(vhds.baothanhhoa.vn) - Dáng thế uyển chuyển, tạo hình độc đáo, đào thế đang là mặt hàng thu hút sự chú ý của nhiều người. Sự xuất hiện của loại đào này khiến cho thị trường hoa cây cảnh thêm phong phú, đặc sắc hơn.
VuG6tUDhu7Y1ZDtsbFThu7TEqU3Dom1kOOG7tFdWbG1rw6ll4bqzV+G7tS7DqeG7tm3hurXhuqPhu7bhurVvbeG7tmPhurUsNeG6teG7tjbhuq3EqeG7tm3huqNtVi9sbWvDqWXhurNXVi/hurVAV1bEqeG7tjVkO2xsVOG7tMSp4bq0ODs24bu0V+G7syxl4bqz4bu2beG6teG6o+G7tm7hu53huq9l4bu2NeG6tW7hu53huq9l4buo4bu2bSHDqeG7tuG6teG6p2XhurXhu7Y34buFNeG7tjcsw6nhu6jhu7Y3LsOp4bu2beG6teG6o+G7tjc7ZeG6s+G7tmQu4bu2xJF9beG7tuG6tS5l4bqz4bu2beG6tW7hu7bhurVvbeG7tmzhu5Phu7Y14bq1b+G7tuG7o+G7tjXhu4074bu2ZeG6tcOiw6Nu4bu2ZeG6s8O1w63DouG7quG7tkzhu5Phu7bhu5tuIG3hu7bhurXDosSDZeG7tjXhu4074bu2ZMOpIcOi4bu2Ny7DqeG7tmUu4bud4bu2Y+G6tcOi4bqjZeG7tjXhurXDqeG7tm3hurXhuq3hu7Zta8O1w61l4bqz4bu24bq1w6k74bu2NSLhu53hu7Y1KGXhurXhu7Zt4bq14bqhxJHhu7bEqeG6tcOpZeG6s+G7tsSp4bq1b+G7qOG7tjd9NeG7tmw+NeG7tuG6tWhl4buqVi/EqVdWxKnhu7Y1ZDtsbFThu7TEqXnDqTbhu53hu7RXVsOixJHhurPhu7Y1ZDtsbFThu7TDosO9OGVtOGvhu7Thu7ZsbeG7nWQ4VOG7tMahw6I2beG6tcWo4bu2P+G7uOG7uMSp4bubxq/hu7bhurU4w6LhurPhurVtxajhu7YlPSTEqeG7m8av4bu04bu2bGs1VOG7tC8vNTZl4buqNDvDqW3hurU7ZeG6teG6tcOpO+G7quG7l2UvNjhsY23DqcSpL2U4xqFsLyMj4bu4Iy9AOj024bu44bu4Jj0/JCVtJT8kPSRk4bu44buqYsSp4bqz4buma1QkJuG7uOG7tOG7tjtkbVThu7Thu7Uuw6nhu7Zt4bq14bqj4bu24bq1b23hu7Zj4bq1LDXhurXhu7Y24bqtxKnhu7Zt4bqjbeG7tOG7tsahw6I2beG6tVThu7Q/4bu44bu44bu04bu24bq1OMOi4bqz4bq1bVThu7QlPSThu7Thu7YvV1YvxKlXVsSp4bu2NWQ7bGxU4bu0xKnDvTvEqW3DosOpZeG7tFfhu7Uuw6nhu7Zt4bq14bqj4bu2ZC7hu7Zkw6khw6Lhu7Y3LsOp4bu2N8O1w6w14bu2bSHDqeG7tuG6teG6p2XhurXhu6jhu7Zu4buHZeG7tjYsZeG6s+G7tm3hurU4w6nhu7bhu6Phu7Ztw7Xhu4tl4bqz4bu2NeG7jTvhu7Zl4bqzw7XDrcOi4bu2beG6tcOs4bu2bDvDqeG7tjXhurXDqeG7tjUi4bud