(vhds.baothanhhoa.vn) - “Cái Ngọc đâu rồi? Nhanh tay, nhanh chân lên, thằng bé đang khóc kia kìa…!”. Sau tiếng gọi lanh lảnh của bà Tư, một cô gái trong bộ dạng lếch thếch, tóc tai bù xù từ sau nhà lao nhanh về phía có trẻ con khóc.
4bur4buI4buzeeG6uMOSw4Phu6Thu6RweFXEqcSo4bumw5LDinjhu7Hhu6vhu6Thu6bDmcOV4buO4buK4bux4bqpVHnhurpT4bun4bun4buneeG7puG7iMOD4buO4buIeeG7tsWo4bqq4buO4burL+G7pOG7psOZw5Xhu47hu4rhu7Hhu6sv4buI4buz4bux4burVXnhurjDksOD4buk4bukcHhV4bqvw4rDg+G6unjhu7Hhu6vhu6Thu6bDmcOV4buO4buK4bux4oCcMcSCxKh5YuG7iuG7kuG6uHnhurzhuqrFqHnDmeG7msSodXli4buIw4Phu47hu4h54bumw4Phu7jhu6V54buO4buIw4Phu47hu4h54bq44buI4bqq4buOecOS4buE4buO4buleeG7puG7iOG6pOG7juG7innDieG6vnnhurzDg+G7juG7innDk+G7iMOU4bq4ecOTxKjDg3nDk0vDg+KApsWp4oCd4buneeG7icODxah54bumxKhG4buO4buKeeG7iuG7ksSoecOSw4Phu47hu4h5w5Lhurbhu47hu4h54bq44buww4N5w4nhuq55xKnhu67hu6V54buM4buc4bumeeG6uOG7lnnhu4rEgsSoeeG7psOZw5Xhu47hu4p5w4nhu5x54bq64bqw4buO4buKecOSRuG6uOG7iHnhu6bhu4hG4bq44buI4buleeG7psOU4bq4eeG7psODxKh5w4nhu6h54bu24buoeeG7pld54bukw4PFqHnhu47hu4jhuq55w5LDg8OVeeG7juG7iMOD4buO4buIeeG7skd5VeG7iErDg3nhurjDlHnhu6bDmeG7hnnhurjDleG7jnnDk+G7iMOU4bq44bun4burL+G7pOG7psOZw5Xhu47hu4rhu7Hhu6svVeG7seG7q1V54bq4w5LDg+G7pOG7pHB4VTDDleG6uuG7uHjhu7Hhu6vEqOG7jOG7innhurjDksOD4buk4bukcHjEqDHDiuG7juG7psOKw5l4eeG7pOG7puG7uMOSw4pweOG7tMSo4bq64bum4buIw7p54bqgw73DvVXhu7bDuXnhu4jDisSo4buK4buI4bumw7p54bu54bu54bqiVeG7tsO5eHnhu6TDmeG6uHB4Ly/hurjhurrhu47hu6fDicODw5Xhu6bhu4jDg+G7juG7iOG7iMOVw4Phu6fhu7Lhu44v4bq6w4rhu6TDk+G7psOVVS/hu47DiuG7tOG7pC/hu7Xhu7VB4bu1L+G7s+G6ouG7t+G6ukHhu7PDveG7ueG7s+G7t+G7teG7puG7teG7tcOB4bqgw5JBLeG6uOG7iMSow4Phu6bDg+G7uOG7s+G7p09V4buKeHnDg8OS4bumcHjhuqlUeeG6ulPhu6fhu6fhu6d54bum4buIw4Phu47hu4h54bu2xajhuqrhu454eeG7tMSo4bq64bum4buIcHjhuqDDvcO9eHnhu4jDisSo4buK4buI4bumcHjhu7nhu7nhuqJ4eS/hu7Hhu6svVeG7seG7q1V54bq4w5LDg+G7pOG7pHB4VTHDg1Xhu6bEqMOV4buOeOG7sTvhu47hu4