(vhds.baothanhhoa.vn) - Trong số hàng trăm phụ nữ xã Ngư Lộc (Hậu Lộc) bị lừa bán sang Trung Quốc những năm trước đây đã có hàng chục chị may mắn trốn thoát đem theo con về Việt Nam sinh sống. Dù những đứa đã được khai sinh, mang quốc tịch theo mẹ và được hưởng quyền lợi như những trẻ em khác. Song, do phần lớn các chị đều có cuộc sống khó khăn lại nuôi con một mình nên những đứa trẻ này, ngoài phải sớm lam lũ cùng mẹ kiếm tiền mưu sinh, chúng còn thiệt thòi vì không có bố.

Tin liên quan

Đọc nhiều

NsOyw6PhuqFm4buX4bqndnY+w6Dhu7FX4buNd+G7l2nDoDdI4bu5xanhu5vDs+G6ocODazIyMuG6oeG7lcOycuG7m8Oz4bqhZ27huqE04buU4bqy4bqh4bqvNSDhuqFGw7J44bqwbOG7m+G6oeG7hXh04bub4bqhZuG7teG6p+G6oeG7m8Oy4bqi4bubw7PhuqFoQeG6p+G6oWbhu53hu5vhuqHhu5fhuqfhu402L8Oyw6M3NuG7seG6oWbhu5fhuqd2dj7DoOG7scOSaeG6p2fDoDdX4buv4bud4bubw7PhuqF2c+G6ocOy4bqp4bubw7PhuqF34buvZMah4bqh4buxw7Lhu7PhuqHhu5vhuqLhuqHhuq5j4bqh4buaw7Phu7nhuqHhu5Z1ZuG6oTTDkuG7gXjhuqHhu5Z1ZjXhuqHhu4XDtOG6oeG7l8OB4bqn4bqh4buF4bqt4bub4bqhduG6p+G7m8Oz4bqhV+G7r3jhu5vDs+G6oeG7rHhzZuG6oeG7m8Oy4bqi4bubw7PhuqHhu5tkxqHhuqF34buv4bu54bunZuG6oWjhur3hurDhuqFoY+G6oWbhu6PhuqHDsuG6qeG7m8Oz4bqhZsOy4buzZuG6oWbDssO04bqhxqHhuqfhurDhuqHGocSR4bub4bqhd+G7r3Phu5vhuqF3w7Lhu53huq134bqhaGnGoeG6oXfDsmnhu53huqFm4bud4bub4bqhw4Nr4bqhKuG7jWx34bqh4bua4bqnxqHhuqF24buN4bubw7LhuqF2c+G7m8OzMuG6oUfDveG6oeG7m8Oy4bqi4bubw7PhuqFoQeG6p+G6oWhj4bqhaOG7ucawZuG6oeG7lcOy4bqn4buN4bqhduG7jeG7m8OyMeG6ocah4bqn4bubw7PhuqHhu614c2bhuqF3w7Rmw7LhuqF3w7Jp4bud4bqhxqHDrOG6ocOD4bqp4bqhaOG7ucawZuG6ocOy4bu54bup4bubw7PhuqHhu6144bqwa+G7m+G6oeG7l8aw4buN4bqh4bubw7Lhu7nhuqHhu5vDsuG6ouG7m8Oz4bqhd+G7r+G7i+G6oWnGoeG6oeG7lcOy4bqtZjLhuqFW4bud4bubw7Mx4bqhZ+G7neG6oeG7scOy4bq/4bub4bqh4buX4bun4bub4bqhZuG6rWbhuqFmw7LDtOG6oWhreOG6oWbhu6PhuqFmeHVm4bqhdnPhu5vDs+G6oeG7lcOy4buj4bqh4buVw7Jk4bub4bqh4buX4bqr4buN4bqh4bubeHLhu43huqFm4bud4bub4bqhxqF1d+G6ocahw7Xhu5vDsuG6oeG7m8Sp4bub4bqh4bubw7LhuqLhu5vDs+G6oWhB4bqn4bqhd+G7r+G7i+G6oeG7m+G6qeG6sDHhuqHhu5vDs+G7neG6qeG7jeG6oeG7scOyYuG7jeG6oXbhu6fGoeG6oeG7l+G6p8ah4bqh4buX4bu34bqhZsO94bubw7PhuqHGocOs4bqh4buV4buNasah4bqhd+G7jWvhu5vhuqHGoeG7uXjhuqF24buN4bubw7Ix4bqhZsOyeeG7m8Oz4bqhZuG7n+G7m+G6oXfDsuG7jWx34bqhd8Oy4buf4buN4bqhw4PDteG6oeG7lcOycuG7m8Oz4bqhZuG7o+G6oeG7hXMyNi/hu7E3NuG7seG6oWbhu5fhuqd2dj7DoOG7seG7hOG7nWfhurDDoDc24buF4bqhdnfhurDhu5dpPsOgxqF24budLeG7heG7jWfhu40tb+G7neG7m3ctxIJp4buNw7PDsncg4bqh4bub4bud4buvxqHhuqfhu5fDoDdXeMO64buN4bqhd8Oy4bul4bqh4bubw7PDssOo4budMjIyNi/hu4U3Ni/hu7E3NuG7seG6oWbhu5fhuqd2dj7DoOG7seG7hOG7nWfhurDDoDdX4buv4bud4bubw7PhuqFmZOG7m+G6oeG7m8Oy4bqp4bqhZsOy4bu54bqn4bqhaOG6v+G6sOG6ocSD4bqjxqE2dnjhu7E3xIM2L3Z44buxN+G6oWjhu7nGsGbhuqHhuq7hur3hurDhuqFnw4Dhu5vDs+G6oXfDgeG6oeG7m2TGoeG6ocSD4bqjw6PhuqMx4bqhZsOyw7ThuqFIdOG7m8Oz4bqhV8Oyw7ThuqHhu5rhu7Mx4bqhd8OycuG7m+G6oVfDsuG6qeG7m8Oy4bqh4buW4buB4buxMeG6oeG6rmPhuqHhu5rDs+G7ueG6oeG7lnVmMeG6ocOyeOG6sGzhu5vhuqHDkuG7gXjhuqHhu5Z1ZuG6ocOz4buNY+G7jeG6oeG7heG6qeG6sCDhuqHhu5rDssWp4bqhZuG7o+G6oWnGoeG6oXfhu6/huqfhu43huqFoQeG7m8Oz4bqh4buv4bqn4bqhxqF44bqn4bqhaMOqdzHhuqHhu6904buN4bqh4bqu4bq94bqw4bqh4bubw7LhuqnhuqHhu5vEqeG7m+G6ocahw6zhuqFm4bud4bub4bqhZsOyw7ThuqHGoeG7p+G7jeG6oWbhu6PhuqHhu5vDsuG6qeG6oWht4bqh4bupMuG6oVd44bqw4bqh4bubw7Ny4buN4bqh4bubw7LhuqnhuqHDsuG7jWzhu5vhuqFoY+G6oeG7hcO04bqh4bqueHPhu5vDs+G6oWbDquG7seG6oeG7m8Oy4bu54bubw7PhuqHDg8O14bqhaOG7jWt44bqh4buV4buNbOG7m+G6oeG7leG7jeG7m8Oy4bqhd2rhuqHDs+G7jeG6p+G6oWjDteG7m8Oy4bqh4buXeHLhu5vhuqF34buv4bud4bubw7PhuqF3w7Xhu5vDsuG6oXfhu6/huqvhu5vDs+G6oeKAnHfDsuG7jWp44bqhd+G7r+G7ueG7p2Yx4bqhw7Lhu7N34bqhduG6p3jigJ3huqHhu5vEqeG7m+G6ocahw6zhuqFm4bud4bub4bqhaOG6qeG7m8Oy4bqh4bup4bqh4buX4buNa3jhuqHDg+G7geG6sDI2L+G7sTc24bux4bqhZuG7l+G6p3Z2PsOg4bux4buE4budZ+G6sMOgN+G7msOyw7Xhu5vhuqHhu5vDs3Lhu43huqHhu5vDsuG6qeG6oeG7h8ah4bqhd8Oyw6rhu7Ex4bqhd3Phu43huqF3ZMahMeG6oXfhu7nFqeG7m8OzMeG6oeG7m2vhu5vhuqHhu5vDsuG6qeG6oeG7hcO04bqh4bubQXcx4bqhduG7s3fhuqHhu5d54bub4bqh4buF4bud4bubw7PhuqF34buv4bujZuG6oWbhu5/hu5vhuqF34bqp4buN4bqhdmLhu5vhuqFm4bu14bqn4bqhxqHDrOG6oWbhu53hu5vhuqFmw7LDtOG6oeG7lcOycuG7m8Oz4bqhZuG7o+G6ocOzw7XhuqFo4bqt4bubw7PhuqHDs+G7jeG6reG6ocOy4bul4bubMeG6oeG7m8Oz4bud4bqp4buN4bqhZsOy4buNambhuqHhuq5p4bqhaOG6q+G7seG6oWjhu7nGsGbhuqHhu6144bqk4bqh4buFYuG7neG6oXfhu6/GsOG6oXfhu6/huqfhu53huqF3w6nhu5vDs+G6oWbDsuG7neG6oXfhu6/hu4vhuqFpxqHhuqHhu5vDs8Oyw6jhu53huqHDg+G7ucawd+G6oeG7lcOy4bujMjIyMeG6oXdy4buN4bqhd8Oy4buBd+G6oXbDgOG6oeG6reG7jeG6oeG7m8Oz4bqr4buNMuG6oeG7msOy4bu54bqhaOG7neG6reG7m+G6oWjhu7nGsGbhuqHhurbhuqHhu5vDs8Oy4buT4bqhZuG7teG6p+G6oXdy4buNMeG6oWbDssO04bqh4bua4buz4bqhd+G7r2Lhu43huqHhu5fhu5/hu5vDsyDhuqHhu4Thur3hurDhuqHDs+G7jcWp4bqh4buV4buNasah4bqhw4Phu41sZuG6oeG7l+G6qcah4bqhaG3huqFm4buj4bqhd8OyeOG6oeG7m8Oy4buB4bux4bqhd8OB4bqh4bqv4bqjMuG6o+G6o+G6o+G6oS3hurfhuqMy4bqj4bqj4bqj4bqhaHThu5vDs+G6ocahw7nhu43huqHhu5vDs+G6qeG6sOG6oeG7qeG6oWjDqnfhuqHhu5rDs+G7ueG6oeG7lnVm4bqh4bub4bqp4bqw4bqh4buVw7Lhu6PhuqHhu5fEkcah4bqhw4PDteG6oeG7lcOy4bqn4buN4bqhd8Oy4bqtZjHhuqHhu5t4cuG7jeG6oXfhu6904bubw7Mx4bqhZsOyauG6oeG7heG7jWrhu5vhuqFoa3jhuqHDs8Op4bux4bqh4buVw7Lhu6PhuqHhu5XDsmThu5sy4bqhKsO14bqhw4Phu4HhurAx4bqh4bubw7PDsmvhuqFo4buN4bqh4buF4bujZuG6oXdyxqHhuqF3w7J4xKnhuqFm4bu14bqn4bqhZsOyw7ThuqHhu4XhuqLhuqfhuqFm4bujMeG6oeG7heG6ouG6p+G6oeG7lcOycuG7m8Oz4bqhw4PhuqnhuqHhu5vDsuG6ouG7m8Oz4bqhw7JyxqHhuqFm4buj4bqhw4Phu41sZjHhuqF34buNa+G7m+G6oeG7leG7jWrGoeG6oWjhu7nGsGbhuqFmw7Lhu5HhuqFo4bu14bqhd+G7r+G6p+G7m8Oz4bqhd+G7r2Lhu43huqFmeHVm4bqhdnPhu5vDs+G6oXfhu6/hu53hu5vDs+G6oeG7m8Oz4bqp4bqw4bqhZsOy4bud4bqh4bqv4bqhxqHDrOG6oWbhu53hu5sy4bqhRuG7t+G7m8Oz4bqhxqHhuqfhurAx4bqh4buFw63huqFX4buv4bqn4bubw7PhuqE0aEHhuqfhuqFm4bud4bub4bqhw4Phu6fhu43huqHhu5vDs+G7ucWp4buN4bqhZsOydOG7m8Oz4bqhV+G7r3jhu5vDs+G6oeG7rHhzZuG6oWbDssO04bqhaGnGoeG6oXfDsmnhu53huqHhu5XDsuG7jeG6oeG7m+G7o+G6ocah4bun4buN4bqh4bqv4bqhd3jDuuG7jTXhuqHhu5fhuqnhuqFoQeG6p+G6oeG7m8Oy4bqr4bqw4bqhZmLGoeG6oeG7heG7jWp34bqhd8Oy4bu54bul4bubw7PhuqHGocOsMuG6oSrDteG6ocOD4buB4bqwMeG6oWfDveG6oeG7qeG6oeG7l+G7p+G7