(vhds.baothanhhoa.vn) - Dân tộc Dao có tiếng nói, chữ viết riêng, nhưng đang bị mai một. Để bảo tồn và phát triển tri thức bản địa của dân tộc, các cấp, ngành, đặc biệt là các địa phương có người Dao sinh sống đã có những giải pháp đưa chữ Nôm Dao hồi sinh.

Tin liên quan

Đọc nhiều

OOG7j+G6r8OjaOG7m+G6qXh4feG6o+G7r1nDtXnhu5vDrOG6oznhu4zhu5Hhu6PDo+G7jcO1xILDo2jhu4/EgsOj4buidOG7ncOjSeG6qeG7nzgv4buP4bqvOTjhu6/Do2jhu5vhuql4eH3huqPhu6/hu47DrOG6qWnhuqM5SeG6v+G7o8OjecO5aMOjSeG6qeG7n8OjaOG7ocOjecO1bOG7o+G7jcOj4buj4buhw7Uzw6No4buPxILDo+G6rsO1bHnDo3fDtWvhu6Phu40zw6Phu6Phu4/DgeG7o+G7jcOjw63huqnhu6Phu43Do2fhu5PDo+G7neG6qcO1w6Phu53DuXk0w6PDjW/Do2dk4bufw6N5w7rhu6PDo+G6rmLDo+G7r+G7j+G6q3nDo3l3w7Vv4bujw6N5d8O1w6N54buPw4Bow6NnZOG7o8Ojw63hu5PhuqnDo2jhu7nhuqnDo2nhur/hu6PDo3nDuWgzw6No4bqraMOjaOG7geG7rzPDo+G7o+G7jWLhu6Phu48zw6PDreG6u2jDo2fDtW55w6Phu5tiw6No4bqraMOjw63hu5PhuqnDo+G7r+G7j8OBxanhu6Phu43Do2jhu6HDo+G7o+G7jcOB4bupw7XDo0nhuqnhu5/Do3jDteG7o+G7j8OjeHXhu6Phu43Do8OtxJHDo2jhu6HDo+G7o+G7j8SC4buj4buNw6Phu43DtWTDtcOj4buv4buP4bqr4buvw6PDrcOB4bqpw6No4buPxILDo+G7onThu53Do0nhuqnhu5/Do+G7j8O6w7XDo3jDteG7o+G7jzQ4L+G7rzk44buvw6No4bub4bqpeHh94bqj4buvR+G7n2nhurLhuqM5OMO14bud4buNw6No4bub4bqpeHh94bqjw7VIw6zhu6N5w6x3w6NpeeG7j8O94budZ+G6o8OjeHnhurLhu5vDrH3huqPhurDDtWl54buPMcOj4bqlw6LEg+G7r+G6tjLDo+G7j8Osw7Xhu43hu495McOj4bq14bqn4bq14buv4bq2MuG6o8OjeHdofeG6oy8vw7Xhuq40Z+G6qeG7n3nhu4/huqnhu6Phu4/hu4/hu5/huqk04bqu4bujL+G7o8Os4bqweC/hurHhurHhuq/huq0v4bqx4bqv4bqzaeG6teG6r+G6r+G6scOi4bq34bqzeeG6r8Oi4bqx4bqx4bq34bubxIM04buX4buv4buNMHd94bqvw6LhuqfhuqPDo+G6qeG7m3l94bqj4buM4buR4bujw6Phu43DtcSCw6No4buPxILDo+G7onThu53Do0nhuqnhu5/huqPDo+G6sMO1aXnhu4994bqj4bqlw6LEg+G6o8Oj4buPw6zDteG7jeG7j3l94bqj4bq14bqn4bq14bqjw6MvOTgv4buvOTjhu6/Do2jhu5vhuql4eH3huqPhu69I4bqp4buvecO14buf4buj4bqjOeG7jnFow6Phuq7DtWvhu6PDo+G7m8aw4buvw6Phu49xaMOjaOG7j8SCw6Phu6J04budw6NJ4bqp4bufw6N5Y8O1w6Phu4/DveG6sm7hu6PDo+G7nMOB4bup4buj4buNw6Phu5rhuqt5OC/hu685OOG7r8OjaOG7m+G6qXh4feG6o+G7r0fhu59p4bqy4bqjOUnhur/hu6PDo3nDuWjDo0nhuqnhu5/Do+G7scOjWeG7j+G6qeG7o+G7j8Oj4buO4buh4bqpw6No4buhw6PGoeG7j+G7n2Thu6Phu43Do8OiNMSDxIPEg8Oj4buj4buNw4Hhu6nDtTPDo3jDteG7o+G7j8OjeHXhu6Phu43Do2jhu4/hu7nDo+G6smzDvcOj4buxw6Phu4/DveG6sm7hu6PDo+G7nMOB4bup4buj4buNw6Phu5rhuqt5M8Oj4bui4buNcWjDo+G7muG6u2gzw6NI4buF4budw6NZ4buP4bu54bqyNMOjSeG6v+G7o8OjecO5aMOjSeG6qeG7n8OjaOG7ocOj4bujbeG7o8Oj4bquZeG7o8Oj4buP4buh4bqpw6N34buBecOj4buv4buP4buf4buj4buNw6Phu6/hu4/hu7PDo+G6rmLDo8Ot4buD4budw6PDrWLDo2dk4bujw6N4w6loM8Oj4buv4buPZOG7o8Oj4bqr4buj4buPw6Phu6Phu4/DtW3DvcOj4bub4buV4buj4buPw6Phuq7huqJow6No4bu54bqpw6PDreG7qcO1w6N4deG7o+G7jTPDo3l34buf4buj4buNw6PDreG7ocOj4buv4buPZMO1w6PGoW/Do8OtbOG7o8OjaOG7j8OAw6Phuq7DtWx5NMOjSOG7j8SCw6Phuq7DtWx5w6PDrcOB4buraMOj4bq24bq/4bqyw6Np4bqi4buj4buNw6N54bqgw6Phu49uw6N54buPdeG7o+G7jcOjxqHhurTDo3nhuqLDo2jhu4/EgsOj4buO4bqr4bujw6Np4bu14buj4buNw6PDrW/Do+G7r+G7j8O1a+G7o8Oj4bq/4budw6N5w7Vs4buj4buNw6Phu6Phu6HDtcOjaOG7ueG6qcOj4buj4buNw4Hhu6nDtcOjSeG6qeG7nzQ4L+G7rzk44buvw6No4bub4bqpeHh94bqj4buvR+G7n2nhurLhuqM54bui4buNw4Hhu6nDtcOjSeG6qeG7n8OjeXfDgcawaMOjxqHDteG6qcOjaeG7teG7o+G7jcOjaOG7j8SCw6Phu6J04budw6N5d+G7n+G7o+G7jcOj4buPcWjDo3nhu4Phu68zw6Phu43hu4/DtcOjaOG7j+G7i+G7r8OjaOG6q2jDo2diw7XDo+G7j+G6q3nDo2nhur/hu6PDo2jhuqkzw6Phu43DteG6qcOj4buv4buPZDPDo2diw7XDo2jhu7Phu6Phu40zw6NnYsO1w6N54buPw711aDPDo2jhur/DvcOjw611w7Uzw6NpY+G6ssOjaOG7n+G7o8OjeXfEqcOj4bqubcOj4bubw7PDo+G7o+G7jeG7j+G7leG6qTPDo+G7j3Fow6Phu6Phu43hu49tM8OjacO1w6No4buP4buzaDPDo+G6rmXhu6PDo3nhuqI0w6NI4buPxILDo+G7onThu53Do0nhuqnhu5/Do2hw4bujw6PDrcOB4buraMOjaeG7teG7o+G7jcOj4buv4buP4bulw6Nnw7Vs4bujw6N5d+G7n+G7o+G7jcOj4bubw7PDo2jhu4Hhu6/Do3jDqWgzw6N5bHnDo+G7o+G7j2ThurIzw6No4buHw73Do+G7neG7teG6qTPDo+G7m2Lhu53Do+G7o+G7j2I0NDQ4L+G7rzk44buvw6No4bub4bqpeHh94bqj4buvR+G7n2nhurLhuqM54buOw7Vu4bujw6Phu6PhuqnhurLDo+G7jcO1xrDDtcOjeXfEqcOjw63DuuG7o+G7jcOjZ2Lhu5/Do2nhur/hu6PDo3nDuWjDo3nhu4/DtW/DvcOjeHXDo+G7o+G7ocO1w6No4buPw73hu6Phu43Do+G6rmLDo+G7jcO1xrDDtcOjeXfEqcOjaeG6v+G7o8OjecO5aMOjSeG6qeG7n8Oj4buj4buhw7XDo3fDtWvhu6Phu43Do8Otw4Hhu6tow6Phu49xaMOjecO1bOG7o+G7jcOj4buv4buP4bulw6N54buPdOG7o+G7jTPDo+G7j3Fow6Phu6Phu43hu59jw7XDo+G7o+G7jcSCM8Oj4buj4buPw4Hhu6Phu43Do8ah4buPdOG7o+G7jcOj4buPcWgzw6PGoeG7j3Thu6Phu43Do+G7o+G7ocO1w6N5w7Vs4buj4buNw6Np4bq/4bujw6N5w7low6Phu53hu5Hhu6Phu48zw6Phu6Nr4bujw6No4buPxILDo+G7onThu53Do0nhuqnhu5/Do8Ot4bqp4buj4buNw6Nn4buTw6Phu53huqnDtcOj4budw7l5w6Phuq5iw6No4buhw6Phu6Phu43DveG6ssOjaMWpw6N54buP4buBecOjeXfDveG6sm3hu6M0w6NZd8OBxrBow6N54buP4bqiaMOjeXdj4buj4buNw6Phu6Ni4bqyM8OjeeG7meG7o+G7j8OjWeG7j+G6qeG7o+G7j8Oj4buO4buh4bqpw6PDrcSRw6Phu43DteG6qeG7n8Oj4buj4buPw7Vu4budw6Phuq7hu7fDo2jhu4/hu5/Do+G7jsO5w7XDo0nhur/hu6PDo3nDuWjDo+G7j3Fow6Phuq5iw6Phu6Lhu4/hur/hu6PDo+G7j3Fow6N54buZ4buj4buPw6Phu6/hu491w7XDo+G7j+G7q+G7r8Oj4bquxrDDtcOjaOG6q2jDo+G7o+G7jeG7j27Do+G7o+G7j+G6v+G7o8OjaeG6v+G7o8OjecO5aMOjSeG6qeG7n8OjeMOBw73Do3nhu4fhu50zw6Nnw7Vr4bujw6N44bufY+G7o8Oj4buNw7Xhuqvhu5/Do3l34buR4buj4buPw6Nnw7nDo3liw7XDo+G7m8O1bsO9w6Phu4/Dgcaw4buj4buNw6NpZuG7o8OjaWPhurLDo+G6rmLDo+G7j3Fow6No4buPxILDo+G7onThu53Do0nhuqnhu580w6PDjcO64buj4buNw6N54buP4bupw7Uzw6Phu6/hu491w7XDo+G7j+G7q+G7r8Oj4bquxrDDtcOjWOG7scOj4buMw7Xhuqvhu5/Do2nhu7dow6Phuq5iw6PDjWLhu5/Do3lj4bufw6N54bulw6No4buPw4Bow6Phu4/DucO1w6Phu6