Mô hình “Camera với an ninh trật tự” trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã đem lại hiệu quả tích cực trong công tác bảo đảm an ninh trật tự (ANTT), góp phần phòng ngừa, phát hiện và đấu tranh, ngăn chặn kịp thời các loại tội phạm, tệ nạn xã hội và các hành vi vi phạm pháp luật. Đây được xem là “tai mắt”, là “cánh tay nối dài” của lực lượng Công an Nhân dân.

Tin liên quan

Đọc nhiều

w6nGsOG7heG7h+G7m3nEqUJC4bqz4buB4bqsW+G7qUN54buf4buB4bq5xq/hu6nDukThu4fhuqhEbeG7h0Phur7hu4fhu7PGsOG7guG7s8Wp4buHw73huqDhu4fGsOG7seG7s8aw4buH4oCc4buaxKnDveG7n+G6qsSp4buH4buE4bqy4bup4buHxKnhu7Phu4fhu7Phu6nhu7PGsOG7h0Phuqrhu5lD4buHQ+G7gOKAncOpL8aw4buF4bq5w6nhuqzhu4fhu5t5xKlCQuG6s+G7geG6rMav4bufxKnhu53hu4HhurnDneG6oOG7h8aw4bux4buzxrDhu4figJzhu5rEqcO94buf4bqqxKnhu4fhu4ThurLhu6nhu4fEqeG7s+G7h+G7s+G7qeG7s8aw4buHQ+G6quG7mUPhu4dD4buA4oCd4buHQ+G6qnPhu7Phu4fhu6Phu63EqeG7h8aha+G7s+G7h0Phu6/hu7PGsOG7h1vGsMSp4buzxrDhu4fGr+G7t8Sp4buH4bujbuG7h+G7o+G7n8O94buHeWzhu6nhu4fGsOG7qcO6ROG7h+G6qERt4buHQ+G7q+G7m8aw4buH4bub4buA4bub4buHQ+G6quG7teG7s8Wp4buH4bub4bqg4buzxanhu4dDauG7m+G7h8ahbeG7teG7h+G7o23DveG7h8Sp4buz4buH4buz4bup4buzxrDhu4dD4bqq4buZQ+G7h0Phu4Dhu4fEkcSo4buyW1tlYuG7h8Wp4bu34bqs4buH4bqsxrDhu5Phu7Phu4fhuqzGsOG7ueG7s8Wp4buH4buzxanhur7EqWLhu4fhuqzGsGpD4buHxrDhu6nDuuG7s+G7h+G7hGvhu4fhu6Phu5FE4buHQ+G6qsSp4buzxrBi4buH4buzxalv4buz4buH4bubxrDhu43hu7Phu4d44but4bqs4buHQ8aw4bq04bup4buH4bubauG7m+G7h3nhu7Vs4bup4buHQ8SC4bup4buH4bqsxrBsw71i4buHQ8O64buH4buzbOG7s+G7h0du4buHxrDEguG7qeG7h+G7hGvhu4fhu5tq4bub4buHxrBr4buzxrDhu4fhu4Thu6nhu4fhu4Thu6nhu4fhuqzGsGzDveG7h+G6rMawauG6rOG7h3lE4buZQ2Phu4fhu6LDtEjhu4fhu6PhurzDguG7m+G7h0fhu5/DveG7h3lr4buH4oCcQ8Sp4bup4buHw73Ds0PigJ1i4buHeWvhu4figJzhu5tq4buzxrDhu4dDxKlI4buH4buz4bqi4bup4buH4buda+G7qeKAneG7h+G7m+G6uMSp4buHeeG7gOG7m+G7h3