(vhds.baothanhhoa.vn) - Trong thời gian hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16, TP Thanh Hóa đã quy định khung giờ đi lại không cần xuất trình giấy tờ đối với các trường hợp là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc tại các cơ quan ban, sở, ngành, đơn vị cấp tỉnh, thành phố, phường, xã; các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh mặt hàng, dịch vụ thiết yếu. Tuy nhiên, qua khảo sát thực tế, việc phân biệt các trường hợp có cần xuất trình giấy hay không là việc khó cho lực lượng chức năng. Chính vì vậy, đã có tình trạng “lợi dụng” khung giờ không cần xuất trình tại các chốt kiểm soát để ra đường. Thậm chí, có những chốt, các lực lượng chức năng đã không trực vào khung giờ này, hoặc để mọi người đi lại tự do không kiểm soát do rất khó phân biệt các trường hợp đi đường.
4bur4buI4buzeeG6uMOSw4Phu6Thu6RweFXEqcSo4bumw5LDinjhu7Hhu6vhu6Thu6bDmcOV4buO4buK4buxw6zFqOG7uHnhurxM4buO4buIecOT4buIxajhu47hu4p54buKxKhRecOT4buI4buW4buO4buKeeG6uEPhu4554bu2xahC4bumeeG7psOZS+G7juG7iHnhu4rEqELhu7h54bumUcO6eTHDlHnhu6ZL4buO4buIeeG7psOZ4bqw4buO4buKecOSUsSoeeG6uuG7quG7juG7innhurxJecOZw4N54bq84buuUeG7juG7iuG7qy/hu6Thu6bDmcOV4buO4buK4bux4burL+G7iOG7s+G7seG7q1V54bq4w5LDg+G7pOG7pHB4VeG6r8OKw4Phurp44buxxKnDmcOV4buO4buKeeG7puG7iFHEqHnhu4rEqMOD4buOeeG7iMSoSOG7jnnhu4rEqOG6suG7jnnhurjEguG6uOG7iHnhu7bhurJ54buI4bucxKh54bum4buIw4rDlXkx4buITXnhu6bhu4hMeeG7s8OB4bulecSpw615xKnhu4jDg+G7juG7iHnhuq/DlMODeeG6vOG6snnDmsWo4bu4eeG6vEzhu47hu4h5w5Phu4jFqOG7juG7innhu4rEqFF54bq8xKh5w5LhurDEqHnDk+G7iOG7luG7juG7innhurhD4buOeeG7tsWoQuG7pnnhu6bDmUvhu47hu4h54buKxKhC4bu4eeG7plF54bq8xqDEqHnhu7JQxKh54bq4xILhurh54bumw5nhu65R4buO4buKeeG7iFJVecOS4bqueeG6uMSC4buOecOJ4buc4buleeG6uOG7luG7juG7innhurjhu4hW4bq44buleeG7ssSo4buE4buOeeG6uOG7iFbhurjhu6V54buO4buK4buuUcSoecOSw4PDlXnhurzhu5zhu47hu4p5w5Lhuq7hu4x54buyxKhI4bq4eeG7puG6sMSoeeG6uMSC4bq4eeG6uOG7oHnDmsWow4Phu455w4nDg+G7juG7pXnhu6RT4buleeG7juG7iuG6ruG7juG7iOG7pXnhurzhu6Dhu4554buyTHnhurhCVXnhu6ZN4buO4buI4buleeG7puG7iOG6ruG7juG7iHlV4buIxqDhu6V5VeG7iOG7rlHhu47hu4rhu6V54bu24bqyw7l54bq4xILhurh54bq6w5XDg+G7juG7iHnhu47hu4rhu4jEqEhV4buleeG6uOG7oHnhu6RTeeG7pOG6tuG7jnnhu7bFqELhu6Z5w5PEqOG7juG7iHnhurrDlcOD4buO4buIeeG7jOG6puG7pnnhu4jhuq7hu47hu4rhu6V54bq6TOG6uOG7iHnhu7Lhu6p54bum4buIxKhG4bumeeG7uEbFqOG7p3nEqcWo4bu4eeG7juG7iMSo4buE4buO4bulecOaxajDg3nDk+G7iOG6tsOVeeG7pMSC4bumeeG7puG7iFjhurh54bumRuG7pXnhu7LEqEjhurh5VeG7iOG6quG7jnnDicSoSOG7pnnhurjEguG6uHnhu6bDmeG7rlHhu47hu4p54buIUlV54bq4w5R54bq4Q+G7jnnhu7bFqELhu6Z54bumw5lL4buO4buIeeG7isSoQuG7uHnhu4jDg+G7uHnDk+G7iOG7luG7juG7innDkuG6rnnhu7LEqEjhurh5w5Phu4jDlHnhurjhu4jDlXnDkljhurh5w5Lhu65S4buO4buKeeG6uOG7iFbhurh54buO4bq04buO4buK4buneTHhu4hK4buO4buIeeG7skt54buyROG7uOG7pXnhurzhurJ54bq4w5R54bumS+G7juG7iHnhu6bDmeG6sOG7juG7innigJzDklLEqHnhurrhu6rhu47hu4rigJ15w5Phu4jFqOG7juG7innhu4rEqFF5w5Phu4jhu5bhu47hu4p54bq4Q+G7jnnhu7bFqELhu6Z54bumw5lL4buO4buIeeG7puG6sMSoeeG6uMSC4bq4eeG6uOG7iMag4bumecOTxKhJ4buMeeG7pMOVxILhu6Z54bq8SXnDmcODeeG6vOG7rlHhu47hu4rhu6d5xKnhu4hE4buMeeG6uOG7iErhu6V54bq4w5R54buO4buIw53hu47hu4p54bq44buIxqDhu6bhu6V54bq4xILhurh5w5JY4bq4ecOS4buuUuG7juG7innhurjhu4hW4bq4eeG7juG6tOG7juG7innhurzhurJ5w5Phu4jhu5bhu47hu4p54bumw5lY4bq4eeG7suG6rsOVecOT4buIxajhu47hu4p54buKxKhReeG7juG6ruG7uOG7pXnhu4jDleG6puG6uHnhurxJeeG7jOG7ksSoeeG7juG7iuG7rlHEqHnhurzEqHnDkuG6sMSoeeG7plh54bq6w5V5w5Phu4jhu5bhu47hu4p5w5PEqEnhu4x54bukw5XEguG7pnnhurrDlXnDmULhu6Z5w5Phu4jDlHlV4buI4bqq4buOecOJxKhI4bumeeG6uMSC4bq4eeG7psOZ4buuUeG7juG7innhu4hSVXnhurzEqHnhurzhu65R4buO4buK4bun4burL1Xhu7Hhu6vhurrEqOG7snnhurjDksOD4buk4bukcHjhurrDmcOKw5LDg+G7psOK4bq6eOG7seG7q+G7pOG7psOZw5Xhu47hu4rhu7HEqcSo4buOecOSxKjhu4Thu455w5rFqMOD4buOw7rhu6sv4buk4bumw5nDleG7juG7iuG7seG7q8Wow5J54bq4w5LDg+G7pOG7pHB44bumxKjhu6bDksOKLcOV4buOw5Lhu7h44bux4burw5LEqOG7seG7q+G7pOG7psOZw5Xhu47hu4rhu7Hhu6vDg3nhu6bEqOG7psOSw4pweMSpw5nhu4Thu4554bq44buIxqDhu6Z5w5PEqEnhu4x54bukw5XEguG7pnlV4buI4buQ4buO4buK4buleeG6uOG7iMag4buO4buKeeG6ukzhurjhu4h5MWPhu5HhurEyLeG7s+G6onkz4bqwxKh5w5Lhu5x5YsOD4buMeeG7ieG7luG7juG7innhuqvhurJ4eeG7iMOZw4rDjHB4L+G7psOZw4rhu44t4bq44buIw5Xhu6Ytw5PEqMOK4buMLeG7pMOVw4Phu6YtVeG7iMOV4buO4buKLeG6uOG7iMOV4buO4buKLeG6usSo4bq44buILeG6uMOV4buyxKjhurot4buz4bqiLeG6usODxKgtw5LDlS3hu47Dg+G7jC3hu6TDleG7juG7ii3hu4zDgy3hu7XDveG6osO9w4Dhu6fhu4jhu6bhu4x44buxxKnDmeG7hOG7jnnhurjhu4jGoOG7pnnDk8SoSeG7jHnhu6TDlcSC4bumeVXhu4jhu5Dhu47hu4rhu6V54bq44buIxqDhu47hu4p54bq6TOG6uOG7iHkxY+G7keG6sTIt4buz4bqieTPhurDEqHnDkuG7nHliw4Phu4x54buJ4buW4buO4buKeeG6q+G6suG7qy/Dg+G7seG7qy/hu6Thu6bDmcOV4buO4buK4bux4burL8OSxKjhu7Hhu6vDksSo4bux4bur4buk4bumw5nDleG7juG7iuG7seG7q8ODeeG7psSo4bumw5LDinB4xIPEqELhu7h54bq8xKh54bq84buuUeG7juG7innhu6bhu4hRxKh54bu54bunw714eeG7iMOZw4rDjHB4L+G7isSow4Phu7gt4bq6xKgt4bq6xajDleG7juG7ii3hu6bhu4jDlcSoLeG7uS3DvS3hu7XDveG6osO94bqi4bun4buI4bum4buMeOG7scSDxKhC4bu4eeG6vMSoeeG6vOG7rlHhu47hu4p54bum4buIUcSoeeG7ueG7p8O94burL8OD4bux4burL+G7pOG7psOZw5Xhu47hu4rhu7Hhu6svw5LEqOG7seG7q8OSxKjhu7Hhu6vhu6Thu6bDmcOV4buO4buK4bux4burw4N54bumxKjhu6bDksOKcHgxxILhu455w4nhu5x54bq44buIxqDhu6Z5w5PEqEnhu4x54bukw5XEguG7pnkxY+G7keG6sTIt4buz4bqieeG6vOG7nMSoeeG7jOG7rsODecOSUOG7jnnhu4jDleG6ruG7jnnhu6bhu4jhuq7hu47hu4h54buO4buIxKhI4buMeeG7suG7qnh54buIw5nDisOMcHgv4bq4w4Phu44tw4nDlS3hurjhu4jDleG7pi3Dk8Sow4rhu4wt4bukw5XDg+G7pi3hurjDleG7ssSo4bq6LeG7s+G6oi3hurrDlcSoLeG7jMWow4Mtw5LDleG7ji3hu4jDlcOD4buOLeG7puG7iMOD4buO4buILeG7juG7iMSow4rhu4wt4buyxagt4bu1w73huqLDvcOB4bun4buI4bum4buMeOG7sTHEguG7jnnDieG7nHnhurjhu4jGoOG7pnnDk8SoSeG7jHnhu6TDlcSC4bumeTFj4buR4bqxMi3hu7PhuqJ54bq84bucxKh54buM4buuw4N5w5JQ4buOeeG7iMOV4bqu4buOeeG7puG7iOG6ruG7juG7iHnhu47hu4jEqEjhu4x54buy4buq4burL8OD4bux4burL+G7pOG7psOZw5Xhu47hu4rhu7Hhu6svw5LEqOG7seG7q8OSxKjhu7Hhu6vhu6Thu6bDmcOV4buO4buK4bux4burw4N54bumxKjhu6bDksOKcHjhuq3EqEnhu4x54bukw5XEguG7pnnhurjhu4jhuqbhu6Z54buO4buK4buuUcSoeeG7suG6rnlV4buI4buu4bug4buO4buKeeG7psSoSOG7jnnDmcOD4buleeG7suG6rsOVeeG7psOZ4buE4buOeeG6uMSC4bq4eeG7puG7iMWo4bu4RuG7jnnDmsWoxqDhurh5w5Lhu5zhu6V54bq84buuUeG7juG7innhu7Lhuq7hu47hu4h54bun4bun4buneHnhu4jDmcOKw4xweC/Dk8Sow4rhu4wt4bukw5XDg+G7pi3hurjhu4jDg+G7pi3hu47hu4rFqMOVxKgt4buyw4MtVeG7iMWow5Xhu47hu4ot4bumxKjDiuG7ji3DmcODLeG7ssODw5Ut4bumw5nDiuG7ji3hurjDg+G6uC3hu6bhu4jFqOG7uMOK4buOLcOaxajDleG6uC3DksOVLeG6usWow5Xhu47hu4ot4buyw4Phu47hu4gt4bq6w4PEqC3DicSow4rhu44t4buKxKjDlcSoLeG6usOKLVXhu4jDleG7juG7ii3hurjhu4jDleG7juG7ii3hurrEqOG6uOG7iC3DicOK4buO4buILeG6uMOV4buyxKjhurot4buz4bqiLeG7tcO94bqgw4HhuqLhu6fhu4jhu6bhu4x44bux4bqtxKhJ4buMeeG7pMOVxILhu6Z54bq44buI4bqm4bumeeG7juG7iuG7rlHEqHnhu7Lhuq55VeG7iOG7ruG7oOG7juG7innhu6bEqEjhu455w5nDg+G7pXnhu7Lhuq7DlXnhu6bDmeG7hOG7jnnhurjEguG6uHnhu6bhu4jFqOG7uEbhu455w5rFqMag4bq4ecOS4buc4buleeG6vOG7rlHhu47hu4p54buy4bqu4buO4buIeeG7p+G7p+G7p+G7qy/Dg+G7seG7qy/hu6Thu6bDmcOV4buO4buK4bux4burL8OSxKjhu7Hhu6svxajDkuG7seG7q+G6usSo4buyeeG6uMOSw4Phu6Thu6RweOG6uMOSw5l44bux4burL+G6usSo4buy4bux4burL+G6usSo4buy4bux4burVXnhurjDksOD4buk4bukcHhVMMOV4bq64bu4eOG7seG7q8So4buM4buKeeG6uMOSw4Phu6Thu6RweOG7jOG6uMOKLcOVw4lPw4rhurjhu6Z54bq64buK4buMw4rhurrEqMODeeG7ssSo4bq6w4rDlXnhu4xV4bu5ecSoMcOK4buO4bumw4rDmXh54buk4bum4bu4w5LDinB44bu0xKjhurrhu6bhu4jDunnhu7PDvcO9csO5eeG7iMOKxKjhu4rhu4jhu6bDunnhu7fhu7XDvVXhu7bDuXh54bukw5nhurhweC/Dg1VV4bukL8OVVcOK4buOL+G7jMOK4bq6xKjDgy/hu6bhu4jFqOG7jMOJdVVw4buOw4rhu7Thu6Qv4bu14buz4bu3w4Ev4bu14buzQeG6ukHhu7Phu7dB4bqi4bu5w4Hhu6bhuqLhuqDDgeG7tcOSw4At4buI4buy4bq64bu14bqiw4Dhu7fhu6dPVeG7inh54bq6w4Phu6bDgy3hu6bhu7hVw4pweOG7ssSo4bq6w4rDlS/hu4xV4bu5eHnhurrDg+G7psODLcOK4buO4bq4w5XhurrDinB44bu0w5lVxKnDk8OM4bq4KsO94bu14buZ4bq64bu1w4nhu4rhuqnhurjhu4vDo+G7uOG7tWPhuqfhuqkx4bq6w4rhurrhu5FP4bqt4buMQeG7ucODxIPhu7nDleG6ui/hurHDimrDgeG6rcOAMMOVw5rhu4rhu4zDk8Oj4buJw4zhu4jhuqnhu4nhuqtP4bqr4bukWsOtY+G7pMOZ4bqt4bu44bqt4buy4bu5Mk/EqOG7puG6osOKw6zhu7c0w4PDjMOj4buO4bu34buJKsOB4bqrw4HDmS/hu7LDkuG6seG6reG7tcOJw4zhu5XDg8OM4bqr4bqgxKjDo+G7tOG7iOG7jMO94buR4buOasOBw5rDveG7iMOsYuG7puG7mUE0QcOT4bqgw4rDrOG7ueG6osOTWsOZNOG7meG7teG7tXp64buI4bqiw73hu7fhurgy4bq4cuG7tTDDo8OscuG7tzJy4bu3Mnh54bq6w4Phu6bDgy3hu6bEqOG7psOSw4pweHh54bq6w4Phu6bDgy3Dg8OZ4buK4bukcHjhu7NB4buz4bunw4Dhu7fhu7nhuqLhu7PDgMO6w73DuuG7s8OB4bqiw7rDvcO64buzw7rhu7PDuuG7s8O9w71yw7rDvcO64buz4bqi4bu1w73DuuG7s8O94bqgw714eS/hu7Hhu6svVeG7seG7q1V54bq4w5LDg+G7pOG7pHB4VTDDleG6uuG7uHjhu7Hhu6vhu6Thu6bDmcOV4buO4buK4bux4buRxKjhurrDisOVw7p54burL+G7pOG7psOZw5Xhu47hu4rhu7Hhu6vhu6Thu6bDmcOV4buO4buK4buxxKnhurThu47hu4p54bq44buuUeG7juG7innDk8SoSeG7jHnhu6bDmcODeeG6vOG7nOG7pnnhu7bFqELhu6Z54bq4xILhurh54bumw5nhu65R4buO4buKeeG7iFJVecOZw4N54bq84buuUeG7juG7innhu6bDmcOV4buO4buKecOT4buIxajhu47hu4p54buKxKhRecOT4buI4buW4buO4buKeeG6uEPhu4554bu2xahC4bumeeG7psOZS+G7juG7iHnhu4rEqELhu7h54bumUeG7p+G7qy/hu6Thu6bDmcOV4buO4buK4bux4burL1Xhu7Hhu6tVeeG6uMOSw4Phu6Thu6RweFUww5Xhurrhu7h44bux4burxKjhu4zhu4p54bq4w5LDg+G7pOG7pHB44bq64bum4buIxajhu4zDiXnEqDHDiuG7juG7psOKw5l4eeG7pOG7puG7uMOSw4pweOG7tMSo4bq64bum4buIw7p54bqgw73DvVXhu7bDuXnhu4jDisSo4buK4buI4bumw7p5QeG7t+G7t1Xhu7bDuXh54bukw5nhurhweC8v4bq44bq64buO4bunw4nDg8OV4bum4buIw4Phu47hu4jhu4jDlcOD4bun4buy4buOL+G6usOK4bukw5Phu6bDlVUv4buOw4rhu7Thu6Qv4bu14buz4bu3w4Ev4bu14buzQeG6ukHhu7Phu7dB4bu34bu54buz4bum4bu3w73huqDDveG7tcOSw73hu6dPVeG7inXDmXDDgOG7t8OBeHnDg8OS4bumcHjDrMWo4bu4eeG6vEzhu47hu4h5w5Phu4jFqOG7juG7innhu4rEqFF5w5Phu4jhu5bhu47hu4p54bq4Q+G7jnnhu7bFqELhu6Z54bumw5lL4buO4buIeeG7isSoQuG7uHnhu6ZRw7p5McOUeeG7pkvhu47hu4h54bumw5nhurDhu47hu4p5w5JSxKh54bq64buq4buO4buKeeG6vEl5w5nDg3nhurzhu65R4buO4buKeHnhu7TEqOG6uuG7puG7iHB44bqgw73DvXh54buIw4rEqOG7iuG7iOG7pnB4QeG7t+G7t3h5L+G7seG7qy9V4bux4burVXnhurjDksOD4buk4bukcHhVMcODVeG7psSow5Xhu4544buxxKnDmcOV4buO4buKeeG7puG7iFHEqHnhu4rEqMOD4buOeeG7puG7iFjhurh54buIxKhI4buOeeG7isSo4bqy4buOeeG6uMSC4bq44buIeeG7tuG6snnhu4jhu5zEqHnhu6bhu4jDisOVeTHhu4hNeeG7puG7iEx54buzw4F54bq44buww4N5xKnhu4jhu7B54bum4buuUOG7juG7inkx4buISuG7juG7iHlV4buI4buw4buleeG7puG7iOG6ruG7juG7iHlV4buIxqB5xKnhu4jDg+G7juG7iHnhuq/DlMODeeG6vOG6snnhu6bhu4jhuq7hu47hu4h5w5JEVXnhu47hu4jEqEfFqHnhurjhu4jGoOG7pnnDk8SoSeG7jHnhu6TDlcSC4bumeVXhu4jhu5Dhu47hu4rhu6V54bq44buIxqDhu47hu4p54bq6TOG6uOG7iHkxY+G7keG6sTIt4buz4bqieeG7pld54bu24bqy4buleVXhu4jhu65R4buO4buK4buleeG7puG7iOG6ruG7juG7iHlV4buIxqB5w5PEqEnhu4x54bukw5XEguG7pnnhurjhu4jhuqbhu6Z54bq44buI4buCeeG7juG7iuG7rlHEqOG7pXlV4buI4buu4bug4buO4buKeeG7psSoSOG7juG7pXnhu47hu4jhuqThu4x54buI4bqw4buOeeG6uOG7iEZ54bukWHnDkuG6quG7uHnhu47hu4jEqMON4buMeTFj4buR4bqxMi3hu7PhuqJ54bumw5nDleG7juG7innhurjhu5zhu47hu4p54bq84bua4buO4buK4bun4burL1Xhu7Hhu6tVeeG6uMOSw4Phu6Thu6RweFUww5Xhurrhu7h44bux4burxKjhu4zhu4p54bq4w5LDg+G7pOG7pHB4xKgxw4rhu47hu6bDisOZeHnhu6Thu6bhu7jDksOKcHjhu7TEqOG6uuG7puG7iMO6eeG6oMO9w71V4bu2w7l54buIw4rEqOG7iuG7iOG7psO6eeG7uUHDvVXhu7bDuXh54bukw5nhurhweC8v4bq44bq64buO4bunw4nDg8OV4bum4buIw4Phu47hu4jhu4jDlcOD4bun4buy4buOL+G6usOK4bukw5Phu6bDlVUv4buOw4rhu7Thu6Qv4bu14buz4bu3w4Ev4bu14buzQeG6ukHhu7Phu7dB4bu3QUHhu6bDgeG7teG6ouG6oOG6oMOSw73hu6dPVeG7inXDmXDhu7XDvcOAeHnDg8OS4bumcHjDrMWo4bu4eeG6vEzhu47hu4h5w5Phu4jFqOG7juG7innhu4rEqFF5w5Phu4jhu5bhu47hu4p54bq4Q+G7jnnhu7bFqELhu6Z54bumw5lL4buO4buIeeG7isSoQuG7uHnhu6ZRw7p5McOUeeG7pkvhu47hu4h54bumw5nhurDhu47hu4p5w5JSxKh54bq64buq4buO4buKeeG6vEl5w5nDg3nhurzhu65R4buO4buKeHnhu7TEqOG6uuG7puG7iHB44bqgw73DvXh54buIw4rEqOG7iuG7iOG7pnB44bu5QcO9eHkv4bux4burL1Xhu7Hhu6tVeeG6uMOSw4Phu6Thu6RweFUxw4NV4bumxKjDleG7jnjhu7HEqeG7iMOKw5V5MeG7luG7juG7innhu7LhurThu4554buMUMSoeeG7juG7iELhu6Z54bq44buww4N5MMOD4buOeeG6uOG7iE154bq84bqww5V5VeG7iOG7kOG7juG7iuG7pXnhurjhu4jGoOG7juG7innhurpM4bq44buIeTFj4buR4bqxMi3hu7PhuqJ54bum4buI4bqu4buO4buIeVXhu4jGoHnEqeG7iMOD4buO4buIeeG6r8OUw4N5w4nDg+G7jnnhu4jhuq7hu47hu4h54buO4buK4bqu4bu4eeG6oi3huqIt4bu1w73hu7Xhu7N5xrAx4buW4buO4buKeeG7suG6tOG7jnnhu6TGoHlB4buzQeG7t+G7qXnDmsWo4bu4eeG6vEzhu47hu4h54buM4buc4bumeeG7pMageeG7juG7nMSoeeG6usWo4buO4buK4buleeG7psOZw5Xhu47hu4p54bq8w5R54bq4w5R54bq4xILhurh5w5Phu4jFqOG7juG7innhu4rEqFF5w5rFqMODeeG6uMSC4bq4eeG6uOG7iMag4bumecOTxKhJ4buMeeG7pMOVxILhu6Z5w5Phu4jhu5bhu47hu4p5VeG7iOG6tsSoeeG7tsWoQuG7pnnhu6bDmUvhu47hu4h54buKxKhC4bu4eeG7plHhu6d5M8agxKh54bum4buuUuG7juG7innEglV54bq64buq4buO4buKw7p5MeG7iE15xIJVeeG6uuG7quG7juG7innhurzGoMSoeeG7slDEqHnhurjEguG7jnnDieG7nOG7pXnhurjhu5bhu47hu4p54bq44buIVuG6uOG7pXnhu7LEqOG7hOG7jnnhurjhu4hW4bq44buleeG7juG7iuG7rlHEqHnDksODw5V54bq84buc4buO4buKecOS4bqu4buMeeG7ssSoSOG6uHnhu6bhurDEqHnhurjEguG6uHnhurjhu6B5w5rFqMOD4buOecOJw4Phu47hu6V54bukU+G7pXnhu47hu4rhuq7hu47hu4jhu6V54bq84bug4buOeeG7skx54bq4QlV54bumTeG7juG7iOG7pXnhu6bhu4jhuq7hu47hu4h5VeG7iMag4buleVXhu4jhu65R4buO4buK4buleeG7tuG6ssO5eeG6uMSC4bq4eeG6usOVw4Phu47hu4h54buO4buK4buIxKhIVeG7pXnhurjhu6B54bukU3nhu6Thurbhu4554bu2xahC4bumecOTxKjhu47hu4h54bq6w5XDg+G7juG7iHnhu4zhuqbhu6Z54buI4bqu4buO4buK4buleeG6ukzhurjhu4h54buy4buqeeG7puG7iMSoRuG7pnnhu7hGxah54bq84buuUuG6uHlV4buI4bq+VXnhu4jDleG6sOG7pnnhurzhu5zhu47hu4p54bum4buIw4rDlXnDmsWo4bu4eeG6vEzhu47hu4jhu6fhu6svVeG7seG7q1V54bq4w5LDg+G7pOG7pHB4VTDDleG6uuG7uHjhu7Hhu6vEqOG7jOG7innhurjDksOD4buk4bukcHjEqDHDiuG7juG7psOKw5l4eeG7pOG7puG7uMOSw4pweOG7tMSo4bq64bum4buIw7p54bqgw73DvVXhu7bDuXnhu4jDisSo4buK4buI4bumw7p54bu5QcO9VeG7tsO5eHnhu6TDmeG6uHB4Ly/hurjhurrhu47hu6fDicODw5Xhu6bhu4jDg+G7juG7iOG7iMOVw4Phu6fhu7Lhu44v4bq6w4rhu6TDk+G7psOVVS/hu47DiuG7tOG7pC/hu7Xhu7Phu7fDgS/hu7Xhu7NB4bq6QeG7s+G7t0Hhu7nDvcOA4bum4buz4bu1QcOAw73DksO94bunT1Xhu4p1w5lw4bqgw4Hhu7N4ecODw5Lhu6ZweMOsxajhu7h54bq8TOG7juG7iHnDk+G7iMWo4buO4buKeeG7isSoUXnDk+G7iOG7luG7juG7innhurhD4buOeeG7tsWoQuG7pnnhu6bDmUvhu47hu4h54buKxKhC4bu4eeG7plHDunkxw5R54bumS+G7juG7iHnhu6bDmeG6sOG7juG7innDklLEqHnhurrhu6rhu47hu4p54bq8SXnDmcODeeG6vOG7rlHhu47hu4p4eeG7tMSo4bq64bum4buIcHjhuqDDvcO9eHnhu4jDisSo4buK4buI4bumcHjhu7lBw714eS/hu7Hhu6svVeG7seG7q1V54bq4w5LDg+G7pOG7pHB4VTHDg1Xhu6bEqMOV4buOeOG7sTHEguG6uHnDk+G7iMWo4buO4buKeeG7isSoUXnhurzhu65S4bq4ecOaxajhu7h54bq8TOG7juG7iHnhurjhu6p54bum4buIScO6ecSpV3nDgXnhu4rEqFF54bu3w715VeG7iMav4bumeeG6vEbhu455w4B54buKxKhRecO9w715VeG7iMav4bumw7l5xKlXeeG7s+G7s+G7iHnhu7fDvXlV4buIxq/hu6Z54bq8RuG7jnnhu7Phu7V54buKxKhRecO9w715VeG7iMav4bumw7l5xKlXeeG7s+G7t3nhu4rEqFF54bq8RuG7jnnhu7Phu7d54buKxKhReeG7t8O9eVXhu4jGr+G7psO5ecSpV3nhu7PDgXnhu4rEqFF54bu5QXlV4buIxq/hu6Z54bq8RuG7jnnhu7PDgHnhu4rEqFF54bu5QXlV4buIxq/hu6bhu6d5M+G6quG7uHnhurzhu65S4bq4eeG7tsOK4buMecOS4bqueeG6uMSC4bq4ecOT4buIxajhu47hu4p54buKxKhReeG6uMOUecOS4buuxah5w5Lhu65S4buO4buKeeG7juG7iuG7rlHEqOG7pXlV4buI4buu4bug4buO4buKeeG7psSoSOG7jnnDmsWow4N5w5LhurDEqHnhurzhu5bhu47hu4rhu6V54buyxKhI4bq4ecOaxajhu7h54bq8TOG7juG7iHnDk+G7iMWo4buO4buKeeG7isSoUXnDk+G7iOG7luG7juG7innhurhD4buOeeG7tsWoQuG7pnnhu6bDmUvhu47hu4h54buKxKhC4bu4eeG7plF54bq8SXnhu4rEqOG6tuG7jHnhu6bhu4jEqEnFqHnhu7LEqEjhurh5w5PEqEnhu4x54bumw5nDg+G7pXnhu4rhuqrhu7h54buo4buOeeG7psOC4bq4eeG7isSow4PDlXnhu6bhu4jhu5bhu47hu4rhu6V54buO4buKxajhu7h54bq44bugecOS4bqq4bu4eeG7juG7iMSow43hu4x54bq6TOG6uOG7iHkxY+G7keG6sTIt4buz4bqiecOT4buIxKh54bum4buqeeG7pkRVeeG6vOG7luG7juG7innhu47hu4rhu65RxKjhu6fhu6svVeG7seG7q1V54bq4w5LDg+G7pOG7pHB4VTDDleG6uuG7uHjhu7Hhu6vEqOG7jOG7innhurjDksOD4buk4bukcHjEqDHDiuG7juG7psOKw5l4eeG7pOG7puG7uMOSw4pweOG7tMSo4bq64bum4buIw7p54bqgw73DvVXhu7bDuXnhu4jDisSo4buK4buI4bumw7p54bu5QcO9VeG7tsO5eHnhu6TDmeG6uHB4Ly/hurjhurrhu47hu6fDicODw5Xhu6bhu4jDg+G7juG7iOG7iMOVw4Phu6fhu7Lhu44v4bq6w4rhu6TDk+G7psOVVS/hu47DiuG7tOG7pC/hu7Xhu7Phu7fDgS/hu7Xhu7NB4bq6QeG7s+G7ucO94bu34bu34bu34bum4bu54bu1w