h54buMxKjhu47hu4h54buI4buSw4PDunli4buKxajhu5rhu4554bqx4buO4bumw4rDmeG7jsOK4bum4burL1Xhu7Hhu6tVeeG6uMOSw4Phu6Thu6RweFUww5Xhurrhu7h44buxLXky4bueeeG6uMOV4buOeeG6vMSo4buleeG7pMODw5V54bq4VnnhurxJeeG6uMOV4buOecOT4buIw5Thurh54buIw5Xhuq7EqHnhu7JE4bu4dXnhuqvhuq7hu7h5w5Lhuq7hu4x54buM4buAeeG7psOZ4buGeeG6uMOV4buOecOZ4buaxKh54bq8QuG7uHnhurjDleG7jnnhurDFqXkx4buI4bqs4buO4buKeeG7juG7iOG7guG7pXnhu6bDg8OVecOS4bqwxKh5VeG7iOG6tsSoeeG6uOG7iOG6tOG7jHnhu4jDg8SoeeG6vFbDg3nhurjDleG7jnnhu45K4bumeeG6uOG7qOG7juG7innDksav4bq4eeG6rnXhu6svVeG7seG7q1V54bq4w5LDg+G7pOG7pHB4VTDDleG6uuG7uHjhu7EteTHDleG7jnnhurrhu5554buOw5R5w5Phu4jhu5bhu47hu4p54buOSuG7jnnhu6bhu4hLecOJxKhG4bumecOS4bqu4buMeeG7puG7iEZ54buO4bquw5V54bq84buuUuG6uHXhu6svVeG7seG7q1V54bq4w5LDg+G7pOG7pHB4VTDDleG6uuG7uHjhu7EteeG6q+G6ruG7uHnhurjDlHnhu45K4buOeeG6vMSoecOT4buI4buW4buO4buKeeG7iOG6tnnhurjDleG7jnXhu6svVeG7seG7q1V54bq4w5LDg+G7pOG7pHB4VTDDleG6uuG7uHjhu7Hhu4nDg8WoeeG7psSoRuG7juG7innhu4rhuqThu455w5Lhu4Thu4554bq44buww4N5YuG7iuG7kuG6uOG7pXnDieG6rnnEqeG7rnnDkkThu6Z54bq8ROG7pnnhurjhu4jhurDhu7h54buy4bquw5Xhu6fhu6svVeG7seG7q1V54bq4w5LDg+G7pOG7pHB4VTDDleG6uuG7uHjhu7EteTHhu4jEgsWoeeG7juG7isOVw4Phu4554bq44buww4N5w4nhuq7hu6V54bq8SXnDieG6rnnDiUZ54bq4w5Xhu4554buO4buI4bq+xal54bqr4buAeWLhu4rhu5Lhurh54buI4buuecOSw4Lhu4x54buO4buITcWp4bun4bun4bun4burL1Xhu7Hhu6tVeeG6uMOSw4Phu6Thu6RweFUww5Xhurrhu7h44buxxKlXecOSxq/hurh54bukw4Phu47hu4p54bumw4Phu7h5w4nhuq7hu6V54bum4buI4bqk4buO4buKecOJ4bq+ecOJ4bue4buO4buKeeG7psOZU3nhu47hu4Thu4554buO4buKw5XDg+G7jnnhu4jhuqzhu47hu6d5MeG6tOG7jnnhu47hu4jhuq554bq44bus4buO4buKeeG7psOZU3nhu47hu4Thu455xKjhu4x5w4Lhu47hu4rhu6V54bq44buITXnhurjhu5Dhu455w5LhurDEqHnhu6bEqEbhu47hu4p54oCc4bqueeG7oMSo4bun4bun4bun4oCd4bun4burL1Xhu7Hhu6tVeeG6uMOSw4Phu6Thu6RweFUww5Xhurrhu7h44buxYuG7iuG7kuG6uHnDkuG6rnnhurjDleG7jnnhu4rEgsSoecav4bumeeG6uOG7sMODecOJ4bquecSp4buu4bunecSDxKjDncODeeG7juG6tOG7jHnDklBVeeG7s+G7s+G7pXnDk+G7iMSoeVXhu4jEguG7pnnhu4jEqEjhu4554bq4w5R54bum4buIw4PEqOG7pXli4buK4buS4bq4eVXhu4jhurbEqHnhu47hu4rhu4hNeeG7iOG7kuG6uHnhu4rEqMOdw4N54bq44buIV+G7juG7innhurxJeeG6uOG7rlDEqHnhurjhu4jhu5rhu47hu4rhu6d5xKnhu4hGecOS4bqueeG6uOG7lnnhu4rEgsSoeeKAnOG6tOG7jnnhurjhu4jhu67Dg3nhu47DleG7pXnDksOVeeG6uOG7iOG7rsODeeG7plDEqOKAnXnDmVHEqHnhu7bDg3nhurzDqOG7jnnhu6TEguG6uOG7iHnDieG7rlDhurh54bq44buI4bqq4buOeeG7suG6rsOVeeG6uMWo4buc4bq4eeG7pMag4buO4buKeeG6uOG7oOG7jOG7pXnEgsOV4buleeG7iuG6sMOV4buleeG7psSoR+G7juG7p+G7p+G7p3li4buIS+G7jnnhu4rhu67hu6Dhu47hu4p54buM4bqm4bumeeG7jsOV4buOeeG7jlDhu6Z5QuG7uOG7pXlK4bumecODxKh54bumxKjhu455YuG7iuG7kuG6uHnhurzhurJ54bum4buI4bqu4buO4buIeeG7jOG7nOG7pnnDieG6rnnhu4zhu4B5w4lN4buMeeG7pMOdw4Phu6d5M8OUecOS4bquecOSxq/hurh54bq44buWeeG7s8OAeeG7psWo4buixKjFqeG7p+G7qy9V4bux4burVXnhurjDksOD4buk4bukcHhVMMOV4bq64bu4eOG7seG7icSo4buO4buIecOZw4N54buy4bquecOSUOG7jnnDkuG7hOG7jnnhu6bDmcOV4buO4buKeeG7jOG7nOG7pnnhu4rEqMODeeG6vEvhu47hu4h5w4nFqOG7luG7jnnDicSC4buOeeG7juG7iOG7mHlTeeG7psOZxajhu47hu4p54bum4bqq4buMeeG7puG7iOG6ruG7juG7iHlV4buIxqDhu6d54buRS3nhu7JE4bu44buleeG7slJ54bq44buI4bua4buO4buKecOJ4bquecSp4buueeG6uOG7iOG7rsODecOJw4PDlXnhu4rEqFF54bq8SXnhurjDleG7jnlV4buI4bq2xKh54bum4buIxajDg3nhu6bhu4jEqEjhu6Z54buyUMSoecOJ4bqw4buOecOJw6jhu6d5MuG7qHnDk+G7iOG7luG7juG7innDmsWoxIJ54bu2xahC4bumeeG7pMOC4bq44buleeG7juG7iOG7ruG7juG7inli4buK4buS4bq4eeG6uOG7rOG7juG7innDk+G7iOG7luG7juG7innDkuG6ruG7jHnDicageeG7jOG7gHlV4buI4bq2xKh5VeG7iMSoR+G7jnnDkuG7kOG7juG7innhu7JHeeG7puG7iOG6ruG7juG7iHnhu6ZK4bq44buIeeG7iOG7kuG6uHnhu6ZEVXnhurjhu7DDg3nhu4xL4buO4buI4buneeG7kVJ54bq44buI4bua4buO4buKecOJ4bquecSp4buueeG6vOG6snnhurzhuqbhu6Z5w5lC4bumeeG7juG7iMSoR8WoecOTI3nhu7Lhu5Lhu47hu4p54buy4bquw5V54bq8VsODeeG6uMOV4buOeeG7isSCxKh54buO4buI4buYeeG7juG6ruG7uMWpeeG7kVfDg3nhu7bEqOG7juG7iHnhurzhu4BV4bulecOS4bqwxKh54buI4buS4bq4eeG7psag4bumeeG7juG7hOG7jnnhurjhu5Z5w4nhur554bq4w5R5w5Phu4jEgnnhu47hu4jEqEfFqHnigJzhu7JIeeG7psSo4buO4buI4oCdeeG7suG6quG7uHnDmsWow4Phu47hu4jhu6fhu6svVeG7seG7q1V54bq4w5LDg+G7pOG7pHB4VTDDleG6uuG7uHjhu7HEqeG7iEZ5w5nhu5rEqOG7pXnhurjFqMagxKh54buO4bq04buMecOSUFV54buzw73hu6V54bumw5nDleG7juG7innhu4zhu5zhu6Z54bq44buIxajhu7hG4buOeeG6uuG6snnhu47hu4rDleG6sMSoeeG7slDEqHnDklBV4buleWLhu4rhu5Lhurh54bq84bqyecOaxajDiuG7jnnhuqnDg+G7jOG7p3nhuqnDg+G7jHnDkuG6ruG7jHnhu47hu4jhuqrhu4554buyxKjhu4Thu455VeG7iOG7quG6uHnhu7Lhu6p54bum4bqwxKh54buM4buc4bumeeG7juG7iOG6rnnhu4jhuq7hu47hu4p54buyw4rhu4554bum4buI4bqu4buO4buIeVXhu4jGoOG7pXnDg+G7juG7iHnhurjhu4hK4buO4buIecOS4bqueeG6uOG7iOG7muG7juG7innhurjhu5Z5w4nhuqrhu7h54buKxKhR4buneeG6qcOD4buMeeG7iOG7oOG7jnli4buK4buS4bq4eeG7t3nhu6bFqOG7osSo4buleeG6uMOUeeG7pkrhu47hu4h54bq4xILhurjhu4h5VeG7iMOU4buO4buKecOT4buIw5XEguG7juG7innhu7Lhuq554buIS+G7juG7iHnhu6bhu4hW4bq4eeG7rsODeeG7juG7iEvhu47hu6d54buRS3nhu7JE4bu44buleeG6uOG7lnnhu47DnXnhu6TEqOG7juG7iHnhu47hu4rhuqrhu7h54bum4buI4bugeULhu7h54bq84bqyeeG7juG7iMOD4buO4buIeeG6uOG7iMOU4buO4buKecOJTHnhuqnDg+G7jHnhurjhu4jEqOG7juG7iHlV4buI4buq4bq4eeG7iMOV4bqu4buOeeG7psOV4bqu4buO4bun4burL1Xhu7Hhu6tVeeG6uMOSw4Phu6Thu6RweFUww5Xhurrhu7h44buxxKlXeeG7juG7iuG6ruG7uHnDmsWow4rhu4554bqpw4Phu4zhu6V5YuG7iuG7kuG6uHnDicOC4bumeeG6vEPFqHnDicSoRuG7pnnDkuG6ruG7jHnhurrEguG7juG7iuG7pXnhu4jhu5Lhurh54buI4bqu4buO4buIeeG6uOG7rOG7juG7innhu6bDmVN54buO4buE4buOeeG6uOG7iEnhu47hu4h54buM4bq24buO4buKeeG7iOG7oOG7juG7p3nEg8SoUXnhu4rEqELhurh54bq8xKh54oCTeeG7skd54bq44bus4buO4buKecOT4buI4buW4buO4buKeeG6uOG7kOG7jnnhu47hu4jhu6554bumw5nhu65Q4bq44bunecSp4buIQuG7uHnhurzhu65S4bq4eeG7pFh54bq84buixKh54bum4buIw4Phu7h54bq44buww4N54bq4w5Xhu4554buKxILEqOG7pXnDieG6rnnEqeG7rnnhu4rhuqbhu47hu4p54buI4buYxKh54buO4buI4buu4buO4buKeWLhu4rhu5Lhurh5w5LFqOG7luG7jnnDkkLhu7h5w5JAeeG6usOV4bulecSCVXnDkljhurh54bum4buIxKh54bq4WXnhu47hu4Thu455VeG7iOG6tsSoeeG6vMSoeeG7iOG7kuG6uHnhu47hu4jEqEfFqHnhu4jhu6Dhu47hu6d5w63hu4hD4buOeeG7skt54bumxKjhu4554bum4buuU+G7juG7innhurjDleG7juG7pXlV4buIQ+G7jnnDksOVecOJxajhu5bhu455w4nEguG7jnnhu47hu4Thu455w4nhuq55xKnhu6554bq44bus4buO4buKecOT4buI4buW4buO4buKeeG7pMWo4bu4eeG7juG7iuG7iE554buO4buIxKhHxajFqeG7qy9V4bux4burVXnhurjDksOD4buk4bukcHhVMMOV4bq64bu4eOG7seG7p+G7p+G7p+G7qy9V4bux4burVXnhurjDksOD4buk4bukcHhVMMOV4bq64bu4eOG7scSp4buIUcSoeeG7isSow4Phu4554bumw5nhu5bEqHnhurzEqOG7p3nEqcOZ4buuUOG6uHnhu47hu4jDneG7juG7innDiULhu6Z54bum4buI4buuUeG7juG7innhu6ZXeeG6uOG7lnnhurjDleG7jnnhu4rEgsSo4bulecOSxKjhu47hu4h54bq44bq24buMeeG6uOG7sMODeeG7jOG7nOG7pnnhu47hu4rhu65RxKh54buM4buAecOT4buIxKhG4buOecOJ4bquecSp4buueeG6uOG7iOG7nOG7pnnhurrhurDhu6d54buRUnnhurjhu4jhu5rhu47hu4p5w4nhuq55xKnhu6554bq44buIRuG7pnnDkuG6puG7juG7innDk+G7iMSoecOJxKhG4bumeWLhu4rhu5Lhurh54bq8w4Phu47hu4p54buMw4Phu47hu4p54bumw5nDleG7juG7innhu4xL4buO4buIeeG7jOG7nOG7pnnhu6TEqOG7juG7iHnDksSo4buO4buIecOJ4bq+eeG7juG7iOG7mOG7p3kzxILhu47hu4h54bq44buIWcSo4bulecOT4buIw5Thurh5w5LDlOG6uOG7pXnhu4rhuq7DlXnhu6bhu4jhur7hu6bigKZ54buO4buI4buu4buO4buKecOJ4bquecSp4buueeG7juG6rsOVeeG6uMOUeeG7puG7iMOD4bu4eeG6vOG7osSoeeG6vOG7rlLhurh54bum4buIWOG6uHnhu6bhurDEqOG7p+G7qy9V4bux4burVXnhurjDksOD4buk4bukcHhVMMOV4bq64bu4eOG7sWLhu4rhuq7hu7h54bq4w5Xhu4554buKxILEqHnDkkLhu7h54bq44buI4bua4buO4buK4bulecOJ4bquecSp4buueeG6uOG7iE15w4nEqEbhu6Z5w5Phu4jDlOG6uOG7p3kw4bquecOT4buIw5Thurh54buyS3nhu6bhu4jhu67hu6Dhu47hu4p54bq4w5Xhu4554bq44buQ4buOecOaxajEgnnhu6bDmeG7huG7pXnhu4jhu5Lhurh54buI4bqu4buO4buIeeG6uOG7iOG7rsODeeG6vMSoeeG6vEbhu4554bq84bqqxajhu6d54buR4bq2ecOS4bqwxKjhu6V5w4nhuq554bum4buIV8ODecOJxKhG4bumeeG7juG7iOG6rnnhu6bhu4jhu5bhu47hu4p54buKxKjDg3nhurjhu6zhu47hu4p54bq44buI4bqs4buO4buKeeG7iOG6rsOVeeG7iFbhu47hu4p54buKS3nhurjhu4jDlXnhurjFqOG7nOG6uHnhu4jhu5bhu4554buO4buI4bqq4buOeeG7juG6ruG7uOG7p3nEqULhu6Z54bq44bq2eeG6vEfFqHnhu7JLeeG6uMOV4buO4buleeG7skt54bq44buIxILFqMWp4bun4burL1Xhu7Hhu6tVeeG6uMOSw4Phu6Thu6RweFUww5Xhurrhu7h44buxMeG7rlDEqHnhu47hu4jDg8WoeeG6vOG7rlLhurh54buM4buc4bumeeG7puG7iFHEqHnhu4rEqMOD4buO4buleeG6uMWo4buc4bq4eeG7pMag4buO4buKeeG7isSow4N54bq8S+G7juG7iHnDk+G7iMSoRuG7jnnhurjhurZ54bqpw4Phu4x54buy4bqueWLhu4rhu5Lhurh54bq8R8WoeeG6uOG6tuG7jHnhu6bhu4hC4bu4eeG7juG7iuG7nOG7pnnhu47hu4rhurDhu6bhu6d54bqpw4Phu4x54bq8xKh54bukUOG7jOG7pXnhu7JHecOT4buIxajhu7jDg3nhu47hu4jEqEfFqHnhu4jhu6Dhu47hu6d5YuG7iMOd4buO4buKeeG6uMWo4buc4bq4eeG7ssWoxKh54bq44buww4N5w4nhurDhu455w4nDqHnhurrhu65R4buO4buKeeG7juG7iOG7rnnhurjhu4jhuqzhu47hu4p5w4nDg8OVeeG7isSoUXnhuqnDg+G7jHnhu7LDguG7juG7innhu4zhuqbhu6bhu6d5MeG7kOG7jnli4buK4buS4bq44buleeG6uOG7luG7juG7innhu7LEqEjhurh5w5Phu4jhu5bhu47hu4p54bq4w5Thu6V5w5LhurDEqHnhurzDg+G7juG7innDiUPFqHnhu47hu4Thu4554bukxajGoOG7pnnhu47hu4rhuq7hu7h54bq44buITXnDkuG7sMSoeeG7puG7iOG7sMSoeVN54buO4buI4bqu4buneeG6q+G7gHnhurjhu4jhu5rhu47hu4p54bq44bus4buO4buKeeG6uOG7iOG6rOG7juG7innDkkLhu7h54buKS3nDkuG6ruG7jHnhu4jhuq7EqHnDkuG7kOG7juG7innhu7JQxKh54buM4buc4bumeeG6uOG7lnnhurjDleG7jnnhurrhuqrFqHnhurzDg+G7juG7innhurzhu5x54bumxajhu6LEqHnhu7Lhu5Z5w5LDleG7pXnhu7Lhu5Z54buO4buK4buITuG7p+G7qy9V4bux4burVXnhurjDksOD4buk4bukcHhVMMOV4bq64bu4eOG7seG7kVJ54bq44buI4bua4buO4buKeWLhu4rhu5Lhurh54bq44bus4buO4buKeeG6uOG6ssSoeeG7juG7iMODxah54bum4buI4buuUeG7juG7innhu7bFqOG7uOG7hOG7jnnhu4jhu6Dhu47hu6d54bq74buO4buKecOJ4bqueeG7puG7iOG7luG7juG7innhu4rEqMODeeG6uOG7rOG7juG7innhu6bhu5h5w5nhu5R54bum4buIxILEqHnhurzhu5x5w5nDg3nhu4zhuqbhu6bhu6d5MOG6rnnEqeG7rnnhurjhu4hNecOJxKhG4bumeeG7jsWoxqDhu6Z54buO4buuUOG6uHnhu4zDguG7pnnhu7Lhuq7DlXnhu6bDmcOV4buO4buK4buleeKAnOG7juG7ikThu4x5w4nhu5p54buI4buQ4buOecOS4bqu4buMeeG7juG7iuG7kuG7puKAneG7pXnDmeG7msSoeeG7plh54buO4buI4buww7p54oCcxKnhu4hLeeG7puG7iOG7lsSo4buleeG6uMOV4buOeeG6uuG6sMSoeeG6uMSCxKh54buMw4Phu47hu4rigJ3hu6d5YuG7iOG