(vhds.baothanhhoa.vn) - Khi chỉ còn hơn 20 ngày nữa đến Tết Canh Tý 2020, một vụ tại nạn giao thông nghiêm trọng đã khiến V.T.L, 33 tuổi ở phường Đông Sơn (thị xã Bỉm Sơn) bị chết não sau đó. Vào thời khắc ly biệt, gia đình ông Vũ Hải An, bố của V.T.L quyết định hiến mô, tạng (tim, gan, 2 thận, mạch máu, gân và 2 giác mạc) của con trai để hồi sinh sự sống cho nhiều cuộc đời khác.
xKnhuqDhu43Ds+G7q8OCxqFJSeG6v29G4bqj4bqiw43DguG7r29qJOG7o+G6puG6oMOzRuG6oOG7iuG7q8Ozw4Lhu53Ds+G7rUzhu4bhu6vDs+G7q+G6oOG6rMOz4but4bqiw63DrcOtxKkv4bqg4buNasSpRsOz4burw4LGoUlJ4bq/b0Yk4buvxqHhu7Fvai7huqDhuqLDs+G7q+G6oOG6sMOz4bur4bqq4bqmw7PhuqDDiuG6psOz4buPw7LDs+G6psOA4budw5TDs+G6psOSxqHDs+G7reG7s+G6psOz4bqj4buzw43Ds+G7qsah4bqm4bqgw7PhuqPhu5DDs+G7j8Oy4buPw7Jpw7PhuqThurjDjcOz4buMxKjDs8ON4buj4bqiw7Phuqbhu6PhuqbDs8OA4bqixqHhuqzDs8ON4bqgxJDhuqbDgMOz4bqmw4DhuqDhuqLDveG6pMOzw41IQuG6psOAw7Phu63hu6HDs+G6tOG6oOG6ouG7s+G6psOz4bqrw63huqPDrSFpw7PDtcO1w7PDjcOM4bq64bqiw7Phu4LDs0bhuqBM4buA4bqmw4DDs+G7rMSQ4bqmw4DDs+G6ocOK4bqmw7Phu4vDjeG6oOG6rsOzw5Xhu6HDs+G7qOG6sOG6pMOz4bqhw4rhuqbhu4nDs+G7qeG6rsOz4bur4bqg4buzw43Ds+G6puG7oeG6rMOzScahw4zDs+G7reG6qMOtw7Phuqvhu53huqzDs8ON4bqg4buA4bqiw7PhurThuqBx4burw7PDgsOUw7Phu6nhuqLhu7fDjWnDs8OA4bqixqHDs+G7rcSC4bqm4bqgw7PEkOG6psOAw7PhuqtLw7Mk4buf4bqiw7PGoOG6pmnDs+G7qUXDs+G7q0rGocOz4bqrw63huqPDrSHDs0fDjMOU4buzw43Ds+G7reG6ruG6puG6oMOz4bqg4bqi4buz4bqmw7PhuqTEkGnDs8ON4buj4bqmw4DDs+G7i8ON4bqi4bqkacOzw4DGoeG6pmnDs+G7j8Ozw43huqDhu6fhuqZpw7PhuqThu6Phu6vhuqDDs+G6pOG7m8OMacOzw4DDuuG6psOz4buM4budw7Phu4/Ds8OA4bqi4bub4burw7PhuqThu6Phu6vhu4nDs+G7q0rGocOz4bur4bqs4bqmw7PDjUjGoeG6osOz4but4bu5w7PhuqDDieG6osOzSeG6ouG6puG6oMOzSU/Ds0lF4bqmw4DDs+G7q+G6oOG6rMOz4bqm4bqg4bqi4bu1w4zDs+G7q8OM4bq44burw7Phu63hu4DhuqLDs+G6tOG6oOG7m+G7q8OtxKkvRmrEqUbDs+G7q8OCxqFJSeG6v29G4buo4bqs4buxw5Rvw7NJw43DlMOC4buv4bq/b8ON4buvw5XDjS3GocOC4bqiw4DhuqZnw7Phu6vhu6/huqbDjeG7r0hob2rEqeG6ouG6pMOAw7Phu6vDgsahSUnhur9v4bqi4buq4buv4bqmw43hu69Ib8OzScONw5TDguG7r+G6v2/hu47huqLhu7HDjeG6oGfDs+G7lcOyw7JGw5Vow7PhuqDhu6/huqLDgOG6oMONZ8Oz4buR4buT4buTRsOVaG/Ds0lI4bur4bq/by8v4bur4bux4bqmw63hu6nGoeG6rMON4bqgxqHhuqbhuqDhuqDhuqzGocOt4buM