(vhds.baothanhhoa.vn) - Trong các nghề thủ công truyền thống ở Thanh Hóa, nghề đục đá có lịch sử hình thành và phát triển từ lâu đời.

Tin liên quan

Đọc nhiều

4bq34bujYuG6qW7DusOq4bqi4bqiNuG6rcOBKuG7n8ODw7rDsuG6reG6s+G7pOG7neG7o+G7meG6qcOz4bq2buG6qcOz4bq/4bqp4bu54bqpKuG7o8Oq4bul4buj4bqp4buixanDquG6ty/hu6Ni4bqz4bq3w4Hhuqluw7rDquG6ouG6ojbhuq3DgeG7osOyw6pv4bqt4bqzKuG6oOG7p+G7peG7neG6qW7hur9u4bqp4bul4bud4buj4buZ4bqpw4Phu6PhurLhuqlu4but4bul4bud4bqpw4PhuqDEgsSQ4buZ4bul4bqpw4Phu6Phu6/hu6Xhu53huqnhu7nhuqkq4bujw6rhu6Xhu6Phuqnhu6LFqcOq4bqj4bqp4bul4bud4buj4buZ4bqpw7PhurZu4bqpw7Phur/huqluxanhuqnDunFu4buj4bqp4bqi4bqo4bqp4bujcOG7peG7o+G6qcOD4buj4buB4bul4buj4bqpQuG7geG6qcOB4buj4bq/w4PhuqnDg+G6oOG7n+G7l+G7peG6qcOD4bqm4bqpw7rhu4vEguG6qcOz4bu14bufw6Phurcvw4HhurPhurfDgeG6qW7DusOq4bqi4bqiNuG6rcOBTeG7p2/EkOG6reG6s0/DguG7s+G7n+G6qcOD4bqg4buf4buZxILhuqnDmkXhuqPhuqkq4buj4bq/4buf4bqp4bquxJDhuqnDmkXhuqkq4bujw4Lhu7Xhu6Xhu53huqlV4buf4buVw4PhuqnDs8OC4bu3buG6qcOD4bqg4buf4buZxILhuqnDs3Dhu6Xhu6Phuqlu4bqo4bqpQuG7geG7p+G6qcOD4bqg4buJ4bul4bqpw4PhuqBx4bqpKuG7o8Oq4bul4buj4bqp4buixanDquG6o+G6qW7hurDhu6Xhu53huqlC4buz4buf4bqpQuG7n+G7lW7huqlu4bujZsO54bqpw7rhu6fhuqnigJzDs3jhu5/huqnDs+G7teG7n+G6qcOB4buj4bun4bul4bud4bqpw4PhurZu4oCd4bqj4bqp4bud4buf4bqq4bqp4bul4bud4buj4buf4buRw7nhuqnDgeG7o+G7jcOB4bqp4bulw4Lhu7Nu4bqpw7Phu5Phu6XhuqlC4buf4buVbuG6qXXhu6PEgsSQ4buT4bul4bqpdeG7o+G7oW7hu6Phuqnhu6Xhu6Phu4vhu6Xhuqlv4buL4bul4bqpbuG7o2bDueG6qW7hu6Ny4bqpQuG7n+G7lW7huqnhu6Xhu63hu6Xhu53huqnDg8Oq4bul4bud4bqj4bqp4but4bul4bud4bqpbsaw4bul4bqpw7rhu6fhuqnDs+G7k+G7peG6qW7hu4PhuqlC4buf4buVbuG6qcO54bu54bqp4bqgw6rhuqlu4bq/buG6qeG7peG7neG7geG7peG7o+G6qeG7peG7neG7o+G7meG6qcOB4buj4bq2buG6qULhurbhuqlu4buj4bun4bqpw4DEguG7r27huql14buT4bqpb+G7i+G7peG6qeG6ouG7n+G7peG7o+G6o+G6qcOD4bqg4bun4bul4bud4bqpw7PFqeG6qW7FqeG6qeG7peG7neG7o+G7meG6qcOz4bq2buG6qcOz4bq/w6Phurcvw4HhurPhurfDgeG6qW7DusOq4bqi4bqiNuG6rcOBTeG7p2/EkOG6reG6syrhu6PDsuG7p+G6qUJm4bul4bqpbeG7n8Oq4bqpbuG7o+G6sMOq4bqpTeG6v+G7p+G6qeG7iuG7peG6o+G6qeG7peG6ruG7n+G6qcOK4bul4bqp4bui4bun4buHbuG7o+G6qW/huqzhu6Xhu53huqnhu6Vmw7nhuqliYuG6q+G6q+G6o+G6qW7hu6Phu6fhuqlt4buf4buTw4PDoOG6qcOaReG6qSrhu6PDguG7teG7peG7neG6qVXhu5/hu5XDg+G6qcO64buB4bqp4bul4budw4Lhu7Xhu5/huqnDs8SpxILhuqnDg+G7n+G7keG7peG6qcO5w6rhu6Xhu53huqnDuuG7h+G7n+G6qeG7peG7neG7o+G7meG6qcOz4bq2buG6qcOz4bq/4bqpbuG7o+G7p+G6qW/hu4vhu6XhuqnDuuG7geG7peG7neG6qeG7pOG7o3bhu5/huqkt4bqpw4rhu6Xhuqnhu6Lhu6fhu4du4bujw6Phuqnhu6R34buf4bqpb8SC4bul4bud4bqpQmbhu6Xhuqlt4bufw6rhuqnhu53hu6Phu5/huqnhuqDhu7HDoOG6qeKAnOG7uOG6qcOB4buj4buhw6rhuqkq4buLxJDhuqnhu6TDqsO54bqp4bujxILEkOG7leG7peG6o+G6qW7FqeG6qcO5d8OD4bqpw4DEguG7g+G6qeG7peG6ruG7n+G6qcO64buz4bul4bqpQuG7geG6qW7DquG7p+G6qcOD4buR4bul4bqpw7rhu4HhuqnDiuG7peG6qeG7ouG7p+G7h27hu6PhuqPhuqnDuuG7geG6qeG7pcO94buf4bqp4bqi4buD4bul4bqpRMSC4buJw4PhuqnhuqDDquG6qeG7peG7o+G7n+G7mcSC4bqpw7rhu6fhu4fhu5/huqnDs+G6v+G6qcOz4buPw4HDo+G6qcOT4bq/4bqp4bul4bqu4buf4bqp4bul4buBxJDhuqnDuuG7geG6qeG6ouG7g+G7peG6qUJqw4PhuqnDgMSCReG6qW7hurLDquG6qeG7peG7o+G7geG6qeG7pcOC4buzbsOj4bqpJWdu4bqpxanhu6Xhu53huqnhur/hu6Xhu6Phuqnhu6Xhu6PDguG6qeG7peG7neG7qW7huqnDusOqw7nhuqPhuqlu4buj4buJw4Phuqlt4buf4buTbuG6qUTDquG7peG7o+G6qeG7peG7o8OC4bqpdeG7o8Wp4buf4bqp4bul4buj4buHw4PDo+G6qSXDqsSC4bqp4bul4buBxJDhuqnDs+G6tm7huqnDs+G6v+G6qcO64buBw7nhuql14buj4buh4bqpbuG6tuG6o+G6qULhu6Hhuqnhu6Xhu6PDguG6qcOzw7Thu6fhuqnDg+G7o+G7geG7peG7o+G6qXXhu6Phur/hu6Xhu6PhuqPhuqnDs+G6v+G7peG7o+G6qcO64buR4bul