(vhds.baothanhhoa.vn) - Nhờ thời tiết thuận lợi, ít sâu bệnh nên năm nay hoa được mùa, được giá. Tuy nhiên, do chi phí đầu vào sản xuất cao nên nhìn chung thu nhập của nông dân cũng không tăng hơn nhiều so với năm trước.
4bu04bqrJiXDoeG6vTzhu43hu43FqCRv4buOYuG7j+G6veG6oyThu7bhuqrhu4E8JeG7j+G6s+G7jyXhuqBo4bq/4bqpJcOB4buXxKnhur/huqkl4bqh4buXbMOhJcOq4buRPFcl4bqh4buXbMOhJeG6qWI+4bu0L+G6qybhu7bhu7RvJcOh4bq9POG7jeG7jcWoJG/huqrhuqM8w6Ak4bu24bq+4bqrayXhu4/huqtrYiXhu49i4bqz4buPJeG7j+G6q8O1N+G6vyXhur1sYlclY+G7jyXhu400w7UlYcOi4bq/4bqrJeG6v+G6t+G6vyXhur8iw6ol4bq/PHIl4bqr4buBPCXhuqHhu5dsw6Elw6rhu5E8VyXhuqHhu5dsw6El4bqpYj5YJeG7jsO1ciXhur/huqti4bq34bq/VyXDoOG7gSXDoeG6q2Ilb+G6q2Ml4bqhNsO1JeG7oXvhu4El4buNW+G6vyVxw7U14buPJcOhPOG7gSXhur/hurfhur8l4bq/4bqrZOG6vyXDoeG6q8O14bq/4bqpJeG7j+G6q8O1JeG6v+G6qzdvJcOh4buZPCXhur9o4bq/4bqpJcOgNOG6vyXDoeG7leG6v+G6qSXhurvhuqto4bq/4bqpJeG7jyLhur/huqkl4bqrxKnhur8l4bq/4bqrYuG6tcO1JeG7jeG7gSXhu6FqYiXhur8iw6ol4buPw7Lhu5dqw6FY4bu0L2/hu7bhu7RvJcOh4bq9POG7jeG7jcWoJG9B4buBw6ByJOG7tuG7tGLDquG6qSXDoeG6vTzhu43hu43FqCTDqsOh4bqjLeG7gWHhurnhuqPDoeG7jyXDoOG6qcOq4bqjw6BiPCXhu6Fiw6DhuqPhu4Elw6pvOyViw4HhuqPhur/hu4/huqPDsiQl4buN4buPcuG6veG6o8WoJHBiw6Dhu4/huqvhu64lJioq4buoViXhuqvhuqNi4bqp4bqr4buP4buuJTo/Km9xViQl4buNw7LDocWoJC88b2/hu40v4buBb+G6o+G6vy/DquG6o8OgYjwv4buP4bqrw7XDqmHhu6xvxajhur/huqNw4buNLz8/Kj8vPyYsw6AqJiksOyoh4buPJiYoO+G6vSYqLeG6q+G7ocOgKSw7O1jhurlv4bqpJCXDoDzhu488LeG7j3Jv4bqjxagk4buhYsOg4bqj4buBL8OqbzskJcOgPOG7jzwt4bqj4bq/w6Hhu4HDoOG6o8WoJDwow4Fhw4FxOkHDoXLhu6A/IeG6q3Dhu6Hhu47hu6g/QcOq4bqo4bq8b+G6rcOA4bug4bqs4buA4bq/4bq7KTvhurl6b1Dhur5h4buP4bqqLOG6rFrDsz/DtVDhu6HhuqvDk8OyLCrhu6g/QVJwb0/huq3hu4DDquG6qD/hu6AoISHhur46WuG7gMOzcsOyKeG6vXLhurjDkjvDii9SOi/hu6Dhuqnhu4zDgcOhw5LhuqNw4bq64bq6w6DhurxBb+G7juG7qD9B4buO4bqoUuG6quG7qD9BJsOTUeG7ocO14bug4bqo4bqocXDhuqkh4bulYuG6q0FaO+G7oOG7jybDisO1KVBPOuG6ouG7jcOh4bq7cMOg4bqtT+G6vsOS4bqsL+G6qiZxw6E7cOG7qDrDgOG7qDrDgCQlw6A84buPPC3hu49i4buP4bq94bqjxagkJCXDoDzhu488LTzDsuG6qeG7jcWoJCwq4buuKuG7riYuKeG7rirhu64m4buuJuG7riYqKuG7qOG7rirhu64mKT8q4buuJiooKiQlL+G7tuG7tC9v4bu24bu0byXDoeG6vTzhu43hu43FqCRvQeG7gcOgciQl4buN4buPcuG6veG6o8WoJOG7j+G6o3Hhu48tPOG6vWLhuqnhur/hu64lw6HhuqPhur/hu4/huqPDslYk4bu24bu04buN4buPw7Lhu4Hhur/huqnhu7bhu6Biw6DhuqPhu4Hhu64l4bqq4buBPCXhu4/hurPhu48l4bqgaOG6v+G6qSXDgeG7l8Sp4bq/4bqpJeG6oeG7l2zDoSXDquG7kTxXJeG6oeG7l2zDoSXhuqliPljhu7Qv4buN4buPw7Lhu4Hhur/huqnhu7bhu7Qvb+G7tuG7tG8lw6Hhur084buN4buNxagkb0Hhu4HDoHIk4bu24bu0YsOq4bqpJcOh4bq9POG7jeG7jcWoJGLDgeG6o+G6v+G7j+G6o8OyJCXhu43hu49y4bq94bqjxagkcGLDoOG7j+G6q+G7riUoKipvcVYl4bqr4bqjYuG6qeG6q+G7j+G7riU7OyhvcVYkJeG7jcOyw6HFqCQvL8Ohw6Dhur9YYTzhu4Hhu4/huqs84bq/4bqr4bqr4buBPFjhu6Hhur8vw6DhuqPhu43hurvhu4/hu4FvL+G6v+G6o3Dhu40vPz8qPy8/JizDoComKTo6Pyjhu48hLi4uJuG6vSpY4bq5b+G6qeG7rMOyxagpISYkJTzhur3hu4/FqCThuqrhu4E8JeG7j+G6s+G7jyXhuqBo4bq/4bqpJcOB4buXxKnhur/huqkl4bqh4buXbMOhJcOq4buRPFcl4bqh4buXbMOhJeG6qWI+JCVwYsOg4buP4bqrxagkKCoqJCXhuqvhuqNi4bqp4bqr4buPxagkOzsoJCUv4bu24bu0L2/hu7bhu7RvJcOh4bq9POG7jeG7jcWoJG/DgTxv4buPYuG7geG6vyThu7bhuqDhu5dsw6Elw6rDouG6v+G6qyXDoDzhur/huqsl4bq9eyXhu4/huqvhu5klb+G6q+G7mSXhuqvhu4E8JeG7juG6s+G7jyVtJeG7juG6qzzhur/huqsl4bqq4buHPCUtJeG6vXvhur/huqkl4bqr4buBPCXhuqBo4bq/4bqpJcOB4buXxKnhur/huqkl4bq/4bqr4buf4bq/4bqpJeG6v+G6qXtyJeG6v3tyJeG6vcO14bq/4bqpJeG6vWLhur/huqsl4buPw7Lhu4Hhur/huqkl4buNIMOhJeG6q+G7gTxY4bu0L2/hu7bhu7RvJcOh4bq9POG7jeG7jcWoJG9B4buBw6ByJOG7tuG7tGLDquG6qSXDoeG6vTzhu43hu43FqCRiw4HhuqPhur/hu4/huqPDsiQl4buN4buPcuG6veG6o8WoJHBiw6Dhu4/huqvhu64lKCoqb3FWJeG6q+G6o2Lhuqnhuqvhu4/hu64lLCoqb3FWJCXhu43DssOhxagkLy/DocOg4bq/WGE84buB4buP4bqrPOG6v+G6q+G6q+G7gTxY4buh4bq/L8Og4bqj4buN4bq74buP4buBby/hur/huqNw4buNLz8/Kj8vPyYsw6AqJik6KCo74buPKT8qKCjhur0qWOG6uW/huqnhu6zDssWoLDokJTzhur3hu4/FqCThuqrhu4E8JeG7j+G6s+G7jyXhuqBo4bq/4bqpJcOB4buXxKnhur/huqkl4bqh4buXbMOhJcOq4buRPFcl4bqh4buXbMOhJeG6qWI+JCVwYsOg4buP4bqrxagkKCoqJCXhuqvhuqNi4bqp4bqr4buPxagkLCoqJCUv4bu24bu0L2/hu7bhu7RvJcOh4bq9POG7jeG7jcWoJG/DgTxv4buPYuG7geG6vyThu7bhu47huqtrYiXhuqFi4bqlw6ol4bq/e3JXJeG6v+G6qeG7l2tiJeG7j8Oyw63hur/huqkl4bqr4buBPCXhuqE84bq/4bqpJeKAnMOh4bqrfXIl4bq/4buXasOhJcOyw7Thu4/igJ0l4bq9e8OqJcOhPsOhJcOhaOG6v+G6qSXhu6Fiw6LDoSXhur/huqvhu5clYeG7hcOhJeG6v+G7k1clw6Hhuqtp4bq/4bqpJcOyw6Phu49XJeG6v+G6qSDhu48lYWYl4bq/4bqr4buf4bq/4bqpJeG6v+G7kyXhuqvhu4E8JW/huqvhu5Ml4bqh4bqlJcOgw63hur8lw6Hhuqs14buPJcOgYuG6v+G6qyXDoOG7l27hur/huqkl4bq/w7VoYiXhur/hu5Ml4bqr4buBPCXDoeG6q2Phur/huqtXJeG6qWLDtG8l4bqr4buBPCXhur9tJeG6ocSDbyXhuqvEqeG6vyXhu6F74buBJeG6ocO04bq/4bqpJcOgxJFvJeG7juG6s+G7j1jhu7Qvb+G7tuG7tG8lw6Hhur084buN4buNxagkb0Hhu4HDoHIk4bu24bu0YsOq4bqpJcOh4bq9POG7jeG7jcWoJGLDgeG6o+G6v+G7j+G6o8OyJCXhu43hu49y4bq94bqjxagkcGLDoOG7j+G6q+G7riUoKipvcVYl4bqr4bqjYuG6qeG6q+G7j+G7riUsKipvcVYkJeG7jcOyw6HFqCQvL8Ohw6Dhur9YYTzhu4Hhu4/huqs84bq/4bqr4bqr4buBPFjhu6Hhur8vw6DhuqPhu43hurvhu4/hu4FvL+G6v+G6o3Dhu40vPz8qPy8/JizDoComKSwhOjrhu48hKi4uKOG6vSpY4bq5b+G6qeG7rMOyxagpLj8kJTzhur3hu4/FqCThuqrhu4E8JeG7j+G6s+G7jyXhuqBo4bq/4bqpJcOB4buXxKnhur/huqkl4bqh4buXbMOhJcOq4buRPFcl4bqh4buXbMOhJeG6qWI+JCVwYsOg4buP4bqrxagkKCoqJCXhuqvhuqNi4bqp4bqr4buPxagkLCoqJCUv4bu24bu0L2/hu7bhu7RvJcOh4bq9POG7jeG7jcWoJG/DgTxv4buPYuG7geG6vyThu7bhuqDhuqUlw6Hhu4cl4bqh4buXbMOhJeG6v+G6q+G7n+G6v+G6qSVhaOG6v+G6qSXhuqvhu4E8JeG6ocSDb1cl4buP4bqrNOG6vyXDoTzhu4Elb+G6q+G7k8OhJeG7oeG7kyXhuqHDtOG6v+G6qSXDoMSRbyXhu47hurPhu48l4buP4bqrZCXDoT7DoSXDoeG6q+G7mSXhu6Hhu5dr4bq/JeG6q+G7gTwlb+G6q1tiJcOqNeG7jyXhurvhuqvhu4Fb4bq/4bqpJTol4buP4bqrPuG6v+G6qSXDoeG6qyLDqiXhu43hu4fDoSXDoeG6q+G7gSXhuqvhu4E8JeG7jWLhur/huqsl4buPw7Lhu5dt4bq/4bqpVyVv4bqrPuG7jyXhu4/DsmLhuqXhur8l4bq74bqrZuG6oyXDqn3hur/huqtY4bu0L2/hu7bhu7RvJcOh4bq9POG7jeG7jcWoJG9B4buBw6ByJOG7tuG7tGLDquG6qSXDoeG6vTzhu43hu43FqCRiw4HhuqPhur/hu4/huqPDsiQl4buN4buPcuG6veG6o8WoJHBiw6Dhu4/huqvhu64lKCoqb3FWJeG6q+G6o2Lhuqnhuqvhu4/hu64lLCoqb3FWJCXhu43DssOhxagkLy/DocOg4bq/WGE84buB4buP4bqrPOG6v+G6q+G6q+G7gTxY4buh4bq/L8Og4bqj4buN4bq74buP4buBby/hur/huqNw4buNLz8/Kj8vPyYsw6AqJik6ITs74buPLD8sLibhur0qWOG6uW/huqnhu6zDssWoOjo/JCU84bq94buPxagk4bqq4buBPCXhu4/hurPhu48l4bqgaOG6v+G6qSXDgeG7l8Sp4bq/4bqpJeG6oeG7l2zDoSXDquG7kTxXJeG6oeG7l2zDoSXhuqliPiQlcGLDoOG7j+G6q8WoJCgqKiQl4bqr4bqjYuG6qeG6q+G7j8WoJCwqKiQlL+G7tuG7tC9v4bu24bu0byXDoeG6vTzhu43hu43FqCRvw4E8b+G7j2Lhu4Hhur8k4bu24bq8eyXhur/huqnhu5drYiXDoeG7hyXhuqvEqeG6vyU/KiXhur8iw6ol4buPw7LDreG6v+G6qSXhuqvhu4E8VyVo4bq/4bqpJeG6vuG6qcO1cuG6p+G6vyXhu6Ai4bq/JeG6quG7keG6v+G6qSXDneG6u+G6q8O1JW/huqtpJS5XJeG6oGjhur/huqklw4Hhu5fEqeG6v+G6qeG7siXDoeG6q+G7gSVhYuG6s+G7j+G7riXigJzhur4iw6ol4bq/PHIl4bqr4buBPCXhuqHhu5dsw6Elw6rhu5E8VyXhuqHhu5dsw6El4bqpYj4l4bqrxKnhur8l4bq/IsOqJeG6v+G6qeG7gT5iVyXhuqtiw6Lhur8l4buPfWIl4bqpYj4lYT7hur8l4bqr4buBPCXDocO0w6El4bqhPOG6v+G6qSXhu4/hu5slOlgsKiolLSU7WCwqKiXhuqFo4bq/4bqpL8OhNHJXJeG6q+G7gTwl4bqrw63hur/huqkl4buP4bubJTpYLCoqJS0lLlgsKiol4bqhaOG6v+G6qS9haOG6v+G6qVclw6Dhu50l4buPY+G6v+G6qyXhu6F74buBJeG7j+G6s+G7jyXDoeG7g+G6vyXhuqE84bq/4bqpJeG7jyLhur/huqkl4bq/4bufPOKAnVjhu7Qvb+G7tuG7tG8lw6Hhur084buN4buNxagkb0Hhu4HDoHIk4bu24bu0YsOq4bqpJcOh4bq9POG7jeG7jcWoJGLDgeG6o+G6v+G7j+G6o8OyJcOg4buP4bqrw7XDqmEkJeG7jeG7j3Lhur3huqPFqCRwYsOg4buP4bqr4buuJSgqKm9xViXhuqvhuqNi4bqp4bqr4buP4buuJTssKm9xViQl4buNw7LDocWoJC8vw6HDoOG6v1hhPOG7geG7j+G6qzzhur/huqvhuqvhu4E8WOG7oeG6vy/DoOG6o+G7jeG6u+G7j+G7gW8v4bq/4bqjcOG7jS8/Pyo/Lz8mLMOgKiYpLCY/KuG7jyg6Likp4bq9Kljhurlv4bqp4busw7LFqCguISQlPOG6veG7j8WoJOG6quG7gTwl4buP4bqz4buPJeG6oGjhur/huqklw4Hhu5fEqeG6v+G6qSXhuqHhu5dsw6Elw6rhu5E8VyXhuqHhu5dsw6El4bqpYj4kJXBiw6Dhu4/huqvFqCQoKiokJeG6q+G6o2Lhuqnhuqvhu4/FqCQ7LCokJS/hu7bhu7Qvb+G7tuG7tG8lw6Hhur084buN4buNxagkb8OBPG/hu49i4buB4bq/JOG7tuG6vHMl4bqpYltiJeG7oeG6tSXhur/huqnDtXLhurfhur8l4bq/4bqrNOG6vyXhuqvhu4E8JeG7jyLhur/huqkl4bqpYj5XJWjhur/huqkl4bqq4buR4bq/4bqpJcOh4bqr4buBJWFi4bqz4buPVyXDoOG7gSVb4bq/4bqrJeG6q+G7l23hur/huqklw6Hhu5k8JcOgxJHDoeG6qyXDgeG7gOG7oELDgC0mKSXhur/hurfhur8l4buNaSXhur3hu5ds4bq/4bqpJeG6q+G7gTwl4buP4bubJeG6v8SpYiXhurvhuqs+w6El4bq/4bqr4buXJeG6oHsl4bq8feG7j1cl4bqqeyXhur7DrGJXWFhYJeG7jeG6sSXhu6HhurUl4buO4bqrPOG6v+G6qyXhuqrhu4c8JWPhu49YJUHhurfhur8lw6F94bq/4bqrJeG6oeG7hyXDoOG7gSXhuqliaeG6v+G6qSXDoTRyVyVv4bqrNOG6vyVh4buH4bq/VyXhu4/huqvDtWnDoSVhW+G7gSXhu6HDoiXhu4/huqvhu53DoSXhu6E34buPWFhYJW/huqvhu5PDoSXhu6Hhu5Ml4buNW+G6vyVxw7U14buPJeG6vyLDqiXhu6Hhu5s8JcOzw7U8JcOh4buV4bq/4bqpJeG7jyLhur/huqlY4bu0L2/hu7bhu7RvJcOh4bq9POG7jeG7jcWoJG9B4buBw6ByJOG7tuG7tGLDquG6qSXDoeG6vTzhu43hu43FqCRiw4HhuqPhur/hu4/huqPDsiQl4buN4buPcuG6veG6o8WoJHBiw6Dhu4/huqvhu64lKCoqb3FWJeG6q+G6o2Lhuqnhuqvhu4/hu64lOzsob3FWJCXhu43DssOhxagkLy/DocOg4bq/WGE84buB4buP4bqrPOG6v+G6q+G6q+G7gTxY4buh4bq/L8Og4bqj4buN4bq74buP4buBby/hur/huqNw4buNLz8/Kj8vPyYsw6AqJik7Jj8s4buPOyguOijhur0qWOG6uW/huqnhu6zDssWoKCEkJTzhur3hu4/FqCThuqrhu4E8JeG7j+G6s+G7jyXhuqBo4bq/4bqpJcOB4buXxKnhur/huqkl4bqh4buXbMOhJcOq4buRPFcl4bqh4buXbMOhJeG6qWI+JCVwYsOg4buP4bqrxagkKCoqJCXhuqvhuqNi4bqp4bqr4buPxagkOzsoJCUv4bu24bu0L2/hu7bhu7RvJcOh4bq9POG7jeG7jcWoJG/DgTxv4buPYuG7geG6vyThu7ZBeyXhurzhurcl4buO4bqrxJEl4bqqW2Ilw53hurvhuqvDtSVv4bqraSU7VyXhuqBo4bq/4bqpJcOB4buXxKnhur/huqnhu7Ilw6HhuqtiPCXhu43huq/hu64l4oCc4bq+4bqreyXhu49oYiXhu4/DssOt4bq/4bqpJeG6u+G6q+G7gVvhur/huqklJiol4buNe+G7gSXhuqvhu4E8JcOhPsOhJeG6veG7gX1iVyXDoeG7hyU6JeG7jXvhu4El4bq74bqr4buBW+G6v+G6qSUuJeG7oX3hur8lw6E0ciXhuqvhu4E8JcOhw7TDoSXDoeG6q+G7gSXhu4/huqvDtSXhuqvhu4F9w6Hhuqsl4buhe+G7gSXDoMSRbyXhu4/hurPhu48l4bq+4bqpw7Vy4bq34bq/JeG6oD7hur9XJeG6q2LDouG6vyXhu499YiXhuqFdJWEg4buPJeG6oTbDtSXDoeG7hyXhu4/huqvhu5fEqeG6v+G6qSXhur0+YiXhu6HhurUl4bqhMeG7jyXDoeG7hcOhJcOqw7U8JeG6q+G7gTzigJ1Y4bu0L2/hu7bhu7RvJcOh4bq9POG7jeG7jcWoJG9B4buBw6ByJOG7tuG7tGLDquG6qSXDoeG6vTzhu43hu43FqCRiw4HhuqPhur/hu4/huqPDsiQl4buN4buPcuG6veG6o8WoJHBiw6Dhu4/huqvhu64lKCoqb3FWJeG6q+G6o2Lhuqnhuqvhu4/hu64lOywqb3FWJCXhu43DssOhxagkLy/DocOg4bq/WGE84buB4buP4bqrPOG6v+G6q+G6q+G7gTxY4buh4bq/L8Og4bqj4buN4bq74buP4buBby/hur/huqNw4buNLz8/Kj8vPyYsw6AqJiksJiou4buPLi4hKTrhur0qWOG6uW/huqnhu6zDssWoOz8pJCU84bq94buPxagk4bqq4buBPCXhu4/hurPhu48l4bqgaOG6v+G6qSXDgeG7l8Sp4bq/4bqpJeG6oeG7l2zDoSXDquG7kTxXJeG6oeG7l2zDoSXhuqliPiQlcGLDoOG7j+G6q8WoJCgqKiQl4bqr4bqjYuG6qeG6q+G7j8WoJDssKiQlL+G7tuG7tC9v4bu24bu0byXDoeG6vTzhu43hu43FqCRvw4E8b+G7j2Lhu4Hhur8k4bu24bqqYsOi4bq/JeG7j31iJeG6oV0lw6Hhu4clw6rDrOG7jyXhu41pJeG6v+G6q3sl4buh4buXa+G6vyXDoeG6q+G7gSXDsjwl4bq/4bqr4buf4bq/4bqpJeG6vcahPCXhuqvhu4E8JeG7jWrDqiVhPuG6vyXhu4/hu5sl4bqpYmsl4buPamIlw7Iww6ol4buP4bqrPuG6v+G6qSXDgeG6q31vJeG7oXslw6DEkW8l4buO4bqz4buPJWjhur/huqklw4Fo4bq/4bqpVyVo4bq/4bqpJeG7jj7hu4FY4bu0L2/hu7bhu7RvJcOh4bq9POG7jeG7jcWoJG9B4buBw6ByJOG7tuG7tGLDquG6qSXDoeG6vTzhu43hu43FqCRiw4HhuqPhur/hu4/huqPDsiQl4buN4buPcuG6veG6o8WoJHBiw6Dhu4/huqvhu64lKCoqb3FWJeG6q+G6o2Lhuqnhuqvhu4/hu64lOzsob3FWJCXhu43DssOhxagkLy/DocOg4bq/WGE84buB4buP4bqrPOG6v+G6q+G6q+G7gTxY4buh4bq/L8Og4bqj4buN4bq74buP4buBby/hur/huqNw4buNLz8/Kj8vPyYsw6AqJik7Oiwq4buPKSgoOynhur0qWOG6uW/huqnhu6zDssWoPz8hJCU84bq94buPxagk4bqq4buBPCXhu4/hurPhu48l4bqgaOG6v+G6qSXDgeG7l8Sp4bq/4bqpJeG6oeG7l2zDoSXDquG7kTxXJeG6oeG7l2zDoSXhuqliPiQlcGLDoOG7j+G6q8WoJCgqKiQl4bqr4bqjYuG6qeG6q+G7j8WoJDs7KCQlL+G7tuG7tC9v4bu24bu0byXDoeG6vTzhu43hu43FqCRvw4E8b+G7j2Lhu4Hhur8k4bu24bq+4bqr4buf4bq/4bqpJcOhNHIl4bqr4buBPCXhu4/DssO1cuG6teG6vyXhu4/huqtp4bq/4bqpJeG6v+G6q+G7lyXDocO0w6FXJeG7oX3hur8l4buP4bqr4buFVyXhur1yVyXhu4/huqvhu5dsw6Elw6Dhu5dsw6FXJeG6q+G7gTwl4bqrw63hur/huqnigKYl4bqhNMOqJcOh4bqrw61iJcOqfeG6v+G6qyXDquG6sVclcTzhur/huqslw6rhu5dq4buPJeG7j+G7m+G6v+G6qSXhur3DtWnhur/huqlXJcOg4budJWE+4buBJcOqw6zhu48lw6rhu5E8JWHDrGIl4buP4bqrw7Ul4bqr4buBPCXhu47hurPhu49Y4bu0L2/hu7bhu7RvJcOh4bq9POG7jeG7jcWoJG9B4buBw6ByJOG7tuG7tGLDquG6qSXDoeG6vTzhu43hu43FqCRiw4HhuqPhur/hu4/huqPDsiQl4buN4buPcuG6veG6o8WoJHBiw6Dhu4/huqvhu64lKCoqb3FWJeG6q+G6o2Lhuqnhuqvhu4/hu64lOzsob3FWJCXhu43DssOhxagkLy/DocOg4bq/WGE84buB4buP4bqrPOG6v+G6q+G6q+G7gTxY4buh4bq/L8Og4bqj4buN4bq74buP4buBby/hur/huqNw4buNLz8/Kj8vPyYsw6AqJik7LCw74buPJj8hKT/hur0qWOG6uW/huqnhu6zDssWoPzo7JCU84bq94buPxagk4bqq4buBPCXhu4/hurPhu48l4bqgaOG6v+G6qSXDgeG7l8Sp4bq/4bqpJeG6oeG7l2zDoSXDquG7kTxXJeG6oeG7l2zDoSXhuqliPiQlcGLDoOG7j+G6q8WoJCgqKiQl4bqr4bqjYuG6qeG6q+G7j8WoJDs7KCQlL+G7tuG7tC9v4bu24bu0byXDoeG6vTzhu43hu43FqCRvw4E8b+G7j2Lhu4Hhur8k4bu24buO4bqr4bqj4buBJeG6v+G6q2LhurXDtSXDoeG6q+G7mSXhu6Hhu5dr4bq/VyXDocahJW/huqtbYiXhu482w6olPzotPzsl4buP4bqrPuG6v+G6qSXDgeG6q31vJeG7j8OybSXhuqFiVyXhur/huqvhu5/hur/huqklw6E+4bq/4bqrJeG6ocOt4bq/4bqpJeG6q+G7gTwlw6pqYiXhur/huqvDrOG6vyXhur/huqvEkW8l4bq/4bqp4buXa2Ilw6rDtTxXJWE+4bq/WCXhuqpiw6Lhur8l4bqhXSXDoeG7hyXhur/huqti4bq1w7UlYX3hur8l4bqre+G6v+G6qSXhur/huqtmJeG6veG6r1cl4bq/4bqp4buXa2Il4bq7YuG6v+G6qyXDoOG7gTzhur/huqslw6E0ciXDoVvhur/huqvigKYl4bqh4bqz4bq/JeG7jzfhur8l4buh4buXa+G6vyXhuqHhuqUlw6rDtTwl4bqr4buBPCXhu41qw6pY4bu0L2/hu7bhu7RvJcOh4bq9POG7jeG7jcWoJG9B4buBw6ByJOG7tuG7tGLDquG6qSXDoeG6vTzhu43hu43FqCRiw4HhuqPhur/hu4/huqPDsiQl4buN4buPcuG6veG6o8WoJHBiw6Dhu4/huqvhu64lKCoqb3FWJeG6q+G6o2Lhuqnhuqvhu4/hu64lOywqb3FWJCXhu43DssOhxagkLy/DocOg4bq/WGE84buB4buP4bqrPOG6v+G6q+G6q+G7gTxY4buh4bq/L8Og4bqj4buN4bq74buP4buBby/hur/huqNw4buNLz8/Kj8vPyYsw6AqJik7Lj864buPISkhISbhur0qWOG6uW/huqnhu6zDssWoOiwkJTzhur3hu4/FqCThuqrhu4E8JeG7j+G6s+G7jyXhuqBo4bq/4bqpJcOB4buXxKnhur/huqkl4bqh4buXbMOhJcOq4buRPFcl4bqh4buXbMOhJeG6qWI+JCVwYsOg4buP4bqrxagkKCoqJCXhuqvhuqNi4bqp4bqr4buPxagkOywqJCUv4bu24bu0L2/hu7bhu7RvJcOh4bq9POG7jeG7jcWoJG/DgTxv4buPYuG7geG6vyThu7bhur7huqti4bq1w7Ul4buh4buXa+G6vyXhuqvhu4E8JeG6q8Ot4bq/4bqpJcOh4bqr4buZJeG7oeG7l2vhur8lb+G6q1tiJWHhu4XDoSXhuqliNXIlYT7hu4El4bqh4bqlJWFb4buBJcOzw7Vb4bq/JWFo4bq/4bqpJeG6q+G7gTwl4bq/bSXhuqHDtOG6v+G6qSXDoMSRbyXhu47hurPhu49Y4bu0L2/hu7bhu7RvJcOh4bq9POG7jeG7jcWoJG9B4buBw6ByJOG7tuG7tGLDquG6qSXDoeG6vTzhu43hu43FqCRiw4HhuqPhur/hu4/huqPDsiQl4buN4buPcuG6veG6o8WoJHBiw6Dhu4/huqvhu64lKCoqb3FWJeG6q+G6o2Lhuqnhuqvhu4/hu64lOywqb3FWJCXhu43DssOhxagkLy/DocOg4bq/WGE84buB4buP4bqrPOG6v+G6q+G6q+G7gTxY4buh4bq/L8Og4bqj4buN4bq74buP4buBby/hur/huqNw4buNLz8/Kj8vPyYsw6AqJik7Liwh4buPLCk/KTrhur0qWOG6uW/huqnhu6zDssWoIT8kJTzhur3hu4/FqCThuqrhu4E8JeG7j+G6s+G7jyXhuqBo4bq/4bqpJcOB4buXxKnhur/huqkl4bqh4buXbMOhJcOq4buRPFcl4bqh4buXbMOhJeG6qWI+JCVwYsOg4buP4bqrxagkKCoqJCXhuqvhuqNi4bqp4bqr4buPxagkOywqJCUv4bu24bu0L2/hu7bhu7RvJcOh4bq9POG7jeG7jcWoJG/DgTxv4buPYuG7geG6vyThu7bhur7huqnhu4F7YiXDsjxXJeG6v2jhur/huqklw6A04bq/JeG7j31iJeG6oTRyJcOh4buV4bq/4bqpJeG6oTzhur/huqklYSDhu48l4bqhNsO1JcOh4bqrIsOqJeG7j8Oyw63hur/huqklw6rDrOG7jyXhuqFs4buPJeG6q+G7gTwl4bqpaWIl4buh4buTJeG6oeG6pSVv4bqr4buTw6El4buh4buTJeG6v+G6q8O1JcOhNsO1JcOh4buZPCXhur/huqnhu5drYiXDoDThur8l4buPw7Lhu4Hhur/huqklw6E+w6Elw6DEkW8l4bq94bqnJcOh4bqr4buRPFcl4buO4bqz4buPJeG7juG6qzzhur/huqslw4pi4bq/4bqrV+KApiXhu408w7Ul4buO4bqz4buPJeG6vuG6qcO1cuG6t+G6vyXhuqA+4bq/WOG7tC9v4bu24bu0byXDoeG