(vhds.baothanhhoa.vn) - Theo Phật giáo, tháng 7 âm lịch gắn với Đại lễ Vu Lan và xá tội vong nhân. Ăn chay ngày Rằm tháng 7, không chỉ dành cho phật tử mà còn là thói quen của nhiều người. Việc ăn chay trước là để tịnh tâm, sau là giảm cân, thanh lọc cơ thể, giúp sức khỏe tốt lên và tâm tính con người cũng hiền hòa hơn.
w63hu7lubOG7p+G6sOG7k+G7hOG7hOG6uWvhu4BhQUbhurDhu6lrw6zhuq1HbOG7ueG7iOG6uOG6suG7t2zhu53hurJs4bun4bu54buTw5JsRuG7ueG6ukFs4bu5QXnhurJsxrDhu5dBw60v4bu5bsOsw63hu4Bs4bun4bqw4buT4buE4buE4bq5a+G7gOG7uOG7qeG7k8Wpa8OsYeG7ueG7qeG6tGw24bu5dUZs4bu3QeG7meG6tOG7hWxG4bu54buZ4bqy4bu3bMO1bHLhurZs4bqw4bqg4bun4bu5bOG7t+G7o+G6smxO4bq4QWzGr+G7l0Fs4bqw4buzbOG6pUdsOuG7k+G6smxO4buVbMOT4buZbEZEQWxO4bq04bqy4bu3bOG6suG7uXLhurJmbOG7nOG6smzhu6fhu7nhu5PDkmzhurLhu7fhu5XDkmw44buf4bq2bEbhu7nhu5nhurLhu7dsw7Xhu4Vs4bqu4bu54bqq4bqy4bu3bOG7p+G7ueG6omzFqeG7leG6suG7uWzhu6fhu7nhurRs4buA4bu5dUZsRkxs4bq24buVbOG7p+G6pOG6smzhurDhu5VsRuG7ucOCQWzhu4ZH4bup4bqybOG7p8OM4buTbOG6suG7uUF4R2zhurLhu7fhu4jhurpBZmzhuqVBeeG7p2zhu53hurJs4bun4bu54buTw5JsRuG7guG7iOG6uOG7p2zhurDhu5VsxrDDvWxG4bqg4bqy4bu5bEZy4bq24buFbOG7hOG7k0ds4bqw4buVbOG7t0HGoeG6tmzhu6dy4bqy4buFbEbhu7nhu5PhurLhu7ls4bqw4bqm4bunbOG7p8OJbEbhu7nDveG7hWzhu7dBSOG7gGzhu4TEqOG7p2zhuq7hu7nhuqzhu6lsRkJGbOG6sHbhurJsTuG7lWxGcuG6tmxGw4HhurLhu7ls4bun4bq04bqybOG6suG7t+G7iOG6ukFs4bun4buK4bqy4bu3bOG7uUF44bqybOG7ueG6pOG7k2zhu7nDieG6smbDrS/hu4DDrMOt4buAbOG7p+G6sOG7k+G7hOG7hOG6uWvhu4Dhu6ThurTFqcOSa8Osw61B4bq24bu3bOG7p+G6sOG7k+G7hOG7hOG6uWtB4bum4bup4bqyRuG7qeG7gmts4buERsOS4bqw4bup4bq5a09BxalG4bu54buHbMO0bW3hu4DDk+G7g2zhu7nhu6lB4bu34bu5RuG7h2zDs27Ds+G7gMOT4buDa2zhu4Thu4Lhu6fhurlrLy/hu6fFqeG6smbhu6Xhu5PhurRG4bu54buT4bqy4bu54bu54bq04buTZk7hurIvxanhu6nhu4Thuq5G4bq04buAL+G6suG7qU/hu4Qvb2/Ds28vb29uxanhu41uw7Nv4buRb8OzRm5ub