4bu2NeG6ueG7tmPDouG6r27hu7Y2LGXhurPhu7bEkcOjxJHhu7bEkSHDouG7qOG7tm7hu53huq9l4bu2NeG6tW7hu53huq9l4buqVi/EqVdWxKnhu7Y1ZDtsbFThu7TEqXnDqTbhu53hu7RXVsOixJHhurPhu7Y1ZDtsbFThu7TDosO9OGVtOGvhu7Thu7ZsbeG7nWQ4VOG7tMahw6I2beG6tcWo4bu2P+G7uOG7uMSp4bubxq/hu7bhurU4w6LhurPhurVtxajhu7YlPSTEqeG7m8av4bu04bu2bGs1VOG7tC8vNTZl4buqNDvDqW3hurU7ZeG6teG6tcOpO+G7quG7l2UvNjhsY23DqcSpL2U4xqFsLyMj4bu4Iy9AOj024bu44bu4Jj06JOG7uG0qKiMlPWThu7jhu6pixKnhurPhu6ZrVCU6KuG7tOG7tjtkbVThu7Thu7Uuw6nhu7Zt4bq14bqj4bu24bq1b23hu7Zj4bq1LDXhurXhu7Y24bqtxKnhu7Zt4bqjbeG7tOG7tsahw6I2beG6tVThu7Q/4bu44bu44bu04bu24bq1OMOi4bqz4bq1bVThu7QlPSThu7Thu7YvV1YvxKlXVsSp4bu2NWQ7bGxU4bu0xKnDvTvEqW3DosOpZeG7tFfDveG6ueG7tmXhurNu4buDZeG7tuG6s+G7hzXhu7Zt4buR4bu2ZeG6tcOiw6Nu4bu24buXw7Nl4bqz4bu2bWvhu4Nl4bqz4bu2Ny7DqeG7tm1rw6ll4bqz4bu24buXLuG7tmXhurPDqS7DouG7tm3huqll4bq14buo4bu2N8Oi4bqvxJHhu7Y14bq1bmXhurPhu7ZlZsOi4bu2NDFt4bu2NeG7jTvhu7Y3LsOp4bu2beG6teG6o+G7tmQu4bu24bqz4buHNeG7tm3DqeG7qOG7tuG7l+G7lWXhurPhu7Y14bq1PjXhu6jhu7Zt4bq1ImXhu7Y1IuG7neG7tmPhurXDqjjhu6jhu7Y1LDXhu7Zl4bq1LGXhurXhu6jhu7Y1LmXhurXhu7bhu5fDtWhl4bu2NTvDqeG7tjcw4bud4bu2bMO0NeG7tmzhu4dl4bqz4buqVi/EqVdWxKnhu7Y1ZDtsbFThu7TEqXnDqTbhu53hu7RXVsOixJHhurPhu7Y1ZDtsbFThu7TDosO9OGVtOGvhu7Thu7ZsbeG7nWQ4VOG7tMahw6I2beG6tcWo4bu2P+G7uOG7uMSp4bubxq/hu7bhurU4w6LhurPhurVtxajhu7YlJT3EqeG7m8av4bu04bu2bGs1VOG7tC8vNTZl4buqNDvDqW3hurU7ZeG6teG6tcOpO+G7quG7l2UvNjhsY23DqcSpL2U4xqFsLyMj4bu4Iy9AOj024bu44bu4JiQ6IyVtJCM/4bu4JWThu7jhu6pixKnhurPhu6ZrVCNA4bu44bu04bu2O2RtVOG7tOG7tS7DqeG7tm3hurXhuqPhu7bhurVvbeG7tmPhurUsNeG6teG7tjbhuq3EqeG7tm3huqNt4bu04bu2xqHDojZt4bq1VOG7tD/hu7jhu7jhu7Thu7bhurU4w6LhurPhurVtVOG7tCUlPeG7tOG7ti9XVi/EqVdWxKnhu7Y1ZDtsbFThu7TEqcO9O8SpbcOiw6ll4bu0V+G7tS7DqeG7tm3hurXhuqPhu7Zt4bq1w7XDrWXhurPhu7ZkLuG7tmTDqSHDouG7tjcuw6nhu7bEqeG6tTvDouG7tjUsZeG6teG7tmM5xKnhu6jhu7Ztw6nhu7Y04buBZeG6s+G7qOG7tjYu4bud4bu2ZcOy4bu24buXLuG7tjTDo2Xhu7bhurXDqTvhu6pWL8SpV1bEqeG7tjVkO2xsVOG7tMSpecOpNuG7neG7tFdWw6LEkeG6s+G7tjVkO2xsVOG7tMOiw704ZW04a+G7tOG7tmxt4budZDhU4bu0xqHDojZt4bq1xajhu7Y/4bu44bu4xKnhu5vGr+G7tuG6tTjDouG6s+G6tW3FqOG7tiU6P8Sp4bubxq/hu7Thu7ZsazVU4bu0Ly81NmXhu6o0O8OpbeG6tTtl4bq14bq1w6k74buq4buXZS82OGxjbcOpxKkvZTjGoWwvIyPhu7gjL0A6QDbhu7jhu7g/JOG7uEA9bSo9JCUjZOG7uOG7qmLEqeG6s+G7pmtUQD8q4bu04bu2O2RtVOG7tOG7tS7DqeG7tm3hurXhuqPhu7bhurVvbeG7tmPhurUsNeG6teG7tjbhuq3EqeG7tm3huqNt4bu04bu2xqHDojZt4bq1VOG7tD/hu7jhu7jhu7Thu7bhurU4w6LhurPhurVtVOG7tCU6P+G7tOG7ti9XVi/EqVdWxKnhu7Y1ZDtsbFThu7TEqcO9O8SpbcOiw6ll4bu0V8O94buPZeG6s+G7tjXhurnhu7Zl4bq1w6LDo27hu7bhurPDouG7h2XhurPhu7Y1IuG7neG7tjXhurnhu7bhurXDqTvhu7Y3McSR4buo4bu2bH014bu2bOG7iVYvxKlXVsSp4bu2NWQ7bGxU4bu0xKl5w6k24bud4bu0V1bDosSR4bqz4bu2NWQ7bGxU4bu0w6LDvThlbThr4bu04bu2bG3hu51kOFThu7TGocOiNm3hurXFqOG7tj/hu7jhu7jEqeG7m8av4bu24bq1OMOi4bqz4bq1bcWo4bu2JSZAxKnhu5vGr+G7tOG7tmxrNVThu7QvLzU2ZeG7qjQ7w6lt4bq1O2XhurXhurXDqTvhu6rhu5dlLzY4bGNtw6nEqS9lOMahbC8jI+G7uCMvQDo9NuG7uOG7uD/hu7hAIzptIyMjJiVk4bu44buqYsSp4bqz4buma1RAPT3hu7Thu7Y7ZG1U4bu04bu1LsOp4bu2beG6teG6o+G7tuG6tW9t4bu2Y+G6tSw14bq14bu2NuG6rcSp4bu2beG6o23hu7Thu7bGocOiNm3hurVU4bu0P+G7uOG7uOG7tOG7tuG6tTjDouG6s+G6tW1U4bu0JSZA4bu04bu2L1dWL8SpV1bEqeG7tjVkO2xsVOG7tMSpw707xKltw6LDqWXhu7RXw73hurnhu7bhurPDoizhu7Zta+G6reG7tmPDomXhurXhu7Zt4bqj4bu2NTvDqeG7qOG7tuG6tcOixINl4bu2xJFnw6Lhu7bhurPhu4c14bu2Ny7DqeG7tm3hurXhuqPhu7Y3O2XhurPhu7Y3w7XDrDXhu7Y0LGXhu7bhu5dpw6Lhu7bhurPDoizhu7bhu5cuw6Lhu7Zta8OixINu4bu2N+G6o2Xhu7bhu5cuw6Lhu7Y14bq1w7I14bu2bWvDosSDbuG7tjfhu4Nl4bqz4buqVi/EqVdWxKnhu7Y1ZDtsbFThu7TEqXnDqTbhu53hu7RXVsOixJHhurPhu7Y1ZDtsbFThu