4HhuqDhuqDDksO94bunT1Xhu4p1w5lwQcOAw4B4ecODw5Lhu6ZweMOsxajhu7h54bq8TOG7juG7iHnDk+G7iMWo4buO4buKeeG7isSoUXnDk+G7iOG7luG7juG7innhurhD4buOeeG7tsWoQuG7pnnhu6bDmUvhu47hu4h54buKxKhC4bu4eeG7plHDunkxw5R54bumS+G7juG7iHnhu6bDmeG6sOG7juG7innDklLEqHnhurrhu6rhu47hu4p54bq8SXnDmcODeeG6vOG7rlHhu47hu4p4eeG7tMSo4bq64bum4buIcHjhuqDDvcO9eHnhu4jDisSo4buK4buI4bumcHjhu7lBw714eS/hu7Hhu6svVeG7seG7q1V54bq4w5LDg+G7pOG7pHB4VTHDg1Xhu6bEqMOV4buOeOG7scSpxajhu7h54buO4buIxKjhu4Thu47hu6V5w5rFqMODeeG7iuG7iMSoeeG7juG7iEThu4554bum4bqwxKh54bq4xILhurh54bq44buIxqDhu6Z5w5PEqEnhu4x54bukw5XEguG7pnlV4buI4buQ4buO4buK4buleeG6uOG7iMag4buO4buKeeG6ukzhurjhu4h5MWPhu5HhurEyLeG7s+G6onnhurzDg+G7juG7innDkuG6ruG7jHnhu7LEqEjhurh54bum4bqwxKh54bq4xILhurh54bu24bqy4buleVXhu4jhu65R4buO4buK4buleeG7skXhu4554bq4w5R54bumS+G7juG7iHnhu6bDmeG6sOG7juG7innhu47hu4rhu65RxKh54bq64bqq4buOeeKAnMOSUsSoeeG6uuG7quG7juG7iuKAnXnDmsWo4bu4eeG6vEzhu47hu4h54bumw5nDleG7juG7innDk+G7iMWo4buO4buKeeG7isSoUXnhurxJecOZw4N54bq84buuUeG7juG7innhu4zhuq55w5Phu4jhu5bhu47hu4p54bq4Q+G7jnnhu7bFqELhu6Z54bumw5lL4buO4buIeeG7isSoQuG7uHnhu6ZR4bun4burL1Xhu7Hhu6tVeeG6uMOSw4Phu6Thu6RweFUww5Xhurrhu7h44bux4burxKjhu4zhu4p54bq4w5LDg+G7pOG7pHB4xKgxw4rhu47hu6bDisOZeHnhu6Thu6bhu7jDksOKcHjhu7TEqOG6uuG7puG7iMO6eeG6oMO9w71V4bu2w7l54buIw4rEqOG7iuG7iOG7psO6eeG7uUHDvVXhu7bDuXh54bukw5nhurhweC8v4bq44bq64buO4bunw4nDg8OV4bum4buIw4Phu47hu4jhu4jDlcOD4bun4buy4buOL+G6usOK4bukw5Phu6bDlVUv4buOw4rhu7Thu6Qv4bu14buz4bu3w4Ev4bu14buzQeG6ukHhu7Phu7dB4bu54bu1w73hu6ZBw4DhuqJBQcOSw73hu6dPVeG7inXDmXBB4bu34bu5eHnDg8OS4bumcHjDrMWo4bu4eeG6vEzhu47hu4h5w5Phu4jFqOG7juG7innhu4rEqFF5w5Phu4jhu5bhu47hu4p54bq4Q+G7jnnhu7bFqELhu6Z54bumw5lL4buO4buIeeG7isSoQuG7uHnhu6ZRw7p5McOUeeG7pkvhu47hu4h54bumw5nhurDhu47hu4p5w5JSxKh54bq64buq4buO4buKeeG6vEl5w5nDg3nhurzhu65R4buO4buKeHnhu7TEqOG6uuG7puG7iHB44bqgw73DvXh54buIw4rEqOG7iuG7iOG7pnB44bu5QcO9eHkv4bux4burL1Xhu7Hhu6tVeeG6uMOSw4Phu6Thu6RweFUxw4NV4bumxKjDleG7jnjhu7Hhu7Phu7Phu4jhu7fDvXlV4buIxq/hu6Z54buO4buK4bqu4bu4eeG7s8O9LeG6ouG7pXnhu4rhu4jEqHnhu47hu4hE4buOeeG7puG6sMSoeeG6uOG7iMag4bumecOTxKhJ4buMeeG7pMOVxILhu6Z5VeG7iOG7kOG7juG7iuG7pXnhurjhu4jGoOG7juG7innhurpM4bq44buIeTFj4buR4bqxMi3hu7PhuqJ5VeG7iOG7rlHhu47hu4p5M+G7luG7juG7innEqeG7iOG7knnhu6bhurDEqHnhu47hu4rhurJ5QXkzS+G7juG7iHnhuq/hu67hu6Dhu47hu4rhu6V5w5JY4bq4ecOS4buuUuG7juG7innhurjhu4hW4bq4eeG7juG6tOG7juG7innhurzDg+G7juG7innhu47hu4rhu4jEqOG7hOG7jHnhu6bGr+G6uHnhu6bhu4hY4bq4eeG7iMSoSOG7jnnhu47hu4jEqEjhu4x54buy4buq4bun4burL1Xhu7Hhu6tVeeG6uMOSw4Phu6Thu6RweFUww5Xhurrhu7h44bux4burxKjhu4zhu4p54bq4w5LDg+G7pOG7pHB4xKgxw4rhu47hu6bDisOZeHnhu6Thu6bhu7jDksOKcHjhu7TEqOG6uuG7puG7iMO6eeG6oMO9w71V4bu2w7l54buIw4rEqOG7iuG7iOG7psO6eUHhu7fhu7dV4bu2w7l4eeG7pMOZ4bq4cHgvL+G6uOG6uuG7juG7p8OJw4PDleG7puG7iMOD4buO4buI4buIw5XDg+G7p+G7suG7ji/hurrDiuG7pMOT4bumw5VVL+G7jsOK4bu04bukL+G7teG7s+G7t8OBL+G7teG7s0HhurpB4buz4bu3QUHDveG6ouG7psOAw4DDgcOAw73DksO94bunT1Xhu4p1w5lwQeG7s0F4ecODw5Lhu6ZweMOsxajhu7h54bq8TOG7juG7iHnDk+G7iMWo4buO4buKeeG7isSoUXnDk+G7iOG7luG7juG7innhurhD4buOeeG7tsWoQuG7pnnhu6bDmUvhu47hu4h54buKxKhC4bu4eeG7plHDunkxw5R54bumS+G7juG7iHnhu6bDmeG6sOG7juG7innDklLEqHnhurrhu6rhu47hu4p54bq8SXnDmcODeeG6vOG7rlHhu47hu4p4eeG7tMSo4bq64bum4buIcHjhuqDDvcO9eHnhu4jDisSo4buK4buI4bumcHhB4bu34bu3eHkv4bux4burL1Xhu7Hhu6tVeeG6uMOSw4Phu6Thu6RweFUxw4NV4bumxKjDleG7jnjhu7HEqeG7iMOKw5V5w5rFqOG7uHnhurxM4buO4buIeeG7puG6sMSoecOT4buIxajhu47hu4p54buKxKhRecOaxajDg3nhurjEguG6uHnhurjhu4jGoOG7pnnDk8SoSeG7jHnhu6TDlcSC4bumecOT4buI4buW4buO4buKeVXhu4jhurbEqHnhu7bFqELhu6Z54bumw5lL4buO4buIeeG7isSoQuG7uHnhu6ZReeG7skt54buyROG7uHnhu6bhu4jhuq7hu47hu4h54buyxKjhu4Thu4554bumw5nDleG7juG7innhu6bhu6J54bq44buW4buO4buKeeG7psSC4bq4eeG7pOG7gnnhurpYw4N54bum4buIw4rDlXnhu6bDmcOD4buO4buKeVXhu4jhu6rhurjhu6V54bum4buI4buGeeG6uOG7luG7juG7innhu47hu4jhuqrhu4554buyxKjhu4Thu4554bq44buIVuG6uOKApnnDk+G7iOG7luG7juG7innhurpX4buO4buKecOS4bqwxKh5w5PEqEnhu4x54bumw5nDg+G7p3nEqcWo4bu4eeG7juG7iMSo4buE4buO4buleeG7jkbFqHnhurjDlHnhurjEguG6uHnhu6bDmeG7rlHhu47hu4p54buIUlV54buO4buK4buIxKh54buyQuG7juG7pXnhurjEguG6uHnhurjhu4jGoOG7pnnhu7JF4buOeeG7uOG7hMWoeeG6uEPFqHnhurpX4buO4buKecOS4bqwxKh54buy4bquecOTxKhJ4buMeeG7psOZw4N54buKxKhC4bu4eeG7plF54bq8Q+G7uHnhurzhu7Dhu6V54buORsWoecODxKh54buyxKh5VeG7iOG6sOG7jHnhu6Thu4J54bukWXnDkkB54bum4buIw4rDlXnhurzGr+G7juG7innDmsWo4bu4eeG6vEzhu47hu4h54bq44buww4N5MeG7iE154bum4buITHnhu7PDgXnhu47hu4TFqHnDmcOD4bun4burL1Xhu7Hhu6tVeeG6uMOSw4Phu6Thu6RweFUww5Xhurrhu7h44bux4burxKjhu4zhu4p54bq4w5LDg+G7pOG7pHB4xKgxw4rhu47hu6bDisOZeHnhu6Thu6bhu7jDksOKcHjhu7TEqOG6uuG7puG7iMO6eeG6oMO9w71V4bu2w7l54buIw4rEqOG7iuG7iOG7psO6eUHhu7fhu7dV4bu2w7l4eeG7pMOZ4bq4cHgvL+G6uOG6uuG7juG7p8OJw4PDleG7puG7iMOD4buO4buI4buIw5XDg+G7p+G7suG7ji/hurrDiuG7pMOT4bumw5VVL+G7jsOK4bu04bukL+G7teG7s+G7t8OBL+G7teG7s0HhurpB4buz4bu3QUFBw4Hhu6ZBw4DDvcOB4bu3w5LDveG7p09V4buKdcOZcOG7s8OBw4B4ecODw5Lhu6ZweMOsxajhu7h54bq8TOG7juG7iHnDk+G7iMWo4buO4buKeeG7isSoUXnDk+G7iOG7luG7juG7innhurhD4buOeeG7tsWoQuG7pnnhu6bDmUvhu47hu4h54buKxKhC4bu4eeG7plHDunkxw5R54bumS+G7juG7iHnhu6bDmeG6sOG7juG7innDklLEqHnhurrhu6rhu47hu4p54bq8SXnDmcODeeG6vOG7rlHhu47hu4p4eeG7tMSo4bq64bum4