(vhds.baothanhhoa.vn) - “Cái Ngọc đâu rồi? Nhanh tay, nhanh chân lên, thằng bé đang khóc kia kìa…!”. Sau tiếng gọi lanh lảnh của bà Tư, một cô gái trong bộ dạng lếch thếch, tóc tai bù xù từ sau nhà lao nhanh về phía có trẻ con khóc.
cMOK4bunw7nhurRJd+G7muG7msO1w7rhu5Thur/hur7hu5xJ4bqmw7pxcOG7muG7nMag4buKw4zhurxx4bqh4buYw7nDguG7kuG7neG7neG7ncO54bucw4p3w4zDisO5xq/hu6LhuqLDjHAv4bua4bucxqDhu4rDjOG6vHFwL8OK4buncXDhu5TDueG6tEl34bua4buaw7XDuuG7lDThuqZ3w4LDunFw4bua4bucxqDhu4rDjOG6vHHigJwueOG6vsO5w6PhurxK4bq0w7nhuqThuqLhu6LDucagT+G6vuG7lcO5w6PDinfDjMOKw7nhu5x34buo4bubw7nDjMOKd8OMw4rDueG6tMOK4bqiw4zDuUlDw4zhu5vDueG7nMOKQcOM4bq8w7nhurLhuqzDueG6pHfDjOG6vMO5SMOK4buI4bq0w7lI4bq+d8O5SOG7hnfigKbhu6PigJ3hu53DucOqd+G7osO54buc4bq+RMOM4bq8w7nhurxK4bq+w7lJd8OMw4rDuUnhu7PDjMOKw7nhurRRd8O54bqyecO54bq/U+G7m8O5w43Dk+G7nMO54bq0TcO54bq8eOG6vsO54bucxqDhu4rDjOG6vMO54bqyw5PDucOCw73DjOG6vMO5SUThurTDisO54bucw4pE4bq0w4rhu5vDueG7nOG7iOG6tMO54bucd+G6vsO54bqy4bugw7nGr+G7oMO54bucVcO54buad+G7osO5w4zDinnDuUl34buKw7nDjMOKd8OMw4rDueG7psSQw7nhu5TDiuG7gHfDueG6tOG7iMO54bucxqDhuqrDueG6tOG7isOMw7lIw4rhu4jhurThu51wL+G7muG7nMag4buKw4zhurxxcC/hu5RxcOG7lMO54bq0SXfhu5rhu5rDtcO64buULOG7isOC4buow7pxcOG6vsON4bq8w7nhurRJd+G7muG7msO1w7rhur4u4bqmw4zhu5zhuqbGoMO6w7nhu5rhu5zhu6hJ4bqmw7XDusWo4bq+w4Lhu5zDiuG7l8O54buv4bul4bul4buUxq/GocO5w4rhuqbhur7hurzDiuG7nOG7l8O54bup4bupduG7lMavxqHDusO54buaxqDhurTDtcO6Ly/hurTDgsOM4bud4bqyd+G7iuG7nMOKd8OMw4rDiuG7infhu53hu6bDjC/DguG6puG7mkjhu5zhu4rhu5Qvw4zhuqbFqOG7mi/FqcWp4burxakv4bundsaww4Lhu6vhu6fhu6Xhu6nhu6fGsMWp4bucxanFqeG7seG7r0nhu6st4bq0w4rhur534bucd+G7qOG7p+G7nUfhu5ThurzDusO5d0nhu5zDtcO64bqh4buYw7nDguG7kuG7neG7neG7ncO54bucw4p3w4zDisO5xq/hu6LhuqLDjMO6w7nFqOG6vsOC4bucw4rDtcO64buv4bul4bulw7rDucOK4bqm4bq+4bq8w4rhu5zDtcO64bup4bupdsO6w7kvcXAv4buUcXDhu5TDueG6tEl34bua4buaw7XDuuG7lC534buU4buc4bq+4buKw4zDunHhu7LDjMOKw7nDjeG6vsOMw4rDucOKSnfhu