(vhds.baothanhhoa.vn) - Sau 3 năm triển khai thực hiện, mô hình “Xứ đạo bình yên - gia đình văn hóa” ở xã Thành Long (Thạch Thành) đã và đang phát huy hiệu quả, góp phần giữ vững an ninh chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội ở địa phương.
ZsO9auG7iXXhuqLhu4/hur7hur5k4buL4bq6NuG7s+G7gOG6ouG7peG7i2fDneG7s+G7r+G7huG7ieG6vOG7huG7k+G7ieG7gMOM4buJw4PhuqThu4nDveG7t8SCw73hu4nigJzhurXDjeG7icO54buR4bqu4buJdOG7t8SCw73hu4lN4burxILhu4nigJPhu4l54buz4buP4buJw7nhu7fEgsO94buJSuG7lcSC4buJw73hurDhu4/igJ3hu4nDieG7iTbDvcO0xILDveG7iSXhuq7EgnlmL8O9amdm4bq64buJdeG6ouG7j+G6vuG6vmThu4vhurrDneG7peG7j8O64buLZzXhu4/hu4bhu4ls4buJxILhu5XDg+G7ieG7gMOK4buzdsSC4buJ4bqgw73hu4/hu7Phu4nhu4DDveG7inXhu4nDveG7s+G7r8SC4bq/4buJw4PhuqThu4nDveG7t8SCw73hu4nigJzhurXDjeG7icO54buR4bqu4buJdOG7t8SCw73hu4lN4burxILhu4kt4buJeeG7s+G7j+G7icO54bu3xILDveG7iUrhu5XEguG7icO94bqw4buP4oCd4buJw4nhu4lM4buZ4buJNsO9w7TEgsO94buJJeG6rsSCeeG7ieG7gzbDveG7kXXDveG7iTbDvcO0xILDveG7heG7icO54buZ4buJSsO04buJw7nhu4/Egnnhu4nhurrDvcO14buA4buJw73hu4ZN4buJw73hu7Phu6/hu4bhu4nhurzhu4bhu5Phur/hu4l54bqw4bq64buJ4bq6w71wxILhu4l54buzxKjhu4lKxKjEgnnhu4nhu4/EguG7icSC4buzxILDveG7iXXDveG7tcSCw73hu4nhu4DDiuG7ueG6v+G7iXThu5Phuq7hu4nDueG7k8OD4buJ4buAw4px4buA4buJ4buA4buK4buJ4buPxILhu4nhu4Dhuq7DtMSC4buJTOG7meG7icO94bqo4buz4buJw4nhu4nDueG7ueG7j+G7ieG6usO9SUPEgnnhu4FmL+G6umdm4bq64buJdeG6ouG7j+G6vuG6vmThu4vhurpU4bquw7pN4buLZ2bhu7PDg3nhu4l14bqi4buP4bq+4bq+ZOG7i+G7s1Xhu6XEguG7gOG7pcOK4buL4buJ4bq+4buATeG6ouG7pWThu4tL4buzw7rhu4DDveG6veG7icOzw7LDs+G6ukzDquG7icO94bul4buzecO94buA4bq94buJbmtt4bq6TMOq4buL4buJ4bq+w4p1ZOG7iy8v4buzSuG7gXThu4/huq7hu4DDveG7j8SCw73DveG6ruG7j+G7gUrEgi/EguG7pUvhur4va2ttai9rxKlsw7rEqWvEqcSpbGps4buAw7JrbG7hu43huqLEqeG7gcOA4bq6eeG6u8OKZG5qxKnhu4vhu4nhu4/huqLhu4Bk4buLw53hu7Phu6/hu4bhu4nhurzhu4bhu5Phu4nhu4DDjOG7icOD4bqk4buJw73hu7fEgsO94buJ4oCc4bq1w43hu4nDueG7keG6ruG7iXThu7fEgsO94buJTeG7q8SC4buJ4oCT4buJeeG7s+G7j+G7icO54bu3xILDveG7iUrhu5XEguG7icO94bqw4buP4oCd4buJw4nhu4k2w73DtMSCw73hu4kl4bquxIJ54buL4buJS+G7s8O64buAw71k4buLw7PDssOz4buL4buJw73hu6Xhu7N5w73hu4Bk4buLbmtt4buL4buJL2dmL+G6umdm4bq64buJdeG6ouG7j+G6vuG6vmThu4vhurpV4buP4bq64buA4buz4bquxILhu4tnKuG6pOG7icO94bu3xILDveG7ieKAnOG6tcON4buJw7nhu5Hhuq7hu4l04bu3xILDveG7iU3hu6vEguG7iS3hu4l54buz4buP4buJw7nhu7fEgsO94buJSuG7lcSC4buJw73hurDhu4/igJ3hu4nhu4DDiuG7q8SC4buJw7nhu7nhu4/hu4l0w7TEguG7iUzhu5nhu4k2w73DtMSCw73hu4kl4bquxIJ54buJeeG7l8SC4buJ4bqg4bux4buA4buJdcO94bub4buA4buJdcO94bup4buJSkThu7Phu4l1w7V14buJ4bq6w73huq7Egnnhu4nhu4DDisO04bqu4buJ4buAw73hu7Phu4nDueG7huG7j+G7iXVH4buP4buJw7nhu7nhu4/hu4nhurrDvUlDxIJ54buBZi/hurpnZuG6uuG7iXXhuqLhu4/hur7hur5k4buL4bq6VOG6rsO6TeG7i2fhurXhu5nhu4k2w73DtMSCw73hu4kl4bquxIJ54buJ4bqiw7Thu4nDueG7ueG7j+G7ieG6usO9SUPEgnnhu4l14bqw4buJ4buAw5Lhu4nhuqLhu6/hu4nDueG6rMSCeeG7iXTDtOG6ruG7iXXhuqTEgnnhu4l54buzw7Xhuq7hu4l14buP4bqu4buJ4buDbm/hur/DsmXhu4Xhu4Hhu4k24buGTeG7scSC4buJw7lJxJDEgnnhu4nhu4BBxILDveG7iW5qb1Thu4nEguG6puG7s+G7iUpE4buz4buJM+G7huG6pnXhu4nhuqLhuqjhu4lrasOz4buJ4buA4buR4bqu4buJw7nhu7Phu63hu4bhu4nhuqDhu7Phu6/EguG7ieG7gMO94buGccSC4buJ4bqiReG7s+G7icO5duG7icSCeUnEkOG7s+G7icO64bufxILhu4nhu4DDiuG6rsSCeeG7iUzhu5nhu4l54buz4buP4bqu4buJ4buAw71JQ8SCeeG6v+G7iXnhu7Phu4/huq7hu4nhuqJJ4buG4buJSuG7lcSC4buJw73hurDhu4/hu4lKROG7s+G7iXXDtXXhu4nDueG7ueG7j+G7ieG6usO9SUPEgnnhu4nhuqDDvcO1deG6v+G7ieG7gOG7hk3hu4nEgsO94buz4burxILhu4l1SMSCeeG7icO54bub4buA4buJw4rhu4/hu4nDg+G6qOG7gOG7ieG6vuG6puG7ieG6oMO94bqw4buJ4bqgw73hu5XEguG7iXXDveG6ruG7iXXhuqTEgnnhu4nhu4DDtXXhu4nDueG7k8OD4buJdOG7k+G6ruG7ieG7j8SC4buJxILhu7PEgsO94buJ4buAw4px4buA4buJ4buA4buK4buJ4buD4buJ4buOJjY24buF4buJ4buAw4rhu6vEguG7icO54bu54buP4buJdMO0xILhu4FmL+G6umdm4bq64buJdeG6ouG7j+G6vuG6vmThu4vhurpU4bquw7pN4buLZ8OZSUV14buJ4bq+4buK4buJ4bq84buG4buPxILhu4nhu4Dhu5/Dg+G6v+G7icO9SUTEgnnhu4nDunPEguG7iXVH4buP4buJVeG6pMSCeeG7ieG7j8SC4buJw73hu4ZN4buvxILhur/hu4nDoU3hu4l04buPxILhu4kqNjYz4buJw73hu4ZN4buvxILhu4lKw7Thu4nhur7hu4rhu4nhu4DDveG6psSCeeG7icSCw73hu6Hhu4Dhu4l14buP4bqu4buJdUfhu4/hu4l1w7V14buJ4bqi4buzxILDveG7icODRnXhu4nhurzhu4bhu5PEguG7iUzDjeG6v+G7ieG6vuG7iuG7icO54bqsxIJ54buJ4buA4bu3xILDveG7iXVH4buP4buJVOG7j8SC4buJw73DtMSCw73hu4l54buzw7Xhuq7hu4lKw7Thu4lHxIJ54buJw73huqjhu4l1R+G7j+G7iXnhu7PDteG6ruG7icO64bufxILhur/hu4kmw73hu5/EguG7icO64bufxILhu4nhu4DDiuG6rsSCeeG7iUzhu5nhur/hu4nEguG7lcOD4buJa8SpauG7jeG7iUzhu5nhu4k2w73DtMSCw73hu4kl4bquxIJ54buJw7nhu5nhu4nhu4DDiuG7s3bEguG7ieG6oMO94buP4buz4buJTOG7n03hu4nDuuG7isSCeeG7icOD4bqk4buJw73hu7fEgsO94buJ4oCc4bq1w43hu4nDueG7keG6ruG7iXThu7fEgsO94buJTeG7q8SC4buJ4oCT4buJeeG7s+G7j+G7icO54bu3xILDveG7iUrhu5XEguG7icO94bqw4buP4oCd4buBZi/hurpnZuG6uuG7iXXhuqLhu4/hur7hur5k4buL4bq6VOG6rsO6TeG7i2c2w4rhu6vEguG7iXVD4buJ4bq+w4nhu4l1w7V14buJxILhuqjhu7Phu4nDuuG7hsSCeeG7ieG7gOG7s+G7q+G7huG7iXXDveG7teG7iXVH4buP4buJw4PhuqThu4nDveG7t8SCw73hu4l54buXxILhu4lKROG7s+G7iXXDtXXhu4nEguG6qOG7s+G7icO64buGxIJ54buJ4buA4buK4buJ4bq84buG4buTxILhu4lK4but4buJ4buOJjY24buJSsO04buJdeG7huG6qHXhu4lKccSC4buJw7nhuqjEgnnhu4nigJw24bquw7TEguG7icO64bufxILhu4nDueG6rsO0xILhu4nhuqDhu7Hhu4Dhu4lM4bufTeG7icO64buKxIJ54buJw7nEkOG7s+G7ieG6vuG6psSCeeG7iUrhu5XEguG7icO94bqw4buP4buJw4nhu4nhuqDDveG7huG7icO64bufxILhu4l1SeKAneG6v+G7iXXDtXXhu4nhurrDveG6rsSCeeG7ieG7gMOKw7Thuq7hu4nhu4DDveG7s+G7icO54buG4buP4buJ4bqgw73DtXXhu4nDuuG6ruG7iXXhu6Hhurrhu4lHTeG6v+G7iXXDveG7tcSCw73hu4nhurzhu4ZN4butxILhur/hu4kqNjYz4buJTOG7meG7ieG6usO9w7Xhu4Dhu4nDueG6qMSCecOq4buJ4buAw4zEgnnhu4l54buzw7Xhuq7hu4lMw43hur/hu4l54buzw7Xhuq7hu4nDveG6suG7icO54buZ4buJdeG7lcSC4buJdcON4buJ4buA4bu3xILDveG7icO94bu3xILDveG6v+G7icO54bubdeG7icO54buzdsOD4buJdUfhu4/hu4nDueG7ueG7j+G7iXTDtMSC4buJ4bq84buG4buTxILhu4nhuqJO4buJw7l24buJTOG7n03hu4nDuuG7isSCeeG7iXXDtXXhu4nDg+G6pOG7icO94bu3xILDveG7ieKAnDbhu4rhu4nhurzhu4bhu5PEguG7ieG7jiY2NuKAneG7iXnhu5fEguG7iUpE4buz4buJdcO1deG7ieG7gOG6quG7ieG7j8SC4buJxILhu7PEgsO94buJTOG7meG7icO94bqo4buz4buJ4buD4buOJuG6tcOd4buF4buBZi/hurpnZuG6uuG7iXXhuqLhu4/hur7hur