(vhds.baothanhhoa.vn) - Đó là khẳng định của bà Đàm Thị Thái - Trưởng phòng VH-TT-DL TP Sầm Sơn. Hiện tại, UBND TP Sầm Sơn vẫn tích cực chuẩn bị cho lễ hội và chưa có quyết định dừng lễ hội này.

Tin liên quan

Đọc nhiều

bMSCw7Thu4/hu6/huqzhu6Phu4rhu4rhu4Phu41J4bqv4bqu4buI4bqseOG7jW084bqg4buPxILDiuG6ruG7j+G6r+G6tuG6qsSC4buP4buY4bu3xKjhu4/EgkThuqrhu4/huq/DjOG6uuG6qsOD4buPPuG7n+G6rsOt4buP4bqv4bq+4buP4buvxILDk+G7r+G7j8SC4buj4buY4buPdsOS4bqqw4Phu4vhu49JxIJM4buP4buIxILEqMOK4buv4buPw5Thu6FC4buPduG6ruG6oOG6quG7j+G7reG6ruG7ueG6quG7j3bhurLhu6/EguG7j+G7rkLDlOG6rnYtw7Thu51sL8SCw7RtbEnhu4/hu6/huqzhu6Phu4rhu4rhu4Phu41JJnjhu6N24buNbVdD4buP4bqs4buh4buP4bqmxILDueG6qsOD4buPd+G6suG6qsSC4buP4buvTeG7o+G7j+G7reG7oeG7j1fhu6Hhuqjhu4/huq/EguG6suG7j+G6r8SC4buf4bqu4buPLeG7j+G6r8OMT0fhuqrDg+G7j0nEgkThuqrDg+G7j2QmLeG6r+G6ry1WPOG7j+G6r+G6oeG7j8SDxrDhuqjhu4/Eg+G7huG6quG7ieG7jybhuq7DgeG6quG7j+G7iHDhuq7hu4vhu4/hurHhu6x7VuG7j+G6r+G6oeG7j8SDxrDhuqjhu4/Eg+G7huG6quG7j8OU4bux4bqq4buP4buI4bqw4buvxILhu4/hu6/hu4zhu6/hu4/hu6/EgsSo4bur4bqq4buP4but4bqy4buP4buvxIJC4buP4bqs4bqg4buPxILDiuG6ruG7j8OU4buh4buP4buvxIJP4buj4buP4buvQ+G7j8ONxKjhu5jhu7nhu4jhu4934bqy4bqqxILhu492w5LhuqrDg+G7j+G6rOG6oOG7j8SCw4rhuq7hu4/huqrhu6Hhu5jhu4lsL0ltbEnhu4/hu6/huqzhu6Phu4rhu4rhu4Phu41J4busQnbhu5jhu41tPOG6oOG7j8SCw4rhuq7hu4/huq/hurbhuqrEguG7j+G7mOG7t8So4buPxIJE4bqq4buP4bqvw4zhurrhuqrDg+G7jz7hu5/huq7hu4/huqzhu6Hhu4/huqjDiuG7iOG7j+G7inHhuqrhu49JxILhu6vhuqjhu4/DlHPhuqrhu4/EgkPhu6Phu48t4buPdsSo4buP4bqs4bqy4buvxILhu4/EgkLhu6Hhuqrhu4/hu4hC4buh4bqq4buP4bqo4buC4bqu4buL4buPd09G4buv4buP4bqx4buse1bhu4/hu4jhurThuqrEguG7j+G6r8SC4buj4bqqxILhu48mQ+G7o+G7j3fhurzhuqrDg+G7j+G7lOG7j+G7r8SCQuG7j+G7iOG6vuG7j+G7r8SCw5Phu6/hu4/hu4jEguG6sOG7j3fhuq7DgOG6qOG7j+G6rMaw4bqq4buPd8awxKjhu4/DlOG7oULhu4/huqrDg+G7oeG7mOG7j+G7ly/hu5kv4buRw7XDtOG7neG7j+G7iHDhuq7hu49W4bqu4buP4buI4bqw4buvxILhu4/hu4jEgnThuqrDg+G7j+G7r3HhuqrEguG7j+G7r8WpSeG7j+G6o8So4bq64buv4buPw4Phuq7hu6