(vhds.baothanhhoa.vn) - Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, tại các huyện giáp ranh với địa bàn huyện Hà Trung đã có ca F0 ngoài cộng đồng, nguy cơ lây nhiễm vào địa bàn huyện là rất lớn, vì thế huyện đã nhanh chóng thành lập các chốt kiểm soát liên ngành phòng, chống dịch, đồng thời duy trì nghiêm hoạt động của các chốt để kiểm soát toàn bộ người, phương tiện ra, vào địa phương.
4bup4buKw714w4nDk+G6osOZw5nhu6F3VOG7ieG7iOG7pMOT4bq8d3jDmeG7pOG7tsOT4bq84buhd+G7pOG6vOG7tOG7pC3huqLDk+G7iMOM4buMdXhO4bumw5nhu6Thu4jDjeG7tsO6d+G7q8SDxIJ44buJw5rhu6bhu4zDjHjDmeG7iOG7hOG7pHjDieG7iuG6pOG7pHjDieG7lOG7jMOMeOG7pMODw4l4VOG7isOU4buMw4zDuXjDieG7iuG7luG7jMOMeOG6uEvDieG7injhu6Thuq7hu4h4w4nDg8OJeMOJ4buK4buW4bukeE/hu4hIw5J4w5nhu47Dg+G7pOG7qS/hu4rDveG7q+G7qVR4w4nDk+G6osOZw5nhu6F3VMSD4bq84bqi4bq4d+G7q+G7icOa4bus4bugw4l44bq44buISeG7jHhF4buI4buE4buMeFThu4rhu67DiXjhu6Thuq5UeMOJ4buq4bqieOG6uEvDieG7inhFR+G7jOG7ingwYsO04bqvMS3DveG6oMO5eOG7pOG6ruG7iHjDicODw4l44buK4bum4bu2R+G7jHjDjOG7iMODVHjDmuG6ouG7jOG7injDneG7oOG7iHjhurpL4bqieEXEguG7jHjhu4rhu6bhu7ZH4buMeMSDxIJ44buJw5rhu6bhu4zDjHjhurrhurZ4w4nDlXjDieG6onjhuqN5eOG7jMOM4buOxILhu4h4w4nhu5rhu4zDjHjhurrGoOG7jMOMw7l44buMw4zhu6bhu7Z4w4nhu554w5Phuqjhu7Z44buM4buK4buIScOSeMOdxILhu4544bq6S+G6onhFxILhu4x44buK4bum4bu2R+G7jHjDk8SCeMOa4bqq4bukeMOT4bug4buMw7l4w51KeOG7pOG7iuG7hHjhu4rhu6bhu7ZH4buMeOG6uuG6tnjhu4zhu4rhuqLhu4zhu4p4w4nhu4rDleG7jMOMeOG7pOG7isSC4buM4buKeMOTQ1R4w4nDg8OJeMOJ4buK4buW4bukeE/hu4hIw5J4w5nhu47Dg+G7pHjDk+G7iOG7guG7jHjhu4zDjMSC4buM4buKeFThu4rDlOG7jMOMw7l4w4nhu4rhu5bhu4zDjHjhurhLw4nhu4rDuXjhurrGoOG7jMOMeOG7pOG7ilDhu4h44bq44bum4bu2eOG7pMOaSnjhu4zDjOG7iuG7iOG7gsOSeOG7iuG7juG6ruG7pHjhurrhu5rhu4zDjHjDieG7quG6onjDicODw4l4w4nhu4rhu5bhu6R44bq6SHhP4buISMOSeMOZ4buOw4Phu6R44buk4buOxILhu4x4ReG7mnjhu4zDjOG7rFDhu4jDuXhU4buK4bus4