(vhds.baothanhhoa.vn) - Theo Quyết định số 1638/QĐ-UBND ngày 20-5-2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về ban hành Danh mục sản phẩm nông nghiệp chủ lực của tỉnh, huyện Lang Chánh có 2 sản phẩm có thể phát triển thành sản phẩm chủ lực và xây dựng thương hiệu, đó là: gỗ và các sản phẩm từ gỗ, tre luồng và các sản phẩm từ tre luồng.
4bq54bupZuG7g+G7ncO9akND4bq14buH4bqoXeG7q0TDveG7oeG7h+G6u+G6uUNEQuG7t+G7tcaw4bq7w51q4bu1xrDhu4Phu5zhu6lr4bu14bup4buD4bqo4bupa0Thu4NEQuG7q+G7peG7teG7g3nhu6vhu7Xhu6nhu4NEdeG7g8O94buR4buz4buD4bu1xrDhu6nhu6vDueG6qOG7g8aww7Lhu7Xhu4NG4bq04bur4buD4bujxJDhu4PDveG7r+G7neG7qeG6uS9DRELhu7fhu7XGsOG6u+G6uS/hu6lm4bq74bq54bqo4buD4budw71qQ0PhurXhu4fhuqjhu6jhu6Fq4buj4buH4buDQ0RJw73hu6HhurXhu4dE4buhSEQtasO94burxrDhu7Xhuqvhu4N4xJBDROG7q8WpSWLhu4fhurtd4bup4buh4bu34buDe8SQSXVE4buD4buf4buv4bu14bup4buDQ8OD4buDZsOsaOG7iS974bueLSLhu5rhu7Thu6Lhu4Phu7XGsGxJ4buDZ+G7hS3DrS1n4buFZ2bhu4Phu53hurpq4buD4buc4bup4bq64buDROG7r+G7neG7qeG7gyLhu5rhu7Thu6Lhu4NEduG7teG7qeG7g13hu6lq4bu14bup4buD4buo4bu5auG7g0bDuuG7g+G7m2rhu7Xhu4Phu6ls4bu14bup4buD4buiauG7teG7qeG7g+G7s+G6uOG7neG7g0Nu4bu14buD4bqo4bup4buX4buz4buD4bu14bqi4bu1xrDhu4Phu7XGsOG7qeG7q8O54bqo4buD4bud4bup4bq64buDw73hu4bhu53hu4Phu53hurpq4buDRHbhu7Xhu6lj4buD4bupxJBJw7nhu7Xhu4PDnWrhu7XGsOG7g+G7nOG7qWvhu7Xhu6nhu4Phu53hu7nhu4Nn4buDQ27hu7Xhu4Phuqjhu6nhu5fhu7Phu4Phu53hu7nhu4NE4bup4bul4buD4bqo4bupa0Thu4NEQuG7q+G7peG7teG7g0Thu6ls4bu14bup4buDQ27hu7Xhu4Phuqjhu6nhu5fhu7Phu4Phu53hu6nhurrhu4PDveG7huG7neG7g0Zs4buDSOG7kUnhu4Phu6Phu4bhu7XGsOG7g0Thu6nDiuG6suG7tcaw4buD4bup4burw7nEkGPhu4Phu5/hu7nhu4PDvWzhuqvhu4PGsOG6tuG7g0Zs4buD4buda+G7neG7g0Nu4bu14buD4bqo4bup4buX4buz4buDROG7gOG7g8aw4bq2Y+G7g0RC4buh4buDw73EkMSC4bu1xrDhu4NGbOG7g+G7nWvhu53hu4NDbuG7teG7g+G6qOG7qeG7l+G7s+G7g0Thu4Dhu4NEQuG7oeG7g8O9xJDEguG7tcawZOG6uS/huqjhurvhurnhuqjhu4Phu53DvWpDQ+G6teG7h+G6qOG7muG7t+G7o0nhu4fhu4NDREnDveG7oeG6teG7h0Thu6FIRC1qw