(vhds.baothanhhoa.vn) - Thay vì tên gọi nhà văn hóa (NVH) thôn thì hiện nay ở một số địa phương vẫn gọi tên NVH làng, hoặc gọi song hành cả tên thôn và làng, bởi lý do duy nhất: Làng là tên gọi truyền thống, không thể mất đi...
JuG6vTwo4bqzaDHGocahWCHhu5nhu5rDquG7m2jhuqUhP8ON4bq9Myjhu6U3w60o4bq94buLMSjhu5vhur1sw60o4bq9McawKMOt4bq9Myjhu6U3w60o4bq94buLMShoM8Ot4bq74bu2Ji/hur08Pybhu5ko4bqzaDHGocahWCHhu5nhurzhuqUx4bq1IT/hu5rhur0xxrAo4bul4buBKOG7m2LDrSjhurvEqcOqKMOt4bq9Myjhu6U3w60o4bq94buLMSglw43hu6ThurwqKOG7m+G6vWzDrSjhu5vhur3hu4Eo4bq9w6rEkcOtKMOtMcawKOG7kShpb+G7myjGoW0ow6Lhu4cxKOG7meG6vXLhu43DreG6uyjhu6XhurHDrSjhurvEqcOqKOG7m2LDrSjDjeG7pOG6vChoM8Ot4bq7Iyjhur3DrGHhurMo4bq7xKnDqijGocOsw63hurso4bq9M8Ot4bq9KOG6szUo4bubYsOtKOG7m+G6vWzDrSjhu6UzKGgzw63hursjKOG6t+G7kcOqKGjhu6ko4bq1w6wo4bq14budxrAow63hur3huqPhu5vhu7goSDPDreG6uyhoMyjhu5tiw60o4bq7xKnDqijhu5vhu5fhu53GsGTDrSjhu5vhur1tw63hursjKGfhur1sw63hurso4bub4bq9ZShp4bqj4bubKMOiw6o9PT0mL+G7mT8m4buZKOG6s2gxxqHGoVgh4buZ4bqyMeG7meG7m8Oqw6zDrSE/JsOqaeG6uyjhurNoMcahxqFYIeG6teG7m+G6veG7nWnhurcow6rhurLhuqXDreG7m+G6peG7lyEoxqHhu5vGsGjhuqVYIeG7p8Oq4bq14bub4bq94bu4KCIpKeG7mcWpQCjhur3huqXDquG6u+G6veG7m+G7uCh9XV3hu5nFqUAhKMah4buX4bqzWCEvL+G6s+G6tcOtPeG6tzHDrOG7m+G6vTHDreG6veG6vcOsMT3hu6XDrS/hurXhuqXGoWfhu5vDrOG7mS/DreG6peG7p8ahLz4+PDAvPCIi4bq1WykwKTwpXeG7m30+XV0gaCk9ZuG7meG6u+G7tuG7l1h9WzAhKDFo4bubWCHDjeG6vTMo4bulN8OtKOG6veG7izEo4bub4bq9bMOtKOG6vTHGsCjDreG6vTMo4bulN8OtKOG6veG7izEoaDPDreG6u+G7tiEo4bunw6rhurXhu5vhur1YISIpKSEo4bq94bqlw6rhurvhur3hu5tYIX1dXSEoLz/DjeG6vTMo4bulN8OtKOG6veG7izEoaDPDreG6uyjDjcOqw63hur0o4bua4bq9bMOtIyjFqTYoxq9jw60oxqDhu43DrSgl4bq8Myjhu5rhu5fhu53DreG6uyo9Ji/hu5k/JuG7mSjhurNoMcahxqFYIeG7meG6tsOs4bq1xrAhPybGoeG7m+G7l8Osw63hurs/4buadCjigJxoM8Ot4bq74oCdKMahMcOt4bq7KOKAnOG7m+G6vWzDreKAnSMo4bqzMuG6syjhu5vhur