Phu4/EgkThuqrhu4/huq/DjOG6uuG6qsOD4buPPuG7n+G6ruG7i+G7j+G7iMOM4bu34bqq4buP4bqqSuG6ruG7j+G6r8OMT+G7hOG6qsOD4buPPMOB4buPauG6r+G6oeG7j8SDxrDhuqjhu4/Eg+G7huG6qmvhu4vhu4/hu4jEgsSo4buPxIJK4buI4buPxILhu6HhuqrDg+G7j+G6qsODxILhurbhuqrhu4/huqrDg0/hu4Thuq7hu4924bun4bqq4buPw5Thu6Hhu492xKjhu4/huqbEguG7n+G7r8SC4buP4buIxILhu6Phuqjhu4/Dg+G6ruG7o+G7iWwvSW1sSeG7j+G7r+G6rOG7o+G7iuG7iuG7g+G7jUnhu6xCduG7mOG7jW1s4bqu4bqow4Phu4/hu4rDjOG7r+G7g+G7jS8v4buvduG6quG7ieG7reG7o0Lhu4jEguG7o+G6qsSCxIJC4buj4buJw5Thuqovdnjhu4rhuqbhu4hCSS/huqp44buQ4buKL+G7kcO1w7XGoS/hu5nhu5t24buZw7Thu5Xhu5Xhu5HDtcO14buIxqHhu5fhu5Xhu5fhu5HDteG7l+G6rMO04buJ4bqkScOD4buN4buPL21sL0ltbEnhu4/hu6/huqzhu6Phu4rhu4rhu4Phu41J4busQnbhu5jhu41tPOG6oOG7j8SCw4rhuq7hu4/huq/hurbhuqrEguG7j+G7mOG7t8So4buPxIJE4bqq4buP4bqvw4zhurrhuqrDg+G7jz7hu5/huq7hu4/huqpz4bqo4buP4buRw7XDtOG7neG7j3dy4buP4buIxILEqOG7j8SCSuG7iOG7j8SC4buh4bqqw4Phu4/huqrDg8SC4bq24bqq4buP4bqqw4NP4buE4bqu4buPduG7p+G6quG7j8OU4buh4buPdsSo4buP4bqmxILhu5/hu6/EguG7j+G7iMSC4buj4bqo4buPw4Phuq7hu6Phu4lsL0ltbEnhu4/hu6/huqzhu6Phu4rhu4rhu4Phu41J4busQnbhu5jhu41te3Phuqjhu4/huqrhu6Phu5jhu4/huqrEguG7p+G6quG7j3bhu6fhuqrhu4/DlOG7oeG7j3bEqOG7j+G6psSC4buf4buvxILhu4/hu61z4bqq4buP4bqmxIJCc+G6quG7j8OU4bq24buP4bqmxILhurjhuqrDg+G7j+G7reG6ruG7ueG7iOG7j+G6rOG6oOG7j8SCw4rhuq7hu4/hu4jDjOG7t+G6quG7j8OU4bux4bqq4buP4buK4bu14buPd09G4buv4buP4buI4bq+4buP4buvxILDk+G7r+G7j8SC4buj4buY4buP4buK4bu14buPScSCceG6ruG7j3bDkuG6qsOD4buL4buP4bqmxILhuq7hu4/hu6zDiuG7j2Qm4buL4bqv4bqvaFY84buPd3Lhu4/hu69D4buP4buu4bq44bqqw4Phu4934bquw4Hhuqrhu4/hu4rhurrhu4/hu5Phu53hu5fhu4/huqrDg+G7oeG7mOG7j+G7ky/hu5Ev4buRw7Xhu5HDteG7j8OUQeG7j8OU4bquw4Hhu6/hu492w5LhuqrDg+G7j+G7iMWp4buI4buP4buvceG7j+G6rOG6oOG7j8SCw4rhuq7hu4/hu4jDjOG7t+G6quG7j+G7iELhu6Hhuqrhu4/DjcSo4bq64buv4buPd8OA4buPScSCROG6qsOD4buP4buvxILhurrhuqrDg+G7j3bhurLhu6/EguG7j+G7rkLDlOG6rnYtw7Thu53hu4nhu4/huq/DjHHhu4/huqzhu4Thuq7hu4/DlEHhu4/DlOG6rsOB4buv4buP4bqq4buh4buY4buL4buP4bqqw4Phu6Hhu5jhu4/DtOG7ky/hu5Hhu4vhu4/hu63hu6Hhu49X4buh4bqo4buP4bqvxILhurLhu4/huq/EguG7n+G6ruG7jy3hu4/huq/DjE9H4bqqw4Phu49JxIJE4bqqw4Phu49kJi3huq/huq8tVjzhu4/Eg8aw4bqo4buPxIPhu4bhuqrhu4vhu4/hu6/EgkLhu4/hu63huq7hu7nhu4jDreG7jzzhuqDhu4/EgsOK4bqu4buP4bqv4bq24bqqxILhu4/hu5jhu7fEqOG7j8SCROG6quG7j+G6r8OM4bq64bqqw4Phu48+4buf4bqu4buP4bqo4buC4bqu4buP4bqs4buh4buP4buIxILhurDhu4934bquw4Dhuqjhu4vhu4/huqbEguG6uOG6qsOD4buPScSCceG6ruG7j+G6rOG7oeG7j+G6rOG6oOG7j8SCw4rhuq7hu4/hu4jDjMSo4buYQeG6quG7j+G7iMSC4bq64bqqw4Phu4/DlOG7oULhu4/huqjDiuG7iOG7j+G6qsOD4buh4buY4buP4buv4bq64buPd+G6suG6qsSC4buJ4buP4buuQ+G7j+G6qsODxILDguG7o+G7j+G7iMSC4buE4bqu4buPw4Phuq7hu6Phuqrhu4924bqu4bqg4bqq4buPw4zhu6Phu4/huqzhuqDhu4/EgsOK4bqu4buP4bqq4buh4buY4buP4buvQ+G7j+G7iMSCw4Dhu4/huqbEguG7n+G7j+G6rOG6ruG6qsSC4buPxIJCcOG7iOG7j8OU4buh4buPxILhuq7DgeG6quG7j+G7iHDhuq7hu4vhu4/huq/huqHhu4/Eg8aw4bqo4buPxIPhu4bhuqrhu4/hu6/Egk/hu6Phu4/FqeG6quG7j3fhurLhuqrEguG7j+G6qsOD4buh4buY4buP4bqmxILhu6Phuq7hu4/EgsOK4bqu4buJ4buPV+G6vOG6qsOD4buP4buIxILhu4Thuq7hu4/hu69O4bqqw4Phu4/hu6/Egk/hu6Phu4/hu6/Egk3hu4/hu4jDjE/hu4bhuqrDg+G7j3bDkuG6qsOD4buP4buI4bq+4buP4buvxILDk+G7r+G7i+G7j+G6qOG7oeG7j+G7r0Thuqrhu4/hu4hL4buY4buP4buIxILEqMOK4buv4buPw5Thu6FC4buPduG6ruG6oOG6quG7j+G7reG6ruG7ueG6quG7j+G7iMSC4buM4buv4buP4buI4bu54buP4buvTeG7o+G7j3bhurLhu6/EguG7j+G7rkLDlOG6rnYtw7Thu53hu4/huqjhu4Lhuq7hu4/hu69D4buPw43EqOG7mOG7ueG7iOG7j3fhurLhuqrEguG7j+G7r0zhu4/hu4jEgsOA4buJbC9JbWxJ4buP4buv4bqs4buj4buK4buK4buD4buNSeG7rEJ24buY4buNbeG7rk7huqrDg+G7j+G7iMSCeELhu4/hu63hu6Hhu49X4buh4bqo4buP4bqvxILhurLhu4/huq/EguG7n+G6rsOt4buPZOG7guG6ruG7jzzhuqDhu4/EgsOK4bqu4buP4buuxrDEqOG7j0nEgkrhu6/hu493QeG6quG7j1fDiuG7r+G7j+G7rk/hu4Lhu6/hu4/Eg8aw4bqo4buPxIPhu4bhuqrhu4/EguG7oeG6qsOD4buP4bqqc+G6qOG7j3bhuq7huqDhuqrhu4/DjOG7o+G7j8OU4buhQuG7j+G6qsOD4buh4buY4buPw7Thu5fhu4/hu4jEguG7n+G6qsOD4buP4buR4buP4bun4bqo4buP4bqs4bqy4buvxILhu4vhu4/huqpz4bqo4buP4bqq4buj4buY4buP4buvQ+G7j3dPRuG7r+G7j+G7iOG6vuG7j+G