5fDucOj4bq84buiT8OMw7k1w4zhu5zhuqbGoMOM4bqm4buccC/hu5RxcOG7lMO54bq0SXfhu5rhu5rDtcO64buULOG7isOC4buow7pxLcO5IeG7jMO54bq04buKw4zDueG6pOG6vuG7m8O54buad+G7isO54bq0VMO54bqkw4nDueG6tOG7isOMw7lIw4rhu4jhurTDucOK4buKeeG6vsO54bum4bqu4buo4buVw7nhuqN54buow7lJecONw7nDjeG6qMO54bucxqDhuqrDueG6tOG7isOMw7nGoE/hur7DueG6pMOD4buow7nhurThu4rDjMO5w73hu6PDuS7DisOAw4zhurzDucOMw4pC4bubw7nhu5x34buKw7lJw73hur7DueG7lMOK4buz4bq+w7nhurTDiuG7t8ONw7nDinfhur7DueG6pFR3w7nhurThu4rDjMO5w4zhu4Dhu5zDueG6tOG7oMOM4bq8w7lJ4bue4bq0w7l54buVcC/hu5RxcOG7lMO54bq0SXfhu5rhu5rDtcO64buULOG7isOC4buow7pxLcO5LuG7isOMw7nDguG7jMO5w4zhu4jDuUjDik3DjOG6vMO5w4zhu4DDjMO54bucw4rhu4bDueG6suG6vkThu5zDuUl5w43DueG7nMOKRMO5w4x54buKw7nhuqRT4buQ4bq04buVcC/hu5RxcOG7lMO54bq0SXfhu5rhu5rDtcO64buULOG7isOC4buow7pxLcO54bqjeeG7qMO54bq04buIw7nDjOG7gMOMw7nhuqThur7DuUjDik3DjOG6vMO5w4rhu7PDueG6tOG7isOM4buVcC/hu5RxcOG7lMO54bq0SXfhu5rhu5rDtcO64buULOG7isOC4buow7pxw6p34buiw7nhu5zhur5Ew4zhurzDueG6vEHDjMO5SUPDjMO54bq0UXfDucOj4bq8SuG6tOG7m8O54bqyecO54bq/U8O5SeG6ruG7nMO54bqk4bqu4bucw7nhurTDisO94buow7nhu6Z54buK4budcC/hu5RxcOG7lMO54bq0SXfhu5rhu5rDtcO64buULOG7isOC4buow7pxLcO5LsOKeOG7osO5w4zhurzhu4p3w4zDueG6tFF3w7nhurJ54bubw7nhuqTDicO54bqyecO54bqyRMO54bq04buKw4zDucOMw4rhuqzhu6PDueG6o+G6qMO5w6PhurxK4bq0w7nDilPDuUnhu7nDjcO5w4zDiuG7hOG7o+G7neG7neG7nXAv4buUcXDhu5TDueG6tEl34bua4buaw7XDuuG7lCzhu4rDguG7qMO6ceG6v1XDuUnhu57hurTDueG7mnfDjOG6vMO54bucd+G7qMO54bqyeeG7m8O54bucw4pBw4zhurzDueG6suG6rMO54bqy4buMw4zhurzDueG7nMag4buSw7nDjEPDjMO5w4zhurzhu4p3w4zDucOKw4DDjOG7ncO5LuG7t8OMw7nDjMOKecO54bq0UsOM4bq8w7nhu5zGoOG7ksO5w4xDw4zDueG6vsONw7nhu7nDjOG6vOG7m8O54bq0w4rhu4TDueG6tMSow4zDuUnDveG6vsO54buc4bq+RMOM4bq8w7nigJx5w7nhu47hur7hu53hu53hu53igJ3hu51wL+G7lHFw4buUw7nhurRJd+G7muG7msO1w7rhu5Qs4buKw4Lhu6jDunHDo+G6vErhurTDuUl5w7nhurThu4rDjMO54bq8eOG6vsO54bue4bucw7nhurRRd8O54bqyecO54bq/U+G7ncO5M+G6vuG7pHfDucOM4bu3w43DuUnDleG7lMO54