(vhds.baothanhhoa.vn) - Nhìn đứa con gái 16 tuổi nằm bất động trong phòng cấp cứu, những giọt nước mắt cứ thế lăn dài trên gương mặt sạm đen, khắc khổ của người mẹ nghèo. Có lẽ, để xảy ra cơ sự như thế này cũng là do một phần vợ chồng chị đã quá nuông chiều con.
NsOyw6PhuqFm4buX4bqndnY+w6Dhu7FX4buNd+G7l2nDoDc2dnfhu6/hu53hu5vDszdGw7Lhu41reOG6oWbhu53hu5s2L3Z34buv4bud4bubw7M3Ni/DssOjNzbhu7HhuqFm4buX4bqndnY+w6Dhu7HDkmnhuqdnw6A3NnZ34buv4bud4bubw7M34buaw7LDteG7m+G6oWhB4bqn4bqhZuG7neG7m+G6ocOz4bqt4buN4bqhw6PhurPhuqF3eMO64buN4bqh4bubZcah4bqh4buFw6p34bqhaHXhu5vDs+G6oXfhu6/hu53hu5vDs+G6oeG7scOy4buf4bubw7PhuqFmw6rhu7HhuqFmQXgx4bqh4bubw7LhuqLhu5vDs+G6ocOz4buN4buhd+G6oeG7m+G7ueG7p2bhuqHGocSRd+G6oWZB4bqhd8OyauG6oeG7l2Thu5vhuqFn4bqp4buN4bqhd+G7r8Sp4bub4bqhw7Phu7nhu6Xhu5vDs+G6ocahw6l34bqhduG6q8ah4bqhaGnhu5sx4bqh4buVw7LEkWbhuqHhu5XDssO64bqhZuG7teG6p+G6oeG7m8Oz4bu5xanhu43huqHGocOs4bqh4bubw7PDssOo4budMuG6oUbhu6PhuqHhu5fhu4kx4bqhaG3huqHhuq5i4bqw4bqh4buv4bqn4bqhZuG7peG6oXbDgOG6oeG7m8Oy4bu54bqhd8OyauG6oeG7m+G6qeG6sOG6oWbhu7fhu5vDs+G6oeG7l+G6qeG6oWfhu53huqHGoXV34bqh4buxw7Lhur/hu5vhuqHDg8aw4bqhZsOydOG7m8Oz4bqhZsOyw7ThuqFoY+G6oeG7rXjhuq3huqHhu5t4cuG7m8Oz4bqhZsOy4buNa3jhuqFm4bud4bubMjYvdnfhu6/hu53hu5vDszc2L+G7sTc24bux4bqhZuG7l+G6p3Z2PsOg4bux4buE4budZ+G6sMOgNzZ2d+G7r+G7neG7m8OzNzbhu43GocOz4bqhZuG7l+G6p3Z2PsOg4buNRmnhu5t3aeG7r+G6oWd3w7J4xqHhu4XDoOG6oXZ34bqw4buXaT7DoMSC4buNZ3fDsiDhuqHDouG6o+G6o+G7seG6rjDhuqHDsmnhu43Ds8OydyDhuqHhurHDo+G6peG7seG6rjDDoOG6oXbhu69mPsOgLy9mZ+G7mzLhu4Xhuqfhu513w7Lhuqfhu5vDssOy4bud4bqnMsOD4bubL2dpduG7lXfhu53hu7Ev4bubacSCdi/Eg8SD4bq3w6Mvw6PhuqXhuq9nxIPDo+G6s8Ojw6PhurHhuqN3w6LhurXhuq/hurXhu5fDoy1mw7Lhu41peC1m4bud4bubLcSDMsSCaeG7heG7scOg4bqh4bqn4buXdz7DoEbDsuG7jWt44bqhZuG7neG7m8Og4bqhxILhu41nd8OyPsOgw6LhuqPhuqPDoOG6ocOyaeG7jcOzw7J3PsOg4bqxw6PhuqXDoOG6oS83Ni92d+G7r+G7neG7m8OzNzYv4buxNzbhu7HhuqFm4buX4bqndnY+w6Dhu7FG4bqn4buxd+G7jeG7neG7m8OgN1fDsuG7ueG7peG7m8Oz4bqhZuG7neG7m+G6oeG7m8Oy4bu54bqhd8OyauG6oeG7hWXhu5vDs+G6ocah4bu5xanhu43huqHDsuG6q+G7jeG6oWbhu53hu5sy4bqhQuG7m8OyIOG6oeG7msOzeHThu5vhuqHhu4zhu5t3aeG7r+G7m2l3MjYv4buxNzbhu7HhuqFm4buX4bqndnY+w6Dhu7Hhu4Thu51n4bqww6A3LeG6oUbDssO04bqhV8Oy4bqn4budM+G6oUbDssO04bqhV8Oy4bqn4budMzIyMuG6oUbhu6PhuqFoQeG6p+G6oeG7m+G6qeG7neG6ocOz4buNc+G7m8Oz4bqhZuG6reG7jeG6oeG7luG6sOG6oeG7m8Oy4bqp4bqhZsOyw7ThuqHhu4XDtOG6oWjhu7Phu5vDs+G6oeG6rmnhuqHhu5vDs+G7neG6qeG7jeG6oeG7rXhzZuG6oeG7l3XhuqHhu5Xhu43huqfhuqHhu5XDteG6pzM2L+G7sTc24bux4bqhZuG7l+G6p3Z2PsOg4bux4buE4budZ+G6sMOgN+G7msOzw7Jp4bqhd+G7jWrhu5vDs+G6ocOz4buh4buN4bqhZ+G6reG7neG6oWfhuq1m4bqhZuG7teG6p+G6oeG7m8Oz4bu5xanhu43huqHDsuG6qeG7m8Oz4bqh4bqu4bujxqEx4bqhZsOyw7ThuqFXw7Lhuqfhu53huqFoQeG7m8Oz4bqh4bubw7Lhu7nhuqF34buvxanhu43huqF34buvdOG7m8OzMeG6oWfhu7nFqeG7m8Oz4bqh4bubw7Lhu7nhuqFmw7LDtOG6oeG7lcOycuG7m8Oz4bqhd+G7jeG7m+G6ocOD4bqp4bud4bqhd+G6p+G7jeG6ocahw7Xhu5vDsuG6oeG7m+G6ouG6pzLhuqFG4bqt4buN4bqhZnhzZuG6oXfhu6/EqeG7m+G6oWbDssO04bqh4buFw6p34bqhw7Phu43huq1m4bqh4buv4bul4buN4bqh4bqueHPhu5vDszHhuqFmw7LDtOG6oeG7l+G6p+G7neG6oeG7m8Oy4bqn4bubw7LhuqHDg2vhuqHDsuG7ueG7p+G7m8Oz4bqhZ+G7n+G7m8Oz4bqh4bubw7Phu7nFqeG7jeG6oWjhuqfhu5vDs+G6oeG7lWnhu5vhuqFow6lm4bqh4bup4bqh4buxw7Lhu4/huqfhuqHhuq7huqcy4bqhV8Oyw6rhurDhuqFm4bud4bub4bqhw7Phuq3hu43huqHhu5tlxqHhuqF2ceG7m8Oz4bqhduG7neG6qeG7jeG6oWbhuqvhu5vDsuG6oWbDsuG7jWpm4bqh4bquaeG6ocah4bqt4bqwMeG6oWbDssO04bqhw7Phuqnhu53huqHhu5fEqeG7m+G6oeG7r3Thu43huqHhu5vDs2PhuqHhu6144bq0MuG6oT9p4bqhZsOq4bux4bqhZkF44bqhaOG7ueG6p+G6oWbhu53hu5vhuqHDs+G6reG7jeG6oWbDssO04bqhaGrhu5vhuqHhu4Vs4bubw7LhuqHDg+G7jWzhu5vhuqF3eOG6sGrhu5vhuqHDsnjhurBs4bubMeG6oeG7r3Thu43huqHhu5fhuqvhu43huqHhu5vDsuG6p+G7m8Oy4bqhZsOy4buj4bubw7PhuqFmw7J44bqwbeG7m+G6oeG7l8Sp4bub4bqhd3jhurBq4bub4bqhd+G7r8Sp4bubMjYv4buxNzbhu7HhuqFm4buX4bqndnY+w6Dhu7Hhu4Thu51n4bqww6A34oCmNi/hu7E3NuG7seG6oWbhu5fhuqd2dj7DoOG7seG7hOG7nWfhurDDoDfhurfhuqHhu5vDs