(vhds.baothanhhoa.vn) - Thực hiện công trình “lốp xe cứu hộ” phòng chống đuối nước, Hội LHPN xã Định Tân (Yên Định) đã phối hợp với Đoàn Thanh niên và Ban Công an xã tổ chức tại 2 địa điểm là những nơi có nguy cơ cao về đuối nước trên địa bàn.
Z+G7s2vEqcO6w4PDteG7gOG7gMSR4buJ4bq8N+G7teG7hsOD4bun4buJaGd1aDfhu7Phu7Xhu63hu4bEqeG7huG7s+G7iMO6xKnDuuG6puG6rsO9xKnhu4bhur7hu7nhuq7hu7PEqeKAnMOD4bqs4bq8xKlN4bunxKnDusOM4buCxKnhu7PhuqrigJ3EqeG6vOG7s+G6suG6rsO94buBxKnDuuG7s+G6rOG6rsO9xKnhu6Xhu4Lhuqzhu7XEqeG6rsONxJDDusSp4bq4xKlN4buVxKnhu6RB4bqu4buzxKk34buh4bquZy91aGcv4buza2hn4bq8xKnDusODw7Xhu4Dhu4DEkeG7ieG6vOG7suG7p8O1w7nhu4loN+G7s+G7iMO6xKnhu7Phu7V24bquxKnDuuG6puG6rsO9xKnhu4bhur7hu7nhuq7hu7PEqeKAnMOD4bqs4bq8xKlN4bunxKnDusOM4buCxKnhu7PhuqrigJ3EqeG6vOG7s+G6suG6rsO9xKnDuuG7s+G6rOG6rsO9xKnhu6Xhu4Lhuqzhu7XEqeG6rsONxJDDuuG7gcSp4buy4bqq4bu1xKkq4buyMz/EqU3hu5XEqeG7pEHhuq7hu7PEqTfhu6Hhuq7EqeG7heG6peG7seG6rsSp4bukQeG6ruG7s2bEqeG7peG7lcSp4bq84buz4bqs4bu1xKnhu7PDieG6vMSpS8SQ4bu1xKnhu6ThurDhu5Hhuq7EqTfhu7PDteG6ruG7s8Sp4bqu4bu14bux4bquxKlL4buRxKlVw7Xhuq7EqcOa4bqm4bquw73EqcO14bquxKlN4buVxKnhu4ZCxKnDuuG7s8OMw7rEqeG7huG7k+G7tcSpbMSp4bulQcO1xKnhu6Xhu7V3xILEqcOD4buRxKnhuq7hu7NK4bquw73EqeG6rkThu7XEqcO64bq2xKnhuq7DveG7gk7EqcO6RMSpw7rDteG6sMSpS+G7r8Sp4bul4buC4bqs4bu1xKnhuq7DjcSQw7rEqeG7huG6vuG7seG6rsSp4bulQcO1xKl14buR4bqu4buHZy/hurxoZ+G6vMSpw7rDg8O14buA4buAxJHhu4nhurxV4bqww7lO4buJaGfhu7XEgsO9xKnDusODw7Xhu4Dhu4DEkeG7ieG7tcOa4bun4bqu4buG4bun4bq+4buJxKnhu4Dhu4ZOw4Phu6fEkeG7iUzhu7XDueG7huG7s8OqxKnhu41qauG6vE3hur/EqeG7s+G7p+G7tcO94buz4buGw6rEqcOyw7Jq4bq8TeG6v+G7icSp4buA4bq+w7rEkeG7iS8vw7rDueG6ruG7h3XDteG6sOG7huG7s8O14bqu4buz4buz4bqww7Xhu4dL4bquL8O54bun4buA4bqi4buG4bqw4bq8L+G6ruG7p0zhu4AvbGxtbC9rbuG7j8O5b2tqa8Ozam/hu4bhu41tbW3Ds8ODauG7h+G6oOG6vMO94