bun4bun4bubw7lIw4rhur7DueG7lMOKeOG7nMO5w4rhur5Fw4zDueG6tOG7iMO54bucw4p34bq+4bubw7nDo+G6vErhurTDueG7lMOK4buz4bq+w7nDjOG6vMOK4buEw7nDikrhurTDueG6vOG6vuG7pHfDueG6tMOKVcOM4bq8w7nhuqTDicO54bq0U8OV4bq+w7nhurTDik/DjOG6vOG7ncO54bq/w4pEw7lJecO54bq0TcO54bq8eOG6vsO54oCc4bu3w4zDueG6tMOKU3fDucOM4buK4bubw7lJ4buKw7nhurTDilN3w7nhu5zDleG6vuKAncO5xqDDlOG6vsO5xq93w7nhuqTDqMOMw7nhu5p44bq0w4rDueG6slPDleG6tMO54bq0w4rhuqLDjMO54bumeeG7isO54bq04buiw5PhurTDueG7mk7DjOG6vMO54bq04buOw43hu5vDuXjhu4rhu5vDueG6vMO94buK4bubw7nhu5zhur7EkMOM4bud4bud4budw7nDo8OK4buGw4zDueG6vFPhu47DjOG6vMO5w43DgeG7nMO5w4zhu4rDjMO5w4zDleG7nMO5w4Phu6jhu5vDueG7gOG7nMO5d+G6vsO54buc4bq+w4zDucOj4bq8SuG6tMO54bqk4bu1w7nhu5zDinnDjMOKw7nDjcOT4bucw7nhurJ5w7nDjeG6qMO54bqy4buEw43DueG7muG7pHfhu53DuSjhu4jDuUl5w7lJ4bue4bq0w7nhurRNw7nhu6fhu63DueG7nOG7osOS4bq+4buj4budcC/hu5RxcOG7lMO54bq0SXfhu5rhu5rDtcO64buULOG7isOC4buow7pxw6rhur7DjMOKw7nGoHfDueG7pnnDuUnDlcOMw7lJQ8OMw7nhu5zGoOG7isOM4bq8w7nDjcOT4bucw7nhurzhur53w7nhuqThu4bDjMOKw7nhurLhu6JNw4zDueG6snjDjMO5w4zDikvDueG7ksO54bucxqDhu6LDjOG6vMO54buc4bqiw43DueG7nMOKecOMw4rDueG7lMOKTuG7ncO5xKnhu4bDueG7puG6ruG7qOG7m8O54bum4buQw7nhurTDik/DjOG6vMO54bqyecO54bq/U8O54bq0w4pTd8O54bqyd+G7isO54bq84bq+w5TDueG6pMOJw7nhurThu4rDjMO54buUw4rhu7Phur7DueG7nMOK4buid8O54bucw4rhur5F4bucw7nhu6bDleG6vsO54bqyw73DjMO54bqyw6jhu53DuSHhu6DDuUjDik3DjOG6vMO54buW4buieMO5xq/hu6LDg+G7nMO54bua4bu54bq04bubw7nDjMOKU8OM4bq8w7nDo+G6vErhurTDueG6tFLDjOG6vMO5SMOKTcOM4bq8w7lJecONw7nhurJOw7nDjeG6qMO54buUw4rhu7Phur7DueG7lMOK4bq+xJDDjMO5ScSow4zhurzDueG7psSQw7nhu5zDinnDjMOKw7nhu5zhu4DhurTDisO5w4pK4bq0w7nhu5zhuq7hu5TDueG6tFF3w7nDjeG7hsOMw4rhu53DucSp4buQw7nhurTDik/DjOG6vMO54bqyecO54bq/U8O54bqk4bu1w7nhuqTDgeG7nMO5xqDDg+G7nMO5w4zDiuG6vsSQ4buiw7lI4buww7nhu6ZKw4zhurzDueG7pnnhu4rDueG6pFR3w7nhurThu4rDjMO54bq8eOG6vsO5w4zDikvDucOMeeG7qOG7o8O5xKlVd8O5xq/hur7DjMOKw7nhuqThuqjhu5Thu5vDuUnDveG6vsO5w4