nhurzDguG7s8Wp4buH4bua4bqg4buzxanhu4fEqeG7s+G7h+G7ssaww7Thu7Phu4fhu53DtOG7s2PDqS/huqzhurnDqeG6rOG7h+G7m3nEqUJC4bqz4buB4bqsxqDhu7Xhu51I4buB4bq5w6nhu6nDvcWp4buH4bubecSpQkLhurPhu4Hhu6nhu5rhu5/hu7ND4buf4bqq4buB4buHQkNIeeG7n+G6s+G7gUbhu6nhu51DxrDhuqnhu4fhu4vhu4Phu4PhuqxH4bqr4buHxrDhu5/hu6nFqcawQ+G6qeG7h8Otw63hu4PhuqxH4bqr4buB4buHQuG6quG7m+G6s+G7gS8v4bub4bud4buzY8ahxKnhu7VDxrDEqeG7s8awxrDhu7XEqWPhu4Thu7Mv4bud4bufQnhD4bu14bqsL+G7s+G7n0ZCL2ZmZ2Yv4buFaeG7g+G7nWnhu4Phu4lp4buL4buDZ0Now63hu4N54buJLeG7hWnhu4Phu53hu4Xhu4XDreG7g8OtZ8OsQ+G7hcOt4buJaWh54buDY3fhuqzFqeG7geG7h8SpeUPhurPhu4HGr+G7qcO6ROG7h+G6qERt4buHQ+G6vuG7h+G7s8aw4buC4buzxanhu4fDveG6oOG7h8aw4bux4buzxrDhu4figJzhu5rEqcO94buf4bqqxKnhu4fhu4ThurLhu6nhu4fEqeG7s+G7h+G7s+G7qeG7s8aw4buHQ+G6quG7mUPhu4dD4buA4oCd4buB4buHRuG7qeG7nUPGsOG6s+G7geG7i+G7g+G7g+G7geG7h8aw4buf4bupxanGsEPhurPhu4HDrcOt4buD4buB4buHL+G6ucOpL+G6rOG6ucOp4bqs4buH4bubecSpQkLhurPhu4Hhuqzhu5rEqeG6rEPhu6nhu7Xhu7Phu4Hhurnhu5rhuqDhu7PFqeG7h8Sp4buz4buH4bqsxrDhurzhurThu7PFqeG7h8avbeG7qeG7h+G7msaww7RE4buHxJFDxrDhu63hu4dHbuG7h+G7ssWpxrDhu6nhu4d94bq24buzZeG7h8Wp4bupasO94buHQmpD4buHQ+G7seG7s8aw4buHxrDhu7Hhu7PGsOG7h8Sp4buz4buH4buz4bup4buzxrDhu4ct4buHQ+G6quG7mUPhu4dD4buA4buHQ+G6qnPhu7Phu4fhu6Phu63EqeG7h8aha+G7s+G7h+G6qETEqeG7h+G7m8Spw73hu5/huqrEqeG7h8Sp4buz4buH4buz4bup4buzxrBjw6kv4bqs4bq5w6nhuqzhu4fhu5t5xKlCQuG6s+G7geG6rMag4bu14budSOG7geG6ucav4bupw7rhu7Phu4fhu7PEqUhi4buHQ+G6qnPhu7Phu4fhu6Phu63EqeG7h8aha+G7s+G7h0Phu6/hu7PGsOG7h+G7o27hu4dHw7RI4buH4bud4buA4buzxali4buHQ+G6quG7qcO54buz4buHeMawxKnhu6nhu4dD4bqqc+G7s+G7h8Ot4buD4buHw73huqDhu4fGsOG7seG7s8aw4buH4oCc4buaxKnDveG7n+G6qsSp4buH4buE4bqy4bup4buHxKjhu7JbW+KAneG7h0Ns4bup4buHZuG7g+G7h8awREjDuuG7s2Lhu4dDxrDhu63hu4dHbmLhu4dDxrBr4buzxrDhu4fhuqzGsOG6omPhu4fDneG6oOG7h8aw4bux4buzxrDhu4figJzhu5rEqcO94