seG6ocOy4bqn4bqw4bqh4bup4bqh4bubw7Lhuqkx4bqh4bub4buj4bqhaGt44bqhZnPhuqHDs8SR4bubw7PhuqHDsuG7oWbhuqF34buB4bux4bqhZsOyZMah4bqhZsOy4buR4bqh4bubxKnhu5vhuqHhu5vDsuG7jWt44bqh4bubZMah4bqh4buX4buNa+G7mzHhuqFmw7Lhuq144bqhaOG6q3fhuqHDsuG7oWbhuqF24buN4bubw7LhuqF34buNxKnhu5vhuqF34buNauG7mzLhuqHDkuG7jWzhu5vhuqFmw7Lhuq144bqhV+G7r+G6p+G7m8Oz4bqhaOG6p+G7m8Oz4bqhw7Lhu6Fm4bqh4buX4bun4bux4bqhw6PDozHhuqFX4buv4bu5xanhu5vDs+G6oeG7sFdXw5LhuqHDkuG7gXjhuqHhu5Z1ZuG6oeG6sTLhuqHDkuG7oWbhuqHhu5fEqeG7m+G6oeG7sFdXw5LhuqFoauG7m+G6oeG7m+G6p+G6sOG6oWhj4bqhaOG7ucawZuG6ocOz4bq/4bub4bqhxIPhuqHhu5tkxqHhuqHhu5vDsuG7ueG7m8Oz4bqhZuG7neG7m+G6oeG7hcOt4bqhw4Phu4Phu5vhuqFmw7LDquG7seG6oeG7m8Oy4buB4bub4bqhaOG7jeG6ocOy4buhZuG6oeG7hWXhu5vDs+G6oWbDsuG7jWpm4bqh4bquaeG6oWjhuqvhu7HhuqFn4bud4bqh4buseOG6pOG6oeG7hWLhu53huqF34buvxrDhuqF34buv4buL4bqhacah4bqhd+G7r+G6p+G7neG6oXfDqeG7m8Oz4bqhZsOyQeG6oeG7lcOycuG7m8Oz4bqhaOG7n+G7jeG6ocOycOG7jeG6ocahw6zhuqHhu7HDsmLhu43huqHGoXjhuqfhuqHhuq5p4bqhaOG6q+G7seG6oWjhu41s4bub4bqhw7LhuqfhurDhuqHhuq5p4bqhxqHhuq3hurDhuqFo4buNbOG7m+G6ocOy4budw6lm4bqhxqF44bqn4bqh4buteOG6v+G7m+G6oeG6reG7neG6oWjDrOG7seG6oeG7m8Oy4bu54bqhZsOyeeG7m8Oz4bqh4buF4bqr4bub4bqhaHThu5vDs+G6oXfhu6/huqfhu5vDs+G6oeG7l0Hhuqcy4bqh4buaw7LhuqLhu5vDs+G6oeG7l3lm4bqh4buvYuG7m8Oy4bqh4buvw7nhu40x4bqhV+G7r+G6p+G7m8Oz4bqhZuG7n+G7m+G6ocOz4buNeeG7seG6ocahw6zhuqHhu5vDqnjhuqFm4bulxqEx4bqhd+G7r3Lhu5vDs+G6oWnGoeG6ocOy4budw6lm4bqhaOG7jeG6oeG7heG7o2bhuqF3csah4bqhd8OyeMSp4bqh4buV4buNasah4bqhd+G7jWvhu5vhuqHhu7HDsuG7s+G6oXfDssSpxqHhuqHGocOs4bqhd+G7r+G6p+G7m8Oz4bqhd+G7r2Lhu43huqFmeHVm4bqhdnPhu5vDs+G6ocOD4bqp4bqhd+G7jWvhu5vhuqFk4bub4bqhw7Lhu6Fm4bqhZsOy4bud4bqhxqHDteG7m8OyMjYv4buxNzbhu7HhuqFm4buX4bqndnY+w6Dhu7Hhu4Thu51n4bqww6A3NuG7jcahw7PhuqF24buvZj7DoC8vZmfhu5sy4buF4bqn4budd8Oy4bqn4bubw7LDsuG7neG6pzLDg+G7my9naXbhu5V34bud4buxL+G7m2nEgnYvxIPhuqPhuqPDoi/hurHDomfhuq/Do+G6s+G6o+G6o+G6o+G6o3fhuqXhuq/hurPhuqXDouG6tcSD4buXw6My4buZ4buxw7PDoOG6oS83Ni/hu7E3NuG7seG6oWbhu5fhuqd2dj7DoOG7seG7hOG7nWfhurDDoDfGoMOs4bqhZuG7neG7m+G6oWbDssO04bqhSHThu5vDs+G6oVfDssO04bqh4bua4buz4bqhZuG7o+G6ocOy4bud4bqp4bub4bqhZmLhu5vDsuG6oeG7lcOy4buj4bqh4buVw7Jk4bubMjYv4buxNzbhu7HhuqFm4buX4bqndnY+w6Dhu7Hhu4Thu51n4bqww6A3RsO94bubw7PhuqFmYuG7m8Oy4bqh4buX4bqpxqHhuqHGocOs4bqhaOG7peG7m+G6oXfDsuG6veG7m+G6ocOD4bqp4bqhZuG7o+G6oWZ4dWbhuqF2c+G7m8Oz4bqh4buVw7Lhu6PhuqHhu5XDsmThu5vhuqHhu5vDsuG7ueG6oWbDssO04bqh4bua4buz4bqh4bubw7Lhu7nhu5vDs+G6oWbDssO04bqh4buEw73hu43huqFXw7LDtOG6oVfDsuG7ucWp4bubw7Mx4bqhd8OycuG7m+G6oeG7hMSRZuG6oVfDsuG7oeG6oeG7lcOycuG7m8Oz4bqhd8OybeG6oWbDsmTGoeG6oeG7l+G7neG6oWbDsuG7neG6ocSD4bqhZuG7neG7m+G6oWThu5vhuqHDsuG7oWbhuqFoauG7m+G6oeG7m+G7peG7jeG6oWhq4bub4bqhZsOyc+G7mzLhuqHhu4Thu6nhu43huqF3w7Jp4bud4bqhZsOyw7Qx4bqh4buVw7Lhu43huqF3w7Lhu53huq134bqhaOG7ucawZuG6oWZ4dWbhuqF2c+G7m8Oz4bqhd+G7teG7jeG6oeG7m8Oy4buzZuG6oeG7m+G7peG7jeG6oeG6rkHhuqHhu5vDs+G7ucWp4buN4bqhaGnGoeG6oXfDsmnhu53huqFm4bud4bub4bqhd+G7r+G7qeG6ocODa+G6oWjhu53huqnhu5vhuqF34buz4bqhw7Phu