44bu5Z0nGoeG7imdB4buxb+G7imfDieG7pcOJ4oCdw6nDqi9D4bq/w6pDZ+G7oeG7t21FReG6p2ZD4buew4Fw4buKZuG6v8Oq4buv4bu54buxZ+G7oeG7t21FReG6p2bhu6/hu6ByQcOJcsSQZmdFw4nhu4rhu7dy4bqnZsON4buvcMOJ4butZGdraGhDw4zEkWfhu61y4buv4bux4butw4lkZ8Sp4buLw61Dw4zEkWZnRcSQ4buh4bqnZi8v4buhcEHDqeG7n23DgcOJ4butbUHhu63hu63DgW3DqUlBL3ByReG7tcOJw4FDL0Fyw41FL8Otw61oaS9p4buLbHDDrGlpaWnDrGjDiWrhu4tqacOt4bu3aMOp4buzQ+G7sWPEkOG6p+G7iWloZmdt4bu3w4nhuqdm4bus4bqkQWdqaGhn4buh4bquQeG7sWfDicSQd0Hhu61lZ0Phu63GoUFnSeG7r8Wp4buhZ+G7reG7huG6qkHhu7Fn4buCQeG7sWdx4bqow4lnw4nhu63hu69nceG6uG1nceG7keG7oWfhu5/hu6/FqcOJZ+G7oeG7rW/DgWfhu7nhu4RB4buxZ1HDs+G7r2fhu63hurLhu69nccOz4buvZ+G7n+G7r8aw4bq4Z0Phu63DimdBSGfDicOBb0FnROG6uOG6sOG7oWfhu7fGoUFnw4nhu63hu4Jnw6Phu67hu67hu65mZ8ON4buvcMOJ4but4bqnZmtoaGZn4butcuG7r+G7seG7rcOJ4bqnZsSp4buLw61mZy/hur/Dqi9D4bq/w6pDZ+G7oeG7t21FReG6p2ZD4buew4Fw4buKZuG6v+G7oG7hu6Fn4buh4bquQeG7sWfDicSQd0Hhu61lZ0Phu63GoUFnSeG7r8Wp4buhZ8OJxJDDueG6uGdx4bun4bq4Z3Hhu4ZtZ8SQbWfhu6Fu4buhZ+G7oeG7rXlnw4nhu6/DueG6uGdD4but4buXQWdx4buX4bq4Z+G7ocOKZ8OJ4butxrBn4bqqZ+G7oeG6pGdF4bqqZ0Hhu63DtOG7uWfDieG7rUbhu6Fn4but4buvxalBZ+G7ocOAZ+G7reG7r8Wp4bq4Z0ThurjDsmVnw4nDs8OBZ+G7reG7r8Wp4bq4Z+G7gkHhu7Fnw4nhu63hu69nceG6uG1n4bu3bUFnw4nDg21nw4nEkMOBQeG7sWfhu63DgcOzw4lnceG6skHhu7FlZ0Phu63DgUHhu7Fnw4nEkG/DgWfhu63hurLhu6/DqWdd4bq4bWdxw4Bn4bux4buv4bq6Q2fDieG7rcO54bu5Z0Hhu63hu6/hu6fhurhn4but4bqy4buvZ0nhu6/DuUFlZ0Phu63DimdBSGfhu7Xhu63DgGfhu7Xhu63hu49BZWdxw4BB4buxZ+G7scOAQ2fDjOG7leG7imdwRkHhu7FnQDDhu7hlZ0Aw4bu4Z0Hhu5VB4buxZ+G7oW3DgWVnQDDhu7hn4bu14buvxrDhurhn4bu54buj4bq4ZWfhu7Hhu69IZ+G7sXdBZ0lvZ0Phu61uw4ln4but4bq44buKZ8OJxJDhurjhu4rhu6dBZ8OJ4but4bqwQeG7sWdJ4buPQWfhu63DgG1n4buh4bq+bWdw4buVQWfDieG6suG7ocOpw6ovQ+G6v8OqQ2fhu6Hhu7dtRUXhuqdmQ+G7nsOBcOG7imbhur/DquG7r+G7ueG7sWfhu6Hhu7dtRUXhuqdm4buv4bugckHDiXLEkGZnRcOJ4buK4bu3cuG6p2bDjeG7r3DDieG7rWRna2hoQ8OMxJFn4butcuG7r+G7seG7rcOJZGfDrMSpbEPDjMSRZmdFxJDhu6HhuqdmLy/hu6FwQcOp4bufbcOBw4nhu61tQeG7reG7rcOBbcOpSUEvcHJF4bu1w4nDgUMvQXLDjUUvw63DrWhpL2nhu4tscMOsaWlpaeG7iWnDicSpasOsaOG7i+G7t2jDqeG7s0Phu7FjxJDhuqfDrWppZmdt4bu3w4nhuqdm4bus4bqkQWdqaGhn4buh4bquQeG7sWfDicSQd0Hhu61lZ0Phu63GoUFnSeG7r8Wp4buhZ+G7reG7huG6qkHhu7Fn4buCQeG7sWdx4bqow4lnw4nhu63hu69nceG6uG1nceG7keG7oWfhu5/hu6/FqcOJZ+G7oeG7rW/DgWfhu7nhu4RB4buxZ1HDs+G7r2fhu63hurLhu69nccOz4buvZ+G7n+G7r8aw4bq4Z0Phu63DimdBSGfDicOBb0FnROG6uOG6sOG7oWfhu7fGoUFnw4nhu63hu4Jnw6Phu67hu67hu65mZ8ON4buvcMOJ4but4bqnZmtoaGZn4butcuG7r+G7seG7rcOJ4bqnZsOsxKlsZmcv4bq/w6ovQ+G6v8OqQ2fhu6Hhu7dtRUXhuqdmQ+G7oG1Dw4nhu6/DgUFm4bq/4bug4bquQeG7sWfDicSQd0Hhu61n4oCcQOG7rW9nRcOz4buh4butZ0nhu4bhuqxBZ+G7ueG7o+G6uOKAnWfhu6Hhur5tZ+G7reG6suG7r2dJ4buvw7lBZWdD4butw4pnQUhn4but4bq44buKxalBZ0Dhu7HhuqLhu6Fn4bu24buR4buhZ3Hhu4bhuqjhu6Fn4buxw7VBZ+G7n+G7r8awQcOqL0Phur/DqkNn4buh4bu3bUVF4bqnZkPhu57DgXDhu4pm4bq/MMSQw4FB4buxZ+G7teG7reG6uOG6rkFn4bu14but4bq0Z+G7rcOBw7PDiWdx4bqyQeG7sWfhu6Hhu61vw4Fn4bu54buEQeG7sWfhu7RLZ0Hhu6/FqeG7uWdpacOtZ0Hhu4/hu7lnQOG7sW/hu4pnXeG6uOG6ruG7oWfDieG7pWdD4butw4pnQUhnSW9naWxrw61nQeG7j+G7uWfhu6DhurjhurLhu6Fn4bu14but4bqq4buvZ0Hhu7Hhu63DvW1n4busbeG7r2fhu55vZzDEkOG7hkHhu7FlZ+G7rOG6suG7r2fhu7bhu6xbQGfDiXlB4butZ0XDumfDieG6tGfhu6Hhu63hu4Lhu6Fnw4nEkG3DgWfhu7Hhu6/DsuG7r2fDieG7reG7huG6qkHhu7Fnw7JB4butZ+KAnOG7sOG7r21ncXdB4butZ+G6oeG7r8Wpw4lnLWdF4bq44bu5Z0nGoeG7imdB4buxb+G7imfDieG7pcOJ4oCdZ0lvZ+G7oW7hu6FnQ+G7rcahQWfDieG7reG7huG6qkHhu7Fn4buh4butw4Fn4buhbuG7oWfhu6Hhuq5B4buxZ8OJxJB3QeG7rWVnQ+G7rcahQWdJ4buvxanhu6Fnw4nhu6/DueG6uGfhu5/hu6/GsOG6uGfDjOG6uOG7l8OJZ0XDteG7oWfDicSQw4FB4buxZ3HhuqjDiWfDieG7reG7r2dx4bq4bWdx4buR4buhZ+G7n+G7r8Wpw4ln4bug4butb8OBZ+G7ueG7hEHhu7FnUcOz4buvZ+G7reG6suG7r2dxw7Phu69n4buf4buvxrDhurhnQ+G7rcOKZ0FIZ8OJw4FvQWdE4bq44bqw4buhZ+G7t8ahQWfDieG7reG7gmfDo+G7ruG7ruG7rsOpw6ovQ+G6v8OqQ2fhu6Hhu7dtRUXhuqdmQ03hurjDieG7rcOBxJBmZ0XDieG7iuG7t3Lhuqdmw4lyw4zDiS1t4bu34buv4buxQWRnxJDhu6/hu7Hhu63DicSRZuG6v+G7uExn4bu24buvQeG7rcOqL0Phur8=

Mỹ Linh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]