bue4buMw4x44buk4buIR+G7jHjDmuG6osO5eMOdxILhu4544bq6S+G6onhU4buK4bus4bue4buMw4zhu6Xhu6kvVOG7q+G7qVR4w4nDk+G6osOZw5nhu6F3VCDhu47hurjhu7Z34bur4bup4buIw5LDjHjDicOT4bqiw5nDmeG7oXfhu4gw4bq84buM4buk4bq8w5p3eMOZ4buk4bu2w5Phurzhu6F34buy4buI4bq44buk4buKdXjDgHl5VOG7tMO6eOG7iuG6vOG7iMOM4buK4bukdXjhu7nhu7Xhu7VU4bu0w7p3eMOZw5rDieG7oXcvL8OJ4bq44buM4bulReG6ouG7juG7pOG7iuG6ouG7jOG7iuG7iuG7juG6ouG7pcOd4buML+G6uOG6vMOZT+G7pOG7jlQv4buM4bq84buyw5kv4buzw73hu7VBL+G7s3nhu7Xhurjhu7nDvUHhu7fhuqDhu7PDveG7pMO94bqgw4FB4bu1w5N54bulTlTDjHTDmuG7oeG7t8OBd3jhuqLDk+G7pOG7oXfEg8SCeOG7icOa4bum4buMw4x4w5nhu4jhu4Thu6R4w4nhu4rhuqThu6R4w4nhu5Thu4zDjHjhu6TDg8OJeFThu4rDlOG7jMOMw7l4w4nhu4rhu5bhu4zDjHjhurhLw4nhu4p44buk4bqu4buIeMOJw4PDiXjDieG7iuG7luG7pHhP4buISMOSeMOZ4buOw4Phu6R3eOG7suG7iOG6uOG7pOG7iuG7oXfDgHl5d3jhu4rhurzhu4jDjOG7iuG7pOG7oXfhu7nhu7Xhu7V3eC/hu6vhu6kvVOG7q+G7qVR4w4nDk+G6osOZw5nhu6F3VDDhuqJU4buk4buI4buO4buMd+G7q8SD4bum4bu2R+G7jHjEg8SCeOG7icOa4bum4buMw4x44bq64bq2eOG7pOG7isSC4buM4buKeMOTQ1R4QXjDieG7iuG7luG7pHhP4buISMOSeMOZ4buOw4Phu6R4w5Phu4jhu4Lhu4x44buMw4zEguG7jOG7inhU4buKw5Thu4zDjMO5eMOJ4buK4buW4buMw4x44bq4S8OJ4buKeDBiw7Thuq8xLcO94bqgw7l4w4zGoMOSeMOJw4PDiXjDieG7iuG7luG7pHjhu6Thuq7hu4h4w63hu6bhu5bDiXjDk+G7mnjhu7PDvcOBeOG7pOG7iuG7puG7msOJeOG6ukvhuqJ4RcSC4buMeOG7tOG6tnjEg8SCeOG6rU3hu4zhu4rDunjDreG7puG7lsOJeMOT4buaeOG7s8O9w4EgeOG7pOG6ruG7iHjhu7ThurZ4xIPEgnjhuq3hu47hu4zDjMO6eOG7pOG6ruG7iHjhurrhu6xQ4buMw4x44bukTOG7jOG7injhu7l5w4DDuXjhurpL4bqieFThu4pD4buMeMSDxIJ44buJw5rhu6bhu4zDjHjDmeG6ouG7jMOMeOG6q8OM4bqieOG7i+G7nuG7jMO6eOG7pOG6ruG7iHjhu7ThurZ4xIPEgnjEg+G6sOG7iMO6eOG7pOG6ruG7iHjhurrhu6xQ4buMw4x44bukTOG7jOG7injhu7nhu7Phu7V44bu04bq2eMSDxIJ44buJ4buI4buE4buMw7p44bq64busUOG7jMOMeOG7pEzhu4zhu4p44bu5ecOAIHjhu7ThurZ4xIPEgnjhu4vhu57hu4x4w53Egnjhurrhu6xQ4buMw4x44bukTOG7jOG7injhu7nhu7PDgXjhu7ThurZ4xIPEgnjDtOG7iOG7jOG7iuG7peG7qS9U4bur4bupVHjDicOT4bqiw5nDmeG7oXdUIOG7juG6uOG7tnfhu6vhu6nhu4jDksOMeMOJw5PhuqLDmcOZ4buhd+G7iDDhurzhu4zhu6ThurzDmnd4w5nhu6Thu7bDk+G6vOG7oXfhu7Lhu4jhurjhu6Thu4p1eMOAeXlU4bu0w7p44buK4bq84buIw4zhu4rhu6R1eOG7ueG7teG7tVThu7TDund4w5nDmsOJ4buhdy8vw4nhurjhu4zhu6VF4bqi4buO4buk4buK4bqi4buM4buK4buK4buO4bqi4bulw53hu4wv4bq44bq8w5lP4buk4buOVC/hu4zhurzhu7LDmS/hu7PDveG7tUEv4buzeeG7teG6uOG7ucO94bu5eXnDveG7t+G7pOG7t0Hhu7nhu7fhuqDDk3nhu6VOVMOMdMOa4buh4bu5w4Hhu7l3eOG6osOT4buk4buhd8SDxIJ44buJw5rhu6bhu4zDjHjDmeG7iOG7hOG7pHjDieG7iuG6pOG7pHjDieG7lOG7jMOMeOG7pMODw4l4VOG7isOU4buMw4zDuXjDieG7iuG7luG7jMOMeOG6uEvDieG7injhu6Thuq7hu4h4w4nDg8OJeMOJ4buK4buW4bukeE/hu4hIw5J4w5nhu47Dg+G7pHd44buy4buI4bq44buk4buK4buhd8OAeXl3eOG7iuG6vOG7iMOM4buK4buk4buhd+G7ueG7teG7tXd4L+G7q+G7qS9U4bur4bupVHjDicOT4bqiw5nDmeG7oXdUMOG6olThu6Thu4jhu47hu4x34bur4buJ4bqu4buIeMOJw4PDiXjDieG7iuG7luG7pHhP4buISMOSeMOZ4buOw4Phu6R44bq6RuG7pnjhurrhu6xRw4l44buk4bqy4buMw4x4w4nhu6xQ4buMw4x4w5NXw4l4w5Phu6xR4buMw4x44bu2eOG7pOG7hMO5eMOJ4buU4buMw4x44bqi4buMw7l4VeG7puG6qOG7jHjDmVd4w53Egnjhu4zhu4rhuqjhu4x4w5NXw4l44bukVnjDicODw4l44bq64buOxILhu4x44buk4buKSOG7peG7qS9U4bur4bupVHjDicOT4bqiw5nDmeG7oXdUIOG7juG6uOG7tnfhu6vhu6nhu4jDksOMeMOJw5PhuqLDmcOZ4buhd+G7iDDhurzhu4zhu6ThurzDmnd4w5nhu6Thu7bDk+G6vOG7oXfhu7Lhu4jhurjhu6Thu4p1eMOAeXlU4bu0w7p44buK4bq84buIw4zhu4rhu6R1eOG7t+G7teG7tVThu7TDund4w5nDmsOJ4buhdy8vw4nhurjhu4zhu6VF4bqi4buO4buk4buK4bqi4buM4buK4buK4buO4bqi4bulw53hu4wv4bq44bq8w5lP4buk4buOVC/hu4zhurzhu7LDmS/hu7PDveG7tUEv4buzeeG7teG6uOG7ucO94bu54bu3w4Hhu7N54bukw7154bu5w4DDvcOTeeG7pVThu4zDjHTDmuG7ocOAw4DhuqB3eOG6osOT4buk4buhd8SDxIJ44buJw5rhu6bhu4zDjHjDmeG7iOG7hOG7pHjDieG7iuG6pOG7pHjDieG7lOG7jMOMeOG7pMODw4l4VOG7isOU4buMw4zDuXjDieG7iuG7luG7jMOMeOG6uEvDieG7injhu6Thuq7hu4h4w4nDg8OJeMOJ4buK4buW4bukeE/hu4hIw5J4w5nhu47Dg