(vhds.baothanhhoa.vn) - Diễn ra từ ngày 3 - 8 tại tỉnh Thanh Hoá, giải Bóng đá U9 khu vực Miền Bắc năm 2022 đã khép lại với chức vô địch thuộc về U9 VSH Hà Nội.
WOG6pT1AN2Uubm7DmuG7uGtP4bqnb2Vh4bu4WcOC4bqnPOG6p0Dhu7Phur3hurnDokA5IUDDkyxAw4nhuqfhuq/hurlA4buzfTdAJCMkJEBv4bqlKOG6ueG6pUA34buD4bq5w6JAb+G7hW9AOcOga1gv4bqlPVlYa0A3ZS5ubsOa4bu4a+G6pGEuOOG7uFnhu7fhuqfhurPhurlAbS5Ab+G7mUDhurnDoijhu59AJUAtQDtAbynhuqdAb2LhurnhuqVAT+G6pS7hurnhuqVA4bqk4bq7IeG7sEDDouG6pzzhuqdA4buz4bq94bq5w6JAOSFAw5MsQMSR4bqlw7NA4bub4buVN0DDieG6p+G6r+G6uUDhu7N9N0Dhurl7w6lAJCMkJEA5PkDEkeG6pcOha0BlKeG6p0Dhu5vDrOG6p0A34bql4buTN0Dhu5vhu4NAOeG6qzfhuqVAb+G6pcOzZzdA4bub4bqvQMOTLEDhu5pO4bqkQOG6pChA4bq4Z+G6p+G7rFgva1lYa0A3ZS5ubsOa4bu4a+G7s+G6uzjhu5/hu7hZWOG6p8Opw6JAN2Uubm7DmuG7uOG6p+G7tWHhurlvYW3hu7hAbm/hu59lYcOa4bu44bud4bqnOG/huqXhu6hAOyMja+G7o+G7qkDhuqVh4bqnw6LhuqVv4buoQCYlJWvhu6Phu6rhu7hAbm03w5rhu7gvLzc44bq54busNi7hurtv4bqlLuG6ueG6peG6peG6uy7hu6zhu5vhurkvOGFuxJFv4bq7ay/hurlh4budbi8kJCU9LyQkJjgqPTojLD0/bzsjLDo9ZSPhu6xka8Oixq9tw5osOizhu7hALmVvw5rhu7jDguG6pzzhuqdA4buz4bq94bq5w6JAOSFAw5MsQMOJ4bqn4bqv4bq5QOG7s303QCQjJCRAb+G6pSjhurnhuqVAN+G7g+G6ucOiQG/hu4VvQDnDoGvhu7hA4bud4bqnOG/huqXDmuG7uDsjI+G7uEDhuqVh4bqnw6LhuqVvw5rhu7gmJSXhu7hAL1lYL2tZWGtAN2Uubm7DmuG7uGvhu7Uua2/huqfhurvhurnhu7hZw5MsQOG7mk7huqRA4bqkKEDhurhn4bqnQDfhuqXhu5PhurnDokBv4buBQG/huqXhu5U3QGXhu5U3QOG7m8Os4bqnQCVAN+G6peG6p8SD4bq5QG/huqV94bq5w6JAbi7Ds0AqQG9tM+G6uUA5McOzQOG7myhAw6Lhuqco4bq54bqlQDfhuqXhu5M3QOG7m+G7g0A54bqrN+G6peG7rFgva1lYa0A3ZS5ubsOa4bu4a+G7s+G6uzjhu5/hu7hZ4buaw6zhuqdAbuG7lUBv4bqlLsOpQMOi4bqnLkA3w7UuQCZAOWfhuqdANuG6veG6ucOi4buoQMOTLEDhu5rhuqfhurFvQOG6pOG7jeG6ucOiQE/huqUu4bq54bqlQOG6pOG6vS7hu7BAw5MsQOG6pDzhuqdAS+G6pcOq4bq5w6Lhu7BAw5MsQOG7mk7huqRA4bqkKEDhurhn4bqn4buwQMOTPSNAb+G6peG6q0Dhu6M+QOG6uMOi4bql4bqnQE7DreG6ueG7sEDDkz0jQOG7muG6p+G6sW9A4bqk4buN4bq5w6JAT+G6pS7hurnhuqVA4bqk4bq9LuG7sEDDouG6pzzhuqdA4buz4bq94bq5w6JAOSFAw5MsQMSR4bqlw7NA4bub4buVN0DDieG6p+G6r+G6uUDhu7N9N0A5PkA54buR4buJN0BvaEA34bql4buTN0BvKeG6p0DhurjhuqUoQG/huqXhuqdAOTHDs0DhuqXDs+G7n+G6seG6uUBMw7M84bq5w6JA4bui4buRw63hurnDokBWT+G6pS7hurnhuqVA4bqk4bq7IVfhu7BA4bq54bqlW8OpQDfhuqXDszThurlANuG6q0Bv4buFb0DhurnhuqUxb0A34bql4bq7QMOi4bqnPOG6p0Dhu7Phur3hurnDokA5IUDDkyxAb+G6uyjhurlAbMOz4buFN0A44bqn4bqz4bq5QG0uQOG7myjhurtAb23Ds+G6ucOiQG/DszLhurlAb+G6pSHhurnDokA74busWC9rWVhrQDdlLm5uw5rhu7hr4buz4bq7OOG7n+G7uFlOLsOzQOG6pS7huqdA4bq5w6Io4bufQG/huqXhuqdAOTHDs+G7sEA3ITdAOWfhuqdANuG6veG6ucOiQDk+QG/huqXhurdA4bql4bqn4bqx4bq5QDnhu5Hhu4k3QDfhuqUxb0Bl4buR4buJ4bq5w6JAN+G6pcOz4bufw6PhurlAw6nhu4PhurlANy7hurtAbMOzLkBv4buZ4bq5w6JAb20z4bq5QDkxw7Phu6xA4bu5XTdANuG6p+G6sW/hu7BANyE3QDln4bqnQDbhur3hurnDokDDkyxAw6Jmw6nhu6hA4bua4bqn4bqxb0DhuqThu43hurnDokBP4bqlLuG6ueG6pUDhuqThur0u4buwQOG7mk7huqRA4bqkKEDhurhn4bqnQOG7myhA4bqkPOG6p0BL4bqlw6rhurnDokA54bqvw7NAb+G6peG6t0DhuqXhuqfhurHhurlAOeG7keG7iTdAZeG7heG6p0A34bqlw63huqdAbeG6p8Oj4bq5w6JA4bubKEA54bq3QGUp4bqnQDHhurlAb+G7keG7ieG6ucOiQDfhuqXhurtAxJHhuqUh4bq5QMOi4bqnPEBvw6zhuqdAbjDhurlAN2hA4bubw7Thu6xYL2tZWGtAN2Uubm7DmuG7uGvhu7Phurs44buf4bu4WVjhuqfDqcOiQDdlLm5uw5rhu7g4b+G6pcOzw6k2QOG6p+G7tWHhurlvYW3hu7hAbm/hu59lYcOa4bu44bud4bqnOG/huqXhu6hAOyMja+G7o+G7qkDhuqVh4bqnw6LhuqVv4buoQCYlJWvhu6Phu6rhu7hAbm03w5rhu7gvLzc44bq54busNi7hurtv4bqlLuG6ueG6peG6peG6uy7hu6zhu5vhurkvOGFuxJFv4bq7ay/hurlh4budbi8kJCU9LyQkJjgqPTo9IyQlbyYmKj8sZSPhu6xka8Oixq9tw5okOuG7uEAuZW/DmuG7uMOC4bqnPOG6p0Dhu7Phur3hurnDokA5IUDDkyxAw4nhuqfhuq/hurlA4buzfTdAJCMkJEBv4bqlKOG6ueG6pUA34buD4bq5w6JAb+G7hW9AOcOga+G7uEDhu53huqc4b+G6pcOa4bu4OyMj4bu4QOG6pWHhuqfDouG6pW/DmuG7uCYlJeG7uEAvWVgva1lYa0A3ZS5ubsOa4bu4a+G7tS5rb+G6p+G6u+G6ueG7uFnDkyxA4bua4bqn4bqxb0DhuqThu43hurnDokBP4bqlLuG6ueG6pUDhuqThur0uQMSRxINvQG/huqXDsjdAw6Lhuqc84bqnQDkxw7NA4bubw6zhuqdA4bub4bqrQG9t4bqtQG/huqXhu5NANi5AN+G6pcOz4bq5w6JAN8OzZzfhu6xYL2tZWGtAN2Uubm7DmuG7uGvhu7Phurs44buf4bu4WeG7uWfhuqdAw5MsQOG7mk7huqRA4bqkKEDhurhn4bqnQDfhur1AJUBvbTPhurlAb+G6pX3hurnDokDhu5soQD1Ab20z4bq5QOG6pcOqLuG7sEA5PkBvbcSpQG/huqUo4bq54bqlQOG6ueG6pShA4bub4buDQDnhuqs34bqlQOG7m8Os4bqnQD0jQDnhuqfhurfDqUBuLsOzQCpAZeG7keG7iW9AOTHDs+G7rEBPbeG6u+G6ucOiQMSR4bql4bqnQDnhur3hu7BAOWfhuqdAN+G6pcO1QOG6ueG6pShAw5MsQOG7muG6p+G6sW9A4bqk4buN4bq5w6JAT+G6pS7hurnhuqVA4bqk4bq9LkA3w7ThurnDokA54bq3QGUp4bqnQDHhurlAb+G7keG7ieG6ucOiQOG7m8Os4bqnQGXhu4XhuqdAN+G6pcOt4bqnQOG6ueG6pS7hurnhuqXhu7BAb23hu5U3QDjhuqfhurHhurlA4bubKEDhu6PEg2tAb+G6peG7k0A2LkDhu5vDrOG6p0A6QDnhuqfhurfDqUA34bq9QDnhu5Hhu4k34buwQDfhuqViQMSRw6HDqUA5Z+G6p0Dhu6PEg2tAb+G6peG7k0DhuqUu4bqnQFbDkz0jQOG7muG6p+G6sW9A4bqk4buN4bq5w6JAT+G6pS7hurnhuqVA4bqk4bq9LldA4bub4bqvQOG6peG6p+G6scOzQG7hu4VANijhurlAb+G6pX3hurnDokBv4bqlw7Mu4busQOG7tSE3QOG7m+G6q0BvbeG6rUBv4bql4buTQCpA4bubKEAmQGUy4bq5QGXhu5Hhu4lvQG/huqXDs2c3QOG7m+G6r0DDkyxA4bqkPOG6p0BL4bqlw6rhurnDokDhu5soQMOTPT1Ab+G6peG6q0Dhu6M+QOG6uMOi4bql4bqnQE7DreG6ueG7rFgva1lYa0A3ZS5ubsOa4bu4a+G7s+G6uzjhu5/hu7hZ4buC4bq5w6JA4bqkKEDhuqThurso4bq5w6JA4bu5PMOp4buwQOG6pEXhu5pAb23hu5HEqeG6ucOiQDln4bqnQMOTLEDhu5rhuqfhurFvQOG6pOG7jeG6ucOiQE/huqUu4bq54bqlQOG6pOG6vS5AN+G6peG6u0A24bqnxINv4buoQOKAnOG6uOG6pcah4bq5w6JAw6Lhuqc84bqnQDkxw7NA4bq54bql4buRQG/huqXEg0Dhurko4bufQG0xb0A2aEDhuq034bqlQDfhuqXhurtANyE3QDcyw7NAb+G6pcO1QG9t4bqhQDfhuqXhu5EuQDfhur1A4bq54bql4bqn4bqvw7NAN8OtQOG6pWfhuqdAb+G6peG6p0A5McOz4busQOG7uTDhu59AZShAbuG7lUA34bqlw7M04bq5QDbhuqtANzLhurlAb+G6peG6p8SDb0A3w7UuQG/hurso4bq5QDln4bqnQOG6peG7kcOs4bq5w6JAOcSD4bq5QMOC4bqnPOG6p0Dhu7Phur3hurnDokA5IUDDkyxAb+G6uyjhurlAbMOz4buFN0BufWtAb8Os4bqn4bu44busWC9rWVhrQDdlLm5uw5rhu7hr4buz4bq7OOG7n+G7uFlP4bqlYeG6u0DEkcSDQOG6peG6uyk34bql4buwQMOi4bqnPOG6p0Dhu7Phur3hurnDokA5IUDDkyxAb+G6uyjhurlAbMOz4buFN0AkIyQkQG7huqNAxJHhuqXEqeG6p0BvbS7hurnhuqVAb+G7mUDhurnDoijhu59AJD1A4oCTQDtAOcSD4bq5QOG6ucOiKOG7n0A9QOKAk0AsQG8p4bqnQOG7uX3EkUBFfcSRQOG7m8Os4bqnQG7hu5VAb+G6pS7DqUDDouG6py5AN8O1LkA9P0A5Z+G6p0A24bq94bq5w6Lhu6xYL2tZWGtAN2Uubm7DmuG7uGvhu7Phurs44buf4bu4WVjhuqfDqcOiQDdlLm5uw5rhu7jhuqfhu7Vh4bq5b2Ft4bu4QG5v4bufZWHDmuG7uOG7neG6pzhv4bql4buoQDsjI2vhu6Phu6pA4bqlYeG6p8Oi4bqlb+G7qEAsKjtr4buj4buq4bu4QG5tN8Oa4bu4Ly83OOG6ueG7rDYu4bq7b+G6pS7hurnhuqXhuqXhursu4bus4bub4bq5LzhhbsSRb+G6u2sv4bq5YeG7nW4vJCQlPS8kJCY4Kj06JCU9O28sLCQmKmUj4busa+G6ucOixq9tw5omJjvhu7hALmVvw5rhu7jDguG6pzzhuqdA4buz4bq94bq5w6JAOSFAw5MsQMOJ4bqn4bqv4bq5QOG7s303QCQjJCRAb+G6pSjhurnhuqVAN+G7g+G6ucOiQG/hu4VvQDnDoGvhu7hA4bud4bqnOG/huqXDmuG7uDsjI+G7uEDhuqVh4bqnw6LhuqVvw5rhu7gsKjvhu7hAL1lYL2tZWGtAN2Uubm7DmuG7uGt0w7Nv4bql4bq7beG7uFnhuqThurso4bq5w6JATsOt4bq5WC9rWQ==

Hoàng Sơn

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]