4bqmL+G7seG7r0nhurTDjeG6rEYv4bqm4buv4buOSS/hu4/hu4/DteG7jy/hu4/hu43hu5nhu7Hhu5Hhu43hu5Phu5Hhu4/DtcO1w43hu4/DtcO14buP4buNw4LDssOt4bqyRsOAZkjhur/hu5Hhu5XDsm/Ds8ahw4LDjeG6v28k4buj4bqm4bqgw7NG4bqg4buK4burw7PDguG7ncOz4butTOG7huG7q8Oz4bur4bqg4bqsw7Phu63huqLDrcOtw61vw7Phu47huqLhu7HDjeG6oOG6v2/hu5XDssOyb8Oz4bqg4buv4bqiw4DhuqDDjeG6v2/hu5Hhu5Phu5Nvw7MvasSpL0ZqxKlGw7Phu6vDgsahSUnhur9vRuG7qsahRsON4bqi4bqs4bqmb2rhuqHGocOMw7PhuqbhuqDDkuG6psOAw7Phu6vhuqDEkOG6psOAw7Phu6vhuqDDveG6puG6oMOzw41I4bqs4bqmw4DDs+G7q8OM4bq44burw7NJReG6psOAacOz4bup4budw7MoxqHhuqLDs+G6o+G6oOG6rsOz4bqj4bqg4buKw5TDs8ONSOG7gsOz4buM4bu1w7Phu4zhur7huqLDs+G7jOG6ouG7t+G7q8Oz4butxqHhuqbDs0fDjOG7o+G6osOz4bur4bqo4bqiw7Phu4zhu53Ds+G6pMahw5TDs8OAw7nDjMOz4bupxJDhuqbDgMOtxKkvRmrEqUbDs+G7q8OCxqFJSeG6v29G4buo4bqs4buxw5RvasSp4buv4bqkasSpScONSOG6rOG6psOAauG6q0zhu4bDjcOzR8OMxqHDs+G7reG6ruG6puG6oMOz4bq04bqi4buz4bqmxKkvScONSOG6rOG6psOAasSpL+G7r+G6pGrEqS9GasSpRsOz4burw4LGoUlJ4bq/b0bhu6jhuqzhu7HDlG9q4buq4bub4bur4bqgw7Phu63DusOUw7Phu4/Ds+G6pnDhuqRpw7Phu6nhu53DsyjGoeG6osOz4bqj4bqg4bquw7PhuqPhuqDhu4rDlMOz4buCw7PDleG7ocOzKcOAxqHDs+G6o0hM4buA4bqmw4DDs+G7iynDgMahw7PhuqHDiuG6puG7icOz4burS+G6psOAw7Phu63hu6HDs+G6oOG6ouG7s+G6psOzw43huqLhuqRpw7PDgMah4bqmw7Phu4zhu53Ds+G7j8Ozw43huqDhu6fhuqbDs+G7q0rGocOz4bur4bqs4bqmw7PDgOG7m+G6osOzScahw4zDs+G6tOG6oOG6osOz4bur4bqs4bqmw7Phu6nhuq7Ds+G7q+G6oOG7s8ONw7Phuqbhu6HhuqzDrcOzIeG7iuG7q8Oz4bqm4budw5Rpw7Nhw63huqPDrSnDrSRpw7Phu6vhuqzhuqbDs+G7qeG7ncOz4bqj4bqg4buKw5TDs+G6pOG6vuG6osOz4buN4buVw7PDjcOM4bq64bqiw63Ds+G6o0jhuqzhuqbDgMOzSUXDs+G6pMSQacOzw43hu6PhuqbDgMOz4butTOG7huG7q8Oz4bqg4bqi4buz4bqmw7PDjeG6oMSCw7Phu4/Ds8ONSOG6rOG6psOAw7PDtMOzR8OM4bufw7PDjeG6oOG7p+G6psOz4burSsahw7PGoeG6puG6oMOz4bqrw63huqPDrSHDs+G7jOG7ncOz4bur4bqg4bquw7Nhw63huqPDrSnDrSTDs+G7reG7ocOz4butTOG7huG7q8Oz4bur4bqg4bqsw7Phu4/Ds+G7qeG7t+G6puG6oMOz4bqm4bqgw7rhuqbDs8ON4buj4bqiw7PhuqPhuqDGoeG6puG6oMOzJOG6qMahw63EqS9GasSpRsOz4burw4LGoUlJ4bq/b0bhu6jhuqzhu7HDlG9qJOG6ouG7s+G6psOzw43hu6PhuqbDgGnDs+G6pOG6uMONw7PhuqbDgOG6oOG6tsahw7Phu6vDk8Oz4burxqHhuqzDs+G7rXdGacOzw43Dg+G6puG6oMOz4bqm4bqgw7rhuqbDs+G7jHDhuqbDs8OC4bq+4bqmw63DsynhuqBM4bqmw4DDs+G7reG