+G7pHd44buy4buI4bq44buk4buK4buhd8OAeXl3eOG7iuG6vOG7iMOM4buK4buk4buhd+G7t+G7teG7tXd4L+G7q+G7qS9U4bur4bupVHjDicOT4bqiw5nDmeG7oXdUMOG6olThu6Thu4jhu47hu4x34burMMODw4l4w4nhu4rhu5bhu6R4w5NDVHjDk8OD4buMeOG7pMOa4bqu4buIeMOTxILDknjhu4zhu4rhu4hHw5J4w53hu6jDuXhU4buK4bqo4buMeMOJ4buU4buMw4x44buk4buKxILhu4zhu4p4w53hu4jhu4Lhu4x44bukw5rhu47hu4zDjHjDieG7iuG7luG7pHjDjMagw5J4w5Lhu6Lhu4h4w4nhu4rhu5bhu6R44bukVnjhu7Ut4bu3eMOJ4bqieOG7pMOaV8OJeMOdxIJ4w5Phu6bhu5Thu4x44bukxajDiXjhu6TDmlfDiXjhu7Phu7cv4buz4bu34buKeMOTxILDknjhu4zhu4rhu4hHw5J4w53hu6h4w4nhu4rhu5bhu6R4w4nhu4rhuqThu4zDuXhP4buISMOSeMOZ4buOw4Phu6R44buk4buW4bukeOG7jMOM4busUOG7iHjDncSCeFThu4rhu6zhu57hu4zDjHjhu6Thu4hH4buMeMOa4bqiw7l4w53EguG7jnjhu4rhu6bhu7ZH4buMeOG7pOG7iuG6vOG7jnjhurrFqOG7jMOMeFXhu6bhu7Z44bq6S+G7jOG7iuG7peG7qS9U4bur4bupVHjDicOT4bqiw5nDmeG7oXdUIOG7juG6uOG7tnfhu6vhu6nhu4jDksOMeMOJw5PhuqLDmcOZ4buhd+G7iDDhurzhu4zhu6ThurzDmnd4w5nhu6Thu7bDk+G6vOG7oXfhu7Lhu4jhurjhu6Thu4p1eMOAeXlU4bu0w7p44buK4bq84buIw4zhu4rhu6R1eOG7ueG7teG7tVThu7TDund4w5nDmsOJ4buhdy8vw4nhurjhu4zhu6VF4bqi4buO4buk4buK4bqi4buM4buK4buK4buO4bqi4bulw53hu4wv4bq44bq8w5lP4buk4buOVC/hu4zhurzhu7LDmS/hu7PDveG7tUEv4buzeeG7teG6uOG7ucO94bu5w73hu7Xhu7lB4buk4bu1w4HDveG7ucOAw5N54bulTlTDjHTDmuG7oeG6oHl3eOG6osOT4buk4buhd8SDxIJ44buJw5rhu6bhu4zDjHjDmeG7iOG7hOG7pHjDieG7iuG6pOG7pHjDieG7lOG7jMOMeOG7pMODw4l4VOG7isOU4buMw4zDuXjDieG7iuG7luG7jMOMeOG6uEvDieG7injhu6Thuq7hu4h4w4nDg8OJeMOJ4buK4buW4bukeE/hu4hIw5J4w5nhu47Dg+G7pHd44buy4buI4bq44buk4buK4buhd8OAeXl3eOG7iuG6vOG7iMOM4buK4buk4buhd+G7ueG7teG7tXd4L+G7q+G7qS9U4bur4bupVHjDicOT4bqiw5nDmeG7oXdUMOG6olThu6Thu4jhu47hu4x34burMMOD4buMeEXhu5p44bu2eOG7pOG7hHjhu6Thu4pXw4l44buK4buIR+G7jHjhurrhu4544buk4buK4bqo4buMeOG7jOG7iuG7iEfhu6TDuXhP4buISMOSeOG7pMOa4bqiw7l44buM4buK4bq0w4l44buM4buKUnjDicODw4l4w4nhu4rhu6p4VOG7iuG7rOG7nuG7jMOMeOG7pOG7iEfhu4zDuXjhu4zDjOG7rFDhu4h44buMw4zGoOG7iHjhu6TDmuG7guG7jHjhu7Thurx44buk4buKV8OJeOG7iuG7iEfhu4x44buMw4zhu4rhu4jhu4LDknjDieG7lOG7jMOMeOG7pMODw4l4VOG7isOU4buMw4zDuXjDieG7iuG7luG7jMOMeOG6uEvDieG7ingwYsO04bqvMS3DveG6oOG7peG7qS9U4bur4bupVHjDicOT4bqiw5nDmeG7oXdUIOG7juG6uOG7tnfhu6vhu6nhu4jDksOMeMOJw5PhuqLDmcOZ4buhd+G7iDDhurzhu4zhu6ThurzDmnd4w5nhu6Thu7bDk+G6vOG7oXfhu7Lhu4jhurjhu6Thu4p1eMOAeXlU4bu0w7p44buK4bq84buIw4zhu4rhu6R1eOG7ueG7teG7tVThu7TDund4w5nDmsOJ4buhdy8vw4nhurjhu4zhu6VF4bqi4buO4buk4buK4bqi4buM4buK4buK4buO4bqi4bulw53hu4wv4bq44bq8w5lP4buk4buOVC/hu4zhurzhu7LDmS/hu7PDveG7tUEv4buzeeG7teG6uOG7ucO94bu5w73DgeG7teG7teG7pMO94bu3w4Dhu7PhuqDDk3nhu6VOVMOMdMOa4buh4bqgw73hu7N3eOG6osOT4buk4buhd8SDxIJ44buJw5rhu6bhu4zDjHjDmeG7iOG7hOG7pHjDieG7iuG6pOG7pHjDieG7lOG7jMOMeOG7pMODw4l4VOG7isOU4buMw4zDuXjDieG7iuG7luG7jMOMeOG6uEvDieG7injhu6Thuq7hu4h4w4nDg8OJeMOJ4buK4buW4bukeE/hu4hIw5J4w5nhu47Dg+G7pHd44buy4buI4bq44buk4buK4buhd8OAeXl3eOG7iuG6vOG7iMOM4buK4buk4buhd+G7ueG7teG7tXd4L+G7q+G7qS9U4bur4bupVHjDicOT4bqiw5nDmeG7oXdUMOG6olThu6Thu4jhu47hu4x34bur4buJ4bqu4buIeOG6uuG7rFDhu4zDjHjhu6RM4buM4buKeOG7uXnDgCB44bu04bq2eMSDxIJ44buL4bue4buMeMOTxIJ44bq6S+G6onhFxILhu4x4w4zhu4jDg1R4w5rhuqLhu4zhu4p4w53hu6Dhu4h44bu04bq2eMO0TeG7jOG7ingl4buMw7l44buK4bum4bu2R+G7jHjDtE3hu4zhu4p44bqt4buaw4nDuXjhu4rEguG7jMOMeOG7jMOMxILhu7Z4w4nDlXjDk+G7rFHhu4zDjHjDk+G7oOG7jHjhu4zDjOG7rFDhu4h4w5PhuqLhu4544bq64bua4buMw4x4w4nhu6rhuqJ44bu04bq2eMO0TeG7jOG7ingl4buMeMOZ4bqi4buMw4x4w5PEgsOSeMOd4buIR8OJeOG7pOG6ruG7iHjDicODw4l4w4nhu5Thu4zDjHjhu6Thu7Z44bukw5rhu4Lhu4x44bq6S+G6onhFxILhu4x44buK4bum4bu2R+G7jHjEg8SCeOG7icOa4bum4buMw4zDuXjhu4zhu4Lhu4x4w4nhu5Thu4zDjHjhu6TDg8OJeE/hu4hIw5J4w5nhu47Dg+G7pHjhu6Thuq7hu4h4w4nhu4rhu5bhu6R44bq64busUcOJeOG6uuG7rFHDiXjhurrhuqTDiXhF4buIR+G7pHjDieG7isWoeOG7uOG7peG7qS9U4bur4bupVHjDicOT4bqiw5nDmeG7oXdUIOG7juG6uOG7tnfhu6vhu6nhu4jDksOMeMOJw5PhuqLDmcOZ4buhd+G7iDDhurzhu4zhu6ThurzDmnd4w5nhu6Thu7bDk+G6vOG7oXfhu7Lhu4jhurjhu6Thu4p1eMOAeXlU4bu0w7p44buK4bq84buIw4zhu4rhu6R1eEFBw71U4bu0w7p3eMOZw5rDieG7oXcvL8OJ4bq44buM4bulReG6ouG7juG7pOG7iuG6ouG7jOG7iuG7iuG7juG6ouG7pcOd4buML+G6uOG6vMOZT+G7pOG7jlQv4buM4bq84buyw5kv4buzw73hu7VBL+G7s3nhu7Xhurjhu7nDveG7ueG7ucOA4bu1w73hu6TDgeG7s3nhuqDDvcOTeeG7pU5Uw4x0w5rhu6HDgOG7s+G7uXd44bqiw5Phu6Thu6F3xIPEgnjhu4nDmuG7puG7jMOMeMOZ4buI4buE4bukeMOJ4buK4bqk4bukeMOJ4buU4buMw4x44bukw4PDiXhU4buKw5Thu4zDjMO5eMOJ4buK4buW4buMw4x44bq4S8OJ4buKeOG7pOG6ruG7iHjDicODw4l4w4nhu4rhu5bhu6R4T+G7iEjDknjDmeG7jsOD4bukd3jhu7Lhu4jhurjhu6Thu4rhu6F3w4B5eXd44buK4bq84buIw4zhu4rhu6Thu6F3QUHDvXd4L+G7q+G7qS9U4bur4bupVHjDicOT4bqiw5nDmeG7oXdUMOG6olThu6Thu4jhu47hu4x34bur4buJ4bqu4buIeMOJ4buK4buW4bukeE/hu4hIw5J44bq4S8OJ4buKeMOT4buI4buC4buMeOG7jMOMxILhu4zhu4p44bukw5rhu4Lhu4x4w63hu6bhu5bDiXjDk+G7mnjhu7PDvcOBIHjhu7ThurZ4xIPEgnjhuq3hu47hu4zDjMO5eMOTV8OJeMOT4busUeG7jMOMeMOT4buI4buC4buMeOG7jMOMxILhu4zhu4p44bq64bq2eOG7iuG7rOG7oOG7jMOMeOG7iuG7rOG7oOG7jMOMeOG6uMSQ4buMeMOS4buQ4buIeOG7jMOM4busUOG7iHhP4buK4bqi4buIeEXDg+G7jnjhu7Z44buk4buEw7l4T+G7iEjDknjhu6TDmuG6onjhu6Thu4rhuqjhu4x44buM4buK4buIR+G7pMO5eMOJw4PDiXjhu6TDmuG7rFDhu4zDjHjhu4pRVHhP4buK4buU4buMw4x44bq64buqeOG6uuG7iEbhu6Z4T+G7iEfhu4x4w5nhu4Z4VOG7iuG6sOG7iHhV4bum4bqi4bu2eOG7pMOaUnjDk+G6ruG7iOG7peG7qS9U4bur4bupVHjDicOT4bqiw5nDmeG7oXdUIOG7juG6uOG7tnfhu6vhu6nhu4jDksOMeMOJw5PhuqLDmcOZ4buhd+G7iDDhurzhu4zhu6ThurzDmnd4w5nhu6Thu7bDk+G6vOG7oXfhu7Lhu4jhurjhu6Thu4p1eMOAeXlU4bu0w7p44buK4bq84buIw4zhu4rhu6R1eEF5eVThu7TDund4w5nDmsOJ4buhdy8vw4nhurjhu4zhu6VF4bqi4buO4buk4buK4bqi4buM4buK4buK4buO4bqi4bulw53hu4wv4bq44bq8w5lP4buk4buOVC/hu4zhurzhu7LDmS/hu7PDveG7tUEv4buzeeG7teG6uOG7ucO94bu5w71B4bu3eeG7pOG7t8OB4bqgQeG7t8OTeeG7pU5Uw4x0w5rhu6HhuqDhu7Phu7N