buIcHjhuqDDvcO9eHnhu4jDisSo4buK4buI4bumcHhB4bu34bu3eHkv4bux4burL1Xhu7Hhu6tVeeG6uMOSw4Phu6Thu6RweFUxw4NV4bumxKjDleG7jnjhu7Eq4buO4buIeeG6qeG7hHkzVuG6uHkq4buO4buI4buleeG7puG7iOG6ruG7juG7iHnhu7LEqOG7hOG7jnkww4Phu4554bq44buITXnhurzhurDDlXlV4buI4buQ4buO4buK4buleeG6uOG7iMag4buO4buKeeG6ukzhurjhu4h5MWPhu5HhurEyLeG7s+G6ouG7pXnhurzDg+G7juG7innDkuG6ruG7jHnhu7LEqEjhurh54bum4bqwxKh54bq44buIxqDhu6Z5w5PEqEnhu4x54bukw5XEguG7pnlV4buI4buQ4buO4buK4buleeG6uOG7iMag4buO4buKeeG6ukzhurjhu4h54bukxqB54bu5eVXhu4jhu65R4buO4buKeTPhu5bhu47hu4p5xKnhu4jhu5J54bq44buIw5V5w4nEqEbhu6bDunnEqeG7iMOKw5V5w5rFqMOD4buOeeG6vMSoSeG7jHnhurjhu7DDg3nhu6bhu5bEqOG7pXnhu6bhu4jhuq7hu47hu4h5VeG7iMageeG6vOG7rsODecOZw4N5w5Phu4jFqOG7juG7innhu4rEqFF54buO4bqu4bu4eeG7iFJVecOSQOG7pXnhurzhurbhu4x5w4nhurbDlXnhu4rEqMODw5V54bum4buI4buW4buO4buKeeG6uOG7iMag4buO4buKeeG7qOG7jnnhu6bDguG6uOG7pXnhu6bDmcSC4buO4buIeeG7pkRVeeG7psOZxajhu47hu4p54bq84buW4buO4buKeeG7juG7iuG7rlHEqOG7p+G7qy9V4bux4burVXnhurjDksOD4buk4bukcHhVMMOV4bq64bu4eOG7seG7q8So4buM4buKeeG6uMOSw4Phu6Thu6RweMSoMcOK4buO4bumw4rDmXh54buk4bum4bu4w5LDinB44bu0xKjhurrhu6bhu4jDunnhuqDDvcO9VeG7tsO5eeG7iMOKxKjhu4rhu4jhu6bDunlB4bu34bu3VeG7tsO5eHnhu6TDmeG6uHB4Ly/hurjhurrhu47hu6fDicODw5Xhu6bhu4jDg+G7juG7iOG7iMOVw4Phu6fhu7Lhu44v4bq6w4rhu6TDk+G7psOVVS/hu47DiuG7tOG7pC/hu7Xhu7Phu7fDgS/hu7Xhu7NB4bq6QeG7s+G7t0HDgUHhuqLhu6bhuqDhu7nDvcOAQcOSw73hu6dPVeG7inXDmXDDgeG7s+G6onh5w4PDkuG7pnB4w6zFqOG7uHnhurxM4buO4buIecOT4buIxajhu47hu4p54buKxKhRecOT4buI4buW4buO4buKeeG6uEPhu4554bu2xahC4bumeeG7psOZS+G7juG7iHnhu4rEqELhu7h54bumUcO6eTHDlHnhu6ZL4buO4buIeeG7psOZ4bqw4buO4buKecOSUsSoeeG6uuG7quG7juG7innhurxJecOZw4N54bq84buuUeG7juG7inh54bu0xKjhurrhu6bhu4hweOG6oMO9w714eeG7iMOKxKjhu4rhu4jhu6ZweEHhu7fhu7d4eS/hu7Hhu6svVeG7seG7q1V54bq4w5LDg+G7pOG7pHB4VTHDg1Xhu6bEqMOV4buOeOG7scSp4bqwxKh54bq44buIxqDhu6Z5w5PEqEnhu4x54bukw5XEguG7pnlV4buI4buQ4buO4buKeeG6uOG7iMag4buO4buKeeG6ukzhurjhu4h5MWPhu5HhurEyLeG7s+G6onlV4buI4buuUeG7juG7inkww4N5M0vhu47hu4h54bq8w5XhurDhu4554buKxKjDg8OVeeG6r+G6ruG7jnnEqeG7iMWo4bu44buE4buO4buleeG6vOG7rlHhu47hu4p5xKnDmUPhu455w63hu4jGr+G7p3nhu5Hhuq7DlXnDk+G7iMWo4buO4buKeeG7isSoUXnhu7Phu7Phu4jhu7fDvXnhurxG4buOeeG7s+G7teG7iOG7pXnDkuG7rsWoecOS4buuUuG7juG7inlV4buI4buu4bug4buO4buKeeG7psSoSOG7jnnDmsWow4N5w5LhurDEqHnhurzhu5bhu47hu4rhu6d5xKnhu4jDisOVeVXhu4jhurbhu455xILhu47hu4h5w5JY4bq4ecOS4buuUuG7juG7innhurjhu4hW4bq4eeG7juG6tOG7juG7innhurzDg+G7juG7innDkuG6ruG7jHnhu7LEqEjhurh54bum4bqwxKh54bq44buIxqDhu6bhu6V54bumV3nhu47hu4rhurJ54bu5eTPhurDEqHnDkuG7nHnhuqnhu4R54bqpUsSoeeG7puG7iMOKw5V54buI4buuUOG7juG7innDrMWoxqDhurh5w5Lhu5x54buzKuG7pXnhurzhu65R4buO4buKecSpw5lD4buOecOt4buIxq954bq44buITXnhurjDlHnhu7N54bq44buIxqDhu6Z5w5PEqEnhu4x54bukw5XEguG7pnlV4buI4buQ4buO4buK4buleeG6uOG7iMag4buO4buKeeG6ukzhurjhu4h54buKxKjDg8OVecSpw5lD4buOecOt4buIxq/hu6V54bqv4bqu4buOecSp4buIxajhu7jhu4Thu47hu6V5w4lTxKh54buyROG7uHnDk+G7iMSoeeG6uMSC4bq4eVXhu4jhu67hu6Dhu47hu4p54bumxKhI4buOeeG6ulfhu47hu4p54bq8w6jhu4554bq84buYeeG7puG6sMSoeeG7juG7iuG6snnhu6bhu655M+G6sMSoecOS4buceeG6qeG7hHnhuqlSxKh54buy4bquecOaxajDg3nhurjhu4jGoOG7pnnDk8SoSeG7jHnhu6TDlcSC4bumeeG6vOG7luG7juG7iuG7pXnhu6bDmcOV4buO4buKecOT4buIxKh54bq8w5R5w5JY4bq4ecOS4buuUuG7juG7innhu6bhu4jDg+G7jHnhu4rEqMODecOT4buI4buW4buO4buKeeG6vOG6tuG7jHnDieG6tsOVeeG7juG7hOG7jnnDk+G7iOG7luG7juG7innhu6bhu4hJeeG6ulfhu47hu4p5w5LhurDEqHnhu4hG4bumeeG7jOG7nOG7pnnDkuG7rlLhu6Z54bq8SXnDk8SoSeG7jHnhu6bDmcOD4buleeG6ukXhu4554bq8RuG7jnnhu7bFqELhu6Z54buIxKhI4buOeeG7jOG7nOG7pnnhu6TGoHnhu6bDmeG7rlHhu47hu4p54buIUlV5w5JSxKh54bq64buq4buO4buKecOT4buIxajhu47hu4p54buKxKhRecOT4buI4buW4buO4buKeVXhu4jhurbEqHnhu7bFqELhu6Z54bumw5lL4buO4buIeeG7isSoQuG7uHnhu6ZReeG6vEl54bq8xKh5w5rFqMODeeG6uOG7iMag4bum4bun4burL1Xhu7Hhu6tVeeG6uMOSw4Phu6Thu6RweFUww5Xhurrhu7h44bux4burxKjhu4zhu4p54bq4w5LDg+G7pOG7pHB4xKgxw4rhu47hu6bDisOZeHnhu6Thu6bhu7jDksOKcHjhu7TEqOG6uuG7puG7iMO6eeG6oMO9w71V4bu2w7l54buIw4rEqOG7iuG7iOG7psO6eeG7uUHDvVXhu7bDuXh54bukw5nhurhweC8v4bq44bq64buO4bunw4nDg8OV4bum4buIw4Phu47hu4jhu4jDlcOD4bun4buy4buOL+G6usOK4bukw5Phu6bDlVUv4buOw4rhu7Thu6Qv4bu14buz4bu3w4Ev4bu14buzQeG6ukHhu7Phu7dBw4BBw73hu6ZBw4DDgeG7teG7s8OSw73hu6dPVeG7inXDmXDhu7nhuqDhuqJ4ecODw5Lhu6ZweMOsxajhu7h54bq8TOG7juG7iHnDk+G7iMWo4buO4buKeeG7isSoUXnDk+G7iOG7luG7juG7innhurhD4buOeeG7tsWoQuG7pnnhu6bDmUvhu47hu4h54buKxKhC4bu4eeG7plHDunkxw5R54bumS+G7juG7iHnhu6bDmeG6sOG7juG7innDklLEqHnhurrhu6rhu47hu4p54bq8SXnDmcODeeG6vOG7rlHhu47hu4p4eeG7tMSo4bq64bum4buIcHjhuqDDvcO9eHnhu4jDisSo4buK4buI4bumcHjhu7lBw714eS/hu7Hhu6svVeG7seG7q1V54bq4w5LDg+G7pOG7pHB4VTHDg1Xhu6bEqMOV4buOeOG7scSp4buI4buuUuG7juG7innGr+G7uHli4buKxajhu7jDjeG7jnnhuqvhurDhu47hu4h5MeG7rlHhu47hu4p5xrAx4buW4buO4buKecOD4buOeVXhu4jhu65R4buO4buKeTDDg3kzS+G7juG7iOG7qeG7pXnhurjhu4jGoOG7pnnhu6bDmeG7rlPhu47hu4p54bq44buIxqDhu6Z5w5PEqEnhu4x54bukw5XEguG7pnlV4buI4buQ4buO4buK4buleeG6uOG7iMag4buO4buKeeG6ukzhurjhu4h5VeG7iOG7rlHhu47hu4p5MMODeTNL4buO4buIeeG6vMOV4bqw4buOeeG7isSow4PDlXnhuq/huq7hu455xKnhu4jFqOG7uOG7hOG7juG7pXnhurzhu65R4buO4buKecSpw5lD4buOecOt4buIxq954bq44buIw5V5w4nEqEbhu6bhu6V54bum4buIw4rDlXnhu7LhurThu455w4nhurbhu4554buMUMSoeeG7juG7iELhu6