bq94bq+xJFrbsOz4buJxKnDtcOD4buGxJHhu4k34buz4bu14but4buGxKnhu4bhu7Phu4jDusSpw7rhuqbhuq7DvcSp4buG4bq+4bu54bqu4buzxKnigJzDg+G6rOG6vMSpTeG7p8Spw7rDjOG7gsSp4buz4bqq4oCdxKnhurzhu7PhurLhuq7DveG7gcSpw7rhu7Phuqzhuq7DvcSp4bul4buC4bqs4bu1xKnhuq7DjcSQw7rEqeG6uMSpTeG7lcSp4bukQeG6ruG7s8SpN+G7oeG6ruG7icSpTOG7tcO54buG4buzxJHhu4nhu41qauG7icSp4buz4bun4bu1w73hu7Phu4bEkeG7icOyw7Jq4buJxKkvaGcv4bq8aGfhurzEqcO6w4PDteG7gOG7gMSR4buJ4bq8w5rDteG6vOG7huG7teG6sOG6ruG7iWg34bq+4bqw4bquw73EqeG7huG7s0Xhu7XEqcO94bu1w7Xhuq7EqeG6rsO9xqHhuq7EqeG7huG6vuG7tXfhuq7EqeG6ouG7s8O14bu1xKnhu4bhu7Phu4jDusSp4buz4bu1duG6ruG7gcSp4buy4bqq4bu1xKkq4buyMz/EqU3hu5XEqUvhu5HEqcO6w7TDusSp4bulROG6rsSpS0HEqeG6vOG7s+G6rOG7tcSp4buzw4nhurzEqUty4bquxKnhu6Xhuqrhuq7DveG7gcSp4buG4buz4buCxKnDveG6sMSCxKnDg+G6rOG6vMSpTeG7p8Sp4bul4buVxKnDiuG7gsO1xKnhu4DEqMSpw7lH4bquw73hu4HEqcO6w7Xhuq7EqeG6ruG7s+G7iMO1xKlL4buRxKnhu7Phu4JOxKnhu6Xhuqrhuq7DvcSp4buz4bqq4bu1xKlL4bu14bux4bqu4buBxKnhu6XhurDhu5Hhuq7EqUvhu7Xhu7Hhuq7EqeG7huG7s8O1xILEqcO94bu1w7XEqcO64buZ4bu1xKnhu4bhu5PhurDhu4HEqeG7huG6vsO14bquw73EqeG7huG6vuG7t8SpdeG7m+G6rsO9xKnhu4BE4bqu4buBxKlL4burxKnhu7Phu7nhuq7hu7PEqeG7huG6vuG7gk7hu6/huq7EqeG7huG7s+G6puG6rsO9xKnhu4bhur7hu7Hhuq7EqeG6ruG7s0rhuq7DvcSpw7rhu7Phu7Xhu63DusSpw4Phuqzhurzhu4HEqXXhu7V34bquxKnDuuG7meG6ruG7s8SpdcO04bqwxKnhuq7DveG7gk7EqeG7s+G7tXfEguG7h2cv4bq8aGfhurzEqcO6w4PDteG7gOG7gMSR4buJ4bq8VeG6sMO5TuG7iWhn4bu1xILDvcSpw7rDg8O14buA4buAxJHhu4nhu7XDmuG7p+G6ruG7huG7p+G6vuG7icSp4buA4buGTsOD4bunxJHhu4lM4bu1w7nhu4bhu7PDqsSp4buNamrhurxN4bq/xKnhu7Phu6fhu7XDveG7s+G7hsOqxKnDs2/hu43hurxN4bq/4buJxKnhu4Dhur7DusSR4buJLy/DusO54bqu4buHdcO14bqw4buG4buzw7Xhuq7hu7Phu7PhurDDteG7h0vhuq4vw7nhu6fhu4DhuqLhu4bhurDhurwv4bqu4bunTOG7gC9sbG1sL2tu4buPw7lva2psamzhu4/hu4Zs4buN4buPb2rDg2rhu4fhuqDhurzDveG6veG6vsSRbmzDs+G7icSpw7XDg+G7hsSR4buJN+G7s+G7teG7reG7hsSp4buG4buz4buIw7rEqcO64bqm4bquw73EqeG7huG6vuG7ueG6ruG7s8Sp4oCcw4PhuqzhurzEqU3hu6fEqcO6w4zhu4LEqeG7s+G6quKAncSp4bq84buz4bqy4bquw73hu4HEqcO64buz4bqs4bquw73EqeG7peG7guG6rOG7tcSp4bquw43EkMO6xKnhurjEqU3hu5XEqeG7pEHhuq7hu7PEqTfhu6Hhuq7hu4nEqUzhu7XDueG7huG7s8SR4buJ4buNamrhu4nEqeG7s+G7p+G7tcO94buz4buGxJHhu4nDs2/hu43hu4nEqS9oZy/hurxoZ+G6vMSpw7rDg8O14buA4buAxJHhu4nhurzDmsO14bq84buG4bu14bqw4bqu4buJaD/hu7NK4bquw73EqcO64buz4bu14butw7rEqcO6w7Xhuq7EqeG6ruG7s+G7iMO14buBxKnDg+G6rOG6vMSpTeG7p8Sp4buAw7Xhu4LEqeG6ouG7s+G7tcSp4bulw43DicO6xKnhu4BE4bquxKnEguG7keG7gsSp4buG4bq+xqHhuq7DveG7gcSp4bulw4LEqeG7pcONw4nDusSpw73GoeG6rsSp4buG4buT4bu1xKnhu7PDteG7tcSp4bulQcO1xKnhu6Xhu7V3xILDqsSpw7XhurDEqcO6w7TDusSpVcO0w7rEqeG7suG6qMSpS+G7kcSpw7px4buCxKnhu6VxxILEqcO64bq2xKnhu4bDtMO6xKnDuUfhuq7DvcSpw7rhu5nhuq7hu7PEqXXDtOG6sMSp4bquw73DjUXhu7XEqcO54buh4bquxKlL4buvxKnhuq7DveG7gk7EqcO6RMSpTeG7mU7EqeG6vsO1xKnhu6Xhu4Lhuqzhu7XEqeG6rsONxJDDuuG7h2cv4bq8aGfhurzEqcO6w4PDteG7gOG7gMSR4buJ4bq8VeG6sMO5TuG7iWhn4bu1xILDvcSpw7rDg8O14buA4buAxJHhu4nhu7XDmuG7p+G6ruG7huG7p+G6vuG7icSp4buA4buGTsOD4bunxJHhu4lM4bu1w7nhu4bhu7PDqsSp4buNamrhurxN4bq/xKnhu7Phu6fhu7XDveG7s+G7hsOqxKnDs+G7j23hurxN4bq/4buJxKnhu4Dhur7DusSR4buJLy/DusO54bqu4buHdcO14bqw4buG4buzw7Xhuq7hu7Phu7PhurDDteG7h0vhuq4vw7nhu6fhu4DhuqLhu4bhurDhurwv4bqu4bunTOG7gC9sbG1sL2tu4buPw7lva2psam9q4buGw7LDsmptw7LDg2rhu4fhuqDhurzDveG6veG6vsSRw7PDs23hu4nEqcO1w4Phu4bEkeG7iTfhu7Phu7Xhu63hu4bEqeG7huG7s+G7iMO6xKnDuuG6puG6rsO9xKnhu4bhur7hu7nhuq7hu7PEqeKAnMOD4bqs4bq8xKlN4bunxKnDusOM4buCxKnhu7PhuqrigJ3EqeG6vOG7s+G6suG6rsO94buBxKnDuuG7s+G6rOG6rsO9xKnhu6Xhu4Lhuqzhu7XEqeG6rsONxJDDusSp4bq4xKlN4buVxKnhu6RB4bqu4buzxKk34buh4bqu4buJxKlM4bu1w7nhu4bhu7PEkeG7ieG7jWpq4buJxKnhu7Phu6fhu7XDveG7s+G7hsSR