7TDosO9OGVtOGvhu7Thu7ZsbeG7nWQ4VOG7tMahw6I2beG6tcWo4bu2P+G7uOG7uMSp4bubxq/hu7bhurU4w6LhurPhurVtxajhu7YlJSbEqeG7m8av4bu04bu2bGs1VOG7tC8vNTZl4buqNDvDqW3hurU7ZeG6teG6tcOpO+G7quG7l2UvNjhsY23DqcSpL2U4xqFsLyMj4bu4Iy9AOkA24bu44bu4PyQ94bu4Km0mQDo6JmThu7jhu6pixKnhurPhu6ZrVCRAQOG7tOG7tjtkbVThu7Thu7Uuw6nhu7Zt4bq14bqj4bu24bq1b23hu7Zj4bq1LDXhurXhu7Y24bqtxKnhu7Zt4bqjbeG7tOG7tsahw6I2beG6tVThu7Q/4bu44bu44bu04bu24bq1OMOi4bqz4bq1bVThu7QlJSbhu7Thu7YvV1YvxKlXVsSp4bu2NWQ7bGxU4bu0xKnDvTvEqW3DosOpZeG7tFfhu7Uuw6nhu7Zt4bq14bqj4bu2ayBt4bu2xKnhurXDs+G7tuG6tcOsxKnhu7bhu5dpw6Lhu7Zl4bq14buVZeG6s+G7tmPhurVu4bu2ZeG6tS7hu7Y14bq54bu2NsOixINl4bu2beG6pTXhurXhu7Zt4bq1w6ksZeG6s+G7tmvhu4Vl4bqz4bu24bq1w6l9NeG7tm3DosOjZeG7tmwoZeG6teG7tjXhu4Fl4bqz4bu2bOG7i+G7qlYvxKlXVsSp4bu2NWQ7bGxU4bu0xKl5w6k24bud4bu0V1bDosSR4bqz4bu2NWQ7bGxU4bu0w6LDvThlbThr4bu04bu2bG3hu51kOFThu7TGocOiNm3hurXFqOG7tj/hu7jhu7jEqeG7m8av4bu24bq1OMOi4bqz4bq1bcWo4bu2JTo/xKnhu5vGr+G7tOG7tmxrNVThu7QvLzU2ZeG7qjQ7w6lt4bq1O2XhurXhurXDqTvhu6rhu5dlLzY4bGNtw6nEqS9lOMahbC8jI+G7uCMvQDpANuG7uOG7uD8kJD0mbSMjQD8jZOG7uOG7qmLEqeG6s+G7pmtUI0Al4bu04bu2O2RtVOG7tOG7tS7DqeG7tm3hurXhuqPhu7bhurVvbeG7tmPhurUsNeG6teG7tjbhuq3EqeG7tm3huqNt4bu04bu2xqHDojZt4bq1VOG7tD/hu7jhu7jhu7Thu7bhurU4w6LhurPhurVtVOG7tCU6P+G7tOG7ti9XVi/EqVdWxKnhu7Y1ZDtsbFThu7TEqcO9O8SpbcOiw6ll4bu0Vzrhu7ZlPMSR4bu2NG7hu4Fl4bu2NCxl4bu24bq1w6k74bu24bq1w6k74buo4bu2NSLhu53hu7Y1KGXhurXhu7ZtIcOi4bu2TcSo4bu2TeG6tTtl4bq14bu24bq04bq5O+G7qOG7tuG7gWXhurPhu7bhu7XDomXhurXhu7bhu5Y8ZeG7tk3hurVu4bu2NeG6tcOp4bu2NMOi4bqjbcWo4bu24bu14bqv4bu2NeG6ueG7tuG6tS5l4bqz4bu2N2HEqeG7tjQsZeG7tuG7ly7DqeG7tuG7l8Oy4bu2beG6o23hu7bEqeG6tSjDouG7tjfhuqNl4bu2ZeG6tcOiw6Nu4bu2ZeG6tS7hu7bhu5fDtcOtZeG7tm0hw6Lhu7Y1LDXhu7Zt4bqpZeG6teG7tsSp4bq14bqlO+G7tjQ+NeG7tjfhuq/hu7