(vhds.baothanhhoa.vn) - Chú họ gọi điện thúc giục nói cuối tuần gắng bố trí về chú trao đổi công việc. Cuối năm biết bao việc, nhưng tôi vẫn phải sắp xếp, bởi đã lỡ hẹn chú mấy lần.
auG6ouG7j8Oy4bux4bqk4bubw43DjeG7gcOzR8Ojw4PDjOG6pHbDs2vhu7DhuqLhu6XDjMOy4bux4bqi4bq+w4PDsuG7sUvhu5vDsuG6rOG6oE3hu4bDg8Oy4bqk4buj4bqs4bqgw6zDrMOsai/huqLhu49rakfDsuG7seG6pOG7m8ONw43hu4HDs0clduG7m+G7rcOza+G7sOG6ouG7iMOy4bqiQ8Oy4bqgQ8ODw7Lhu6/Dg+G7ueG6rMOyw4zhuqLhu4jhu7HDsuG6oMODSuG7scOy4bqs4bqqw4PDsuG7seG7isOJw4PDssOM4buK4bun4bqsw7LhuqBy4bqs4bqgw7Lhu6vDicOyw4xJxILDsuG7juG7t8Oy4bux4bqi4buIw7LDjEnhu5vhuqjDsuG7r+G6vMODw7Lhu7FF4bqs4bqgw7Lhu47Dg+G7ueG7scOsw7Lhu7Dhu4rDicODw7Lhuqxx4bqmw7Lhu6vDg+G7tcOMw7Lhu6vhu5vhuqjDsuG7jsOD4bu54buxw63DsuG6rOG6ok3huqzhuqDDssOMRcODw7Lhu47hu6nhuqzDskfhuqLhu6HDg8Oyw41yR8Oyw5Thu7VHw63DsuG7q+G7hMODw7Lhu69ww7LhuqRGw7LhuqJ44bqsw7Lhu7HhuqLhu4jDsuG6puG7peG7kMOy4bqk4bun4bqsw6xqL0drakfDsuG7seG6pOG7m8ONw43hu4HDs0fhu7Dhu5tHw4zDg+G6qOG6rMOza2rDg+G6puG6oMOy4bux4bqk4bubw43DjeG7gcOz4butw4zhuqLhu4rhuqbhu6vDssOD4buwduG6rMOMdknDs8Oyw43DjOG7kOG6pHbhu4HDs8OVw4Phu63DjOG6omjDsuG7leG7jeG7jUfDlGnDsuG6onbDg+G6oOG6osOMaMOy4buR4buV4buNR8OUacOzw7LDjUnhu7Hhu4HDsy8v4bux4but4bqsw6zhu6vhu5vhuqjDjOG6ouG7m+G6rOG6ouG6ouG6qOG7m8Os4buO4bqsL+G7rXbDjcOCw4zhuqhHL+G6rHbDlcONL8O1w7Xhu5Phu48v4buP4buV4buV4but4buN4buP4buR4buT4buTw7Xhu43DjMO04buT4buR4buV4bqk4buRLeG7mcOs4bq0R+G6oMOzw7Lhu5vhuqTDjOG7gcOz4buw4bqi4bulw4zDsuG7seG6ouG6vsODw7Lhu7FL4bubw7LhuqzhuqBN4buGw4PDsuG6pOG7o+G6rOG6oMOsw6zDrMOzw7LDlcOD4butw4zhuqLhu4HDs+G7leG7jeG7jcOzw7LhuqJ2w4PhuqDhuqLDjOG7gcOz4buR4buV4buNw7PDsi9rKcOD4bqs4bqiw7LhuqJD4bubw7Lhu7FL4bubw7Il4bqo4buj4bqs4bqgw7Ilw7nhuqxqL0drakfDsuG7seG6pOG7m8ONw43hu4HDs0fhu6rhuqjhu63hu5DDs2tiT+G7m8Oy4burTeG7gOG7scOy4buO4buj4bqow7Lhu7HhurzhuqzhuqDDrcOy4bux4bqi4buIw7Lhu69ww7Lhu47hurjhuqzDsuG7jnDDsuG6rOG6qsODaMOy4buw4budw4PDsuG7m+G6rOG6osOy4bux4bud4bqsw7Lhu6vhurrDssOMSeG7s+G6rMOyw4zhurbhuqzhuqLDsuG7juG7t8OySeG6uMODw7Lhu6/hu6Xhu5DDsuG7o8Osw7Lhu7DhuqLhu4jDsuG7seG6ouG7hsOy4buvRMOy4bux4buhw7LhuqZyw4zDrMOyw6PhuqLhu53Dg8Oy4buv4bq6w7Lhu45P4bubw7LDjOG6okHDsuG6osOD4bu54bqsw7LDjOG6ruG6rOG6osOy4bux4buh4bqmw63DsuG7jk/hu5vDsuG7seG6ouG6qMOyw4zhuqLhu6Xhu5DDssONw5PDssOMSeG6sOG6rOG6osOyw4xJQ+G6rOG6oMOy4buxS+G7m8Oy4bux4bqi4buIw7LhuqThu6PhuqbDssOMRcODw7LhuqThuqjDsuG6pHLhuqzhuqDDrMOy4buw4bun4bqmw7Lhu7HhuqJ34bqsw7Lhu7HhuqLDqMOyw4xJ4buz4bqsw7LDjOG7m+G7kMOy4buv4bun4buKw7LDjEXDg8Oy4bqs4bqg4bq84bqsw7LhuqzhuqDhu5vhuqzhuqDDssON4buK4buQw7Lhu6/huqjhu53huqzDssOUduG6psOy4buOw4Phu7nhu7HDsuG6oOG6rsOyw43DvcOy4butw4PDgeG6rMOySeG7m8Osw7LDo0XDg8Oyw4zEguG6rOG6osOyw4xP4bqs4bqgw7Lhu47Dg+G7ueG7scOy4bqm4bq6w4zDrcOy4bqs4buj4bqow7LhuqThu6PDssOUw7nhu5DDsuG6puG6usOy4bux4bqi4bqow7Lhu7Hhu53hu7HDsuG7sUrDrcOy4bqk4buj4bqmw7LhuqzhuqLhu6PDssOM4bqi4buGw7LhuqJDw63DsuG7r+G6quG6rOG6oMOy4bqg4bqqR8Oyw5TDueG7kMOy4butw5PhuqzhuqDDsuG6rEXhuqzhuqDDssOM4bqiReG6rMOy4bqm4buAw4PDsuG7r+G7t+G7isOyw5ThuqjhuqzhuqDDsuG7seG7ocOySeG6uMODw63DsuG7jsWp4buQw7LDjOG6ouG6rsOy4buOw4Phu7nhu7HDsuG6oOG6rsOy4buvw7nhu5Bnw7IlReG6psOy4bqs4bqqw4PDssOMSeG7s+G6rMOy4buvw4Phu7nhuqzDssOM4bqi4bqo4bufw4PDrcOy4bux4bqi4buIw7Lhu7FOw7LhuqzDkuG7m8Oyw4LEguG6rMOy4bqsw5Lhu5vDsuG6ouG7hMOtw7LhuqzhuqrDg8Oy4buOw4Phu7nhu7HDskjhu4rhu5vhuqzDssOMSUPhuqzhuqDDsuG6pHLhuqbDrcOy4bux4bqi4bud4buKw7Lhu47hu7fDsknhurjDg8Oy4burw4Phu7XDjMOsw7LDo+G7o+G6rMOy4bul4bqmw7Lhu7HhuqLDqMOy4bqm4bujw7LDjEXDg8Oy4buO4bup4bqsw7Lhu7HhuqJN4bubw7LDjOG6okHDsuG6rOG6oOG6ouG6ssOySeG7m8Osai9Ha2pHw7Lhu7HhuqThu5vDjcON4buBw7NH4buq4bqo4but4buQw7Nr4buu4bub4bqs4bqgw7LDjMOD4bu1R8Oyw4xK4buxw7Lhu45yw4zDsuG6rHDhuqjDrcOyw4zhuqLhuq7DsuG7seG6ouG7iMOy4bur4buh4bqow7LDjOG6okXDg8Oy4bux4bqi4buhw7Lhuqbhu6Xhu5DDssOC4bqiw4PDsuG7m+G6rOG6osOy4buO4bu3w63DsuG7r0HDsuG7seG6ouG7iMOy4bqgQ8ODw7Lhuqbhu6Xhu5DDsuG7r07hu5vDsuG7r+G7teG6rMOy4buKw4nhuqzhuqDDsklN4buC4buKw6zDsmXDsuG7seG6ouG7iMOy4bqk4bujw7LhuqBDw4PDsuG6puG7peG7kMOy4buvTuG7m8OyduG6psOy4bqiQ8Oy4buv4bub4bqs4bqgw7LDjcOD4bqs4bqiw7LDjcOJ4bqs4bqgw7Lhu4TDsuG6pOG7o+G6rOG6oMOy4buxxKjhuqzhuqDDsuG7r+G7teG6rMOyw4zDg+G7tUfDssOMRcODw6zDsuKAnCHhuqJF4bqs4bqgw7Lhu69N4buC4buxw7Lhu6/DueG7isOy4bux4bqi4buIw7Lhur7Dg+KAncOtw7LDjEXDg8Oy4bqs4bqqw4PDrMOy4oCc4bqj4bub4bqow7LhuqThu5/Dg8Oyw4LhuqJF4bqs4bqgw6zDsinhuq7huqzhuqLDsuG7juG7t8OySOG7iuG7s8Otw7Lhu4rDieG6rOG6oMOy4buO4buAw4PDsnbhuqbDsuG6puG6ruG6rOG6osOy4bux4bqid+G6rMOySU3hu4Lhu4rDrcOy4bux4bqiTsOyR+G6ouG7ocODw7LDguG6ouG7neG7seG6osOyw4LhuqJO4bubw7LhuqDhuq7DsuG7r8O54buKw6zDsuG7ruG7peG7kMOtw7Lhu7HhuqLhu53hu4rDsuG6rOG6ouG6ruG6rMOyw4Lhuq7hu5vigJ3DrMOyYk/hu5vDsuG6rOG6qsODw7Lhu7HhuqLhu4jDsuG7jk/hu5vDsuG7seG6ouG6tsOy4buO4buj4bqow7Lhu7F0R8Oy4bqg4bujw7Lhu6/hu5vhuqzhuqDDsuG6rOG6osOJw4zDsuG7hMOy4bux4bqiw4Phu7Xhu7HDsuG7q+G7isOy4bqs4bq+w4PDsuG6oOG6quG7scOyw43DueG6rMOsw7LigJwp4bujw7LDjOG6osSC4bqmw7Lhuqbhu6Phu5DDsuG7r8ODw7Lhu7HhuqLhu4LDsknhurjDg8Oy4buv4bul4buQw63DsuG6puG7o+G7kMOy4buvQcOy4bux4bq+4bqmw7Lhu7FL4bubw7LDjOG6osSC4bqmw7Lhu7XDrcOyw4zhuqLhuq7DsuG6pOG7p+G6rMOyw43hu5vhu4rDsuG7r0/huqzhuqDDsuG7juG7t8Oy4bqs4buM4bubw7PDrMOyw6NFw4PDsuG7q8OD4bu1w4zDssOMxILhuqzhuqLDssOM4bqixILhuqbDsuG6ouG7m+G7kMOyw4LhuqLDg8Otw7Lhuqzhu7PhuqzDsuG6psODw4HhuqzDsuG7sU1G4bqs4bqgw7LhuqBDw4PDsuG7r8OD4bu54bqsw7LDlMOD4bqsw7LDjOG6ouG7m+G7kMOy4buv4bq8w4PDsuG6pOG6sOG7seG6osOy4buxReG6rOG6oMOy4buOw4Phu7nhu7HDsuG7rcOTw7LDgsOD4bu14bqsw7LDjElN4buA4buxw7Lhu6/huqrDrGovR2tqR8Oy4bux4bqk4bubw43DjeG7gcOzR+G7quG6qOG7reG7kMOzayXhur7huqzDssOMw4Phu7XhuqzhuqDDssON4bub4buKw7LDjOG6ouG6rsOy4bqm4bul4buQw7Lhu69O4bubw7J24bqmw7LDjEnhuqjhuqzhuqDDsuG6okPDsuG7r+G7teG6rMOtw7Lhu7Hhur7huqbDsuG7rUPhuqzDsknhu5vDrcOy4buxw7nhu4rDsuG7seG6ouG7iuG7kOG7ueG6rMOy4bux4bqixILhuqzhuqLDsuG7q3LDjMOy4buv4bun4buKw6zDsuKAnOG7muG6rOG6osOy4bux4buhw7Lhuqzhu6Phu5DDrcOy4bux4bqi4buIw7Lhu47hu4DDg8Oy4bux