4bqpw4Phu6Nw4bqpw4Phu5/hu5Phu6Xhu53huql14buRxILhuqnDucSC4but4bul4bqpb2nDueG6o+G6qW/hurDhu6Xhu53huqnDuuG7gcO54bqpbeG7n8Oq4bqj4bqpQmbhu6Xhuqlu4bujw4LDveG7peG7neG6qcOD4bujcOG6qW7GsOG7peG6qW3hu5nhu6XhuqnDueG7heG7n+G6qeG7peG7neG7o3Dhu6XhuqnDs+G7teG7n8Oj4bqpKuG7o+G7k+G6qcO64buB4bqpKuG7o+G6v+G7n+G6qeG6rsSQ4bqpw5pF4bqpbuG7reG7peG7neG6qeG6r8OD4bqkbuG6qcOaReG6qSrhu6PDguG7teG7peG7neG6qVXhu5/hu5XDg+G6qS3huqkq4bud4bqx4bqp4bqiw6rhu5/huqnDuXfDg+G6qULhu5/hu5Hhu6XhuqnDg+G7o3Hhuqnhu53hu5/hu4PhuqnDuuG7geG6qeG7nOG7n+G6v8OB4bqpw4Phu6PhurLhuql94bq04bqpKuG7o+G6psOq4bqpKuG7o8Oq4bun4bqpw7PDssO54bqp4bul4budw4Lhu7Xhu5/huqnhu6PDgsO94bul4bud4bqpTuG6qMSC4bqpTuG7o+G7i+G7peG6qW/GsOG6qcODcMO54bqpw4PhuqDhu6fhu6Xhu53huqnhu6Xhuq7hu5/huqPhuqlu4buj4bup4bul4bqpw7rhu4nEkOG6qcOz4bq/4bqpw4Phu6/Dg8Ojw6PDo+KAneG6qeG6ryrEgsSQ4buX4bul4bqpw4Nqw4HhuqlCZuG7peG6qW3hu5/DquG6qSrhu6PDquG7peG7o+G6qeG7osWpw6rhuqPhuqnhu6RdTeG6qSrhu6PDquG7peG7o+G6qeG7osWpw6rhurHDo+G6ty/DgeG6s+G6t8OB4bqpbsO6w6rhuqLhuqI24bqtw4FN4bunb8SQ4bqt4bqzKuG7o8Oy4bun4bqpw7rhu7Xhu5/huqnDg+G6oMSCxJDhu5nhu6XhuqlCZuG7peG6o+G6qeKAnOG7peG7neG7o+G7meKAneG6qeG6oMOq4bqpw7Phu7Xhu5/huqnhu6Xhu53DqsSQ4bqpdeG7o+G7n+G6qeG7peG7ncSCduG7peG6qcOz4bq/4bqpw4DEgkXhuqnDs8OC4bu3buG6qcOB4buj4bq/w4Phuqnhu6Phu5/hu5Xhu6XDo+G6qU3DquG7peG6qcOzxKnEguG6qW7hu6Ny4bqpbsWp4bqpw7l3w4PhuqnhuqLhu6/huqnhu6N34bqpw7rhu4HDueG6qeG7peG7neG7o+G7meG6qcOz4bq2buG6qcOz4bq/4bqpw4Phu6PDsuG7p+G6qcSQ4buRxILhuqluxKnEguG6qcOz4bu14buf4bqp4bqi4buv4bul4bud4bqp4bqi4buf4bul4buj4bqp4buj4bun4buHw4Phuqnhu6Phu4Hhu6Xhu53huqnhu6Xhu53hu4HEkOG6qeG7peG7o8OCw6Dhuqlu4buv4buf4bqpRMOqxJDhuqltd8OD4bqj4bqpbuG7r+G7n+G6qeG7neG7n+G7heG6qeG7neG7h+G7p+G6o+G6qW7hu6/hu5/huqnhu53hu5/hu4XhuqluxILDquG6o+G6qcOD4bqg4bq2buG6qcO6ZuG7peG6o+G6qW3hu5fhuqnDs+G6rOG7peG7neG6qeG7pcOC4buzbsOjw6PDo+G6qULhu4Hhuqnhu6Xhu6PEguG6qW7EqcSC4bqpbuG6ssOq4bqpQuG7n+G7lW7huqlE4buLxJDhuqlv4bqs4bul4bud4bqp4bul4bujw4LhuqnDuuG7gcO54bqpw7Phur/huqnDg+G7g+G7peG7neG6o+G6qcOz4bq/4bqpbcWp4bqp4bul4buZ4bul4bqp4bujw6rEkOG6qW7hur9u4bqpw4Phu4nDueG6qW3hu5/DquG6qW/huqzhu6Xhu53huqnhu7nhuqlu4bq/buG6qeG7peG7neG7reG7n+G6qW7hu6PhurDDqsOjw6PDo+G6qU/hu6fhuqnhu6Xhu6PEguG6qW7EqcSC4bqpbuG6ssOq4bqpROG7heG6qeG7o3fhu5/huqPhuqlu4but4bul4bud4bqpQuG7n+G7lW7huqnDs+G6tm7huqnDs+G6v+G6qeG7peG7neG7gcSQ4bqpbuG7geG7peG7neG6qcOB4buj4bq/w4PhuqnDg+G6oOG7n+G7l+G7peG6o+G6qeG6ouG7g+G7peG6qcOB4buja8O54bqpw7l54buf4bqpw7rhuq5u4bqpw7l3w4PhuqnDs8Oq4bqpb+G7h+G7peG7ncOj4bqpTuG7o+G7p+G6qcOz4buT4bul4bqpbsSC4buv4buf4bqpw4Phu6Phu7Xhu5/huqnDmkXhuqnDg+G7o3DhuqnDs+G6tm7huqnDs+G6v+G6qcOz4buF4bqpw4PhuqDhu7nhuqnDg+G7o+G7geG7peG7o+G6qcO5d8OD4bqp4bul4bud4buj4buZ4bqpw4Phu6PhurLhuqlu4but4bul4bud4bqp4buleOG7n+G6qcOD4buf4buT4bul4budw6Phuqnhu6LDgsO94bul4bud4bqpw4Lhu7Nu4bqpw7rhu4Hhu6Xhu53huqnhu6Thu6N24buf4bqpbsWp4bqpw4DEgsSQ4bqpw7Nx4bul4bujw6DhuqlO4bun4bul4bqpw4PhuqDDquG7n+G6qcOD4bqm4bqpYuG6q+G6qcODxIJ44buf4bqpw7PDguG7t27huqnDg3jhuqnDgeG7o+G6tuG6qcOD4bqgxILEkOG7meG7peG6qeG7peG7neG7o+G7mcOj4bqpfeG7n+G7lW7huqnDg+G7o8Oy4bun4bqp4bul4bud4buj4buf4buVw4Hhuqnhu6Xhu6Phu4HhuqnDs8OC4bu3buG6qXXhu6PEgsSQ4buT4bul4bqpdeG7o+G7oW7hu6PDo+G6qSrhuqDhu6fhu6Xhu53huqnDuuG7geG7peG7neG6o+G6qcOq4buf4bqp4bud4buf4bur4buf4bqp4bul4bud4buj4buZ4bqj4bqpw7rhu4HDueG6qeG6oMOq4bqp4bqi4buD4bul4bqpw4Hhu6Nrw7nhuqnDs2lu4bqp4bqiZ27huqnDs8OC4bu3buG6qcO6ReG6qcOD4bqgw4Lhu7nhu6Xhu53huqlu4buj4bup4bul4bqpw7Phu5fhuqlv4buL4bul4bud4bqpw7rhu5Hhu6Xhuqkq4buj4buB4bul4buj4bqp4buj4bun4buB4bul4bud4bqpw7rhu4Hhu6Xhu53huqlC4buB4bqpw7rhu4HDueG6qcOzduG6qeG7o+G7n+G7k+G7peG6qUThu4Phu6fDo+G6ty/DgeG6s+G6t8OB4bqpbsO6w6rhuqLhuqI24bqtw4FN4bunb8SQ4bqt4bqz4bq34bufw7nhu53huqnhuqLhuqBuNuG6rS8vbm/hu6XDo23DquG7p8OD4bujw6rhu6Xhu6Phu6Phu6fDqsOjQuG7pS9vw7LhuqJ1w4Phu6fDgS/hu6XDskPhuqIvY+G6q+G6q+G6uy/EkeG6u29kYmPhuqvhuqvhuqvhuqvDg+G6veG6q2RkZcSR4bqrw7piw6N0w4Hhu53huq3huqkv4bqz4bq3L8OB4bqz4bq3w4Hhuqluw7rDquG6ouG6ojbhuq3DgU3hu6dvxJDhuq3hurPhu6Thuq7hu5/huqnhu6Thu6N24bufw6Phurcvw4HhurPhurfDgeG6qW7DusOq4bqi4bqiNuG6rcOBTeG7p2/EkOG6reG6syXhuqzhuqnDgeG7o+G6v8OD4bqpw4PhuqDhu5/hu5fhu6Xhuqlu4bqyw6rhuqnhu6Xhu53hu6Phu5nhuqnDs+G6tm7huqnDs+G6v+G6qcOD4buj4bu14buf4bqpdcOJ4bqp4bul4buBxJDhuqluxanhuqnDg+G7o+G7l+G6qW7GsOG7peG6qW7FqeG6qeG6ouG6rOG6qcOzxanhu6Xhu53huqnhu53FqcOB4bqpbuG6ssOq4bqpbuG6v27huqnDg+G6sOG6qW3hu5/hu6Xhu6PhuqlO4bujZsO54bqpw7nhu4HhuqnDmuG7keG6qeG7ouG7p+G7geG7peG6qeG7ueG6qcOD4buj4buT4bqpdeG6uuG6qV3huqlC4buB4bqpw5pF4bqpKuG7o+G6v+G7n+G6qSrhu63hu6Xhu53huqlu4bqw4bul4bud4bqpw5pF4bqpKuG7o8OC4bu14bul4bud4bqpVeG7n+G7lcOD4bqp4bu54bqpw4Phu6Phu5Phuql14bq64bqpXeG7nuG6qcOzw4LDquG6qULhu5nhuqnDs+G7icOD4bqpKuG7o8Oq4bul4buj4bqp4buixanDquG6qcOz4buX4bqpdeG7o8Oq4buf4bqpdeG7o2vhu6XhuqnDs+G7icOD4bqpw7PDquG7n+G6o+G6qcOz4buB4bun4bqp4bqi4but4bul4bud4bqp4bul4budxrDhu5/huqPhuqnDumrDgeG6qeG6oMOq4bqpbuG6v27huqnDg+G6oOG7h+G7n+G6qeG7icOB4bqj4bqpbeG7n+G7k+G7peG6qXXhu6PEguG6qULhuqxu4bqp4bul4bqu4buf4bqpw4rhu6Xhuqnhu6Lhu6fhu4du4buj4bqpw4Phu6Phu4Hhu6Xhu6PhuqnDuXfDg+G6qW7hu63hu6Xhu53huqlEw4Lhu7nhu6Xhu53huqlu4buj4buT4bqpw4Phur9u4bqpw7Phur/Do+G6qSrhuqDhu6fhu6Xhu53huqlu4bq/buG6qW7hu63hu6Xhu53huqnDg+G6oHDhu6Xhu6Phuql14buf4buT4bul4bqpw4PhuqDhuq5u4bqpbsSC4bul4bud4bqpw7Phu5/hu5Xhu6Xhuqnhu7nhuqlV4buf4bul4buj4bqpw7Phu63huqnhu6Lhu6fDquG6qcOaw4Lhuqlu4bq04bul4bud4bqp4bul4bujw4Lhuqnhu6Xhu6Phu5/hu5nEguG6qcOz4buZ4bul4bqpbuG7o+G6sMOq4bqpw4Phu4fhu5/huqkq4bujw6rhu6Xhu6Phuqnhu6LFqcOq4bqpQuG7geG6qeG7peG7o+G7n+G7mcSC4bqp4bulw73hu5/huql14buj4bq/buG6qcOz4buZxILhuqluxanhuqnDuWnDg+G6qeG6ouG7g+G7peG6qcOB4buja8O54bqpw7Phur/huqluxanhuqnhu6Xhu53Egnbhu6Xhuqnhu53hu69u4bqpw4Phuqbhuqnhu6Xhuq7hu5/huqnDiuG7peG6qeG7ouG7p+G7h27hu6PDo+G6ty/DgeG6s+G6t8OB4bqpbsO6w6rhuqLhuqI24bqtw4FN4bunb8SQ4bqt4bqzKuG6oOG7g+G7n+G6qcOAxILDquG6qcOAxILhur/huqnDg+G6oHDhu6Xhu6PhuqnDgeG7o+G6v8OD4bqpw4PhuqDhu5/hu5fhu6XhuqnDuuG7i8SC4bqpb+G7geG7n+G6qW7hurLDquG6qeG7peG7neG7o+G7meG6qcOz4bq2buG6qcOz4bq/4bqpw4DEgsOq4bqp4bul4buj4buf4buZxILhuqnDg+G7o+G7k+G6qeG7o+G7leG6qcOz4buF4bqpw7Phu4Hhu6fhuqnDusSCxJDhu5Xhu6Xhuqnhu6Xhu5Hhu6Xhuqnhu6Xhu6Phuqrhu6Xhu53huqnhu6Xhu53hu6Phu5Xhuqnhu6Xhu6Phu4vhu6XhuqnDs8OC4bu3buG6qeKAnELEgsOq4bqpbeG7n+G7k8OD4bqpw7lpw4PhuqPhuqlu4buj4bquw6rhuqlt4buf4buTw4PhuqnDg+G7keG7peKAneG6qULhu4HhuqnigJxvw6rhu6Xhu6Phuqlt4buJw4Phuqnhu6PDguG6qcOD4bqgxILEkOG7meG7peKAncOj4bqpKuG7o8Oy4bun4bqpb8aw4bul4bud4bqpbuG7o+G7g8SQ4bqpbuG6ssOq4bqpw4Phu6Phu7Xhu5/huqnhu53hu5/DquG7peG6o+G6qeG7peG7neG7o+G7meG6qcOz4bq2buG6qcOz4bq/4bqp4bu54bqpw7rhu4Hhu6Xhu53huqnDiuG7peG6qeG7ouG7p+G7h27hu6PhuqnDg+G7n+G7k8OB4bqpw4PhurZu4bqpw4Hhu6Phur/Dg+G6qcOD4bqg4buf4buX4bul4bqpw4DEgsOq4bqpbuG6v27huqnDg+G6oOG7n+G7mcSC4bqpw7Phu4fhu5/DoOG6qcOaReG6qS3huqkq4bqgxKnhu6Xhuqkt4bqpw5rhu5Hhuqkt4bqp4buk4budxILEkMah4bul4bqpQuG7geG6qUJs4bul4bqpw7N24bul4bud4bqp4buj4buB4bul4buj4bqpbuG6sOG7peG7neG6qW7Egndu4bqp4bqi4buv4bul4bud4bqp4buj4butw7nhuqnhu6XDqsSQw6Phuqkl4bq/buG7o+G6qcOT4buH4buf4bqpfeG7n+G7lcOD4bqp4bqi4bqo4bqpdUXhuqnDg+G7p+G7geG7peG6qcOD4bujw4Lhuqlu4