pK4bq0w7nhu5xO4bucw7nDjEPDjMO54bq0TcO54bqy4bqsw7nhurThu4jDuUjDinjDucOMw4rhur7EkOG7osO54oCc4bumRcO54buc4bq+w4zDiuKAncO54bum4bqi4buow7nhu5bhu6J3w4zDiuG7nXAv4buUcXDhu5TDueG6tEl34bua4buaw7XDuuG7lCzhu4rDguG7qMO6ceG6v8OKRMO5xqBP4bq+4bubw7nhurThu6JO4bq+w7nDjOG7t8ONw7lJw5Xhu5TDueG7p+G7peG7m8O54bucxqDhu4rDjOG6vMO5w43Dk+G7nMO54bq0w4rhu6Lhu6hEw4zDucOC4bu1w7nDjOG6vOG7isO94bq+w7nhu6bDleG6vsO5ScOV4buU4bubw7nDo+G6vErhurTDueG6pOG7tcO54buW4bui4bqmw4zDueG6oXfDjeG7ncO54bqhd8ONw7lJecONw7nDjMOK4bqiw4zDueG7puG6vkPDjMO54buUw4pQ4bq0w7nhu6ZQw7nhu5zDveG6vsO5w43Dk+G7nMO5w4zDinnDucOKecOM4bq8w7nhu6bhuqbDjMO54bucw4p5w4zDisO54buUw4pO4bubw7l3w4zDisO54bq0w4rhu4DDjMOKw7lJecO54bq0w4pPw4zhurzDueG6tE3DueG6suG6ouG7qMO54bq84bq+w5Thu53DueG6oXfDjcO5w4rhu47DjMO5w6PhurxK4bq0w7nGsMO54buc4buiw5Lhur7hu5vDueG6tOG7iMO54buc4buAw4zDisO54bq0eOG6tMOKw7nhu5TDiuG7iMOM4bq8w7lIw4rhu4p4w4zhurzDueG7pnnDucOK4buGw4zDisO54bucw4pU4bq0w7lTd8O5w4zDiuG7hsOM4budw7nEqeG7hsO54bum4bqu4buo4bubw7nhurRNw7nDjOG7pMO54bua4bq+w4zDisO5w4zhurzhuqLhu6jDueG7nMOK4buOw7nDg+G7qMO54bqk4bu1w7nDjMOKd8OMw4rDueG6tMOK4buIw4zhurzDueG6suG7gsO54bqhd8ONw7nhurTDiuG6vsOMw4rDueG7lMOKUOG6tMO5w4rhu4p5w4zDueG7nOG7innDjOG7nXAv4buUcXDhu5TDueG6tEl34bua4buaw7XDuuG7lCzhu4rDguG7qMO6ceG6v1XDucOM4bq8eeG7qMO54buW4bui4bqmw4zDueG6oXfDjeG7m8O5w6PhurxK4bq0w7nhurLhu7nhu5zDueG6pMSC4buiw7nhurLhur5E4bucw7lJecONw7nDgnjDjOG6vOG7m8O5w4pK4bq0w7nDinnDjMOKw7nhurRSw4zhurzDueG7nMag4buSw7nDjEPDjMO54bq0w4rDicOMw4rDucON4buzw4zhurzDucOK4buOw4zhu53DuTPhur7DlMO54bq84bq+w4PhurTDueG6pOG6vsO54oCTw7nhu6bEkMO54bq0UsOM4bq8w7lIw4pNw4zhurzDueG6tMSow4zDucOMw4pTw7nhu5zGoFPDleG6tOG7ncO54bq/w4rDg+G7qMO54bqkU+G7kOG6tMO54buaw5rDueG6pMOS4bq+w7nhu5zDinfhu6jDueG6tFF3w7nhurThu4rDjMO54bq8eOG6vuG7m8O54bqyecO54bq/U8O54bq8w4HDjOG6vMO5w4pL4bq+w7nDjMOKU8OM4bq8w7nDo+G6vErhurTDuUnhu6JNw4zDuUnDg+G7qMO5SeG7qsO5w4Lhu4rhu5vDuXjhu5TDuUnDmuG6tMO54bucw4rhur7DueG6tMOZw7nDjEPDjMO54buUw4rhu7Phur7DueG6pOG6vsO5w4pK4bq0w7nDjMOK4bq+xJDhu6LDucOK4buOw4zhu53DueG6ucOKxILDjMO54bum4buGw7nhu5zhur7DjMO54bucU+G7ksOM4bq8w7nhurThu4rDjOG7m8O54buUw4rEgsOMw7lJ4buKw7nhurLhu6JNw4zDueG6snjDjMO5w4xDw4zDueG6snnDueG6v1PDueG6tFLDjOG6vMO5SMOKTcOM4bq8w7nhu5rhu6Lhu6jDucOM4bq8w4pGw7nDjMOK4bq+xJDhu6Lhu6NwL+G7lHFw4buUw7nhurRJd+G7muG7msO1w7rhu5Qs4buKw4Lhu6jDunHhu53hu53hu51wL+G7lHFw4buUw7nhurRJd+G7muG7msO1w7rhu5Qs4buKw4Lhu6jDunHhur/DisOU4bq+w7nhurzhur53w4zDueG7nMagTeG6vsO54bqk4bq+4budw7nhur/GoFPDleG6tMO5w4zDiuG7pMOM4bq8w7nhurLDg+G7nMO54bucw4pTw5TDjOG6vMO54bucVcO54bq0TcO54bq04buKw4zDueG6vHjhur7hu5vDuUnhur7DjMOKw7nhurThu7PDjcO54bq0UXfDucONw5Phu5zDucOM4bq8U8OU4bq+w7nDjeG6qMO5SMOK4bq+RMOMw7nhurJ5w7nhur9Tw7nhurTDisOT4bucw7nDgsO94budw7nEqeG7kMO54bq0w4pPw4zhurzDueG6snnDueG6v1PDueG6tMOKROG7nMO5ScOBw4zhurzDuUjDiuG6vsO54bqy4bq+ROG7nMO5w6PhurxK4bq0w7nhuqR3w4zhurzDucONd8OM4bq8w7nhu5zGoOG7isOM4bq8w7nDjeG7hsOMw4rDucONw5Phu5zDueG7muG6vsOMw4rDuUnhur7DjMOKw7nhurLhuqzDucOMw4pL4budw7koeMOMw4rDueG6tMOKw5nhur7hu5vDuUjDiuG7iOG6tMO5SeG7iOG6tOG7m8O54bq8eeG7isO54bucw4rhuqzhu5zigKbDucOMw4pTw4zhurzDueG6snnDueG6v1PDucOMeeG7isO54bq04buIw7nhu5zDinfhu6jDueG6pMOS4bq+w7nhuqRT4buQ4bq0w7nhu5zDisOa4bq0w7nhu5zDveG6vuG7nXAv4buUcXDhu5TDueG6tEl34bua4buaw7XDuuG7lCzhu4rDguG7qMO6ccOj4bq8eeG7qMO54bq04buKw4zDueG6vHjhur7DuUnDg+G7qMO54bq0w4pPw4zhurzhu5vDueG6snnDueG6v1PDueG6tMOK4buEw7nhurLhur5E4bucw7lIw4rhu4jhurThu53DuSx5w7lIw4rhu4jhurTDueG7puG7hsO54bucw4pT4buOw4zhurzDueG6tOG7isOMw7nhurTEqMOMw7nhu5bhu6J4w7nhu5zGoOG6quG7m8O5w4pK4bq0w7nDinnDjMOKw7nhurTDilN3w7nhuqThur7DueG6pETDjMO54bqk4bqi4bui4budw7nEqeG7s8O5ScO94bq+4bubw7nhurJ5w7nhu5zDilV3w7nhurLhur5E4bucw7nDjMOKecO54bucw4pNw4zhurzDueG6vOG6vnfDueG6tFLDjOG6vMO54bq0w4rDgMOM4bq8w7nDinnhu4rDucOKVMOM4bq8w7nhurzhu4bDueG6tMOK4buKw7nhurThu6LDk+G6tMO5w4pNw4zDucOMw4rhuqLDjMO5w4x54buo4budw7nhur/Dg+G7nMO54bq04buzw7nhuqTEkOG