3eOG6osOT4buk4buhd8SDxIJ44buJw5rhu6bhu4zDjHjDmeG7iOG7hOG7pHjDieG7iuG6pOG7pHjDieG7lOG7jMOMeOG7pMODw4l4VOG7isOU4buMw4zDuXjDieG7iuG7luG7jMOMeOG6uEvDieG7injhu6Thuq7hu4h4w4nDg8OJeMOJ4buK4buW4bukeE/hu4hIw5J4w5nhu47Dg+G7pHd44buy4buI4bq44buk4buK4buhd8OAeXl3eOG7iuG6vOG7iMOM4buK4buk4buhd0F5eXd4L+G7q+G7qS9U4bur4bupVHjDicOT4bqiw5nDmeG7oXdUMOG6olThu6Thu4jhu47hu4x34burJeG7jOG7injhuq3hu4J4w63hu6bhuqLhu4zDjHjhuqfhu4rhuqLhu4zhu4p4LXjhu4nhu4rhu5Thu4x44bq64bua4buIeOG7pMOa4busUuG7jMOMeOG7pOG7iuG7lOG7jHjDreG7puG6sOG7jMOMeCBK4buM4buKw7l44buk4buKxILhu4zhu4p4w53hu4jhu4Lhu4x4w5PEgsOSeOG7jOG7iuG7iEfDknjDneG7qHjhu6Thuq7hu4h4w4nhu4rhu5bhu6R4T+G7iEjDknjhurhLw4nhu4p4w5Phu4jhu4Lhu4x44buMw4zEguG7jOG7injhu6TDmuG7guG7jHjDreG7puG7lsOJeMOT4buaeOG7s8O9w4EgeOG7tOG6tnjEg8SCeOG6reG7juG7jMOMeMOJ4buK4buOeEXhu4jhu4Thu6R1eDLhu6xRw4l4VOG7iuG6qOG7jHjDieG7lOG7jMOMeMOTxILDknjhu4zhu4rhu4hHw5J4w53hu6h44buk4bqu4buIeMOJ4buK4buW4bukw7l4w4nhu4rFqOG7jMOMeOG7pOG7lOG7iHjDk+G7puG7lOG7jHjhu4zhu4pD4buMeOG7pOG7iuG7rsOJeMOa4buYeMOd4bqi4buIeOG7pMOaw5TDuXjhu6TDmsODw4nhu4p44buM4buK4buIR8OSeMOJ4buq4bqieMOSSuG7jOG7injDk8SCeEXhurDhu4544bq64bqww5J44bqi4buMeOG7pOG7jsSC4buMeMOJ4buK4buOeMOJ4bua4buMw4x44bq6xqDhu4zDjOG7pXjhuqnhu6Lhu4h4w4nhuqJ44bukw5pXw4nDuXhU4buK4bqw4buIeMOMxqDhu4zDjHjDkkrhu4zhu4p4w5PEgsOSeMOd4buIR8OJeOG6uOG7rOG7oOG7iHjhu6TDmlDhu4h44buM4bq04buMw4x4w5Lhu6zhuqLDuXjDneG6quG7pHjDneG6sMO5eE/hu4rDlXhP4buK4bqy4buMw7l44buM4buK4bus4buMw4x4w4nhu4rFqOG7jMOMeOG7pOG7lOG7iHjDneG7puG7iHjDklbhu4zDjHhP4buK4buIeOG7jMOM4busUOG7iHjhurjhuqjhu4x44bq6RuG7pnjhu4pRVHjhu6TDg8OJeMOd4bug4buIeMOJ4bueeFXhu6bhuqLhu4x4w4nhu4rhu67DiXjhu4zhurLhu4zDjHjDncSCeMOJw5V44bu4eOG7pOG7iuG7rsOJeMOJ4bqi4buOeOG7pMOa4buO4buMw4x4VOG7isOU4buMw4zDuXjDieG7iuG7luG7jMOMeOG6uEvDieG7iuG7peG7qS9U4bur4bupVHjDicOT4bqiw5nDmeG7oXdUIOG7juG6uOG7tnfhu6vhu6nhu4jDksOMeMOJw