43huqfhuqFow7Xhu5vDsjHhuqFmw7LDtOG6oeG7scOyYuG7jeG6oXfDgOG6oeG7l+G7geG7seG6ocOy4bud4bqp4bub4bqhd+G7neG6qeG7mzLhuqFH4bud4bqhxqF1d+G6ocahw7Xhu5vDsuG6oeG7heG7ueG7peG7m+G6oWbDsmLhu43huqHDg+G6qeG6oeG7l+G6qcah4bqh4buteOG6reG6oXZBZuG6oeG7m8Oz4bqn4bqw4bqhZmLhuqHhu5XDsuG7jeG6oeG7heG7s+G7m8Oz4bqhxqHhuqfhu5vDs+G6oWfhuqvhuqFmw7LhuqDhuqcx4bqhw7LhuqfhurDhuqHhu5d5ZuG6oWbDssO04bqhxqHhu6fhu43huqF24buN4bubw7LhuqHhu5vEqeG7m+G6oXZBZuG6oeG7lcOy4bud4buL4bqhZuG7teG6p+G6oWbDssO04bqhw7Phu41ixqHhuqF2eXcy4bqhxqBj4buN4bqhduG6p3jhuqHhu5vhuqnhurDhuqFo4buN4bqh4buVw7Lhuq3GoeG6oeG7heG6rWbhuqF24buTMeG6oWbDssO04bqhxqHhu6fhu43huqHhu4Xhu41qd+G6ocahw7Xhu5vDsuG6oeG7hcO04bqh4buFbOG7m8Oy4bqhw4Phu43Eqcah4bqh4buxw7Jq4bqh4buteGLhu5vhuqHDg+G6qeG6oWbhuqfhu53huqHDsnjhurBqd+G6oeG6reG7sTLhuqHGoHV34bqhxqHDteG7m8Oy4bqh4buX4bqpxqHhuqF3w7J4xKnhuqHhu5Xhu41qxqHhuqF34buNa+G7m+G6oeG7l+G7neG6oWZ4dWbhuqF2c+G7m8Oz4bqhduG7jeG7m8Oy4bqhw7Lhu53huqt34bqhZsOy4bud4bqh4bqv4bqhxqHDrOG6oWbhu53hu5sx4bqh4buvdOG7jeG6oXfhu41r4bub4bqhZOG7m+G6ocOy4buhZuG6oWbhu7XhuqfhuqHEg+G6oWhB4bqn4bqhaGPhuqHDg8Oqd+G6ocODYuG6oeG7l8SRxqHhuqHhu6904buNMeG6oeG7m+G6p+G6sOG6oeG7l+G6q+G7jeG6oXfDssSpxqHhuqF34buNa+G7m+G6oXfDsnhzZuG6oWbDsuG6ouG6p+G6oeG7hWzhu5vDsuG6oeG7m8Sp4bub4bqhZnh1ZuG6oXZz4bubw7PhuqFm4bu14bqn4bqh4bqv4bqhxqHDrOG6oWbhu53hu5vhuqFmw7LDtOG6oWhj4bqh4buVw7Lhu6PhuqHhu5XDsmThu5vhuqHhu5fhuqvhu43huqFm4bqp4bubw7PhuqHhu5XDsuG7o+G6oeG7lcOyZOG7m+G6ocOy4bul4bubMuG6oUhj4bqhd8OyajHhuqHhu5vDsuG6ouG7m8Oz4bqhw7JyxqHhuqF34buv4bup4bqhd+G7r8Wp4buNMeG6oeG7hWzhu5vDsuG6ocOD4buNxKnGoeG6oeG7scOyauG6oeG7rXhi4bub4bqh4buX4bqr4buN4bqhw7Lhuqnhu5vDsuG6ocOy4bqrMeG6oeG7lcOy4buNauG7m+G6oWbDssO04bqh4buVw7Jy4bubw7PhuqF3w7Jt4bqhaOG7jeG6oeG7l+G6qcahMuG6oUbDsuG7j+G7m8Oy4bqhw4PDteG6oWZ4dWbhuqF2c+G7m8Oz4bqh4buF4bqi4bqn4bqhaOG7o+G7jTHhuqHhu4XhuqLhuqfhuqHhu5vhu53huqHhu5fhuqvhu43huqF3w7LEqcah4bqh4buFbOG7m8Oy4bqhd+G7gXfhuqHDsuG6qeG7m8Oy4bqhw7LhuqvhuqHhu5vEqeG7m+G6ocSD4bqhZuG7neG7m+G6ocOz4bqt4buN4bqhZuG7teG6p+G6oWbDssO0IOG6oeG7hMO94buN4bqhV8Oyw7ThuqHhu7DDsuG7ucaw4bubw7PhuqHDg+G6qeG6oeG7hMO94buN4bqhV8Oyw7ThuqHhu5bhu53huqfhu5vhuqHhu5XDsnLhu5vDs+G6oWbDsuG7keG6oWbhu6PhuqF3eMO64buN4bqhd8Oy4bul4bqh4bubw7PDssOo4bud4bqhxqHhuqnhuqHDg+G7jWxm4bqhw7Lhu6Fm4bqhZuG7t+G7m8Oz4bqhZ+G6p+G7m8Oz4bqhZ+G7qTI2L+G7sTc24bux4bqhZuG7l+G6p3Z2PsOg4bux4buE4budZ+G6sMOgNzbhu4XhuqF2d+G6sOG7l2k+w6DGoXbhu50t4buF4buNZ+G7jS1v4bud4bubdy3Egmnhu43Ds8OydyDhuqHhu5vhu53hu6/GoeG6p+G7l8OgN+G7msO54buN4bqh4buFeHThu5vhuqFm4bu14bqn4bqh4bubw7LhuqLhu5vDs+G6oWhB4bqn4bqhZuG7neG7m+G6oeG7l+G6p+G7jTYv4buFNzYv4buxNzbhu7HhuqFm4buX4bqndnY+w6Dhu7Hhu4Thu51n4bqww6A3R8O94bqh4buVw7Jy4bubw7PhuqHhu53huq3hu5vhuqF34buv4bqtZsOy4bqhw4PhuqnhuqFmw7LDqnfhuqHDg8Oq4bub4bqhxqHDrCDhuqFX4bqr4buN4bqhduG6p+G7neG6oWbhu53hu5vhuqHhu5XDsnLhu5vDs+G6oWbhu6PhuqHhu4VzMeG6oXfhuqvhu43huqF24bqn4bud4bqhZuG7neG7m+G6ocah4bqn4bubw7PhuqHDsuG7oeG6ocahw6zhuqHDg+G6qeG6oXfhuqvhu43huqF24bqn4bud4bqhw7Phu43huqfhuqFow7Xhu5vDsuG6ocahw7Xhu5vDsuG6oeG7l+G6q+G7jeG6oeG7m8Ozw7LDqOG7nSLhuqHhu5rDsuG7ueG7m8Oz4bqhd+G7geG7m+G6oXfhu6/hu53hu5vDs+G6oXbhur144bqhd8Oy4bq5xqHhuqFm4bu14bqn4bqh4bubw7LhuqLhu5vDs+G6oWhB4bqn4bqhZuG7neG7m+G6oWjhu7nGsGbhuqF24buN4bubw7LhuqHhu6/huqfhuqF3w4HhuqHDsmzhuqHhu614YuG6oWbhu7XhuqfhuqHDg+G7jWxm4bqh4buFw7ThuqHhu5fDgeG6p+G6oeG7heG6reG7m+G6oXbhuqfhu5vDs+G6oVfhu6944bubw7PhuqHhu6x4c2bhuqHhu5fDquG6sOG6oWbDsnThu5vDs+G6oeG7qeG6oeG6rmPhuqHhu5rDs+G7ueG6oeG7lnVm4bqhxqHhuqnhuqF3cuG7jeG6oWjhu7nGsGbhuqHDs8Op4bux4bqhaGt44bqh4buxw7Ji4bubw7PhuqHhu7HDssOqd+G6oeG7m8O54buN4bqh4buFeHThu5syMjI2L+G7sTc24bux4bqhZuG7l+G6p3Z2PsOg4bux4buE4budZ+G6sMOgN0bDssO04bqhSHThu5vDs+G6oVfDssO04bqh4bua4buz4bqhLeG6ocahw6zhuqFm4bu14bqn4bqhSHThu5vDs+G6oVfDssO04bqhV+G7r+G6p+G7m8Oz4bqhZsOy4bud4bqh4buF4buNancg4bqhRsOyeOG6sGzhu5vhuqFX4buv4bqn4bubw7PhuqHhu5XDsnLhu5vDs+G6oWbhu6PhuqHhu4Vz4bqhw4PhuqnhuqHGoeG6p+G7m8Oz4bqhw7Lhu6HhuqHGocOs4bqhaGPhuqFo4bu5xrBm4bqhZsOy4bqteOG6oXfDssSRZuG6ocahxJFmMeG6ocOycOG7jeG6oWbDssO04bqhZuG6rWbDsuG6oWjhur3hurDhuqHGocOq4bqw4bqh4bubZMah4bqh4buvdOG7jTLhuqFXw7J54bqhd8Oy4buBdzHhuqHhu5XDsuG7jeG6oWbDsuG6rXjhuqHDsnDhu40x4bqhZsOyw7ThuqHhu4Vz4buN4bqh4buvc+G7jeG6oeG7m8Oy4buNa3jhuqHhu5fEkcahMuG6oUjDtOG7m8Oy4bqhw7Phu43DqnjhuqHhu5vDsuG7ueG7m8Oz4bqh4buvdOG7jeG6oeG7m8Ozw7Lhu5PhuqHhu5fhuqvhu40x4bqhZsOyw7ThuqFoY+G6oeG7lW3huqF2w4DhuqF3w7Lhu4F34bqhZsOy4bud4bqhZsOy4bqteOG6oeG7m8Ozw7JpMuG6oVfDgeG6oeG7lcOy4buN4bqhaOG7ucawZuG6oeG7m8Ozw7Jp4bqhZsOyw7ThuqHhu5Vt4bqhw4Nr4bqhw7NzZuG6oXfhu49mw7LhuqFm4bu14bqn4bqhZsOy4bqteDHhuqHhu6904buN4bqh4bubw7LhuqLhu5vDs+G6oWZ4dWbhuqFmw7LhuqvhurDhuqF34buvc+G7m+G6oWhpxqHhuqF3w7Jp4bud4bqhZuG7neG7m+G6oeG7lcOy4buN4bqhw6rhurDhuqHGoeG7p+G7jeG6oXfhu6/hu5/hu5vhuqHhuq/huqF3eMO64buN4bqh4buFZOG7m8Oz4bqh4buvw4Hhu5vDszHhuqHhu5d14buN4bqhdnhz4buN4bqhd+G7r+G7qeG6ocODa+G6oSrhu41sd+G6oeG7muG6p8ah4bqhduG7jeG7m8Oy4bqhdnPhu5vDszIyMuG6oWbDsuG6rXjhuqFoY+G6ocOy4buNbXjhuqHDg+G6qeG6ocOyw7Xhu5vDsuG6oWd44bubw7PhuqHhu7HDsuG6v+G7m+G6oeG7m+G6qeG7neG6oeG7m8Sp4bub4bqhd8OB4bqhaOG7o+G6oWhq4bub4bqh4bub4bqn4bqwMeG6oWbDsuG6rXjhuqHhu5XDsnLhu5vDs+G6oeG7heG6p+G7neG6ocOz4buNxanhuqHDsnDhu43huqHhu5vhuqLhuqcy4bqhV3jhurDhuqHhu5vDsuG7jcSp4bubMeG6oXfDgeG6oeG7lcOy4buN4bqh4buF4buNanfhuqFo4bu5xrBm4bqhd+G7r+G7neG7m8Oz4bqh4bubw7Phu7nFqeG7jeG6ocahw7Xhu5vDsuG6ocah4bqn4bubw7PhuqHEg+G6oWfhu5/hu5vDs+G6ocah4bqteOG6oSrhu41sdy3huqFX4buveOG7m8OzMeG6oWbDssO04bqhd8Oyw6rhurDhuqFmw7Lhuq144bqh4buVw7Jy4bubw7PhuqFm4buf4bub4bqhw4N44buN4bqh4bubw7J14bubMeG6ocOy4bud4bqp4bqhaHThu5vDs+G6ocOD4bun4buN4bqhZsOyeeG7m8Oz4bqh4buF4bqr4bub4bqhZsO94bubw7PhuqF34buv4bqn4bubw7PhuqHhu5dB4bqn4bqh4bubw7Lhu7nhuqF34buv4bu54bunZjLhuqFGw7Lhuq144bqhdnPhu5vDs+G6oeG7lcOyw63hu7HhuqHhu5Xhu4/hu5sx4bqhd8OyeOG6ocahw7Xhu5vDsjHhuqHhu4934bqh4bub4buj4buN4bqhw7Lhu6Xhu5sx4bqhaMOpZuG6oeG7heG7jWx34bqh4buX4bqp4bqhw4Phu6fhu43huqHhu5vDs+G7ucWp4buN4bqh4buX4bqrMjYv4buxNzbhu7HhuqFm4buX4bqndnY+w6Dhu7Hhu4Thu51n4bqww6A34buseGLhuqF3w7Lhu4F3MeG6oeG7rXjhuqfhuqHhu5vDsuG7jWt44bqh4buX4bq/4bub4bqhd+G7jWrhu7HhuqHhuq55ZuG6ocOD4bun4buN4bqhacah4bqh4buVw7Lhu43huqFmw7LDtOG6oeG7muG7s+G6ocODxJHhu5vDs+G6oeG7m8Oy4bqpMeG6oXdy4buN4bqhd8Oyw6rhurDhuqFX4buv4bqn4bubw7PhuqHhu6/hu7N34bqh4buvw6gx4bqh4buPd+G6oeG7m+G7o+G7jeG6oWbDsuG7neG6oWfDveG6oWnGoeG6oWhj4bqh4buX4bqp4bqhd8Oy4buNanjhuqHhu5vhuqLhuqHDo+G6teG6oXd4w7rhu43huqHDg+G6qeG6oWjhuqfhu5vDs+G6oeG7l+G6qeG6ocOy4buhZuG6oXbhu43hu5vDsuG6oeG7l+G7p+G7seG6ocOjw6My4bqhV3Lhu43huqFmw7Lhu7XhuqFodeG7m8Oz4bqh4buFxJF34bqhZsOyeOG6sGzhu5sx4bqhacah4bqhd+G7r2LhuqHhu5fFqeG7jeG6oWbhu7fhu5vDs+G6oeG7lcOycuG7m8Oz4bqhw7Lhuqnhu53huqHDskHhu5vDszHhuqF3w7Lhu4HGoeG6oWbDsuG7j+G6oWbhu5/hu5vhuqHhu5di4bubw7PhuqF34buv4bqt4bubw7IyNi/hu7E3NuG7seG6oWbhu5fhuqd2dj7DoOG7seG7hOG7nWfhurDDoDdI4bqn4bubw7PhuqHDsuG7oWbhuqFn4bup4bqh4buX4bun4bux4bqh4bqzMeG6oVfhu6/hu7nFqeG7m8Oz4bqhV8OSRlbhuqHhu5rDs+G7ueG6oeG7lnVmMeG6oWZi4bqhxIPhuqFoQeG6p+G6oWbhu53hu5vhuqFmw7LDtOG6oeG7hMO94buN4bqhV8Oyw7ThuqFXw7Lhu7nFqeG7m8OzMeG6oXfDsnLhu5vhuqHhu4TEkWbhuqFXw7Lhu6HhuqHhu5fhuqnhuqHhu4TDveG7jeG6oVfDssO04bqh4buww7Lhu7nGsOG7m8Oz4bqhw4PhuqnhuqHhu4TDveG7jeG6oVfDssO04bqh4buW4bud4bqn4bub4bqhaGt44bqh4bubw7LDqnfhuqHhu6144bqwanfhuqHhu5XDsnLhu5vDs+G6oWjhu43huqHDsuG7oWYx4bqh4buX4bq24bqhZ+G7neG6ocODw7XhuqHGoXhz4bub4bqhaOG7q+G6ocOz4bqt4bubw7LhuqHhu5vDqeG7m8Oz4bqh4oCcZuG7pcah4bqh4bqt4budMeG6ocOz4bqr4bud4bqhd+G7jWvhu5vigJ3huqFmw7Lhu53huqHGocOs4bqh4bubw7LDqnfhuqHhu5fhuqnhuqHhu5XDsuG7jeG6oeG7heG7jWp34bqhxqHDrOG6oeG7hcO04bqh4buFbOG7m8OyMuG6oVfDgeG6oeG7lcOy4buN4bqh4bubw7PDsuG7keG6ocOy4buhZjHhuqFmYuG6oeG7sMOy4bu5xrDhu5vDs+G6ocOD4bqp4bqhV+G7r+G6p+G7m8Oz4bqhaGt44bqhaOG7jeG6oeG7heG7o2bhuqF3csah4bqhd8OyeMSpMuG6oVfhu41r4bub4bqh4buX4bqpxqHhuqF3w7J4xKnhuqHhu5Xhu41qxqHhuqFo4bu5xrBm4bqhxqHDueG7jeG6oeG7m8Oz4bqp4bqw4bqhZsOyeeG7m8Oz4bqhaGnGoeG6ocODa+G6oWjhu7nhuqfhuqHDsmp34bqhZsOy4bud4bqhZsOyw7Qy4bqhRuG7o+G6oXfDssSpxqHhuqHEg+G6oWbhu53hu5vhuqF3w7LhuqfGoeG6ocOz4buN4bqn4bqh4buV4buNasah4bqhd+G7jWvhu5sx4bqhZnh1ZuG6oXZz4bubw7PhuqFm4bu14bqn4bqh4bqv4bqhxqHDrOG6oWbhu53hu5vhuqFmw7LDtOG6oWbhu7fhu5vDs+G6oWjhu6vhuqHDg8Oqd+G6ocODYuG6ocOy4bul4bub4bqh4bubw7Lhu7nhu5vDs+G6oeG7l+G6q+G7jeG6oeG7lcOy4buNauG7m+G6oWbDssO04bqh4buXeHLhu5vhuqFnZeG7m+G6ocODw6l34bqhw4PhuqnhuqF2eOG6sOG6oeG7m8Ozw7Lhu5Mg4bqh4buaanjhuqHhu5XDsnLhu5vDs+G6oeG7m8Oyw6zhuqFn4bqrMeG6oWZi4bqhd+G7jeG7mzHhuqFmw7LDtOG6oeG7lcOycuG7m8Oz4bqhd8OybeG6oeG7hcO04bqh4buV4buL4bqh4bquw6p44bqh4buXw4HhuqfhuqHhu4Xhuq3hu5vhuqF24bqn4bubw7PhuqFX4buveOG7m8Oz4bqh4buseHNmMuG6oUht4bqh4buvdOG7jTHhuqFmeHVm4bqhaMWp4buN4bqhZsOyw7ThuqHhu7HDsmLhu43huqFmw7LDtHjhuqFmYuG7m8Oy4bqh4buX4bqpxqHhuqHGocOs4bqhaOG7peG7m+G6oXfDsuG6veG7m+G6ocOD4bqp4bqhZuG7o+G6oWZ4dWbhuqF2c+G7m8Oz4bqh4buVw7Lhu6PhuqHhu5XDsmThu5sx4bqhd8Oy4buNanjhuqF3w7Jz4bub4bqh4buVw7Lhu41q4bub4bqhZuG6rWbhuqFm4bud4bub4bqhZuG7teG6p+G6oWbDssO04bqh4buxw7Ji4buN4bqhZsOyw7R44bqh4bubw7Lhu41reOG6oXfDsuG7jWx34bqhd8Oy4buf4buN4bqhw4PDteG6oWbhu6PhuqF3eMO64buN4bqhd8Oy4bul4bqh4bubw7PDssOo4bud4bqhw4PhuqnhuqHhu5XDsnLhu5vDs+G6oWbhu6PhuqHhu4VzMjYv4buxNzbhu7HhuqFm4buX4bqndnY+w6Dhu7Hhu4Thu51n4bqww6A3V3jhurDhuqHhu5XDsnLhu5vDs+G6oeG7scOyYuG7jeG6oWbDssO0eOG6oeG7heG6ouG6p+G6oWjhu6Phu40x4bqh4buF4bqi4bqn4bqh4bub4bud4bqhw4PhuqnhuqHhu7HDsmLhu43huqFo4buN4bqh4buX4bqpxqHhuqF3w7J4xKnhuqFobeG6oeG7leG7jWrGoeG6oXfhu41r4bub4bqh4bubw7Lhu7nhuqFX4buv4bqn4bubw7Mx4bqh4buww7Lhu7nGsOG7m8OzMeG6oeG7luG7neG6p+G7m+G6oeG7m8Oy4bu54bubw7PhuqHhu7DDsuG6q8ah4bqhV8Oyw7ThuqHhu7DDsuG7ueG7peG7m8OzMeG6oXbhu43hu5vDsuG6oeG7m2TGoeG6ocSD4bqj4bqjxIMx4bqhd8OycuG7m+G6oVfDssSR4bubw7PhuqHhu7DDsnlmMeG6oeG6rmPhuqHhu5rDs+G7ueG6oeG7lnVm4bqh4buX4bqr4buN4bqhd8Oy4buNanjhuqFo4buN4bqhd8O14bubw7LhuqHGoeG7g3jhuqF34bqg4bqh4buVw7Lhu43huqHGoeG7p+G7jeG6oeG7l+G7oXfhuqHhu5fhu5/hu5vDszLhuqHhu4Thuq1m4bqhZ+G6vXjhuqFm4bu14bqn4bqhacahMeG6oWbDssO04bqhw5Lhu53huqnhu5vDs+G6oVfDssO04bqhxqDhuqfhu43huqHhu5fhuqnhuqHhu5vDs+G7ucWp4buN4bqhaGPhuqHhu5t4cuG7jeG6oWfhu7nhu6vhu5vDs+G6oeG7sMOy4bu54bul4bubw7PhuqF3w4HhuqHhu4XDreG6oWbDsuG7neG6oeG7heG7jWp3IOG6ocagw6zhuqFm4bu14bqn4bqh4buww7Lhu7nhu6Xhu5vDs+G6oeG7l+G6qeG6oeG7sMOy4bqrxqHhuqFXw7LDtOG6oVfhu6fhu43huqHhu4XDtOG6oeG7l8OB4bqn4bqh4buF4bqt4bub4bqhduG6p+G7m8Oz4bqhV+G7r3jhu5vDs+G6oeG7rHhzZuG6oeG7l8Oq4bqw4bqhZsOydOG7m8OzMuG6oeG7lMOy4buN4bqh4buww7Lhu7nhu6Xhu5vDs+G6ocah4bun4buN4bqhaOG7ucawZuG6ocOj4bqhd8Oy4bqt4bubw7PhuqHhurfhuqHhu5vDs+G6qeG6sDHhuqHGocOs4bqhZuG7teG6p+G6oeG7sMOy4bu54bul4bubw7PhuqFoacah4bqhZuG7neG7m+G6ocODa+G6oeG7m8OyxanhuqHDg8aw4bqhZsOydOG7m8Oz4bqhZsOyw7ThuqHhu5t4cuG7jeG6ocOydTLhuqHDo8Oi4bqh4bubZMah4bqh4bubw7Lhu4Hhu5vhuqHhu5t4cuG7jeG6oeG7sMOy4bu54bul4bubw7Mx4bqhw4PGsOG6oWbDsnThu5vDs+G6oWbDssO04bqhZuG7neG7jeG6oWbDsuG6rXjhuqHhu5vDsuG7ueG6oWbhu53hu5vhuqFo4buL4bqhw4PDteG6oeG7m+G7o+G6oWhj4bqhduG7p8ah4bqhxqHDqnfhuqFo4buN4bqhd8O14bubw7LhuqHGoeG7g3jhuqF34bqg4bqhZuG7teG6p+G6oeG7hXMx4bqhxqHDrOG6oXfDgeG6oeG7m8OycDLhuqEqw7XhuqHDg+G7geG6sDHhuqFm4bqtZuG6oWbhu53hu5vhuqFm4bu14bqn4bqhZsOyw7ThuqFm4buj4bqhd8OyQeG6ocOzw7Ux4bqh4buww7Lhu7nhu6Xhu5vDs+G6oWbhu7fhu5vDs+G6oWbhu6PhuqF3w7JB4bqhaOG7ozHhuqFmw7JB4bqh4buVw7Jy4bubw7PhuqHhu7HDsuG6veG7m+G6oeG7heG7jWx34bqhaOG6vXgy4bqhR8O94bqhaGPhuqHhu5fhu53huqFmw7Lhu53huqFmw7Lhuq144bqhZOG7m+G6ocOy4buhZuG6oWhq4bub4bqh4bub4bul4buN4bqhaGrhu5vhuqFmw7Jz4bub4bqh4bubw7Lhu7nhu5vDs+G6oWbDsuG6rXjhuqHDg+G7g+G7m+G6oeG7hXDhuqHDsuG7oWbhuqHDs+G7jeG6ouG6p+G6oWbDssOB4bubw7PhuqHDg+G6qeG6oWbhu6PhuqFm4bud4bub4bqh4buVw7Lhu43huqHGoeG7p+G7jeG6ocOj4bq14bqhd3jDuuG7jTIyMjYv4buxNzbhu7HhuqFm4buX4bqndnY+w6Dhu7Hhu4Thu51n4bqww6A3V+G7r8Sp4bub4bqhaOG6veG6sOG6oWbDsuG7keG6oeG7l+G6qeG6oeG6seG6oXfhu6/hu53hu5vDs+G6oXZz4bqhw6PEg+G6oWhB4bqn4bqhd+G7r+G7i+G6ocah4bqn4bubw7PhuqHDsuG6p+G7jeG6oWfhu5/hu5vDs+G6ocah4bqteOG6oSrhu41sdy3huqFX4buveOG7m8Oz4bqhaOG7ucawZuG6oWbhuq1m4bqhZsOyw7ThuqFoacah4bqhd8OyaeG7neG6oeG7lcOy4buN4bqhZsOy4bqr4bqw4bqhd+G7r3Phu5vhuqHGoeG6qeG6oXdy4buN4bqhaGPhuqFo4bu5xrBm4bqhw7PDqeG7sTHhuqF34buNauG7seG6oeG6rnlm4bqh4bup4bqh4bquY+G6oeG7msOz4bu54bqh4buWdWYy4bqhxqDDqWbhuqFnw70x4bqhw6PEg+G6oWhB4bqn4bqhd+G7r+G7i+G6