27hu43hurBtZsSC4buA4bu34buB4buC4bq5w7PDs29rbOG7k+G6sEbhurlr4bqtR2zhu7nhu4jhurjhurLhu7ds4bud4bqybOG7p+G7ueG7k8OSbEbhu7nhurpBbOG7uUF54bqybMaw4buXQWtsT0HFqUbhu7nhurlrw7RtbWts4bu54bupQeG7t+G7uUbhurlrw7Nuw7NrbC/DrMOtL+G7gMOsw63hu4Bs4bun4bqw4buT4buE4buE4bq5a+G7gOG7puG7k+G7gEZB4bq04bqya8OsYUd5bDpy4bq2bGHhu7lBeOG6smw3R+G7meG6smzhu6fDgmzGsOG6oOG7k2zhu6fhu7nhuqJsRuG7l0Fsw7Lhu41s4bukd+G6smws4bu3S+G7hWzhu4Dhu7nhu4jhurrhurLhu7dsYeG7guG7iOG6uuG6suG7t2xh4bu5QeG7hWxhNmxh4bu54buT4bqy4bu5bOG7uMOC4buTbOG7gOG7ucON4bunbE7DjWzhu6VH4bu14bu14bupRmzhu6fhu7nhu5PDkmxO4buV4bq0bOG6suG7t+G7lcOSbDjhu5/hurZsTuG7lWzhurZJ4bqy4bu3bOG6tkRGbOG7ueG7leG6suG7t2xG4bu54buZ4bqy4bu3ZsOtL+G7gMOsw63hu4Bs4bun4bqw4buT4buE4buE4bq5a+G7gOG7pOG6tMWpw5Jrw6zDrUHhurbhu7ds4bun4bqw4buT4buE4buE4bq5a0Hhu6bhu6nhurJG4bup4buCa2zhu4RGw5LhurDhu6nhurlrT0HFqUbhu7nhu4dsw7RtbeG7gMOT4buDbOG7ueG7qUHhu7fhu7lG4buHbOG7jcOzw7Phu4DDk+G7g2ts4buE4buC4bun4bq5ay8v4bunxanhurJm4bul4buT4bq0RuG7ueG7k+G6suG7ueG7ueG6tOG7k2ZO4bqyL8Wp4bup4buE4bquRuG6tOG7gC/hurLhu6lP4buEL29vw7NvL29t4buNxanhu41u4buNw7Phu43Ds29G4buR4buRw7Thu5Fv4bqwbWbEguG7gOG7t+G7geG7guG6ucO0w7JrbOG7k+G6sEbhurlr4bqtR2zhu7nhu4jhurjhurLhu7ds4bud4bqybOG7p+G7ueG7k8OSbEbhu7nhurpBbOG7uUF54bqybMaw4buXQWtsT0HFqUbhu7nhurlrw7RtbWts4bu54bupQeG7t+G7uUbhurlr4buNw7PDs2tsL8Osw60v4buAw6zDreG7gGzhu6fhurDhu5Phu4Thu4Thurlr4buA4bum4buT4buARkHhurThurJrw6xh4bu5S+G7p2zGsMOJ4bqybOG7p+G7ueG7k8OSbMOKbMawcsOSbOG7gnNGbMaw4buTbMWp4buX4bqy4bu3bE7hu5Vs4buA4bu54bq04bqy4bu3bOG7gOG7uUhsTuG6uEFs4bqy4bu5QXhHbOG6tuG7lUds4buE4buj4bunbOG7peG7o0Zs4bq24bujRmbDrS/hu4DDrMOt4buAbOG7p+G6sOG7k+G7hOG7hOG6uWvhu4Dhu6ThurTFqcOSa8Osw61B4bq24bu3bOG7p+G6sOG7k+G7hOG7hOG6uWtB4bum4bup4bqyRuG7qeG7gmzFqUbhu7lH4bq24bula2zhu4RGw5LhurDhu6nhurlrT0HFqUbhu7nhu4dsw7RtbeG7gMOT4buDbOG7ueG7qUHhu7fhu7lG4buHbOG7jcOzw7Phu4DDk+G7g2ts4buE4buC4bun4bq5ay8v4bunxanhurJm4bul4buT4bq0RuG7ueG7k+G6suG7ueG7ueG6tOG7k2ZO4bqyL8Wp4bup4buE4bquRuG6tOG7gC/hurLhu6lP4buEL29vw7NvL29t4buNxanhu41u4buNw7Phu4/hu43hu41Gw7Thu5FubW3hurBtZsSC4buA4bu34buB4buC4bq5b8OybWts4buT4bqwRuG6uWvhuq1HbOG7ueG7iOG6uOG6suG7t2zhu53hurJs4bun4bu54buTw5JsRuG7ueG6ukFs4bu5QXnhurJsxrDhu5dBa2xPQcWpRuG7ueG6uWvDtG1ta2zhu7nhu6lB4bu34bu5RuG6uWvhu43Ds8Oza2wvw6zDrS/hu4DDrMOt4buAbOG7p+G6sOG7k+G7hOG7hOG6uWvhu4Dhu6bhu5Phu4BGQeG6tOG6smvDrD/hu7nhu5nhu6fhu7ls4bu54buV4bqy4bu3bOG7p8OCbEbhu7nDvWxG4bu54bq0xqFBbOG6tuG7mUFs4bqwS+G7k2zhu6fhu7nhuqbhurJs4bq2w4LhurJsRuG7ueG7qeG6tGzhuq7hu7nDukdsTuG6oGzhu6fDjOG7k2zhurbDgOG6suG7uWbDrS/hu4DDrMOt4buAbOG7p+G6sOG7k+G7hOG7hOG6uWvhu4Dhu6ThurTFqcOSa8Osw61B4bq24bu3bOG7p+G6sOG7k+G7hOG7hOG6uWtB4bum4bup4bqyRuG7qeG7gmts4buERsOS4bqw4bup4bq5a09BxalG4bu54buHbMO0bW3hu4DDk+G7g2zhu7nhu6lB4bu34bu5RuG7h2zDsuG7jW3hu4DDk+G7g2ts4buE4buC4bun4bq5ay8v4bunxanhurJm4bul4buT4bq0RuG7ueG7k+G6suG7ueG7ueG6tOG7k2ZO4bqyL8Wp4bup4buE4bquRuG6tOG7gC/hurLhu6lP4buEL29vw7NvL29vbsWp4buNbsOzw7Lhu43Ds21Gw7LDs+G7jeG7j8O04bqwbWbEguG7gOG7t+G7geG7guG6ueG7kW/DtGts4buT4bqwRuG6uWvhuq1HbOG7ueG7iOG6uOG6suG7t2zhu53hurJs4bun4bu54buTw5JsRuG7ueG6ukFs4bu5QXnhurJsxrDhu5dBa2xPQcWpRuG7ueG6uWvDtG1ta2zhu7nhu6lB4bu34bu5RuG6uWvDsuG7jW1rbC/DrMOtL+G7gMOsw63hu4Bs4bun4bqw4buT4buE4buE4bq5a+G7gOG7puG7k+G7gEZB4bq04bqya8Os4bqlw4BsTnXDkuG7hWzhurZJ4buTbOG6pUdsOuG7k+G6smzhurLhu53hurZs4bqy4buTw5Lhu4Vs4buCc0ZsxrDhuqrhurLhu7dsRuG7uUvhu6ds4bqu4bu54buZ4bun4bu5bMaw4bubbMawd+G6smxO4bq4QWxhR3lsOnLhurZsYeG7uUF44bqybOG7hkfhu5nhurJsxrDDvWxG4bu54buIw4rhurLhu7dsRuG7ucSo4bunbOG6tsOC4bqybOG7p+G7ueG7k8OSZsOtL+G7gMOsw63hu4Bs4bun4bqw4buT4buE4buE4bq5a+G7gOG7pOG6tMWpw5Jrw6zDrUHhurbhu7ds4bun4bqw4buT4buE4buE4bq5a0Hhu6bhu6nhurJG4bup4buCa2zhu4RGw