(vhds.baothanhhoa.vn) - Nhiều lần tôi tìm về làng hoa nơi một thời mình đã sống bằng cảm xúc lẫn lộn. Tôi tự hỏi về những luống hoa và bước chân thôn nữ đâu rồi. Nó ở đâu trong hỗn độn bê tông, nhôm kính và những tầng cao đô thị kia?
YsO6w6rhurvhu5Phu61p4bqk4bqkw6PhurnhurIpw7nhuqbhu63hu5fhurljYuG6pOG6psOCd3Z1Y+G7mMSQ4bq7w4rFqeG6u+G7k0Np4bq74butw6x2deG6u8O6d2liL+G6pOG6psOCd3Z1Y2Ivw7rDqmNi4bqy4bq74buT4butaeG6pOG6pMOj4bq54bqyw5rhu5dp4buZ4bq5Y1bDusO5cOG6rOG6u+G7reG7jXbhurvhuqbhu7fDueG6u+G6puG7p+G7r+G6u8OKcOG6u+G7rcOsdnXhurvDundp4bq7duG6osO54bq74buvw4HhuqbhurvhuqbDusSCw7nhurvhu6/hu6d2w7rhurvhu5XEqeG6u+G6pOG7uXZ14bq74buRbHZ14bq74buT4buJ4buv4bq74buA4bqo4buT4bq74butw7R24bq74butw4F24bqn4bq7KeG7t8O54bq74bqm4bq44bq7w7rhu7PDueG6u8OKcOG6u3bDuuG6vHZ14bq74but4bqs4bu5dnXhurvDundp4bq7w4rDrOG6u+G7kcSQw4Phu5Phurvhu5PDusOzduG6u+G6psO64bu3duG6u3bhurzhurvhu5XDs+G6rOG6u8OCQcO54bqn4bq7VnjhurvhurDhurvhu5XDs+G6rOG6u+G6psOCd3Z14bq7w7rhuqB24bq74buVw4F24bq74buR4buf4bq74bqm4bu3dnXhuqXhurt2w7rhu7fhu6/hurvhu7Hhu6V2w7rhurvDisOs4bq7dsO64bq8dnXhurvhuqbhu412deG6u+G7k2l34bq74buV4bu34bq74bqmw7rFqeG6u+G7scO5aeG6s2Iv4bqyY2LhurLhurvhu5Phu61p4bqk4bqkw6PhurnhurLhu5B34buZ4buG4bq5Y2LDueG7r3Xhurvhu5Phu61p4bqk4bqkw6PhurnDueG7kuG7l3bhuqbhu5fDguG6u+G7meG6psO64bqs4buv4buR4bq54bq74bqk4bqm4buG4but4buXw6Phurnhur7DueG7meG6psO64bq14bq7Z+G6veG6veG6suG7gMOi4bq7w7rhu5fDuXXDuuG6puG6teG6u+G7h+G7h8Oq4bqy4buAw6LhurnhurvhuqTDguG7k8Oj4bq5Ly/hu5Phu5l24bqn4buRaXfhuqbDuml2w7rDundp4bqnw4p2L+G7meG7l+G6pOG7seG6pnfhurIvduG7l+G6vuG6pC/hur/DquG7geG6vS/Dqmhm4buZ4buDw6rhu4Xhur1m4buDZ+G6puG7geG6veG6v2bhu63Dqi3hur/huqfhu6vhurJ14bq54bq7aeG7reG6psOj4bq54buYxJDhurvDisWp4bq74buTQ2nhurvhu63DrHZ14bq7w7p3aeG6ueG6u+G6vsO54buZ4bqmw7rDo+G6uWfhur3hur3hurnhurvDuuG7l8O5dcO64bqmw6Phurnhu4fhu4fDquG6ueG6uy9jYi/hurJjYuG6suG6u+G7k+G7rWnhuqThuqTDo+G6ueG6suG7kmnhurLhuqbDuXd24bq5Y+G6qeG7iHbDuuG6u+G7r8O5dsO64bq7w7rDvWnhuqtiL+G6smNi4bqy4bq74buT4butaeG6pOG6pMOj4bq54bqy4buQd+G7meG7huG6uWNWdXfhu4vDueG6u+G7t+G6u8OKw4PDueG6u+G6puG7t8O54bq74butw6zhurt2w7rhurx2deG6u+G7k8OtdsO64bq74buVQXZ14bq7w7p3aeG6peG6u+G6psOCd3Z14bq7dsO64bq8dnXhurvhu5Xhu5/hu6/hurvhu63EqXZ14bq74buZ4bqs4bql4bq74bqm4bu3w7nhurvhuqbhurjhurvhu6/DgXZ14bq7w4JsdnXhurvhu5XEkOG6ruG7k+G6u+G7mWvhuqbhurvhuqZp4buG4bq74buTd3bhurvhu5HGoeG6u1bEkOG6onZ14bq7LeG6u+G7r8OB4bqm4bq74bqmw7rhu7d24bq7duG6vOG6u+G7rcOsdnXhurvDundp4bq74buTw7rhu6V2w7rhurvDusO5ceG6rOG6u+G7k+G6qnZ14bq74buVw7nhurvhuqbDguG7n3bhurvhu5PDrXbDuuG6u+G7lUF2deG6peG6u3Z1xJDEgsO54bq74butw6x2deG6u+G7seG7oeG6puG6u+G7r8OB4bqm4bq74buTw7rDueG7oeG7k+G6u+G7k8OAdnXhurvDundp4bql4bq74buTw7rhuqh2deG6u+G6puG7t8O54bq74buRxJDDg+G7k+G6u8OKw6x34bq74buVeOG6p2Iv4bqyY2LhurLhurvhu5Phu61p4bqk4bqkw6PhurnhurLhu5B34buZ4buG4bq5Y+G7ksO6xrDhurvhu5nDreG7r+G6u3Z1w7rhu6nhurvhuqbDuuG7oeG6peG6u3bDusSQdnXhurvhu7HDuuG7t3Z14bq74bqmw7py4bq74bqmw7rDgOG6u+G7rcOB4bql4bq74buR4bqww7nhurvhuqbhu7fDueG6u+G7kcO54buh4bqm4bq74buv4bundsO64bq7w4rDrOG6u+G7k3d24bq74buRxqHhurvhu7HDusOt4buT4bq7dsO6aeG6rOG6u8OKcOG6u+G6puG6rMOAw7nhurvhuqbDreG7k+G6u8OKw6zhurt2dcO6cOG6u3Z1w7rDuXHhurLhuqfhurtWeOG6u+G6psOCd3Z14bq7w4rhu5d34bq74buvxJDEgsO54bq74bqkw63huqzhuqXhurvhu5N5duG6u+G6puG7t8O54bq74bqmw7rhu6fhurvhu5FCw7nhurvhu5Ft4buv4bq74buTQ2nhurt2dcSQxILDueG6u+G6psOJdnXhurvhuqbDguG7icO54bql4bq74bqmw7rhu4/hu6/hurvhu5PDuuG7peG6u+G7k3l24bq74buTeOG6u+G6ssO64buNduG6u+G7lWnhurvhuqbhu6d2w7rhuqfhuqfhuqfhurvhu6zhu4124bq74buV4buN4bqs4bq7dW3hurLhurt2eOG6peG6u+G7rcOs4bq74buTw63DueG6u+G7keG7peG7r+G6u+G6pnjhu5PhurvhurThuqzDteG7huG6u+G7rcO54bufduG6u8O6QcO54bq74bqmw7rhu5d34bq74bqmw7rhu5d34bq74buV4bu3w7nhurt1w612w7rhurvhuqbDguG7n3bhurvDimnDueG6p+G6u+G7rsOB4bqm4bq74bqmw7rhu7d24bq7duG6vOG6u8O6QXbhurt2w7rDueG7n3bhuqXhurvhuqbDuXbDuuG6u+G7scO64bu3w7nhuqXhurt2w7rDuXHhuqbhurvDuuG6rOG7huG7oeG6puG6u+G6psO6aXbDuuG6u+G7gOG6rMOzduG6u+G7lcSQ4bqu4buT4bq74buZQXbhurvDuuG7oeG6puG6u+G7k8O6d+G6u3bDuuG6vHZ14bq74buVeGnhurvDundp4bq74butw4N24bq74but4bufduG6u+G6psOJ4bq74butw6x2deG6u8OKw6zhurvDusOsdsO64bq74bqmw4Lhu6d2w7rhurvDisOsd+G6u+G6ssO64bu54bq74buv4bqgw7nhurt2dcOs4buG4bql4bq7dXjhurLhurvhurLDuuG7jXbhurvhu63DrOG7r+G6u+G7leG7m+G6suG6u+G7k8O6d+G6u3Z1xJDEgsO54bq74bqw4bq74bqyw7rhu7nhuqfhurvhu5J44bq74but4buNduG6u+G6puG7t8O54bq74butbXZ14bq74but4buj4bq74buVw7nhurvhuqbDuuG7l3fhurt2eOG6peG6u+G6psOC4bufduG6u+G6pmnhu4bhurvhu63DrOG6u+G7k8O6w7nhu6Hhu5Phurvhu6/DreG7huG6u+G7iXbDuuG6u3XDusO54bq74but4buLw7nhurt2w7rhurx2deG6u+G7scO64bqs4bu3duG6u8O64bundsO64bq74bqmw7rhu4/huqbhurvhu5Xhu5vhurLhuqfhurvhu5LDusaw4bq74bqmw7rhu6HhurvhuqbDuuG7t8O54bql4bq7w4JBw7nhurvhuqbhu7fDueG6u+G7reG7i8O54bq74butbXZ14bq74but4buj4bq7w4Jp4bq7w4pw4bql4bq74bqk4bqu4bq7dnjhurt2w7rhu6d24bq74bqmw7rDsuG7huG6u+G7reG7i8O54bq74buR4buJd+G6u+G7k8Otw7nhurvhu5PDuuG6qOG6u3bDrOG7huG6u+G7rcOs4buv4bq7dnXEkMSCw7nhurvhuqZp4bq74buAw7LhuqzhurvDusOA4bqnYi/hurJjYuG6suG6u+G7k+G7rWnhuqThuqTDo+G6ueG6suG7kHfhu5nhu4bhurljVsO64bq8dnXhurvhuqbDsuG7r+G6u+G7iXbDuuG6u+G7k3d24bq74buRxqHhurtWxJDhuqJ2deG6u+G7k+G6qnZ14bq7dsO64bq8dnXhurvhu7HDuuG6rOG7t3bhurvDuuG7p3bDuuG6u+G7rcOsdnXhurvDundp4bq74buV4bub4bqy4bq74buV4buj4bql4bq74butw6zhurt2w7rhurx2deG6u+G7sUfhurt2w7lx4buv4bq74bqmw7rhu4/huqbhurvhu5XDrXZ14bq7dsO6w4PhuqfhurtWw7rEkHZ14bq74buT4bqiduG6u+G7reG7ueG7k+G6u+G7leG7t+G6u+G6psO6xanhurvDunhp4bq74buVxKnhurvhu7HDusO54buhduG6u+G7rcOsdnXhurvDundp4bql4bq74buT4buJ4bq74buvw4HhuqbhurvDiuG6qnZ14bq7dnV34buLw7nhurvhu7fhurvhu7HDuuG7t3Z14bq74buTw7rFqeG6rOG6u3bDgMO54bq74bqkReG7k+G6u8ah4bqy4bql4bq74bqyw7rhu4nDueG6u3bDusSQxIJ2deG6u+G7reG7i8O54bq74buTw7p34bq7dsO64bq8dnXhurvhu5nhurjhurvDrXbhurvhu5Xhu7fhurvhuqbDusWp4bq7w4rDrOG6u+G6pOG6uOG6u8OCaeG6u+G7lcSCw7nhurvhu5NDaeG6u3bDuuG6vHZ14bq74