oWhj4bqhaOG7ucawZuG6oWbDsuG7j+G7m8Oy4bqh4buteOG6sGvhu5vhuqHhuq5j4bqh4buaw7Phu7nhuqHhu5Z1ZuG6oeG7l+G6qcah4bqhw7Phu43DquG6sOG6oeG7lcOy4bqn4buN4bqhduG7jeG7m8OyMeG6ocah4bqn4bubw7PhuqHhu6x4c2bhuqF3w7Rmw7LhuqEq4buNbHfhuqHhu5rhuqfGoeG6ocOD4bqp4bqhaOG7ucawZuG6ocOy4bu54bup4bubw7PhuqFm4bqtZuG6oeG7rXjhurBr4bub4bqh4buXxrDhu43huqHhu5vDsuG7ueG6ocah4buh4buN4bqhd+G7r+G7i+G6oWnGoeG6oeG7lcOy4bqtZjLhuqFXeOG6sOG6oeG7m8Oy4buNxKnhu5sx4bqhduG7neG6ocOD4bun4buN4bqhZuG6rWbhuqHhu4Xhuqvhu5vhuqFodOG7m8Oz4bqhd+G7r+G6p+G7m8Oz4bqh4buXQeG6pzHhuqHhu5vDsuG6ouG7m8Oz4bqhaEHhuqfhuqF34buv4buL4bqh4bub4bqp4bqw4bqhw4Phu4Phu5vhuqFmw7LDtHjhuqHhu5vDsuG7jWt44bqhd8Oy4buNbHfhuqF3w7Lhu5/hu40y4bqh4buaw7LhuqLhu5vDs+G6oXfDsuG7jWx34bqhd8Oy4buf4buN4bqhZ8O94bqhZsOyeeG7m8Oz4bqh4buVw7Jy4bubw7PhuqHhu5vhu6Phu43huqHhu6/huqfhuqHhu5vDsuG7ueG7m8Oz4bqhZuG7t+G7m8Oz4bqhaOG6reG7m8Oz4bqhZsOy4bud4bqhZsOyeeG7m8Oz4bqhd+G6p+G6oXZ44bqw4bqh4bubw7Phu4PGoTLhuqHhu5bhuqnGoeG6ocOzw7XhuqHDg+G6qeG6oeG7l+G6qcah4bqh4bubw7Lhu7nhuqF3w7Jq4bqh4bub4bqp4bud4bqhaG3huqHhu5vDsuG6ouG7m8Oz4bqhaEHhuqfhuqF34buv4buL4bqh4bub4bqp4bqw4bqhZuG7o+G6oWZ4dWbhuqF2c+G7m8Oz4bqhd3N34bqhw7Lhu6Xhu5siMjYv4buxNzZn4buNw4PhuqF2d+G6sOG7l2k+w6DGoXbhu50taeG7l2nGoWnhu5t3IOG7seG6p+G7r+G6py3hu4Xhu53hu69naeG7ry1n4buNw4Mw4buF4bud4buvZ2nhu68gduG7neG7l+G7jWfhuqHhu69pZ+G6ocOjMuG6o+G7sXcwxqF24budLeG7heG7neG7r2dp4buvLeG6p+G7l3cg4bqhduG7neG7l+G7jWfhuqHhu69pZ+G6oTLhurfhu7F3MOG7seG6p2dn4buN4bubw7Mgw6My4bqj4buxd+G6oeG6sTLhuqPhu7F34bqhw6My4bqj4buxd+G6oeG6sTLhuqPhu7F3MOG7heG6p2bhu5XDs+G7r+G7nXjhu5tnIDxPT09P4bql4bqlw6A3NuG7seG6oWbhu5fhuqd2dj7DoOG7seG7hOG7nWfhurDDoDfGoMOpZuG6oWfDvTHhuqHDo8SD4bqhaEHhuqfhuqF34buv4buLaGPhuqFo4bu5xrBm4bqhZsOy4buP4bubw7LhuqHhu6144bqwa+G7m+G6oeG6rmPhuqHhu5rDs+G7ueG6oeG7lnVm4bqh4buX4bqpxqHhuqHDs+G7jcOq4bqw4bqh4buVw7Lhuqfhu43huqF24buN4bubw7Ix4bqhxqHhuqfhu5vDs+G6oeG7rHhzZuG6oXfDtGbDsuG6oSrhu41sd+G6oeG7muG6p8ah4bqhw4PhuqnhuqFo4bu5xrBm4bqhw7Lhu7nhu6nhu5vDs+G6oWbhuq1m4bqh4buteOG6sGvhu5vhuqHhu5fGsOG7jeG7m8Oy4bu54bqhxqHhu6Hhu43huqF34buv4buL4bqhacah4bqh4buVw7Lhuq1mMuG6oVd44bqw4bqh4bubw7Lhu43EqeG7mzHhuqF24bud4bqhw4Phu6fhu43huqFm4bqtZuG6oeG7heG6q+G7m+G6oWh04bubw7PhuqF34buv4bqn4bubw7PhuqHhu5dB4bqnMeG6oeG7m8Oy4bqi4bubw7PhuqFoQeG6p+G6oXfhu6/hu4vhu5vhuqnhurDhuqHDg+G7g+G7m+G6oWbDssO0eOG6oeG7m8Oy4buNa3jhuqF3w7Lhu41sd+G6oXfDsuG7n+G7jTLhuqHhu5rDsuG6ouG7m8Oz4bqhd8Oy4buNbHfhuqF3w7Lhu5/hu43huqFnw73huqFmw7J54bubw7PhuqHhu5XDsnLhu5vDs+G6oeG7m+G7o+G7jeG6oeG7r+G6p+G6oeG7m8Oy4bu54bubw7PhuqFm4bu34bubw7PhuqFo4bqt4bubw7PhuqFmw7Lhu53huqFmw7J54bubw7PhuqF34bqn4bqhdnjhurDhuqHhu5vDs+G7g8ahMuG6oeG7luG6qcah4bqhw7PDteG6ocOD4bqp4bqh4buX4bqpxqHhuqHhu5vDsuG7ueG6oXfDsmrhuqHhu5vhuqnhu53huqFobeG6oeG7m8Oy4bqi4bubw7PhuqFoQeG6p+G6oXfhu6/hu4vhuqHhu5vhuqnhurDhuqFm4buj4bqhZnh1ZuG6oXZz4bubw7PhuqF3c3fhuqHDsuG7peG7myI2L+G7sTc2L2fhu43Dgzc24bux4bqhZuG7l+G6p3Z2PsOg4bux4bqmeHfDsuG7neG7r8OgN8ag4buN4bubw7LhuqHhu5bhurY2L+G7sTc=

Minh Lý

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]