buf4bqqxKnhu4fhu4ThurLhu6nhu4fEqOG7sltb4oCd4buHeWvhu4fDveG7qeG7s8aw4buH4bubxrDDiuG7s8Wp4buHxrDhu6nDukThu4fhuqhEbeG7h+G7m+G6uMSp4buH4buE4bupw7rhu5vhu4dC4buG4buH4budw4nhu7PFqeG7h3jGsOG7tcSp4buHxrBB4bub4buH4bub4bqg4buzxanhu4fhu7PFqcaww7rhu4fGsOG6sOG7h0PhuqrDguG7h3nhu4Dhu5vhu4d54bq8w4Lhu7PFqeG7h+G7muG6oOG7s8Wp4buHxKnhu7Phu4dD4bqq4bu14buzxanhu4fhuqhEbeG7s+G7h3lJ4buH4buj4butxKnhu4fGoWvhu7Nj4buHW+G6quG6vOG6suG7m+G7h+G7o8O0SGLhu4d4xrDhu6nhu4fhu5vGsOG6vMSp4buH4bub4bu34buH4bubxKnDveG7n+G6qsSpYuG7h3nhu4Dhu5vhu4d54bq8w4Lhu7PFqeG7h+G7muG6oOG7s8Wp4buHxKnhu7Phu4fhu5vhu7nhu7Phu4fGsGzhu7Phu4fhu5vGsHThu4fhu4R14buHQuG6ouG7h3nhurzDguG7s8WpYuG7h3ls4bup4buH4bqsxrBt4bup4buH4bqsxrDDieG7h0Phuqpq4bubxrDhu4fhu7PGsOG7qXVE4buH4buj4butxKnhu4fGoWvhu7Phu4fhuqrEguG7s8WpYuG7h+G7ncO04buz4buHQuG6ouG7h+G7o+G6oOG7s8WpYuG7h+G7hOG7seG7h+G7hOG7mUjhu4fhu5vhuqDhu7PFqeG7h0Nq4bub4buH4bqsxrBqQ+G7h8aw4bupw7rhu7Ni4buH4buj4buRROG7h0PhuqrEqeG7s8awYuG7h0fhu4bhu4d5SeG7h0PEguG7qeG7h+G6rMawbMO94buHxanhu43huqzhu4fhu7PGsOG7qXVE4buHeMaw4bu34buHeMawb+G7s2PDqS/huqzhurnDqeG6rOG7h+G7m3nEqUJC4bqz4buB4bqsxqDhu7Xhu51I4buB4bq5W+G6vuG7h3jGsOG7qeG7h8aww7rhu4dDxrDhuqLhu7PFqeG7h+G7m8Spw73hu5/huqrEqeG7h+G7o+G6vMOC4bub4buH4buj4bq8xKnhu4fhu4Rr4bu14buHxrDhu7VsQ+G7h+G7o8SC4buzxali4buHQ+G6vuG7h0PhuqrDieG7h0LhuqThu4d5a8O94buH4buE4bupw7rhu5ti4buHeeG7gOG7m+G7h3nhurzDguG7s8Wp4buH4bua4bqg4buzxanhu4fEqeG7s+G7h+G7m+G7t+G7h0PGsMO54buHQ8aw4buf4bu14buH4budw4Dhu6nhu4fhu6PhurzDguG7m+G7h+G7o+G7rcSp4buHxqFr4buz4buH4bqqxILhu7PFqWLhu4fhu7PGsOG7guG7s8Wp4buH4buj4bupw7nDveG7h+G7s+G7t+G7s8WpYuG7h3jhu63huqzhu4dDxrDhurThu6nhu4fGsERI4buH4bujxILhu7PFqeG7h3nhu4Dhu5vhu4d54bq8w4Lhu7PFqeG7h8aw4bqw4buHQ+G6qsOC4buHeMaw4bup4buH4bqsxrBqQ+G7h8aw4bupw7rhu7Phu4fhu5vhu7fhu4fhu53hu5FE4buHxrDhu6nDukThu4fhu4Thu6nhu4fhuqzGsGzDveG7h+G6rMawauG6rOG7h3lE4buZQ2Lhu4fhu5tq4bub4buH4buEw4nhu4fhu4Thu6nDuuG7m+G7h+G6rMaww4rhu5vhu4dDbOG6rOG7h+G7hHXhu4fEqOG7sltbY8OpL+G6rOG6ucOp4bqs4buH4bubecSpQkLhurPhu4HhuqzGoOG7teG7nUjhu4HhurnDneG7jUPhu4d4xrBq4bubYuG7h0PGsOG6oOG7s8Wp4buH4bqoRMSp4buH4bubxKnDveG7n+G6qsSp4buHxKnhu7Phu4fhu7Phu6nhu7PGsOG7h+G7m+G7t+G7h0PGsMO54buH4bqsxrBqQ+G7h8aw4bupw7rhu7Phu4d4ceG7h0fhu5FEYuG7h3hx4buHxanhu6nEqeG7s2Lhu4fhu6Phu5FE4buHQ+G6qsSp4buzxrDhu4dH4buG4buHeUnhu4dDxILhu6nhu4fhuqzGsGzDvWLhu4fhu7PFqW/hu7Phu4fhu5vGsOG7jeG7s+G7h+G7o+G6ouG7qeG7h0PhurzDguG7s8Wp4buH4bqsxrBsw73hu4dDxILhu6lj4buHW+G6vuG7h+G7s8aw4buC4buzxanhu4fhu5vEqcO94buf4bqqxKnhu4fhu5vhu7fhu4dCw7Xhu7Phu4fhu5vhurjEqeG7h+G7m2rhu5vhu4fGsMSC4buH4budw7Thu7Ni4buH4bubauG7m+G7h+G7m+G6tuG7h0LhuqThu4d44bup4buzxrDhu4fhu53hu7XEqeG7s8awYuG7h+G7m2rhu5vhu4fhu5vhurbhu4fhuqhExKnhu7Ni4buH4bud4bu1xKnhu7PGsOG7h+G7s8WpxrDhu6nDuuG6rGLhu4fhu7PGsGvhu4dD4bqq4bq84bq04buzxanhu4dD4bqqc+G7s+G7h+G7o+G7rcSp4buHxqFr4buzYuG7h0Ns4bu14buHQ8awa+G7s8aw4buHw73EgkPhu4fGsMO64buHQ8aw4bqi4buzxanhu4fhuqrEguG7s8Wp4buHeMaww7Phuqxi4buHeMaw4bup4buH4bub4bu34buH4buEw4li4buH4buE4bupw7rhu5vhu4fhu4R14buHxKjhu7JbW2Lhu4d54buA4bub4buHeeG6vMOC4buzxanhu4fhu5vGsMOK4bub4buH4buzb+G7s8Wp4buH4bub4bu34buHQ8aww7nhu4d54bupc+G7s+G7h8aww7rhu4fhu6PDueG7h0Phuqrhu6vhu5vGsOG7h0dE4buRQ+G7h8aw4bux4buzxrDhu4dt4buzxrBi4buH4bqsxrDDieG7m+G7h+G7hMOJ4buH4bubxrDhu7Xhu4fhu5vhuqDhu7PFqeG7h0Nq4bub4buHQ+G6qkRI4buHR+G7oUNi4buHQ+G6qkRI4buHxqHDs0Phu4fhu6PhuqLhu6nhu4dD4bq8w4Lhu7PFqeG7h8Wpw7RI4buHauG7s2Lhu4dH4buG4buHeUnhu4fhu5vGsOG7q+G7s8aw4buHR2rhu5vhu4fhu5tq4bub4buH4buEw4nhu4fhu4Thu6nDuuG7m+G7h+G7hHXhu4fEqOG7sltbYuG7h8Sp4buz4buHQ+G7tWvhu7Phu4fFqeG7qcSp4bu14buHQ8aw4bqg4buzxali4buHeOG7reG6rOG7h0PGsOG6tOG7qeG7h+G7s8Wpb+G7s+G7h+G7m8aw4buN4buz4buH4buj4bqi4bup4buHQ+G6vMOC4buzxanhu4fhuqzGsGzDveG7h0PEguG7qeG7h+G7o8Sp4buzxanhu4fhu53hu6nhu6Xhu7Phu4fhuqrEqWLhu4dDxrDhuqDhu7PFqeG7h+G6qETEqeG7h+G7m2rhu5vhu4fGsOG7seG7s8aw4buHbeG7s8aw4buHQ+G6quG7gOG7m+G7h0Phu6l04bqs4buHxanGsOG7qeG7h+G7s8aw4buZ4buz4buH4buj4bq8w4Lhu5tjw6kv4bqs4bq5w6nhuqzhu4fhu5t5xKlCQuG6s+G7geG6rMag4bu14budSOG7geG6ueG7msSpw73hu5/huqrEqeG7h8Sp4buz4buH4buz4bup4buzxrDhu4fhu5vhurrhu7PFqeG7h8Wp4bu34bqs4buH4bqsxrDhu5Phu7Phu4fhu7PDtOG7s8Wp4buH4bubxKnhu7Xhu4dJ4buHQ8aww4rhu5vhu4fhu5vGsOG7keG6rOG7h8awa+G7s8aw4buH4bqsxrBq4bqs4buHeUThu5lD4buH4bub4bq4xKnhu4fhu7PFqeG6vOG6tOG7qeG7h+G7ncO04buzY+G7h1vGsOG7gOG7m+G7h0N0YuG7h+G6pOG7h+G7s8aw4buC4buzxanhu4fhu7Phurbhu6nhu4fhu5vhu7fhu4d5w7Phuqzhu4fhu6Phu41D4buH4bubxKnDveG7n+G6qsSpYuG7h+G7s8Wp4bq84bq04bup4buHQ8awxKnDveG7h8Wp4bupxKnhu4fFqeG7qcSp4bu14buHQ8aw4bqg4buzxanhu4fhu6Nu4buHQ+G7gOG7h8Wp4bupauG7m+G7h+G7m8aw4buR4bqs4buHxrBr4buzxrDhu4fhu7PFqcaw4bupc8O94buHWUThu5lD4buHxajhu6nEqeG7teG7h0PGsOG6oOG7s8Wp4buHeMaw4bup4buHxqHhu6l0Q+G7h8O94bux4buzxrDhu4fhu5vhu7fhu4dDxrDDueG7h8ah4but4buH4bqsxrBqQ+G7h8aw4bupw7rhu7Phu4fhu4Rr4buHR+G7huG7h3lJ4buHxqHhu5FD4buH4bubw4rhu4d5xJDhu5vhu4fhu7Nr4bu14buH4buzdEThu4fhu4Thu6nhu4fhuqzGsGzDvWPhu4fhu7LFqeG7tWvhu6nhu4fhuqrEqWLhu4dD4bux4buzxrDhu4dD4bqqbOG7s8Wp4buHQ8awxKnhu7PGsOG7h0PGsOG7qXRE4buH4buz4bupc+G7s+G7h3ls4buzxanhu4d5auG7m8awYuG7h+G7o2rhu7PGsOG7h+G7hMOA4buzxali4buH4bubxrDhuqThu4fhuqhEauG7h0LhuqLhu4fhu7PFqeG6vOG6tOG7qeG7h+G6qERI4buH4buj4but4buzxrBi4buHQ+G7seG7s8aw4buHQ+G6qmzhu7PFqeG7h0dt4buH4bqqauG7m+G7h8ah4bq+xKnhu4fGoW7hu6li4buHR23hu4fhuqpq4bub4buHQ+G6qsSCw73hu4dt4buzxrDhu4fGsOG6vOG6pOG7s8Wp4buH4bujdOG7s+G7h+G7hMO64buHQuG7qeG7s8aw4buHw73huqDhu6nhu4dD4bqq4bq84bq04buzxanhu4fhu5vhurrhu7PFqeG7h+G7o+G6vMOC4bub4buHxrBs4buz4buH4bubxrB0Y8OpL+G6rOG6ucOp4bqs4buH4bubecSpQkLhurPhu4HhuqzGoOG7teG7nUjhu4Hhurnhu6LhuqLhu6nhu4fhu4ThurLhu6nhu4fhu5tq4bub4buH4buj4bqi4bup4buHQ+G6vMOC4buzxanhu4fGsOG7seG7s8aw4buHQuG7gGLhu4fFqcO0SOG7h+G6quG6ouG7qeG7h0Phuqrhu5lD4buHQ+G7gOG7h+G7m+G6oOG7s8Wp4buH4bubxILhu7PFqWLhu4dD4bqqxILDveG7h+G7m8Oz4bqs4buH4buE4buNQ+G6q+G7h8O9xIJD4buHQuG6ouG7h0PDieG7h+G7o+G7qcO5w73hu4fhu5tq4bub4buH4buj4bqi4bup4buHQ+G6vMOC4buzxanhu4fhu7PFqcaw4bupw7rDveG7h8O9xKnhu4dDxJBI4buHQ8aw4bq84bq04buzxanhu4dHREhz4buz4buHeUThu6nhu4dD4bqy4bup4buH4bujw7nhu4dD4bupc8O94buH4bubxrDhu6vhu5vGsGLhu4dC4buG4buH4budw4nhu7PFqeG7h0Phuqpq4bup4buH4bqsxrDhu6Hhuqzhu4fhu5vGsOG7kUPhu4fDvcSp4buHQ8SQSOKApmLhu4fhu4Thu6nDuuG7m+G7h3nDs+G6rOG7h+G7o+G7jUPhu4fhu5vEqcO94buf4bqqxKnhu4fFqeG7qWrDveG7h0JqQ+G7h+G7m+G6uuG7s8Wp4buHeWvDveG7h+G7m2rhu5vhu4fhuqzGsOG7k+G7s+G7h0Phu4bhu4fhu7NrSOG7h8ah4but4buHQ2rhu5vhu4fhu6PEguG7s8Wp4buHQ8O0w73hu4d5SWLhu4d4xrDhuqDhu7PFqeG7h+G7nWrDveG7h8O9xKnhu7PGsOG7h+G7o8SC4buzxanhu4fGsOG7teG7jeG7m+G7h0Phur7hu4fGocOB4buHxrBr4buzxrDhu4fhu4Thu6nhu4fhu4Thu6nhu4fhuqzGsGzDveG7h+G6rMawauG6rOG7h3lE4buZQ+G7h3jGsOG7qeG7h+G7s8aw4bux4buz4buHQ8aw4buRSOG7h+G7m+G7t+G7h+G7m8Spw73hu5/huqrEqeG7h+G7hOG7seG7h3nhu7Xhu4dCw4Lhu4fGsGvhu7PGsOG7h+G7hOG7qeG7h+G7m+G6uMSp4buHw73hu7Hhu7PGsOG7h+G7m+G7t+G7h0PGsMO54buHxqHhu63hu4fFqcaw4bup4buHeWzhu6ljw6kv4bqs4bq5w6nhuqzhu4fhu5t5xKlCQuG6s+G7geG6rMag4bu14budSOG7geG6ueG7muG7t+G7h0PGsMO54buH4buz4bu34bupYuG7h+G7hOG7qcO64bub4buHR8O0SOG7h+G7neG7gOG7s8Wp4buH4buEa+G7h+G7s8aww7Thu7Phu4fhuqrEguG7s8Wp4buHw73huqDhu4fGsOG7seG7s8aw4buH4oCc4buaxKnDveG7n+G6qsSp4buH4buE4bqy4bup4buHxKjhu7JbW+KAneG7h0Phuqpz4buz4buH4buj4butxKnhu4fGoWvhu7Phu4dD4buv4buzxrDhu4dbxrDEqeG7s8aw4buHxq/hu7fEqWLhu4d5a+G7h+G7hOG7qcO64bub4buHeWvDveG7h0PGsOG7mUPhu4dC4buA4buH4bub4buT4buz4buHQ8aw4bupdEPhu4fhu4Rr4buH4bqsxrBF4buHxrDDguG6rOG7h+G7hOG6suG7qeG7h8ah4bqi4bup4buH4bubbeG7s8aw4buHxrDhu6nDuuG7s+G7h+G7