(vhds.baothanhhoa.vn) - Khu dân cư mới có chú chó cảnh, chủ nhân mỗi lần ra đường thường bế trên tay, nhiều người không biết tên chú chó là gì, nhưng thấy đẹp nên sán lại vuốt ve.
xq/Do1lXIOG6pyTDrMOs4bueVmjhu4rEg+G7i+G6pzJW4buoxq/DrOG7i8Ot4bqr4bqp4bqj4buo4bqsbuG7heG6qVcgw6NiV+G6rSzhuqnhuqNX4bqp4bqjbuG7g8SDxq8vw6zhu4vDreG6q+G6qeG6o+G7qMavL8OjWeG7qMavaFcg4bqnJMOsw6zhu55WaMODMiQwVuG7qOG6pMOj4buJVzA84bqpVyBuV+G6reG7h8SDVyBiVyDDo8SpVyDDo2JXID/huqnDo8OaVyDDo2xX4bqpw6M84bqpV+G6reG6v8SDV+G6p3vhuqlXw60kVzFu4buD4bqp4bqjV+G7i8OjbuG7g+G6qeG6o1ciOFfhu4vDrTfhuqlX4buLJOG7k8OaV+G6qcOjxIM54buJV+G6qeG6o27hu4PEg1fhuqXDo8Op4bqp4bqjVyLEgzjhu4tX4buLN+G6qVcgw6PEqVcgw6NiV+G6pypX4bqj4bqxw5pX4bqpw6Nu4bqp4bqjV+G7i8OjPuG7k1cxNGhX4bqpN+G6qVfDrCXhuqlX4bqnJsSDV8O14buJ4bq54buLV8O1MsOZxq8vaOG7qMavaFcg4bqnJMOsw6zhu55WaOG7seG6qzDhu5NW4buoxq/Eg+G6reG6o1cg4bqnJMOsw6zhu55WxIPhu60y4bqp4buLMsOtVlfDrOG7i+G7k+G6pzLhu55Ww7TEgzDhu4vDo1RXI1hYaOG7kVVXw6MyxIPhuqPDo+G7i1RX4bu2WeG7smjhu5FVVlfDrMOtIOG7nlYvLyAw4bqpw5kiJOG6q+G7i8OjJOG6qcOjw6Phuqskw5nDteG6qS8wMsOs4bql4buL4bqraC/huqkyw7TDrC/DncOd4bu2WC9ZPUAw4buyWeG7uOG7slhZ4bu04buL4bu04bu0I+G7tuG6p1lYLVnDmcOiaDLhuqNWVyThuqfhu4vhu55WVlfDtMSDMOG7i8Oj4bueViNYWFZXw6MyxIPhuqPDo+G7i+G7nlbhu7ZZ4buyVlcv4buoxq8vaOG7qMavaFcg4bqnJMOsw6zhu55WaOG7rSRo4buLxIPhuqvhuqlW4buo4bum4buKw60k4bqpw6NX4bqtxIPhuqnDo1fDo2Qkw5lX4bqo4bqj4buJ4bq74bqpVFfEguG6qeG7izLDreG6qTLhu4vFqMavL2jhu6jGr2hXIOG6pyTDrMOs4bueVmjhu7Hhuqsw4buTVuG7qHY44bqpV+G7i33huqlXw6PDqeG6rVcgw6NsV+G6qcOjPOG6qVcgw6PhuqtXIMOjYlcxxINXw7VhV8OsxIPhuqnDo1fhuqnDo27huqnhuqNX4bqtOsSDVyDDo8SpVyDDo2JX4bqlw6PDqeG6qeG6o1dp4buJJOG7k1fhuqcmxIPDmlfhuqXDo8SDOOG6qVcgw6PhurdXIsOyIFfhuq3hurHhuqnDo1dp4buJJeG7i1fhuqnDoyHhuqnhuqNX4bqnN+G6qVRXw4Phuqsk4bukV+G7reG6q+G6qVfDg+G6qyRX4bqlxIMkw5pX4bqtKuG7k1fhuq