buj4buNw4HhuqnDuuG7h+G7n+G6qeG6ouG6rOG6qXXhu5/hu5Xhu6Xhuqnhu6Vmw7nhuqk9xILDquG7peG7neG6qSrhu6Phur/hu5/huqnDg+G7o+G6pOG6qWThuqnhuq9iZOG6veG6q+G6seG6o+G6qULEgsOq4bqpKuG6oMSp4bul4bqp4oCc4bqiw6rhu5/huqnDg+G7o+G7t+G6qcOz4bq/4bqp4bu54bqpw4rhu6Xhuqnhu6Lhu6fhu4du4buj4bqpw7nhu7nhuqlu4bqow6rhuqnhu6PDquG7peG7neG6qeG7peG6ruG7n+G6qSrhu6Phu5/hu5Hhu6XhuqlV4buf4buV4bul4bqpQuG7geG6qeG7o8Oq4bul4bud4bqp4bul4bqu4buf4bqpVeG7o8SCa+G7peG6qcOZw6rhu5/huqnDs+G7l+G6qcO64buJxJDhuqnDg+G7n+G7meG7peG6qW7hurLDquG6qW7hu6Phu63hu6Xhuqnhu7nhuqnDs8Wp4bqpdeG7o+G7n+G6qcOD4bqgw4Lhu7Nu4oCdw6PhuqnDk+G6v+G7peG7neG6qW7hu6Phuq7huqlF4bqpw7rhu4HhuqnDg+G7o+G7teG7n+G6qeG7pOG7ncSCxJDGoeG7peG6o+G6qW/hu6fhuqnhu6Xhu6PEguG6qW7EqcSC4bqpROG7i8SQ4bqpb+G6rOG7peG7neG6qcOD4buj4buB4bul4buj4bqpI+G7o+G6ruG6qV3EguG7i+G7peG6qeG6r+G7osSC4buT4bqx4bqj4bqpw4Phu6Phu7fhuqnDs+G6v+G6qeG7peG6ruG7n+G6qeG7pOG7o3bhu5/huqnDs+G7heG6qcOzw4Lhu7du4bqpw4PhuqDhu5/hu5XEguG6qULhu5nhuql14buf4bul4buj4bqj4bqp4bqgduG7n+G6qcOD4bqg4bu54bqpw4Phu6Phu4Hhu6Xhu6Phuqnhu6Xhu6Phuqrhu6Xhu53huqnhu6Xhu53DguG7teG7n+G6qeKAnOG6ouG6v+G7peG7neG6qeG7peG7neG7o+G7n+G7lcOB4oCd4bqpbuG6ssOq4bqp4bul4bud4buj4buZ4bqpw7Phur/huqnhu6Thu53hurThuqnhu6Lhu4Hhu6Xhu6Phuqklw73hu6XDo+G6ty/DgeG6s+G6t8OB4bqpbsO6w6rhuqLhuqI24bqtw4FN4bunb8SQ4bqt4bqzKuG7o+G7teG7n+G6qcOaReG6o+G6qSPhu6Nqw4Phuqnhu53hu5/hur/hu6fhuqnDs+G7heG6qcOD4bqg4bu54bqpw4Phu6Phu4Hhu6Xhu6Phuqk9xILhu69u4bqp4bud4buf4bq/4bun4bqp4oCcb+G7i+G7peG6qW7hu6Phuq7hu6Xhu53huqnDgMSC4bq/4bqp4bul4bqow6rhuqnDuuG7gcO54bqp4bqi4buF4buf4bqj4bqpbuG7o3nhuqnhu6Xhu4Hhu6fhuqlu4bq04bul4bud4bqpbsWp4bqpbuG7o+G6sMOq4bqpbuG7o+G7n+G7meG7peKAncOj4bqpT+G7p+G6qUJqxJDhuqnhu6Xhu6PEguG6qW7EqcSC4bqp4bqi4bqo4bqpb+G6tuG7peG7neG6qcOzduG6qcOz4bq/4bqpw4PhuqDhu6fhu6Xhu53huqlu4bq/buG6qeG7peG7neG7reG7n+G6qW7hu6PhurDDquG6qeG7peG7neG7gcSQ4bqpbuG7geG7peG7neG6qcODZuG7peG7neG6qcO64buR4bul4bqj4bqpw7Phu4Xhuql14buN4bun4bqpw4Phu6PDsuG7p+G6qeG6ouG6rOG6qcODZuG7peG7neG6qcOD4bqgw4Lhu7nhu6Xhu53huqlC4buZ4bqp4bqi4buv4bqpw7rDguG7t+G7peG7neG6qW7hur9u4bqp4bujd+G6qcOD4bujw6rDueG6qeG7neG7n8Oq4bqp4bul4bud4buj4buZ4bqpw7PhurZu4bqpw7Phur/huqnDuuG7geG7peG7neG6qeG7pOG7o3bhu5/Do+G6qcOTduG7peG7neG6qcOD4buj4bu14buf4bqpw4PhuqBw4bul4buj4bqpw7N34bqpw4PDqsSQ4bqp4bul4bud4buj4buZ4bqpbuG6ssOq4bqp4bul4budw4Lhu7Xhu5/huqnDg+G7o+G7t+G6qcOz4bq2buG6qcOz4bq/4bqpw7rhu4Hhu6Xhu53huqnhu6Thu6N24buf4bqp4bul4bud4buBxJDhuqlu4buB4bul4bud4bqpw7PDguG7t27huqnhu6Xhu4vhu6Xhu53huqluw6rhu6fhuqnDg+G7o+G7geG7peG7o+G6qeG7peG7o+G6quG7peG7neG6qcOD4buj4bu34bqpw7Phur/huqluxanhuqnhu6Xhu53hu6Phu5nhuqnhu6Xhu53hu6Phu5/hu5XDgeG6qcOz4buf4buRxILhuqnDusSCxJDhu5Xhu6XhuqlC4buB4bqpw4Phu4Hhu5/huqnhuqLhur/hu6Xhu53huqnDg+G7h+G7p+G6qcOz4buF4bqpw4Phu4fhu6fhuqnhuqDDquG6qeG7peG7o+G7n+G7mcSC4bqp4bqi4buD4bul4bqpw4Hhu6Nrw7nhuqnhu6Xhu53hu6Phu5XhuqnDg+G7o8SCasOD4bqpw7N3buG6qcOz4bq/4bun4bqpw7Phu5fhuqnDuuG7h+G7n+G6qeG7peG7neG7geG7peG6qcOz4bu14bufw6Phuqnhu6Thu6Phuqrhu6Xhu53huql14buj4buv4buf4bqpw7Phur/huqlu4bqyw6rhuqnDg+G7o+G7geG7peG7o+G6qSrhu6Nm4bul4bud4bqpw5rhu6fhu6Xhu53huqnDg+G7o+G7teG7n+G6qcOaReG6o+G6qeG7peG7o+G6quG7peG7neG6qW7hu6fhu6XhuqnhuqB24bul4bud4bqpw4Phu6Phu7Xhu5/huqnDmkXhuqnDs8OC4bu3buG6qXXhu6NnbuG6qcOz4bq/4bqpRMOq4bul4buj4bqj4bqp4bul4buj4bqq4bul4bud4bqpw4Phu4nDueG6qW3hu5/DquG6qeG7neG7o+G7n+G6qW7hu63hu6Xhu53huqnDs+G6pG7huqPhuqnhu6Xhu6Phuqrhu6Xhu53huqnDgeG7o+G7p+G6qcODw4Lhu7fhu6Xhu53huqkj4bujasOD4bqpbWjhu6Xhu53huqnDs+G6v8Ojw6PDo+G6qcOz4buZxILhuqlv4bun4bqpbuG7reG7peG7neG6qeG6ouG6pG7huqlC4buB4bqpbeG7geG7peG6qcODw6rEkOG6qcOD4buB4buf4bqp4buj4bunw6rhuqlu4bqyw6rhuqnDg+G7o+G7t+G6qcOz4bq2buG6qcOz4bq/4bqpw7rhu4Hhu6Xhu53huqnDiuG7peG6qeG7ouG7p+G7h27hu6PhuqnDg+G7h+G7p+G6qcOD4buHbsOj4bq3L8OB4bqz4bq3w4Hhuqluw7rDquG6ouG6ojbhuq3DgU3hu6dvxJDhuq3hurMq4bqg4bun4bul4bud4bqpYuG6veG6qeG7pWbDueG6qeG6r2Lhuqvhurtj4bqpLeG6qWJi4bqrYuG6seG6qcO64buBw7nhuqnDg3jhu6Xhu53huqnDg+G6oOG7ieG7peG6qSrhu6PDquG7peG7o+G6qeG7osWpw6rhuqPhuqkq4buj4bq/4buf4bqp4bquxJDhuqnDmkXhuqkq4bujw4Lhu7Xhu6Xhu53huqlV4buf4buVw4PhuqnigJzDg8SCxJDhuqnDg+G7o+G7i+G7peG6qULDguG7s+G7peG7neG6qULhu5/hu5Vu4bqpw7Phu7Xhu5/huqnDueG7geG6qcO6xrDhu6Xhu53huqlCbOG7peG6qeG7o8OC4buz4bul4bud4bqpQuG7meG6qcOz4buH4bun4bqpI+G7o2rDg+KAneG6o+G6qeG7reG7peG7neG6qeG6oOG7icOD4bqpw4DEgsOq4bul4bqpw4Phu4vDueG6qcOz4buT4bul4bqpQuG7n+G7lW7huqnDg8SC4bqpbXjhuqlC4buB4bqpw4Hhu6Phur/Dg+G6qcOD4bqg4buf4buX4bul4bqpbuG7o+G6sMOq4bqpbuG7o+G7n+G7meG7pcOj4bqpKuG6oOG7keG7peG6qcOz4buJw4Phuqkq4bujw6rhu6Xhu6Phuqnhu6LFqcOq4bqpRMSC4buJw4Phuqnhu6Phu5/hu5Xhu6Xhuql14buj4but4bul4bud4bqp4buhw4Phuqlu4buj4bqww6rDo+G6qeG7ouG7geG7peG7neG6qcO64bun4buHw4Phuqlu4buj4bqww6rhuqlu4buj4buf4buZ4bul4bqp4buleOG7n+G6qcOD4buf4buT4bul4bud4bqpw7PDguG7t27huqlE4buLxJDhuqlv4bqs4bul4bud4bqpQuG7geG7p+G6qcOD4buj4bu14buf4bqpw5pF4bqpw7nhu4HhuqnDg+G7n+G7k+G7peG7neG6qcODZsO54bqpbsaw4bul4bqpQuG7qeG7peG7neG6qcOz4buT4bul4bqp4bul4bud4buBxJDhuqnhu6XDqsSQ4bqp4bul4bujw4LDoOG6qU7hu6PhurDDquG6qU3hur/hu6fhuqnhu4rhu6Xhuqnhuq/hu6Xhuq7hu5/huqnDiuG7peG6qeG7ouG7p+G7h27hu6PhurHhuqlv4bqs4bul4bud4bqp4bulZsO54bqp4buid+G7n+G6qSPhu6Phu6fhu6Xhu53huqnDg+G7o+G6pOG6qeG6veG6qeG6r2Ji4bqr4bqr4bqx4bqj4bqpbuG7o+G6sMOq4bqpw5rhu5/hu6Xhu6Phuqld4bqk4bul4bud4bqp4bqv4bui4buB4bqp4buk4bud4bupbuG6o+G6qeG7ouG7geG6qSrhuqDEguG7peG7neG6seG6qeG7peG7n+G7keG7peG6qcOz4buH4buf4bqpKuG7o+G7n+G7keG7peG6qSPhu6PhurDhuqlPxILhu5Xhuql94bq04bqpYuG6qeG6r2JiY+G6q+G6seG6o+G6qW7hu6PhurDDquG6qSXhurDhu6Xhu53huqnhu6Thu53hu6Phu5/hu5HDueG6qU/hu5/hu5Hhu6Xhuqkq4buj4bq/4bul4buj4bqp4bqvfWbhu6XhuqnDmndu4bqj4bqp4buiasSC4bqpw5p3buG6seG6qcOzw4Lhu7du4bqpROG7i8SQ4bqpb+G6rOG7peG7neG6qcO64buH4buf4bqpQuG7geG7p+G6qeG7pWbDueG6qeG7onfhu5/huqkqw4Lhu7Xhu6Xhu53huqnDk+G7h+G7n+G6qVXhu6Phur/hu6Xhu6PhuqnDg+G7o+G6pOG6qeG6veG6qeG6r2JiYuG6u+G6seG6o+G6qW7hu6PhurDDquG6qeG7osOCw73hu6Xhu53huqnhu6Thu53hu6Phu5/hu5HDueG6qeG6ryrhu6Phu5/hu5XEguG6qSrhuqDEguG7peG7neG6o+G6qSrhu6Phu5/hu5XEguG6qeG7osWpw6rhurHhuqnhu6Xhu5/hu5Hhu6XhuqnDs+G7h+G7n+G6qSrhu6Phu5/hu5Hhu6Xhuqkj4buj4bqw4bqpT8SC4buV4bqpfeG6tOG6qcOD4buj4bqk4bqpZeG6qeG6r2JiY8SR4bqxw6Phuqkq4bqg4bun4bul4bud4bqpbuG6v27huqnhu6Xhu53hu63hu5/huqlu4buj4bqww6rhuqnDg+G6oOG7keG7peG6o+G6qW7hu6PhurDDquG6qcOa4buf4bul4buj4bqpXeG6pOG7peG7neG6qcO64buB4bqpb+G7p+G6qeG7reG7peG7neG6qcOD4bqg4bqsbuG6qcOD4buf4buTw4HhuqlE4buLxJDhuqlv4bqs4bul4bud4bqp4bu54bqp4bul4bqu4buf4bqp4buk4budw4JB4bul4bud4bqpJcO94bulw6Phuql9cOG6qUJqxJDhuqPhuqlv4buL4bul4bqpw7Nxw6rhuqnDgeG7o8OCw73hu6Xhu53huqluxrDhu6Xhuqnhu53hu6nhu5/huqnDg+G7keG7peG6qW7hu6PhurDDquG6qeG7peG7gcSQ4bqpw7rhu4Hhuqlu4buj4bqww6rhuqnDmkXhuqkq4buj4bq/4buf4bqpP8SQ4bqp4bqvw4PhuqRu4bqpw5pF4bqpKuG7o8OC4bu14bul4bud4bqpVeG7n+G7lcOD4bqxw6Phuqkq4buJw7nhuqlt4bufw6rhuqlu4buj4bqww6rhuqnDmuG7n+G7peG7o+G6qV3huqThu6Xhu53huqnDs8OC4bu3buG6qcO64buBw7nhuqnDg+G6puG6qeG7pWbDueG6qSrhu6Phu5/hu5Hhu6Xhuqkj4buj4bqw4bqpT8SC4buV4bqpfeG6tOG6qcOD4buj4bqk4bqp4bq54bqp4bulZsO54bqpTeG7oeG7peG7o+G6qeG7pOG7neG7qeG6qeG6r2JiY8Op4bqx4bqpLeG6qcOD4bqkbuG6qcO64buB4bqpdeG7o+G7n+G6qcOaReG6qSrhu6PDguG7teG7peG7neG6qVXhu5/hu5XDg+G6qW7GsOG7peG6qcOzw6rhu6Xhu53huqnhu7nhuqkq4bujw6rhu6Xhu6Phuqnhu6LFqcOq4bqj4bqp4bul4bujw4Lhu6Xhu53huqnDueG7heG7n+G6qWNi4bqp4bulZsO54bqp4bqiw6rEguG6qXXhu6Phu5/huqnhu63hu6Xhu53huqnDueG7icOD4bqpw7nhu7Phu5/huqlv4bqs4bul4budw6Phurcvw4HhurPhurfDgeG6qW7DusOq4bqi4bqiNuG6rcOBTeG7p2/EkOG6reG6syrhuqDhu6fhu6Xhu53huqnhu6Xhu6Phuqrhu6Xhu53huqnhu6Xhu53hu63hu5/huqlu4buj4bqww6rhuqnDuuG7s+G7peG6qUThu4vEkOG6qW/huqzhu6Xhu53huqnDg+G7o+G7teG7n+G6qcOaReG6o+G6qW/EgsSQ4bqp4bul4buj4buJw4Phuqlu4bujcuG6qW7FqeG6qW7hu6PhurDDquG6qSXhurDhu6Xhu53huqnhu6Thu53hu6Phu5/hu5HDueG6qU/hu5/hu5Hhu6Xhuqkq4buj4bq/4bul4buj4bqpw4Phu6PEgndu4bqpw7Nxw6rhuqnDgeG7o2rhu6XhuqnhuqLhu7nhuqnDuuG6uOG6qU/EgsSQ4bqpKuG7n+G7peG7o+G6o+G6qUThu4Xhuql9ZuG7peG6qcOad27huqPhuqnhu6PEgsSQ4buV4bul4bqp4buiasSC4bqpw5p3buG6qW7GsOG7peG6qcO64buH4buf4bqpw7Phu5Phu6Xhuqnhu6XDqsSQw6Phurcvw4HhurPhurfDgeG6qW7DusOq4bqi4bqiNuG6rcOBTeG7p2/EkOG6reG6syrhuqDhu4Phu5/huqnDgMSCw6rhuqlu4bq/buG6qcOD4bqg4buf4buZxILhuqnDs+G7h+G7n+G6qSrhuqDEqeG7peG6qS3huqnDmuG7keG6qS3huqnhu6Thu53EgsSQxqHhu6XhuqPhuqlv4bun4bqpQnHhuqnDg+G6oOG7oeG6qcOAxILDquG7peG6qcOD4bqg4bup4bul4bud4bqpbuG6ssOq4bqp4bul4bud4buj4buZ4bqpw7PhurZu4bqpw7Phur/huqPhuqlC4buz4buf4bqpbuG7o+G7icOD4bqpw7Phur/huqnDgMSCReG6qeG7o+G7n+G7k8O54bqpw4rhu6Xhuqnhu6Lhu6fhu4du4buj4bqpQuG7geG6qW3hu4Hhu6XhuqnDg8OqxJDhuqnDg+G7geG7n+G6qeG7o+G7p8Oq4bqpbuG6ssOq4bqp4bul4buj4bqq4bul4bud4bqp4bul4budw4Lhu7Xhu5/huqnDg+G7o+G7t+G6qcOz4bq2buG6qcOz4bq/4bqpw7rhu4Hhu6Xhu53huqnhu6Thu6N24buf4bqpw7Phu4XhuqnDs8OC4bu3buG6qcOD4bujw6rDueG6qeG7neG7n8Oq4bqpQuG7geG7p+G6qULhu5/hu5Vu4bqpROG7i8SQ4bqpb+G6rOG7peG7neG6qW7hur9u4bqpbuG7reG7peG7neG6qcOD4bqgcOG7peG7o+G6qcOAxILDquG7peG6qcOD4bqg4bup4bul4bud4bqpbuG6ssOq4bqpw4DEguG7r27huqnhu53hu5/DquG6qULhu4Hhuqlu4bq/buG6qW7hu63hu6Xhu53huqnDg+G6oHDhu6Xhu6Phuql14buf4buT4bul4bqpw4PhuqDhuq5u4bqpw4Phu63hu6Xhuqnhu53hu5/hur/hu6fhuqnhu6Xhu6PDgsOg4bqpw7Nw4bul4buj4bqj4bqpbuG7o+G6sMOq4bqj4bqpw7pm4bul4bud4bqpw4Nrw7nhuqnDs+G7k+G7peG6qcOz4buf4buV4bul4bqpw7Phu4Hhu5/huqPhuqluxILhu6Xhu53huqlCxILDquG6o+G6qcOB4buj4bqy4bqpbuG7o+G6rsOqw6PDo8Oj4bqpw4PhuqDhu6fhu6Xhu53huqlu4buD4bqp4bulw4Lhu7Nuw6Phurcvw4HhurPhurfDgeG6qW7DusOq4bqi4bqiNuG6rcOBTeG7p2/EkOG6reG6syXhur9u4buj4bqpw5Phu4fhu5/huql94buf4buVw4PhuqnhuqLhuqjhuql1ReG6qcOD4bun4buB4bul4bqpw4Phu6PDguG6qW7hu6Phu43DgeG6qcO64buH4buf4bqp4bqi4bqs4bqpdeG7n+G7leG7peG6qeG7pWbDueG6qT3EgsOq4bul4bud4bqpKuG7o+G6v+G7n+G6qcOD4buj4bqk4bqpZOG6qeG6r2Jk4bq94bqr4bqx4bqj4bqpQsSCw6rhuqkq4bqgxKnhu6Xhuqkq4bujxIJq4bul4bqpKuG7reG7peG7neG6qeKAnOG6osOq4buf4bqpw4Phu6Phu7fhuqnDs+G6v+G6qeG7ueG6qcOK4bul4bqp4bui4bun4buHbuG7o+G6qcO54bu54bqpbuG6qMOq4bqp4bujw6rhu6Xhu53huqnhu6Xhuq7hu5/huqkq4buj4buf4buR4bul4bqpVeG7n+G7leG7peG6qULhu4Hhuqnhu6PDquG7peG7neG6qeG7peG6ruG7n+G6qVXhu6PEgmvhu6XhuqnDmcOq4buf4bqpw7Phu5fhuqnDuuG7icSQ4bqpw4Phu5/hu5nhu6Xhuqlu4bqyw6rhuqlu4buj4but4bul4bqp4bu54bqpw7PFqeG6qXXhu6Phu5/huqnDg+G6oMOC4buzbuKAneG6oeG6qeG6oHbhu6Xhu53huqnDs+G6v+G6qeG7ueG6qcOz4buf4buV4bul4bqpVeG7oeG7peG7o+G6qSrhu6Phu5/hu5Hhu6Xhuqnhuq9V4buf4bul4buj4bqpw4Phu6Phu4Hhu6Xhu6Phuqkq4bujZuG7peG7neG6qcOa4bun4bul4bud4bqx4bqh4bqpbsSC4bul4bud4bqpTeG7g+G7p+G6qSrhu6PDquG7peG7o+G6o+G6qcOD4buj4buB4bul4buj4bqpKuG7i8SQ4bqpw5Phu63huqnhuq/Dg+G7o+G7teG7n+G6qSrhuqDEqeG7peG6qS3huqnhu6J24bqx4bqh4bqpdeG7o8SC4bqpw7Phu5/hu5Xhu6XhuqnDueG7n+G7k8SC4bqpw5rDqsO54bqpVeG7n+G7peG7o+G6qeG6ryrhu6Phu6nhuqldxILhu4vhu6XhurHhuqHhuqnDs2