buTanbhurt2w7rDrOG6u+G7k2l34bql4bq7w4LDsuG6puG6u3bDusO5cOG6rOG6u3Z1xJDEgsO54bq74buZw7N24bq74bqw4bq7duG6osO54bq74buxw7rDreG7k+G6u+G7leG7oXbhurvhuqTDuXbDuuG6u+G7k8SQ4bqn4bq74buSd3bhurvhu5HGoeG6u1bEkOG6onZ14bq74buxw7rhu7d2deG6u+G7k3l24bq74buVw7Lhuqbhurvhu5Vy4bq74bqmw4JBdnXhurvDundp4bql4bq74buVQXZ14bq7dnXDuuG7qWnhurt2eOG6u+G6ssO64buJw7nhurvhu5Hhu7Phurvhu63DrHZ14bq74buVw7nhurvhu63DrOG7r+G6u+G7k+G7t3Z14bq7dsO6w7N24bq74bqw4bq7duG6osO54bq7dsOsd+G6u+G7lXjhurvhu4Bp4bq74buta+G7r+G6peG6u+G6puG7t8O54bq74buxw7rhu7d2deG6u+G7k3l24bq74buVxJDhuq7hu5Phurt1beG6suG6u3ZC4bq74buTxJDEgsO54bq74bqmw7l2w7rhurvhu7HDuuG7t8O54bq74buTQ2nhurt2eOG6u3bhurxp4bq74buv4bqgw7nhurvhuqTDrXZ14bq74buvacO54bqn4bq74buS4bu3dnXhurvDisO5ceG7k+G6u8OKw6zhurvhu5XDuXDhuqzhurvhu7HDuXF24bq74buTRHZ14bq74buVxJBp4bq74bqm4bu3w7nhurvDisOsd+G6u+G6ssO64bu54bql4bq74bqw4bq74bqmw4J3dnXhurvhuqbDgnd2deG6u+G7r8OB4bqm4bq74buxw7rhuqzhurvhu5Xhu7fhurvhuqbDusWp4bq7w7rDuXF24bq74buV4buLw7nhurvDuuG6onbhuqfhurtWw7rDuXDhuqzhurvhu5Xhu5/hu6/hurvhuqbDguG7n3bhurvhu5FpduG6u+G7k+G7t3Z14bq74bqm4bu3w7nhurvhu63hu4vDueG6u+G7gGnhurvhu4Bq4buv4bq7dsO64bunduG6u8OKcOG6u+G6ssO64bulaeG6u3Z1d+G7i8O54bq74bu34bql4bq7duG6osO54bq74bqmw4l2deG6u+G7rcOs4bq74butw6x2deG6u8O6d2nhurvhu5Vy4bq7dsO6w4PhurvDinDhurt2w7rhurx2deG6u+G7rcSpd+G6u3bhu7d2deG6peG6u3bDuuG6vHZ14bq74bqmw7rhu7d24bq7duG6vOG6u3bhurpp4bq74bqyw7rhu7nhuqXhurt24bq6aeG6u+G7rcOsdnXhuqfhurtWw7rDg+G6u+G6psO54buhdnXhurvDguG7peG6puG6u+G7lcO54buh4bqs4bq74buTw6zhu4bhurvhuqR5dnXhurvhuqTDveG7k+G6peG6u3Z1xJDEgsO54bq74butw6x2deG6u+G7leG7t3Z14bq7w4rhuqzDueG6u+G7keG7n3bhurvDsuG7r+G6u+G7k8O6w6jhurvhu4BpdsO64bq7w4rDg8O54bq7dsO64bq8dnXhurvhu5PDs+G6rOG6u+G7k8O64bqs4buGcXbhurvDinDhurvhu5PDs+G7huG6u8O6d2nhuqXhurt2w7rhurx2deG6u+G7lcO5cOG6rOG6u+G6psO6xJDEgnZ14bq7dsO64buP4bqm4bq74bqmw4Lhu5924bq74buTw612w7rhurvhu5VBdnXhurvhu63DrHZ14bql4bq7dsO6xJB2deG6u+G7k+G7ieG7r