7ruG7juG7innDmeG7msSo4buleeG7jOG6qsWoeeG7puG7iMWoReG7jnnhurjhu7DDg3nhu4jDg8SoeeG7isSow4N54bq8S+G7juG7iHnhu47hu4rhuq7hu7h54bq44bqu4buO4buKeeG6uOG6tOG7juG7innhu6bhu4jhuqzhu47hu4p5w5Phu4jhu5bhu47hu4p54bum4buISXnhu4jDlMODeeG7isSo4bq2xKjhu6fhu6svVeG7seG7q1V54bq4w5LDg+G7pOG7pHB4VTDDleG6uuG7uHjhu7EzRuG7jnnhurjhu4jhurThu4x54bq4w5Xhu4554bumw5nDleG7juG7innhu6bhu4hRxKh54buKxKjDg+G7jnlTeeG6uMOd4bulecOJ4bquecSp4buueeG6uOG6ruG7juG7innhu6bhu4hC4buMeeG7puG7iErDg3nhu4jhu6Dhu4554buO4buIw53hu47hu4p5xahC4bumeVbhurh54buM4bqueeG6uMOV4buOeeG7isSCxKh54bq8w4Phu47hu4p5VeG7iOG6tsSoeeG6uOG7iEzFqOG7p3kw4bqueeG7tsSo4buOeVXhu4jhur5VeeG7puG7iOG7luG7juG7innhu4rEqMODeeG6vOG7rlLhurh54bq84buuw4N54buM4buAeeG6uMOV4buOeWLhu4rhu5Lhurh54buyR3nhu47hu4jhuq554buO4buKw5XhurDEqHnhu4zhu5zhu6Z54bum4buIUcSoeeG7isSow4Phu4554bq8SXnhu6bEqEjhu4554bq44buI4bq04buMeeG7pMOU4bq44bunecSDxKhReeG7puG7iOG6pOG7juG7innDieG6vnnhurjDleG7jnnhurjhu6zhu47hu4p54bq84bqyeeG7psOZ4buQ4buOeeG7jOG7nOG7pnnhu6bFqOG7osSo4bun4burL1Xhu7Hhu6tVeeG6uMOSw4Phu6Thu6RweFUww5Xhurrhu7h44bux4bqr4buc4bumeeG7juG6tOG7jHnDmsWow4Phu6V54buO4buI4bqueeG7puG7iOG7luG7juG7innhu4rEqMODeVXhu4jDlHnhu6bhu4jEguG6uHnhu7LEqEjhurh54bq44buI4bq04buMecOSw5V54buM4buAeeG6uMOV4buOeWLhu4rhu5Lhurh54bq44buIw5V54buKxKjDg3nhurxL4buO4buIecOJ4bquecSp4buu4buneeG6qcOD4buMeeG6uOG7rOG7juG7innhurjhu4jhuqzhu47hu4p54buMQuG7uHnDk+G7iMSoeeG7juG7isOUeeG7juG7iuG6ruG7juG7innhurxG4buO4buneTHEguG6uOG7iHnhurzhuqrhu7h5SuG7pnnhu47hu4rhuq7hu7jhu6V54buyUnnhurjhu4jhu5rhu47hu4p5YuG7iuG7kuG6uHnDkuG6sMSoeeG6uOG6ssSoeeG7juG7iMODxah54buyS3nhurjhu4jFqOG7uEjhu4554bqpw4Phu4x54bq4w5R54buO4buK4buuUcSoeeG6uMOV4buOeeG7isSCxKh5w5Phu4jEguG6uHlTecOJ4buE4buOeeG7juG7isOV4bquxKjhu6d54bqr4bqueeG7puG7iFjhurh5w5nDg+G7pXnhurzhuqrhu7h54bq44bus4buO4buKeeG6uOG7iOG6rOG7juG7inlV4buI4bq2xKh5w5Lhuq55w5JD4buOeeG6vEPFqOKApuG7qy9V4bux4burVXnhurjDksOD4buk4bukcHhVMMOV4bq64bu