s8SpSGLhu4fFqeG7t+G6rOG7h+G6rMaw4buT4buz4buHQ+G7q+G7m8aw4buH4bub4buA4bub4buHQ+G6quG7teG7s8Wp4buH4bub4bqg4buzxanhu4dDauG7m+G7h+G6rMaw4bu54buzxanhu4fhu7PFqeG6vsSpYuG7h+G7s8Wpb+G7s+G7h+G7m8aw4buN4buz4buH4buEa+G7h+G7o+G7kUThu4dD4bqqxKnhu7PGsGLhu4dH4buG4buHeUnhu4dDxILhu6nhu4fhuqzGsGzDvWLhu4fhu5tq4bub4buHxrBr4buzxrDhu4fhu4Thu6nhu4fhu4Thu6nhu4fhuqzGsGzDveG7h+G6rMawauG6rOG7h3lE4buZQ+G7h3jGsGrhu5ti4buHxqFt4bu14buH4bujbcO94buHQ+G6okPhu4fEqOG7sltbY8OpL+G6rOG6ucOp4bqs4buH4bubecSpQkLhurPhu4HhuqzGoOG7teG7nUjhu4Hhurlb4bqq4bu14buzxanhu4dDxrDhurThu6nhu4fFqeG7qcSp4buz4buHQ+G6suG7qWLhu4d54buA4bub4buHeeG6vMOC4buzxanhu4fhu5rhuqDhu7PFqeG7h8Sp4buz4buHQ+G7r+G7s8aw4buHW8awxKnhu7PGsOG7h8av4bu3xKnhu4dD4bupdOG6rOG7h0PDieG7m+G7h0NESHPhu7Phu4dD4bqqREh14buzYuG7h+G7s8aww7Thu7Phu4fhuqrEguG7s8Wp4buH4bubauG7m+G7h8O94bqg4buHxrDhu7Hhu7PGsOG7h0Phu4Dhu4fhuqhEbeG7s+G7h+G7hHXhu4fEqOG7sltbYuG7h+G7o+G7qcO54buz4buHxrDhu7Hhu7PGsOG7h0Phu6lz4buz4buHQ+G7qXThu7Phu4dD4bqq4bu14buzxanhu4fhuqzGsOG7teG7s8Wp4buHQ+G6qmvhu7Xhu4dD4bu1a+G7s+G7h+G7ncO04buz4buHxqFt4bu14buH4buEw7rhu4fEqOG7sls+YuG7h0Phuqrhu7Xhu7PFqeG7h+G7o+G7t+G7h+G7m+G7t+G7h8O94bqg4buHxrDhu7Hhu7PGsOG7h+KAnOG7msSpw73hu5/huqrEqeG7h+G7hOG6suG7qeG7h8Sp4buz4buH4buz4bup4buzxrDhu4dD4bqq4buZQ+G7h0Phu4DigJ3hu4fFqeG7t+G6rOG7h+G6rMaw4buT4buz4buH4bubxrBESMO54buz4buHxrDhu7fEqeG7h+G7m2rhu5vhu4fhu6Phu63EqeG7h8aha+G7s+G7h0PhuqpB4buzxanhu4fhu6Phu6nDucO9YuG7h+G6rMaww4rhu5vhu4dDbOG6rOG7h+G7hHXhu4fEqOG7sltbYuG7h8Sp4buz4buHQ+G7tWvhu7Phu4dHbuG7h8awxILhu6nhu4fhu6PDueG7h+G7ssaww7Thu7Phu4fhu53DtOG7s+G7h+G7m+G7t+G7h+G7m0TEguG7m+G7h0LhuqLhu7PFqeG7h8ah4bux4buzxrDhu4dIc+G7s2PDqS/huqzhurnDqeG6rOG7h+G7m3nEqUJC4bqz4buB4bqsxKhEQ8aw4bu14bqq4buB4bq5PkThuqLhu5vhu4fGr+G6vOG6tuG7s8Wpw6kv4bqs4bq5

Quốc Hương

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]