1jKOG6vcSRKMahMeG7nSjhurPhu4sow604aSjDonLDtOG6syjhurtt4bqzKOG7l8OpPT09Ji/GoeG7m+G7l8Osw63hurs/Ji/hu5k/JuG7mSjhurNoMcahxqFYIeG7meG6tsOs4bq1xrAhP8ONN2koPik8WyMoxak2KMavY8OtKMag4buNw60oJeG6vDMo4bua4buX4budw63hursqKOG7m8OzKOG6s+G6vXPhurMoZ+G6vTLDreG6vSjhu5vhur0zw63hur0ow43hu6ThurwoaDPDreG6uyjDjcOqw63hur0o4bua4bq9bMOtPSjDguG6ocawKOG6s3HDreG6uyhoMyjhu5vhur3DtcOqKMOiw6plaSjhu5vhur1sw60ow43DqsOt4bq9KOG7muG6vWzDrSjDouG7i8OtKMOt4bq9xIPDrSjhurUxw63hur0o4bq9w6rEkeG7nSjhu5rhur1sw60ow61sw63hurso4bub4bq9bMOtKGnhu4/Dqiglw43hu5pJKj0o4bua4budxrAow63hur3DqmLDrSMoaOG7o+G6syjDrTPGsCMoaW/hu5so4bul4bqjw60ow6JkKMOiYeG7myjhu5cxKGgzKMOtYsOtKOG6u8Spw6oow43hu6Thurwo4bub4bq9bMOtKOG6vTHGsCjDjeG7pOG6vChoM8Ot4bq7PSjGoDHhu50ow63hur3DqmThu50oaMOjw60ow6JyMSjhu5cxKOG6tzPDrSjhurc04bqzIyjhurPhuqPhu5kocMawKOG6s+G6vcOqKOG6t28jKOG6szLhurMo4bqz4buhKOG6szHDrCjDrcOqYsOtKOG7pTMow63hurtyw7XDqijhurXhuqHDrSjDom7DreG6uyjhu5vhur3hu53Eg8OtKMOiw6oow6Jjw60o4bub4bq9bcOt4bq7KMOt4bq94bqj4bubIyho4bqjxrAo4bubYsOtKOG6u8Spw6rhu7gow43hu6ThurwoaDPDreG6uyjDjcOqw63hur0o4bua4bq9bMOtPShMw63hursoSHLhu43DreG6uyjhurJsw63hursoSOG7qSMo4bub4buXcuG7kcOt4bq7KOG7m+G6vWzDrSjDjcOqw63hur0o4bua4bq9bMOtIyjDreG6veG7jyhoNMOq4bu4KOKAnEgzw63hursow43DqsOt4bq9KOG7muG6vWzDrSjhurPhu4so4bqzMuG6s+G6vSjDouG6ocawKOG7m+G7l2LDrSh7KSkow603aT0oSW/hu5soaW3hurMo4bub4bq9w7XDqijhurvDqjHDrSjhu5fhuqPhu5so4bq1M8OqIyjhu5Eow6Lhu4soaHLhu50o4bq7w6rDuSjDreG6vcOqZOG7nSjhurXhuqPhu50o4bqjw60jKGfhu60ow63DqsSRaSMow61iw60oZ+G6vcOqKMOiYeG7myjhu5tiw60ow43hu6ThurwjKDHDqijhurNxw63hursoaeG7nW3DrSjhurvEqcOqKOG7m2LDrShoM8Ot4bq74oCdPSjDgsOqZOG7nSjDomHhurMo4bq3w6rEkeG7myjhu5Eoxak2KMavY8OtKMag4buNw60jKOG7m+G7l8Osw63hursoxqFtKDw8KMON4buk4bq8KOG6vcOqxJHDrSjDrTHGsCjhu5vhur3hu4Eo4bqz4buLKCAow43hu6Thurwo4bub4bq9bMOtKOG7pTMoeyjDjeG7pOG6vChoM8Ot4bq7PSYv4buZPybhu5ko4bqzaDHGocahWCHhu5nhurbDrOG6tcawIT/hurLhu4nDrSjhu5Eoxak2KMWo4bud4bqhw60o4bua4buXcsO1w63hursoJeG7muG6vcSpKMWo4bud4bqhw60qIyjhur3DqsSRw60ow60xxrAoXSjhu5vhur1sw60o4bqz4buLKF0ow43hu6Thurwow63hur1yw63hurso4bqzccOt4bq7KOG7l+G6o+G7myjDomHhurMo4bq3w6rEkeG7myMoZ+G6vcOqKGnDssOqKMON4buk4bq8KMOtM8awKOG6s+G7iyg+KOG7m2LDrSjhurvEqcOqPSjhu5rhur3huqXDrCjhurPhur3DqjEoxqHhuqko4bqzcDEo4bq24bq/KOG7m+G6vXIo4bqy4bq9w6oo4bq3byjhu5vhur1sw60oeyglaDPDreG6uyjDgsOsM8OqKihsw63hursow4LDsijhu6TDqmPhu5so4bua4bq9NcOs4bu4KOKAnMWo4bud4bqhw60o4bua4buXcsO1w63hursow63Ds8OqKOG7m8OqY8Ot4bq7KOG7peG7j8OqKFso4bub4buX4buJKMWo4bud4bqhw60o4buY4bq9NSMoacOyw6ooaDPDreG6uyhoMyg8KOG7m+G7l+G7iSMo4bul4bq/KOG6teG7oSjDreG6vXIoaDPDreG6uyjDgsOsM8OqKOG6uzjDrSjhu6Xhu4/Dqijhu5vhu5fhu4ko4bqy4bq9w6piaSjhu5rhur0zw63hur09KOG6tMOsKMOi4buLIyjDom3Dqijhu6Xhu4/DqijDjeG7pOG6vCMo4bqz4bq94bujw63hurso4bubbMOqKOG7peG6scOtKOG6u8Oqw7kow63hurvhu53GsGLDrSjhu5tiw60o4bq7xKnDqijDjeG7pOG6vChoM8Ot4bq7KMOCw6wzw6ojKMON4buk4bq8KGgzw63hursow4Jsw63hurs9PT0jKMOt4bq9csOt4bq7KOG6t8OqZcOtKOG6tzLDrCjhu5vhu5fhuqXDrCjhu5Eo4bqzw7PDreG6uyjDjeG7pOG6vCjhu5vhur3hu4EoaDTDqijhurvEqcOqKOG7m2LDrSjDjeG7pOG6vCjhu5vhur1sw60jKOG7m+G6veG6pcOsKOG6szLhurPhur0o4bq7xKnDqijhu6U3w60o4bq3NcOtKOG6vTPDreG6vSjhurPhur3hur/DreG6vSjDreG6vTMow61y4buP4bqz4oCdPShMw63hurso4bq24bufw6oo4bukN8OtKOG6vOG7n8Ot4bq7Iyjhu5jhur3hu4so4bqy4bq9cCjhu5vhu4fhurPhur0o4buc4bq2w43hurQoxak2KMWo4bud4bqhw60o4bua4buXcsO1w63hursjKOG6s+G6vcOsKOG6t8OqY+G7myjhu5vhur1iaeG7uCjigJzhu5piw60o4bq7xKnDqihoM8Ot4bq7KOG7pWwo4bqz4bufw63hurso4bub4bq9w6piw63hursoaMOqYsOt4bq7KMOibcOqKOG7peG7j8OqKGnDssOqKMOt4bq7csO1w6oo4bq14bqhw609KOG7muG7l8Osw63hursoxanhuqHGsCjhurV1w63hursow43hu5pJIyjhur1y4buPw63hurso4bq14bqxw60oxanhuqHGsCjhurV1w63hursow43hu6ThurwoLShH4bq94budKOG7m+G6vWUo4bub4bq9McOsKOG7m+G6vWzDrSjDreG6vXLDreG6uyjDrWPhu50