7osO54bum4buGw7nhurThu4rDjOG7m8O54bum4buGw7nhurTDinjhu6Lhu6Phu51wL+G7lHFw4buUw7nhurRJd+G7muG7msO1w7rhu5Qs4buKw4Lhu6jDunEuU8OV4bq+w7nDjMOKd+G7osO54bqkU+G7kOG6tMO5w43Dk+G7nMO54bucw4rDlOG6vsO54bq84bq+d8OM4bubw7nhurThu6LDk+G6tMO54buaTsOM4bq8w7nhurzhur53w7nhuqThu4bDjMOKw7lIw4rhur5Ew4zDueG6tOG7s8O54bqhd8ONw7nhu6Z5w7nDo+G6vErhurTDueG6pMSQ4buiw7nhurThu7PDjcO54bucw4rDg+G7qMO5w4zhurzDk+G7nMO5w4zhurzDveG7nOG7ncO54bqhd8ONw7nhuqThur7DueG7msOVw43hu5vDueG7psSQw7lIw4rhu6Lhu6h3w7nDjMOK4bq+xJDhu6LDucOK4buOw4zhu53DucOjw4rhu6TDjOG6vMO54bq04buiw5PhurTDueG7puG7ouG6vsO54bq0UXfDueG6ssO9w4zDueG6ssOow7nDglPDlMOM4bq8w7nDjMOKU8O54bq0w4rDgMOM4bq8w7nhurJ34buKw7nhurzhur7DlMO54bqhd8ONw7nhu6bhu7nDjOG6vMO5w43DgeG7nOG7ncO5LsSow4zDucOj4bq8SuG6tOG7m8O54bq0TcOM4bq8w7nhu6bhur5F4bq0w7lIw4pNw4zhurzDueG6tOG7iOG7m8O5ScO94bq+w7nhuqR3w4zhurzDueG6ssSC4buiw7nDjEPDjMO54bua4buiTuG7nMO5w4zhurx54buow7nhurTDiuG7hMO5SVHhur7DueG7nMOKUeG6vsO54buSw7nDjMOKeeG7ncO54bqj4bqow7nhurTDik/DjOG6vMO54bq0UsOM4bq8w7nhurTDisOAw4zhurzDuUnDg+G7qMO54bq84buGw7lJecONw7nDinnhur7DuUnEqMOM4bq8w7nhu6bDleG6vsO5w43Dk+G7nMO54bq0TcO54bq04buKw4zDucOC4bqi4buiw7nhuqR3w4zhurzDueG6pMOTw7nhu5zhu6LDkuG6vsO54bumTcO5SeG7iuG7m8O54bumTcO5w4zhurzDikbhu51wL+G7lHFw4buUw7nhurRJd+G7muG7msO1w7rhu5Qs4buKw4Lhu6jDunHEqeG7kMO54bq0w4pPw4zhurzDucOj4bq8SuG6tMO54bq0UsOM4bq8w7nhurThu7Xhur7DucOMw4p34buiw7nhu5zDilPDlMOM4bq8w7nGr+G7ouG7qEPDjMO5w4rhu47DjOG7ncO5w6LDjOG6vMO54bqyecO54bucw4pNw4zhurzDueG6vOG6vnfDueG6tFLDjOG6vMO54bucS8O5xqBMw7nhu5zDinjhur7DueG6pMOTw7nGoHfDucONw4Hhu5zhu53DuSx5w7nhur9Tw7nhurTDiuG7hMO54bqy4bq+ROG7nMO5w4zhu6JO4bucw7nDjFPDleG6tMO5w43hu7nhu5zDueG7pnnhu4rDueG7nMag4buKw4zhurzhu5vDueKAnMOM4bq84bquw43DueG6sk/DucOKxKjDjMO5SXnDjcO5w4zhurxK4buc4oCd4bubw7nGoE/hur7DueG7nMOaw7nDjMOKUeG7l8O54oCc4bq/w4rhu4bDueG7nMOKTeG6vuG7m8O54bq04buKw4zDucOCw73hur7DueG6tHjhur7DucONd8OM4bq84oCd4budw7nDo8OKU8OM4bq8w7nGoE/hur7hu