0+4buLVzAm4buTV8O1w7MkV+G7i8Ojw6nEg1fhuqnDozPDmVdJ4buJJOG7k1fhuqcmxINX4bqp4bqjJOG7k1fhuqXDo8Op4bqp4bqjV+G7iyThuqtXMSXhuqnDo1cgw6M44buLVyI84buTV+G6o8SD4buDw5lX4bqow6PEgznhu4lX4bqp4bqjbuG7g8SDV+G6o8SDfeG7i1ciLOG6qVfhuqnhuqNu4buDxINXImbEg1fDg+G6qyRX4bqnKlfhu4s34bqpV+G6reG6veG7i1fhu4vDoyrhuqnDo1fDtcSDN+G6qVfhu4vDreG6q+G6qeG6o1fhuqXDo+G7iVdow6PhurnDmcavL2jhu6jGr2hXIOG6pyTDrMOs4bueVmjhu7Hhuqsw4buTVuG7qMODw6nhuq1X4bqlw6MlIFcgw6PEqVcgw6NiV+G6pybEg1fhuq0/xINXIMOj4buBxINX4bqlw6PDqeG6qeG6o1cgw6Phurfhu4lXw7U5V+G6qcOjKsOaVyDDo2xX4bqpw6M84bqpVyB74bqtVyDDo8SDOCBXIMOjw6rEg1fhu4vDrTJXMcSDV2nhu4kk4bqpw6NXaMOj4bq5V+G6p2okVyDDo2LDmlfDtcOzJFcxxINXw7XDsyRXIMOj4buNxINXw7UqV+G6oyXhuqlXIMOj4bqrV+G6qWJXMWxX4buL4bq9xIPDmVfhuqgq4bqrV+G6pypXIOG6q+G6qVfDg+G6qyRXZlciW+G6qcOaVzvhuqlXIlvhuqnDmlcxOOG6qVcgJcSDVzAl4bqp4bqjVzHEg1cgbeG6qeG6o1fhu5E+4buJw5pX4buLxIM44bqp4bqjVyAs4bqpVyBt4bqp4bqjVzDhu49XMC7huqnDmcOZw5lX4bqs4bq94buLV+G6qeG6o27hu4PEg1fhu4vDoz7hu5NX4bqnJlfDteG6sVcg4bqr4bqpVyDDo2JXMTzhu4lXIGJX4buLw6M4w5pX4bqpN+G6qVfhuqNiaFfhu5lXIMOjbFfhuqnDozzhuqlX4bqlw6PDqeG6qeG6o1fhuqk34bqpVzEh4buLV+G7izfhuqlXIMOjYlfhuqcqV8OD4bqrJMOaV8O14bqxVzFiV+G6pypX4buLN+G6qVfhuqnhuqNu4buDxIPDmlcww6BX4bqpw6N74bqtV+G6p13huqlXw7UqV+G6pcOjw6nhuqnhuqNXIMOj4bqrV+G7i8OjPuG7k1fDrMOyV+G7i8Op4bqpV+G7i8OtZOG6qeG6o1fDoyrhuqnhuqNX4buRYuG6rcOZxq8vaOG7qMavaFcg4bqnJMOsw6zhu55WaOG7seG6qzDhu5NW4buo4butw6NsV+G6qcOjPOG6qVcgw6PEqVcgw6NiVzElaFfhuqcmxINUV3fhuq1X4buLw6M+4buTVyLhurHhuqnDo1fhu4vDo27hu4PhuqnhuqNX4bqtKsOZV+G7rcOj4bq3V+G6pcOjw6nhuqnhuqNX4buLw6M+4buTVyDhuqvhuqlXIMOjYlfhuqnDoypXMuG6rVfhuqfDqeG6qeG6o1fDtS7huqlXw7Vh4bqpV+G6qcOjblfDo+G6qyRXPuG7k1cqw5lXd+G6rVcxIeG7i1fhu4s34bqpV+G6qWJX4buLw6My4bqrV+G6rSrhu4lX4bqnw6nhuqnhuqNX4bqtKsOZV+G6rCpX4bqpYsSDV+G7i8OjfeG7i1fhuqnDozPDmlcxIeG7i1fhu4s34bqpVyDDo2JX4buLw6M4V+G6qSrhuqtX4bqnKldp4buJ4buTOeG6qVcgbCRX4bqp4bqjbuG7g8SDV+G6qeG7icOpxIPDmlcgYlc/4bqpw6NXw6NuZuG6qeG6o1cxOOG6qVfhuqnhuqNu4buDxINX4bqlw6MlIFcxPOG7icOZxq8vaOG7qMavaFcg4bqnJMOsw6zhu55WaOG7seG6qzDhu5NW4buo4butPOG7iVcgw6Phu4nhu5Nh4bqpV+G6pTjhu4tX4buLw6PEqSBXZlcxYsOaV8O14bqxV+G6qeG6o27hu4PEg1fDoyrhuqnhuqNX4buRYuG6rVfhuqXDo8Op4bqp4bqjV+G6reG7ieG6ueG6qVdow6PEgznhuqlXw6MqVyJmxINX4bqpw6Phu4/huqnhuqNX4buLw6NvV+G6pcOjw6nhuqnhuqNX4bqnKuG6rVc/4bqpw6NXw6NuZuG6qeG6o1cxOOG6qVfhuq3hurHhuqnDo8OZV+G7reG6q+G6qVcgw6NiV8OD4bqrJFfDteG6sVfhu4vDozhXIG9Xw7UqxINXIuG7jyRX4bqnJsSDVzFu4buFIFfDrTPhuqtX4bqjZMSDV+G6pyrhuq1X4bq74bqpVyrhuqtXID9X4bqlw6Phu4lXaMOj4bq5w5lX4butw6PhuqtXMTjhuqlX4bqp4bqjKuG7k1fhu4vDoyrhuqnDo1fDtcSDN+G6qVfhu4s34bqpV8OD4bqrJFfhu4vDreG6q+G6qeG6o1fhuqXDo+G7iVdow6PhurlX4bqlw6PDqeG6qeG6o1cgw6Phurfhu4lXMW7hu4UgV+G6qTfhuqlX4bqnN+G6qVfhu4vEgzjhuqnhuqPDmVfhuqjDo27huqnhuqNXw6zDslciw7IgV+G7i28gVz7hu5NX4bqlw6PDqeG6qeG6o1fhu4vDo8OhV+G6pyrhuq1X4buLw6Mk4buTVzHDqsSDVzFu4buFIFfhu4s34bqpVyDhuqvhuqlXIMOjYlfhuq0qV+G6qcOjKlfDoyrhuqnhuqNX4buRYuG6rVcxOlcxIeG7i8OZV+G7sSpXw7Vd4bqpV2jDoz/Eg1cgw6M+aFfhuqnDo33huqlXw6zDslfhuqPEg33hu4tX4bqt4bqx4bqpw6NXw7UqVyA/V8O1w6lXIGrhuqnhuqNXIsOyIFfhuq3hurHhuqnDo1fhuq3hur/Eg1fhuqXDo8SDVyDhuqvhuqlXIMOjYlcgP+G6qcOjVyDDoybhu5NXw60kV+G6qeG6o+G6qyrEg1cxbuG7g+G6qeG6o8OZV+G6rCpXMG7hu4PhuqnhuqNX4bqpw6NuV8OsJOG7iVfhuqd74bqpVyIqV8OD4bqrJFfhuqc34bqpV+G7i8SDOOG6qeG6o8OaVyDhuqvhuqlXIMOjYlcgP+G6qcOjV+G7izfhuqlXw4PhuqskV+G6pybEg1fhuqk74bqp4bqjV8OtJFcxbuG7g+G6qeG6o1fDo+G7geG6qcOaVyDDo2xX4bqpw6M84bqpVyBsJFfhuqliV+G7i8OjbuG7g+G6qeG6o1dow6M/xINXIHvhuq1XIMOjw6rEg1cxxINX4buL4bqx4bqtw5pX4bqnPOG7iVfhuqc84buJV+G6pybEg1cxfWhX4buR4buJ4bq54bqp4bqjVzFu4buD4bqp4bqjVzBkJFfhuqkm4buLw5pX4bqtxINh4bqp4bqjV+G7i+G6qyXhuqnhuqNX4bqnN+G6qVfDrS7