(vhds.baothanhhoa.vn) - Có những chiến thắng không có huy chương, không có sách vở ghi lại, cũng không được ai nhìn thấy ngoại trừ bạn. Như khi bạn soi gương mà không thấy chán ghét cơ thể mình, hay thành công tự trấn an bản thân khi những suy nghĩ đen tối kéo đến đã là một chiến thắng rất lớn.
xqHEkHNxw4Phu4bhu6nhu5Dhu5BucOG7jmVF4buS4buG4bqwcOG7m8ah4bqi4bubInbDmnHhu4bhu7Fx4buOxJBF4bqk4buEceG6ouG7r+G7hHHhu5Lhu4jhu5Jx4buExJDhu7nhu5Jxw4Phu5rhu6lxw4PEkMOJ4buExJBx4buC4bq44buExJDGoS/huqLhu5vGoS/EkHPhu5vGoeG7jnHDg+G7huG7qeG7kOG7kG5w4buOIuG6sOG7qcSCcOG7mypHceG7hMSQUuG7hERxw4PEkEXhuqbhu4Rx4buSxJB44buERHHhu4DEkOG7iuG7hERxw4NHccSQ4buYw5pxw4PEkOG7ok3hu4RE4buRceG7gMSQ4buK4buERHHDg0dx4buQ4burw4PEkHFTw5JxRMSQRXHhu4bhu61F4buRccOD4buc4buERHHhu4DEkOG7iuG7hERx4bqu4buiw5PDg3Hhu6lFceG7hMSQ4bq44buEceG7ksSQ4bu5w5px4buEREbhu61FceG7ksOU4bugceG6ouG7reG7hOG7k3E5xJDhu6Jx4buAxJBFceG6ouG7reG7hHHhu5BGRXFE4buiTeG7hERx4buC4buxceG7gMSQ4buK4buERHHhu5LEkOG7ucOaccODxJDhu6vhu4RxRMSQ4bq24buSccODTXHhu5LEkOG6qnHhu4Lhurjhu4TEkOG7kXHEkOG7qcOaceG7ksSQ4bux4buExJBxw4Phu4rhu4REceG7klBx4buSw5Thu7nhu4Rx4bup4buEceG6ouG7r+G7hHHhu5LEkOG7t+G7hHHhu4DEkEVx4buExJBS4buERHHhu5Dhu5jDmnHhu4RExJDDinHhuq7hurDhu4Rx4buS4buIRXHhu4DhurZGceG6ruG6puG7hHHhuq52ceG7huG7sXHhu4JK4buSccODxJBF4bqm4buEceG7ksSQeOG7hERxw5Thu7nhu5Jx4buGTuG7hOG7k8ahL+G7juG7m8ah4buOccOD4buG4bup4buQ4buQbnDhu44lRsSCw5pw4bubxqFF4buCRHHDg+G7huG7qeG7kOG7kG5wxILhu5LEkOG7mOG7guG6onFFKuG6sOG7hOG7kuG6sMOUcHHhu5Dhu5LDmuG7huG6sG5wVEXEguG7ksSQw7VxxalycuG7jlXDtHHEkOG6sEVExJDhu5LDtXHDuXJy4buOVcO0cHHhu5DDlMODbnAvL8ODxILhu4Thu5PhuqLhu6lG4buSxJDhu6nhu4TEkMSQRuG7qeG7k1Phu4QvxILhurDhu5Dhu4Dhu5JG4buOL+G7hOG6sFThu5AvdHVy4bulL3R0w7nEgnRzcnRycsWp4buS4bulw7nFqcO64buGw7kt4buOxJBG4buSRnPDucWpxrB0w7p0xal14bulw7l1dS1z4buTVOG6sOG6ouG7jnBx4bup4buG4buSbnAidsOaceG7huG7sXHhu47EkEXhuqThu4Rx4bqi4buv4buEceG7kuG7iOG7knHhu4TEkOG7ueG7knHDg+G7muG7qXHDg8SQw4nhu4TEkHHhu4Lhurjhu4TEkHBxVEXEguG7ksSQbnDFqXJycHHEkOG6sEVExJDhu5JucMO5cnJwcS/hu5vGoS/hu47hu5vGoeG7jnHDg+G7huG7qeG7kOG7kG5w4buOJUbEgsOacOG7m2XEkOG6vOG7hMSQceG7ksSQRuG7r+G7hERxw4PEkOG7lOG7hERx4buS4bupccODR3HEkOG7seG7hMSQceG6rkrhu4REceG7ksSQ4bqmceG7hOG7scOa4buTcSLhu4rhu4Jx4buE4buxRnHhu5Lhu7fhu4Jx4buSw5Thu63hu4REceG7kuG7iOG7kuG7kXHhu5BGRXFT4buxRnFE4buiTeG7hERx4buC4bq44buExJBx4buQw4Jx4buSUHHhu4DEkOG6sOG7hHHhuqLhu6/hu4Rx4buSxJDhu7fhu4Rx4oCcxJDhu4rhu4Jx4buE4bupw5pxVUXhu4TEkHHhu5LEkOG6pnHhu4TEkOG6vOG7meKAnXEiRsO9w4NxxJDhu4rhu4Jx4buE4buxRnHDg8SQxqDhu45x4bqu4buiw5PDg3HhuqLhu57Dg3Hhu6/hu4TEkHHhuq7hurLhu47hu5Fxw4PEkOG7lOG7hERx4buS4bupceG7kMOCceG7gMSQ4bqw4buEceG7hMSQ4bup4buYw7Vx4oCcxINFceG6oknhu4Rx4buC4bq44buExJBxVUXhu4TEkHHDleG7mOG7q+KAneG7k3EqxJDhu5Thu4REceG7kuG7qXHhu4RExJDDinHhu4RHceG6rk3hu4Rx4buSxJDhu5hB4buEceG7huG7sXHEkOG7seG7hMSQceG6rkrhu4REceG7guG7qeG7hERx4buSw4nhu4TEkHHDg8SQ4bu54buSceKAnOG7klBx4buQ4buiTuG7hETigJ3hu5Fx4buG4buUw4Nx4buE4buxRnHDg+G7qUZxxJDhu57hu4REceG7ksSQ4bq4ceG7hEdFccODxJBNRXHDg8SQTUXhu5NxOcSQ4bui4buERHHhu4RE4bqg4buCceG7huG7rUVx4buSxJDhurhxw4NHcVPhurRx4buER3HDg+G7nOG7hERxREfhu45x4buOxJBB4buEceG6ruG6sOG7gnHhu4bhu61FccODxJBGceG7guG6uOG7hMSQceG7hHfhu4REceG7huG7osOT4buERHHhu5LDicODxJBxw4NQw4Phu5PGoS/hu47hu5vGoeG7jnHDg+G7huG7qeG7kOG7kG5w4buOJUbEgsOacOG7mz/hu6Dhu4REceG6ruG6qnHhu4JK4buSccODTeG7hHHhu5Lhu57Dg3FERcOB4buEceG7gMSQReG6puG7hHHhuqLhu63hu4Rx4buER0Vxw5Thu6lx4buExJBS4buERHHhu4ZPRXHhu4bhu7Hhu4Jx4buSS+G7hHHhu5LEkOG7ok3hu4REceG7hEThu6JPRXHhu4DEkOG7q8OD4buTcWjhu7FxxJB2w5pxw4Phu5zhu4REceG6ruG7oOG7hERx4bqu4bqqceG7gkrhu5Jx4buGT0Vx4buER0Vx4buSReG6pOG7mHHDg1DDg3HhuqLhuqThu4Rx4buEREbhu7FFceG7huG7seG7gnHhu4bhu6nDmnHhuq5K4buERHHhu5BQccSQduG7hMSQccSCReG6qOG7hHHhu5LDlEbhu4REceG7kuG7qeG7k3E3T0Vx4buEROG7ok9FceG7gMSQ4burw4Nx4buER0VxU+G6rHHDg8SQ4buU4buERHHhu5Lhu6lx4bqu4buKRXHhu4DEkEVxw4NHceG7kuG7q8ODceG6rkrhu4REccOU4bu54buSceG7hk7hu4Thu5FxU+G6uHHDg8SQ4buU4buERHHhu5Lhu6lxU+G6oOG7hHHEkOG7qcOaceG6ruG6qnHDmXFV4bqw4buCceG7ksSQ4bqmcURFTkVx4buExJDDgeG7hHFV4bq24buSceG7ksSQ4bqmceG7hOG7sUZxU+G6rHHhu4Lhurjhu4TEkOG7k3E5xJDhu6Lhu4REceG7hMSQReG6rOG7mHHhu4DEkEVx4buExJBS4buERHHhu4ZPRXHhu4RHRXHhu7nDmnHhu4DEkOG7iuG7hERx4buAxJBF4bqm4buEceG7kuG7qXFT4buYRXFT4bq0ceG7guG7sXHhu5LEkOG7ucOaceG7hETEkEVx4buERE9x4bqi4buv4buEceG7ksSQ4bu34buE4buRceG7gOG6tkZx4buSxJDhurBGceG6rkdx4buG4buxceG7kFBx4buSUHHhu5JF4buEceG6ouG6unHhuq7hu6vhu4TEkHHhu4Lhu7nhu5Lhu5NxZOG7ueG7knHhu4DEkEdx4bqu4bqqccODxJDhu5Thu4REceG7kuG7qXHEkEbhu7Hhu4Rx4buSRuG7seG7hHHhu4DEkOG7iuG7hERx4bqu4bqqccOZceG6ruG6puG7hHHhu4ZPRXHhu4RE4buiT0Vx4buAxJDhu6vDg3Hhu4RHRXFT4bqsceG7guG6uOG7hMSQ4buRceG7guG7sXHDg+G7nOG7hERx4buAxJDhu4rhu4REceG7ksSQ4bqqccODxJBPccSQSXHhu5LDlOG7r3Hhu4bhu61FceG7kFBx4buSUHHhu5JF4buEccODxJBGceG7kuG7qeG7k8ahL+G7juG7m8ah4buOccOD4buG4bup4buQ4buQbnDhu44lRsSCw5pw4bubN09FceG7hEThu6JPRXHhu4DEkOG7q8ODceG7gMSQReG6puG7hHHhu5Lhu6lx4bqi4buYxKjhu4Thu5FxU8OBw5px4buSxJDhurhx4buOxJDhu69FccSC4buW4buERHHhu4ZPRXHDg+G7muG7qXHDg8SQw4nhu4TEkHHhu4Lhurjhu4TEkHHhuq7huqpx4buS4bq44buCceG7huG7rUVx4buQUHHhu5JQceG7kkXhu4Rx4bqudnHhu4Lhu7nhu5Lhu5NxOOG6uOG7hMSQceG7hETEkMOKcVPhu7FFccOD4bu34buYceG7klBx4buAxJDhurDhu4RxU+G7sXHhu4DEkMOJw4PEkHHhu4bhuqhx4bqi4buv4buEceG7ksSQ4bu34buEceG7huG7sXHhu4JK4buSccSQ4bux4buExJBx4bquSuG7hERx4buS4buI4buS4buTcSrEkOG7lOG7hERx4buS4bupceG7gMSQ4buK4buERHHhu5JF4bqmw4Nx4buGT0Vx4buAxJDhurDhu4RxxILhu7Hhu4TEkHHDg8SQRnHhu4RE4buiT0Vx4buAxJDhu6vDg3Hhu4TEkOG7ouG7hERx4buG4butRXHDlOG7ueG7knHEkOG7qcOaccSQ4buxceG7kkXhuqjhu4Rx4buG4bux4buCcVNF4bqow4Nx4bquR3HDg8SQRnHDg8SQw4nhu4TEkHHhu4Lhurjhu4TEkOG7k3E/4buiTeG7hERx4buExJBF4bqk4buE4buRcVPhu7FFccOD4bu34buYceG7klBx4buAxJDhurDhu4Rx4bqi4buv4buEceG7ksSQ4bu34buEceG7gMSQ4buK4buERHHDg0dx4buERMSQw4rhu6lx4buG4buxceG7kuG7qXHhu4bhu61FceG7ksSQ4bu5w5pxw5rhuqThu5hx4bquT0Xhu5FxU+G7mEVxU+G6tHHhu4RE4bupw5rhu5NxOcSQ4bui4buERHHhu4RHcURF4buI4buERHHhu4TEkOG7onHhu4JK4buSccSQ4bux4buExJBx4bquSuG7hERxw5rhuqThu5hx4buSxJDhu6JN4buERHHhu5Lhu6lxxILhu7Hhu4TEkHHDg8SQRnHhuqLhu6/hu4Rx4buSxJDhu7fhu4Thu5NxN+G7sXHhuqLhu6JOw4Nx4bquQeG7mHHhu5Lhu6lxxJBJw4Nxw4Phu6vDg8SQceG7hMSQ4bq44buEceG7ksSQ4bu5w5pxREXhu6tx4buSw5ThurpxU+G7sXHhu5LDlOG7t+G7hHHhu5LDlEnhu4REccODxJDDieG7hMSQceG7guG6uOG7hMSQ4buTcSJGw73Dg3HDg+G7nOG7hERxREXhu4jhu4REceG7hMSQ4buiceG7gkrhu5Jxw4Phu7fhu5hx4buSxJBB4buEccODxJDhu5Thu5Fx4bqu4bqqceG7kuG7qXHhu5JF4buEccOUeeG7hERx4buCSUVx4buSxJDhu55xw5TEqEVx4buQw4Jx4buS4buI4buSccSQTeG7hOG7kXHDlMSoRXHhu5Lhu6lx4buQw4Jx4buG4bux4buCceG6ruG7osOTw4Nx4bquReG6rOG7mHHhu5Lhu6lx4buC4buY4buI4buEceG7huG7seG7guG7k8ahL+G7juG7m8ah4buOccOD4buG4bup4buQ4buQbnDhu44lRsSCw5pw4bubxqFF4buCRHHDg+G7huG7qeG7kOG7kG5wRSrhurDhu4Thu5LhurDDlHBx4buQ4buSw5rhu4bhurBucFRFxILhu5LEkMO1ccWpcnLhu45Vw7RxxJDhurBFRMSQ4buSw7Vx4bulcnLhu45Vw7RwceG7kMOUw4NucC8vw4PEguG7hOG7k+G6ouG7qUbhu5LEkOG7qeG7hMSQxJBG4bup4buTU+G7hC/EguG6sOG7kOG7gOG7kkbhu44v4buE4bqwVOG7kC90dXLhu6UvdHTDucSCdHNydHPDueG7peG7ksO54bunw7p14buG4bulLeG7jsSQRuG7kkYtc+G7pcO6dHVz4bul4bun4bulc8O5dMO54buT4bq+4buORHBx4bup4buG4buSbnAidsOaceG7huG7sXHhu47EkEXhuqThu4Rx4bqi4buv4buEceG7kuG7iOG7knHhu4TEkOG7ueG7knHDg+G7muG7qXHDg8SQw4nhu4TEkHHhu4Lhurjhu4TEkHBxVEXEguG7ksSQbnDFqXJycHHEkOG6sEVExJDhu5JucOG7pXJycHEv4bubxqEv4buO4bubxqHhu45xw4Phu4bhu6nhu5Dhu5BucOG7jirhu6nhu47hu5JFRuG7hHDhu5vigJw5UnHEkEbhu7Hhu4REceG7hMSQ4butw4NxYkbhu47igJ1xZeG7qcOa4buGRsOUccSRVEVD4buSceG7kuG7oOG7hERx4bqi4bq6cVXhu6lx4buG4bur4buExJBx4bqiw5JFceG7kMOSceG7ksSQw4nDg8SQceG7gMSQ4burw4Nx4buSxJDhu6JP4buEROG7k8ahL+G7juG7m8ah4buOccOD4buG4bup4buQ4buQbnDhu44lRsSCw5pw4bubZeG7oOG7hERx4bqi4bq6ceG7gOG7pHHhu5LEkOG6unFT4buxcVXhu6lx4buG4bur4buExJBx4bqiw5JFceG7kMOSceG7ksSQw4nDg8SQceG7gMSQ4burw4Nx4buSxJDhu6JP4buEROG7kXHigJxkeOG7hHHDg8SQ4buU4bup4oCdcWXhu6nDmuG7hkbDlHHEkVRFQ+G7knHhu4DEkOG7iuG7hERxU+G6uHFTw4HDmnHhu4Lhu7FxxILhu6Dhu4REceG7huG7rUVxU0XhuqjDg3Hhu5LEkOG6sEZx4bqu4buYS0VxxIJI4buERHHhu4TEkOG7rcODceG6rsSo4buERHHDleG7mOG6pHHDg+G7muG7qXHhu4Lhurjhu4TEkOG7k3HEkeG7qeG7mHHhu4DEkEVxU+G7inHDg+G7luG7hERx4buSxJDhu7Hhu4TEkHHDg+G7iuG7hERxU05FceG7qeG7huG6ouG7mOG7gnHhuq5B4buYceG7kuG7qcOaceKAnMOsRuG7mHHhuqLhurDhu4ZG4buERHFUReG7ksSQceG7guG6sOKAneG7kXFl4bupw5rhu4ZGw5Rx4buS4bug4buERHHhu5LDlOG7r3Hhu4ZPRXFTTkVx4buST3Fl4bqw4bqw4buEcWhGROG7mOG6sHFT4bqsccOV4buYduG7hERx4buSxJBPRXFEReG7qeG7hHHEkEnDg3HDg+G7ueG7jnF0w7Vx4oCcOuG7gnHhuqLhurpx4buSw4DDmnHDg8SQ4bupw5px4bqiw5JFceG7hMSQR+G7gnHDg+G7q8ODceG6ouG7reG7hHFE4burRXHhu4RLRXHhu5JF4bqm4buERHHhu5LDlEbhu4REceG7ksOU4buiT+G7hEThu5FxxJBJceG7hETEkMOKceG6sOG7gnHDg8SQ4buz4buERHHEkOG7qcOaccSQRnFT4buxccOD4buc4buERHHDg8SQ4buz4buERHFVReG7hMSQceG6ruG6suG7jnFE4bq4ceG7hOG6pOG7hHHEkElxw4PEkOG7s+G7hERx4buSxJDDqOG7gnHhu4RHRXHhu4RR4bupceG7hk9FcVNORXHhurDhu4Lhu5NxIklxw4NI4buEceG7hETEkMOKceG6sOG7gnHhu4bhu7Fx4buA4bq0ceG7gOG7pHHDg8agw4Nxw4PEkOG6vHFT4bq4ceG6sOG7gnHhu5LEkMOJw4PEkHHhu4TEkOG7rcODceG6rsSo4buERHHDleG7mOG6pHHhu4ThuqThu4RxxJBJccODxJDhuqZx4buExJDhu61GceG6sOG7gnHhu5Dhu5jhu4jhu5LigJ3hu5NxaMOBw5px4buExJDhu6Lhu4RE4buRccODxJDDieG7hMSQceG7kFBx4bquw73Dg3HhuqJF4bqo4buSceG7hOG7scOaceG7guG7sXFl4bupw5rhu4ZGw5RxxJFURUPhu5Jx