7ucOz4bur4bqow7Phu61M4buG4burw7PhuqDhu53huqbhuqDDs+G7reG6uOG6psOAw7Phu613RsOz4bqm4budw5TDs8ON4bqgxILDs+G7q+G7peG6psOzRuG6oOG7n+G6osOz4bur4bqow7NJT8Oz4buxS+G6psOAw7Phu6vhu5/huqTDs+G6pOG7ncOz4buCw7PDjUjhuqzhuqbDgMOz4buPw7PDjUhM4buA4bqmw4DDs+G6oOG7hkbDs+G6puG6qOG6osOzw41Iw73huqbDs8ON4bqgxILDs+G6puG6oMOS4bqmw4DDs+G6psOATOG7gOG6osOz4bupRWnDs+G6psOATOG7gOG6osOz4bqkd8Oz4but4buhw7NHw4zDlOG7s8ONw7Phu63huq7huqbhuqDDs+G6oOG6ouG7s+G6psOzw43hu6PhuqbDgMOz4burSsahw7Phu6vhuqzhuqbDs0bhuqDhu5/huqLDs+G7jEzhu4bDjcOzR8OMxqHDs+G7qeG6ouG7s8ONw7Phu6nGoeG6rMOz4bqm4bqgw5LhuqbDgMOz4but4bqu4bqm4bqgw7PhurThuqLhu7PhuqbDs+G7q0rGocOzw4DhuqLGocOz4butxILhuqbhuqBpw7PhuqbDgEzhu4DhuqLDs8ON4bqgw7rhuqbDrcOz4busw4nhuqbDgMOzw43huqDhu4DhuqLDs+G6oELDs+G7q0vhuqbDgMOz4bur4bqow7PDjeG6oOG7ucOzRuG6oOG7n+G6osOz4butReG6osOz4bux4bqi4bu34bqmw7Phu4zhur7huqLDs0lPw7PhuqbDgOG7gMOz4buMT+G7q8Oz4burSsahw7PhuqThurjDjcOz4bup4bq4w7NG4bqg4bun4bqmw7PhuqbDgEzhu4DhuqLDs+G7q+G6qMOz4bqm4bqgw5LhuqbDgMOz4buQw7PhuqbDgOG6oOG6tsOzw4Lhu7fhu6vhuqDDs8OC4buj4burw63DrcOtxKkvRmrEqUbDs+G7q8OCxqFJSeG6v29G4buo4bqs4buxw5RvasSp4buv4bqkasSpScONSOG6rOG6psOAauG7qEzhur7hu6vDs0fDjMahw7PDguG7gOG6osOz4butw4nhuqbEqS9Jw41I4bqs4bqmw4BqxKkv4buv4bqkasSpL0ZqxKlGw7Phu6vDgsahSUnhur9vRuG7qOG6rOG7scOUb2rhuqHGocOMw7PDgOG7peG6psOzw7XDs+G6pnDhuqTDs+G6psOA4budw5TDs+G7q+G6rOG6psOzw41IxqHhuqLDs+G6pMO5w41pw7PEkOG6psOAw7PhuqtLw7Mk4buf4bqiw7PGoOG6pmnDs+G7qUXDs+G7q0rGocOz4bqrw63huqPDrSHDs+G7jMaw4bqmw7Phu6vhuqBMxqHDs+G6oOG7s8ONw7Phu6nhu53huqbDgMOz4bqg4bqs4bud4bqmw4DDs+G7jOG7tcOzSU/Ds0jGocOz4but4bqiw7Phu63hurjDjcOz4bqmw4DhurjDjcOz4burSsahw7Phu6vhuqzhuqbDs+G6pMSC4bqm4bqgw63DsynhuqBM4bqmw4DDs+G7sUzhu4DhuqbDgMOz4bqm4bqgTMOz4buMxrDhuqbDs+G7q+G6quG6psOz4bqk4bq4w43Ds+G7reG6ouG7tcOMw7PGoeG6psOzSuG6omnDs+G7reG6uOG6psOAw7Phu4zhuqLDveG6psOzxJDhuqbDgMOzw41I4bqs4bqmw4DDs0nDjEXDjcOzw4Dhu6XhuqbDs8O1w7PhuqZw4bqkw7NHw4zGocOz4but4bqow7Phu6vhuqDDg+G6puG6oMOzw4Lhu53Ds+G7jcOzRuG6oOG7peG6psOz4burw4rDs8ON4bqg4bu5w7Phu6tKxqHDs+G7q+G6rOG6psOzxJDhuqbDgMOz4buMxrDhuqbDs+G7q+G6quG6psOzSUXhuqbDgMOzw41I4bqs4bqmw4DDs+G7q8OKw7PDjeG6oOG7ucOz4burSsahw7PhuqbDgEzhu4DhuqLDs+G6tOG6oOG7m+G7q8Otw7PigJzhuqPEkOG6osOz4butTOG7huG7q8Oz4bup4bqi4buzw41pw7PDjeG7o+G6osOz4bqj4bqgxqHhuqbhuqDDsyThuqjGoWnDs+G7jcOzR8OM4bufw7PDjeG6oOG7p+G6psOz4burSsahw7Phu6vhuqzhuqbDs+G7reG7ocOz4bqgw4nhuqLDs0nhuqLhuqbhuqDDs0lPw7NJReG6psOAw7Phu6vhuqDhuqzDs+G7jcOz4bqmw4BM4buA4bqiw63Dsz3huqLGocOz4butxILhuqbhuqDDs0jDucONw7PhuqRO4bqmw4DDs+G7jMSCw7Phu63huqLhu7XDjMOz4bqm4budw5TDs+G7qeG7guG6osOz4bur4bqs4bqmw7PhuqTDucONw7Phu63huqLDs+G6puG6oEzhuqbDgMOz4buMxrDhuqbDs+G7q03DjMOz4butTOG7huG7q8Oz4bqmw4BM4buA4bqiw7PhurThuqDhu5vhu6tpw7Phu6vhuqrhuqbDs+G7q+G6oOG7iuG6psOAw7PDjcSQ4bqiw7PDjeG6oMSCw7Phu4zGsOG6psOzw43huqDDucOUw7PhuqbhuqBMw7Phu6vhuqzhuqbDs+G7rcah4bqmw4DDs+G7rUzhu4bhu6vDs0lF4bqmw4DDs8OC4bul4bqmw7PDjeG6oE3Ds+G7j2nDs+G7gsOz4bupw73huqbDs+G7q+G7o+G6puG6oMOzw4DhuqLGocOz4butxILhuqbhuqBpw7NIw7nDjcOzw4Dhu6XhuqbDs8OAS+G6omnDs8ON4bqgw7rhuqbDs8ON4bqgw4zhurjhu6vDrcOtw63igJ1pw7PEkOG6psOAw7PGoOG6psOzw5Xhu4rhu6vDs+G7reG6uOG6psOAacOz4bqm4bqo4bqiw63EqS9GasSpRsOz4burw4LGoUlJ4bq/b0bhu6jhuqzhu7HDlG9q4buq4bul4bqkw7Mu4buUw7PhuqbhuqLhu7fhuqTDs+G7q+G6oEzDiuG6psOAw7PigJzhuqvEgsOzSU3hu6vDs+G6tOG6oEPhu6/Ds+G6puG6oMO64bqmw7Phu7HDuuG6puKAncOz4burSsahw7Phu6vhuqzhuqbDs8ONSMO94bqmw7PDjcahw5Rpw7PEkOG6psOAw7PGoOG6psOz4bupw4nhuqLDs+G6oMOJ4bqiw7PhuqbhuqDhur7Ds8OC4buj4bqiw63Dsy7huqDhuqLDs0jGocOzJOG7ncOzKeG6uOG6osOz4bqm4bqg4bun4bqmw7PhurThu5TDs+G6puG6ouG7t+G6pMOz4bur4bqgTMOK4bqmw4Bpw7PDjeG6oOG7gOG6osOz4but4bqi4bu54bqkw7PDucOUacOz4bur4bqs4bqmw7PEkOG6psOAw7PDguG7ncOz4bqmw4BM4buA4bqiw7Phu6vhuqDhu7PDjcOz4bqm4buh4bqsw7Phu63hu6XDjMOzw43huqLDveG6psOz4buCw7PhuqPhuqDGoeG6puG6oMOzJOG6qMahw7PhuqDhuqLhu7PhuqbDs8ON4buj4bqmw4DDrcOzIuG6psOAw7Phu63hu6HDs+G6tOG6oOG6qOG7q8Oz4bq04bqgxJDhuqbDgMOz4bur4bqg4bqww7Phu4zEgsOz4bqm4bqg4bq+w7Phu6vhuqzhuqbDs+G6pOG7ncOzw5Xhu6/huqbDs8OCxrDhuqbDs8ONSOG6rOG6psOAw7Phu63huqjDs+G7q+G7n8Oz4bqm4bqi4bu14bqkw7PDjU/Ds+G6oOG7neG6rMOtw7Phuqvhu6fDlMOz4bqk4budacOz4bur4bqow7Phu63EkOG6osOz4bq04bqg4bqiacOz4buM4bqi4bu34burw7PhuqDhuqLhu7PhuqbDs8ON4buj4bqmw4DDs+G7q03DjMOz4bqmw4BM4buA4bqiw7Phu6tKxqHDs+G7q+G6rOG6psOzw41IxqHhuqLDs+G6tOG6oOG6ouG7s+G6psOzxJDhuqbDgMOz4bur4bqg4buj4bqm4bqgw7PDguG6quG6psOAacOz4bq04bqg4bqi4buz4bqmw7PEkOG6psOAw