ow6LDs8OqKOG7m2LDrSjhurvEqcOqKMON4buk4bq8KGgzw63hursoxqExw63hursow43hu6Thurwo4bub4bq9bMOtKOG7m+G6veG7gSjhurMy4bqzKOG7m+G6vWMo4bq9xJEoxqEx4budKMOtM8awKMah4bqrKGfhur1sw63hursow604aSjDonLDtOG6syjhurtt4bqzKOG7l8OpIyjhu5tiw60o4bq7xKnDqijhu5vhu5fhu53GsGTDrSjhu5vhur1tw63hurso4bqzcDEow6Lhu4cxKOG7meG6vXLhu43DreG6uz0o4bqy4bq94bq/w63hur0o4bul4buBKOG7pcSDxrAjKOG6s+G6veG7o8Ot4bq7KOG7m2zDqijhu5vhur114bqzKOG6vcOqxJHDrSjhu5tiw60o4bq7xKnDqijhu5vhur3huqXDrCg+KOG6szLhurPhur3igJ09Ji/hu5k/JuG7mSjhurNoMcahxqFYIeG7meG6tsOs4bq1xrAhPybGoeG7m+G7l8Osw63hurs/R+G6vWzDreG6uyhp4bqj4bubKMOiw6oo4bqzMuG6syjhurvDqjIo4bub4buX4buHKOG7pTfDrSjhur3hu4sxKGgzw63hursmL8ah4bub4buXw6zDreG6uz8mL+G7mT8m4buZKOG6s2gxxqHGoVgh4buZ4bq2w6zhurXGsCE/w43hu6Thurwo4bub4bq9bMOtIyhoM8Ot4bq7Iyjhurc1w60jKOG7m8OzKOG6teG6ocOtKOG7meG6vW0oaDMoaW/hu5so4bub4bq9w6pj4bubKOG6s+G6vWMo4bulN8OtKOG6veG7izEjKMOt4buNw6ooxqHDqsOt4bq9KOG6vcOsNOG7myjhurNvw63hursow6Juw63hursjKOG6u+G7i+G7mSjhu5nhur3Do8OtKOG6s3DDreG6uyjhurNtKOG7pTMo4buZ4bq9MuG7myjhur3hu53GsChn4bq9bcOqKMOiNMOqKMOiw6wzw60oZ2Phu5so4bubw6wzw60o4bq14bqhw609KOG7mjTDqijhu6Q3w60o4bq3NcOtKMahbSg8PF1dKMOt4bq7M8awKDw+LVstPik8IijhurNwMSjGoOG7kSjhu6Q3w60o4bq94buLMSMo4bua4bq9ZSjhu5vhur0xw6wo4bulMyjhurThu50oaOG7h+G6s+G6vSgl4buk4bq8I+G7muG7muG7tOG6tEgqKOG7pWQo4bulw6rEkeG6syjhur1y4buPw63hurso4bq14bqxw60o4bub4bq9deG6syjhur3DqsSRw60o4bubw6pi4budKOG6s+G6veG6vyjGoW0oXSjhu6UzKOG7m8OqYuG7nSjhurPhur3hur8oxqFtKDxdKOG7m+G7l8Osw63hurso4bq2byjhu5vDqmLhu50o4bqz4bq94bq/KMWpNijDjeG7mkko4bub4buDw63hur0o4bua4bq9McOt4bq9KOG6vOG7izEjKOG6u8OqMcOqKMOiw6w0w60oPik8IigtKD4pPikjKOG6s+G7iyjDrW/DqijhurXhu53DreG6uyjhur1y4buPw63hurso4bq14bqxw60oxanhuqHGsCjhurV1w63hursow43hu6ThurwoLShH4bq94budKOG7m+G6vWUo4bub4bq9McOsKOG7m+G6vWzDrT0o4bua4budxrAow63hur3DqmLDrSMow6Lhu4cxKMOiw6plaSjDjeG7pOG6vCjhu6UzKGfhur3hu50