5vDucON4bqi4buiw7nhu5zDiuG7ouG6tsOMw7nhurRRd8O5w4p34bq+w7nhurzhur53w7nhuqThu4bDjMOKw7nDjOG6vHnhu6jDueG6tHnDjOG6vMO54bq04bu3w4zhurzDueG7nMOKw4DDjOG6vMO5SMOKTcOM4bq8w7nhu5zDisOJw7nDiuG7iHfDueG6vOG6vuG7s+G6vuG7nXAv4buUcXDhu5TDueG6tEl34bua4buaw7XDuuG7lCzhu4rDguG7qMO6cShEw4zDueG6tMOK4bu3w43DueG6tOG7isOMw7nhu5zGoOG7isOM4bq8w7nhu5zDisOU4bq+w7nhurzhur53w4zDueG7ksO54bq04buk4bubw7nhurJ5w7nhur9Tw7nhurR5w4zhurzDueG7nMOKw4PDjcO54bucw4rhu4B3w7nDiuG7jsOMw7nDjMOK4bukw4zhurzDueG7osOD4bucw7lU4bq0w7nDjXnDueG6tOG7isOMw7nhurx44bq+w7nhuqR3w4zhurzDueG7lMOK4buz4bq+w7nhurTDiuG7guG7ouG7ncO5LHnDucav4bq+w4zDueG7lMOK4bqs4buUw7nhu5zDik3DjOG6vMO54bq84bq+d8O54bqkU+G7kOG6tMO54bqkU3fDucON4bqow7nhurThu4rDjMO5w6PhurxK4bq0w7nhu6bEkMO5w4zDinnDucOM4bq84buKw73hur7DucONw5Phu5zDueG7nMOKw5Thur7DueG6vOG6vnfDjMO54bqkw4nDueG7nOG6vkXDjMO54bq0w4rhu7fDjcO54bua4buI4bq04budw7kz4bq+w5TDueG7nMOKQcOM4bq8w7nhurLhuqzDueG6tOG7isOMw7nhurRSw4zhurzDueG6pOG7tcO54bucxqDEqMOMw7nDjcOT4bucw7nhu5zhu6LDkuG6vuG7nXAv4buUcXDhu5TDueG6tEl34bua4buaw7XDuuG7lCzhu4rDguG7qMO6ceG6o8OT4bucw7nDjOG7t8ONw7nhu5bhu6J34bubw7nDjMOKecO54bucw4pNw4zhurzDueG6vOG6vnfDueG7lMOK4buIw7nhu5zDinjhurTDueG7puG6vkXhurTDueG6tMOK4bu3w43DuUnhu4rDucON4bqow7nhurThu4rDjMO5w6PhurxK4bq0w7nhurTDiuG7isO54bq84bq+d8O54bqk4buGw4zDisO54bqyecO54bq/U+G7ncO54bqhd8ONw7nhurRSw4zhurzDueG6tMOKw4DDjOG6vMO5w43Dg+G7qMO5SMOK4bq+w7nDjOG6vOG7iMO5w4zhurx5w4zhurzDueG6pETDjOG7ncO5LnjhurTDisO54bqk4bqi4buow7nhu4Dhu5zDucOM4bq8eeG7qOG7m8O54bum4buQw7nhurTDik/DjOG6vMO5w6PhurxK4bq0w7lJw73hur7DueG6tOG7teG6vsO5w4zDinfhu6LDueG7puG7hsO54bq0w4rhu6Lhu6hFw4zDueG6oXfDjcO54bq04buIw7nDjOG6vFPDlOG6vsO54bq04buKw4zDueG6vHjhur7DuUjDinjhurTDueG7ksO54bqyQ8OMw7nDjOG6vOG7innhur7hu53DueG6o3nDueG7nMOKw5rhurTDucagd+G7m8O54bqk4bqi4buow7nhurRSw4zhurzDueG6tMOKw4DDjOG6vMO54buUw4rhu7Phur7DuUl5w7lJxILDjMO54bqkxILhu6LigKZwL+G7lHFw4buUw7nhurRJd+G7muG7msO1w7rhu5Qs4buKw4Lhu6jDunHDo8OK4bq+xJDhu6LDuUnhu57hurTDueG7luG7onjDueG7nMOKU+G7jsOM4bq8w7nhurThu4rDjMO5w415w7nhurR44buiw7nhurzhu7nhu5zhu53DucOjw4pTw4zhurzDucON4buM4bq+w7nhuqRDw43DucOMw4rhu4bDjMO5w6PhurxK4bq0w7nhu5zDiuG6vkThu5TDueG6pOG6vsO54bucxqDhu4rDjOG6vMO54bqyw5PDucOCw73DjOG6vMO5w41F4bucw7nDjUvhur7DueG6snnDueG6v1PDuUnDveG6vsO5w4xTw5XhurTDucON4bu54bucw7lJU8OM4bq8w7nhu5zGoMSow4zhurzhu53DuSHhu6DDueG6suG6vkThu5zDueG6tOG7isOMw7nhuqThu7XDucagw4Phu5zDucONReG7nMO5w41L4bq+w7nhu6bDleG6vsO54bq04buiw5PhurTDucOKTcOMw7nDjMOK4bqiw4zDucOMeeG7qOG7m8O54bucw4pEw7nDjMOKU8OM4bq84bubw7nhurJ5w7nhurRSw4zhurzDueG6tMOKU3fDueG6suG6vkThu5zDucOMQ8OMw7lIw4rhu6Lhu6hDw4zDueG6tOG7isOMw7nhu5zDikTDucOMeeG7isO54bq0w4rhu4rDueG6pOG7nsOM4bq84buVcC/hu5RxcOG7lMO54bq0SXfhu5rhu5rDtcO64buULOG7isOC4buow7px4bqhxKjDjOG6vMO5w4zhurxTw5Thur7DucON4bqow7nDjOG6vMOSw4zDucOM4bq8d8OM4bq8w7nhurLhur5E4bucw7nhurJ34buKw7nhurThuqLhu6LDucOKS+G6vuG7m8O5w43hu4bDjMOKw7nhuqThu7XDueG7mnfhur7DueG7ksO54bqk4bqi4buiw7nhu5zGoOG7isOM4bq8w7nhurR44bq0w4rDucOCw73hu6jDueG6tOG7isOM4bubw7nhuqTDicO5w6PhurxK4bq0w7nhurLDg+G7nMO54bqk4bu54bq0w7nDgkbDueG7lMOK4buz4bq+w7nhu5zGoOG7ksO54bucw4p5w4zDisO54bum4buQ4bubw7nhu5zDinnDjMOKw7nDjeG6qMO5SMOK4bq+w7nhurTEqMOMw7nhurTDilN3w7nhuqRT4buQ4bq0w7nhu5zGoHfDjOG6vMO54bqy4buCw7nhuqTEguG7qMO54bqkUcO5w4p5w4zDisO54bucxqB3w4zhurzDueG7pnnhu4rDueG6pMOU4bq+4buVcC/hu5RxcOG7lMO54bq0SXfhu5rhu5rDtcO64buULOG7isOC4buow7pxM+G6vsOUw7nhuqThuqLhu6jhu5vDucOj4bq8SuG6tMO54bq0UsOM4bq8w7nhurTDisOAw4zhurzDueG6suG6vkThu5zDueG7lMOK4buz4bq+w7lJecONw7nhurzhu4bDueG7nMagU8OV4bq0w7nDjMOK4bukw4zhurzDuUnhu5jDucOC4buS4bubw7lJU8OM4bq8w7nhurTDilXDjOG6vOKApsO54bq0UXfDueG6tOG7osOT4bq0w7nhuqTDlOG6vuG7o+G7nXAv4buUcXDhu5TDueG6tEl34bua4buaw7XDuuG7lFfhu6Lhu5zDiuG7isagw7pxcOG7muG7nMag4buKw4zhurxxNOG7innhur7DueG6v8OK4buicC/hu5rhu5zGoOG7isOM4bq8cXAv4buUcQ==

Hoài Thu

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]