7NITOG6psOAw7NITOG6psOAw7Phu4zEgsOz4bqm4bqgw5LhuqbDgMOzScOMw5TDs+G6psOA4bqg4bq2w7PDucOMw7PDjUjhurbDs+G7q0rGocOz4bqmw4BM4buA4bqiw7Phu63hu4DhuqLDrcOzIuG6psOAw7Phu6vhuqDDuuG6pMOz4but4bqi4buzw4zDs8ON4bqgw4xF4burw7PDguG7neG6rMOzSMOJ4bqiw7PDguG7o+G6osOz4bux4bunRsOzw41xw43Ds+G6psOAxqHDlMOzScahw4zDs+G7reG6qGnDs+G7qcOMw4nhuqbDs+G7qeG7oWnDs8ON4bqg4buCw7Phu7Hhu53huqJnw7PigJwu4bqg4bqiw7Phu6nhu5vhu6vDs0nhurbDs+G6puG6qOG6osOz4bur4bqs4bqmw7PhurThuqDEkOG6psOAw7PDjeG6oOG7ucOzR8OMxqHDs+G6tOG6oEPhuqJpw7PDjcSQ4bqiw7Phu61N4bqmw4DDs+G7q0vhuqbDgMOz4bux4buCacOz4bqmw4DDieG6osOz4burS+G6psOAw7Phu7Hhu4LDrcOtw63DsyHhu4rhu6vDs+G7rcO5w5Rpw7PDjcSQ4bqiw7Phu6tL4bqmw4DDs+G7rUzhu4bhu6vDs+G6tOG6oMOMw5TDveG6psOz4bqg4bqi4buz4bqmw7PDjeG7o+G6psOAw7Phu6vhuqzhuqbDs+G7jMSCw7Phu4zhuqLhu7fhu6vDs+G6oOG6ouG7s+G6psOzw43hu6PhuqbDgMOzSXnDs+G7q03DjMOz4butTOG7huG7q8OzSMO5w43Ds+G6puG6oOG6ouG7tcOMw7PhuqbDgEzhu4DhuqLDrcOz4bus4bqi4bu1w4zDs+G6puG7ncOUacOzw43EkOG6osOz4burS+G6psOAw7Phu63hu6HDs+G6psOA4bqg4buvw7PDjUjDveG6psOz4bur4bub4burw7NG4bqgTMOK4bqmw4DDs8ON4bqi4bu34bqmw7PDjUjDjMOU4bu14bqmw7PDjeG6oMSQ4bqmw4DDrcOz4busceG6psOz4but4bqsw7NIw4nhuqLDs8ONxJDhuqLDs+G7q0vhuqbDgMOz4but4bqiw7Phu63hu7PhuqbDs0fDjMOU4buzw43Ds+G7reG6ruG6puG6oMOtw7PhuqHGocOMw7Phuqbhu53DlGnDs8ONxJDhuqLDs+G7q+G6qMOz4bqmw4DhuqDhu6/Ds+G6puG6oOG6ouG7tcOMw7PDguG7gOG6osOz4butw4nhuqbDs0nGocOMw7PDgkzhuqbDgGnDs+G6puG6oEzDs8ONxJDhuqLDs+G7qeG7m+G6psOzw43hu6PhuqbDgMOz4bur4bqs4bqmw7PDgsO5w5TDs8ON4bqi4bu14bqmacOz4but4bu5w7PhuqbhuqjDs+G7q+G6oOG7s8ONw7PhurThuqDEkOG6psOAw7PDjeG6rOG7neG6psOzw43huqDDusOUw63DsynDgOG6oOG7r8Oz4bqk4budw7PDlcahw7PDleG6qMONw7PDgnHhuqTDrcOz4bqjxJDhuqLDs+G7q03Ds8ONw7rhuqTDs+G6puG6ouG7t+G6pGnDs0lF4bqmw4DDs+G6pOG6vOG6osOz4bqmw4BM4buA4bqiw7PhuqThurzhuqLDs+G6puG7s8ONacOz4bur4bqg4buzw43Ds+G6pOG6vOG6osOz4bqmw4BM4buA4bqiw7PhuqThurzhuqLDs8ON4bunw43DrcOzKcOATOG7gOG6osOz4bup4bquw7Phu6nhu7fhuqbhuqDDs+G6oOG6ouG7ueG6pMOz4bqmw4DhuqDDqOG6rMOz4but4buhw7PDguG7ncOz4bqk4bq4w43Ds8ON4bqg4bqi4bu3w43Ds8ON4bqg4bqq4bqiacOz4bqm4buzw4zDs8OAc0bDs+G7rUzhu4bhu6vDs+G6psOATOG7gOG6osOz4bur4bqgw7lGw7PhuqbhuqDhu6fhuqbDs+G6oMOUw7NJ4bqi4bqm4bqgacOz4but4buv4bqkw7PDguG7o+G6osOzSU/Ds0lF4bqmw4DDs+G7q+G6oOG6rMOz4bqkxILhuqbhuqDDs8ON4bqgxILDs+G7reG6qMOzw4Lhu53Ds+G6oOG7o+G6puG6oMOzRuG6oOG7iuG7q8Oz4buM4bq+4bqiw7Phu6vhu5/Ds+G6psOATOG7gOG6osOz4bur4bqg4bqsw7Phu4zhu53Ds+G6puG6oOG7p+G6psOtw63DreKAncOtxKkvRmrEqUbDs+G7q8OCxqFJSeG6v29G4buo4bqs4buxw5RvauG6o8SQ4bqiw7PhuqbhuqDhur7Ds+G7reG7s+G6psOzw4Lhu4DhuqLDs+G7qeG7ncOz4bqj4bqg4buKw5Rpw7PhuqR3w7Phu6/huqTDs2HDreG6o8OtKcOtJMOz4buLw41ITOG7gOG6psOAw7PhuqDhu4ZGw7PhuqDhuqLhu7PhuqbDs8ON4buj4bqmw4DDs+G7reG7ocOz4but4bu1w7Phu6vhu6dGw7Phu4LDs8ONSMO94bqm4buJacOzSHLhuqbDgGfDs+KAnCjhuqLhu7fhuqbDgMOzw43huqDhu7PDs8OA4bqixqHhuqbDs+G6puG6oEzDs8OC4bud4bqmw7NJ4bqo4bqmw4DDs+G7qeG6ouG7ueG6pmnDs8ONxJDhuqLDs+G6tOG6oMSQ4bqmw4DDs0nDjMOUw7PhuqbDgOG6oOG6tsOz4bqm4bqg4bqi4bu1w4zDs+G7jOG7tcOz4bqm4bqgw5LhuqbDgMOzw4Lhu4DhuqLDs+G7rcOJ4bqmw7PDjeG6oOG6uuG6osOzScahw4zDs8OCTOG6psOAw63Ds+G7rOG7ocOz4bqg4bqi4buz4bqmw7PDjeG7o+G6psOAw7Phu6vhuqjDs+G6psOA4bqg4bq2xqHDs8OC4budw7PDjU/Ds+G6psOAw4zDlOG7t+G6psOz4bqk4budw7Phu63hu6HDs8ONT8Oz4bqmw4DDjMOU4bu34bqmw7PDjeG6oMSCw7PhurThuqDEkOG6psOAw7Phu61M4buG4burw7Phu63huqrhuqLDs+G6oEPhuqJpw7PDjcOD4bqm4bqgw7PDjeG6rOG7m+G6psOz4bupw7nDjcOz4burTcOz4but4bqi4bu1w4zDs8OAxILDrcOzLuG6oOG6osOz4bqg4bqi4buz4bqmw7PDjeG7o+G6psOAw7Phu6tKxqHDs+G7q+G6rOG6pmnDs8ONxJDhuqLDs+G7q0vhuqbDgMOz4bqm4bqg4bun4bqmw7PhuqbhuqDhuqLhu7XDjMOz4but4bqi4bu1w4zDs8ON4bqi4buz4bqmw4DDs+G6tOG6oMSQ4bqmw4DDs+G6oMahw5TDs+G6puG6oEzhuqbDgMOzw43EkOG6osOzw4LDjMSQ4bqmw7PhuqbDgOG6oOG6tsOz4but4bqi4bu1w4zDs+G7scOMw5TDs+G6puG6oMO5w41nw7Mu4bqg4bqsxqHDs+G6oELhu6vDs8ON4bqi4buz4bqmw7Phu6nhurjDs8ON4bqgxILDs+G7q+G6rOG6psOz4bqmw4BM4buA4bqiw7Phu6tL4bqmw4DDs+G7q+G7peG6psOzRuG6oOG7n+G6osOzw43huqDGocOUw7Phu63hurrhuqLDs8ONTMOz4buxw4zDlMOtw7Phu7Dhu4jDs+G7q+G6rOG6psOzw43EkOG6osOz4bq04bqgxJDhuqbDgMOzw43huqDhu7nDs8ON4bqi4buzRsOzw43EqOG7q8OzSUXhuqbDgMOz4bqm4bqgTOG6psOAw7Phu6vhuqzhuqbDs0l5w7PhuqTGoeG6psOAw7PDguG7o+G6osOzSU/Ds0lF4bqmw4DDs+G7q+G6oOG6rMOz4bqm4bqg4bqi4bu1w4zDs+G6psOATOG7gOG6osOtw7Phuqvhu53Ds+G7qeG7n+G6psOzw43huqDDuuG6psOzw43EkOG6omnDs+G6pOG6uMONw7PhuqbDgEzhu4DhuqLDs+G6pHfDs+G7jMaw4bqmw7PDgsOMxJDhuqbDs+G7q+G7n+G6pMOzw43huqDDucOUw7PDueG6pMOz4bubRsOz4buM4bu1w7