(vhds.baothanhhoa.vn) - Trong 2 ngày 22 và 23/6, tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh, Trung tâm TDTT TP Thanh Hóa phối hợp với Hội bóng bàn TP tổ chức Giải bóng bàn TP Thanh Hóa mở rộng lần thứ 15 - Cup Agribank năm 2019.

Tin liên quan

Đọc nhiều

xKgk4buMw5Phu6ohxqDhuqHhuqHhur5PYeG6oiXhuqMh4buuT0rhu5vhu6Qpw5PDlcOSw5LDk+G6qm/huqrDk+G6o8OgxqApJMOT4bqj4bucJcOT4bqj4buiJcOTPSXhu54lw5Phu6g+KT3Dk+G7qOG7nCnDk+G6okHDk+G6oiTGoCkkw5Phu50+xqDDkyg4w5PDoDEpPcOT4buOw5Lhu4zhu5bEqC8k4buMSsSoYcOT4buqIcag4bqh4bqh4bq+T2Hhu53hu67GoOG7sE9K4bqiw6A8KT3Dk+G7jsOTKT3hu5xkw5Phu47hu47Dk+G6q+G7nMOT4buOw5Uv4buSScOT4bqj4buiJcOT4bqiw6DDoyk9w5PhuqPDmijDk+G7ncOjw5kpw5Mhw6Nk4bu2KcOT4bqr4bucw5PhuqIkJcOT4busw5nDo8OT4bqibuG6ouG6osOT4bqjOikkScOT4bqiw6DDoyk9w5PhuqPDmijDk+G6om7huqLhuqLDk+G6okHDk+G6oiTGoCkkw5Phu50+xqDDk2EkICXDkyQ3YcOT4bqrNSXDk+G7nTElw5Phu6g+KT3Dk+G7qOG7nCnDk+G6okHDk+G6ozLDk+G7qiTDouG7qsOT4bubJeG7niXDk+G7qD4pPcOT4buo4bucKcOT4bqiQcOT4bqiJMagKSTDk+G7nT7GoMOTKDjDk8OgMSk9w5Mh4bukKcOT4bqjJMOiw5Phu4zhu5DDky3Dk23Do2HDk+G6vT3DoCXhu6jGoCkuw5MpUCjDk+G7jsOS4buM4buWw43EqC9hSsSoYcOT4buqIcag4bqh4bqh4bq+T2FsPOG7sGRPSuG6oiTGoCjDk+G7sOG6p8OTPSXhu54lw5MpUCjDkynGoGTDk+G7qj7Dkz3hu6Qpw5PDlcOSw5LDk+G6qm/huqrDk+G7rOG7sinDk+G6o+G6pcOT4buO4buYw5NtdWzDk+G7qD4pPcOT4buo4bucKcOT4bqjw6DDnSnDk+G7rD/GoMOT4buo4bucKcOT4bqiQcOT4bqiJMagKSTDk+G7nT7GoEnDk+G7quG7muG7qsOT4busP8agw5NhJOG6tTQpPcOTLiThu5rhu6rDk+G6o8OgPCk9w5PhuqM6KSTDk+G6q+G7nMOTKDHhuqPDk+G6oSDDk211bMOT4buq4bq3xqDDk+G7quG7muG7qsOT4bqjOikkScOT4bqjJOG7nCkkw5NhJCDDkyHDminDk+G7quG7pinDjcSoL2FKxKhhw5Phu6ohxqDhuqHhuqHhur5PYWw84buwZE9KxKglKD3Dk+G6ocOg4buq4bq+Ty8v4buq4buwKcON4buoxqA84bqjJMagKSQkPMagw43huqspL+G7sOG7ruG6oS7huqM8YS8p4buuYuG6oS/hu4zhu5bhu47hu5Avw5Thu5Thu7Dhu4zDkuG7lsOU4buSw5LDkuG6o+G7jOG7lMOUw5Thu47hu5bhu4wh4buMw40sYT1Pw5MvSmzGoCnDk+G6ozLDk+G7qiTDouG7qsOT4bqjw6DGoDzDk+G7qjbDkyHhurXDo8OTKSXhu7Yow5Phu6okPMOT4buq4bua4buqw5NtdWzDk+G6q+G7tMOT4bqjJMagKMOTPSXhu54lw43EqC9hSsSoYcOT4buqIcag4bqh4bqh4bq+T2FsPOG7sGRPSm3hu5rhu6rDk+G6qm/huqrDk+G6oyQlw5Phu6zDmcOjw5M4w5Phu5DDkykxJcOT4buww6MpPUfDk+G7rDApPcOT4busMSXDk21uw5Phu7AlQCnDk+G7rOG7nClIw5Phu6w0KcOTbW7Dk+G7sCVAKcOT4bus4bucKUjDk+G7rDApPcOT4busMSXDkyThu6IpPcOTbW7Ds8ahSMOT4busNCnDk21uw7PGocOT4bqr4bucw5Phu6wiJcOTJDMpw5MkN2HDk+G7kMOSLeG7ksOSw5PhuqPDozIlw43Dk+G6qjUlw5Phu6rhu5rhu6okw5PhuqMkw6Lhu6rDk+G6ozLDk+G7qiTDouG7qsOTLiThu5rDkyg1JcOTKFjDkyHhu5zDk2Ekw5opw5Phu6okJcagw5PhuqMk4buuPMOT4bqjw6AmKSTDk+G7rOG7uMOT4buq4bua4buqw5Phuqpv4bqqw5PhuqMkxqAow5M9Jcagw5PhuqPDoMagKSTDk+G6o+G7nCXDkyjhu5zDky4kIik9w5PhuqMk4buuPMOTKSQ+KMOT4bqjw6MyJcOTKSThurXDk+G6o8Og4bq1NeG7qsOTLiXGoMOT4buKKT084buiJcOT4bqjw6DhuqXDkykxJcOT4buww6MpPcOT4busIiXDkyQzKcOTJDdhw5MpJD4ow5PhuqPDozIlw5Phu5DDki3hu5LDkuG7iEnDk+G7quG7muG7qsOT4bqjw6Dhu6Ypw5Phu6zDmcOjw5Phu6zhu6DDk+G7sCVAKcOTw6DGoMOTw6DDmeG6o8OT4bqhIiXDkykyJUnDk8Ohw6Nk4buy4bqjw5MhJeG7tuG6o8OT4bqr4bucw5Mkw5lhw5Phu7DGrynDkyQ0KcOTJFQpw43EqC9hSsSoYcOT4buqIcag4bqh4bqh4bq+T2FsPOG7sGRPSsSoJSg9w5PhuqHDoOG7quG6vk8vL+G7quG7sCnDjeG7qMagPOG6oyTGoCkkJDzGoMON4bqrKS/hu7Dhu67huqEu4bqjPGEvKeG7rmLhuqEv4buM4buW4buO4buQL8OU4buU4buw4buMw5Lhu5bDlOG7ksOSw5LhuqPhu4zhu5TDlMOU4buO4buW4buMIeG7jsONLGE9T8OTL0rhu5sl4bueJcOT4buoPik9w5Phu6jhu5wpw5Mh4bucw5PhuqHDminDk+G7qiQ0JcOT4bqjw6DDo2Thu7Qpw5PhuqMkICk9w5M9PmHDk2Ek4bukKcOT4bqjJMSD4buqw5Phu6zFqGTDk2EkPCk9w5PhuqPDoOG7nDzDk+G7qD4pPcOT4buo4bucKcOT4bqiQcOT4bqiJMagKSTDk+G7nT7GoMOTKT4lw5PDoCXDnSk9w5Phuqvhu5zDk+G7quG6t8agw5PhuqM6KSTDk+G6oiTGoCkkw5Phu50+xqDDkyk+JcOT4buqJMOjKT3DjcSoL2FKxKhhw5Phu6ohxqDhuqHhuqHhur5PYWw84buwZE9KbSTDmeG6o8OTIeG6tTcpPcOTPSXhu54lw5Phu6zDmcOjw5Phu6rhurMpPcOT4bus4bugw5Phu6zhurU34buqw5Mpw5opPcOTIcOdKcOTw6Bdw5PDoOG7tuG6o8OT4bqhPMOT4bqrNSXDkykk4bqpKT3Dkz0l4bueJcOTIeG7pCnDk+G6o8Og4bq1NeG7qsONw5Nt4bua4buqw5NtdWzDk+G6oyTGoCjDkz0lxqDDkz0l4bueJcOT4bus4bu0w6PDk+G7qj7Dk+G6oeG6p8OT4buqJMOjxagpw5Phu6g/w5Phuqvhu5zDk+G7quG6rcOTKSThuqkpPcOT4bqjxqBkw5Phuqs34bqjw5Njw6PDmeG6o8OT4bqhUeG7qsOTKSTDmeG6o8OT4bqjw6DGoCkkw5PhuqPhu5wlw43Dk20kKikkw5Phuqsmw5Phuqvhu6ZkScOT4buq4bua4buqw5Phu6rDozHhu6rDk+G7rMOjxqDDk+G6o8OgxqApJMOTJMOjZMOT4buqJOG6tTQpPcOT4bus4bugw5Phu7AlQCnDk8OgxqDDk8Ohw6Nk4buy4bqjw5MhJeG7tuG6o0nDky4kPsOTIeG6tTYpPcOTJDQpw43Dk+G6oOG6p8OTPT5hw5MoU+G6o8OT4buq4bq3xqDDk+G7quG7muG7qsOT4bqjxqBkw5Phuqs34bqjw5Phu6zhu7Ipw5PhuqPhuqXDk+G7quG7muG7qsOT4bqjOikkScOT4bqjJOG7nCkkw5NhJCDDk+G7qOG7oinDk+G7rOG7oMOTPT5hw5NhJOG7pCnDkyHhu5wow5PhuqNQKT3Dk+G6ocOi4buqw5Phu6rhu6IpJMOT4bqjw6DGoCkkw5Phuqvhu5zDk+G6oeG6p8OTJMOZYcOT4buwxq8pw5Phu6okPMOTPSXhu54lw5Phu6zDmcOjw43EqC9hSsSoYcOT4buqIcag4bqh4bqh4bq+T2FsPOG7sGRPSsSoJSg9w5PhuqHDoOG7quG6vk8vL+G7quG7sCnDjeG7qMagPOG6oyTGoCkkJDzGoMON4bqrKS/hu7Dhu67huqEu4bqjPGEvKeG7rmLhuqEv4buM4buW4buO4buQL8OU4buU4buw4buMw5Lhu5bDlOG7ksOSw5LhuqPhu4zhu5TDlMOU4buO4buW4buMIcOVw40sYT1Pw5MvSmzGoCnDk+G6ozLDk+G7qiTDouG7qsOT4bqjw6DGoDzDk23Eg2FJw5Mkw6Nkw5Phu6ok4bq1NCk9ScOTYSThu6Qpw5PhuqMk4bq1OCk9w5Phu6okPMOT4buq4bua4buqw5Phuqpv4bqqw5M9JeG7nCkkw5PhuqMkw6LDkyThu6IpPcOT4buqxqA8w5PhuqPhu6Ilw5Phu6rhu5rhu6rDkykxJcOT4buww6MpPcOT4bqjJCXDk+G7rMOZw6PDk+G7quG6t8agw5M9JeG7niXDjcSoL2FKxKhhw5Phu6ohxqDhuqHhuqHhur5PYWw84buwZE9KdOG7suG6o8OT4bqjJMSD4buqw5M9JeG7niVJw5Phu6jGoCnDk+G6ozLDk+G7qiTDouG7qsOT4bus4bugw5PhuqPDoMagPMOT4buqxINhScOTJMOjZMOT4buqJOG6tTQpPUnDk2Ek4bukKcOT4bqjJOG6tTgpPcOT4buqJDzDk+G7quG7muG7qsOT4bqqb+G6qsOTPSXhu5wpJMOT4bqjJMOiw5Mk4buiKT3Dk+G7qsagPMOT4bqj4buiJcOT4buQw5MpMSXDk+G7sMOjKT3Dk+G6oyQlw5Phu6zDmcOjw5Phu6rhurfGoMOTPSXhu54lw43Dk2/DmmTDkyHhu5zDk+G6ocOaKcOT4buqJDQlw5PhuqPDoMOjZOG7tCnDk+G6oyQgKT3Dkz0+YcOTYSThu6Qpw5PhuqMkxIPhu6rDk+G7rMWoZMOTYSQ8KT3Dk+G6o8Og4bucPMOT4buoPik9w5Phu6jhu5wpw5PhuqJBw5PhuqIkxqApJMOT4budPsagw5MpPiXDk8OgJcOdKT1Jw5Phuqvhu5zDk+G7quG6t8agw5PhuqM6KSTDk+G6oiTGoCkkw5Phu50+xqDDkyk+JcOT4buqJMOjKT3DjcOT4bubJeG7niXDk+G7quG6syk9w5PhuqMl4buyYcOT4bqj4bqx4buqw5Phu6o+w5PhuqHhuqfDk+G7rDApPcOTJOG7nCkkw5Phu6rhurfGoMOTKSThu5zDk+G6o+G7nCXDk+G6o8OgN8OTw7k9w5opw5Mk4bucKT3Dk8O5Iik9w5MpPSQl4bu2YcOT4bqr4bucw5NBJOG7muG6o8OT4bqjw6Al4bu4KcOTw7kiKT3Dk+G6oyQiKcOT4bqqJeG7tuG6o8OTw7nGoCjDk+KAk8OTbSQlw5MpJOG7mikkw5PhuqIkxqApJMOT4budPsagw43EqOG7qMOT4bqh4bqjZCHhu67hur5PKOG6oTwt4buoJeG7sCUtIzwp4bqjLWLhu64lPSThuqNHw5MpPMOgKMagIU9KxKgv4buoSsSoL2FKxKhhw5Phu6ohxqDhuqHhuqHhur5PYeG6vcOj4bqjJDzDoE9Kw7k9feG7qsOT4budw6PDmSnEqC9hSg==

Ngọc Huấn

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]