lu4bqpbeG7n+G7lcOD4bqpw4PhuqDhu6fhu6Xhu53huqnhuqLhu6/huqnhurtj4bqpbeG7n8Oq4bqpKuG7n+G7k+G7peG6qeG6ouG6vOG6qW/huqzhu6Xhu53huqnhu7nhuql9ZuG7peG6qcO54buf4buTxILhuqkt4bqpPcSC4buvbuG6qSrhuqjhuqnhu5zhu5/hur/DueG6qeG6r8Oz4buF4bqpw7PDguG7t27huqlu4but4bul4bud4bqp4bul4bujauG7peG6qcO64buB4bqpb+G7n+G6qeG6ouG7g+G7peG6qcODw4LhuqnDuuG7n+G7lcSC4bqpw4Phu6Phu5Phuqnhu53hu5/hu7Phu5/hurHhuqPhuqluxanhuqnhu6Xhu6Phu5/hu5nEguG6qW3hu5/DquG6qeG7neG7o+G7n+G6qeG6oOG7seG6qcOD4buR4bul4bqp4bul4budw4Lhu7Xhu5/huqnDg+G6oMOq4bul4bud4bqpw4PhuqDhu6HhuqPhuql14bujZ27huqlu4buj4bqq4bqpw7rhu4Hhuqnhu6Xhu53DguG7teG7n+G6qSrhu6PDquG7peG7o+G6qeG7osWpw6rDo8Ojw6PhuqnDk+G7k+G7peG6qcOzxKnEguG6qcOD4buj4buT4bqpdeG6uuG6qV3hu55d4bqj4bqpb+G7p+G6qeG7peG7o8SC4bqpbsSpxILhuqlE4buLxJDhuqlv4bqs4bul4bud4bqpw4Phu6Phu4Hhu6Xhu6Phuqkj4buj4bqu4bqpXcSC4buL4bul4bqp4bqv4buixILhu5PhurHhuqPhuqnDg+G7o+G7t+G6qcOz4bq/4bqp4bul4bqu4buf4bqp4buk4bujduG7n+G6qcOz4buF4bqpw7PDguG7t27huqnDg+G6oOG7n+G7lcSC4bqpQuG7meG6qXXhu5/hu6Xhu6PhuqlE4buLxJDhuqluxILhu6Xhu53huqnDs3Dhu6Xhu6PhuqPhuqnDumbhu6Xhu53huqnDg2vDucOjw6PDo+G6ty/DgeG6s+G6t8OB4bqpbsO6w6rhuqLhuqI24bqtw4FN4bunb8SQ4bqt4bqz4bq34bufw7nhu53huqnhuqLhuqBuNuG6rS8vbm/hu6XDo23DquG7p8OD4bujw6rhu6Xhu6Phu6Phu6fDqsOjQuG7pS9vw7LhuqJ1w4Phu6fDgS/hu6XDskPhuqIvY+G6q+G6q+G6uy/EkeG6u29kYmPhuqvhuqvhuqvhuqvDg+G6veG6q2RkZcSR4bqrw7pjw6N0w4Hhu53huq3huqkv4bqz4bq3L8OB4bqz4bq3w4Hhuqluw7rDquG6ouG6ojbhuq3DgU3hu6dvxJDhuq3hurN9ZuG7peG6qW3hu5/DquG6qT3EguG7r27huqkq4bqo4bqp4buc4buf4bq/w7nhuqnhu53hu6Phu5/huqlv4buJxILhuqnhu4nhu6Xhuqlu4bqyw6rhuqnDg+G7o+G7t+G6qcOz4bq2buG6qcOz4bq/4bqpw7rhu4Hhu6Xhu53huqnhu6Thu6N24buf4bqpLeG6qcOK4bul4bqp4bui4bun4buHbuG7o8Oj4bq3L8OB4bqz4bq3w4Hhuqluw7rDquG6ouG6ojbhuq3DgU3hu6dvxJDhuq3hurN94buB4bqpbsaw4bul4bqpQuG7reG6qeG6ouG7r+G6qW7hu63hu6Xhu53huqnDg+G6oHDhu6Xhu6Phuql14buf4buT4bul4bqpw4PhuqDhuq5u4bqpw4Phu63hu6Xhuqnhu53hu5/hur/hu6fhuqPhuqnDg+G7oeG7peG6qeG7peG7ncOCQeG7peG7neG6qeG6ouG6qOG6qW/hurbhu6Xhu53huqnDs+G6v+G6qeG7peG6ruG7n+G6qeG7pOG7o3bhu5/huqlC4buB4bun4bqpQuG7n+G7lW7huqnDg+G7h27huqnDg8OC4bu34bul4bud4bqp4bul4budw4Lhu7Xhu5/huqPhuqlC4bun4buf4bqj4bqp4bul4bud4bqsw6rhuqPhuqnhuqB24bul4bud4bqpbkHhuqnDuuG7s+G7peG6o+G6qcOz4buf4buX4bul4bqp4bujcOG7peG7o+G6qeG7peG7o8OC4bqp4bul4bujxanDueG6qcODw4Lhu7fhu6Xhu53huqnhu7nhuqnDumbhu6Xhu53huqk9xIJq4bul4bqpw5nhu4Xhu6Xhuqnhuq/DgeG7o8OC4bu14bul4bud4bqpw4rhu6Xhuqnhu6Lhu6fhu4du4buj4bqj4bqpKiPhuqkq4bujw6rhu6Xhu6Phuqnhu6LFqcOq4bqx4bqh4bqpw4Phu6Phu4Hhu6Xhu6PhuqnDs+G6v+G6qULhu4Hhuqnhu6Xhu6PFqcO54bqpw4PDguG7t+G7peG7neG6qcOz4buf4buRxILhuql14bujZ27huqnDs+G6v+G6qeG7ueG6qcOz4buZ4bul4bqpw4Phu6Phu7Xhuqnhu6Thu53EgsSQxqHhu6Xhuql9ZuG7peG6qeG7pOG7neG7o+G7n+G6qeG6r8OT4but4bul4bud4bqpKuG7o8Oq4bul4buj4bqj4bqpw5Phu63hu6Xhu53huqklw73hu6XhurHhuqHhuqnhu6Xhu6PFqcO54bqpw4PDguG7t+G7peG7neG6qcOz4bq/4bqp4bu54bqpw7pm4bul4bud4bqpbuG7o+G6rsOq4bqpKuG6oHHhu6Xhu6Phuqnhuq99c+G7peG7o+G6qcOad27hurHDo8Ojw6Phurcvw4HhurPhurfDgeG6qW7DusOq4bqi4bqiNuG6rcOBTeG7p2/EkOG6reG6s+G7pOG7ncOqxJDhuqlu4buD4bqpQuG7n+G7lW7huqlE4buLxJDhuqlv4bqs4bul4bud4bqp4bul4buj4buB4bqpw4Phu6Phu7Xhuqkj4buj4bq/w4PhuqlP4buf4buVw7nhuqluxILhu6/hu5/huqnDg+G7o+G7k+G6qXXhurrhuqld4bueXeG6o+G6qeG7peG7ncSCduG7peG6qeG7peG7o+G7i+G7peG6qcO64bqsbuG6qULhu4Hhuqlu4bq/buG6qW/hu5/huqlCasOD4bqpbuG7o+G7h8O54bqpdeG7o2du4bqpw7Phur/huqlu4bq04bul4bud4bqpbsWp4bqp4bul4budxIJ24bul4bqp4bud4buvbuG6qeG7ueG6qSrhu6PDquG7peG7o+G6qeG7osWpw6rDo+G6qU7hu6PDquG6qSXhur/EguG6qULhu6/hu6Xhuqnhu53hu69u4bqp4bul