Y14bq14bq9ZeG7tm3hu5Fl4bqz4bu24bqz4buHNeG7tjcuw6nhu6rhu7bhu7Uuw6nhu7Zt4bq14bqj4bu2N2HEqeG7tsSp4bq1KMOi4bu2ZC7hu7Y3LsOp4bu24bqzw6Iu4bu2ZCJu4bu2ZTzEkeG7qOG7tjfDtcOsNeG7tjXhurU8xJHhu7Zs4bq5NeG7tuG6teG6o23hu7Zsw7Q14bu2NTJl4bu2beG6tTFl4buo4bu2N3014bu2NMOixINt4bu2ZeG6s8O1w63DouG7tm1r4buDZeG6s+G7tjcuw6nhu7bEqeG6tSjDouG7tjYu4bud4bu2NiFl4bu2Y8OiZeG6teG7tmXhurPhurXDosSDxJHhu7bhu5cu4bu2NeG6ueG7tjXDqWXhu7bEkT5t4bu2ZeG6s+G6tcSD4bu2beG6tW4xbeG7tsSRacOi4bu2bSHDqeG7tmXhuqFl4bu2ZeG6teG7lWXhurPhu7Y2LGXhurPhu7Y1IuG7neG7tjfhu4U14buo4bu2ZCHhu6pWL8SpV1bEqeG7tjVkO2xsVOG7tMSpecOpNuG7neG7tFdWw6LEkeG6s+G7tjVkO2xsVOG7tMOiw704ZW04a+G7tOG7tmxt4budZDhU4bu0xqHDojZt4bq1xajhu7Y/4bu44bu4xKnhu5vGr+G7tuG6tTjDouG6s+G6tW3FqOG7tiU9JMSp4bubxq/hu7Thu7ZsazVU4bu0Ly81NmXhu6o0O8OpbeG6tTtl4bq14bq1w6k74buq4buXZS82OGxjbcOpxKkvZTjGoWwvIyPhu7gjL0A6PTbhu7jhu7gmJSPhu7g6bT8jPSU9ZOG7uOG7qmLEqeG6s+G7pmtUQCUq4bu04bu2O2RtVOG7tOG7tS7DqeG7tm3hurXhuqPhu7bhurVvbeG7tmPhurUsNeG6teG7tjbhuq3EqeG7tm3huqNt4bu04bu2xqHDojZt4bq1VOG7tD/hu7jhu7jhu7Thu7bhurU4w6LhurPhurVtVOG7tCU9JOG7tOG7ti9XVi/EqVdWxKnhu7Y1ZDtsbFThu7TEqcO9O8SpbcOiw6ll4bu0V8O94bq54bu2ayBt4bu2ZeG6tcOiw6Nu4bu2beG6teG6o+G7tsSp4bq1w6ll4bqz4bu2beG6teG7jeG7neG7tmPhurUsNeG7tmXhurU7buG7tjXhurXDqeG7tjUi4bud4bu2Ny7DqcWo4bu24bu1LsOp4bu2beG6teG6o+G7tsSp4bq1w7Lhu7Zt4buZ4buo4bu2Ny7DqeG7tm3hurXhuqPhu7Zkw6ll4bqz4bu2beG6tTxl4bqz4buo4bu2beG6teG6o+G7tm1r4buTNeG7qOG7tm3hurXhuqPhu7bhurVu4budw6Nl4buo4bu2bTvEkeG7tjc74buo4bu2ZeG6s+G7j+G7tsSp4bq1bzXhu6jhu7bEqeG6tW7hu7Zt4bq14bqh4buo4bu2bcO04bu2am7hu6Phu6jhu7Y2LGXhurPhu7Y3O+G7quG7quG7qlYvxKlXVsSp4bu2NWQ7bGxU4bu0xKl5w6k24bud4bu0V1bDosSR4bqz4bu2NWQ7bGxU4bu0w6LDvThlbThr4bu04bu2bG3hu51kOFThu7TGocOiNm3hurXFqOG7tj/hu7jhu7jEqeG7m8av4bu24bq1OMOi4bqz4bq1bcWo4bu2JTo/xKnhu5vGr+