+G6u3bDusSQ4bq74buRw7Lhuqbhurvhuqbhu4924bqnYi/hurJjYuG6suG6u+G7k+G7rWnhuqThuqTDo+G6ueG6suG7kHfhu5nhu4bhurlj4buSRHZ14bq74buVxKnhurt2w7rDuXDhuqzhurvhu63hu4124bq74bqm4bu3w7nhurvhuqbhu6fhu6/hurvDinDhurvhu63DrHZ14bq7w7p3aeG6u+G7kWx2deG6u3bDuuG6vHZ14bq74buT4buJ4buv4bq74buA4bqo4buT4bq74butw7R24bq74butw4F24bqn4bq7KeG7t8O54bq74bqm4bq44bq7w7rhu7PDueG6u8OKcOG6u3bDuuG6vHZ14bq74but4bqs4bu5dnXhurvDundp4bq7w4rDrOG6u+G7kcSQw4Phu5Phurvhu5PDusOzduG6u+G6psO64bu3duG6u3bhurzhurvhu5XDs+G6rOG6u8OCQcO54bqn4bq7VnjhurvhurDhurvhu5XDs+G6rOG6u+G6psOCd3Z14bq7w7rhuqB24bq74buVw4F24bq74buR4buf4bq74bqm4bu3dnXhuqXhurt2w7rhu7fhu6/hurvhu7Hhu6V2w7rhurvDisOs4bq7dsO64bq8dnXhurvhuqbhu412deG6u+G7k2l34bq74buV4bu34bq74bqmw7rFqeG6u+G7scO5aeG6s+G6uyFBw7nhurvhuqbhu7fDueG6u+G7reG7i8O54bq74buvw4F2deG6u+G7r8Wp4bql4bq7w7rhu6d2w7rhurvhu5nhuqx2deG6u8OCaeG6u3bDuuG6vHZ14bq74buVw7lw4bqs4bq74buV4bub4bqy4bq74buV4buj4bq7dnXDrOG7huG6u3bDrHfhuqXhurvDisOs4bq74bqk4bq44bq74buvaeG7huG6u+G7r2t24bq74buVxKnhurvhu5XEkGnhurvhu5HEkMOD4buT4bq74buTw7rDs3bhurvhu6/hu6d2w7rhurvhu5Xhu6F24bq74buvw4Hhuqbhurt24bqiw7nhurvhu5N5duG6u+G6pHjhuqbhurvhu63hu4vDueG6peG6u3Z1aeG7huG6u+G6pMOt4bqm4bq74buTd3bhurvhu5XEkMSCdnXhurvDisOsdsO64bq74buVacO54bq74bqyw7rhu6Vp4bq74buV4bu3dnXhurvhuqbDusOsdsO64bq74bqyw7rhu7nhuqXhurvDisODw7nhurt2w7rhurx2deG6u+G7reG6rOG7uXZ14bq7w7p3aeG6u+G7k+G6qOG7k+G6u+G7r23huqbhurvhuqbDgsSCw7nhuqdiL+G6smNi4bqy4bq74buT4butaeG6pOG6pMOj4bq54bqy4buQd+G7meG7huG6uWNJw7nhurvhu5V44bq74bqw4bq74butw6x2deG6u8O6d2nhurvhu5Thu7d2deG6uynDreG7k+G6u+G7lWl2deG6u+G7kcO5cuG6rOG6u+G6psO6xanhurvhuqThurjhurvhuqbDusSQ4bqidnXhurt2w7rDg+G6u3Z1w7pw4bq74buAxJBp4bq74buRbHZ14bq7w4rDuXHhu5Phurvhu5Phu7nhurvhuqbhu4t34bq7w4Jp4bq7dsO64bq8dnXhurvhu63huqzhu7l2deG6u8O6d2nhurt2w7p34bq7dsO64buz4bq74bqmw4nhurt2w7rhurx2deG6u8OK4bqs4bu3dnXhurvhu5XDsuG6puG6u+G7r8Os4bq74buTw7pD4bq7dsO6w7N24bq74buTQ2nhurt2eOG6u+G7k