Phu63huqLhu7XDjMOz4butw7nDlMOtw63DreKAncOtxKkvRmrEqUbDs+G7q8OCxqFJSeG6v29G4buo4bqs4buxw5Rvw7NJw43DlMOC4buv4bq/b8ON4buvw5XDjS3GocOC4bqiw4DhuqZnw7Phu6vhu6/huqbDjeG7r0hob2rEqeG6ouG6pMOAw7Phu6vDgsahSUnhur9v4bqi4buq4buv4bqmw43hu69Ib8OzScONw5TDguG7r+G6v2/hu47huqLhu7HDjeG6oGfDs+G7lcOyw7JGw5Vow7PhuqDhu6/huqLDgOG6oMONZ8Oz4buT4buP4buPRsOVaG/Ds0lI4bur4bq/by8v4bur4bux4bqmw63hu6nGoeG6rMON4bqgxqHhuqbhuqDhuqDhuqzGocOt4buM4bqmL+G7seG7r0nhurTDjeG6rEYv4bqm4buv4buOSS/hu4/hu4/DteG7jy/hu4/hu43hu5nhu7Hhu5Hhu43hu5Phu5HDtcOyw7XDjeG7leG7j+G7l+G7jeG7kcOCw7LDreG6skbDgGZI4bq/4buR4buNw7Jvw7PGocOCw43hur9vJOG7o+G6puG6oMOzRuG6oOG7iuG7q8Ozw4Lhu53Ds+G7rUzhu4bhu6vDs+G7q+G6oOG6rMOz4but4bqiw63DrcOtb8Oz4buO4bqi4buxw43huqDhur9v4buVw7LDsm/Ds+G6oOG7r+G6osOA4bqgw43hur9v4buT4buP4buPb8OzL2rEqS9GasSpRsOz4burw4LGoUlJ4bq/b0bhu6rGoUbDjeG6ouG6rOG6pm9qIuG6psOAw7PhuqtLw7Mk4buf4bqiw7PGoOG6pmfDs28pw4BM4buA4bqiw7Phu6nhuq7Ds+G7qeG7t+G6puG6oMOz4bqg4bqi4bu54bqkw7PhuqbDgOG6oMOo4bqsw7Phu63hu6HDs8OC4budw7PhuqThurjDjcOzw43huqDhuqLhu7fDjcOzw43huqDhuqrhuqJpw7Phuqbhu7PDjMOzw4BzRsOz4butTOG7huG7q8Oz4bqmw4BM4buA4bqiw7Phu6vhuqDDuUbDs+G6puG6oOG7p+G6psOz4bqgw5TDs0nhuqLhuqbhuqBpw7Phu63hu6/huqTDs8OC4buj4bqiw7NJT8OzSUXhuqbDgMOz4bur4bqg4bqsw7PhuqTEguG6puG6oMOzw43huqDEgsOz4but4bqow7PDguG7ncOz4bqg4buj4bqm4bqgw7NG4bqg4buK4burw7Phu4zhur7huqLDs+G7q+G7n8Oz4bqmw4BM4buA4bqiw7Phu6vhuqDhuqzDs+G7jOG7ncOz4bqm4bqg4bun4bqmw63DrcOt4oCdw63EqS9GasSpRsOz4burw4LGoUlJ4bq/b0bhu6jhuqzhu7HDlG9qJOG6ouG7s+G6psOzw43hu6PhuqbDgMOzw4Lhu53Ds+G7q8O6w4zDs+G7q+G6oMOMw5Thu7fhuqbDs+G7q0rGocOz4bqg4buj4bqm4bqgw7NG4bqg4buK4burw7Phu6nhu4LhuqLDs0lPw7NJReG6psOAw7Phu63hu6HDs+G6puG7n8OUw7NJ4bqi4bqm4bqgw7PDjU7Ds0nGocOMw7Phu6vhu5vhuqLDs+G7q+G6oOG7s8ONacOzw4Lhu53Ds+G6tOG6oOG6osOz4bur4bqg4bqsw7Phu63huqLDs+G7q0vhuqbDgMOz4bur4bqow7PhuqbDgOG6oOG6tsahw7Phu63GoeG6psOAw7PhuqbhuqDhu6fhuqbDs8OC4buj4bqiw7Phu63hu7nDs8ON4bqi4buzRsOzw43EqOG7q8Ozw43DieG6psOzw43hu6PhuqLDs+G7jOG7ncOz4bqmReG6osOz4bux4bud4bqiw7PDjUzDiuG6psOAw7PDgsah4bqiw63Ds+G6o0jhuqzhuqbDgMOz4burw4xF4bqmw7NJ4bq6w7PDgOG6oOG6osOz4bur4buf4bqkw7PDleG7iuG7q8Oz4butc8ONw7PDjeG7o+G6osOzRuG6oOG6quG6psOAw7Phu61w4bqmw4DDs+G6tOG7kMOz4