4bud4buxw7J24bqmw7Lhu7HhuqrDsuG7scO54buKw7Lhu7HhuqLhu4rhu5Dhu7nhuqzDsuG6puG7isOJ4bqsw7LhuqzhuqrDg8Oy4buO4buAw4PDsuG7m+G6rOG6osOsw7Lhu5rhuqzhuqLDsuG6pOG7o8Oy4bqs4bqgTeG7hsODw7LDjcOJ4bqs4bqgw7Lhu4TDssOM4bqi4buj4bqs4bqiw7JH4bqiw4nDrcOy4bqk4buj4bqmw7Lhu47Dg+G7ueG7scOyPOG6ouG7o8Oy4bqsTeG7gOG7scOtw7Lhu7HhuqLhurbDsuG7seG6qsOy4bub4bqs4bqiw7Lhuqbhu4DDg8Oy4bqgw4Phu4hHw7Lhu69N4buC4bux4oCdw6zDsuKAnGLDueG6rOG6oMOtw7Lhu7HhuqLhu53hu4rDsuG6rOG6oOG6onbDsuG7n8Osw7Jiw4Phu7nhu7HDsuG7sUvhu5vDsuG6okPDssOMSeG6qOG6rOG6oMOyw4LhuqLhu6HDsuG6rHHhuqzhuqDDsuG7seG6ouG7neG7isOyw43DuuG6rMOyw43hu6PhuqzhuqDigJ3DrMOy4oCcIeG6okXhuqzhuqDDskfhuqLhu6HDg8Oy4buOw4Phu7nhu7HDsuG6okPDrMOyKOG7o8Oy4buOw4Phu7nhu7HDsuG6pOG7o+G6rOG6oMOsw7Jiw4Phu7nhu7HDsuG6pOG7o+G6rOG6oMOy4buxQuG6rMOyw4zhuqjDsuG6ouG6vuG6rMOy4buOw4Phu7nhu7HDsuG6okPigJ3DrMOsw6xqL0drakfDsuG7seG6pOG7m8ONw43hu4HDs0fhu6rhuqjhu63hu5DDs2vhuqPhu5vhu4rDsuG6puG6usOMw7LhuqLhurjDg8Oy4bux4bujw7LDguG7s8Otw7LhuqzhuqLhu4zhuqzhuqDDsuG7seG6onfhuqzDsklN4buC4buKw7Lhu7FOw7LDjOG6ouG7tcOy4bqsw7nhuqzhuqDDsuG6pOG7s+G6rMOtw7Lhu690w4zDssOU4buKw4nhuqzhuqDDrcOySeG6uMODw7Lhu7FM4bqs4bqgw7LhuqLhu7XDjMOy4bux4bqi4bubw4PDssOM4bqiTsOy4bqi4bubw4PDrcOyw4xFw4PDssOM4bqi4bul4buQw7LhuqTDueG6rOG6oMOy4bqkw7nhuqzhuqDDrMOyKOG7iOG7scOy4bqs4buj4buQw7LDjOG6ouG6rsOy4bux4bqi4buIw7Lhu47hu6PDsuG6rOG6ouG7jOG6rOG6oMOy4buvTuG7m8OyduG6psOy4bqiQ8Oy4bqm4buAw4PDsuG7q3LDjMOy4buv4bun4buKw7Lhu47hu6PhuqjDsuG7jsOD4bu54buxw7Lhu7HhuqLEguG6rOG6osOsw7LigJzhu7DhuqLhu6HDsuG6pOG7o8Oy4bux4bqi4buKxrDhuqzDsuG7q+G6sMOy4buv4bu14bqsw7LDjOG7tcOMw7LhuqThu6PhuqzhuqDDssOM4bubw7Lhuqbhu4rDieG6rMOyw4xJ4bub4bqs4bqgw7LhuqLhuqjhu6PhuqzhuqDDsuG7seG6ouG6qMOy4bqk4bq64bqs4bqgw7LhuqThu6nhu5DigJ3DrMOy4oCcw6NN4buE4bqs4bqgw7Lhu47Dg+G7ueG7scOy4bqg4bquw63DsuG6rMO54bqs4bqgw7Lhu7Hhu5vhuqjDsuG7r+G7hsODw7LDjcOJ4bqs4bqgw7LDjMOD4bqs4bqiw7LDjOG6ouG7p+G6rMOy4bqk4bujw7Lhu47Dg+G7ueG7scOy4bqs4buz4bqsw7LhuqThu6PhuqbDsuG6puG7o+KAncOtw7LDjEXDg8Oy4bux4bub4bqow7LhuqJO4bqs4bqgw7LhuqDhuqpHw7Lhu47hu6PhuqjDrMOy4oCcPOG6ok3huqzhuqDDsuG6rOG6oHTDjMOy4bqsw4rDg8Oy4bqk4buj4bqs4bqgw7Lhuqbhuq7huqzhuqLDsuG7seG6ouG6tsOy4bux4bqqw7Lhuqbhu6Xhu5DDsuG6okPDrcOy4bqm4bujw7LhuqJDw7Lhuqbhuq7huqzhuqLDsuG6pOG7n8ODw7Lhu7HhuqrDsuG7seG6ouG7neG7isOy4buxReG6rOG6oMOyw4zhu53hu7HDsuG7hMOyw4xJ4buz4bqsw7LDjOG6tuG6rOG6osOtw7Lhu6vhu53hu7HDssOMSU3hu4ThuqzhuqDDssOM4bqiReG6rMOy4bqiReG6psOyw4xJTeG7gOG7scOy4bqs4bqqw4PDsuG7seG6ouG7iMOy4bqgQ8ODw7Lhu7HhuqLhu53hu4rDsuG7juG7t8Oyw5R24bqmw7Lhu5LDssOCw4Phu7XhuqzDsuG7seG6ouG7neG7isOyw4zhuqLhu7XDsuG6rOG7o+G6qMOsw7Io4buj4bqs4bqgw7LDjOG7m8Oyw4zhuqjhu6PhuqzDsuG6rOG6oE3hu4bDg8Oy4bqk4buj4bqmw7LhuqxF4bqs4bqgw63DssOM4bqi4buKw7LhuqzhuqLFqUfDssOC4bqiReG6rOG6oMOy4bqs4bqiw4Phu7fhu4rDrcOy4bqm4bujw7Lhu47Dg+G7ueG7scOyw4xJ4bub4bqs4bqgw7LDjEnEgsOyw4zhu7XDjMOy4bqk4bun4bqsw7Lhuqzhu6Phu5DDssOM4bqi4bquw7LDguG6ouG7ncOy4bqs4bqiw4Phu7fhu4rigJ3DrGovR2tqR8Oy4bux4bqk4bubw43DjeG7gcOzR+G7quG6qOG7reG7kMOza8Oj4bqiduG6qMOy4bux4bqi4buIw7LDjOG6ouG7isWpw4zDsuG6pOG7n8ODw63DsuG7q+G7neG7scOyw4xJTeG7hOG6rOG6oMOyw4zhuqJF4bqsw7Lhu63Dk8Oyw4LDg+G7teG6rMOy4bqs4buj4bqow7LhuqThu6PDsuG6pOG7o+G6psOy4bux4bq84bqs4bqgw7Lhu7HhuqLhu6PhuqjDrcOy4butw5PhuqzhuqDDsuG7scO54buKw7LhuqTDg+G7s+G6psOy4buvw4Phu7nhuqzDssOMSeG7m+G6rOG6oMOyw4xJxILDrcOyw4xJduG6qMOy4bux4buGw7Lhu6tN4buA4bqmw7LDjeG7isOJw4zDssOM4buK4buQ4bu14bqsw7Lhu69N4buG4bqs4bqgw7Lhu7HhuqLEguG6rOG6osOtw7Lhu7FM4bqs4bqgw7LhuqLhu7XDjMOy4bqi4bq+4bqsw7LDjElx4bqmw7LDjEnDg+G7ueG7isOsw7LigJwhw4PhuqzhuqLDskfhuqLEgsOy4bqs4bqiw4Phu7fhu4rDssOM4bqi4bu1w7Lhu7HhuqLhurbDsuG7seG6qsOyw4zhuqJBw7LDjElF4bqs4bqgw7Lhu47hu6PhuqjDssONw5PDskvhuqzhuqDDsuG6ouG6usOy4buxS+G7m8Oy4bqs4bqi4buM4bqs4bqgw7LhuqzhuqBN4buGw4PDsuG7r8ODw7JJ4bubw7LhuqzhuqJNw7Lhu7Hhu53hu7HDsuG7m+G6rOG6osOyw4zhuqJFw4PigJ3DrcOy4bux4bqi4buIw7LhuqzhuqrDg8Osw7Io4buI4buxw7Lhuqzhu6Phu5DDssOM4bqi4bquw7LDjEXDg8Oyw4LhuqJF4bqs4bqgw7Lhu7FC4bqsw7Lhu7Hhu5vhuqjDsuG6ok7huqzhuqDDsuG7r03hu4Lhu7HDsuG6rOG7jOG7m8Otw7LhuqZ0w4zDsuG6puG7o+G7kMOyw4zhu53Dg8Oy4bqmd8OMw6zDsuKAnOG7rOG7n8Otw7Lhu7HhuqLhu53hu4rDsuG7r+G6uOG6rOG6oMOy4buSw7LhuqThu6PDssOMSeG7m+G6rOG6oMOy4bqi4bqo4buj4bqs4bqgw7LhuqzhuqDhu6Phu5DDssOM4bu1w4zDsuG7r0HDsuG6pOG7o+G6rOG6oMOySOG7iuG7s8Oy4buveEfDsuG6ouG6vuG6rMOtw7LhuqzhuqJN4bqs4bqgw7Lhu7FM4bqs4bqgw7Lhu7HhuqJP4bqs4bqgw7LhuqbDk+G7scOyw4zhuqJFw4PDsuG7n8Osw7I84bqiTcOyw4zhuqLhu7XDsuG7q0PhuqzDsuG7seG6ouG7neG7isOyw4LhuqLhuqrDssOC4bqi4bub4bqmw7Lhu69N4buC4buxw6zDsuG7sOG6ouG7iMOy4bqs4bqqw4PDsuG6pOG7n8ODw7Lhu47hu4DDg8Oy4bur4bud4buxw7LDjElN4buE4bqs4bqgw7LDjOG6okXhuqzDssOUduG6psOyw4zhuqLhu7XDsuG6rOG7o+G6qMOtw7Lhu7HhuqrDsuG6oMOD4buh4bqmw7Lhu6vhu4DDjMOy4buvTeG7guG7scOyw4LhuqLhuqjhu6HhuqzDsuG6rOG7o+G6qMOyw4LhuqJF4bqs4bqg4oCdw6zDssOjRcODw7Lhu45P4bubw7Lhu61Ow4zDsuG6pOG7hsODw7LDjOG6ouG6rsOy4bqm4bq6w4zDsuG7r07hu5vDsnbhuqbDsuG7r+G7m+G6rOG6oMOyw43DuuG6rMOy4bux4bqi4bulw4zDsuG6pnbhuqzDssOMSeG6qOG6rOG6oMOy4bqs4bqgTeG7hsODw63DsuG7q8OJ4buxw7LhuqThu7PhuqzDsuG6rOG6qsODaMOy4oCc4bua4bqs4bqiw7Lhu4TDssOM4bqi4buj4bqs4bqiw7JH4bqiw4nDsuG6puG7o8Oy4bux4bqi4buhw7Lhu6tz4bqs4bqgw7Lhuqbhu6Xhu5DDsuG7r07hu5vDsuG7hMOySOG7iuG7s8Osw7Ih4bqiReG6rOG6oMOy4bqk4buj4bqmw7LDjOG6ouG6rsOyw4zhuqJFw4PDrcOy4bux4bqiTsOy4buvcMOy4bux4bqi4bq+w4PDssOM4bqi4bquw7LhuqzhuqDhu5/Dg8Oy4bqg4bquw7LhuqZN4bubw7JJ4bq+w4PDrMOyKOG7o+G6rOG6oMOyw4zhu5vDsuG7seG6ouG7isaw4bqsw7Lhu6vhurDDsuG6pOG7s+G6rMOyR+G6osOJw7JJ4bq4w4PDsuG7r+G7peG7kMOsw7I84bqgTeG7hsODw7JH4bqiw4nDskfhuqLhu6HDg8Oy4bqi4bqo4buj4bqs4bqiw7LDjEnhu53huqzhuqDDsuG7seG6ok7DssOMeEfDsuG6rOG6onhHw7LDjeG7m+G6qMOy4buvTeG7guG7scOsw7I5w7LDo+G6ouG6vMOyYnHhuqzDrcOyZOG7m8OyJeG6qOG7o+G6rOG6oMOyw4LDg+G7m8Oyw4Lhuq7hu5vDrcOy4buxQuG6rMOy4bqk4buj4bqmw7LhuqThu4DhuqzDsuG6ouG6vuG6rMOyw4zhu5vDsuG6rOG6osOD4bu34buK4oCdw6xqL0drakfDsuG7seG6pOG7m8ONw43hu4HDs0fhu6rhuqjhu63hu5DDs2vDo0XDg