4buJw7Phu49t4buJxKkvaGcv4bq8aGfhurzEqcO6w4PDteG7gOG7gMSR4buJ4bq8w5rDteG6vOG7huG7teG6sOG6ruG7iWjDmsO0w7rEqXXhu7V34bquxKl1w7ThurDEqUvhu5HEqUty4buGxKnDuUfhuq7DvcSp4bulw43DicO6xKl14bqsxKnhu4bhur7hu7fEqeG6uMSpS0HEqeG7huG6vuG7t8Spw7l4xKnhuq7hu7Ny4bquxKl14bu14but4buGxKl14bux4bquxKnDuuG7k+G6ruG7s8Spw7XhurDhu4HEqcO6ceG7guG7h2cv4bq8aGfhurzEqcO6w4PDteG7gOG7gMSR4buJ4bq8VeG6sMO5TuG7iWhn4bu1xILDvcSpw7rDg8O14buA4buAxJHhu4nhu7XDmuG7p+G6ruG7huG7p+G6vsSpw7nhu4bhu7Phu4LEgnXhu4nEqeG7gOG7hk7Dg+G7p8SR4buJTOG7tcO54buG4buzw6rEqeG7jWpq4bq8TeG6v8Sp4buz4bun4bu1w73hu7Phu4bDqsSpb21t4bq8TeG6v+G7icSp4buA4bq+w7rEkeG7iS8vw7rDueG6ruG7h3XDteG6sOG7huG7s8O14bqu4buz4buz4bqww7Xhu4dL4bquL8O54bun4buA4bqi4buG4bqw4bq8L+G6ruG7p0zhu4AvbGxtbC9rbuG7j8O5b2tqbOG7jWpq4buGw7Nt4buPa2rDg2rhu4fhuqDhurzDveG6veG6vsSRbeG7jeG7icSpw7XDg+G7hsSR4buJN+G7s+G7teG7reG7hsSp4buG4buz4buIw7rEqcO64bqm4bquw73EqeG7huG6vuG7ueG6ruG7s8Sp4oCcw4PhuqzhurzEqU3hu6fEqcO6w4zhu4LEqeG7s+G6quKAncSp4bq84buz4bqy4bquw73hu4HEqcO64buz4bqs4bquw73EqeG7peG7guG6rOG7tcSp4bquw43EkMO6xKnhurjEqU3hu5XEqeG7pEHhuq7hu7PEqTfhu6Hhuq7hu4nEqUzhu7XDueG7huG7s8SR4buJ4buNamrhu4nEqeG7s+G7p+G7tcO94buz4buGxJHhu4lvbW3hu4nEqS9oZy/hurxoZ+G6vMSpw7rDg8O14buA4buAxJHhu4nhurzDmsO14bq84buG4bu14bqw4bqu4buJaCbhuqbEqeG7s+G7ueG6ruG7s8Sp4bqu4buRTsSpdcONxJDDusSp4bulceG7gsSp4bul4buVxKnhu6Xhu6fEgsSpw4Phu5Phu7XEqeG7s+G7tXbhu4LEqcOK4buC4buZxKnhu4bhur7hurDhuq7DvcSpw7rhuqbhuq7DvcSp4buGw7TDusSp4bq84buz4bqy4bquw73EqeG6rsO94buKw7Xhu4HEqXXhu5nhurDEqeG7peG7mcSCxKnDteG6rsSp4buG4bqw4buR4bquxKnDuuG7s+G6sMSp4bquw73DjUXhu7XEqcO54buh4bqu4buBxKnhuq7hu7Nw4buGxKnDg+G7kcSp4buG4bq+4bupxKnhu6fEgsSp4buG4bq+4bqw4bquw73EqcO5QeG6vMSp4bquw73hu7PDgcSp4buzw6jhu4HEqcO6SeG6rsO9xKnhuq7hu7PDjcSpxIJGw7XEqcSCw43DtcSpdeG7leG6sOG7h2cv4bq8aGfhurzEqcO6w4PDteG7gOG7gMSR4buJ4bq8VeG6sMO5TuG7iWhn4bu1xILDvcSpw7rDg8O14buA4buAxJHhu4nhu7XDmuG7p+G6ruG7huG7p+G6vuG7icSp4buA4buGTsOD4bunxJHhu4lM4bu1w7nhu4bhu7PDqsSp4buNamrhurxN4bq/xKnhu7Phu6fhu7XDveG7s+G7hsOqxKnDs8Ozw7PhurxN4bq/4buJxKnhu4Dhur7DusSR4buJLy/DusO54bqu4buHdcO14bqw4buG4buzw7Xhuq7hu7Phu7PhurDDteG7h0vhuq4vw7nhu6fhu4DhuqLhu4bhurDhurwv4bqu4bunTOG7gC9sbG1sL2tu4buPw7lva2ps4buPb2zhu4bDs+G7jeG7jWrhu4/Dg2rhu4fhuqDhurzDveG6veG6vsSRa2zhu4nEqcO1w4Phu4bEkeG7iTfhu7Phu7Xhu63hu4bEqeG7huG7s+G7iMO6xKnDuuG6puG6rsO9xKnhu4bhur7hu7nhuq7hu7PEqeKAnMOD4bqs4bq8xKlN4bunxKnDusOM4buCxKnhu7PhuqrigJ3EqeG6vOG7s+G6suG6rsO94buBxKnDuuG7s+G6rOG6rsO9xKnhu6Xhu4Lhuqzhu7XEqeG6rsONxJDDusSp4bq4xKlN4buVxKnhu6RB4bqu4buzxKk34buh4bqu4buJxKlM4bu1w7nhu4bhu7PEkeG7ieG7jWpq4buJxKnhu7Phu6fhu7XDveG7s+G7hsSR4buJw7PDs8Oz4buJxKkvaGcv4bq8aGfhurzEqcO6w4PDteG7gOG7gMSR4buJ4bq8w5rDteG6vOG7huG7teG6sOG6ruG7iWg34buzw7XEgsSpw73hu7XDtcSpw7rhuqbhuq7DvcSp4buG4bq+4bu54bqu4buzxKnigJzDg+G6rOG6vMSpTeG7p8Spw7rDjOG7gsSp4buz4bqq4oCd4buBxKnhu7Phuqrhu7XEqUvhu7Xhu7Hhuq7hu4HEqeG6vOG7s0fEqeG6rkrhu4HEqeG7peG6sOG7keG6rsSpS+G7teG7seG6rsSp4buG4buzw7Xhuq7hu7PEqeG6ruG7teG7seG6rsSp4bul4buv4buCxKnhur5w4buGxKnhurzhu7Nw4bquxKnhuqLhu7Phurjhu7Xhu4fEqSXhu7Xhuq7hu7PEqeG6vOG7s+G7t8Sp4buld8Sp4buG4buz4buIw7rEqeG7s+G7tXbhuq7EqcSC4bqmxKnhu7Phu7nhuq7hu7PEqeG6ouG7s+G6puG6rsO9xKnDiuG7gsO0xKnDg8SQ4bqu4buBxKnDuuG7s0jEqU7hu63hu4LEqeG7s+G7gk7EqeG7peG6quG6rsO9xKnhuq7DveG7kU7EqcO64bqm4bquw73EqcODw7XhurDEqeG7peG6quG6rsO9xKnDukjDtcSp4bul4bqw4buR4bquxKlL4bu14bux4bqu4buBxKnhu7Phuqrhu7XEqUvhu7Xhu7Hhuq7hu4dnL+G6vGhn4bq8xKnDusODw7Xhu4Dhu4DEkeG7ieG6vFXhurDDuU7hu4loZ+G7tcSCw73EqcO6w4PDteG7gOG7gMSR4buJ4bu1w5rhu6fhuq7hu4bhu6fhur7hu4nEqeG7gOG7hk7Dg+G7p8SR4buJTOG7tcO54buG4buzw6rEqeG7jWpq4bq8TeG6v8Sp4buz4bun4bu1w73hu7Phu4bDqsSpw7NubeG6vE3hur/hu4nEqeG7gOG6vsO6xJHhu4kvL8O6w7nhuq7hu4d1w7XhurDhu4bhu7PDteG6ruG7s+G7s+G6sMO14buHS+G6ri/DueG7p+G7gOG6ouG7huG6sOG6vC/huq7hu6dM4buAL2xsbWwva27hu4/DuW9rbmxvamzhu4Zt4buNw7Phu4/hu43Dg2rhu4fhuqDhurzDveG6veG6vsSR4buP4buN4buP4buJxKnDtcOD4buGxJHhu4k34buz4bu14but4buGxKnhu4bhu7Phu4jDusSpw7rhuqbhuq7DvcSp4buG4bq+4bu54bqu4buzxKnigJzDg+G6rOG6vMSpTeG7p8Spw7rDjOG7gsSp4buz4bqq4oCdxKnhurzhu7PhurLhuq7DveG7gcSpw7rhu7Phuqzhuq7DvcSp4bul4buC4bqs4bu1xKnhuq7DjcSQw7rEqeG6uMSpTeG7lcSp4bukQeG6ruG7s8SpN+G7oeG6ruG7icSpTOG7tcO54buG4buzxJHhu4nhu41qauG7icSp4buz4bun4bu1w73hu7Phu4bEkeG7icOzbm3hu4nEqS9oZy/hurxoZ+G6vMSpw7rDg8O14buA4buAxJHhu4nhurzDmsO14bq84buG4bu14bqw4bqu4buJaMOa4buzQcSpN+G6vkHhuq7hu7PEqeG7huG7s0HEqTfEkOG7teG7gcSpw5rhu7NIxKnhu4ZBw7rhu7PEqeG7suG6quG7tcSpKuG7sjM/xKlN4buVxKnhu6RB4bqu4buzxKk34buh4bquxKnDuuG7s+G6sMSpdeG7teG7reG7hsOqxKnigJzhu6Thu6FOxKnDg+G7kcSpS+G7tXbDusSpw4Phu5HEgsSp4buG4buz4bu14but4buGxKnhu4bhu7Phu4jDuuG7gcSpT8Sp4bquw73hu7PDgMO14buBxKnhu4bhu7N3xKnhu7Phu7V24bquxKnhu4Dhu4jEqcOK4buCw7Xhuq7EqeG7huG7ocSC4buBxKnDuuG7s+G7guG6rsO9xKnhu4bDtU7EqcO6SMO1xKnDusO0w7rEqeG7pUThuq7EqUtB4buBxKnhu6XhurDhu5Hhuq7EqeG7huG7s3fEqcO64buz4bu34bqu4buzxKnhu4bhur5BxKktxKlN4buVxKnhu7Phuqrhu7XEqeG7peG6rOG7tcSpS8SQ4bu1xKnhu4bhur7hu6nEqeG7p8SC4buBxKnhu6Xhuqjhuq7DvcSp4buG4buzReG7tcSpw73hurbhurzEqeG6vOG7s3Hhuq7EqeG7huG7s+G7iMO6xKnhu7Phu7V24bquxKlL4buRxKnhuq7hu7Phu6Hhuq7EqeG6vuG6quG6rsO9xKnEguG6psSp4buz4bu54bqu4buzxKnigJwq4buR4bquw73EqcOK4buC4buxxKnDteG6rsSp4buG4bqw4buR4bquxKnDuuG7s+G6sMSp4bq84buzR8Sp4bquSsSpS+G7kcSp4buG4bq+4bupxKnhu6fEguKAncSp4buG4bq+4bux4bquxKnhu6VBw7XEqXXhu5Hhuq7EqU3hu5XigJ3hu4dnL+G6vGhn4bq8xKnDusODw7Xhu4Dhu4DEkeG7ieG6vMOV4buC4buG4buz4bqw4bq+4buJaCrhu7HEqeG7suG7kWcv4bq8aA==

Lê Hà

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]