7r8SCw5Phu6/hu4/EguG7o+G7mOG7j+G6psSC4bq44bqqw4Phu4vhu4/hu69O4bqqw4Phu4/hu4hL4buY4buP4buIxIJ4QuG7j3bhuq7huqDhuqrhu4/hu63huq7hu7nhuqrhu4/hu69N4buj4buP4buI4bq24bqqxILhu4/EguG6tuG6qsSC4buPduG6suG7r8SC4buP4buuQsOU4bqudi3DtOG7neG7j8OU4buh4buPScSCceG6ruG7j3dPRuG7r+G7j+G6seG7rHtW4buP4buI4bq04bqqxILhu4/hu6/EgsWpSeG7j+G7iMSCxKjhu6nhuqrhu4nhu4/huq/FqeG7iOG7j+G6qsSC4bqu4bu34bqq4buPxIPGsOG6qOG7j8SD4buG4bqq4buPScSCceG6ruG7j0/EqOG7j+G7iOG6ruG7t+G6quG7j8OU4bquw4Hhu6/hu4/hu6/EguG6uuG6qsOD4buPduG6suG7r8SC4buPw5Thu6Hhu4/hu6/EgsWpSeG7j8SC4buh4bqqxILhu4/hu6/hu5/hu6/hu4/DlHPhuqrhu4/hu61x4bqq4buL4buP4buv4bq44bqqw4Phu4934bquw4Hhuqrhu4/hu6/EguG6tOG7j3dwQuG7j+G7r03hu6Phu4/huq/Egk3hu4/hu4hP4buC4bqqw4Phu4/hu67EguG6sOG6qsSC4buPScSCTeG7i+G7j+G6seG7rHtW4buP4buI4bq04bqqxILhu4/huq/EguG7o+G6qsSC4buPJkPhu6Phu49H4buP4bqow5Phu6/hu4/hu6/hu6NC4buP4bqqxILFqeG7iOG7iWwvSW1sSeG7j+G7r+G6rOG7o+G7iuG7iuG7g+G7jUnhu6xCduG7mOG7jW3igJzhuq/EguG7o+G6qsSC4buP4buIw4zhu6Phu4/Eg0fhu49kJuG7i+G6r+G6r2hWPOG7j+G6r8SC4buj4bqqxILhu48mQ+G7o+G7j8OUw5Lhu6Phu4/hu69D4buPd0bhu4jhu4/huqbhuq7DgOG6qOG7j+G7iMOM4buj4buP4buv4bq44bqqw4Phu4/hu4jhu5/hu6/hu49JxIJE4bqqw4Phu4/hu6/EguG6uuG6qsOD4buPduG6suG7r8SC4buP4buuQsOU4bqudi3DtOG7neG7j+G7r03hu6Phu4/Eg8aw4bqo4buPxIPhu4bhuqrhu4/hu4jEgnhC4buP4buv4buf4buv4buPw5Rz4bqq4buP4butceG6quG7j+G7r8SC4bq04buPd3BC4buP4buvTeG7o+G7j+G7rsSC4bqw4bqqxILhu49JxIJN4buL4buP4busw4rhu49kJuG7i+G6r+G6r2hWPOG7j8OU4buh4buP4buvTeG7o+G7j+G6seG7rHtW4buP4buI4bq04bqqxILhu4/huq/EguG7o+G6qsSC4buPJkPhu6Phu4nhu4/huq/huqHhu4/Eg8aw4bqo4buPxIPhu4bhuqrhu493T0bhu6/hu493QuG7oeG6quG7j+G6puG6rsOA4bqo4buP4buIw4zhu6Phu4934buf4bqqxILhu4/Dg+G6ruG7n+G7j3dy4buP4buIxILhu4zhu6/hu4/EguG6rsOB4bqq4buP4buI4bq64buI4buP4bqqw4rhuq7hu492xKjhuqrDg+G7j+G7iMOM4bu34bqq4oCd4buPLeG7j+G7reG7oeG7j+G6r8SC4buf4bqu4buP4buvxIJC4buP4but4bqu4bu54buI4buJbC9JbWxJ4buP4buv4bqs4buj4buK4buK4buD4buNSeG7rEJ24buY4buNbeG6r8OM4bu34bqq4buPd+G6suG7o+G7j+G7reG7oeG6quG7j+G7iOG6tOG