8Oy4bux4bqi4buCw4zDsuG6rOG6ouG7gMOy4bqm4bul4buQw7LhuqThu6fhuqzDsuG7juG7t8Oyw4xJTeG7gOG7scOy4bux4bqi4buIw7LDguG6ouG6qHbDsuG6pOG7o+G6rOG6oMOyw4zhu5vDssONckfDssOM4bqi4buj4bqs4bqiw7JH4bqiw4nDrMOy4buw4bqi4buIw7LhuqzhuqDhuqJ2w7Lhu7HhuqJLw7LDjOG6sOG7seG6osOyw5Rww7LhuqzhuqrDg8Oy4bqk4bujw7LDjEnhuqjhuqzhuqDDskjhu4rhu5DDsuG6ouG6qOG7n+G7seG6osOyw5Rww7Lhuqbhuq7huqzhuqLDssONw73DsuG6rOG6osWpR8Oy4buO4buj4bqow7LDjOG6ouG6sMOyw4xJ4bul4bqsw7LhuqLhu4rhu5Dhu7nhuqzDsuG6rOG7m+G7kMOy4bqm4bubw4PDrGovR2tqR8Oy4bux4bqk4bubw43DjeG7gcOzR+G7quG6qOG7reG7kMOzayXhuqrhu5vDsknhu5vDsuG7seG7ncODw7Lhu47Dg+G7ueG7scOy4bux4bqi4bq+w4PDsuG7seG6qsOyw4zEguG6rOG6osOy4oCc4buvw4PDssOMSU3hu4Dhu7HDrcOy4buv4bqq4bqsw7Lhu6/hu6fhu4rigJ3DsuG6puG7o8Oy4bqs4bqgTeG7hsODw7LhuqThu6PhuqzhuqDDssOMRcODw7Lhu690w4zDsknhu5vDssOM4bu1w4zDsuG6rOG7o+G7kMOy4bqk4bujw7Lhu69Bw7LDjMOD4bu54bqmw7Lhu7HFqeG6rMOy4bux4bqi4bulw4zDsuG7seG6ouG6vsODw7Lhu7FL4bubw7Lhu63DueG6rMOyR+G6osOJw7LDjeG7m+G6qGfDssOjRcODw7LDjOG6ruG6psOy4bux4bud4bux4bqiw7LDjEnhuq7DsuG6ouG6qHDhuqzDrcOy4bqs4bqqw4PDsklz4bqs4bqgw7Lhu47Dg+G7ueG7scOy4buxS+G7m8Oy4bqk4buj4bqs4bqgw7JJ4bulw4zDsuG6ouG7m+G7kMOtw7LhuqzhuqJN4bqs4bqgw7Lhu69Bw7Lhu7HhuqLhuqjDsuG7seG6ouG7neG7isOy4bux4bqqw7LDjOG6ouG7hsODw7LhuqDDg+G7m+G6rMOy4bux4bqi4buKxrDhuqzDsuG7q+G6sMOtw7LhuqJF4bqmw7Lhuqzhu5vhu5DDsuG7r+G6usOMw7LhuqzhuqDhurrDjMOySOG7iuG7ncOsw7Ipw4Phu7nhuqzhuqDDssOMRcODw7LhuqzhuqrDg8Oyw4zhuqLhu7XDrcOy4bqs4bqiTeG6rOG6oMOyw4xJ4bqo4bqs4bqgw7LhuqRC4bqs4bqgw7LDjEXDg8Oy4bqs4bqg4bq84bqsw7LhuqzhuqDhu5vhuqzhuqDDsuG7juG7t8Oy4bux4budw4PDsuG7seG6ouG7pcOMw7Lhu7HhuqLhur7Dg8Oy4buxS+G7m8Oy4bqs4bqgTeG7hsODw7LhuqThu6PhuqzhuqDDrGovR2tqR8Oy4bux4bqk4bubw43DjeG7gcOzR+G7quG6qOG7reG7kMOzw7LDjcOM4buQ4bqkduG7gcOzw4x2w5TDjC3hu5vhuqTDg+G6oOG6rGjDsknDg+G6oOG6osOMacOza2rDjcOMSeG6qOG6rOG6oGsl4buf4bqs4bqiw7I84bqiw4Phu7PhuqxqL8ONw4xJ4bqo4bqs4bqga2ovR2s=


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]