o4bub4bq9ZSjhu5vhur0xw6woZ+G6vWzDreG6uyjDreG6veG6o+G7myjhu5vhur3DqmPhu5so4buZ4bq9NcOqKMOtOWko4bub4buXYsOtKOG6s+G7n8Ot4bq7KGlv4bubKOG7peG7hyjhu5vhu5fhur89KOG7pDMow63hur1yKOG7pcSDxrAjKMOibcOqKOG6s+G6vcOqY+G7nSjhu6Xhu4/Dqijhu5vDqmLhu50o4bqz4bq94bq/IyjhurMy4bqzKOG7m+G6vWzDrSjhu5nhur01w6oo4bqz4buLKOG7m2LDrSjhurvEqcOqKOG6s+G6veG7ncOt4bq7KGgzKMON4buk4bq8KOG7m+G6vWzDrSjhurPhur1zKGfhur1sw63hurso4buZ4bq9NcOqKMON4buk4bq8KGgzw63hurs9KOG6tjMo4buY4bq9McOtKOG7muG6veG7hyhIMcOtIyjhu5rhu5dy4buRw63hurso4buZ4bq94buJw63hurso4bukN8OtKOG6veG7izEoLSjhu5rhur1sw63hurso4bubw6rDrSjhur3hu53GsMSRw60o4bq8Myjhu5rhu5fhu53DreG6uyMo4bqz4bq9w6wo4buXOcOt4bq74bu4KOKAnOG6suG6veG7gyjhu5vhur0xxrAo4bubdChoM8Ot4bq7KOG7m+G6vTPDreG6vSjhu5t0KOG7m+G6vWzDrSjDomUo4bub4bq9bcOt4bq7KMOt4bq94bqj4bubKOG7m+G7l8Osw63hurso4buV4budNcOtKGjhu6ko4bq9M8Ot4bq9KOG6s+G6veG6v8Ot4bq9IyjhurPhu4nDrShoM8Ot4bq7KGgzKMWp4budxrBiw60oxqHhu51t4bubIyhpNsOqKMahbcOt4bq7KOG7m+G7l8Osw63hurso4bubw6pkaSjhu5vhur1z4bqzKOG6s3AxKMOt4bq7csO1w6oo4bq14bqhw60jKGfhur1sw63hurso4bq3McOsKOG6u8Oqw7UoaeG6o+G7myjDonLDtOG6sz0o4bua4buPw6oow6LhuqHGsCMo4bqz4bq94bujw63hurso4bubbMOqKMah4bqrKOG7m+G6vXXhurMo4bq9w6rEkcOtKOG7lzMoxqHDrDLhu5soaDTDqiMow61j4budKMOi4buNw60o4bul4buHKMOtM8OsKOG6s+G6vXIxKOG7m+G6vXXhurMo4bq9w6rEkcOtKMOi4bujw63hursoxqHhuqso4buZ4bq9NcOqKMOiw7PDqijDreG6uzHGsCjhu6Xhu4Eo4bqz4buJw60oaMOqYsOtKOG7leG7nTHDrSjhu5vhu4/Dqijhu6XDqsSR4bqzKOG7m+G6veG6r2kow6Lhu4fDreG6vSjhu5vDqmLhu50o4bqz4bq94bq/KMON4buaSSE9KOG6suG7icOtKOG7m+G6veG6pcOsKGzDreG6uyhIYihHw6pk4budKHbDreG6vSMo4bua4buXcuG7kcOt4bq7KOG7meG6veG7icOt4bq7KOG7pDfDrSjhur3hu4sxKC0o4bua4bq9bMOt4bq7KOG7m8Oqw60o4bq94budxrDEkcOtKOG7muG6vcSpKMWo4bud4bqhw63hu7go4oCcw41j4budKOG6s+G6veG7gyhpb+G7myjDjeG7pOG6vChpMyjhu6V0MSjhurvEqcOqKOG7m2LDrSjhu5vhur1sw60jKOG7pXQxKOG6u8Spw6oo4bubYsOtKGgzw63hurso4bub4bq94