8O6xJBp4bq74bqk4bq64bq74buZQnZ14bq74buV4buhduG6p+G6u+G7rsOB4bqm4bq74buTw63hu5PDuuG6u+G7r8SQ4bqs4bq74bqkw7l2w7rhurvhu5nhuqrhurvhu5PDuuG7j+G6puG6u8O64bub4bqy4bql4bq7dsO6xJB2deG6u8O64bqiduG6u+G7k+G7ieG6peG6u+G6puG7t8O54bq74buTw7p34bq74buVeOG6u+G7k0R2deG6u+G7rcOs4bq74buvw4HhuqbhurvhuqbDukXhurvhuqbhu6d2w7rhurvhu4bhu5/huqzhuqXhurvhuqThurjhurvhuqbDukPhu4bhurvhu5PDuuG6rHZ14bq7w4rDg8O54bq7dnXDunDhurvhu4DEkGnhuqfhursp4bu3w7nhurvhuqbDuuG7jeG7r+G6u+G7k+G7ieG7r+G6u+G6onbhurt2w7rhurx2deG6u+G7reG6rOG7uXZ14bq7w7p3aeG6peG6u+G7meG6quG6u+G7peG6puG6u+G7s8O54bql4bq7dsO6xJB2deG6u+G7lcSp4bq74buTw7p34bq74bqm4bu3w7nhurvhuqThu7l2deG6u+G7reG7i8O54bq74buZxJDhurvDisWp4bq7dnXDveG6puG6u3Z1w6x34bqnYi/hurJjYuG6suG6u+G7k+G7rWnhuqThuqTDo+G6ueG6suG7kHfhu5nhu4bhurljKcOC4bufduG6u+G7k3d24bq74buVxJDEgnZ14bq74butw6x2deG6u+G7gMSQaeG6u+G6puG7t8O54bq7dW3hurLhurt2w7rhurx2deG6u+G7rcSpd+G6u3bhu7d2deG6u+G7k0Np4bq74butw6x2deG6u8O6d2nhurvhu5HDs+G7huG6u3XDucSC4bq74buxw7rDreG7k+G6u+G7gGnhurvDisODw7nhurvhuqThurjhurvhu6/DgeG7k+G6u+G7r+G7i+G7k+G6u+G7r8OB4bqm4bq74bqmw7rEgsO54bqn4bq7w5rDveG6u+G7mcO5cXbhurt2w7rhurx2deG6u+G7kcOB4bq7w6134bq74buV4bub4bqy4bq7w4rDrOG6u+G7lcO54bq74buA4buX4bq74buV4bub4bqy4bqn4bq74buU4bu34bq74bqmw7rFqeG6u8OCaeG6u+G7lcSCw7nhurvDisOs4bq74buVw7Lhuqbhurvhu5Vpw7nhurvhu63hu5924bq7dcO5w63huqXhurt2w7rDuXDhuqzhurvDusOB4bq74buZw7N24bq74bqw4bq74butw6x2deG6u8O6d2nhurvhu5XEkOG6ruG7k+G6u+G6psOtw7nhurvhu5XFqXbDuuG6u+G7k8SQ4bq74bqm4buLw7nhurvhu5PDuuG6oOG6peG6u8O6w73hurvhu5Nr4bqm4bq74buVw7Lhuqbhurvhu5PDusO5aeG6u+G7reG7t+G6u+G7kcOtduG6u+G7meG7jXbhuqXhurvhu6/DrOG6u+G7peG6puG6u3Z1w7rhu6nhurvhu5Xhu6F24bq74buVw7lw4bqs4bq74buAaeG6u+G7gOG7t8O54bq7w7rhuqJ24bqnYi/hurJjYuG6suG6u+G7k+G7rWnhuqThuqTDo+G6ueG6suG7kHfhu5nhu4bhurljYsO54buvdeG6u+G7k+G7rWnhuqThuqTDo+G6ucO54buS4buXduG6puG7l8OC4bq54bq74bqk4bqm4buG4but4buXw6Phurnhur7DueG7meG6psO64bq14bq7Z+G6veG6veG6