huqnhuqNUV+G7reG6q+G6qVfDg+G6qyRX4bqlxIMkw5pX4bqtKuG7k1cgw6M/VyLEgzjhu4tXMcSDOeG7iVfhu4vhu5lX4bqpKuG6q1cgP8OZV+G6rCrhu5NX4bqnJsSDV+G6reG7ieG6ueG6qVc74bqpVzFj4bqpVyrDmcavL2jhu6jGr2hXIOG6pyTDrMOs4bueVmjhu7Hhuqsw4buTVuG7qMOMJOG7iVfhuqnDo8SDOeG7iVfhuqd74bqpVyDhuqvhuqlXIMOjYlcgP+G6qcOjV+G7izfhuqlXw4PhuqskVzFu4buFIFfDrTPhuqtX4bqjZMSDw5pX4buLw6PhurFX4bqpw6PEgznhu4lX4bqp4bqjbuG7g8SDV+G7i8Ot4bqr4bqp4bqjV+G6pcOj4buJV2jDo+G6uVcgbeG6qeG6o1cxOlcixIM44buLV+G6o8SD4buPJFcgw6NsV+G6qcOjPOG6qVcg4bqr4bqpVyDDo2JXw7UqVyIqV8OD4bqrJFcgYlfhu5Hhuq8gw6NX4bqt4bqvIMOjV8O14buHxINX4bqpw6Mk4buJV+G7i8OzV+G7i8OtbuG7hyBXMWLDmcavL2jhu6jGr2hXIOG6pyTDrMOs4bueVmjhu7Hhuqsw4buTVuG7qHYh4buLV+G7izfhuqlX4buLw6PEqVcgbuG6qeG6o1fhu4vDozhX4bqpKuG6q1fhuqcqV2nhu4nhu5M54bqpVyBsJFfhuqnhuqNu4buDxINX4bqp4buJw6nEg1fhuq3Eg8Og4bqpV+G6pcOjw6nhuqnhuqNXw7XEg1dow6Mm4bqtw5lX4bqow6Nu4bqp4bqjV+G6pcOjxINX4buLN+G6qVcgw6NiVzFu4buFIFcxIeG7i1fhuqPEg+G6ueG6qeG6o1fhuqnDo25Xw6Mq4bqp4bqjV+G7kWLhuq1X4bqpw6MqV+G6reG6seG6qcOjV+G6pypXMcSDOeG7iVfhuqXDo8Op4bqp4bqjV8OjJOG7k8OaV+G6pyrhuq1XP+G6qcOjV8OjbmbhuqnhuqNXMTjhuqlXw7XEg2EgV+G7kTzhu5NXMMOy4bqp4bqjV+G6qThoV8Os4bq54bqp4bqjV8O1O+G6qVfDo2IkV2ZX4bqlw6Phu4lXMDzhuqlXIG7DmVfhuqg44buJV+G6reG6veG7i1fhuqnhuqMq4buTV+G6qSrhuqtXMWJXw6Mq4bqp4bqjV+G7kWLhuq1XIG3huqnhuqNX4bqt4buJJFfhuq3hur3hu4tXIOG6q+G6qVcgw6NiV8Ot4bq7xINXIG3huqnhuqNXMSHhu4tX4buLN+G6qcOaV8OjYiRXw60kV8Os4buJ4bq54buLV+G6qeG6oyrhu5NXw6Mq4bqp4bqjV+G7kWLhuq1X4bqnPuG7k1cgw6NiV8OtJFcxw6FX4bqtLOG6qeG6o1fhuqnDoyThu4lXw6wk4bqrU8avL2jhu6jGr2hXIOG6pyTDrMOs4bueVmjhu7Hhuqsw4buTVlfDrOG7i+G7k+G6pzLhu55W4buLMuG7keG7iy0k4bqnxIPhuqPhuqlUV8OtxIPhuqPDo+G7i1VW4buoxq/DrOG7i8Ot4bqr4bqp4bqj4buow4Mm4bqpw6NX4bqow6PEgzfhuqnGry/DrOG7i8Ot4bqr4bqp4bqj4buoxq8vaOG7qA==


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]