Phu43hu4/hu5PDo+G6rsaww7XDo2jhuqtow6N44buxM8OjZ+G6qeG7ozPDo+G7o+G7jWLhu6Phu4/Do+G7m8O1a+G7o8OjdsO94bqp4bujw6PDrW/Do8Ot4buh4buj4buNw6Phu43hu6Hhu6/Do+G7j+G7n2Lhu6PDo3nhu4/DtW7hu6PDo2fDucOjaOG7j8SCw6Phuq5iw6No4buPw4HFqeG7o+G7jcOjeXfhu5Hhu6Phu4/Do2lj4bqyw6No4buPxILDo+G7onThu53Do0nhuqnhu580w6Phu6Jl4budw6PhurHEg+G6r+G6tcOjw51H4buiScOjeeG7meG7o+G7j8OjaOG7ocOjdsO94bqybHnDo8Ot4buT4buj4buPw6Phu6/hu49rw6No4buPw73hu4Xhu6PDo0fDucOjaOG7j8SCw6Phu6J04budw6NJ4bqp4bufw6NZ4buP4bqp4buj4buPw6Phu47hu6Hhuqk0OC/hu685OOG7r8OjaOG7m+G6qXh4feG6o+G7r0fhu59p4bqy4bqjOT/DtW5ow6NpY+G6ssOjaOG7j8SCw6Phu6J04budw6NJ4bqp4bufw6PDrcOB4buraMOjaOG7geG7r8Oj4bu54bqyw6PDrWThu6Phu40zw6No4buPw7Thu6Phu4/Do3bDveG6sm3hu6PDo8Ot4buT4bqpw6Phu6/hu4/DgcWp4buj4buNw6No4buhw6Phu6Phu43DgeG7qcO1w6NJ4bqp4bufw6N4w7Xhu6Phu4/Do3h14buj4buNw6N2w73huqnhu6PDo3nhur/hu500w6PDjeG6u2jDo2fDtW55M8Oj4bubYsOjeOG6osOjeeG6v+G7ncOj4buPw73hurJsecOjaOG7ueG6qcOj4buPw7nDtcOj4bquw7Vr4bujw6Phu47DucO1w6NJ4bq/4bujw6N5w7low6Phuq5iw6Phu6Lhu4/hur/hu6PDo+G7j3Fow6N54buZ4buj4buPM8Oj4buja+G7o8Oj4bquw7VuaMOjaWPhurLDo2jhu4/EgsOj4buidOG7ncOjSeG6qeG7n8OjxqHhu4/hu7HDtcOjeMOpaMOjd3PDo+G7o+G7i3k0OC/hu685OOG7r8OjaOG7m+G6qXh4feG6o+G7r0fhu59p4bqy4bqjOVnhu4/hu6nDtcOj4buNw7Xhuqnhu6PDo3bDveG6qcOjZ+G6ueG7o+G7jcOjeOG6osOj4buj4bunw6Phu5vhuqJow6No4bu54bqpw6No4buB4buvw6Phu7nhurLDo8OtZOG7o+G7jTPDo2jhu4/DtOG7o+G7j8OjdsO94bqybeG7ozPDo+G6rsO1bmjDo2dk4bufw6N5w7rhu6PDo+G6rmLDo+G7r+G7j+G6q3nDo+G7j8O94bqyw6No4buPxILDo+G6rsO1bHnDo+G7onThu53Do0nhuqnhu5/Do+G7scOj4buPw73hurJu4bujw6Phu6Lhu41xaMOj4bua4bq7aMOjw63EkcOjw61jecOj4buj4buPxILhu6Phu43Do8ahbHnDo3bDvWTDo3fhu4F5w6PDreG6q+G7o+G7jcOj4buN4buPw7XDo+G7o+G7j+G7g+G7ozTDo1nhuqDDo+G7o2Xhu53Do+G6scSD4bqv4bq1M8Oj4buPw73hurJu4bujw6Phu6Lhu41xaMOj4bua4