G7tOG7tmxrNVThu7QvLzU2ZeG7qjQ7w6lt4bq1O2XhurXhurXDqTvhu6rhu5dlLzY4bGNtw6nEqS9lOMahbC8jI+G7uCMvQDpANuG7uOG7uD8kJuG7uD1tJSMmPyVk4bu44buqYsSp4bqz4buma1RA4bu4PeG7tOG7tjtkbVThu7Thu7Uuw6nhu7Zt4bq14bqj4bu24bq1b23hu7Zj4bq1LDXhurXhu7Y24bqtxKnhu7Zt4bqjbeG7tOG7tsahw6I2beG6tVThu7Q/4bu44bu44bu04bu24bq1OMOi4bqz4bq1bVThu7QlOj/hu7Thu7YvV1YvxKlXVsSp4bu2NWQ7bGxU4bu0xKnDvTvEqW3DosOpZeG7tFdNw7Phu53hu7Zt4buRZeG6s+G7tmpuO2Xhu7Zlw6LEg8SR4bu24buXLuG7tmzhu4vhu7Zt4bq14bqlNeG6teG7tjfhuq/hu7Zl4bqzw7XDrcOi4bu2NeG6tWjDouG7tjXhurXhur1l4bu2NeG6tcOp4bu2xJHhuqdl4bq14bu2xJFnw6Lhu7Zt4bq14bqj4bu2Ny7DqeG7tmPhurUsNeG7tmXhurU7buG7qlYvxKlXVsSp4bu2NWQ7bGxU4bu0xKl5w6k24bud4bu0V1bDosSR4bqz4bu2NWQ7bGxU4bu0w6LDvThlbThr4bu04bu2bG3hu51kOFThu7TGocOiNm3hurXFqOG7tj/hu7jhu7jEqeG7m8av4bu24bq1OMOi4bqz4bq1bcWo4bu2JSbhu7jEqeG7m8av4bu04bu2bGs1VOG7tC8vNTZl4buqNDvDqW3hurU7ZeG6teG6tcOpO+G7quG7l2UvNjhsY23DqcSpL2U4xqFsLyMj4bu4Iy9AOj024bu44bu4JiU/JCptOjomJT1k4bu44buqYsSp4bqz4buma1Qj4bu4JeG7tOG7tjtkbVThu7Thu7Uuw6nhu7Zt4bq14bqj4bu24bq1b23hu7Zj4bq1LDXhurXhu7Y24bqtxKnhu7Zt4bqjbeG7tOG7tsahw6I2beG6tVThu7Q/4bu44bu44bu04bu24bq1OMOi4bqz4bq1bVThu7QlJuG7uOG7tOG7ti9XVi/EqVdWxKnhu7Y1ZDtsbFThu7TEqcO9O8SpbcOiw6ll4bu0V03hurXDrcOi4bu2N8Oi4bqvxJHhu7ZlLuG7neG7qOG7tmXhurXDosOjbuG7tjUi4bud4bu2bcOp4buo4bu2N2HEqeG7qOG7tjc+beG7tm3DosOjZeG7tjcp4bu2N8O1w6w14bu2NCxl4bu2NeG6tcOp4bu2Y+G6tSw14bq14bu24buXw6Phu7Y14bq1aMOi4bu2beG6o23hu7ZsacSR4buqVi/EqVdWxKnhu7Y1ZDtsbFThu7TEqXnDqTbhu53hu7RXVsOixJHhurPhu7Y1ZDtsbFThu7TDosO9OGVtOGvhu7Thu7ZsbeG7nWQ4VOG7tMahw6I2beG6tcWo4bu2P+G7uOG7uMSp4bubxq/hu7bhurU4w6LhurPhurVtxajhu7YlPSTEqeG7m8av4bu04bu2bGs1VOG7tC8vNTZl4buqNDvDqW3hurU7ZeG6teG6tcOpO+G7quG7l2UvNjhsY23DqcSpL2U4xqFsLyMj4bu4Iy9AOj024bu44bu4P+G7uCQl4bu4bSQmJD8lZOG7uOG7qmLEqeG6s+G7pmtUKkAq4bu04bu2O2RtVOG7tOG7tS7DqeG7tm3hurXhuqPhu7bhurVvbeG7tmPhurUsNeG6teG7tjbhuq3EqeG7tm3huqNt4bu04bu2xqHDojZt4bq1VOG7tD/hu7jhu7jhu7Thu7bhurU4w6LhurPhurVtVOG7tCU9JOG7tOG7ti9XVi/EqVdWxKnhu7Y1ZDtsbFThu7TEqcO9O8SpbcOiw6ll4bu0V+G7teG6r+G7tmQuxJHhu7ZtPGXhurPhu7Zt4bq14bqhxJHhu7bhu5fDoeG7tjdhxKnhu7bhu5cu4bu2N+G7hTXhu7Y3LMOp4bu2NeG6tcOp4bu2NSLhu53hu7Y3LsOp4buo4bu2ZeG6s8O1w63DouG7tm1r4buDZeG6s+G7tjXhurtl4bu2Nz7EqeG7tm3hurXhuqHEkeG7tmRpxKnhu7Zr4bqhbuG7tuG7mztl4bq14bu24buXLsOp4bu2xKnhurUwZeG7tuG6s+G7hzXhu6pWL8SpV1bEqeG7tjVkO2xsVOG7tMSpecOpNuG7neG7tFdWw6LEkeG6s+G7tjVkO2xsVOG7tMOiw704ZW04a+G7tOG7tmxt4budZDhU4bu0xqHDojZt4bq1xajhu7Y/4bu44bu4xKnhu5vGr+G7tuG6tTjDouG6s+G6tW3FqOG7tiU9JMSp4bubxq/hu7Thu7ZsazVU4bu0Ly81NmXhu6o0O8OpbeG6tTtl4bq14bq1w6k74buq4buXZS82OGxjbcOpxKkvZTjGoWwvIyPhu7gjL0A6PTbhu7jhu7gmJUDhu7hAbT/hu7jhu7gkJGThu7jhu6pixKnhurPhu6ZrVColJOG7tOG7tjtkbVThu7Thu7Uuw6nhu7Zt4bq14bqj4bu24bq1b23hu7Zj4bq1LDXhurXhu7Y24bqtxKnhu7Zt4bqjbeG7tOG7tsahw6I2beG6tVThu7Q/4bu44bu44bu04bu24bq1OMOi4bqz4bq1bVThu7QlPSThu7Thu7YvV1YvxKlXVsSp4bu2NWQ7bGxU4bu0xKnDvTvEqW3DosOpZeG7tFfhu7Phu5Phu7Zjw6LhuqNl4buo4bu2am474bu2a3vEkeG7tm3hurUsZeG6s+G7tsO94bq1IcSp4buo4bu2ZMO1w6xl4bqz4bu2ZeG6s8O1w63DouG7tsSRbjvhu7Zsw6Dhu7ZtPGXhurPhu7bEkSFl4bq14bu24bq1aGXhu7bhu5cu4bu2Ny7DqeG7tm3hurXhuqPhu7Zsw6Dhu7ZkLuG7tsSR4buFbeG7tm1rw6ll4bqz4bu2ZeG6teG7lWXhurPhu7bEkX1t4bu24bq1LmXhurPhu7Y3Pm3hu7Zj4bq1LDXhurXhu7Zl4bq1IG3hu7Zta+G6oWXhu7Zt4bq14bqt4bu2bWvDtcOtZeG6s+G7tjUi4bud4bu2NShl4bq14bu24buXLsOp4bu2NuG6rcSp4bu2NW7hu4fDouG7tmU8xJHhu7ZlLuG7neG7qlYvxKlXVsSp4bu2NWQ7bGxU4bu0xKlybm3hurXDqWvhu7RXVmxta8OpZeG6s1fhu7ZN4bq1buG7tuG6tC7hu7Yt4bu24bq0w6kuw6Lhu7ZN4bq1buG7tlYvbG1rw6ll4bqzV1YvxKlX

Thu Hà - Hoài Thu

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]