5k4buL4bq6VOG6rsO6TeG7i2c2w4rhuq7Egnnhu4nhurzhu4bDteG7ieG7gMOK4bu3xILDveG7ieG7gMO94buKdeG7icO94buz4buvxILhur/hu4l1w73DjXXhu4lK4buz4buvdeG7ieG7gMOK4bquxIJ54buJdcO1deG7iXnhu7PDteG6ruG7icO94bqy4bq/4buJxILDvcSoxIJ54buJxIJ5ScSQ4buz4buJdeG6sOG7ieG7hk3hu4nhu4Dhu7XEguG7ieG7gMOK4bquxIJ54buJdcO1deG7iXnhu7PDteG6ruG7iUzDjeG6v+G7iXnhu7PDteG6ruG7icO94bqy4buJ4bqiw7Thu4nEgsO9xKjEgnnhu4nEgnlJxJDhu7Phu4nhuqLhu4bhuqTEguG7iXlJQ8SCeeG7icODc+G7huG6v+G7ieG7gOG7tXXDveG7iXXhu4p14buJ4buAw73hu4/Dg+G7iXnhu7Phu4/hu4nhu4Dhuqrhu4nhu44m4bq1w53hur/hu4nDueG7s+G7icO5cOG7huG7ieG7gMOK4bquxIJ54buJdcO1deG7ieG6usO94bquxIJ54buJ4buAw4rDtOG6ruG7ieG7gMO94buz4buJw7nhu4bhu4/hu4nDieG7icO54bu54buP4buJ4bq6w71JQ8SCeeG7geG7iVThu6vEguG7iXXhu5HEgsO94buJw7nhurDhur/hu4nhu4Dhu7V1w73hu4l14buKdeG7ieG7gMO94buPw4Phu4l54buz4buP4buJdcO9QeG7icO54buR4bqu4bq/4buJ4buA4buGTeG7q8SC4buJ4buAw4rhu4ZN4butxILhur/hu4l54buzw7Xhuq7hu4nDukZ14buJSnHEguG7icO54bqoxIJ54buJeeG7s8O14bqu4buJw7rhu5/EguG7ieG7gMO94buKdeG7icO94buz4buvxILhu4nhu4Dhuqbhu4Dhu4nhurzhu4ZN4butxILhu4lKw7Thu4nEgnnDvcOB4buP4buJSkbhu4l1R+G7j+G7iXXhuqTEgnnhu4nDuuG7n8SC4bq/4buJeeG7s8O14bqu4buJw7rhu5/EguG6v+G7ieG7gMO94buKdeG7icO94buz4buvxILhu4nigJw14bqmxIJ54buJ4bq6w73hu4J14buJ4bufw4Phu4nhu4DDiuG6rsSCeeG7ieG6ouG6tsSCeeG7icO64bufxILhu4nhu4Dhuqh14oCd4bq/4buJ4oCcJUlDxIJ54buJeeG7s8O14bqu4buJw7nhuq7DtMSC4buJ4bqg4bux4buA4oCd4bq/4buJ4oCcNuG6puG7gOG7icO5xJDhu7Phu4kt4buJw7nFqeG6uuG7icO54buR4bqu4oCdw6rhu4l1w73hu6Hhurrhu4nDvcO0xILDveG7icSCecO94buz4burw4Phu4l1w71H4buJ4buAw4pJQ8SCeeG6v+G7iXXDveG7tcSCw73hu4nhur7DtXXDveG7iXVH4buP4buJw5nhu5PEgnnhur/hu4nhurrDvcO14bq64buJ4bqi4buGceG7gOG7iXVH4buP4buJJsO9w7Thu4nEgklEdeG6v+G7ieG6vOG7hk3hu4lJRHXhur/hu4nDvUlDxIJ54buJSUR14buJdUfhu4/hu4nDueG7ueG7j+G7ieG6usO9SUPEgnnhu4FmL+G6umdm4bq64buJdeG6ouG7j+G6vuG6vmThu4vhurpU4bquw7pN4buLZ1Thu4/EguG7iXXDvUHhu4nDueG7keG6ruG7iUzhu59N4buJw7rhu4rEgnnhu4nDg+G6pOG7icO94bu3xILDveG7icO54buZ4buJ4bqiw7TDg+G7ieG7gOG6puG7gOG7iXXhuqTEgnnhu4nhu4