6vTzhu43hu43FqCRvQeG7gcOgciThu7bhu7Riw6rhuqklw6Hhur084buN4buNxagkYsOB4bqj4bq/4buP4bqjw7IkJeG7jeG7j3Lhur3huqPFqCRwYsOg4buP4bqr4buuJSgqKm9xViXhuqvhuqNi4bqp4bqr4buP4buuJTs7KG9xViQl4buNw7LDocWoJC8vw6HDoOG6v1hhPOG7geG7j+G6qzzhur/huqvhuqvhu4E8WOG7oeG6vy/DoOG6o+G7jeG6u+G7j+G7gW8v4bq/4bqjcOG7jS8/Pyo/Lz8mLMOgKiYpOyEmJuG7jzo6Ji4p4bq9Kljhurlv4bqp4busw7LFqCY7LCQlPOG6veG7j8WoJOG6quG7gTwl4buP4bqz4buPJeG6oGjhur/huqklw4Hhu5fEqeG6v+G6qSXhuqHhu5dsw6Elw6rhu5E8VyXhuqHhu5dsw6El4bqpYj4kJXBiw6Dhu4/huqvFqCQoKiokJeG6q+G6o2Lhuqnhuqvhu4/FqCQ7OygkJS/hu7bhu7Qvb+G7tuG7tG8lw6Hhur084buN4buNxagkb8OBPG/hu49i4buB4bq/JOG7tuG6vuG6qeG6q+G6tSXhu4/DssOt4bq/4bqpJeG6q+G7gTwlbSXhuqE0ciXhuqFdJcOh4buHJeG6qTbhur8lOiol4bq/IsOqWCXhuqpiw6Lhur9XJeG7j8Oy4bq34bq/JeG6ocSRPCVhe+G6vyXDoeG7hyXhuqk24bq/JT8qKiXhuqs8JeG7j8Oyw63hur/huqkl4bqr4buBPFcl4bq/4bqr4buf4bq/4bqpJeG6vyLDqiXDs8O1PCXhur/huqtrJT5vJcOg4buT4bq/4bqpJcOhPsOhJeG6u8O5JeG7j+G6q8O1N+G7jyXhu4/DssOt4bq/4bqpJeG7j8Oy4buF4buPJeG6q2LDouG6vyXhuqF9YiXhur804bq/4bqpJcOhPOG7gSXhur8i4bq/4bqpJeG7jcO1NeG7jyXDoTRyJeG7j8Oyw63hur/huqlYJeG6vuG6q2sl4buhN3Il4bq/4bqr4buf4bq/4bqpJeG6vyLDqiXDs8O1PCXDoT7DoSXhuqvDrCXDoDThur8lw6Hhu4cl4buP4bqrw7Ul4bq/4bqrN28l4buL4bq/JeG6ocSR4bq/4bqrJeG7j+G7myXhu4/DssOt4bq/4bqpJeG6q+G7gTxY4bu0L2/hu7bhu7TDoGLhu6Elw6Hhur084buN4buNxagkw6DDsuG6o+G6vTzhu4/huqPDoCThu7bhu7Thu43hu4/DsuG7geG6v+G6qeG7tuG7jmLhur8l4bq9YuG6t+G6vyXDs8O1POG6v+G7ruG7tC/hu43hu4/DsuG7geG6v+G6qeG7tuG7tMO14bq9JcOh4bq9POG7jeG7jcWoJOG7j2Lhu4/hur3huqMt4buP4bqrw7XDqmEtPOG6v8OgLeG7jTxv4buBJOG7tuG7tOG6vWLhu7bhu7Q8JeG7j2Lhu4/hur3huqPFqCThur5o4bq/4bqpJcOgNOG6vyVxXSVRw7U04bq/JcOAw7Ul4buPY8Oh4bqrJcOh4budw6Elw6Hhuqsiw6ol4buN4buHw6El4bqhe+G7gSXhu4/hurPhu48kJeG6q8Oy4bqj4bqtxagkL+G6v+G7geG6v+G6qS3DoDzhur8tcTwtccO1POG6vy3DoMO1LeG7j2LDoeG6qy3DocO1w6Etw6Hhuqs8w6ot4buN4buBw6Etw6A84buBLeG7j+G6o+G7jy0/PywmKFjhuqvhu4/DqiThu7bhu7Riw6rhuqkl4buNw7LDocWoJC/DquG6o8OgYjwvJj8qL+G6v+G6o3Dhu40vPz8qPy8/KjvDoCwmOiosPzvhu487Pz8oJuG6vSpY4bq5b+G6qSQlPOG6veG7j8WoJOG6quG7gTwl4buP4bqz4buPJeG6oGjhur/huqklw4Hhu5fEqeG6v+G6qSXhuqHhu5dsw6Elw6rhu5E8VyXhuqHhu5dsw6El4bqpYj4kJS/hu7bhu7QvPOG7tuG7tMOgYuG7oeG7tuG7tOG7jeG7j8Oy4buB4bq/4bqp4bu24bu0PCXhu49i4buP4bq94bqjxagk4bq+aOG6v+G6qSXDoDThur8lcV0lUcO1NOG6vyXDgMO1JeG7j2PDoeG6qyXDoeG7ncOhJcOh4bqrIsOqJeG7jeG7h8OhJeG6oXvhu4El4buP4bqz4buPJCXhuqvDsuG6o+G6rcWoJC/hur/hu4Hhur/huqktw6A84bq/LXE8LXHDtTzhur8tw6DDtS3hu49iw6Hhuqstw6HDtcOhLcOh4bqrPMOqLeG7jeG7gcOhLcOgPOG7gS3hu4/huqPhu48tPz8sJihY4bqr4buPw6ok4bu24bq+aOG6v+G6qSXDoDThur8lcV0lUcO1NOG6vyXDgMO1JeG7j2PDoeG6qyXDoeG7ncOhJcOh4bqrIsOqJeG7jeG7h8OhJeG6oXvhu4El4buP4bqz4buP4bu0Lzzhu7bhu7Qv4buN4buPw7Lhu4Hhur/huqnhu7bhu7RvJcOh4bq9POG7jeG7jcWoJOG6q+G6ozzDoCThu7bhu47huqtrYiXhuqFi4bqlw6ol4bq/e3Il4bq/aOG6v+G6qSXDoDThur8l4buPw7LDreG6v+G6qSXhuqF74buBJXFdJVHDtTThur8lw4DDtVcl4bqrw7Vyw6Lhur8l4bq+4bqr4buXJeG7juG6qzzhur/huqsl4bqhPOG6v+G6qSXhu4814buPJWE34buPJeG7j+G6q+G7ncOhJeG6q2LDouG6vyXDoT7DoSXDoWjhur/huqkl4bqh4buBfeG6vyXDoeG6qyLDqiXhu43hu4fDoSXhuqHhuqUlw6E0ciXhuqF74buBJeG6v20l4bqr4buBPCXhuqHDtOG6v+G6qSXhu6F74buBJcOgxJFvJeG7j+G6s+G7j1jhu7Qvb+G7tuG7tC/DoGLhu6Hhu7bhu7Qv4bq9YuG7tuG7tOG6vWLhu7bhu7Q8JeG7j2Lhu4/hur3huqPFqCThur5o4bq/4bqpJcOgNOG6vyXDoMOt4bq/JeG7jcahw6Elw6Hhuqsiw6ol4buN4buHw6Elw6E0ciXhu6Hhu5Ml4buP4bqz4buPJCXhuqvDsuG6o+G6rcWoJC/hur/hu4Hhur/huqktw6A84bq/LcOg4buB4bq/LeG7jcO1w6Etw6Hhuqs8w6ot4buN4buBw6Etw6E8ci3hu6HDtS3hu4/huqPhu48tPz87OztY4bqr4buPw6ok4bu24bu0YsOq4bqpJeG7jcOyw6HFqCQvw6rhuqPDoGI8LyY/Ki/hur/huqNw4buNLz8/KiYvJiwqw6AuJjsmJiYq4buPIS4pPyrhur0qWOG6uW/huqkkJTzhur3hu4/FqCThuqrhu4E8JeG7j+G6s+G7jyXhuqBo4bq/4bqpJcOB4buXxKnhur/huqkl4bqh4buXbMOhJcOq4buRPFcl4bqh4buXbMOhJeG6qWI+JCUv4bu24bu0Lzzhu7bhu7TDoGLhu6Hhu7bhu7Thu43hu4/DsuG7geG6v+G6qeG7tuG7tDwl4buPYuG7j+G6veG6o8WoJOG6vmjhur/huqklw6A04bq/JcOgw63hur8l4buNxqHDoSXDoeG6qyLDqiXhu43hu4fDoSXDoTRyJeG7oeG7kyXhu4/hurPhu48kJeG6q8Oy4bqj4bqtxagkL+G6v+G7geG6v+G6qS3DoDzhur8tw6Dhu4Hhur8t4buNw7XDoS3DoeG6qzzDqi3hu43hu4HDoS3DoTxyLeG7ocO1LeG7j+G6o+G7jy0/Pzs7O1jhuqvhu4/DqiThu7bhur5o4bq/4bqpJcOgNOG6vyXDoMOt4bq/JeG7jcahw6Elw6Hhuqsiw6ol4buN4buHw6Elw6E0ciXhu6Hhu5Ml4buP4bqz4buP4bu0Lzzhu7bhu7Qv4buN4buPw7Lhu4Hhur/huqnhu7bhu7RvJcOh4bq9POG7jeG7jcWoJOG6q+G6ozzDoCThu7bhu47hurPhu48l4bq+4bqpw7Vy4bq34bq/JeG6oT7hur8l4bq+4bqrNMOqJcOANuG6vyU/Kj8/JeG6oTzhur/huqklw6E34bq/JeG6u+G6tVcl4bqhNHIlw6Hhu5Xhur/huqkl4bq9eyXhur3DtMOhJeG6v2jhur/huqklw6A04bq/JeG7j8Oy4buB4bq/4bqpJeG7j2Xhur/huqsl4buPNeG7jyVhN+G7jyXDoeG6qyLDqiXhu43hu4fDoVcl4buP4bqrw7Ul4bqr4buBfcOh4bqrJeG6q+G7gTxXJcOhNHIl4buPw7I+Ylclw7I8w7Ulw6p7w7Ulb+G6q+G7k8OhJeG7oeG7kyXhu4/huqvEkSXhu4/DsuG7l2vhur/huqlYWFjhu7Qvb+G7tuG7tC/DoGLhu6Hhu7bhu7Qv4bq9YuG7tuG7tOG6vWLhu7bhu7Q8JeG7j2Lhu4/hur3huqPFqCThurx74bq/4bqpJeG6q+G7gTwl4bq9auG6vyXhur/huqs14buPJXHGoSXhu47huqs84bq/4bqrJcOh4bqr4buB4bq/4bqpJeG6ocOo4bq/JeKAnOG6v8O1aGLigJ0l4bqr4buBPCXhu47hurPhu48kJeG6q8Oy4bqj4bqtxagkL+G6vTzhur/huqkt4bqr4buBPC3hur3hu4Hhur8t4bq/4bqrPOG7jy1xw7Ut4buP4bqrPOG6v+G6qy3DoeG6q+G7geG6v+G6qS3DoOG6o+G6vy3hur/DteG7gWIt4bqr4buBPC3hu4/huqPhu48tPyYpPztY4bqr4buPw6ok4bu24bu0YsOq4bqpJeG7jcOyw6HFqCQvw6rhuqPDoGI8LyY/Ki/hur/huqNw4buNLz8mOyEvJiosw6AsJio6JiYs4buPKSkhJuG6vSYqWOG6uW/huqkkJTzhur3hu4/FqCThuqrhu4E8JeG7j+G6s+G7jyXhuqBo4bq/4bqpJcOB4buXxKnhur/huqkl4bqh4buXbMOhJcOq4buRPFcl4bqh4buXbMOhJeG6qWI+JCUv4bu24bu0Lzzhu7bhu7TDoGLhu6Hhu7bhu7Thu43hu4/DsuG7geG6v+G6qeG7tuG7tDwl4buPYuG7j+G6veG6o8WoJOG6vHvhur/huqkl4bqr4buBPCXhur1q4bq/JeG6v+G6qzXhu48lccahJeG7juG6qzzhur/huqslw6Hhuqvhu4Hhur/huqkl4bqhw6jhur8l4oCc4bq/w7VoYuKAnSXhuqvhu4E8JeG7juG6s+G7jyQl4bqrw7LhuqPhuq3FqCQv4bq9POG6v+G6qS3huqvhu4E8LeG6veG7geG6vy3hur/huqs84buPLXHDtS3hu4/huqs84bq/4bqrLcOh4bqr4buB4bq/4bqpLcOg4bqj4bq/LeG6v8O14buBYi3huqvhu4E8LeG7j+G6o+G7jy0/Jik/O1jhuqvhu4/DqiThu7bhurx74bq/4bqpJeG6q+G7gTwl4bq9auG6vyXhur/huqs14buPJXHGoSXhu47huqs84bq/4bqrJcOh4bqr4buB4bq/4bqpJeG6ocOo4bq/JeKAnOG6v8O1aGLigJ0l4bqr4buBPCXhu47hurPhu4/hu7QvPOG7tuG7tC/hu43hu4/DsuG7geG6v+G6qeG7tuG7tG8lw6Hhur084buN4buNxagk4bqr4bqjPMOgJOG7tsOB4bqrZSXDoeG7g+G6vyXhuqvEqeG6vyU/JeG7j+G6qz7hur/huqkl4bq/4bufPCXhur17JeG6oeG6s+G6vyXhu47hurPhu48l4bq+4bqpw7Vy4bq34bq/JeG6oT7hur8l4bq+4bqrNMOqJcOANuG6vyU/Kj8/VyXDoT7DoSXhuqvDrCXDoDThur8l4buPw7LDreG6v+G6qSXhuqvhu4E8JeG7j31iJeG6vXvhur/huqkl4bqr4buBPCXhuqBo4bq/4bqpJcOB4buXxKnhur/huqklw51v4bqr4buXa+G6v+G6qSXhuqBo4bq/4bqpJcOB4buXxKnhur/huqlXJeG7jk8l4buO4bqrPOG6v+G6qyXhuqrhu4c84buyJeG6oV0lw6Dhu5Hhur/huqklb+G6q+G7l8Sp4bq/4bqpJW/huqs+byXDoeG6q+G7geG6v+G6qSXhuqHDqOG6vyXhuqFiw6Lhur8l4buP4bqrIG8l4buNPuG6v+G6qSXhu6F74buBJWE84bq/JeG6oeG6t8OqJeG6v+G6qzDDqiXhurvhuqto4bq/4bqpJcOh4bqr4buBJeG6q+G7gTwl4oCc4bq/4bqp4buZ4oCdJeG6oeG6pSXhuqFbw6ol4bqr4buBPCXhur9tJeG7oXvhu4El4bqhw7Thur/huqklw6DEkW8l4buP4bqz4buPWOG7tC9v4bu24bu0L8OgYuG7oeG7tuG7tC/hur1i4bu24bu04bq9YuG7tuG7tDwl4buPYuG7j+G6veG6o8WoJOG6vHvhur/huqkl4bqr4buBPCXhuqBo4bq/4bqpJcOB4buXxKnhur/huqkl4buPNeG7jyVhN+G7jyVxw7Vp4bq/4bqpJeG6qWJp4bq/4bqpJeG7oeG7kyXhu4/hurPhu48kJeG6q8Oy4bqj4bqtxagkL+G6vTzhur/huqkt4bqr4buBPC3DoOG7geG6v+G6qS3DocO14buB4bq/4bqpLeG7jzzhu48tYTzhu48tccO14buB4bq/4bqpLeG6qWLhu4Hhur/huqkt4buhw7Ut4buP4bqj4buPLT8mLiYsWOG6q+G7j8OqJOG7tuG7tGLDquG6qSXhu43DssOhxagkL8Oq4bqjw6BiPC8mPyov4bq/4bqjcOG7jS8/Jjs7LyYpOsOgOyYqOio/LOG7jyk7LDoq4bq9Kljhurlv4bqpJCU84bq94buPxagk4bqq4buBPCXhu4/hurPhu48l4bqgaOG6v+G6qSXDgeG7l8Sp4bq/4bqpJeG6oeG7l2zDoSXDquG7kTxXJeG6oeG7l2zDoSXhuqliPiQlL+G7tuG7tC884bu24bu0w6Bi4buh4bu24bu04buN4buPw7Lhu4Hhur/huqnhu7bhu7Q8JeG7j2Lhu4/hur3huqPFqCThurx74bq/4bqpJeG6q+G7gTwl4bqgaOG6v+G6qSXDgeG7l8Sp4bq/4bqpJeG7jzXhu48lYTfhu48lccO1aeG6v+G6qSXhuqliaeG6v+G6qSXhu6Hhu5Ml4buP4bqz4buPJCXhuqvDsuG6o+G6rcWoJC/hur084bq/4bqpLeG6q+G7gTwtw6Dhu4Hhur/huqktw6HDteG7geG6v+G6qS3hu4884buPLWE84buPLXHDteG7geG6v+G6qS3huqli4buB4bq/4bqpLeG7ocO1LeG7j+G6o+G7jy0/Ji4mLFjhuqvhu4/DqiThu7bhurx74bq/4bqpJeG6q+G7gTwl4bqgaOG6v+G6qSXDgeG7l8Sp4bq/4bqpJeG7jzXhu48lYTfhu48lccO1aeG6v+G6qSXhuqliaeG6v+G6qSXhu6Hhu5Ml4buP4bqz4buP4bu0Lzzhu7bhu7Qv4buN4buPw7Lhu4Hhur/huqnhu7bhu7RvJcOh4bq9POG7jeG7jcWoJOG6q+G6ozzDoCThu7bhuqDhuqUl4bq7xJFvJW/huqvhu5PDoSXhu6Hhu5Ml4buP4bqrxJEl4buPw7Lhu5dr4bq/4bqpJeG7juG6s+G7jyXhur7huqnDtXLhurfhur8l4bqhPuG6vyXhur7huqs0w6olw4A24bq/VyXhur/huqvhu5/hur/huqkl4bq/4bqpe3Il4bq/e3Il4bq/4bqp4buXa2Il4buPw7LDreG6v+G6qSXhuqvhu4E8JcOhw7TDoSVtJeG6vXvhur/huqkl4bqr4buBPCXhuqBo4bq/4bqpJcOB4buXxKnhur/huqlXJeG7jk9YJeG7juG6qzzhur/huqsl4bqq4buHPCXhuqE84bq/4bqpJeG7jzXhu48lYTfhu48l4bq9e8OqJeG6oTXhu49XJXHDtWnhur/huqkl4bqpYmnhur/huqlY4bu0L2/hu7bhu7Qvw6Bi4buh4bu24bu0L+G6vWLhu7bhu7Qvw7Xhur3hu7bhu7TDoGLhu6Elw6Hhur084buN4buNxagkw6Hhur3DsiThu7bhu7Qvw6Bi4buh4bu24bu0L8OgYuG7oeG7tuG7tG8lw6Hhur084buN4buNxagkb+G7pcO14buP4bqr4buBw7Ik4bu24bqq4buBe+G6v+G6qSXhuqBo4bq/4bqpJS0l4bqg4buJJU/huqvhu5fEqeG6v+G6qeG7tC9v4bu2

Hoàng Đông - Đỗ Phương

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]