suG7gMOi4bq7w7rhu5fDuXXDuuG6puG6teG6u+G7g+G7geG7geG6suG7gMOi4bq54bq74bqkw4Lhu5PDo+G6uS8v4buT4buZduG6p+G7kWl34bqmw7ppdsO6w7p3aeG6p8OKdi/hu5nhu5fhuqThu7HhuqZ34bqyL3bhu5fhur7huqQv4bq/w6rhu4Hhur0vw6poZuG7meG7g8Oq4buF4bq9aMOq4buF4bqm4buH4buB4bq/4buH4but4buDLcOq4bqn4bur4bqydeG6ueG6u2nhu63huqbDo+G6ueG7mMSQ4bq7w4rFqeG6u+G7k0Np4bq74butw6x2deG6u8O6d2nhurnhurvhur7DueG7meG6psO6w6Phurln4bq94bq94bq54bq7w7rhu5fDuXXDuuG6psOj4bq54buD4buB4buB4bq54bq7L2NiL+G6smNi4bqy4bq74buT4butaeG6pOG6pMOj4bq54bqy4buSaeG6suG6psO5d3bhurlj4bqp4buIdsO64bq74buvw7l2w7rhurvDusO9aeG6q2Iv4bqyY2LhurLhurvhu5Phu61p4bqk4bqkw6PhurnhurLhu5B34buZ4buG4bq5Y+G7kuG6rMOB4buT4bq74bqk4bu5dnXhurvDgsOy4bqm4bq7dsO6w7lw4bqs4bq7dmrhu6/hurt1auG7r+G6u+G7k8O6beG6puG6u8OKw6x34bq74buTw7Phu4bhurvDundp4bq74buxw7rDueG7oXbhurvDusO94bq74but4bqodnXhurvhuqbhuqh2deG6u+G6psOCd3Z14bq7w4rDuXHhu5Phurvhu5PDuuG6rOG7hnJ24bq74buVw4DDueG6u+G6pMO5dsO64bq74bux4buh4bqn4bq7KOG7ueG6u+G7peG6puG6u3Z1xJDEgsO54bq74bqmw7rhu6fhurvhu5HDrXbhurvhu5HDuWnhurvDuuG6osO54bql4bq74bqmw7rFqeG6puG6u+G7k8O6eOG6peG6u+G6pOG7ueG6u+G7leG7t3Z14bq7dnXEkMSCw7nhurvhu63DrHZ14bq74buTeXbhurvhu63hu4vDueG6u+G7rcOs4buv4bq74buxw7rDreG7k8O64bq7anbhurvhuqzhu7l2deG6u+G7jeG7r+G6u+G7qeG6u8OKw6x34bq74buv4bqgw7nhurvhu5HhuqzDgMO54bq74buTw7rDuXDhuqzhuqfhurvhu67DgeG6puG6u+G7k8Oz4bqs4bq7w7rhu7PDueG6u+G7gOG6rOG7huG7n3bhurvhurThuqxp4bq74buV4buN4bqs4bq74bqm4bu3w7nhuqXhurvhu63DrOG6u+G6pOG6uOG6u+G6ssO6QXbhurvDundp4bq74buTQ2nhurvhu6/DgeG6puG6u+G7leG7t+G6u+G6psO6xanhurvhu6/Dg8O54bq74buxw7rhu7d2deG6u+G7kcO54buh4bqm4bq7w4JBw7nhurvhuqThu6PhurvhuqZBduG6u+G6puG7i8O54bq7dsO6xJDhurvhuqbDuuG7oeG6u3bDrHfhurvhu7HDusO54bq7dsO64bq8dnXhurvhu63EqXfhurt24bu3dnXhurvhu7HDuWnhurvhu5Xhu6F24bq7dnXDrOG7huG6u3bDrHfhurvhu5V44bq74buxw7rhu7d2deG6u+G7k3l24bq74buVw7Lhuqbhurvhu5Vy4bq74buRw6124bqzYi/hurJjYuG6suG6u+G7k+G7rWnhuqThuqTDo+G6ueG6suG7kHfhu5nhu4bhurljVnV34