4eOG7sWLhu4jEqEfFqHnDksav4bq4ecOaxajEgnnhu6bhu4jhu67hu6Dhu47hu4p54bq4w5Xhu4554buM4bqueeG6uMSCxah54buKw4Lhu6bhu6d5YuG7iOG7ruG7juG7innhu4zhu57EqHnhurzhu4Thu4x54buO4buIS+G7jnli4buK4buS4bq4eeG7puG7iMSoRlV54bq8xKh54bumw5nDleG7juG7innDieG7nHnhurrhurDhu47hu4p54buMSOG7pnnhu4zhu5jEqHnDieG6rnnEqeG7rnnDkuG6sMSoeeG7juG7rlDhurh54buMw4Lhu6Z5w5Lhu67hu47hu4p54bumw5nhu5Dhu47hu4rhu6d5MuG7qHnDicSoRuG7pnnhurjDleG7jnnhurzhurJ5w5lC4bumeeG7jEjhu6Z54buM4buYxKh54buyUMSoeeG6uMWo4buc4bq4eeG7iOG7luG7jnnhu47hu4jhuqrhu4554buO4bqu4bu44buleeG7puG7iEZ54buO4buI4buu4buO4buK4bulecOJ4bqueeG6uOG7rOG7juG7innhurjhu4jhu67Dg3nDicSoRuG7pnnhu47hu4Thu455w5Phu4jFqOG7uOG7hOG7jnnhurjDleG7jnnhu6bhu4hGeeG7juG6rsOVeeG6uOG7iMOVeeG6vMav4buO4buKdeG7qy9V4bux4burVXnhurjDksOD4buk4bukcHhVMMOV4bq64bu4eOG7seG6qeG7kOG7juG7innhu47hu4rhu65RxKh54buM4buAeeG7juG7iuG7ouG7jnnhu47hu4rDg+G7juG7innDicSoRuG7pnnDicODw5V54bq44bqqxah54buI4buYxKjhu6V54buMS+G7juG7iHnhurzhurJ54bukw4PEqHlTeeG6vOG6qsWoeeG7psOZw5Xhu47hu4p54bq4xILhurjhu4h54bq64bqw4bu4eeG6uMOV4buO4buleeG6vEl5YuG7iuG7kuG6uHnDiULhu6Z54bq8w4Lhurh54bq6TnlV4buI4bq2xKh54bumw5lTeeG7puG7iOG6ruG7juG7iHnhu7JS4buleeG7puG7iOG6ruG7juG7iHnhu4zhu4B5w5Phu4jEqHnhurjhu5Dhu4554bq44buI4buuw4N54bq84buuUuG6uHnhu6bDmcOD4buO4buKecOJTHnhurxD4bu4eeG6vOG7sHnhu4jhuq7hu47hu4h54bumw5nDg+G7juG7innhu7Lhuq7DlXnhurxRxKh14burL1Xhu7Hhu6tVeeG6uMOSw4Phu6Thu6RweFUww5Xhurrhu7h44buxxIPEqFF54bq84bqq4bu44buleWLhu4rhu5Lhurh54bq44bus4buO4buKeeG6uOG7iOG6rOG7juG7innDicSoRuG7pnlV4buI4bq2xKh5w5Lhuq7hu4x54buKS3nhu6bDmeG7rlDhurh54buO4buIw53hu47hu4p5w5JUeeG6ulPhu6V5w5Lhu67hu47hu4p54bq44buIV+G7juG7iuKApnnhurjhu7DDg3nhurjFqOG7nOG6uHnhurxRxKjFqeG7p+G7qy9V4bux4burVXnhurjDksOD4buk4bukcHhVKsWo4bum4buIw5XDmXjhu7Hhu6vhu6Thu6bDmcOV4buO4buK4bux4bqvw5Xhuq7EqHnEqeG7iMWo4burL+G7pOG7psOZw5Xhu47hu4rhu7Hhu6svVeG7sQ==

Hoài Thu

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]