5PhuqLDmcOZ4buhd+G7iDDhurzhu4zhu6ThurzDmnd4w5nhu6Thu7bDk+G6vOG7oXfhu7Lhu4jhurjhu6Thu4p1eMOAeXlU4bu0w7p44buK4bq84buIw4zhu4rhu6R1eOG7ueG7ueG7tVThu7TDund4w5nDmsOJ4buhdy8vw4nhurjhu4zhu6VF4bqi4buO4buk4buK4bqi4buM4buK4buK4buO4bqi4bulw53hu4wv4bq44bq8w5lP4buk4buOVC/hu4zhurzhu7LDmS/hu7PDveG7tUEv4buzeeG7teG6uOG7ucO94bu5w73huqB5w4Dhu6TDgXnhu7Xhu7nhuqDDk3nhu6VOVMOMdMOa4buh4buzw4F3eOG6osOT4buk4buhd8SDxIJ44buJw5rhu6bhu4zDjHjDmeG7iOG7hOG7pHjDieG7iuG6pOG7pHjDieG7lOG7jMOMeOG7pMODw4l4VOG7isOU4buMw4zDuXjDieG7iuG7luG7jMOMeOG6uEvDieG7injhu6Thuq7hu4h4w4nDg8OJeMOJ4buK4buW4bukeE/hu4hIw5J4w5nhu47Dg+G7pHd44buy4buI4bq44buk4buK4buhd8OAeXl3eOG7iuG6vOG7iMOM4buK4buk4buhd+G7ueG7ueG7tXd4L+G7q+G7qS9U4bur4bupVHjDicOT4bqiw5nDmeG7oXdUMOG6olThu6Thu4jhu47hu4x34burw63hu6bhuqJ4w4zhu4rhu4h44buM4buKQ+G7jHjDieG7quG6onjDk1fDiXjDk+G7rFHhu4zDjHjDk8SCw5J44buM4buK4buIR8OSeMOd4buoeOG7pOG6ruG7iHjDicODw4l4w4nhu4rhu5bhu6R4T+G7iEjDknjDmeG7jsOD4bukeMOT4buI4buC4buMeOG7jMOMxILhu4zhu4p4VOG7isOU4buMw4zDuXjDieG7iuG7luG7jMOMeOG6uEvDieG7ingwYsO04bqvMS3DveG6oHjhu6TDmuG7guG7jHjhurpL4bqieEXEguG7jHjhu4rhu6bhu7ZH4buMeMSDxIJ44buJw5rhu6bhu4zDjMO5eFThu4pC4buMeMOT4bug4buMeOG7jMOM4busUOG7iHjhurjhuqjhu4zDuXjDk8OD4buIeOG7tOG6vHhP4buK4buIeFXhu6bhuqJ4w4nDg8OJeMOJ4buK4buW4bukeE/hu4hIw5J4w5nhu47Dg+G7pHjhurpG4bumeMOJw5V44bu4eOG7pOG7iuG7rsOJeOG7ilFUeOG7pMODw4nDuXhP4buK4bqi4buIeEXDg+G7jnjhu7Z44buk4buEeOG6ukLhu7Z44bq64buqw7l44buk4buK4buU4buMw4x44buk4buI4buMeMOJ4buKxKjhu4zhu4p44bu0w4PDiXjDk0vDieG7injhu6TDmkrhu4zhu4p44bq44buIeMOJ4buK4bum4bu2SOG7jMO5eMOJ4bum4buMw4x4w4nhuqpUeMOZ4buWeOG6uuG7iEfhu4x44buk4buK4buO4bqu4buI4oCm4bupL1Thu6vhu6lUeMOJw5PhuqLDmcOZ4buhd1Ql4bum4buk4buK4buOw5p34bur4buJ4buK4bumeOG7ieG7iuG7quG7tngteOG7icOa4bqi4buMw4x4xIPDguG7jMOM4bupL1Thu6s=

Thu Thủy - Trang Hằng

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]