buLw7nhurvhu7fhurvhuqbDgnd2deG6u+G6puG7t8O54bql4bq7dnVp4buG4bq74but4bqo4buT4bq7dsOs4buG4bql4bq74buxw7rhu7d2deG6u+G7k3l24bq7w4Lhurjhu5Phurvhu6/DgeG6puG6u+G7r8Os4bqs4bq7w7p3aeG6peG6u+G7lcO5cOG6rOG6u3Xhu6fhurvhu5V44bq74buZaeG6u+G7mcO54buh4bqm4bql4bq74bqmw7rDs3bhurvhurThuqzhu5d24bq7duG6vGnhuqfhurtWdcSQxILDueG6u+G7lcO54bq74bq04bqsaeG6u3Z1xJDEgsO54bql4bq7dnXEkMSCw7nhurvhu63DrHZ14bq74buVw7nhurvhurThuqxp4bq74bqm4bu3w7nhuqXhurvhu5N44bq74buT4buJ4buv4bq7dcO5w63hu5Phurvhu5PDusaw4bq74butw6zhurvhuqbDueG7oXZ14bq74buVw4F2deG6u+G7k+G6ouG6u8OKw6zhurt2QuG6u+G7k8SQxILDueG6u+G7scO6w63hu5PDuuG6u+G7scO64bul4bqn4bq7KeG7t8O54bq7w7rhu7PDueG6u+G7k8O64bqs4buGcXbhurvhu5N3duG6u+G7kcah4bq7VsSQ4bqidnXhuqXhurt2w7rEkHZ14bq74buxw7rhu7d2deG6u+G7lcOsdsO64bq7dW3hurLhurt2eOG6peG6u+G7keG6sMO54bq74buRw7Phu4bhurt1w7nEguG6u+G6psOCd3Z14bq74bq04bqsw6124bq74buRw7lp4bq74buxw7lp4bq7dnjhurvhu63DrOG6u3Z1xJDEgsO54bq74buTw7rhu4vhu4bhurvhu5HDrHbhuqfhurvhu67DgeG6puG6u+G7kcOs4bq74buv4bub4bq74bqmw4Lhu53hurvhu5NDaeG6u+G7r8Oy4buG4bq74buVRWnhurvhu5N3duG6peG6u+G7rcOs4bq74bqk4buJduG6u+G6ssO6w7Xhu6/hurvhu5XDuXJ24bq7w7rhu6d2w7rhurvhu5N44bq74bqyw7rhu4124bq7dsO6eMO54bq74buteXZ14bq74bqmw4J3dnXhurvhu5Phu7d2deG6u+G7k+G6rMOB4buT4bq74buTw7rhuqzhu4ZyduG6u+G7lcOAw7nhurvhuqTDuXbDuuG6u+G7seG7oeG6u+G7kWvhuqbhurvhu5HhuqzDgeG7k+G6u+G6sOG6u+G7rcOsdnXhurvDundp4bqn4bq7KeG7t8O54bq74buVRXZ14bq74buVeOG6peG6u+G6sOG6u3Z1d+G7i8O54bq74bu34bq74buvw4HhuqbhurvhuqbDusSCw7nhurvhuqbDusSQ4bqidnXhurt2w7rDg+G6peG6u+G7k3jhurvhu5Phu4nhu6/hurt1w7nDreG7k+G6u+G7r+G6qsO54bq74buTQ2nhurvhu63DrHZ14bq74buxw7rhu5d24bq74buxw7rGoeG6puG6peG6u3bDsuG7k+G6u3Z1w7rhu5t24bq74bqyw7rhu6Vp4bq74buG4buh4bqm4bq7w7rhu43huqzhuqdiL+G6smNi4bqy4bq74buT4butaeG6pOG6pMOj4bq54bqySeG6rOG6psO6d8OC4bq5Y2LhuqThuqbDgnd2dWPhu6xp4buv4bq7NERiL+G6pOG6psOCd3Z1Y2Iv4bqyYw==

Lam Vũ

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]