6qsSC4buP4bqvxILhu6PhuqrEguG7jyZD4buj4buL4buP4buI4bq24bqqxILhu4/EguG6tuG6qsSC4buPduG6suG7r8SC4buP4buuQsOU4bqudi3DtOG7neG7j3dy4buPd09G4buv4buP4bqm4bquw4Dhuqjhu4/hu4pC4buf4buI4buP4buI4bq64buI4buJ4buP4bqvxKjhu5jhu4/DlOG7qeG7mOG7j+G7iuG6uuG7j+G6qsODT+G7hOG6ruG7j+G7iOG7juG7j8OUQuG6qsOD4buPdkLhu4924bqy4buvxILhu4/hu63DgeG6qsSC4buP4bqq4buh4buY4buP4buIw4zhu7fhuqrhu4/hu4jEguG7ueG7j8OD4bqu4buC4bqu4buPauG7r8SCTeG7j+G7mOG7ucSo4buPR+G7j+G6r8OMxKjhuqrDg+G7j+G6o8So4bq64buva+G7j8OU4bux4bqq4buP4buIc+G6qsOD4buL4buP4buIxILhu4Thuq7hu4/Dg+G6ruG7o+G6quG7j03hu4/hu63DgeG6qsSC4buP4buvQ+G7j+G7iMSCw4Dhu4/huqzhu7fhuqrhu4/hu4jhu4Lhuq7hu4/hu5Hhu5nhu4/huqrDg+G7oeG7mOG7i+G7j+G6qsSC4bquQcSo4buP4butw4HhuqrEguG7j+G6qsSC4bun4bqq4buP4buuQsOU4bqudi3DtOG7neG7j+G6psSC4bq44bqqw4Phu4/hu69D4buP4but4bquw4DEqOG7j8SC4bquw4Hhuqrhu4/huqzhu6fhuqjhu4/hu4rhu6HhuqrDg+G7ieG7ieG7ieG7j+G6r8OMQuG6qsOD4buP4buI4bq04bqqxILhu4vhu4/DlOG6rsOB4buv4buPScSC4buf4buI4buPxILhuq7DgeG6quG7j+G6qsODT+G7hOG6ruG7j2Thuq7DgeG7iOG7j3vhu6Phuqjhu4934bqu4buP4bqs4bujQuG7j3fDiuG6qsOD4buP4buIw5Lhu4/DlEvhuqrDg+G7j3bhurLhu6/EguG7j+G7iMOMR+G7j8OUQeG7j3dPRuG7r+G7j+G7r8SC4bqw4bqqxILhu4/DjcSo4buYQeG6quG7j8OU4buh4buP4bqqxILhu6fhuqrhu4924bun4bqq4buPScSC4buf4buI4buPxILhuq7DgeG6quG7i+G7j8OD4bqu4buf4bqo4buP4buK4buf4buI4buP4buvxILDuuG7iOG7j+G7r8SC4bu14buJbC9JbWxJ4buP4buv4bqs4buj4buK4buK4buD4buNSeG7rEJ24buY4buNbeG6r8OMT+G7guG7r+G7j3bhuq7huqDhuqrhu4/hu63huq7hu7nhuqrhu49JxILDk+G7r+G7j+G7iHBJ4buP4buvTeG7o+G7j3bhurLhu6/EguG7j+G7rkLDlOG6rnYtw7Thu53hu4vhu4/huq/huqHhu4/Eg8aw4bqo4buPxIPhu4bhuqrhu493cuG7j+G7r8SCTeG7j3fDiuG6qsOD4buL4buP4bqqw4PEguG6ruG7t+G6qOG7j+G7iErhu6/hu4/hu4jEguG7jOG7r+G7j8SC4bquw4Hhuqrhu4/hu6/hu5/hu6/hu4/hu63huq7DgeG6quG7j0nEguG7n0nhu49JxIJE4bqqw4Phu4/hu4jDjOG7n+G6qsSC4buPduG6suG7r8SC4buP4butw4HhuqrEguG7j+G7iMOM4bu34bqq4buP4buIQuG7oeG6quG7j+G7iMSC4buh4bqqxILhu49JxILhurrhu4nhu4/huq/DjMSo4bqqw4Phu4/hu4jhu6fhuqjhu49kJi3huq/huq8tVjzhu4/hu4jEguG7oeG6qsSC4buPScSC4bq64buPd3Lhu4/hu4hw4bqo4buPdsOS4bqqw4Phu4/hu4jhur7hu4/hu6/EgsOT4buv4buP4buIxanhu4jhu4/hu69x4buP4buv4buf4buv4buPxIJCcOG7iOG7j3fDiuG6qsOD4buPw5Rz4bqq4buPxIJD4buj4buL4buPw5Rz4bqq4buP4bqqw4PEgsOB4buL4buP4buIxILDgOG7j3ZM4buv4buP4buIxILDgOG7j+G7iMSC4bujQuG7i+G7j+G6rOG6oOG7j8SCw4rhuq7hu4/hu4jDjOG7t+G6quG7j3fhurLhu6Phu4/hu63hu6Hhuqrhu4lsL0ltbEnhu4/hu6/huqzhu6Phu4rhu4rhu4Phu41J4busQnbhu5jhu41t4bqx4buse1bhu4/huq/huqHhu4/Eg8aw4bqo4buPxIPhu4bhuqrhu493cuG7j+G6puG6sknhu4/hu4jEguG7hOG6ruG7j+G7reG7o+G6quG7j8SC4buh4bqqxILhu4/hu6/hu5/hu6/hu4/DlHPhuqrhu4/hu61x4bqq4buP4buvxILhurThu493cELhu4vhu4/hu4jEguG7jOG7r+G7j8SC4bquw4Hhuqrhu49JxIJE4bqqw4Phu4vhu4/hu6/EguG6uuG6qsOD4buPduG6suG7r8SC4buP4butw4HhuqrEguG7j+G7iMSCeELhu4/DjcSo4buY4buPd+G6suG6qsSC4buJ4buPKcSCxKjhu5jhu7nhuqrhu4/hu6/hu59C4buP4bqqw4NP4buE4bqu4buPduG7p+G6quG7j8SCcOG6quG7j+G7r8SC4bu54buP4buIxILhu6Phuqjhu4/Dg+G6ruG7o+G7j+G7r+G7n+G7r+G7j8SCQnDhu4jhu493w4rhuqrDg+G7j3bEqOG7j+G7ksSo4bun4bqq4buL4buP4bqs4bqg4buPxILDiuG6rsOs4buP4buK4buO4buPdkzhuqrDg+G7j+G6psSC4burxKjhu4/hu4jDjOG7o+G6qsOD4buP4buIxIJ4QuG7j8SCT+G7guG6qsOD4buPduG7seG6quG7j+G7r03hu6Phu4/huqrDg+G7oeG6qsSC4buP4buY4buP4buI4bu54buP4buIcOG6ruG7j+G7r+G7n+G7r+G7j3fhuq7DgOG6qOG7j3bhuq7hu4/hu4jhurDhu6/EguG7i+G7j+G7r+G7n+G7r+G7j+G7iMOMT+G7hOG6qsOD4buPxILEkOG7r+G7i+G7j+G7r8SCRuG7j8OU4buh4buP4bqqxILDleG6qsOD4buP4bqq4buG4bqu4buPd+G6uOG6qsOD4buP4bqqw4NP4buE4bqu4buJbC9JbWxJ4buP4buv4bqs4buj4buK4buK4buD4buNSeG7rEJ24buY4buNbVfhurzhuqrDg+G7j+G7iMSC4buE4bqu4buP4buIc+G6qsOD4buP4buvT+G7hOG6qsOD4buP4buIxILhu4Thuq7hu4/huqxPRuG6qsOD4buP4buIxKjhu5jhu7fhuqrhu4/hu4jDjMSo4buYQeG6quG7j+G7iMOM4bu34bqq4buPxILDgeG7j+G7iMSC4bq64bqqw4Phu4/hu4jDjMSo4buYQeG6quG7j+G7iMSC4buj4bqqxILhu4/hu4jEguG7oeG6qsSC4buPScSC4bq64buPw5RB4buP4buv4buf4buv4buP4but4bquw4Hhuqrhu49JxILhu59J4buPScSCROG6qsOD4buL4buP4buvxILhurrhuqrDg+G7j3bhurLhu6/EguG7j+G7rcOB4bqqxILhu4/hu65Cw5Thuq52LcO04bud4buJ4buP4bqv4bqh4buPxIPGsOG6qOG7j8SD