4budw4Lhu7Xhu5/huqnhu6Thu53DquG6qSXDveG7peG6qS3huqkq4bujw6rhu6Xhu6Phuqnhu6LFqcOq4bqpw7Phu4XhuqnDs8OCw6rhuqnDg+G7o+G7t+G6qcOz4bq/4bqpQuG6sOG7peG7neG6qeG7peG6ruG7n+G6qeG7pOG7o3bhu5/huqnDg+G7o8Oqw7nhuqnhu53hu5/DquG6qUThu4vEkOG6qW/huqzhu6Xhu53huqlC4buB4bqp4oCcw7PDgsOq4bqpbuG7o+G7n+G7k27huqnhuqJqw4HhuqnDs+G6v+G6qcO64buz4bul4bqpQuG7meG6qcOzacOD4bqp4bu54bqpw4PGsMOq4bqpI+G7o8OCw73hu6Xhu53huqnDk3Dhu6Xhu6PhuqPhuqnDs+G7i8SQ4bqpw7rhu4Hhuqlu4buj4buf4buTbuG6qeG6omrDgeG6qcOz4bq/4bqpbuG6ssOq4bqpQsSCw6rhuqnhu6J24bqp4bu54bqpw4Phu6Phu4Hhu6Xhu6Phuqkq4buLxJDhuqnhu5zhu5/DquG7n+G6qcOzw4Lhu7du4bqpw7PDgsOq4bqpQuG7meG6qcOzxKnEguG6qcOD4buj4buT4bqpdeG6uuKAncOj4bqpKuG7o+G7teG7n+G6qcOz4buH4buf4bqp4bul4bud4buBxJDhuqnhu6XDqsSQ4bqj4bqpw7Phur/huqnhu6Xhuq7hu5/huqnhu6Thu6N24buf4bqpw7rhu4fhu5/huqlC4buf4bul4buj4bqpb+G6rOG6qcOzw4Lhu7du4bqp4budxanDgeG6qcOB4bujxKnhu6XhuqlE4buLxJDhuqlv4bqs4bul4bud4bqpw7pm4bul4bud4bqpTuG7o+G6suG6qcODcW7hu6Phuqnhu6J24bqpTuG7o+G7oeG6qcOZ4buf4bul4buj4bqp4bu54bqpKuG7o+G6suG6qcOz4but4bqp4bui4buB4bqp4bukd+G7n8Oj4bq3L8OB4bqz4bq3w4Hhuqluw7rDquG6ouG6ojbhuq3DgU3hu6dvxJDhuq3hurPDmuG7geG6qeG7pcO94buf4bqpbsWp4bqp4bul4budxIJ24bul4bqpw7Phur/huqnDgMSCReG6qULhu7Phu5/huqnDg+G6oOG6quG6qcO6w4Lhu7fhu6Xhu53huqlvduG7n+G6qW/hu4Hhu6fhuqPhuqnhu6Xhu53hu6Phu5nhuqnDs+G6tm7huqnDs+G6v+G6qcOK4bul4bqp4bui4bun4buHbuG7o+G6qcOzw4Lhu7du4bqpbuG7o+G7ieG7peG6qeG7o8OC4bul4bud4bqp4bu54bqpw4Phu6Phu7Xhu5/huqnDmkXhuqkt4bqpKuG6oMSp4bul4bqj4bqpw5rhu5HhuqnhuqLDveG6o+G6qcOa4buR4bqpLeG6qSrhuqBx4bul4buj4bqj4bqp4buk4budxILEkMah4bul4bqpQuG7geG6qcOzw4Lhu7du4bqpb8SCxJDhuqnDg+G6oHDhuqPhuqnDgeG7o+G6v8OD4bqpw4PhuqDhu5/hu5fhu6Xhuqlu4buj4bun4bqpw7Phu5Phu6XhuqnDg2rhu6Xhuqnhu6Xhu53hu4HEkOG6qeG7pcOqxJDDo+G6qeG7pOG7ncOC4bu14buf4bqpw4Phu6Phu7fhuqnDs+G6v+G6qcOK4bul4bqp4bui4bun4buHbuG7o+G6qXXhu6Phu63hu6Xhu53huqlu4bujcuG6qW3FqeG6qeG7o+G7j8OB4bqpw4Hhu6Phu4fDueG6qULhu5/huqnhu6Phu6fhu4fDg+G6qcOzd+G7peG7neG6qcOD4bqg4bun4bul4bud4bqpQuG6sOG7peG7neG6o+G6qcOD4bqg4bun4bul4bud4bqpw4Ny4bul4buj4bqpKuG7o8Oq4bul4buj4bqp4buixanDquG6qcO54buB4bqpw7Phu4XhuqnDs+G7n+G6qXXhu6Nnw4Hhuqnhu6XDveG7n+G6qcOz4buX4bqp4buj4buB4bul4buj4bqp4bul4bud4buj4buZw6Phuqnhu6Thu6Phuqrhu6Xhu53huqnhuqLhu4Phu6XhuqnDgeG7o2vDueG6qW/hu6fhuqlt4buB4bul4bqpw4PDqsSQ4bqpdeG7o+G7r+G7n+G6qcWpbuG6qW7hurLDquG6qeG7o+G7qeG6qcOD4buH4bun4bqpw4Phur9u4bqp4bul4buR4bul4bqpw7Phu4XhuqnDs8Wp4bul4bud4bqp4budxanDgeG6qXXhu6Phu63hu6Xhu53huqnhu6Xhu6Phu6vhuqlC4buB4bun4bqpdeG7o+G7p+G6qcOD4buB4bul4bud4bqpw7nhurzhuqnDg+G7o8SCasOD4bqpw4PhuqDEgsSQ4buZ4bul4bqpw4Phu6Phu6/hu6Xhu53huqlu4bqyw6rhuqlv4buL4bul4bqpw4N3bsOj4bq3L8OB4bqz4bq3w4Hhuqluw7rDquG6ouG6ojbhuq3DgU3hu6dvxJDhuq3hurPhu6Thu6Nw4bul4bqpw7rhu4fhu5/huqnhu53EqeG7peG6qWLDo+G6q+G6q+G6q+G6qeG7pWbDueG6qcOB4buj4bq/w4PhuqnDg+G6oOG7n+G7l+G7peG6qeG7peG7neG7o+G7meG6qW7hu6Phu4fDueG6qXXhu6NnbuG6qcOz4bq/4bqpw7rhu4Hhu6Xhu53huqnhu6Thu6N24buf4bqpw7nhu7Phu5/huqnDg+G7o+G7icSQ4bqp4buj4buTw4Phuqlu4but4bul4bud4bqpw7rDquG7p+G6qcOD4bun4bqpw7rhu7Phu6Xhuqlu4bqyw6rhuqkq4buj4bq/4buf4bqp4bquxJDhuqnDmkXhuqkq4bujw4Lhu7Xhu6Xhu53huqlV4buf4buVw4Phuqkt4bqpYuG6veG6qeG7pWbDueG6qeG7neG7n+G6quG6qcOD4bqg4bup4bul4bud4bqpw4PhuqDhur9u4buj4bqpKnjhu6Xhu53huqnDg+G6oOG7ieG7peG6qSrhu6PDquG7peG7o+G6qeG7osWpw6rDo+G6ty/DgeG6s+G6t8OB4bqpbsO6w6rhuqLhuqI24bqtw4HDisSCw4Phu6Phu6fhuqDhuq3hurPhu6Thu53EgsSQxqHhu6Xhuqnhu6Thu53hu6lu4bqpVeG7o+G7n+G7k8SC4bq3L8OB4bqz

Nguyễn Ngọc Khiếu

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]