4buOxJDhu6txU+G7jHHhuq7hu6LDk8ODceG7hMSQReG6rOG7mHHhu4Dhurxx4buGxqDDg3Hhu7fhu4Jx4buExJDhu63Dg3E4xq9xU+G7sXHhu5LEkOG6pnFERU5F4buTcWXDlMOSceG7ksSQ4bux4buExJBx4buEROG7ikVx4buQ4bupRnHhu4TEkOG7rcODcWJG4buOceG6ruG7osOTw4Nxw5rhuqThu5hx4buSxJDDicODxJBxU+G7sXHhu5B34buEceG6rkfhu4Rx4buExJDhu7nhu5Jx4buSw5RG4buERHFEQeG7hHHhu4JK4buSceG7ksSQw4Hhu45x4buAxahxw5Xhu5jhu6nhu5PGoS/hu47hu5vGoeG7jnHDg+G7huG7qeG7kOG7kG5w4buOJUbEgsOacOG7mzlE4buiT0Vx4buAxJDhu6vDg3Hhu4TEkOG6uOG7hHHhu5LEkOG7ucOaceG7ouG7mOG7kXHhu4DEkOG7mMOa4bqm4buSceG6rkXhuqrhu4Jxw4Phu5rhu6lx4buS4bupceG7huG7sXHDg8SQ4bui4bupceG6ruG7muG7kXHhu5Lhu6lxw4Phu5zhu4REceG7jsSQ4buvRXHhu5JQceG7hMSQ4bq44buEceG7ksSQ4bu5w5pxw4PEkOG7lOG7hERx4buEUuG7qeG7k3E54bqm4buYceG7gMSQ4buK4buEROG7kXHhu5Lhu6lx4buQw4Jx4buG4butw4Nx4buG4buIRXHhu5LDlEbhu4REceG7hMSQUuG7hERx4buGT0Vx4buExJDDgeG7hHFV4bq24buSccOD4bua4bupceG7ksSQ4bqmcURF4bup4buEcVPhu7Fx4buC4bu54buSceG6rkVx4buGSOG7hERx4buAReG6pOG7hHHhuq7hurrhu4TEkHHEguG7seG7hMSQccODxJBGccODxJDDieG7hMSQceG7guG6uOG7hMSQ4buTcSJ2w5px4buSxJDhu57Dg3HEgsOBw5px4buCTEVx4buQ4bur4buERHFT4buxceG7hlDhu6lxw4PEkEnhu4Rx4buExJDhurjhu4Rxw4Phu5hKw4Nx4bquT0Vx4buE4buxw5px4bqieeG7hERx4bqu4buKRXHhu4J44buScVPhu5hFceG7kuG7ok1FccSQTeG7hOG7k3E5xJBS4buERHHDg8SQReG6puG7hHHhu5LEkHjhu4REceG7ucOaceG7hMSQw41x4bqi4bq2ceG7ksSQ4buKReG7kXFT4buxccODR3Hhu4DEkEVx4buG4buxcVPhu4pxxJDhurjhu4TEkOG7kXHhu4TEkOG7ouG7hERxw4PEkOG7lOG7hERx4buG4buxceG7hMSQUuG7hERx4bquReG6rOG7mHHhu5Lhu4jhu5JxxJBN4buEceG7gkxFceG7hEThu7HDmnHDg+G7muG7qXHhuqLhu63hu4Thu5NxaOG7sXHhuqLhu63hu4Rx4bqu4buiw5PDg3Hhu47EkOG6tuG7jnHhu5JQccSQ4buxRnFT4bqsccODxJDhu5Thu4RE4buTxqEv4buO4bubxqHhu45xw4Phu4bhu6nhu5Dhu5BucOG7juG7qOG7mOG7ksSQRsOUcOG7myJG4bux4buERHHEkU3hu4TGoS/hu47hu5s=

Hoàng Sơn

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]