bqg4bqi4buz4bqmw7PDjeG7o+G6psOAw7Phu4LDs+G6o0jDjOG6psOAw7PDjcO64bqkw7Phu6zhuqLhu7XDjMOzRuG6oEXhuqLDs0fDjEXhu6vDs8OA4bqixqHDs+G7jOG7tcOzw4DhuqB2RsOz4bup4bq4w7NG4bqg4bun4bqmw7Phu6vDisOzw43huqDhu7nDs+G6psOATOG7gOG6omnDs+G7gsOz4but4bqow7NIw7nDjcOz4bqm4bqg4bqi4bu1w4zDs+G7seG6quG6psOAw7Phu6vhu5/huqTDs8OV4buK4burw7Phu613RsOz4burSsahw7PhuqbhuqDDkuG6psOAw7Phu6nhu6PhuqbDs8ONSHhpw7PhuqbhuqBMw7PigJwk4buj4bqm4bqgw7NG4bqg4buK4burw7PDguG7ncOz4butTOG7huG7q8Oz4bur4bqg4bqsw7Phu63huqJpw7PhurThuqDhuqLDs+G7q+G6rOG6psOzw43huqLhuqTDs+G7q+G6qMOzw43huqDhu7nDs8ON4bqi4buzRsOzw43EqOG7q8Oz4bqm4bqg4bquRsOz4but4bunRsOzw41I4bqs4bqmw4DDs+G6oMSC4bqm4bqgw7PhuqDhu53huqLDs+G6pOG6vuG6osOtw7PhuqPhuqDhu6fDjcOzSU/Ds+G6pOG6rOG6psOAw7Phu4zhu53Ds+G6oMOUw7Phu4xC4bqmw4DDs8ONxILhuqbhuqDDs8OUw73DjMOzw43huqBMw4rhuqbDgGnDs0l4w7Phu6vhuqDhuqLGoWnDs+G6oEzhur7huqbDgMOzw43huqDhuqLhu7fhuqbDs0l5w7PDgsah4bqmw7PDjUPGocOzw43huqDhu6fDjcOzw5XGoWnDs8ON4bqg4bunw43Ds0jhurjhuqbDgMOz4but4bu5w7Phu6vDjOG6uOG7q8Oz4but4buA4bqiw7PhuqbDgOG7ncOUw7Phu6vhu53huqbDgMOz4butd0bDs8ONTMOK4bqi4oCdw7PhuqDGocOUw7PigJzhu6vhuqDhu7PDjcOzw4Lhu53Ds+G6oOG7s8ONacOzw4Lhu53Ds+G7jOG7tcOz4buM4bq+4bqiw7PhuqBMw7PhurThuqDEkOG6psOAacOz4bqg4bqi4buz4bqmw7PDjeG7o+G6psOAw7NJecOz4but4bu5w7PDguG7o+G6osOz4bur4bqg4bqsw7Phu63hu4DhuqLDs+G6pOG6uMONw7NG4bqg4bul4bqmw7Phu6tKxqHDs8ONxqHDs+G7reG7ucOzw43huqLhu7NGw7PDjcSo4burw7PDjeG6oHFGw7PDgsO94bqmw7PhuqbDgELhuqbDs8OCw5PGocOz4bqgw5TDs+G7jELhuqbDgMOz4bur4bqg4bqsw7PhuqbDgEzhu4DhuqLDs+G6tOG6oOG7m+G7q2/DrcOtw63EqS9GasSpRsOz4burw4LGoUlJ4bq/b0bhu6jhuqzhu7HDlG9qKeG6oEzhuqbDgMOz4but4bu5w7PDgsah4bqmw7PDjUPGocOzw43Dg+G6puG6oMOz4bqm4bqgw7rhuqbDs+G7jHDhuqZpw7PhuqbDgOG6oOG6tsahw7Phu6vDk8Oz4burxqHhuqzDs+G7rXdGw7Phu6tKxqHDs+G7jOG6ouG7t+G7q8Oz4bqg4bqi4buz4bqmw7PDjeG7o+G6psOAacOz4burTcOMw7PhuqbDgEzhu4DhuqLDs8ON4bqgxILDs+G7jMaw4bqmw7Phu61M4buG4burw7PDleG7r+G6pMOzw4Lhu53Ds+G7q8O6w4zDs+G7q+G6oMOMw5Thu7fhuqbDs+G7seG7neG6osOtw63DrcSpL0ZqxKlGw7Phu6vDgsahSUnhur9vRsagw4zDjeG6oOG6rEhvauG7qOG7neG6osOz4buM4budw7Phu5/huqbhuqBnw7PhuqvhuqLhu7fDjcOzJOG6rOG7neG6psOAxKkvRmo=

Bài và ảnh: Việt Hoàng

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]