73hu6vGsOG7teG6q+G7g3jEkENE4burxalJYuG7h+G6u+G6ueG7q+G7s8aw4buD4budw71qQ0PhurXhu4fhu6vhu5zhu6Hhu7VE4buhQuG7g+G7o0Thu6nEkOG7s+G7m+G7h+G7g0NEScO94buh4bq14buHR+G7q+G7o0Thu6nhuqvhu4Phu4nhu4Xhu4XhuqhIYuG7g+G7qeG7oeG7q8aw4bupROG6q+G7g2nDreG7heG6qEhi4buH4buDQ0Lhu53hurXhu4cvL+G7neG7o+G7tWThu5tq4bu3ROG7qWrhu7Xhu6nhu6nhu7dqZEbhu7Uv4buj4buhQ3lE4bu34bqoL+G7teG7oUdDL2dnaGcvZ+G7hcOt4bujw61maGbhu4tp4buJROG7icOtw63hu4nDrcO94buFZHjhuqjGsOG6qULhurVmw61o4buH4buDasO9ROG6teG7h8OdauG7tcaw4buD4buc4bupa+G7teG7qeG7g+G6qOG7qWtE4buDRELhu6vhu6Xhu7Xhu4N54bur4bu14bup4buDRHXhu4PDveG7keG7s+G7g+G7tcaw4bup4burw7nhuqjhu4PGsMOy4bu14buDRuG6tOG7q+G7g+G7o8SQ4buDw73hu6/hu53hu6nhu4fhu4NH4bur4bujROG7qeG6teG7h+G7ieG7heG7heG7h+G7g+G7qeG7oeG7q8aw4bupROG6teG7h2nDreG7heG7h+G7gy/hurvhurkv4bqo4bq74bq54bqo4buD4budw71qQ0PhurXhu4fhuqjhu5xq4bqoROG7q+G7t+G7teG7h+G7g0NEScO94buh4bq14buHROG7oUhELWrDveG7q8aw4bu14bqr4buD4bud4buh4bu1ROG7oUJi4buH4bq74bu0xrDDisOC4bur4buD4buj4buR4bu14buDSG/hu4NdauG7s+G7g2HDs+G7teG7g2XDnWrhu7XGsOG7g+G7nOG7qWvhu7Xhu6nDqeG7g+G6qOG7qeG6uOG7neG7g0RCa+G7tcaw4buDQuG7gOG7tcaw4buDw73EkMSC4bu1xrBk4bq5L+G6qOG6u+G6ueG6qOG7g+G7ncO9akND4bq14buH4bqo4bua4bu34bujSeG7h+G7g0NEScO94buh4bq14buHROG7oUhELWrDveG7q8aw4bu14bqr4buDeMSQQ0Thu6vFqUli4buH4bq74buo4burw7nhu7Xhu4Phu7VqSWPhu4NEQnThu7Xhu4Phu5/hu69q4buD4bubbOG7teG7g+G7qcSQScO54bu14buDw51q4bu1xrDhu4Phu5zhu6lr4bu14bup4buD4bud4bu54buDZuG7hWRnxKln4buD4bupauG7g+G7o+G7q8O54bu14buDROG7seG7neG7qeG7g0Lhu4Dhu7XGsOG7g+G6qOG7qUHhu7XGsOG7g+G7qeG6rmPhu4NC4buA4bu1xrDhu4NDbuG7teG7g0jEkOG7k0Rj4buDeeG7qeG7t2rhu7Xhu6nhu4Phu7XEkOG6ouG7q+G7g+G7m27hu7fhu4NGw7nhu4Phu59v4buD4bufw4rhuqThu53hu4Phu53hu5Phuqjhu4Phu53hu6nhur7hu7XGsOG7g+G7neG7qXbhu4PFqFvhu5xk4buDXULhu7fhu7XGsOG7g+G7n+G7uWPhu4NC4buA4bu1xrDhu4NEQsSC4bu1xrDhu4NDbuG7teG7g0jEkOG7k0Thu4Phu53hu5FJ4buDeeG7oeG7t+G7g2Zk4buF4buF4buF4buD4bupamPhu4NC4buA4bu1xrDhu4NEQsSC4bu1xrDhu4NDbuG7teG7g0jEkOG7k0Thu4PDvcSQxILhu7XGsOG7g2ZpZ+G7g+G7qWpk4bq5L+G6qOG6u+G6ueG6qOG7g+G7ncO9akND4bq14buH4bqo4bua4bu34bujSeG7h+G7g0NEScO94buh4bq14buHROG7oUhELWrDveG7q8aw4bu14bqr4buDeMSQQ0Thu6vFqUli4buH4bq7XULDiuG6tOG7neG7g+G7n+G7kUlj4buDw51q4bu1xrDhu4Phu5zhu6lr4bu14bup4buDROG7gOG7tcaw4buD4bufw4rhuqThu53hu4Phu5vhu6t1ROG7g+G7n3Xhu7Xhu4NG4bq04bur4buDRHThu7Xhu4PGsMOB4bur4buDw71s4buD4oCcYcSQauG7g8O9xJDEguG7tcaw4oCdY+G7g0TEkEnhu4Phu7Xhu6nhu6t04bu1Y+G7g0Thu6nhu6Hhu7fhu4NE4bupw4Lhu6vhu4PGsOG7q2rhu7Xhu4Phu53DieG7tcaw4buD4bqqxJBr4buDRELhu63hu7Xhu6nhu4Phuqjhu6lrROG7g0RC4bur4bul4bu14buDeeG7q+G7teG7qeG7g0R14buDLeG7g0hv4buD4bup4bqu4burY+G7g+G7neG7kUnhu4PDvcSQxILhu7XGsOG7g+G7n2/hu4NGbOG7g+G7n2rhu7XGsOG7g8aw4burbuG7s+G7g+G7o+G7meG7teG7g0bDuuG7g+G7o+G7q8O54bu14buDROG7seG7neG7qWPhu4Phu53hu6nhu5NE4buDw73DiuG6pOG7tcawY+G7g8aw4bura+G7g0RC4buv4buDeeG7q+G7teG7qeG7g0R14buD4buf4buh4buz4buDw71t4bur4buD4bud4bupw4pq4buDRMOK4bqy4bu1xrDhu4NI4bq+4bu1xrDhu4NG4bq04bur4buDROG7q8O64buz4buD4bu1w7Phu7XGsGThu4Nh4but4buDRuG7lUlj4buDRuG7q8O54bud4buDSOG7kUnhu4Phu6Phu4bhu7XGsOG7g0Thu6nDiuG6suG7tcaw4buD4bup4burw7nEkOG7g0Nu4bu14buD4bqo4bup4buX4buz4buDRmzhu4Phuqjhu6nhurjhu53hu4Phu6nEguG7q+G7g0R04bu14buDxrDDgeG7q+G7g+KAnGHEkGrhu4PDvcSQxILhu7XGsOKAneG7g0Nz4buDxrDhu7nhuqjhu4Phuqjhu6nhu5nhu7Xhu4PhuqrEkGrhu7Xhu4NEQsOB4bu1xrDhu4Phu7Xhu5Hhu7XGsOG7g+G7nWrhu7fhu4PGsOG7q2vhu4NEQuG7r+G7g0Nu4bu14buD4bqo4bup4buX4buz4buDRmzhu4Phuqjhu6lrROG7g0RC4bur4bul4bu14buDQuG7gOG7tcaw4buDRELEguG7tcaw4buD4bubw7rhu7Xhu4NG4buE4bu1xrBk4bq5L+G6qOG6u+G6ueG6qOG7g+G7ncO9akND4bq14buH4bqo4bua4bu34bujSeG7h+G7g0NEScO94buh4bq14buHROG7oUhELWrDveG7q8aw4bu14bqr4buDeMSQQ0Thu6vFqUli4buH4bq7w51s4buD4bupxJBJw7nhu7Xhu4Phu53hu7nhu4NE4burw7rhu7Phu4Phu7XDs+G7tcawY+G7g0Thu6l14buD4buzbeG7teG7qeG7g0bDuuG7g0Rs4bur4buD4bu1xrDEkEl04bu14buDQuG7gOG7tcawY+G7g3nhu6nhu7Hhu4Phu6nhu5XEkGPhu4Phu5/hu69q4buD4bup4but4bu14bupY+G7g0Thu6nDguG7q+G7g8aw4burauG7teG7g8aw4buZ4bu14buD4buf4buRSWPhu4PDnWrhu7XGsOG7g+G7nOG7qWvhu7Xhu6nhu4Phu59q4bu1xrDhu4NE4buV4bu14buD4buj4bq44bu1xrDhu4Phu51r4bud4buD4buf4burw7rEkOG7g3nhu6vDueG7teG7g0PDtOG7teG7g+G7neG7ueG7g+G7n+G7peG7g+G6qOG7qWtE4buDRELhu6vhu6Xhu7Xhu4Phu6PEkOG7g8O94buv4bud4bupY+G7g+G7teG7qeG7k0Thu4PDvWzhu4PDveG7t23hu6vhu4Phu6nhu63hu7Xhu6nhu4Phu6PEkOG7g8O94buv4bud4bup4buDREJu4bur4buD4bu1xrDhu6nhu6vDueG7s+G7g0RC4bu34bu1xrDhu4NC4buA4bu1xrDhu4NE4buG4buD4bu14bup4burdOG7tWThu4Phu5pq4bu14buDe8SQbuG7teG7g8O9w43hu4NC4buA4bu1xrDhu4Phuqjhu6lB4bu1xrDhu4Phu6nhuq7hu4PDnWrhu7XGsOG7g+G7nOG7qWvhu7Xhu6nhu4Phu59v4buDw73hu6t04bu14buDeXVE4buD4budw4nhu7XGsOG7g+G7nOG6ouG7tcaw4buDREnhu4Nb4bqi4bu1xrDhu4Phu7Jv4buDSOG7kUnhu4Phu6Phu4bhu7XGsOG7g+G7qW3hu4NE4buZ4bu1xrDhu4NE4bup4burdUThu4NJdcSQY+G7g8O94burdOG7teG7g3l1ROG7g+G7ncOJ4bu1xrDhu4NZ4bupxJDhu4Phu6PEkOG7g8O94buv4bud4bup4buDQ+G7q+G7teG7qeG7g0Thu6lr4bur4buDROG7qWvhu53hu4Phu7Jq4buD4buoauG7t2Phu4Phu5tu4bu14buD4bu0w7Phu7XGsOG7g+G7nGtE4buDZUhv4buDXULhu7Hhu4Phu7Rq4bu1xrDDqeG7g+G7o+G7meG7teG7g+G7qeG7reG7teG7qeG7g0Thu6ls4bu14bup4buD4bqqxJDhu5nhu7Xhu4NE4bup4bul4buDeeG7qcSQ4buD4bujxJDhu4PDveG7r+G7neG7qeG7g+G7tcaw4bupduG7g+G7o8OK4bqs4bu1xrDhu4N5dUThu4Phu6nhuqThuqjhu4Phu6PEkOG7g8O94buv4bud4bup4buDREJu4bur4buD4bu1xrDhu6nhu6vDueG7s2Phu4NE4buA4bu1xrDhu4Phu5vDiuG6tOG7neG7g+G7n2vhuqjhu4Phur7hu7XGsOG7g+G7teG7qcSQ4buD4bud4buZxJDhu4Phu6PEkOG7g8O94buv4bud4bup4buDeeG7qWvhu7Phu4Phuqjhu6lrY+G7g+G7tcaw4bupduG7g+G7o8OK4bqs4bu1xrBj4buD4bujxJDhu4PDveG7r+G7neG7qeG7g+G7s23hu7fhu4Phu6nhu6vhu6Xhu7Phu4Phu53hurpq4buD4bujxJDhu4N54bupa+G7neG7qeG7g0RC4bu34bu1xrDhu4NGbOG7g+G7tcaw4bu3bOG7q+G7g0R24bu14bupZOG6uS/huqjhurvhurnhuqjhu4Phu53DvWpDQ+G6teG7h+G6qErEkEThu6nhu7dC4buH4buDQ0RJw73hu6HhurXhu4dE4buhSEQtasO94burxrDhu7Xhuqvhu4NC4burxrDhu6lEYuG7h+G6u+G6uUNEQuG7t+G7tcaw4bq7WeG7qcOy4bud4buD4buc4bqi4bu1xrDhurkvQ0RC4bu34bu1xrDhurvhurkv4bqo4bq7

Khắc Công

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]