DDtXXhu4nhurrDveG6puG7s+G7icO9ReG6uuG7iUpE4buz4buJVOG7j8SC4buJdeG6pMSCeeG7ieG7gMO1deG7icOD4bub4buA4buJ4buAw4pxxILhu4nDieG7ieG6oMO94buG4buJw7rhu5/EguG7iXVJ4buJ4buAw73hu4/Dg+G7iXnhu7Phu4/hu4l54buz4buT4buz4buJ4bq84buGTeG7seG7gOG7ieG6oOG7ueG6uuG7ieG7gMO9xJDhu7Phu4l1w7V14buJw4Phu5/hu4bhu4nhu4DDveG7hnPEguG7ieG7gMOK4bquxIJ54buJxILhuqjhu7Phu4l04bqo4buJJsO94bufxILhu4nDuuG7n8SC4bq/4buJ4bqgw73huqTEgnnhu4nDuXbhu4nhurrDvcO14buA4buJ4bq+4buzxILDveG7ieKAnMO54buzdsOD4buJxILhurDEgnnigJ3hu4Hhu4kz4buG4buP4buJw7nhurDhur/hu4l54bqw4bq64buJ4bq6w71wxILhu4lM4bufTeG7icO64buKxIJ54buJeeG7s8O14bqu4buJw73hurLhu4nhu4DDiuG6rsSCeeG7ieG6oMO94buG4buJw7rhu5/EguG7iXVJ4buJ4bqgw73huqTEgnnhu4l14bqw4buJ4buA4bqo4buz4buJ4bq6w73hu5HDg+G6v+G7ieG7gOG7r+G7icSC4buRxILhu4lM4buZ4buJw73huqjhu7Phur/hu4nDueG7k8OD4buJdOG7k+G6ruG7ieG7j8SC4buJ4buA4bquw7TEguG7iXnhu7Phu4/huq7hu4nhu4DDveG6pMSCeeG6v+G7iUrhu6/hu4nhur7hu7PEgsO94buJw4PhuqThu7Phu4nhu4DDiknEkMSCeeG7iUrDtOG7ieG7j8SC4buJ4bq+4buzxILDveG7iUzhu5nhu4nDveG6qOG7s+G7gWYv4bq6Z2bhurrhu4l14bqi4buP4bq+4bq+ZOG7i+G6ulThuq7Duk3hu4tn4bq34buz4buvdeG7ieG7gMOK4buzdsSC4buJ4bqgw73hu4/hu7Phu4nDveG7s+G7r+G7huG7ieG6vOG7huG7k+G7icOD4bqk4buJw73hu7fEgsO94buJ4oCc4bq1w43hu4nDueG7keG6ruG7iXThu7fEgsO94buJTeG7q8SC4buJLeG7iXnhu7Phu4/hu4nDueG7t8SCw73hu4lK4buVxILhu4nDveG6sOG7j+KAneG7ieG7gMOK4burxILhu4nDueG7ueG7j+G7iXTDtMSC4buJTOG7meG7iTbDvcO0xILDveG7iSXhuq7Egnnhu4nDueG7meG7iXnhurDhurrhu4nhurrDvXDEguG7iXVHxIJ54buJdeG6puG7iUrEqMSCeeG7iXXDveG7l3Xhu4nhuqDDveG6puG7s+G7icO54bquw7TEguG7ieG6oOG7seG7gOG7ieG6oklDxIJ54buJeeG7s8O14bqu4buJdeG7hMSCeeG7iXXDveG7hsSCeeG7ieG7gOG7j03hu4lM4bufTeG7icO64buKxIJ54buJ4bq84buG4bur4buJw71JQ8SCeeG7icSCecO0TeG7iXXDtMSCeeG7icO54bqq4buz4buJw4NE4buz4buB4buJw5nhu7HEguG7icSC4buPTeG6v+G7iUzhu5nhu4k2w73DtMSCw73hu4kl4bquxIJ54buJw7nhu5nhu4nDueG7keG7gOG7iXXDveG7hnLEguG7iUzhu5nhu4nEguG6pMSCeeG7ieG7gMO94bqkxILhu4nDg0Thu7PDquG7ieG6usO94bquxIJ54buJ4buAw4rDtOG6ruG7iUrhu5XEguG7icO94bqw4buP4buJSuG7lcSC4buJxIJ5w73hu6/hur/hu4nhu4DDvXbhu4nDukZ14buJ4buAw7124buJ4buAw73hu4/huq7hu4nDuuG7s3fEguG7icOK4buP4buJ4bq+4bqk4buz4buJxILhuqrhu7Phur/hu4nDiuG6qMSCeeG7ieG6oMO94buX4bq64buJ4buAw4rhuq7Egnnhu4nhu4Dhuq7DtMSC4buJTOG7meG7gWYv4bq6Z2bhurrhu4l14bqi4buP4bq+4bq+ZOG7i+G6ulThuq7Duk3hu4tnKMSCeeG7ieG6t0jhu4k2w4rhurLEgnnhu4nDneG7hMSCeeG6v+G7iVXDvUfhu4nhu4Dhu7l1w73hu4k3VCbDmuG7iUzhu5nhu4k2w73DtMSCw73hu4kl4bquxIJ54buJdcO94bqu4buJdOG7s+G7seG7gOG6veG7iTPhu4bhu4/hu4ls4buJxILhu5XDg+G7ieG7gMO94buKdeG7icO94buz4buvxILhur/hu4nDueG7scSC4buJxILhu49N4bq/4buJbi9u4buJ4bqgw73hu4bhu4nDuuG7n8SC4buJdUnhu4lKw7Thu4ltL23hu4l54buzw7Xhuq7hu4nDveG6suG7ieG6ouG7huG6pMSC4buJw7rhu4ZN4buJ4buAw4rhu7fhu4lKw7Thu4nDueG7k8OD4buJdOG7k+G6ruG7ieG7gOG6puG7gOG7ieG7jiY2NuG6v+G7ieG6vuG7o8SC4buJ4bq+w7TEgnnhu4nhu4DDvUnEkMSCeeG7ieG7gMOK4buKdeG7icO5duG7iXnhu7Phu5Phu7Phu4nhurzhu4ZN4bux4buA4buJdcO1deG7iUpG4buJSuG7s+G7r3Xhu4nhurrDvcO14buA4buJ4bq+4buzxILDveG7ieG7gOG7keG7s+G7icO54bu54buP4buJdMO0xILhur/hu4nhuqDDveG6pMSCeeG7icO5duG7iUpG4buJSuG7s+G7r3Xhu4nigJzhurrDvcONdeG7ieG7gOG7keG6uuKAneG7ieG6oOG7p+G6ruG7icO6w7Thu7Phu4Hhu4nhurfhu7Phu6914buJ4buA4buGcMSC4buJ4buAw4rhu4/hu4nhu4Dhu5Hhu7Phu4nDueG7ueG7j+G7iXTDtMSC4bq/4buJ4buA4buGTeG7scSC4buJw7lJxJDEgnnhu4nhu4DDiuG6rsSCeeG7ieG6oMO94buG4buJw7rhu5/EguG7iXVJ4bq/4buJw7nhu5t14buJdOG7s+G7r+G7gOG7iUrDtOG6ruG7iXThu4/EguG7icO54burw4Phu4nhu4DDvUnEkMSCeeG7iUzhu4ZN4burxILhu4nDuUlFdeG7ieG7gMO94buKdeG7icO94buz4buvxILhu4nhu4Dhuqbhu4Dhu4Hhu4kz4buG4buP4buJdOG7t8SCw73hu4lM4bun4buA4buJw73GocSCeeG7icSC4buVw4Phur/hu4l14bqw4buJbi9u4buJ4bqgw73hu4bhu4nDuuG7n8SC4buJdUnhu4lKw7Thu4lsL2zhu4nEgsO9w7Thu4nhu4DDiknEkMSCeeG7icO54buR4buA4buJ4buA4buz4bur4buG4buJdcO94buGcsSC4buJ4buPxILhu4nhu4Dhuq7DtMSC4buJSuG7reG7ieG7jiY2NuG6v+G7iW0vbeG7iXnhu7PDteG6ruG7icO94bqy4buJw7nhu5Hhu4Dhu4nhu4Dhu7Phu6vhu4bhu4l1w73hu4ZyxILhu4l54buzw7Xhuq7hu4nDveG6suG7iXThu7fEgsO94buJTeG7q8SC4buJSsO04buJw7LDs2Xhu4nhur7huqbhu4nDveG6qOG7iXnhu7Phu4/hu4nDueG7t8SCw73hu4nDueG7keG7gOG7ieG7gOG7s+G7q+G7huG7iXXDveG7hnLEguG7iXnhu7Phu4/hu4nDueG7t8SCw73hu4lK4buVxILhu4nDveG6sOG7j+G7gWYv4bq6Z2bhurrhu4l14bqi4buP4bq+4bq+ZOG7i+G6ulThuq7Duk3hu4tnNsO9xJDhu7Phu4l54buz4buPxILhu4nhu4BE4buz4bq/4buJTOG7meG7iTbDvcO0xILDveG7iSXhuq7Egnnhu4nhu4Dhu7Phu7Hhurrhu4nhu4BGdeG7ieG6usO9w7Xhu4Dhu4nDveG7hk3hu4lK4buP4buz4buJ4buAw4rhurbhu4l1R+G7j+G7icO94buv4buJ4buAw73huqbEgnnhu4l1w73hu7XEgsO94buJ4buAw4rhu7nhu4l1Q+G7ieG6vsOJ4bq/4buJdcO1deG7ieG7gOG6quG7icOD4bub4buA4buJ4buAw4pxxILhur/hu4nhu4Dhuqrhu4nDveG6tuG7j+G7iXnhu7Phu5Phu7Phu4nDieG7ieG7gMO94bqkxILhur/hu4lM4bqww4Phu4Hhu4k24buVxIJ54buJdUnEkMSCeeG7iXXhuqTEgnnhu4nhu4DDtXXhu4nhurrDveG6puG7s+G7icO9ReG6uuG7iXnhu7PEqOG7j+G7icOd4bqo4buz4buJw7nhuqzEgnnhu4l54buzw7Xhuq7hu4lMw43hur/hu4l54buzw7Xhuq7hu4nDveG6suG7iUpE4buz4buJdcO1deG7ieG7gOG6quG7ieG7jiY2NuG6v+G7ieG7gOG6quG7ieG7jibhurXDneG7icOJ4buJ4bqgw73hu4bhu4nDuuG7n8SC4buJdUnhu4nhu4DDiuG6rsSCeeG7ieG7gMO94buPw4Phu4l54buz4buP4buJdeG6pMSCeeG7ieG7gMO1deG7icO54buTw4Phu4l04buT4bqu4buJ4buOJjY24bq/4buJ4bq6w73DteG7gOG7icO94buz4buvxILhur/hu4l14buGxIJ54buJdeG7oeG6uuG7icSCw73EqMSCeeG7iUpG4buJSuG7s+G7r3Xhur/hu4nDuuG7oeG7huG7icO94buz4buv4buG4buJ4bqi4buz4burxILhu4nhurzhu4bhu4/EguG7icO54buxxILhu4nhu44mNjbhur/hu4l1SMSCeeG7icSCw71J4buJ4buAw73hu4/Dg+G7iXnhu7Phu4/hu4l54buz4buT4buz4buJ4bq84buGTeG7seG7gOG7icSCw73EqMSCeeG7icOD4buf4buG4buJ4buAw73hu4ZzxILhu4nhu4DDiuG6rsSCeeG7icSC4bqo4buz4buJdOG6qOG7iSbDveG7n8SC4buJw7rhu5/EguG6v+G7ieG6oMO94bqkxIJ54buJw7l24buJ4bq6w73DteG7gOG7ieG6vuG7s8SCw73hu4nhu4Dhuqjhu7Phu4nhurrDveG7kcOD4bq/4buJ4buA4buv4buJxILhu5HEguG7iUzhu5nhu4nDveG6qOG7s+G6v+G7icSCw73GocOD4buJTOG7n03hu4nDuuG7isSCeeG7ieG6oMO94buG4buJw7rhu5/EguG7iXVJ4bq/4buJeeG7s8O14bqu4buJw73hurLhu4l04bu3xILDveG7iU3hu6vEguG6v+G7ieG7j8SC4buJ4buA4bquw7TEguG7iUrhu63hu4nhu44mNjbhu4FmL+G6umdm4bq64buJdeG6ouG7j+G6vuG6vmThu4vhurrhu47hu4bhu4DDveG6rsOK4buLZzbDveG7huG7iTbDvUdNZi/hurpn

Thu Thủy

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]