Z54bq44buww4N5MMOD4buOeeG6uOG7iE154bq84bqww5V5VeG7iOG7kOG7juG7iuG7pXnhurjhu4jGoOG7juG7innhurpM4bq44buIeTFj4buR4bqxMi3hu7PhuqJ54bum4buI4bqu4buO4buIeVXhu4jGoHnEqeG7iMOD4buO4buIeeG6r8OUw4Phu6V5w5rFqOG7uHnhurxM4buO4buIecOT4buIxajhu47hu4p54buKxKhRecOS4bqueeG7iFJVecOSQOG7pXnhu6bFqOG7uHnhu47hu4jEqOG7hOG7jnnhu6bhu4jDisOVeeG7iuG7iMSoeeG7juG7iEThu4554bum4buIWOG6uHnhu6ZG4buleeG7skXhu4554bq4w5R54buy4bquxKh54bumw5nhu65R4buO4buKeeG7iFJVeeG7juG7iuG7rlHEqHnhurrhuqrhu455w5JSxKh54bq64buq4buO4buKecOT4buIxajhu47hu4p54buKxKhRecOZw4N54bq84buuUeG7juG7iuG7p3nEqeG7iMOKw5V5QHnDk8SoRuG7jnnhurjEgnnhu47hu4jhuqrhu455w4Phu47hu4jhu6V54bq4xILhu455w4nhu5x54bq44buW4buO4buKeeG6uOG7iFbhurh54buyxKjhu4Thu4554bq44buIVuG6uHnhu47hu4Thu4554bq4w5R5w4nEqEnhu4554buIxKhIxajhu6V54bum4buE4buO4buleeG7puG7iOG7hnnhurjEguG7jnnDieG7nOG7pXnhu6bDmcOD4buO4buKeVXhu4jhu6rhurjigKbhurxJeeG7psOZw5Xhu47hu4p5w5rFqMSCeeG7psOZS+G7juG7iHnDk8SoSeG7jHnhu6bDmcODeeG6usONeeG7juG7iEThu4554bq6xKhI4buOeeG6vEl54bum4bqww5V54bum4buIxahE4buOecOSUsSoeeG6uOG7iMOVecOD4buO4buIecOK4buMeeG7puG6sMSoeeG6uOG7iMag4bumecOS4bqu4buMeeG7ssSoSOG6uOG7p+G7qy9V4bux4burVXnhurjDksOD4buk4bukcHhVMMOV4bq64bu4eOG7seG7q8So4buM4buKeeG6uMOSw4Phu6Thu6RweMSoMcOK4buO4bumw4rDmXh54buk4bum4bu4w5LDinB44bu0xKjhurrhu6bhu4jDunnhuqDDvcO9VeG7tsO5eeG7iMOKxKjhu4rhu4jhu6bDunnhu7lBw71V4bu2w7l4eeG7pMOZ4bq4cHgvL+G6uOG6uuG7juG7p8OJw4PDleG7puG7iMOD4buO4buI4buIw5XDg+G7p+G7suG7ji/hurrDiuG7pMOT4bumw5VVL+G7jsOK4bu04bukL+G7teG7s+G7t8OBL+G7teG7s0HhurpB4buz4bu3QeG6oMO9QeG7psOA4bu34bqi4bu54bqgw5LDveG7p09V4buKdcOZcOG6ouG7s8OAeHnDg8OS4bumcHjDrMWo4bu4eeG6vEzhu47hu4h5w5Phu4jFqOG7juG7innhu4rEqFF5w5Phu4jhu5bhu47hu4p54bq4Q+G7jnnhu7bFqELhu6Z54bumw5lL4buO4buIeeG7isSoQuG7uHnhu6ZRw7p5McOUeeG7pkvhu47hu4h54bumw5nhurDhu47hu4p5w5JSxKh54bq64buq4buO4buKeeG6vEl5w5nDg3nhurzhu65R4buO4buKeHnhu7TEqOG6uuG7puG7iHB44bqgw73DvXh54buIw4rEqOG7iuG7iOG7pnB44bu5QcO9eHkv4bux4burL1Xhu7Hhu6tVeeG6uMOSw4Phu6Thu6RweFUxw4NV4bumxKjDleG7jnjhu7HEqcOZ4buuUOG6uHnDicagxKh54bq44bq24buO4buIeeG7pkvhu47hu4h54buIS+G7juG7iHnhurpM4bq44buIeTFj4buR4bqxMi3hu7PhuqJ54bq6xKjDjeG7jnnDicSoRuG7jnnhu4hG4bumeeG7pFbhurh5VeG7iFbhurh54bum4bqwVeG7pXnhu6TGoHnDkuG7rlLhu47hu4p54bq4w4N5w5Lhuqrhu7h54buO4buIxKjDjeG7jHnhu6bhurThu47hu4p54buO4buIw4Phu47hu4jhu6V54bq4QlV54buw4bu44buleeG6uOG7iErhu47hu4h5w5rFqOG7uEfhu4554bq4xILhurh54bq4QlV54bq84bqyeeG7suG6rnnhurzDg+G7juG7innhurzEkOG7uHnhu4zhurDhu47hu4h54buyxKhI4bq4eeG7puG7iFjhurh54buIxKhI4buOeeG6uMSC4bq4ecOJxKhI4buOeVXhu4jEglV5VeG7iOG7kOG7juG7iuG7pXnhurjhu4jGoOG7juG7innhurpM4bq44buIeeG7slDEqHlV4buI4buu4bug4buO4buKeeG6uOG7iOG6quG7jHnhu6bhu4hD4buOeeG7psag4bq44buleeG7jOG6sOG7juG7iHnhu4zhu4Lhu6V54buO4buK4buIxKjhu4Thu4x54buO4buK4bqm4bumeeG6uMSC4bq4eeG7isSo4bq2xKh5VeG7iMSCVcO5eeG6uOG7ruG7oOG7juG7innDmsWo4bu4RuG7pnnhu47hu4rhurThu4554bq44buI4bqm4buO4buleeG6vMSQ4bu4ecOS4buoxKjhu6V54buI4bqw4buOeeG6uOG7iEZ54bumxqDEqHnhurzDg3nhu6TGoHnhu47hu4rhu65RxKh54buO4buIxKjDjeG7jOG7pXnDk+G7iOG7luG7juG7innhurxJeeG6ukzhurjhu4h5w5Lhuqrhu7h5w5LDg+G7jnnDmcODeeG6usSoSOG7jnnDmeG7nOG7juG7innhu6bDmeG7hOG7jnnhurxMw4N5w4nhuq7hu47hu6d54buRS3nhu7JE4bu44buleeG7iOG7oOG7jnnDksav4bq4eeG7juG6rsOVeeG7iEbhu6Z54buO4buKw5Xhuq7EqHnhu6RYeeG7suG6rsOVeeG6uMWo4buc4bq4eeG6uOG7sMODeeG6uMSC4bq4eeG6uOG7oHnDmsWow4Phu4554bq44buIVuG6uHnhu47hurThu47hu4rhu6V54bq44bq2eeG7iEh54bum4buIxqDhu47hu4p54bq44buISuG7juG7iHnhu6bDmUzhu6V54buM4buexKh54buO4buK4buuUcSoeeG6uuG6quG7jnnhurhD4buOeVXhu4jhurbEqHnhu47huqrhu47hu4p54bq4w4PDlXlAeeG7puG7iFbhurh54bumw5nDleG7juG7innhurjhu5bhu47hu4p54bumxILhurh5VeG7iOG7kOG7juG7iuG7pXnhurjhu4jGoOG7juG7innhurpM4bq44buI4buleeG6uOG7qOG7juG7innhurjhu4jFqOG7juG7innhu6RW4bq44buleeG6vOG7muG7juG7innDkuG7kOG7juG7innhu6ZYeeG7isSoxILhurh54buO4buIw4Lhurh54buO4buIU3nhu47hu4jDg8WoeeG6uOG7iEJVeeG7iOG6ruG7juG7iHnhurzGr+G7juG7innhurjEguG6uHnDmsWo4bu4eeG6vEzhu47hu4h54bq8SXnhu47hu4jDg+G7juG7iHnhurjhu4jDlOG7juG7innhurzEkOG7uHnDkuG7qMSoeeG6ukzhurjhu4h5MWPhu5HhurEyLeG7s+G6onnhu6bDmcOV4buO4buKeeG7puG7iFHEqHnhu4rEqMOD4buOeeG7pFDhu4x54buO4buIQuG7puG7p+G7qy9V4bux4bur4bq6xKjhu7J54bq4w5LDg+G7pOG7pHB44bq6w5nDisOSw4Phu6bDiuG6unjhu7Hhu6vhu6Thu6bDmcOV4buO4buK4buxxKnEqOG7jnnDksSo4buE4buOecOaxajDg+G7jsO64burL+G7pOG7psOZw5Xhu47hu4rhu7Hhu6vFqMOSeeG6uMOSw4Phu6Thu6RweOG7psSo4bumw5LDii3hu6bhu4jFqOG7jMOJLcOD4buO4bq6LeG7pMODVcOVeOG7seG7q8OSxKjhu7Hhu6vDg3nhu6bEqOG7psOSw4pweMSpw5nhu4Thu4554bq44buIxqDhu6Z5w5PEqEnhu4x54bukw5XEguG7pnlV4buI4buQ4buO4buK4buleeG6uOG7iMag4buO4buKeeG6ukzhurjhu4h5MWPhu5HhurEyLeG7s+G6onkz4bqwxKh5w5Lhu5x5YsOD4buMeeG7ieG7luG7juG7innhuqvhurJ4eeG7iMOZw4rDjHB4L+G7psOZw4rhu44t4bq44buIw5Xhu6Ytw5PEqMOK4buMLeG7pMOVw4Phu6YtVeG7iMOV4buO4buKLeG6uOG7iMOV4buO4buKLeG6usSo4bq44buILeG6uMOV4buyxKjhurot4buz4bqiLeG6usODxKgtw5LDlS3hu47Dg+G7jC3hu6TDleG7juG7ii3hu4zDgy3hu7XDveG6osO9w4Dhu6fhu4jhu6bhu4x44bux4burxKjhu4zhu4p54bukw5nhurhweC/hu4zDiuG6usSow4Mv4buz4bu1w70v4buOw4rhu7Thu6Qv4bu14buz4bu3w4Ev4buzQcOA4bq64bu34buzw4Hhu7fDgUFB4bum4buzQUHDgcO9w5LDveG7p09V4buKeHnDg8OS4bumcHjDrMWo4bu4eeG6vEzhu47hu4h5w5Phu4jFqOG7juG7innhu4rEqFF5w5Phu4jhu5bhu47hu4p54bq4Q+G7jnnhu7bFqELhu6Z54bumw5lL4buO4buIeeG7isSoQuG7uHnhu6ZRw7p5McOUeeG7pkvhu47hu4h54bumw5nhurDhu47hu4p5w5JSxKh54bq64buq4buO4buKeeG6vEl5w5nDg3nhurzhu65R4buO4buKeHkv4bux4burL8OD4bux4bur4bq6xKjhu7Lhu7Hhu6vhu6Thu6bDmcOV4buO4buK4bux4burw4N54bumxKjhu6bDksOKcHjEqcOZ4buE4buOeeG6uOG7iMag4bumecOTxKhJ4buMeeG7pMOVxILhu6Z5VeG7iOG7kOG7juG7iuG7pXnhurjhu4jGoOG7juG7innhurpM4bq44buIeTFj4buR4bqxMi3hu7PhuqJ5M+G6sMSoecOS4buceWLDg+G7jHnhu4nhu5bhu47hu4p54bqr4bqyeHnhu4jDmcOKw4xweC/hu6bDmcOK4buOLeG6uOG7iMOV4bumLcOTxKjDiuG7jC3hu6TDlcOD4bumLVXhu4jDleG7juG7ii3hurjhu4jDleG7juG7ii3hurrEqOG6uOG7iC3hurjDleG7ssSo4bq6LeG7s+G6oi3hurrDg8SoLcOSw5Ut4buOw4Phu4wt4bukw5Xhu47hu4ot4buMw4Mt4bu1w73huqLDvcOA4bun4buI4bum4buMeOG7scSpw5nhu4Thu4554bq44buIxqDhu6Z5w5PEqEnhu4x54bukw5XEguG7pnlV4buI4buQ4buO4buK4buleeG6uOG7iMag4buO4buKeeG6ukzhurjhu4h5MWPhu5HhurEyLeG7s+G6onkz4bqwxKh5w5Lhu5x5YsOD4buMeeG7ieG7luG7juG7innhuqvhurLhu6svw4Phu7Hhu6sv4buk4bumw5nDleG7juG7iuG7seG7q1V54bq4w5LDg+G7pOG7pHB44buIw4rDg+G6unjhu7HEqcOZ4buuUOG6uHnhurrEqMON4buOecOJxKhG4buOeeG6uOG7sMODeeG6ukzhurjhu4jhu6V5w4lI4buO4buIeTFj4buR4bqxMi3hu7PhuqLhu6V5w5JY4bq4ecOS4buuUuG7juG7innDksSo4buE4buOeeG7juG7iuG6ruG7juG7iHnhu6bhurDEqHnhurjhu4jGoOG7pnnDk8SoSeG7jHnhu6TDlcSC4bumeVXhu4jhu5Dhu47hu4rhu6V54bq44buIxqDhu47hu4p54bq6TOG6uOG7iHkxY+G7keG6sTIt4buz4bqieeG7psOZ4buE4buOeeG7psWo4bu4RuG7jnnhurzhu65R4buO4buKeTPhurDEqHnDkuG7nHliw4Phu4x54buJ4buW4buO4buKeeG6q+G6snnhurzhurJ54buO4buK4bqu4bu4eeG6vOG7hOG7jHnhu6bhu4hY4bq4eeG7iMSoSOG7jnnDk8SoSeG7jHnhu6TDlcSC4bumeeG7juG7iuG7rlHEqHnDmcOD4buleeG7suG6rsOVeeG7puG7iOG6ruG7juG7iHlV4buIxqB54buJQ+G7jHnhu4nhu6Dhu47hu6fhu6svVeG7seG7qy/hurrEqOG7suG7seG7qy/DksSo4bux4burw5LEqOG7seG7q8ODeeG7psSo4bumw5LDinB4xIPEqELhu7h54bq8xKh54bq84buuUeG7juG7innhu6bhu4hRxKh54bu54bunw714eeG7iMOZw4rDjHB4L+G7isSow4Phu7gt4bq6xKgt4bq6xajDleG7juG7ii3hu6bhu4jDlcSoLeG7uS3DvS3hu7XDveG6osO94bqi4bun4buI4bum4buMeOG7seG7q8So4buM4buKeeG7pMOZ4bq4cHgv4buMw4rhurrEqMODL+G7s+G7tcO9L+G7jsOK4bu04bukL+G7teG7s+G7t8OBL+G7teG7s8OB4bq64bu34buz4bqg4bu3w4DDveG7t+G7puG6ouG7s8O94bqiw5Lhu7PDvS3hu7Xhu7XDgC3Dg+G7juG7iOG7s+G7p09V4buKeHnDg8OS4bumcHjDrMWo4bu4eeG6vEzhu47hu4h5w5Phu4jFqOG7juG7innhu4rEqFF5w5Phu4jhu5bhu47hu4p54bq4Q+G7jnnhu7bFqELhu6Z54bumw5lL4buO4buIeeG7isSoQuG7uHnhu6ZRw7p5McOUeeG7pkvhu47hu4h54bumw5nhurDhu47hu4p5w5JSxKh54bq64buq4buO4buKeeG6vEl5w5nDg3nhurzhu65R4buO4buKeHkv4bux4burL8OD4bux4bur4bq6xKjhu7Lhu7Hhu6vhu6Thu6bDmcOV4buO4buK4bux4burw4N54bumxKjhu6bDksOKcHjEg8SoQuG7uHnhurzEqHnhurzhu65R4buO4buKeeG7puG7iFHEqHnhu7nhu6fDvXh54buIw5nDisOMcHgv4buKxKjDg+G7uC3hurrEqC3hurrFqMOV4buO4buKLeG7puG7iMOVxKgt4bu5LcO9LeG7tcO94bqiw73huqLhu6fhu4jhu6bhu4x44buxxIPEqELhu7h54bq8xKh54bq84buuUeG7juG7innhu6bhu4hRxKh54bu54bunw73hu6svw4Phu7Hhu6sv4buk4bumw5nDleG7juG7iuG7seG7q1V54bq4w5LDg+G7pOG7pHB44buIw4rDg+G6unjhu7Ex4bqqxah54bq44buIxajhu7hI4buOeeG7skd54oCc4buKxKhC4bu4eeG7puG7iOG7luG7juG7innhu4jhuq7hu47hu4jigJ154bq64bqu4buO4buIeeG6uOG7iMOVeeG7juG7iuG7rlHEqHnhurrhuqrhu4554bq8xKh5w5LhurDEqHnhu6bDmcOV4buO4buKeeG7suG7qOG7juG7innhurpM4bq44buIecOJSOG7juG7iHnhurzDg+G7juG7innDkuG6rnnhurxHeeG7puG6rsSoeeG7jsOU4buO4buKeeG6vOG7rlLhurh5w5rFqMOD4buOeeG7puG6quG7jOG7p3nEqcOZw5Xhu47hu4p54bq8w5R54buO4buIxKhHxah54buO4bugxKh54bq44buQ4buOecOSxq/hu47hu4p54bumxq/hu47hu4rhu6V5w5LDlcOD4bu4eeG7iMOVw4Phu7h54bumS+G7jHnhurjEguG6uOG7iHnhu4rEqOG6tsSoecOaxajhu7hG4bumeeG7juG7iOG7rnnhu6bhu4jDg+G7uHnhurzhu6LEqHnhurjEguG6uOG7iHnhu6bhu4hW4bq44bulecOZ4buaxKh54buMRcWoeeG7isSoQuG7uHnhurzEqHnhurzhu65R4buO4buK4bun4burL1Xhu7Hhu6sv4bq6xKjhu7Lhu7Hhu6svw5LEqOG7seG7q8OSxKjhu7Hhu6vDg3nhu6bEqOG7psOSw4pweDHEguG7jnnDieG7nHnhurjhu4jGoOG7pnnDk8SoSeG7jHnhu6TDlcSC4bumeTFj4buR4bqxMi3hu7PhuqJ54bq84bucxKh54buM4buuw4N5w5JQ4buOeeG7iMOV4bqu4buOeeG7puG7iOG6ruG7juG7iHnhu47hu4jEqEjhu4x54buy4buqeHnhu4jDmcOKw4xweC/hurjDg+G7ji3DicOVLeG6uOG7iMOV4bumLcOTxKjDiuG7jC3hu6TDlcOD4bumLeG6uMOV4buyxKjhurot4buz4bqiLeG6usOVxKgt4buMxajDgy3DksOV4buOLeG7iMOVw4Phu44t4bum4buIw4Phu47hu4gt4buO4buIxKjDiuG7jC3hu7LFqC3hu7XDveG6osO9w4Hhu6fhu4jhu6bhu4x44bux4burxKjhu4zhu4p54bukw5nhurhweC/hu4zDiuG6usSow4Mv4buz4bu1w70v4buOw4rhu7Thu6Qv4bu14buz4bu3w4Ev4buzw71B4bq64bu34buzQcO94buz4buz4buz4bum4bu5QeG7ucOAw5LhuqDhu6dPVeG7inh5w4PDkuG7pnB4w6zFqOG7uHnhurxM4buO4buIecOT4buIxajhu47hu4p54buKxKhRecOT4buI4buW4buO4buKeeG6uEPhu4554bu2xahC4bumeeG7psOZS+G7juG7iHnhu4rEqELhu7h54bumUcO6eTHDlHnhu6ZL4buO4buIeeG7psOZ4bqw4buO4buKecOSUsSoeeG6uuG7quG7juG7innhurxJecOZw4N54bq84buuUeG7juG7inh5L+G7seG7qy/Dg+G7seG7q+G6usSo4buy4bux4bur4buk4bumw5nDleG7juG7iuG7seG7q8ODeeG7psSo4bumw5LDinB4McSC4buOecOJ4buceeG6uOG7iMag4bumecOTxKhJ4buMeeG7pMOVxILhu6Z5MWPhu5HhurEyLeG7s+G6onnhurzhu5zEqHnhu4zhu67Dg3nDklDhu4554buIw5Xhuq7hu4554bum4buI4bqu4buO4buIeeG7juG7iMSoSOG7jHnhu7Lhu6p4eeG7iMOZw4rDjHB4L+G6uMOD4buOLcOJw5Ut4bq44buIw5Xhu6Ytw5PEqMOK4buMLeG7pMOVw4Phu6Yt4bq4w5Xhu7LEqOG6ui3hu7PhuqIt4bq6w5XEqC3hu4zFqMODLcOSw5Xhu44t4buIw5XDg+G7ji3hu6bhu4jDg+G7juG7iC3hu47hu4jEqMOK4buMLeG7ssWoLeG7tcO94bqiw73DgeG7p+G7iOG7puG7jHjhu7ExxILhu455w4nhu5x54bq44buIxqDhu6Z5w5PEqEnhu4x54bukw5XEguG7pnkxY+G7keG6sTIt4buz4bqieeG6vOG7nMSoeeG7jOG7rsODecOSUOG7jnnhu4jDleG6ruG7jnnhu6bhu4jhuq7hu47hu4h54buO4buIxKhI4buMeeG7suG7quG7qy/Dg+G7seG7qy/hu6Thu6bDmcOV4buO4buK4bux4burVXnhurjDksOD4buk4bukcHjhu4jDisOD4bq6eOG7seG7icSC4buO4buKeeG6oC3huqLhu6V54bq8TMODecOJ4bqu4buOecSpw615xKnhu4jDg+G7juG7iHnhuq/DlMODecOSxKjhu4Thu4554bum4buq4bq4eeG7tsWoQuG7pnnhu4jEqEjhu4554buO4buIw53hu47hu4p54bq44bug4buOeeG7jOG7rsODecOSUOG7jnnhurjhu6jhu47hu4p54buKxKjDlHnhu4zhurDhu47hu4jhu6d5McSC4bq4eeG6uMSC4buOecOJ4buceeG7puG6sMSoeeG6uMSC4bq4eeG6uOG7iMag4bumecOTxKhJ4buMeeG7pMOVxILhu6Z54bq6TOG6uOG7iHnDiUjhu47hu4h54bq84bqyeeG6uOG6tOG7juG7innhu4xL4buO4buI4bulecOT4buI4buW4buO4buKecOaxajhurbhu4554buO4buK4bqwxKh54buyQuG7pnnhu7LhurZ54bq8SXnhu4jDleG6ruG7jnnhu6bhu4jhuq7hu47hu4h54buO4buIxKhI4buMeeG7suG7quG7pXnhurjhu6jhu47hu4p54bumTeG7juG7iHnhurzEkOG7uHnDkuG7qMSoeeG6ukzhurjhu4h5w4lI4buO4buIeTFj4buR4bqxMi3hu7PhuqLhu6fhu6svVeG7seG7qy/hurrEqOG7suG7seG7qy/DksSo4bux4burw5LEqOG7seG7q8ODeeG7psSo4bumw5LDinB44bqtxKhJ4buMeeG7pMOVxILhu6Z54bq44buI4bqm4bumeeG7juG7iuG7rlHEqHnhu7Lhuq55VeG7iOG7ruG7oOG7juG7innhu6bEqEjhu455w5nDg+G7pXnhu7Lhuq7DlXnhu6bDmeG7hOG7jnnhurjEguG6uHnhu6bhu4jFqOG7uEbhu455w5rFqMag4bq4ecOS4buc4buleeG6vOG7rlHhu47hu4p54buy4bqu4buO4buIeeG7p+G7p+G7p3h54buIw5nDisOMcHgvw5PEqMOK4buMLeG7pMOVw4Phu6Yt4bq44buIw4Phu6Yt4buO4buKxajDlcSoLeG7ssODLVXhu4jFqMOV4buO4buKLeG7psSow4rhu44tw5nDgy3hu7LDg8OVLeG7psOZw4rhu44t4bq4w4Phurgt4bum4buIxajhu7jDiuG7ji3DmsWow5Xhurgtw5LDlS3hurrFqMOV4buO4buKLeG7ssOD4buO4buILeG6usODxKgtw4nEqMOK4buOLeG7isSow5XEqC3hurrDii1V4buIw5Xhu47hu4ot4bq44buIw5Xhu47hu4ot4bq6xKjhurjhu4gtw4nDiuG7juG7iC3hurjDleG7ssSo4bq6LeG7s+G6oi3hu7XDveG6oMOB4bqi4bun4buI4bum4buMeOG7seG7q8So4buM4buKeeG7pMOZ4bq4cHgv4buMw4rhurrEqMODL+G7s+G7tcO9L+G7jsOK4bu04bukL+G7teG7s+G7t0Ev4buzQcOA4bq6QeG7s8OB4bu54bqgQcOA4bum4buz4buz4bu54bu54bqgw5LDveG7p09V4buKeHnDg8OS4bumcHjDrMWo4bu4eeG6vEzhu47hu4h5w5Phu4jFqOG7juG7innhu4rEqFF5w5Phu4jhu5bhu47hu4p54bq4Q+G7jnnhu7bFqELhu6Z54bumw5lL4buO4buIeeG7isSoQuG7uHnhu6ZRw7p5McOUeeG7pkvhu47hu4h54bumw5nhurDhu47hu4p5w5JSxKh54bq64buq4buO4buKeeG6vEl5w5nDg3nhurzhu65R4buO4buKeHkv4bux4burL8OD4bux4bur4bq6xKjhu7Lhu7Hhu6vhu6Thu6bDmcOV4buO4buK4bux4burw4N54bumxKjhu6bDksOKcHjhuq3EqEnhu4x54bukw5XEguG7pnnhurjhu4jhuqbhu6Z54buO4buK4buuUcSoeeG7suG6rnlV4buI4buu4bug4buO4buKeeG7psSoSOG7jnnDmcOD4buleeG7suG6rsOVeeG7psOZ4buE4buOeeG6uMSC4bq4eeG7puG7iMWo4bu4RuG7jnnDmsWoxqDhurh5w5Lhu5zhu6V54bq84buuUeG7juG7innhu7Lhuq7hu47hu4h54bun4bun4buneHnhu4jDmcOKw4xweC/Dk8Sow4rhu4wt4bukw5XDg+G7pi3hurjhu4jDg+G7pi3hu47hu4rFqMOVxKgt4buyw4MtVeG7iMWow5Xhu47hu4ot4bumxKjDiuG7ji3DmcODLeG7ssODw5Ut4bumw5nDiuG7ji3hurjDg+G6uC3hu6bhu4jFqOG7uMOK4buOLcOaxajDleG6uC3DksOVLeG6usWow5Xhu47hu4ot4buyw4Phu47hu4gt4bq6w4PEqC3DicSow4rhu44t4buKxKjDlcSoLeG6usOKLVXhu4jDleG7juG7ii3hurjhu4jDleG7juG7ii3hurrEqOG6uOG7iC3DicOK4buO4buILeG6uMOV4buyxKjhurot4buz4bqiLeG7tcO94bqgw4HhuqLhu6fhu4jhu6bhu4x44bux4bqtxKhJ4buMeeG7pMOVxILhu6Z54bq44buI4bqm4bumeeG7juG7iuG7rlHEqHnhu7Lhuq55VeG7iOG7ruG7oOG7juG7innhu6bEqEjhu455w5nDg+G7pXnhu7Lhuq7DlXnhu6bDmeG7hOG7jnnhurjEguG6uHnhu6bhu4jFqOG7uEbhu455w5rFqMag4bq4ecOS4buc4buleeG6vOG7rlHhu47hu4p54buy4bqu4buO4buIeeG7p+G7p+G7p+G7qy/Dg+G7seG7qy/hu6Thu6bDmcOV4buO4buK4bux4burVXnhurjDksOD4buk4bukcHjhu4jDisOD4bq6eOG7scOsxajDg+G7jnnhuq/DlMODeeG6uMOUeeG7psWo4bu4RuG7jnnDrMWoxqDhurh5w5Lhu5x54buzQSp54buOxqDEqHnhu6bDmcWo4buO4buKeeG7puG6quG7jHnhu4jFqOG7uEjhu4554buyUMSoeeG6uMSC4bq4eeG7iMWo4bu4SOG7jnnhu4zEqEfhu4554bu2xajhu5bEqHnhurjhu7DDg3nhu6ZN4buO4buIeeG7suG6rnnhurjEguG6uHnhu6ZN4buO4buIeeG6uuG7kuG6uHnhurzhu65R4buO4buKeeG7jOG7kOG7jnnhuq/hu5p5MeG7iEp54bqrxKjhu47hu4jhu6V54bq44buIxKhHxah54buO4buK4buuUuG6uHnDkuG6sMSoeeG7jsagxKh54buyUMSoeeG7iMWo4bu4SOG7jnnhuqvDg8SoeTHhu4jhuqrFqOG7pXnhu6ZN4buO4buIeeG6r+G7kMODeTBL4buO4buIw7l5w6zFqMag4bq4ecOS4buceeG7s0ExecOaxajDg3nhurxMw4N5w4nhuq7hu4554buIxajhu7hI4buOecOT4bq+w5V54bq64bquxKh54bq8xKh54buIxajhu7hI4buOeeG6q+G7rlHhu47hu4p54bqpxILhu6bhu6V54bum4buI4buW4buO4buKeeG7puG7iOG7ruG7oOG7juG7innhu7JQxKh54bqp4bquw5V5w5rFqMODeeG6uFnDg3nDk+G7iMSQxah5xKnhur7hu455xKnhuqThu47DuXnhu6bFqOG7uEbhu4554bq84buuUeG7juG7innhu7Lhuq7hu47hu4h54bq8w4PEqHnDicSo4buE4buOeeG7isSoUMSo4buleeG7puG6sMSoeeG7tuG6snnhuq/EqEfhu4554bqtxKhI4bumeeG7jsagxKh54buyUMSoeeG7iMWo4bu4SOG7jnnDrMWow4Phu4554buJ4bug4buO4buleeG7puG7iOG7luG7juG7innhu6bhu4jhu67hu6Dhu47hu4p54buyUMSoeeG6qeG6rsOVecOaxajDg3nhurhZw4N5w5Phu4jEkMWoeWLDg3nhuqvDqMOV4oCmeeG7puG6sMOVeeG7puG7iMWoROG7jnnDklLEqHnhurjhu4jDlXnhu4rEqMODw5V54bum4buI4buu4bug4buO4buKeeG7juG7iOG7ruG7juG7innhurjhu6zhu47hu4p5w5Lhuq554buy4buo4buO4buKeeG6uMOUeeG7juG7isWo4bu4eeG6uOG7oHnhurpM4bq44buIecOS4bqq4bu4ecOSw4Phu4554bq6TOG6uOG7iHnDiUjhu47hu4h5MWPhu5HhurEyLeG7s+G6onnhu45Gxah5w5Phu4jhu5bhu47hu4p54bum4buIWOG6uHnhu4jEqEjhu4554bumxqDhu6Z54bq44buW4buO4buKeeG7psSC4bq4ecOTxKhJ4buMeeG7pMOVxILhu6bhu6fhu6svVeG7seG7qy/hurrEqOG7suG7seG7qy/DksSo4bux4burL8Wow5Lhu7Hhu6vhurrEqOG7snnhurjDksOD4buk4bukcHjhurjDksOZeOG7seG7qy/hurrEqOG7suG7seG7qy/hurrEqOG7suG7seG7q1V54bq4w5LDg+G7pOG7pHB4VSrFqOG7puG7iMOVw5l44buxYuG7iuG7kuG6uHnhuq/FqELhu4554oCTeeG6r8OV4bqu4buO4buKeTPhu5bhu47hu4rhu6svVeG7sQ==

Ngọc Huấn – Hoàng Đông

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]