buBKOG7l2so4buXM8Ot4bq7KGfhur1sw63hurso4bqz4buLKMahdSjDom7DreG6uyjDreG6veG6o+G7mz0o4bq0w6wow6Lhu4so4bqzw6PDrSjhu5vhur114bqzKOG6vcOqxJHDrSjDreG6u+G6vcOqYmko4bq9cuG7j8Ot4bq7KOG6teG6scOtKOG6s3AxKMag4buRKOG7pOG6vCPhu5rhu5rhu7ThurRIKOG7pTMoxqEx4budKMOtM8awKGgzKOG7leG7ncawY+G7myjDouG7h8Ot4bq9KMahMuG7mSjDreG6vcSD4buZIyjhu5vhur0zw63hur0oaMSD4buZKOG7m+G6vWzDrSMo4bubw7Mo4bq14bqhw60o4buZ4bq9bSjhurNwMSjhu5zhurbDjeG6tCjhu5vhu4PDreG6veKAnT0mL+G7mT8m4buZKOG6s2gxxqHGoVgh4buZ4bqyMeG7meG7m8Oqw6zDrSE/JsOqaeG6uyjhurNoMcahxqFYIcOq4bqy4bqlw63hu5vhuqXhu5chKMah4bubxrBo4bqlWCHhu6fDquG6teG7m+G6veG7uCgiKSnhu5nFqUAo4bq94bqlw6rhurvhur3hu5vhu7goWz5b4buZxalAISjGoeG7l+G6s1ghLy/hurPhurXDrT3hurcxw6zhu5vhur0xw63hur3hur3DrDE94bulw60v4bq14bqlxqFn4bubw6zhu5kvw63huqXhu6fGoS8+PjwwLzwiIuG6tVspMCk8ez7hu5tbPj59XWgpPWbhu5nhurvhu7bhu5dYPjwhKDFo4bubWCHDjeG6vTMo4bulN8OtKOG6veG7izEo4bub4bq9bMOtKOG6vTHGsCjDreG6vTMo4bulN8OtKOG6veG7izEoaDPDreG6u+G7tiEo4bunw6rhurXhu5vhur1YISIpKSEo4bq94bqlw6rhurvhur3hu5tYIVs+WyEoLz/DjeG6vTMo4bulN8OtKOG6veG7izEo4bub4bq9bMOtKHsjKMWpNijFqOG7neG6ocOtKOG7muG7l3LDtcOt4bq7KCXhu5rhur3EqSjFqOG7neG6ocOtKijhurPhu4nDrSjhurPhu4so4bubYsOtKOG6u8Spw6oow43hur0zKOG7pTfDrSjhur3hu4sxKGgzw63hursow4LDrDPDqj0mL+G7mT8m4buZKOG6s2gxxqHGoVgh4buZ4bq2w6zhurXGsCE/4bqyccOt4bq7KOG7m+G6veG6pcOsKGjhu6ko4bq7w6o1w6oo4bubdCjhu5nhur3hur8xKMOt4bq7M8Ot4bq9KOG6s+G6vXPhurMow603w63hursoaDMoxqDhu5Eo4buk4bq8I+G7muG7muG7tOG6tEgjKMOiw7PDqijhu5tiw60ow43hu6ThurwoaDPDreG6uyjGoTHDreG6uyjDjeG7pOG6vCjhu5vhur1sw60oZ+G6vWzDreG6uyjhurPhu4sow63hurvhur3hu4UxKGgzKGnhuqPhu5sow6LDqijhurMy4bqzKOG6u8OqMijhu5vhu5fhu4co4bulN8OtKOG6veG7izEoaDPDreG6uyMo4bq7w6oyKOG7m+G7l+G7hyjDrTPGsCjhu5vDqmPhu5ko4bub4buh4bqzKMOicsO04bqzKOG6u+G7gcOtKOG6u8Oqw7ko4bulMyjhu5nhur0y4bubKOG6veG7ncawIyjDonLDtOG6syjhu5vhur1lKOG6vcOqxJHDrSjhu5Xhu50xKOG7meG6