5LhurDhu6nhurlrT0HFqUbhu7nhu4dsw7RtbeG7gMOT4buDbOG7ueG7qUHhu7fhu7lG4buHbOG7j21t4buAw5Phu4NrbOG7hOG7guG7p+G6uWsvL+G7p8Wp4bqyZuG7peG7k+G6tEbhu7nhu5PhurLhu7nhu7nhurThu5NmTuG6si/FqeG7qeG7hOG6rkbhurThu4Av4bqy4bupT+G7hC9vb8Ozby9vb27FqeG7jW7Dsm7hu5Fvbkbhu49ub+G7jeG7j+G6sG1mxILhu4Dhu7fhu4Hhu4LhurnDtMOz4buRa2zhu5PhurBG4bq5a+G6rUds4bu54buI4bq44bqy4bu3bOG7neG6smzhu6fhu7nhu5PDkmxG4bu54bq6QWzhu7lBeeG6smzGsOG7l0FrbE9BxalG4bu54bq5a8O0bW1rbOG7ueG7qUHhu7fhu7lG4bq5a+G7j21ta2wvw6zDrS/hu4DDrMOt4buAbOG7p+G6sOG7k+G7hOG7hOG6uWvhu4Dhu6bhu5Phu4BGQeG6tOG6smvDrCzhu7nhu5Vs4bu54buV4bqy4bu3bOG7p+G7ueG7k8OSbGHhu7nhu5PhurLhu7ls4bu44buIw4nhurLhu7ds4bunw4JsxrDhuqDhu5Ns4bun4bu54bqibEbhu5dBbOG6sOG6qmw24bu4bG1ubC1sP+G7uUdsRuG7ueG7iMOJ4bqy4bu3bOG6tuG7l0FsxanhuqDhu6fhu7lsTsONbE7hu5Vsxaly4bqybOG7p+G7iGzhu6QtYTtu4buFbOG7gOG7ueG7iOG6uuG6suG7t2zGr+G6quG6suG7t2zhu7jhu4jDieG6suG7t+G7hWxhNmxh4bu54buT4bqy4bu5bOG7uOG6tOG7mWzhu4Dhu7nDjeG7p2xOw41s4bqu4bu54buZ4bun4bu5bOG7ueG7leG6suG7t2xO4buV4bq0bOG7pUfEkEFsRuG7guG7iOG7k2xGc0Zs4bunxqFs4bun4buZ4bunbOG6suG7t+G7lcOSbEbhu4LhurThurLhu7dsRkd04bqy4buFbOG7gkF24bqy4bu3bDjhu5/hurZsTuG7lWzhurZJ4bqy4bu3bOG6tkRGbOG6suG7ueG7lWzhu7nhu5XhurLhu7ds4buA4bu5w43hu6dsTsONbOG7p8ahbOG6suG7t+G7lcOSZsOtL+G7gMOsw63hu4Bs4bun4bqw4buT4buE4buE4bq5a+G7gOG7pOG6tMWpw5Jrw6zDrUHhurbhu7ds4bun4bqw4buT4buE4buE4bq5a0Hhu6bhu6nhurJG4bup4buCa2zhu4RGw5LhurDhu6nhurlrT0HFqUbhu7nhu4dsw7RtbeG7gMOT4buDbOG7ueG7qUHhu7fhu7lG4buHbOG7jcOzw7Phu4DDk+G7g2ts4buE4buC4bun4bq5ay8v4bunxanhurJm4bul4buT4bq0RuG7ueG7k+G6suG7ueG7ueG6tOG7k2ZO4bqyL8Wp4bup4buE4bquRuG6tOG7gC/hurLhu6lP4buEL29vw7NvL29t4buNxanhu41u4buNw7JubcO0RsOzb+G7jeG7j27hurBtZsSC4buA4bu34buB4buC4bq54buP4buNw7VrbOG7k+G6sEbhurlr4bqtR2zhu7nhu4jhurjhurLhu7ds4bud4bqybOG7p+G7ueG7k8OSbEbhu7nhurpBbOG7uUF54bqybMaw4buXQWtsT0HFqUbhu7nhurlrw7RtbWts4bu54bupQeG7t+G7uUbhurlr4buNw7PDs2tsL8Osw60v4buAw6zDreG7gGzhu6fhurDhu5Phu4Thu4Thurlr4buA4bum4buT4buARkHhurThurJrw6zhu6bhu5nhu6ds4bqy4bu34buVw5JsRuG7guG6tOG6suG7t2xGR3ThurLhu4Vs4bq2RUFs4buER3NGbOG7neG6smzhu6fDgmzhurbEqOG7p2zhu7dB4buZbMOybWZtbW1sxrBD4bqy4bu3L+G7hEdzRuG7hWzhurLhu7fhu5XDkmw44buf4bq2bE7hu5Vs4bq2SeG6suG7t2zhurZERmzhurDhu5Vs4buPbWZtbW1sxrBD4bqy4bu3L+G7hEdzRmbDrS/hu4DDrMOt4buAbOG7p+G6sOG7k+G7hOG7hOG6uWvhu4Dhu6ThurTFqcOSa8Osw61B4bq24bu3bOG7p+G6sOG7k+G7hOG7hOG6uWtB4bum4bup4bqyRuG7qeG7gmts4buERsOS4bqw4bup4bq5a09BxalG4bu54buHbMO0bW3hu4DDk+G7g2zhu7nhu6lB4bu34bu5RuG7h2zhu43Ds8Oz4buAw5Phu4NrbOG7hOG7guG7p+G6uWsvL+G7p8Wp4bqyZuG7peG7k+G6tEbhu7nhu5PhurLhu7nhu7nhurThu5NmTuG6si/FqeG7qeG7hOG6rkbhurThu4Av4bqy4bupT+G7hC9vb8Ozby9vbeG7jcWp4buNbuG7jcOz4buRbsO0RuG7j+G7jeG7jeG7j2/hurBtZsSC4buA4bu34buB4buC4bq5w7PDsuG7jWts4buT4bqwRuG6uWvhuq1HbOG7ueG7iOG6uOG6suG7t2zhu53hurJs4bun4bu54buTw5JsRuG7ueG6ukFs4bu5QXnhurJsxrDhu5dBa2xPQcWpRuG7ueG6uWvDtG1ta2zhu7nhu6lB4bu34bu5RuG6uWvhu43Ds8Oza2wvw6zDrS/hu4DDrMOt4buAbOG7p+G6sOG7k+G7hOG7hOG6uWvhu4Dhu6bhu5Phu4BGQeG6tOG6smvDrCzhu7lBeEds4bqu4bu54buZ4bun4bu5bOG7ueG7leG6suG7t2zGsHfhurJsTuG6uEFs4bqy4bu54buVbOG7ueG7leG6suG7t2zhurLhu7nhu4hs4bq2REZsRuG7ucOCQWzhu4ZH4bup4bqy4buFbOG6tsON4bunbMaww4Hhu6fhu7ls4bqw4buVbMaww71s4bqyR+G6qkFsxanhu4jhur7hurLhu7ds4buES2zhu6XDgOG6suG7uWzhu5PhurLhu4Vs4bu54buX4bqy4bu5bOG7gOG7uUjhu6dsRuG7guG6tOG6suG7t2xGcuG6tmzhu7lD4bqy4buFbMawQ+G6suG7t2xG4bu54bq6QWzhu7dBSOG7gGzhu6dy4bqybOG7peG7n+G6suG7t2zFqUHhurLhu7lsxanhu4jhur7hurLhu7dsTuG7lWzhu7dBTWzhu7fDgOG6smzhu4TEqOG7p2zhuq7hu7nhuqzhu6lmw60v4buAw6zDreG7gGzhu6fhurDhu5Phu4Thu4Thurlr4buA4buSR0bhu7nhurThu4Jrw6w24bu54buIw4nhurLhu7ds4buS4bqy4bu5w60v4buAw6w=

Phương Anh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]