bq7aMOjw63EkcOjaOG7ocOjaOG7j+G7ucOjeXfDgcWp4buj4buNw6Phu4/DveG6ssOjw63DueG7o+G7jcOj4buj4buPxILhu6Phu43Do+G7o+G7jcOB4bupw7XDo+G7j8O1b8O9w6Nnw7VsecOjaOG7j8SCw6NJ4bqp4bufM8Oj4buj4buNw4Hhu6nDtcOjaOG7ocOjw73hurLDo3nDtOG7o8Oj4bud4buxw6Phu5vGsOG7r8OjaWPhurLDo2jhu4/EgjTDo+G7jsO1buG7o8Oj4buPw73hurJu4bujw6Phu6Lhu41xaMOj4bua4bq7aMOjw63EkcOj4bud4buxw6PDrcOB4buraMOj4bqtw6Phu5vGsOG7r8Oj4buPcWjDo2jhu4/EgsOj4buidOG7ncOjSeG6qeG7nzPDo+G6rsaww7XDo+G6t8OixIPDo+G7j3Fow6Phuq7DtWvhu6M0OC/hu685OOG7r8OjaOG7m+G6qXh4feG6o+G7r0fhu59p4bqy4bqjOVThu6Phu43Do+G7ruG7j2Phu53Doz9l4bujw6PDjWN5M8Oj4buu4buP4buhw6NI4buP4bu5w6N54buTaOG7j8Ojw51H4buiScOj4buPw73hurJu4bujw6Phu6Lhu41xaMOj4bua4bq7aMOjaOG7j+G7n8OjZ8O1bHkxw6Phu6Lhu4/EguG7o+G7jcOj4bujZeG7ncOjdsO94bqpw6Phuq7GsMO1w6N44bqiw6Phuq5i4bufw6Now73DuWjDo2jhu7nhuqnDo2hkw6Phu49uw6N54buPdeG7o+G7jcOjaOG7j8O04buj4buPw6N5d+G7k8Oj4buv4buP4buf4buj4buNw6N5d2Lhu5/Do+G7j3Fow6No4buPxILDo+G7onThu53Do0nhuqnhu5/Do3l34buf4buj4buNw6Now7nhu6Phu43Do8Otw7rhu6Phu43Do+G7o+G7jcOB4bupw7XDo0nhuqnhu5/Do+G7scOj4bui4buNcWjDo+G7muG6u2jDo8OtxJHDo2jhu6HDo2fDgcawaMOj4buv4buP4bqrecOjeXfDtW/hu6PDo+G7nWPhu6Phu4/Do+G7nWo0w6M/w7VuaMOj4bud4buxw6Phu5vGsOG7rzPDo8ah4buPdOG7o+G7jcOjaOG7j+G7mcOjw61vw6Phu51xw7XDo+G7o+G7jcOB4bupw7XDo+G7j8O1b8O9w6Phuq5tw6Phu6Phu4104bujw6Phu6Phu43EgjPDo2jhu4/EgsOj4bquw7VsecOj4bquYsOj4bquZeG7o8Oj4buP4buh4bqpw6Phu6Phu43DgeG7qcO1w6NJ4bqp4bufM8Oj4budYsOjaHDhu6PDo+G7jcO14buz4buvw6Phu51xw7XDo+G7o+G7jcOB4bupw7XDo+G7jeG7keG7o8Oj4buNw7XEgsOj4bujbOG7r8OjeHXhu6Phu40zw6Phu6/hu4/hu5/hu6Phu43Do3nhu7doM8OjeeG7g+G7r8OjdsO94bqr4bujw6PDreG7ieG7r8OjaOG7ueG6qcOjaeG6v+G7o8OjecO5aMOj4bud4buR4buj4buPNMOjSOG7geG7r8Oj4bu54bqyw6PDrWThu6Phu40zw6No4buPw7Thu6Phu4/Do3bDveG6sm3hu6PDo8Ot4buT4bqpw6Phu6/hu4/DgcWp4buj4buNw6Phu5vDvXThu6PDo3lj4bufw6Phu51xw7XDo8Otw7Vtw73Do8ahw7Vu4bujw6PDrW/Do+G7o+G7jcOB4bupw7XDo0nhuqnhu5/Do2dk4bufw6N5w7rhu6PDo+G6rmLDo+G7r+G7j+G6q3nDo+G7j8O94bqyw6Phu6Phu4/EguG7o+G7jcOj4buNw7XhuqvDo3l34buTw6Phuq5l4bujw6Phu4/hu6HhuqnDo3l3w73hurJt4bujw6N54buPdeG7o+G7jcOjaOG7ueG6qcOjaeG6v+G7o8OjecO5aMOj4bud4buR4buj4buPNDgv4buvOTjhu6/Do2jhu5vhuql4eH3huqPhu69H4bufaeG6suG6ozlI4bu14buj4buNw6Phuq7GsMO1w6Phu6Lhu41xaMOj4bua4bq7aDPDo2jhuqtow6Phu4/DveG6sm7hu6PDo0jhu4Xhu53Do1nhu4/hu7nhurIzw6Phu5zDgeG7qeG7o+G7jcOj4bua4bqrecOjw63EkcOj4bquYsOjw63huqnhu6Phu43Do+G7o+G7p8Oj4bub4bqiaMOjZ2Thu5/Do3nDuuG7ozPDo+G7jeG7keG7o8Oj4buNw7XEgsOj4bquYsOj4buv4buP4bqrecOj4buPw73hurLDo2jhu4/EgsOj4bquw7VsecOjaOG7ueG6qcOjaeG6v+G7o8OjecO5aMOjSeG6qeG7nzTDo1nhu4/DrOG7n8OjeeG7j3Xhu6Phu43Do8aha8OjaOG7ueG6qcOj4buOw7nDtcOjSeG6v+G7o8OjecO5aMOj4buPcWjDo+G6rmLDo+G7ouG7j+G6v+G7o8Oj4buPcWjDo3nhu5nhu6Phu48zw6N54bqgw6Phu6Nl4budw6PhurHEg+G6r+G6pcOjw61s4bujw6Phu6PhuqnhurLDo+G7jsO5w7XDo8OtxJHDo+G7r+G7j3XDtcOj4buP4bur4buvw6Phuq7GsMO1w6No4bqraMOj4buPw73hurJu4bujw6Phu6Lhu41xaMOj4bua4bq7aDPDo0jhu4Xhu53Do1nhu4/hu7nhurIzw6Phu5zDgeG7qeG7o+G7jcOj4bua4bqrecOj4bud4buxw6PhurHhuqXDo+G7m8aw4buvw6Phu49xaMOjaOG7j8SCw6Phu6J04budw6NJ4bqp4bufw6Phuq7GsMO1w6Phu43hu4fhu6PDo+G6rzTEg8SDxIPDo+G7j3Fow6Phuq7DtWvhu6PDo3nhu4/huqnhu53Do+G7jcO14bqpw6Phu49xaMOjeeG7g+G7rzTDo1nhuqDDo+G7o+G7j8SC4buj4buNw6Phu5vGsOG7r8Oj4buPcWjDo+G7o2LhurIzw6No4buPxILDo+G7onThu53Do0nhuqnhu5/Do+G7scOjWeG7j+G6qeG7o+G7j8Oj4buO4buh4bqpw6PDreG6qeG7o+G7jcOjeeG6oOG7o+G7jcOj4buj4buNYuG6ssOjw63DgeG7q2jDo+G7j8O6w7XDo3jDteG7o+G7j8OjeXfhu5/hu6Phu43Do2jDueG7o+G7jcOjw63DuuG7o+G7jcOj4buj4buNw4Hhu6nDtcOjSeG6qeG7nzTDo1nhuqDDo8Ot4buhM8Oj4buj4buPxILhu6Phu43Do3l3w7XDo3nhu4/DgGgzw6NnZOG7o8OjeMOpaMOj4buNw7XhuqvDo3l34buTw6Phuq5l4bujw6Phu4/hu6HhuqnDo2jhu7nhuqnDo2jhu4/huqnDo3Thu6Phu43Do3hqw6PDrcOB4buraMOjZ2Thu5/Do3nDuuG7o8Oj4bquYsOj4buj4buNYuG6ssOjaGLhu6Phu43Do+G7r+G7j+G6q3nDo+G7j8O94bqyNDgv4buvOTjhu6/Do2jhu5vhuql4eH3huqPhu69H4bufaeG6suG6ozk4w7Xhu53hu43Do2jhu5vhuql4eH3huqPDtUjDrOG7o3nDrHfhuqPDo3h54bqy4bubw6x94bqj4bqww7VpeeG7jzHDo+G6pcOixIPhu6/hurYyw6Phu4/DrMO14buN4buPeTHDo8Oi4bqv4bq14buv4bq2MuG6o8OjeHdofeG6oy8vw7Xhuq40Z+G6qeG7n3nhu4/huqnhu6Phu4/hu4/hu5/huqk04bqu4bujL+G7o8Os4bqweC/hurHhurHhuq/huq0v4bqx4bqv4bqzaeG6teG6r+G6r+G6t8SD4bq1w6J54bqzw6LhurXhurXhuqXhu5vEgzThu5fhu6/hu40wd33hurHhuq3huq/huqPDo+G6qeG7m3l94bqj4buM4buR4bujw6Phu43DtcSCw6No4buPxILDo+G7onThu53Do0nhuqnhu5/huqPDo+G6sMO1aXnhu4994bqj4bqlw6LEg+G6o8Oj4buPw6zDteG7jeG7j3l94bqjw6Lhuq/hurXhuqPDoy85OC/hu685OOG7r8OjaOG7m+G6qXh4feG6o+G7r0jhuqnhu695w7Xhu5/hu6PhuqM54bui4buN4buPbsOj4buj4buP4bq/4bujw6Phu67hu4/hu7Xhu6Phu43Do1nhu4/huqnhu6Phu4/Do8ag4buP4bqp4buj4buNM8Oj4bq2xJHDo0jhu4Xhu53Do0jhu4/hur/DvcOjNkjhu4Xhu53Do1nhu4/hu7nhurI3w6Mtw6Phu6Phu43DgeG7qcO1w6No4buhw6Phu6Phu4/DtW3DvcOjaHXhu6Phu43Do+G7j8O1bOG7o8Oj4buN4buR4bujw6Phu43DtcSCw6Phuq5iw6Phu6/hu4/huqt5w6Phu4/DveG6ssOjaOG7j8SCw6Phu6J04budw6NJ4bqp4bufNDgv4buvOTjhu6/Do2jhu5vhuql4eH3huqPhu69H4bufaeG6suG6ozlZd+G6qeG7n8Ojw63hu6XDtcOj4bquxrDDtcOjaOG7j+G7s+G7o+G7jcOjeXTDtTPDo3Thu6Phu43Do+G7ouG7jcO94bqyw7Phu6PDoz9l4bujw6Phu5rDuWgzw6Phu67hu4/hu6HDo0jhu4/hu7nDo3nhu5No4buPw6Phu47DucO1w6NJ4bq/4bujw6N5w7low6Phu49xaMOj4bquYsOj4bui4buP4bq/4bujw6Phu49xaMOjeeG7meG7o+G7j8OjWeG7j+G6qeG7o+G7j8Oj4buO4buh4bqpw6No4buP4bufw6Nnw7VseTHDo+G7ouG7j+G7qcOjaOG7ocOjaOG7j8SCw6Phuq7DtWx5w6Phu51iw6Phu6Phu43DgeG7qcO1w6NJ4bqp4bufw6NocOG7o8Oj4bubw4HDvcOj4buNw7XEgsOjw63DgeG7q2jDo+G7o+G7j8O1bcO9w6N54buPdOG7o+G7jcOjecO14bujw6Phuq5tw6Phu6Phu43DvcO64bujw6Phu411aMOjeeG7pcOjecO1a+G7ozPDo2lw4buj4buNw6Phu49xM8Oj4buNw7XhuqnDo8Ot4buR4buj4buPM8OjeXThu6PDo+G7jcO14bqr4bufM8OjecO04bujw6Phu6Phu43DgeG7reG7o+G7jTPDo3nhu4Phu6/Do3bDveG6q+G7o8OjecO5aMOj4buj4buNw4Hhu6nDtTPDo+G7m8Ozw6N5bHk0NDQ4L+G7rzk44buvw6No4bub4bqpeHh94bqj4buvR+G7n2nhurLhuqM5SOG7j8SCw6Phu6J04budw6NJ4bqp4bufw6N54buP4bqiaMOjeOG6osOj4bubYsOj4budw7l5w6Npw7XDo3hk4bujw6Phuq5l4bujw6Phu4/hu6HhuqnDo3bDveG6tMOjZ+G6q8O9w6Phu43DqeG7o8Oj4bubw7Vt4bujw6Phuq7GsMO1w6No4bqraMOjeMO14buj4buPw6Phu4/hu59jecOj4bquZeG7o8Oj4buP4buh4bqpM8OjecO04bujw6Phu6Phu43DgeG7reG7o+G7jcOjaOG7ueG6qcOjw63DuuG7o+G7jcOjZ2Lhu5/Do2nhur/hu6PDo3nDuWjDo0nhuqnhu580w6M/4buRw6Phuq7hu4PhurIzw6No4buPw7Thu6Phu4/Do3bDveG6sm3hu6Mzw6No4bqraMOjaMWpw6N2w73huqnhu6PDo+G7j+G7n2N5w6PDrcO54buj4buNw6N5d+G7n+G7o+G7jcOj4bub4buV4buj4buPw6Phuq7huqJow6NnZOG7n8OjecO64bujw6Npw7XDo3hk4bujw6Phuq5l4bujw6Phu4/hu6HhuqnDo2jhu4fhu6PDo3nDtWzhu6/Do3nhu7dow6N2w73huqnhu6PDo3nhur/hu53Do+G7j+G7p8OjeXfhu6vDo3nhu49y4bqpw6PDreG6q+G7o+G7jcOjw61vw6Phuq7DtW5ow6Phu6Phu43hu4/DtWvhu6PDo2jDgMO9M8OjeMOBw73Do3nhu4fhu50zw6NnZOG7n8OjecO64bujw6N44bqraOG7j8OjaOG7pTPDo2lj4bqyw6No4buPxILDo2jhu7nhuqnDo+G7o+G7jcOB4bupw7XDo0nhuqnhu5/Do8OtY3nDo+G7j8O1bsO9w6N2w71kw6No4bqp4bufM8Oj4bubYuG7ncOjaMWpw6N44buxw6No4buP4bufw6Phuq7DtW5ow6Phu5vDgcO9w6Phu43DtcSCw6Phuq5iw6Phu6/hu4/huqt5w6Phu4/DveG6ssOj4buNw7XhuqvDo3l34buTw6Phuq5l4bujw6Phu4/hu6HhuqnDo3l3w73hurJt4bujw6N54buPdeG7o+G7jcOj4buj4buNw4Hhu6nDtcOjSeG6qeG7n8OjeXdr4bujw6PDreG7k+G6qcOjZ2Lhu6PDo1nhu4/huqnhu6Phu4/Do+G7juG7oeG6qTQ4L+G7rzk44buvw6No4bub4bqpeHh94bqj4buv4bqow7154buP4bufd+G6ozk7w73hur/hu6PDo+G6qOG7o+G7jzgv4buvOQ==

Xuân Anh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]