4buG4bqq4buPd3Lhu49JxILhurrhuq7hu4/EgkZJ4buPw5Thu4Lhuq7hu4/huq/DjMSo4bqqw4Phu4/hu4jhu6fhuqjhu49kc+G6quG7j8SCQ+G7o+G7j+G7iOG6tOG6qsSC4buPasSDR+G7j2Qm4buL4bqv4bqvaFY8a+G7j+G7iOG6vuG7j+G7r8SCw5Phu6/hu4/hu5J44buP4buIxKjhu5jhu7fhuqrhu4/hu4jDjMSo4buYQeG6quG7j+G6rE/EqOG7j3fDiuG6qsOD4buP4buIw4zhu7fhuqrhu4/hu6/hu5/hu6/hu4/hu4jEqOG7mOG7ueG6quG7j3dP4buE4bqqw4Phu4/hu4jDjELhuqrDg+G7j+G7iMSC4buh4bqqxILhu49JxILhurrhu4nhu4/huqHEguG7p+G6quG7j+G7r+G6uOG6qsOD4buP4buv4buf4bqq4buP4butw4rhu49JxIJM4buP4buIw4zhu5/hu6/EguG7j3fhurLhu6Phu4/hu63hu6Hhuqrhu4vhu4934buG4bqq4buPw5ThurLhu4/hu4jDjOG7jOG7r+G7j+G7iOG6ruG7uUnhu4/hu5LEqOG6uuG6qsOD4buP4buv4buG4buP4buKR+G7j+G6qnThuqjhu4/hu6104buI4buP4buI4bq24bqqxILhu4/EguG6tuG6qsSC4buPduG6suG7r8SC4buP4butw4HhuqrEgsOs4buPw4zhu6Hhu4/hu4pC4buf4buI4buL4buP4buv4bupSeG7j+G6qsSC4bup4buI4buPxIJP4buC4bqqw4Phu4924bux4bqq4buPScSCROG6qsOD4buL4buP4buvxILhurrhuqrDg+G7j3bhurLhu6/EguG7j+G7rcOB4bqqxILhu4nhu4nhu4lsL0ltbEnhu4/hu6/huqzhu6Phu4rhu4rhu4Phu41J4busQnbhu5jhu41t4buu4buf4buv4buP4buScuG7i+G7j0nEgk/hu4ThuqrDg+G7j+G7iMOM4bu34bqq4buPd+G6suG7o+G7j+G7reG7oeG6quG7j+G6r+G6oeG7j8SDxrDhuqjhu4/Eg+G7huG6quG7j+G7r07huqrDg+G7j3dy4buP4buIxILhu4zhu6/hu4/EguG6rsOB4bqq4buP4buI4bq64buI4buPd0bhu4jhu4/DjOG7o+G7j8ONxKjhu6fhuqrhu4/hu4jhur7huqrDg+G7j8OUw4Hhu4/hu4rhuq7huqrEguG7j+G6qOG6uOG6ruG7j+G7iMOMT+G7hOG6qsOD4buP4buv4buf4buv4buP4buv4buG4buPw43EqOG7o+G6quG7i+G7j3fhu4bhuqrhu4/DlOG6suG7i+G7j+G7iMOMT+G7hOG6qsOD4buPxILEkOG7r+G7i+G7j+G7r+G7n+G7r+G7j3fhuq7DgOG6qOG7j3bhuq7hu4/hu4jhurDhu6/EguG7i+G7j+G6qsSC4buh4buPw5Rz4bqq4buPxIJD4buj4buP4buIxILhurjhuqrhu4vhu4/huqbEgsSo4buPScSC4bq64buL4buP4bqqxILhu6Hhu4/EguG7oeG6qsOD4buL4buP4bqmxILhu5/hu6/EguG7j+G7inDhuqrhu4nhu4nhu4nhu4/hu4jDjOG7t+G6quG7j3fhurLhu6Phu4/hu63hu6Hhuqrhu4lsL0ltbEnhu4/hu6/huqzhu6Phu4rhu4rhu4Phu41J4buixKjhu4jEgkLDjOG7jW1X4bqu4bqqxILhu497w4PEkOG7r+G7j1bhuq7DgUlsL0lt

Đinh Ngọc Diệp

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]