vcOsw63hurso4bub4buh4bqzIyjhu5vEg+G7mSjhu5Xhu50yw609PT0oSDPDreG6uyho4budbMOtKOG6s+G7iyhpb+G7myjGoXPhurMoaTTDreG6vSjhu5vhuqFpKGjDqsOt4bq9KOG7pWwo4bq94buBw63hur0jKGkzKOG7kSjDouG7iyjGoeG6qyjhu5s0w6woxqF1KGjDqmLDrShnY+G7myhpxKnDqijDreG6u3LDtcOqKOG7m+G7l8Osw63hursoaW/hu5so4bqzb8Ot4bq7KMOibsOt4bq7KOG6teG6ocOtKOG6s3Io4bq3ZMOtKOG7pcO5w63hursow63hur3huqPhu5s9Ji/hu5k/JuG7mSjhurNoMcahxqFYIeG7meG6tsOs4bq1xrAhP8OCbcOqKOG7peG7j8OqKMOt4bq7csO1w6oo4bq14bqhw60jKOG7peG6scOtKOG7m+G6oWkow63DqsSRaSMo4bubYsOtKGgzw63hurso4bqz4buLKOG6u8OqMijhu5vhu5fhu4co4bubw6rDreG6vSjhu5vhur3Do8OtIyjDrcOqZGko4bubdSjhur0zw6woaOG7j8OtPSjhu5psw6oow63hur3hu48oaMO1w6oo4bqzcDEo4bua4buXcuG7kcOt4bq7KOG7m+G6vWzDrSjDjcOqw63hur0o4bua4bq9bMOtIyjFqTYoxq9jw60oxqDhu43DrSgl4bq8Myjhu5rhu5fhu53DreG6uyojKGzDreG6uyhIcuG7jcOt4bq7KOG6smzDreG6uyhI4bup4bu4KOKAnEgzw63hursow43DqsOt4bq9KOG7muG6vWzDrSjhur3hu43DrSh7KSkow603aSjhu5vhu53Ds8OqKOG7l27Dqj0ow41j4budKOG6tzjhu5so4bq34budb+G6syjhu5nhur01w6oow6LDs8OqKOG7m2LDrSjhurvEqcOqKMON4buk4bq8KGgzw63hursow43DqsOt4bq9KOG7muG6vWzDrSjhu5vhur0zw63hur0ow43hu6Thurwo4bub4bq9bMOtKMONw6rDreG6vSjhu5rhur1sw60o4bub4bq94buBKOG6s+G6veG7o8Ot4bq7KOG7m2zDqihpb+G7myhow6PDrSjDrcO5MSjhurNxw63hurso4buZ4bq9NcOqKMOicjEo4buXMSjhurczw60o4bq3NOG6syMo4bub4bq9bcOt4bq7KMOt4bq94bqj4bubPSjhu5rDqmPhurMo4bub4bq94buBKOG7l+G6o+G7myjhu5vDqmPhurMow63hur1yw63hurso4bqzccOt4bq7KGfhur1sw63hurso4bub4bq9ZSho4bqjxrAo4bqzMsOqKOG6s8OzKGkzKOG6teG7ncawKOG7m+G7l+G7gSjhu5tiw60o4bq7xKnDqijDjeG7pOG6vChoM8Ot4bq7KGk2w6oow6Jyw7ThurM9PT3igJ09Ji/hu5k/JuG7mSjhurNoMcahxqFYIeG7meG6tsOs4bq1xrAhKMah4bubxrBo4bqlWCHhu5vhuqXFqeG7my0xaMOq4bq7w63hu7go4buXw6rhurvhur3hu5tAIT8mxqHhu5vhu5fDrMOt4bq7P+G6tjPDqijhu6UzKDXDreG6veG7uCh2w63hur0o4bq8w6wzw63hursmL8ah4bub4buXw6zDreG6uz8mL+G7mT8=


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]