(vhds.baothanhhoa.vn) - Đến với con đường nghiên cứu lịch sử khá muộn, nhưng nhà nghiên cứu (NNC) Lê Xuân Kỳ lại có một gia tài nghiên cứu lịch sử địa phương đồ sộ khiến nhiều người cảm phục. Ở tuổi xưa nay hiếm, ông vẫn trăn trở với việc làm sáng rõ những giá trị lịch sử về vùng đất, con người trên vùng đất “hai vua” đang bị thời gian phủ mờ.
JMOpISzhuq/hu4Ui4buZ4buZ4buuO8O04buU4bq54buV4buF4bqzOyVHZeG7ocOy4bq5LOKAnOG6r8OpNGYsxIM5Zixnw6l0Z2Us4buZcyzhu4UwZ2Us4bqv4bubZ2Us4buZcyxn4buhw7Phuq/igJ0kL8OpISUkw7Qs4bqv4buFIuG7meG7meG7rjvDtMOJ4bqzIuG6sTsl4bq24bqpZyx1w7Phurks4bqvaGcs4bq34buhw7JnZSxnZcOp4bq54bqtZyzhuq9w4buXLOG7hcOq4bqvw6ks4buZcyzhu4PDqSAsZuG7l2xn4bu2LGfDqeG7oWdlLGfDqTAsZ2XDqeG6ueG6rWcs4bqvcOG7lywjR0fhuq49LOG7hOG6rSzDmeG7l2FnLOG7gsWpLOG7hTHhurks4bqvaSxmbOG7lSxl4bq5Iizhu5Uw4bq5LGdlw6nhurnhuq1nLOG6r3Dhu5cs4buFw6rhuq/DqSzhu5lzLOG6t8OqIizDtMOp4buhb2dlLOG6t2ss4buZbCzhu4PDqeG6ueG6qWcsZ8Op4bq54bqr4buXLGdl4buhw7Lhurks4bqvMmYsw7TDqeG7neG6r+G7uCzhu44s4buV4buXbeG6uSzDueG7oSIsZyLhu6Usw6nhurnhuqlm4bu2LMSpZ2UsdcOjZyzhu5Xhu5M0Zyzhu5Xhu5Phu48sdcOz4bq5LHXhurli4bqvLOG7hTBmLOG7mSBnZSzhu5Phu4ksZ8OpdGdlLGXhurkgLOG7leG7k8OqLOG7hcOq4bqvw6ks4buZcyx14bqrLHXhu5tnZSzhurfDoeG7leG7tizhuq9oZyxnZeG7ocOy4bq5LOG7leG7k+G6rWcsdeG7m2dlLOG6t8Oh4buVLOKAnMOpIuG6uSx14buXIuKAnSzhurciZ2UsxIPDqizhu5XDqcOy4bq5LGXhurkiZyzDtMOp4bujLGbDsuG7uCQvw7QlJMO0LOG6r+G7hSLhu5nhu5nhu647w7Thuq4iw7Thu5XhurloZzslJOG6uWZlLOG6r+G7hSLhu5nhu5nhu6474bqx4buVw6nhu5dmxIMs4bq54bqu4bqzZ+G7leG6s+G7kzss4buZ4buV4bul4buF4bqz4buuO8O64bq54bqx4buVw6nhu7IsfS4uw7TDueG7tCzDqeG6s+G6uWXDqeG7leG7siw8e3vDtMO54bu0Oyzhu5nhu5Phuq/hu647Ly/huq/hurFn4bu4xIMiaOG7lcOpImfDqcOpaCLhu7h1Zy/hurHhurPhu5nhu4Phu5Vow7QvZ+G6s8O64buZLygoIV0vIX194bqxPi5bPn0pPOG7lSk+Lnso4buFLuG7uOG7h8O0ZcOd4buT4buufSE8Oywi4buF4buV4buuO0dl4buhw7Lhurks4oCc4bqvw6k0ZizEgzlmLGfDqXRnZSzhu5lzLOG7hTBnZSzhuq/hu5tnZSzhu5lzLGfhu6HDs+G6r+KAnTssw7rhurnhurHhu5XDqeG7rjt9Li47LMOp4bqz4bq5ZcOp4buV4buuOzx7ezssLyXhurDhu5ss4bq3MyzigJxdLixnNGYs4buV4buXbeG6uSzhurfDsuG6uSwtLHsuLGc0Zizhu5Xhu5dt4bq5LOG6tjJnZeKAneG7tixnw6kwLGdlw6nhurnhuq1nLOG6r3Dhu5cs4buE4bqtLMOZ4buXYWcs4buCxaksdcOjZyzhuq/DoGcsZsOjZyzhu5ki4bulLGbhuq0sZ2XDqeG6ueG6rWcs4bqvcOG7lyzhu4XDquG6r8OpLOG7mXPhu7gkL8O0JSTDtCzhuq/hu4Ui4buZ4buZ4buuO8O0xIJo4bqx4bulOyXigJzhuq7DqTRmLMSDOWYsZ8OpdGdlLOG7mXMs4buFMGdlLOG6r+G7m2dlLOG7mXMsZ+G7ocOz4bqv4oCdLC0s4bq3aSzhu4UwLOG6ryDhuq/DqSxnw6kwLMSDIGgsw5nhu5dhZyzEgiIsI8SCIGgs4buU4bq54bqrZyzDlMOpaGdlPSxlw6zhurks4buV4bqtZyxHR+G6rizhu4XDquG6r8OpLOG7mXMs4buE4bqtLMOZ4buXYWcs4buCxanhu7gs4buEw6BnLOG6t8Og4buXLOG7leG6ueG6rWcs4buVxKnhurksxIPhurnhuqnhu5Us4bq34bqpZyzEqWdlLOG7hTAs4buR4buXIizhuq/hu5dqZyzhu5kg4bqvw6ks4oCcVeG7lyIs4buE4bqtLOG6tjHhurksw4kwZ8OpLHUwLOG7keG7l+G6rSzDqeG7oW9nZSzhu5Thu5Phu5dnZSzhu4ThuqHDtOKAneG7uCzhuq7hu5dqZyzhu5kg4bqvw6ks4bqxaCzEqWdlLHUwLEdH4bquLMOJaDBnZSzDieG7m2dlLCPDqeG6uWJnLOG7hTAs4bquw6nhu6Ms4buVw6rhuq/DqSzDiWzhurks4buCw6loIizDqcOs4bqvLOG7hcOq4bqvw6ks4buZcyzhu5TDqcOsLMOZ4buXYWcsLSzhu6Thuq1nLOG6tsOqZ8OpPSzhurdrZ2Us4buVIOG6ryxl4bq5MuG7uCzhurZpLOG7lcOpcuG6ryzhu5lyLOG7hTAsZmzhu5Us4bqvxKlnZSzhu5Xhu5Phur1nw6ksZ2XDqeG6ueG6rWcs4bqvcOG7lyzhuq/EqWdlLMO0w6nhu5cs4bqvw6lwIizhurdyZ2UsZ8Op4bq54bqr4buXLOG7lTDhurks4buF4bq5YuG7lyxl4bq5ICzhu5Xhu5PDquG7uCxH4bqp4buXLOG7g8OpxKlnZSzDqeG6uWPhu5csxIPhurnhuqnhu5Xhu7Ys4buDw6nEqWdlLOG6tyJmLGbhuq0sdTAs4buDw6nEqWdlLOG7g8WpLOG6r8SpZ2Xhu7YsZ2Xhu6HDsuG6uSzhu5UiLOG7meG6pyzhu4PDqcSpZ2Us4buVw6ljLHXhurnhuqnhu5UsZ2XDrGcsZ2UwZ8Op4bu2LOG7k+G7iSzhu5MwZ2Us4bq34bqpZyzhu5XDqeG6qeG7uCzhuq7hu5dqZyzhu5kg4bqvw6ks4bqv4buXZ2Us4bqvw6HDtCzhuq/DqWgsZ2Xhu6HDsuG6uSzhurfDrOG6ryzhu5XDqcSpZ2Us4buV4bq5ZyzhurciLOG6r8Op4bq54bqr4buXLHUwLOG7lWgwZyzhurHhurliZyx14bqrLHXDqix14buXIizhu5kgZ2Us4buF4bqhw7QsZ8OpMCzhu5ThurnhuqtnLOG7hOG6rSx1MCx14bubZ2Us4bq3w6Hhu5Us4bqvbSzhu4LhuqUsw5lqw7Thu7jhu7jhu7gs4buYIuG7lyzhurdp4bu2LOG7lcSp4bq5LMSD4bq54bqp4buVLHUwLOG6r2ks4bqxw6rDtCxlN8O0LMSpZ2UsZ8Op4bq54bqr4buXLMOpb2cs4buV4buTaGdlLGfDqXRnZSzDqWzhurks4buVw6kyaCzhu4PDqWgiLMOpw6zhuq8s4buFw6rhuq/DqSzhu5lzLOG7leG7k2hnZSzhuq8yLOG7leG6v2fDqeG7tizhurc34bqvLMSD4bq5YuG7lSzhu4UwLOG6ryDhuq8s4bqv4buXbOG6ryzDqWzhurks4buVw6kyaCx14bqrLHXhu5tnZSzhurfDoeG7lSzhu5TDqcOsLMOZ4buXYWcsdTAsw6ki4bq5LOG7leG7k+G6ueG6q+G7lyzhurcx4bq5LOG7lOG6ueG6q2cs4buE4bqt4bu2LMOJ4bqh4buXLOG7hOG6reG7uCQvw7QlJMO0LOG6r+G7hSLhu5nhu5nhu647w7TEgmjhurHhu6U7JVXhuqss4buUw6nDrCzDmeG7l2FnLOG7hcOgZyxnMOG7peG7tizhu5XEqeG6uSzhu5Xhur1mLGU3w7QsR0fhuq4s4buZcyzDqcOs4bqvLOG7hOG6rSzDmeG7l2FnLOG7gsWpLOG7g8Op4bq5LMSpZ2UsZsOz4bq5LOG7leG7kzLhurks4buR4buXIizhurHDoeG7lyxmauG6ryzhu6csZ2XDqeG7gSIs4buV4buTaGdlLOG6r+G7l2zhuq8s4bq3w7Lhurnhu7IsXS4sZzRmLOG7leG7l23hurks4bq3w7LhurksLSx7LixnNGYs4buV4buXbeG6uSzhurYyZ2Xhu7gs4buOLOG7leG7l23hurksw7nhu6EiLGci4bulLMOp4bq54bqpZuG7tizEqWdlLHXDo2cs4bqvw61nLOG7g8OpICxm4bq5Z8OpLGbDo2cs4buV4buTaGdlLGfDqXRnZSzhuq9h4buXLOG6r8Op4buX4bulYmcs4buFw6rhuq/DqSzhu5lz4bu4LMSoZ2UsxINs4bqvLMSDMeG6r8Op4buyLOKAnOG7jizhu5Xhu5dt4bq5LGcw4bulLOG7k2vhurnhu7Ys4bqvw6k4Z2UsZuG7oeG7lyzhuq/DoOG7lyxl4bq9LGfDqeG6ueG6q+G7l+G7uCzhuq7DqeG6vyxmaGdlLOG7leG7k8Oy4bq5LOG7lcOp4buhb2dl4bu2LOG6r8OpaCzhu5XEqeG6uSzhuq9pLOG7mXDhuq8s4buDw6nhu4vhurMs4bq3Yyzhuq/hu5tnZSx1w7PhurksImfDqSzhurNmLOG7leG7k2hnZSzDiWzhurks4buCw6loIizDqcOs4bqvLOG7hcOq4bqvw6ks4buZcyzhu5TDqcOsLMOZ4buXYWcsLSzhu6Thuq1nLOG6tsOqZ8OpLHUwLOG6ryDhuq8sR0fhuq7hu7Ys4bqvw6nhu5fhu6Xhuq1nLGbEqWcs4bqv4bubZ2Us4bqvw6nhurtnw6ks4buR4buX4bul4bqrZyzhurfDqiIsw7TDqeG7oW9nZSzhuq9pLOG7lcOpYyzhu5VtLOG6r8OpcOG6ryzDqWzhurks4buVw6kyaCzhu4UwZizhu5Phu4ks4buVw6lhZyzhu5XDqeG6qeG7tizhu5lyLGdlw6nhurliw7QsdeG6qyzhu5Dhu5dq4bqvLHXhu6FvZ2Us4buU4buhLOG7lOG6qywtLOG6r2hnLOG7leG7kyLhurks4bqvMizhuq/hu6MiLHXhu5ciLOG7hOG6rSzhu5TDqSDhurks4buUbeG7uCzhu4Rh4buXLGci4bul4bu2LOG6tyJnZSzhuq9pLGfDqeG6ueG6q+G7lyzhuq8g4bqvw6ksw6nhurlj4buXLOG6r8Op4buhIizhu5XDqXLhuq8s4buZcizhurfGoWdlLHXhuqssZ8OpYWcsdeG6oeG7lSxnMOG7peG7uCzEguG6rWcs4bqvMWfDqSzhurdpLOG7hTAs4buZ4buh4buXLOG7lcOgZizhu5Xhu6Es4buF4bq5YuG7l+G7tix14bq54bqp4buVLOG6r+G7l2pnLOG7mSDhuq/DqSzhurEw4bulLOG6sTdn4bu2LOG6r8Op4bq5LOG7leG6ueG6qeG7lSx14bqrLOG6ryDhuq8s4buFMGdlLOG6r20s4buPLOG7lMOpw6wsw5nhu5dhZzvhu7gkL8O0JSTDtCzhuq/hu4Ui4buZ4buZ4buuO8O0xIJo4bqx4bulOyXhu5jhurlnw6ks4buTIizhu48s4buFMGdlLFVy4bqvLOG7lMOp4buh4buNZ2Xhu7Ys4buVbWdlLEciZizhurDhu6FvZ2UsZyLhu6Us4buFMCzDuTMsw5nhu5dhZyzDiWtnZSwj4buUw6nDrCzDmeG7l2FnPeG7tix14bubZ2Us4bq3w6Hhu5Us4bqvaSzhu4XDs8O0LOG7hcOzw7Qs4bqxw6Hhu5cs4buV4bq74bqvw6ksdTRnLMOpaSLhu7Ys4buFw6rhuq/DqSzhu5lzLHXDs+G6uSzEqWdlLOG7hTAs4buZcixmIuG7pSxmNWfhu7Ys4bqv4bufZ2Us4buFMCxn4bqrZyzhu5UyZ2Xhu7Ys4bqvbyzhurHhu5fhu6Xhuq1nLOG6t+G6qWcsdcOz4bq5LGdlw6nhurnhuq1nLOG6r3Dhu5cs4buFw6rhuq/DqSzhu5lzLOG6t8OqIizDtMOp4buhb2dl4bu4LOG7mCLhu5csZ8OpdGdlLGc0Zizhu5XDqSBnZSzhu5Xhu5dt4bq5LOG7leG7k+G6pSzDqcOs4bqvLOG7lTHhurks4buU4buT4buXZ2Us4buQ4buXauG6r+G7tizhu5Nr4bq5LHXhuqssZ+G7ocOz4bqvLMOpw6zhuq8s4bqvw6nhu5fhu6Xhuq1nLGdlMGfDqSzhu5XhurnhuqlnZSxHZSIs4buVMeG6uSzhu5Thu5Phu6HDsmdlLOG6tjHhurksw6nDrOG6ryxHZWgx4bq5LGdldOG7uOG7uOG7uCzhu4Thuq0sw5nhu5dhZyzhu4LFqSzhu5VxZ2Us4buD4bq5Z8OpLOG7keG7lyIsZ8Op4bq54bqr4buXLHXDqizhu5Xhu5Phurss4bqvxKlnZSzhu5Ug4bqv4bu4LOG7lHEsZzRmLCFdW30s4bq34bqpZyxnNGYsIV1dPCzEqWdlLGXhurl0LOG6r8OpcOG6ryx14budLMOUw6lpLOG6rsOp4bujLOG7lcOq4bqvw6ks4buWxIJH4bqwLMOp4buX4bulYmcs4buUw6nDrCzDmeG7l2FnLCPDtMOp4budLOG7leG7kyDhuq/DqSx1NGcsw6lpIiwtLMO5MyzDqWzhurk94bu4LOG6tmHhu6Us4bqv4bufZ2Us4buFMCzhu4PDqWgyZ2Us4buVw6nDsuG6uSxl4bq5ImcsxKlnZSzhuq9pLOG6t+G6ueG6q+G7lyzhu4PhurliZyzhu5XDqXLhuq8s4buV4bqp4bu2LMO54buXamdlLOG6r28s4buZ4buPLHUwLOG7leG6u+G6r8OpLOG7heG7n+G7pSzhuq/DqWgsZuG6vWfDqSzhu4PhurnhuqlnLOG7lcOpcOG6ryzDtMOp4bud4bqvLHXhu50s4bqvxKlnZSzhu5Ug4bqvLGdlw6nhurnhuq1nLOG6r3Dhu5cs4buZIuG7lyxnMOG7peG7uCQvw7QlJMO0LOG6r+G7hSLhu5nhu5nhu647w7TEgmjhurHhu6U7JUdH4bquLOG7hcOq4bqvw6ks4buZcyzDiWgwZ2Usw4nhu5tnZSxnw6nDsyzhu4Ux4bq5LOG7g+G7qSxn4bq5YmYsdcOz4bq5LEdH4bquLOG7hOG6rSzDmeG7l2FnLOG7gsWp4buyLOKAnOG7lMOpw7LhurksImfDqSzhu4LFqSzhu4UwZizDlMOpaSzhuq7DqeG7oyzhu5XDquG6r8OpLOG7lsSCR+G6sCzDqeG7l+G7pWJn4bu2LOG6rzIsZ+G7ocOz4bqvLOG6tyJnZSzhu4Xhuq1nLOKAnOG6r29nLOG7mWrhu5XigJ0s4bq3ayzhuq9t4bu4LMSCw6xnLOG7mTRnLOG7heG7m2dlLOG7leG7k2xmLOG6rzXDtCzhurdrLOG6r23hu7YsZzFnLGZsLOG7lTfhuq8sw6loMGfDqSzDqTBnw6ks4buDw6k1w7QsZ2/hurksdTAs4bq3w6oiLMSDMGcs4buUw6nDrCzDmeG7l2FnLOG6r+G7n2dlLOG7g8OpxKlnZSzhu5Xhu5MgZ8OpLOG7g8Op4buL4bq5LGcxZyxnMOG7peG7uCzhuq5pLHXhurli4bqvLCJnw6ks4buCxaks4buV4buTcuG6ryzhu5XhurnhuqnDtCxl4bq5MuG6uSzhu5Hhu5fhu6Xhuqnhu5Xhu7Ys4bqvaSx14bq5YuG6rywiZ8OpLGXhurkiaCzhuq/DqWgsImfDqSzhurNmLOG6r8OpxqFnZSzhu5XEqeG6uSwjw7TDqcOtZ2UsVTRnLMOpaSIsLSzhu5TDqcSpZ2Us4buV4bq5Zz0sZzVmLMSDNeG7leG7uCxGbOG7lSzhu4XDoGcsdTBoLOG6r+G7l2rhurksxIPhu5dt4bq5LOG6r8Op4bq54bqr4buXLOG6seG7ocOz4bq5LMO5MyzDmeG7l2FnLOG7lMOpNWdlLCPhuq/hu589LMSDIGgsdeG6qyzDqeG7l+G7pWJnLMO0w6kg4buVLMOp4bq5Ymcs4buVw6FmLMSD4bq5Iizhu4Ux4bu4LOG7sWfDqSzhu4LFqSzhu5Vw4bqvLOG7lWrhuq8sZcOs4bq5LOG7lcSp4bq5LOG7mSJnZSzhurdjLMO54buXamdlLMO5M+G7tixnw6nhu6FnZSzhu4PDqcSpZ2Usw7TDqTLhurks4bq34bq5LMSpLOG7lcSp4bu2LGYwLMO54bqzLGYg4bul4bu4LOG6ruG7m2dlLOG6t+G6uSzhuq/DrWcs4bqvaSzhuq8gZyzEg2wsw4kgZyxHxKlmLOG7leG7k+G6rWcs4buV4bq/Z8Op4bu4LMOZaGdlLHXhurli4bqvLOG7jyzDuTMs4buVw6nhur0s4buV4buTw7Lhurks4buVauG6uSzhurfhurNn4bu2LOG7leG7k+G6rWcs4bq34buhw7JnZSzhu5Xhu5Phu48sdeG6q+G7tizDueG6sywiZ8OpLOG7gsWpLHUiLHUwaCxmbOG7lSzDqWos4buFw7NnLGXhurl0Iizhurfhu6HDsmdlLOG7g8Op4bq54bqpZyxnZeG7ocOy4bq5LHUwLMO54bqzLGdlMyzhu5Hhu5ci4bul4bu4LEfDqeG7oWdlLOG7g8Op4bq5LOG6r8OpxqFnZSzhu5XEqeG6uSzhurfDtSzhurHhuqHhu6Us4buVw6nhur0sImfDqSzhu4Xhu5fEqWcsZuG6uWJnZSxnaeG6uSzhu4PDqcSpZ2Us4buZImgs4bq3Yyzhu5Xhu5PDoWcsImfhu7gsVeG6qyzhurfhuqlnLMOp4buX4bulYmcs4bq3Myxlw6BnLGdzIizhurfhuq1m4bu2LGZu4bq5LGdl4buhw7Lhurks4buFaeG7lSzhurExLMSDIOG7lSxm4bq9LOG7lcSpZixmMCx1w6NnLOG7lcOpw6Hhu6UsdeG7l+G6ueKAneG7uOG7uOG7uCQvw7QlJMO0LOG6r+G7hSLhu5nhu5nhu647w7TEgmjhurHhu6U7JUc0ZiwhXV084bu2LMOUw6lpLOG6rsOp4bujLOG7lcOq4bqvw6ks4buWxIJH4bqwLMOp4buX4bulYmcs4buUw6nDrCzDmeG7l2FnLOG7hOG6rSzDmeG7l2FnLOG7gsWpLGdlw6nhur8sw6nhu6Hhu5csZ8Op4buhZ2UsxKlnZSzhu4PDqcSpZ2Us4bqvw6nDocO0LGfDqeG6oWcsZ2XDqeG6vyxnZW/hurnhu7gs4oCcRuG6vWfDqSzDtMOpMuG6uSzhurfhurks4buD4bq54bqpZix14bq5YuG6ryzhurdjLOG7hTBm4bu2LGfDqeG7oWdlLOG7hTBmLGXhur0s4buVw6nhur0s4bqvw6nhu6EiLMSD4bq54bqp4buVLOG6t+G7oeG7jeG6r+G7tizhurfhurks4buTa+G6uSzhu5Xhurtnw6nigJ3hu7gsVcOz4bq5LOG7g+G6ueG6qWcsdTRnLOG7mWHhu5cs4buTbGdl4bu2LOG7hTHhurks4buhIizhu5XDqeG6u+G6r8OpLOKAnMO54bqtLOG6scOq4bqvw6nigJ3hu7YsxKlnZSzhurfhuqlnLHXDs+G6uSxnZcOp4bqrLMSDIGgs4buDw6nhurks4bq3Myzhu48s4buV4buXbeG6uSx7LuG7uCxVMCwhLixnNGYs4buFMGYsxIMgaOG7tizhu4U0Zyzhu4VsZyzhu5VxLMOJMCxHbOG6uSx1MGgs4buUw5Qsw4lrLOG6rsOp4bq7LEbhurlnw6nhu7Ys4bq34bqpZyxnw6nhurnhuqvhu5cs4buV4bq/Z8Op4bu2LOG7lcOpMGfDqSzhu5Xhu5NoZ2Us4bqvMixn4buhw7Phuq8s4buDw6nEqWdlLOG6r8Op4bq/LOG6r8OpaCzEqWdlLOG7leG7kzLhurksZ2XDqeG6uWJmLOG6t2MsdeG6ueG6qeG7lSzhu5MiLGfDqXRnZSzEgzDhurksxIMgaCzhu5Vq4buVLGYwLOG6r8OtZyzhuq8yLOG6r8Op4bq54bqtZixnZcOp4bq5Ymbhu7Is4oCc4bquaGcsZ2Xhu6HDsuG6uSzhu5UiLOG6seG7myzhu48s4bq3w6oiLHXDquG7tizDqWgwZyzhuq8yZ8OpLGcwaOG7tizhu5nhu6HDs2dlLOG7g8OpbSzhu5MiLOG7mSJoLOG6t+G6q+G7lyzhu4PDqcSpZ2Us4buVIOG6r8OpLOG7g8Op4buL4bq5LOG6scOtZ2Us4bqvw6ky4bulLOG7hcOq4bqvw6ks4buZcyzhuq/hu6MiLOG6sWFnLOG7lWzhuq/igJ3hu7gkL8O0JSTDtCzhuq/hu4Ui4buZ4buZ4buuO8O0xIJo4bqx4bulOyXEguG7j+G6uSx14bqh4bulLGc0ZiwoLi484bu2LOG7mSLhu5cs4buDw6nhurks4oCcdeG6qyzDqeG7oeG7l+KAnSzhu4XDoGcs4buVw6lwLCjhu7YsxKlnZSzhu4Thuq0sw5nhu5dhZyzhu4LFqSzhuq/DqeG6u2fDqSzhu5XDqXDhuq8sxIPhu6HDs+G6ryx1MGgs4bqvaGcs4bq34buhw7JnZSxnZcOp4bq54bqtZyzhuq9w4buXLOG7hcOq4bqvw6ks4buZc+G7uCxVw7PhurksZ8OpdGdlLOG6t2lnZSxlacO0LOG6r+G7m2dlLOG7l+G7pSzhu5XhurtnLMSDMmcs4buVw6lhZ+G7tizEqWdlLOG6t+G7oeG7jeG6ryzEg8Og4buXLOG7hTBmLMOUw6lpLOG6rsOp4bujLOG7lcOq4bqvw6ks4buTa+G6uSzhuq7DqeG7oyzhu5XDquG6r8OpLMOJbOG6uSzhu4LDqWgiLMOpw6zhuq8s4buFw6rhuq/DqSzhu5lzLOG7leG6v2fDqeG7uCzDieG6uWJnLOG7lTHhurksxKlnZSzhurciZ2Us4buFMCzhu6Lhu6UsdeG6ueG6rWcsxIIiZyzhuq7DqcOhw7Qsw6kwZ8OpLMOJbOG6uSzhu4LDqWgiLMOpw6zhuq8s4buFw6rhuq/DqSzhu5lzLFXhurli4buVLEciZuG7uOG7uOG7uCQvw7QlJMO0LOG6r+G7hSLhu5nhu5nhu647w7TEgmjhurHhu6U7JUXDoGcsKC4sZzRmLGdlw6nhurnhuq1nLOG6r3Dhu5cs4buFw6rhuq/DqSzhu5lz4bu2LEdH4bquLOG7hOG6rSzDmeG7l2FnLOG7gsWpLOG6tzMsw7nhu5fDoeG7lSzEgzJnLGfDqeG6ueG6q+G7lyzhu5Ug4bqvLMO0w6nhuqNmLC0s4bqvxKlnZSzhu5Xhu5Phur1nw6ksZ2XDqeG6ueG6rWcs4bqvcOG7lyxl4bq5ICzhu5Xhu5PDquG7tizhuq9pLOG7lcOpYyzhu4NjLOG6t+G6qWfhu7Is4oCcRuG7myIs4buVw6nhu5cs4buEImYs4buC4bq5Z8Op4oCdLCPEg8ah4buVLOG7g+G7pz3hu7Qs4oCcw5TDqcOhZyzhu5Xhu5M1Z2Xhu7YsZnLhuq8s4bq34bqzZ+KAnSwjxIPGoeG7lSzhu4Phu6c94bu0LOKAnOG6tjHhurksdeG7oW9nZSzhu4Thuq0s4buU4buT4buXZ2UsReG6uSJnZeKAnSwj4buFw6rhuq/DqSzhu5lzPeG7tCzigJzhu4Thuq0s4buV4buT4bq54bqr4buXLGdlw6zhuq8sw7TDqTLigJ0sI+G7hcOq4bqvw6ks4buZcz3hu7jhu7jhu7gsVTAsZ8Op4bq54bqr4buXLOG6t8Og4buXLOG7mSDhuq/DqSxnZcOp4bq54bqtZyzhuq9w4buXLOG7hcOq4bqvw6ks4buZcyzhurfDqiIsw7TDqeG7oW9nZSx14bq54bqp4buVLOG6r+G7m2dlLEdH4bquLMOJaDBnZSzDieG7m2dl4bu2LGfDqeG7oeG7sizigJzhurAiZ8OpLGfDqWFnLMOpw6ws4buE4bqtLOG7lMOpImfDqSzDiWki4oCd4bu0LOKAnEXhurkiLOG7lWzhuq8s4buU4buT4buXZ2Us4buUxqHhuq8sVeG7oW9nZSzhu4Thuq0s4buEIuG6ueKAneG7uOG7uOG7uCzhuq7hu59nZSzhu5Xhu5NoZ2Us4buVw6nDsuG6uSxl4bq5ImcsZzDhu6Xhu7YsxKlnZSzhurczLOG6r2ks4bq34bqpZywpKSzEgzDhurks4buVw6kiZizhu4Xhu5fhuqFnLOG7lTHhurks4bqvIOG6ryzDqWzhurks4buVw6kyaCzhu4PDqWgiLMOpw6zhuq8s4buFw6rhuq/DqSzhu5lzLOG6r8Ohw7Qs4buR4buXauG6ryxl4bq5Iix1MCzhuq/DocO0LOG7leG6v2fDqSzDueG7l2dlLOG7keG7lyJnw6ks4bqvIOG6ryx1w6FnLOG6t+G6qyzhu4XDquG6r8OpLOG7mXMs4bq34buh4buN4bqvLOG6r2xnZSzhurdrZ2Us4buR4buXImcs4buVYWbhu7YsZ8Op4buh4buyLOG6tuG6uWJnLOG6rjBnLOG7hGhnZeG7tCzhu4Lhurlnw6ks4bq3xKksVTFnLOG7hDHhurksLSzhu6Thuq1nLOG7lOG7k+G7ocOyZ2Xhu7Qs4buUw6nDoGcsw7TDqeG6uSzhu5Thu5PDqmfDqSzhu5TDqcOqLEdlw6zhuq8s4buEdOG7uOG7uOG7uCzhuq7DqeG6vyzhu5Phurnhuq1nZSzhu5Xhu5NoZ2Us4bqv4buXamcs4buZIOG6r8OpLOKAnEfDqXRnZSzhuq/DqeG6ueG6qWcs4buZ4buBLOG6ryDhuq/DqSxmMWdlLOG7leG7k+G7l2dlLOG7g+G6ueG6rWcs4buV4bq/Z8OpLOG7lMOpImfDqSzDiWki4oCdLCPhu5XhuqHDtCwh4bu2LCguIS494bu2LEdH4bquLOG7hOG6rSzDmeG7l2FnLOG7gsWpLOG6tzMs4bq3aWdlLGVpw7Qs4bq34bqpZyxdLMSDMOG6uSx14bq54bqp4buV4bu4JC/DtCUkw7Qs4bqv4buFIuG7meG7meG7rjvDtMSCaOG6seG7pTslR2nhurksdeG6qyxHR+G6rizhu4XDquG6r8OpLOG7mXMs4buE4bqtLMOZ4buXYWcs4buCxanhu7YsR0fhuq4s4buFw6rhuq/DqSzhu5lzLMOJaDBnZSzDieG7m2dl4bu2LOG6tyBnw6ksZeG6uSDhu7Is4oCc4bqw4bubLOG7g8OpxKlnZSzDtMOpMuG6uSzhurFhZyzhu5lzLOG6r8Op4buX4bul4bqtZyxnZcOp4bq5YsO0LHUwLOG6t+G6qWcsdcOz4bq5LGdlw6nhurnhuq1nLOG6r3Dhu5cs4buFw6rhuq/DqSzhu5lzLGbhu5dsZyzDqW9nLOG7mWgsdcOz4bq5LGfDqeG6ueG6q+G7lyxnZeG7ocOy4bq5LGfDqeG7oWdlLOG7jywiZ8OpLOG7hOG6rSzDmeG7l2FnLOG7gsWpLOG6r2ksZmzhu5UsZ+G6ueG6q2Ys4buZIuG7pSxm4bqtLOG7k8Oh4buVLOG7hcOzZyzhurdq4bq5LHXDs+G6uSzhu4XDquG6r8OpLOG7mXPhu7gsw5TDqeG7oW9nZSzDtMOpIMO0LGdlw6nhurnhuq1nLOG6r3Dhu5cs4bqv4bujIiwiZ8OpLOG7gsWpLOG7heG7l8SpZyzhurFyIizhu5Xhu5Phuq1nLGdl4buX4bul4bqtZyzhu5U14bqvLOG7lcOpcuG6ryzhu5XhuqksLSzhu5XDqXLhuq8s4bq3w6oiLMSDNmdlLMO0w6nhu6FvZ2Usw7TDqSDDtCzDqTBnLOG7hWFmLOG7g8OpaCIsw6nDrOG6r+G7tizhuq/DqXAs4buDw6nEqWdlLOG6t29nLOG7lcOp4buXw6BnLOG7hTAs4buV4buT4buX4bul4bqrZyzhu5XDqeG7l+G7peG6qeG7leG7tizhurEzLOG7mXMs4bqxYWcsZeG6uSJn4bu4LFXhur0s4buVw6nhuqksZjAs4buV4bq7Z8OpLOG7hWhl4bq54bqv4bu2LGXhurkgLOG7leG7k8OqLOG7g8OpaCIsw6nDrOG6ryzhuq8iaOG7tizhuq/hu5dnZSzhuq/DocO0LGfDqeG6ueG6q+G7lyzhu5Xhu6Es4buF4bq5YuG7lyzhu5Hhu5fhu6csdeG6qyx14bubZ2Us4bq3w6Hhu5Xhu7YsZ8OpYWcsdeG6oeG7lSzhu4XDquG6r8OpLOG7mXMs4buV4buT4bqtZyzhurfDqiIsxIMwZyzDqeG7l+G7pWJnLOG7lMOpw6wsw5nhu5dhZyxnaeG6uSzhu5Phurnhuq1nZSzhuq/DqWgs4bqvIOG6ryxHR+G6rizhu4XDquG6r8OpLOG7mXMs4bqvw6nhu5fhu6Xhuq1nLGdlw6nhurliw7Qs4buV4buTaGdlLOG6rzIsZ+G7ocOz4bqv4bu44bu44bu4LOG7lOG6u2fDqSzhurfhuqlnLGci4bul4bu2LOG7leG7k+G6rWcs4bq3w6oiLMSDMGcsw6nhu5fhu6ViZyzhurczLOG6seG6uWRnLOG7kyIsfSzhuq/hu5ds4bqvLMOpbOG6uSzhu5XDqTJoLOG7g8OpaCIsw6nDrOG6ryx14bqrLHXhu5tnZSzhurfDoeG7leG7tizhuq9oZyxnZeG7ocOy4bq5LOG7lMOpw6wsw5nhu5dhZ+G7uCzhurZjLGfDqXRnZSzDqWzhurks4buVw6kyaCzhurfhu6Hhu43huq8s4bqx4bq5ZGcs4buTIuG7tizhuq9pLOG6r8SpZ2Us4buTw6Hhu5Us4buFw7NnLOG6r+G7oyIsImfDqSzhu4Thuq0sw5nhu5dhZyzhu4LFqSzhu5Xhu5NoZ2UsdeG6uWLhuq8sw7nGoeG6ryzhu5XhurnhuqlnLOG7lW0s4bqvw6lw4bqv4oCd4bu4JC/DtCUkw7Qs4bqv4buFIuG7meG7meG7rjvDtMSCaOG6seG7pTsl4buCw6nhurks4buVxKnhurksw6nhu4vhurksR0fhuq4s4buE4bqtLMOZ4buXYWcs4buCxanhu7Ys4buTNmdlLOG6t+G6ueG6q+G7lyxl4bq9LOG7g8Op4bq54bqpZyzEqWdlLOG6seG7myzhu48s4buV4buXbeG6uSzDueG7oSIsZyLhu6Usw6nhurnhuqlmLHXDo2cs4bqvw6BnLGbDo2csdcOz4bq5LOG6r8SpZ2UsdeG6uWLhuq8sZ2XDqeG6ueG6rWcs4bqvcOG7lyzhu4XDquG6r8OpLOG7mXPhu7YsxKlnZSzhuq/DqeG6uSIs4buZ4bql4buyLOKAnOG7lOG7kyDhuq/DqSxnw6nhurliZix1MCzhu5ki4bulLGbhuq3hu7gs4buU4buTIOG6r8OpLGfDqeG6uWJmLHXDs+G6uSx14bubZ2Us4bq3w6Hhu5Xhu7Ys4buR4buX4bqtLMOp4buhb2dl4bu2LOG6r2hnLGdl4buhw7Lhurnhu7Qs4buV4buTIOG6r8OpLGfDqeG6uWJmLHXDs+G6uSzhu5XhurnhuqtnLGfDqWFnLHUwLOG6rzIsdcOz4bq5LMOp4bqh4buXLOG7lcOp4bqp4bu4LFUwLOG7g8Op4bq5LOG6r2ks4bq34bujLOG7mSLhu6UsZuG6reG7tixmbuG6uSxnZeG7ocOy4bq5LOG6t+G6q+G7lyzhuq9pLOG7lcOpYyx14buh4buN4buVLOG7keG7lyIsZ8OpdGdlLGXhurnDs+G6uSzDqTFnLOG6r+G7oyIs4bqvw6nhurtnw6ksZuG6vWfDqeKAneG7uCQvw7QlJMO0LOG6r+G7hSLhu5nhu5nhu647w7TEgmjhurHhu6U7LOG7meG7leG7peG7heG6s+G7rjvhu5XhurPDueG7lS0i4buF4bq5ZWfhu7Is4buT4bq5ZcOp4buV4bu0OyUk4buZ4buV4buTaGdlJcSCMOG6uSx1MCwyZ8Op4buyLOG7gsOpIGfDqSzhu4Rs4bqvJC/hu5nhu5Xhu5NoZ2UlJC/DtCU=


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]