+G6qeG6sOG6oXfhu69y4buN4bqh4buteOG6p+G6oeG7lW3huqF3w4HhuqHDsnLGoeG6oeG6rmLhurDhuqHhu6/huqfhuqF2w4DhuqFmczHhuqFm4bu34bubw7PhuqHhu5fhuqnhuqHhu4XDquG6sOG6oeG7m8Oy4buNxKl44bqhd8Oyxanhu43huqHDs+G7jeG6p+G7m+G6oWbhu53hu5vhuqHDs+G6reG7jeG6oWbDssO04bqh4bubZcah4bqh4buFw6p34bqhaHXhu5vDs+G6oXfhu6/EqeG7m+G6ocOz4buN4bu5xanhu5vDs+G6oeG7hWzhu5vDsjLhuqFXw7Jp4bud4bqhZsOy4buH4bub4bqhaOG7neG6reG7m+G6oWbhu7XhuqfhuqFm4bqtZuG6oeG6sOG6oeG7heG6rWbhuqF24buTMeG6oeG7scOyYuG7jeG6oXbhuqd44bqhw6PhuqF3eOG6v+G7m+G6oXfhu4/hu5vDsuG6ocah4bqr4bubw7PhuqFm4bu14bqn4bqhZnLhuqHhu4XDreG6ocah4bun4buN4bqh4buxw7Lhur3hu5vhuqFow7Thu5vDsuG6oeG7r3HhuqF2w4DhuqF2c+G7m8Oz4bqhZuG7n+G7mzLhuqEq4buB4bqw4bqh4buX4bqpMeG6oeG7m8Oy4bqi4bubw7PhuqHhu5vDs+G6qeG6sOG6oeG7rXjhuqcx4bqh4bubw7Phu7nFqeG7jeG6ocahw6zhuqHhu5XDsnPhu5vhuqHhu5XDssO64bqhw6rhurDhuqHDs+G7jeG7ucWp4bubw7PhuqHhu5vDsuG7ueG6oeG7lcOycuG7m8Oz4bqhZOG7mzHhuqHhu5XDsnLhu5vDs+G6oeG7m8Oz4bu1MeG6oWbDsuG6q+G6sOG6ocOD4bqr4bqw4bqh4buVw7LEkeG7seG6oeG7m+G7peG7jeG6oWht4bqh4buX4bud4bqhd+G7jWvhu5vhuqHhu7HDsuG7g3jhuqF3w7J44buBdzHhuqF3w7J4c2bhuqF3w7Lhuqfhu5vDszI2L+G7sTc24bux4bqhZuG7l+G6p3Z2PsOg4bux4buE4budZ+G6sMOgN+G7msOy4bqp4bqhZsOyw7ThuqFXw7Lhuqfhu53huqFm4buj4bqh4buX4buJ4bqh4buX4bqp4bqhxqF1d+G6oXfhu6/hu53hu5vDs+G6oeG7m8Oy4bqi4bubw7PhuqHDsnXhuqHhu5XDsuG7o+G6oeG7lcOyZOG7m+G6oeG7m8Oyw6p34bqh4bup4bqhZuG6reG7jeG6ocODw73hu5vDs+G6oWjDqnfhuqHhu5vDs8Oyw6jhu53huqHhu5vhuqnhurAy4bqhR8O94bqh4buF4buNanfhuqFmw7J44bqwbeG7m+G6oWbhu53hu5vhuqHhu6/huqfhuqFm4bqtZuG6oeG7hWzhu5vDsuG6ocOD4buNbOG7m+G6oXd44bqwauG7m+G6oXfhu6944bubw7PhuqHhu7nhu6Xhu5vDs+G6oWjhu41reOG6oXfhu6/DtOG6oeG7l+G6qeG6oXdzd+G6oeG7m8Oyw6p34bqh4bubw7Lhu7nhu5vDs+G6oWbDssO04bqhZuG7n+G7m+G6oWbDssO54bqh4bub4bqp4bud4bqhaG3huqHDg+G6p+G6sOG6ocah4bu5xrDhu5vhuqHhu5vhuqLhuqfhuqFo4bq9eDM2L+G7sTc24bux4bqhZuG7l+G6p3Z2PsOg4bux4buE4budZ+G6sMOgNyrGsOG6oWbDsnThu5vDs+G6oWbDssO04bqhduG7jeG7m8Oy4bqhaOG7ucawZuG6oeG6r+G6oeG7m8Oz4bu5xanhu43huqFm4bud4bubMeG6oWbhuq1m4bqhZsOyw7ThuqFm4bu14bqn4bqh4buW4bqw4bqhaGt44bqhaGPhuqFm4buj4bqhw7Phu43huqfhuqFow7Xhu5vDsuG6oeG7r+G7jcSp4bubw7PhuqHhu5vDsuG7ueG7m8Oz4bqhZuG7t+G7m8Oz4bqhZsOy4bq54bubw7PhuqHhu5fDquG6sOG6oeG7l+G6qcah4bqh4buVw7Lhuq3huqHDs+G7jWLhuqHDs8O1MuG6oUZk4bub4bqh4bubw7LhuqnhuqHhu5vDs+G7o+G7jeG6oeG6r+G6ocOz4buN4bqn4bub4bqh4buh4bux4bqhw6zhu7HhuqHhu5fhuqnhuqHhu5vhu6Xhu43huqF34buveeG6oeG7m8Oz4buz4bqhZuG7teG6p+G6ocODxrDhuqFmw7J04bubw7PhuqFmw7LDtOG6ocOD4bqp4bqhaEHhuqfhuqFm4bud4bub4bqhw7Phuq3hu43huqF5dzLhuqHhu5bhuqnhuqFm4bud4bub4bqheXfhuqHhu5vEqeG7m+G6oeG7luG6sOG6oWjhu7nGsGbhuqHhu4Vz4bqhxqHDrOG6oWbhu7nhu5vDs+G6oWbDsuG7jWt44bqhd8OB4bqh4bubw7JwMuG6oVfDsmrhuqHhu6904buNMeG6oWhB4bqn4bqhZuG7neG7m+G6ocOz4bqt4buN4bqh4buFw63huqHhu4Vw4bubw7PhuqHDquG6sOG6oWZB4bqhd3h1d+G6oWfhur/hu5vhuqHhu5XDsnDhu43huqHhu4Xhuqnhu5vhuqF34bqn4bqw4bqhZuG7teG6p+G6ocODxrDhuqFmw7J04bubw7PhuqFmw7LDtOG6oVfDsuG6p+G7neG6oeG7l3lm4bqh4bub4bqp4bud4bqh4buVw7Jy4bubw7PhuqHDsuG6p+G6sDLhuqFGw7Lhu5HhuqFm4bq/4bub4bqh4bubw7Phu7nFqeG7jeG6oXfDsuG6veG7m+G6oeG7lcOycuG7m8Oz4bqhZsOy4buNa3jhuqF3w7Jp4bud4bqh4bq24bqhxqHDteG7m8OyMeG6oeG7luG6sOG6oeG7l+G6q+G7jeG6ocOz4bqp4bud4bqhd8Oyw613MeG6oWjhu4Hhu7HhuqFo4bq/eOG6ocOD4bqp4bud4bqhd+G7ucWp4bubw7Mx4bqh4buvdOG7jeG6oWfhu6HhuqfhuqF3w4DhuqF34bqg4oCm4bqhRuG7t+G7m8Oz4bqhaGPhuqHhu4Xhuqfhu53huqHhu7HDsmnhu5sx4bqhw4PGsOG6oWbDsnThu5vDs+G6oWbDssO04bqhV8Oy4bqn4bud4bqh4buX4bqn4bud4bqhaOG6p+G7neG6ocODw7XhuqFm4bud4bubMzYv4buxNzbhu7HhuqFm4buX4bqndnY+w6Dhu7Hhu4Thu51n4bqww6A3w5LDqOG6oeG7m2TGoeG6oeG7l+G7p+G7seG6ocOj4bqjMeG6oeG7luG6sOG6oeG7l+G6qcah4bqh4buteGnhu5vhuqHDg+G7p+G7jeG6ocahdXfhuqHhu5vDsuG7o8ah4bqh4bubw7Phu7nFqeG7jeG6oeG7rXjhuqfhuqHGoeG6q+G7m8Oz4bqh4bquY+G6ocOydeG7jTHhuqHhu6904buN4bqh4buFcOG6oeG7m8Oy4bqp4bqh4buv4bqn4bqhw5LhuqnhuqHhu5p14buN4bqh4oCT4bqhZuG6rWbDsuG6oeG7m8Oy4bqp4bqh4buVw7Lhu51i4bubw7PhuqHDsuG7peG7m+G6ocSD4bqj4bqj4buVxqHhuqFobeG6oeG7leG7jWrGoeG6ocOD4buNbGbhuqHhu5fhuqnGoeG6oXfDssSpxqEy4bqhVuG6p3jhuqHhu5vDsuG7jWt44bqh4bubw7PhuqnhurDhuqF3w7XGoeG6oeG7leG7jWrGoTHhuqHDs+G7jeG6p+G6oWjDteG7m8Oy4bqh4buxw7Lhuq134bqhw7Lhu41s4bub4bqh4buW4bqw4bqhaOG6p+G7m8Oz4bqh4buX4bqpxqHhuqF34buv4bud4bubw7PhuqHGoXV34bqh4buteOG6reG7m+G6oeG7lOG6p+G7r+G6p+G7neG7lWky4bqh4buaw7Lhu7nhu5vDs+G6oWbDsuG7keG6oeG7lcOy4buN4bqh4bubw7LFqeG6oWbDsuG7j+G7m8Oy4bqh4buteOG6sGvhu5vhuqFow7ThuqfhuqHhu7HDsuG7ueG7peG7m8Oz4bqhaOG7o+G6oWbhuqfhu5vhuqF3w7Lhu41s4bux4bqh4buW4bqw4bqhxqHhu6fhu43huqFo4bu5xrBm4bqhd+G7r+G7qeG6ocODa+G6oWbDveG7m8Oz4bqhw4Phu6fhu43huqHDs+G7jeG6p+G6oWjDteG7m8OyMjYv4buxNzbhu7HhuqFm4buX4bqndnY+w6Dhu7Hhu4Thu51n4bqww6A3SG3huqFmw7Lhu41reOG6oeG7l+G7n+G7m8Oz4bqhZuG7neG7m+G6ocOz4bqt4buNMeG6oWbDssO04bqhV8Oy4bqn4bud4bqh4buxw7Ji4buN4bqhaHThu5vDs+G6oeG6tuG6oWbDsuG7neG6oeG7luG6sOG6oeG6rnhz4bubw7PhuqF3w7Lhuqnhu5vDsuG6oeG7scOyc+G6oWbhuq1mw7LhuqHhu5vDsuG6qeG6oeG7lcOy4budYuG7m8Oz4bqh4bqz4bqj4buVxqHhuqHhu5fhuqnGoeG6oeG7scOy4buzZuG6ocOD4buz4bqhZsOy4bud4bqhxqF1d+G6oeG7rXjhuq3hu5vhuqFk4bubMuG6oVfhu6/hu53hu5vDs+G6oXfDssWp4buN4bqhw7Phu43huqfhu5vhuqHhu5vhuqnhurAx4bqh4buW4bqw4bqhZuG7t+G7m8Oz4bqhd+G7j2bDsuG6ocOz4buj4bux4bqhaOG7ucawZuG6oWbDsnl34bqhd+G7jWvhu5vhuqHhu5vEqeG7m+G6ocOD4bqp4bud4bqhaOG6v3jhuqHhu5tkxqHhuqHDsuG7oWbhuqHGoeG7p+G7jTHhuqHhu5bhurDhuqHhu5fhu41r4bub4bqh4bqwxKl44bqhZuG6v3jhuqHhu4Vz4bqhxqHDrCA2L+G7sTc24bux4bqhZuG7l+G6p3Z2PsOg4bux4buE4budZ+G6sMOgNy3huqHDk+G7jcWp4bqhZuG7neG7m+G6oeG7l+G7p+G7m+G6oeG7r3Thu40x4bqhZuG7neG7m+G6ocaheHPhu5vhuqHGoXjhuqfhuqHhuq5p4bqhxqHhuq3hurDhuqFobeG6oXfhu41s4bub4bqhZsOy4bud4bqhw4Phu41sZuG6ocOy4buhZuG6ocOy4bqp4bubw7Iy4bqhSOG7jeG6oeG6rmnhuqFo4bqr4bux4bqhw4PDqnfhuqHDg2LhuqHhu5fEkcahMeG6oWjDqWbhuqHhu4Xhu41sd+G6oeG7l+G6qeG6oeG7m8Oy4bqi4bubw7PhuqHDsnLGoeG6oXfhu6/FqeG7jeG6ocah4bu54bqn4bqhw7Phu43hu6MyNi/hu7E3NuG7seG6oWbhu5fhuqd2dj7DoOG7seG7hOG7nWfhurDDoDct4bqh4buEc+G6ocahw6zhuqHhu5XDsnLhu5vDs+G6oWbhu6PhuqF34buNa+G7mzLhuqEqYuG6oeG7l+G6q+G7jTHhuqFm4bud4bub4bqhZuG7t+G7m8Oz4bqhZsOy4bu54bqn4bqhaOG7teG6oWjhu41reOG6oeG7leG7jWzhu5vhuqHhu5vDsuG7uSDhuqF2QWbhuqHhu5XDsnBpMeG6oXd4w7rhu43huqF34bqtZjHhuqFm4bqtZuG6oeG7l+G7neG6q+G7jeG6ocOz4buNw6rhurDhuqHhu7HDssOt4bux4bqh4buX4bqt4buN4bqh4bquaeG6oeG7scOyw73huqHDssaw4bux4oCm4bqhd8Oyw7XhuqF24bqn4bud4bqhxqHhuqnhuqHGoXjhuqfhuqFo4bu5xrBmIjYv4buxNzbhu7HhuqFm4buX4bqndnY+w6Dhu7Hhu4Thu51n4bqww6A3LeG6oeG7hHPhuqHGocOs4bqh4buVw7Jy4bubw7PhuqHhu7HDsmLhu43huqHhu5fhu50y4bqhRuG7neG7m+G6oXfDssOq4bqw4bqhaOG6v+G6sOG6oeG7heG6q+G7m+G6ocOD4buD4bub4bqhaOG7jeG6oWjhu6PhuqFm4buj4bqhduG6p+G7neG6oWjhur14MuG6oeG7hHPhuqHGocOs4bqh4buVw7Jy4bubw7PhuqHGoXjhuqfhuqF3w7LDteG6oWbhu53hu5vhuqF24buJ4bqh4bubw7PDsuG7keG6ocOy4buhZjLhuqFG4bud4bub4bqhduG7ieG6oWbDsmp34bqhZsOy4bud4bqh4buFc+G6ocahw6zhuqHDg8OB4bqn4bqh4buX4buf4bubw7MyMjI2L+G7sTc24bux4bqhZuG7l+G6p3Z2PsOg4bux4buE4budZ+G6sMOgN+G7luG6sOG6oeG7l+G6qcah4bqhxqHDteG7m8OyMeG6oeG7l+G6qcah4bqhxqHhu4fhurAzNi/hu7E3NuG7seG6oWbhu5fhuqd2dj7DoOG7seG7hOG7nWfhurDDoDdG4bqn4bub4bqh4bubw7Nk4bub4bqhZuG7neG7m+G6oeG7lcOycuG7m8Oz4bqhaOG7ucawZjHhuqF2xrDhuqFm4bud4bub4bqh4buX4bqpxqHhuqHhu5fhu41reDHhuqHDg8aw4bqhZsOydOG7m8Oz4bqhZsOyw7ThuqFXw7Lhuqfhu53huqHhu5fhuqvhu43huqHDs+G7gXfhuqFo4bq/eOG6oeG7l+G6qcah4bqhd8OyaeG7neG6oeG6tuG6oWbhu53hu5sy4bqhRsO94bubw7PhuqHDg+G7p+G7jeG6oWbDsnl34bqhd+G7jWvhu5vhuqFm4bu14bqn4bqh4buW4bqw4bqh4buV4buNasah4bqhaOG7ucawZuG6oXfDgeG6ocOD4buNbGbhuqHhu5fhuqnGoeG6oXfDssSpxqEx4bqhZsOyw7ThuqFXw7Lhuqfhu53huqHhu5fhuqvhu43huqFo4buN4bqhw4PhuqfhurAx4bqhaOG7jeG6ocah4bu5xrDhu5vhuqFm4bu14bqn4bqh4buF4bqp4bqhZuG7neG7m+G6oeG7l3Phu43huqHhuq7hu6PGoeG6oWht4bqhdsSRxqHhuqFmw7Lhu53huqFm4bud4bub4bqhZsOy4buNambhuqHhuq5p4bqhxqHhuq3hurAy4bqhw5JyxqHhuqHDg8aw4bqhZsOydOG7m8Oz4bqhZsOyw7ThuqFoacah4bqh4bquaeG6ocODazHhuqHhu5vDsuG7jWt44bqh4bubw7Phu7nFqeG7jeG6oWhj4bqh4bubw7LDteG7m+G6oeG7m8Oy4bqneOG6oeG7l8SRZuG6oWjhur94MuG6oUbDsuG7ueG6p+G6oWjhu7nGsGbhuqHhu4Xhuqfhu53huqHhu5fhur144bqhd8Oyw7XhuqF2w4DhuqFmc+G6oeG6rmLhurDhuqHhu6/huqcyNi/hu7E3NuG7seG6oWbhu5fhuqd2dj7DoOG7seG7hOG7nWfhurDDoDfDknLGoeG6oWjhu6Mx4bqh4buW4bqw4bqhZsOy4bup4bqh4buF4bqr4bub4bqhZsO94bubw7PhuqHhu5fhuqnhu5vDs+G6oWjhu43huqHDsuG7oWbhuqF34buvxKnhu5vhuqFmw7Lhu41qZuG6oeG6rmnhuqHDkuG7neG7m2fhuqfhuqHEguG6p8ODaeG6oeG7rlY/4bqhT+G7jDLhuqFW4bqneOG6oeG7lcOy4buN4bqhd+G6p+G7m+G6ocOy4buhZjHhuqHhu5bhurDhuqFmw73hu5vDs+G6oeG7heG6q+G7m+G6oWjhu43huqHGoXjhuqfhuqHhu6144bq/4bub4bqh4bqt4bud4bqhxqHhu6fhu43huqF3w7LDteG6oeG7heG7jWrhu5vhuqFmc+G6oeG7geG7seG6oWhq4bubMuG6oeG7lnlm4bqhaOG7ozHhuqFn4bud4bqh4buVw7Jy4bubw7PhuqFodeG7jeG6ocah4bu34bqh4buFYuG7neG6ocOy4buNbcah4bqh4bubxKnhu5vhuqHhu5bhurDhuqHhu4XDtOG6oXfDsuG7ueG7peG7m8Oz4bqh4buVw7Lhuq3huqHhu5vDs8Oy4buNxKnGoeG6oXfhu6/hu6Hhu5vDszLhuqHhu5bhurDhuqFo4bu5xrBm4bqhZsOyeOG7h+G7m+G6oWjhu53huq3hu5vhuqHhu5fhuqnhuqFmw7LDquG7m+G6oXfDsuG7ueG7peG7m8Oz4bqhduG7oeG6oeG7m2Phu50x4bqhZuG7n+G7m+G6oeG7m8Oz4bu5xanhu43huqHhu4Xhuqvhu5vhuqFm4bu14bqn4bqh4buW4bqw4bqhd8Oyw7XhuqHhu4XDtOG6oXfDsuG7ueG7peG7m8Oz4bqh4bubw7LDrOG6ocOy4bul4bubMjYv4buxNzbhu7HhuqFm4buX4bqndnY+w6Dhu7Hhu4Thu51n4bqww6A34buaw7LDteG7m+G6oWhB4bqn4bqhZuG7neG7m+G6ocOz4bqt4buN4bqhw6PhurPhuqF3eMO64buN4bqh4bubZcah4bqh4buFw6p34bqhaHXhu5vDs+G6oXfhu6/hu53hu5vDs+G6oeG7scOy4buf4bubw7PhuqFmw6rhu7HhuqFmQXgx4bqh4bubw7LhuqLhu5vDs+G6ocOz4buN4buhd+G6oeG7m+G7ueG7p2bhuqHGocSRd+G6oWZB4bqhd8OyauG6oeG7l2Thu5vhuqFn4bqp4buN4bqhd+G7r8Sp4bub4bqhw7Phu7nhu6Xhu5vDs+G6ocahw6l34bqhduG6q8ah4bqhaGnhu5sx4bqh4buVw7LEkWbhuqHhu5XDssO64bqhZuG7teG6p+G6oeG7m8Oz4bu5xanhu43huqHGocOs4bqh4bubw7PDssOo4budMuG6oUhq4bub4bqh4buFYuG7neG6ocOy4buNbcah4bqh4bqw4bqhd2rhuqFmw73hu5vDs+G6oeG7lcOycuG7m8Oz4bqhZuG7ozHhuqHhu6904buN4bqh4bubw7LhuqLhu5vDs+G6oeG7m8Oz4bqp4bqw4bqhd+G7p+G7jeG6oWjhur3hurDhuqFmw7LDtOG6oXbhu4nhuqHDg+G6p+G6sOG6ocah4bu5xrDhu5vhuqHhu6nhuqFo4bq9eOG6oWht4bqhZuG7o+G6oXfhu41r4bub4bqhZsOy4bqr4bqw4bqhZsOy4bqi4bqn4bqhZsOy4bud4bqhZuG7neG7myLhuqFI4buj4bqh4buX4bqp4bqhZsOy4bu54bqn4bqh4buVbeG6oWhq4bub4bqh4bubw7LhuqLhu5vDs+G6ocOybOG6oeG7l+G7s+G6sOG6ocah4bqp4bqhw7Phu43huqfhuqFow7Xhu5vDsuG6oWbDssO04bqhw7PDqeG7seG6oeG7scOyYuG7jeG6oeG7lcOy4buN4bqhw7Phu43huqfhu53huqHhu7HDsuG7ueG7peG7m8Oz4bqhd+G7jWzhu5vhuqFmw7Lhu53huqHhu5vDs+G7ucWp4buN4bqhZsOy4bu54bqn4bqhaOG7teG6oWjhu41reOG6oeG7leG7jWzhu5vhuqFo4buNa3jhuqHhu5XDsuG7jW3hu5syMjLhuqFGw7LDtOG6oWZixqHhuqF3w7LDquG6sOG6oeG7hcOqd+G6oeG7l8OAZjLhuqFGw7LDtOG6ocOz4bqp4bud4bqhd8Oyw6134bqhd+G7r+G7neG7m8Oz4bqhd3jhurBsd+G6ocOD4buh4bubw7My4bqhV+G7r+G7ueG7p2bhuqHGocSRd+G6oWbDssO04bqh4buX4bqp4bqh4bubw7LhuqLhu5vDs+G6oWbDsnjDueG7jeG6oeG7m8Oz4bqp4bqw4bqhxqHDtHfhuqHGocO94bubw7PhuqHhu5XDsnLhu5vDs+G6oeG7l3Phu43huqF3w7Lhu53huq13MjYv4buxNzbhu7HhuqFm4buX4bqndnY+w6Dhu7Hhu4Thu51n4bqww6A34buudOG7jeG6oWbDssO04bqh4buX4bqr4buN4bqhd8OA4bqhd+G7r+G6rWbDsuG6oeG7hWLhu5vhuqF3w7Lhur3hu5sx4bqh4bubanjhuqFmw7LDtOG6oeG7lcOycuG7m8Oz4bqhZsOy4buNa3jhuqFm4bud4bubMeG6oeG7lcOycuG7m8Oz4bqhaG3huqFm4bud4bub4bqhduG6oOG6oWfhu7Phu5vDs+G6oeG6rmnhuqHGoeG6reG6sOG6oeG7lcOy4buN4bqhZsOy4bu54bqn4bqhaOG7teKApuG6oXfDssO14bqhaGPhuqHhu5XDsnLhu5vDs+G6oeG7lcOyc+G7m+G6oeG7lcOyw7rhuqHhu5vDsuG7ueG6oXfDsmrhuqHhu5vhuqnhurAy4bqhRsOy4buNa3jhuqFm4bud4bub4bqh4buteOG6reG6oeG7l+G6q+G7jeG6oeG7hWXhu5vDs+G6ocah4bu5xanhu43huqHDsuG6q+G7jeG6oWbhu53hu5vhuqHhu5fhuqnhuqF3w7JqMjYv4buxNzbhu7HhuqFm4buX4bqndnY+w6Dhu7Hhu4Thu51n4bqww6A3w5Phu43FqeG6oWjhur3hurAx4bqhd+G7r+G7neG7m8Oz4bqhaOG6v3jhuqHhu5vDs+G7ucWp4buN4bqhxqHDrOG6oeG7m8Ozw7LDqOG7neG6ocOq4bqw4bqhxqHhu43EqeG7m+G6ocah4bqn4bub4bqhw4Phu6fhu43huqHhu4Xhu41qd+G6oeG7heG6p+G7neG6oWjhu41reCDhuqHigJzDs+G7jeG6reG6oeG7m8Oy4bu54oCm4oCdMjYv4buxNzbhu7HhuqFm4buX4bqndnY+w6Dhu7HhuqZ4d8Oy4bud4buvw6A3NnZ34buv4bud4bubw7M3w5Lhu53huqnhu43huqFXw7J4Ni92d+G7r+G7neG7m8OzNzYv4buxNw==

Hoài Thu

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]